Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

2017-09-21
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-23

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 6906/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 21 września 2017 r.

Ogłoszenie

 Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania, a także termin realizacji zadania.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Termin realizacji zadania: od dnia 15 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w okresie od dnia 15 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wynosi do 1 897 322,00 zł.

Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie 
w drodze decyzji administracyjnej

II.

 1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, 
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w 2016 r. wyniosła 10 728 190,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 10 728 190,00 zł;

 

 1. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych 
  z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w 2017 r. wyniosła 8 658 180,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 8 658 180,00 zł;

III. Warunki przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
  1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
  3. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
  4. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
  5. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
  6. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
  7. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
   1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
   2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru 
    lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym 
    i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
   3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – załączą dokument potwierdzający upoważnienie 
    do działania w imieniu oferenta(-ów),
   4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom usług.
   5. dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były 
    we współpracy z administracją publiczną) np. w formie umów, rekomendacji, 
    opinii, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających realizacje zadań podobnego rodzaju.
 2. W konkursie na realizację zadania może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 3. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym 
  w kategoriach:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
  2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
  3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
  4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych 
   lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
  6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.
 4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych 
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
  i o wolontariacie.
 5. Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty nie może stanowić 100% całkowitego kosztu realizacji tej oferty.
 6. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 
  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
  i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 7. Oferta wspólna wskazuje:
  1. jakie działania, w ramach realizacji zadania publicznego, będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
   i o wolontariacie;
  2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w pkt 1, wobec organu administracji publicznej.
 1. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi 
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
  i o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązanie do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Warunki realizacji zadania.

 1. Szczegółowe warunki realizacji ww. zadania określi umowa, sporządzona w oparciu 
  o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. 
  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 2. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania jest zobowiązany zamieszczać 
  w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta 
  w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
  O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
 1. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku 
  wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu. 
 1. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana 
  w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych 
  i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

V. Koszty kwalifikowane.

Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

 1. niezbędnych do realizacji zadania;
 2. przewidzianych w ofercie, a w przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji 
  niż wnioskowana, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
 3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później 
  niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
 5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
 6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi 
  (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
 7. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części 
  IX ogłoszenia.

VI. Koszty niekwalifikowane.

Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

 1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
 4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
 5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
 6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
 7. odliczony podatek VAT.

VII. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społcznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, pokój nr 306, w godzinach pracy Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 12 października 2017 r. Każda oferta dotycząca zadania winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
 2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert 
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: bip.uml.lodz.pl, na Portalu Łódź Aktywnych Obywateli http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl i w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a.
 3. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1. złożenie po terminie;
  2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
  3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
  4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
  5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
  6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
  7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane w szczególności na rzecz mieszkańców Łodzi;
  8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
  9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
  10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
  11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
 4. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą 
  te, w których:
  1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
  2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym 
   lub złożono je niekompletne.
 5. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 4 mogą zostać usunięte w terminie 
  do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia 
  lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków 
  i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych 
  do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż 1 dnia od upływu terminu składania ofert i nie później niż 7 dnia od upływu terminu składania ofert.
 6. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie 
  ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 7. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę 
  pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie 
  do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
 8. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 9. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 10. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy 
  lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej 
  do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert.

 1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
 2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
  2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
  3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, 
   w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
  4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych 
   lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – 
   [od 0 do 5] pkt;
  5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
  6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności 
   i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań 
   – [od -2 do 2] pkt;
 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej 
  niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
 4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania 
  w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu 
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 6. O rozstrzygnięciu oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
 7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty;
  2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków 
  w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
 9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, 
  przed otwarciem kopert z ofertami.

IX. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania:
  Głównym celem realizacji zadania będzie organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania skierowanych do osób samotnych, któreze względu na wiek, chorobę lub inne przyczyny wymagają pomocy innych osób,a są jej pozbawione.
  Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności:
  1. przygotowywanie posiłków lub ich dostarczenie;
  2. pomoc przy spożywaniu posiłków, w tym podawanie posiłków i karmienie;
  3. dokonywanie zakupów ze środków finansowych klienta;
  4. załatwianie spraw bieżących i urzędowych;
  5. utrzymywanie w porządku i czystości mieszkania zajmowanego przez klienta 
   (bez mycia okien i generalnego sprzątania);
  6. palenie w piecu i przynoszenie opału;
  7. przynoszenie wody i wynoszenie nieczystości;
  8. czynności związane z praniem odzieży i bielizny, oddawanie bielizny pościelowej 
   do pralni, prasowanie;
  9. zmiana bielizny i pościeli oraz słanie łóżka;
  10. czynności związane z pielęgnacją i higieną osobistą klienta, w tym zmiana pampersów;
  11. pomoc przy ubieraniu;
  12. opieka nad chorym leżącym zlecona przez lekarza;
  13. wzywanie i kontakt z lekarzem, realizacja recept;
  14. towarzyszenie w drodze do lekarza, w trakcie wizyt u lekarza;
  15. współpraca z rodziną w zakresie wypracowania reguł współdziałania z klientem;
  16. współpraca z pielęgniarką środowiskową i informowanie pracownika socjalnego 
   o zmianach w stanie zdrowia klienta.

Usługi opiekuńcze winny być świadczone we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 21.00.

W części IV oferty, ust. 6 „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”, poza opisem działań zgodnym z harmonogramem, należy ująć planowaną skalę działań uwzględniając liczbę możliwych do zrealizowania godzin (w dni robocze 
i świąteczne) liczbę odbiorców a także wysokość dotacji za jedną godzinę usług (w dni robocze i świąteczne).

Dotacja za jedną godzinę usług wynosić będzie nie więcej niż 18,60 zł. W przypadku zlecenia wykonania usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta dotacja za jedną godzinę wynosić będzie nie więcej niż 22,00 zł.

Zadanie będzie realizowane u osób objętych usługami, w zakresie i wymiarze, określonym w decyzjach administracyjnych wydanych przez upoważnionych pracowników właściwego miejscowo Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. W decyzji administracyjnej wskazane będzie 
w szczególności: wymiar i zakres świadczonych usług oraz wysokość odpłatności 
za usługi opiekuńcze.

Osoby świadczące usługi opiekuńcze, powinny posiadać stan zdrowia pozwalający 
na świadczenie usług. Ponadto osoby świadczące usługi zobowiązane 
są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
 2. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie 
  z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
  i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
 3. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
 4. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, 
  w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
  ( U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
  o finansach publicznych.

Uwaga!

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a pok. 201 lub 203, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.plna Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem internetowym: www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz pod nr tel. 42 685-43-42.

Pliki do pobrania:

Wezwanie do usunięcia braków formalnych (2017-10-13) >>>

Wyniki konkursu:


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (25.09.2017 12:30)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (23.10.2017 11:18)

Ilość odwiedzin: 3230