Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

KOMUNIKAT
Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych

Miejski Zespół ds. Wyborów Samorządowych informuje, że w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Łodzi, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 r. (piątek) o godzinie 16.00. 
Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - po jednym kandydacie do każdej komisji - zgłaszają pełnomocnicy wyborczy (lub osoby upoważnione przez pełnomocników) tylko tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata na Prezydenta Miasta Łodzi lub mają zarejestrowaną listę kandydatów na radnych w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza.

Zgłoszenia przyjmują, z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, pracownicy Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Departamencie Obsługi i Administracji
w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104
- budynek „F”, I piętro, pok.: 166, 167, 170, 174 i 175, tel.: 638-41-57, 638-41-09, 638-41-74, 638-41-75, 638-63-51 i 638-46-74, 
w godzinach pracy Urzędu.

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (treść uchwały >>>).
Zgłoszenia kandydatów można również dokonać na druku, stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

UWAGA
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów większej od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład, skład komisji ustalony zostanie w trybie publicznego losowania.

Wykaz takich komisji wraz z informacją o miejscu, dacie i godzinie losowania zostanie podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w dniu 19 października 2014 r.

Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będzie mniejsza od dopuszczalnego minimalnego jej składu, skład komisji zostanie uzupełniony spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców miasta Łodzi.

Wykaz takich komisji wraz z informacją o terminie i miejscu przyjmowania zgłoszeń, zostanie podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zespołu

Katarzyna Korowczyk
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi
do Spraw Wyborów

Wzór zgłoszenia [>>>.doc] [>>>.pdf]


Informację wprowadził(a): Migracja danych (31.08.2017 16:14)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (31.08.2017 16:14)

Ilość odwiedzin: 864