Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rekrutacja dzieci do żłobków w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w kwietniu 2018 r. rozpoczyna się nabór dzieci do wszystkich placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, których rodzice zamieszkują na terenie miasta Łodzi i starają się o przyjęcie dziecka do żłobka od września 2018 r.

„Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” wraz z wymaganymi dokumentami do wglądu będzie można składać osobiście w wybranych przez siebie maksymalnie 3 placówkach od dnia 3 do dnia 30 kwietnia 2018 r, w poniedziałek w godz. 9.30 – 17.00, a w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 – 15:30.

W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów, „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka” będzie uwzględniana jako ostatnia przy naborze. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka.

Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie biorą udziału w naborze.

W celu uzyskania informacji o wynikach naboru rodzic/opiekun zgłasza się osobiście do kierownika żłobka po 31 maja 2018 r.

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości jakimi ta placówka dysponuje, tak aby zapewnić dzieciom szczególną opiekę jakiej wymaga ich stan zdrowia.

 1. Dzieci urodzone w 2015 r nie uczestniczą w naborze na wrzesień 2018 r, ze względu na osiągnięcie w 2018 r. wieku przedszkolnego.
 2. Wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka” ze stanem faktycznym.
 3. Pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka mają dzieci, wg kolejności:
  1. rodziców(rodzica)/opiekunów(opiekuna) posiadających „Łódzką Kartę Dużej Rodziny” w przypadku, gdy pracują lub uczą się,
  2. matek lub ojców pracujących lub/i uczących się w trybie dziennym, samotnie wychowujących dzieci z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru. Rodzic samotnie wychowujący dziecko to rodzic będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, albo rodzic, w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzic pozostający w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności,
  3. rodziców/opiekunów pracujących lub/ i uczących się w trybie dziennym z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru,
  4. matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź niezdolność do samodzielnej egzystencji z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru.
 4. Po zakończeniu okresu składania „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka”, kierownik żłobka organizuje pracę Zespołu ds. naboru, w skład którego wchodzą: kierownik żłobka, osoba zastępująca kierownika, opiekun  z każdej  grupy,  do której planowany jest nabór.
 5. Pierwszym etapem pracy ww. zespołu jest określenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych grupach po uwzględnieniu dzieci pozostających w placówce na kolejny rok, a następnie sporządzenie protokołu dotyczącego:
  1. składu zespołu ds. naboru,
  2. liczby kart złożonych przez rodziców/opiekunów,
  3. liczby kart, które spełniają kryteria pierwszeństwa w przyjęciu do żłobka zgodnie z pkt. 3.
 6. Jeżeli liczba „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” spełniających warunki pierwszeństwa jest większa od liczby miejsc w placówce to wówczas przy przyjęciu dodatkowo jest uwzględniana sytuacja, w której:
  1. rodzeństwo aktualnie  uczęszcza bądź uczęszczało do danego żłobka,
  2. rodzeństwo uczęszcza do innej placówki oświatowej blisko żłobka,
  3. miejsce zamieszkania dziecka jest w pobliżu żłobka,
  4. miejsce pracy rodziców/opiekunów jest w pobliżu żłobka,
  5. występuje niepełnosprawność rodzeństwa dziecka zgłoszonego do placówki.
 7. Jeśli po 2 etapowej analizie nadal jest więcej „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” spełniających te same warunki niż liczba wolnych miejsc wówczas zespół ds. naboru przystępuje do losowania kart na następujących zasadach:
  1. każda z „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” podlegająca losowaniu otrzymuje indywidualny numer,
  2. sporządzane są losy odpowiadające numerom „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka”
  3. członkowie zespołu ds. naboru losują liczbę losów odpowiadającą liczbie pozostałych wolnych miejsc w placówce.
  4. następnie nazwiska i imiona dzieci zostają wpisane na wstępną listę dzieci przyjętych.
 8. Następnie zespół ds. naboru określa wstępną listę dzieci przyjętych i wstępną listę rezerwową, które są weryfikowane z listami ze wszystkich placówek MZŻ. Jeżeli po ogólnej weryfikacji zostaną wolne miejsca lista dzieci przyjętych do żłobka uzupełniana jest wg zasad określonych w pkt 7.
 9. Z przeprowadzonego losowania kandydatów do żłobka, zespół ds. naboru sporządza protokół.
 10. Po zakończeniu prac związanych z naborem, zespół ds. naboru przestaje działać.
 11. W wyjątkowych sytuacjach, w trybie pilnym mogą być przyjęte dzieci z rodzin, w których wystąpiły okoliczności szczególne np. śmierć jednego z rodziców/opiekunów, pobyt w szpitalu jednego z rodziców/opiekunów itp.
 12. W sytuacji, podjęcia decyzji o oczekiwaniu na wolne miejsce w danej placówce rodzic/opiekun ustala z kierownikiem żłobka sposób potwierdzania tego faktu.
 13. Rodzice/opiekunowie, których dzieci są na liście przyjętych do żłobka zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy w terminie określonym przez kierownika żłobka.
 14. W przypadku niezgłoszenia się dziecka do żłobka w ciągu 3 dni od ustalonego w umowie terminu i braku informacji od rodzica/opiekuna, kierownik uznaje zgłoszenie dziecka za nieaktualne, a umowę za nieobowiązującą, a na jego miejsce zostaje przyjęte dziecko z listy rezerwowej.

Wzory druków do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do żłobka >>>
 2. Karta informacyjna o dziecku >>>
 3. Umowa >>>
 4. Klauzule informacyjne i klauzula zgody >>>

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (03.09.2017 21:41)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (30.03.2018 11:21)

Informację opracował(a): Michalina Fijałkowska (11.04.2013)

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 1783