Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zlecanie zadań - tryb pozakonkursowy

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego (z pominięciem otwartego konkursu ofert) o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty
    10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową powinna być przygotowywana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055) oraz winna zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:

  • w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji

UWAGA! O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Prezydent Miasta Łodzi, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje więc jego dofinansowania.

W ciągu 7 dni (roboczych) od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Łodzi, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl)

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi (formularz uwag do oferty >>>). Można przesyłać je na adres: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, ul. Zachodnia 47, Łódź 91-066 lub mail-em na adres ron@uml.lodz.pl. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta Łodzi danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych, w tzw. trybie pozakonkursowym (trybie małych zleceń), nie może przekroczyć 20 000 złotych.

Pliki do pobrania:


Wykaz ofert złożonych w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (08.08.2017 12:35)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (11.02.2020 13:11)

Informację opracował(a): Robert Prencel (15.05.2019)

Źródło: Departament Prezydenta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 11072

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
11.02.2020 13:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.02.2020 13:41 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.11.2019 11:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
06.11.2019 11:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.05.2019 15:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.05.2019 14:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.05.2019 14:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.05.2019 14:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.04.2019 12:23 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.04.2019 12:22 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
21.11.2018 09:13 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.11.2018 09:00 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.11.2018 08:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.11.2018 10:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.11.2018 10:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.11.2018 10:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.10.2018 08:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.10.2018 12:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.10.2018 11:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.10.2018 13:50 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.10.2018 11:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.10.2018 11:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.10.2018 11:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.06.2018 13:52 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.06.2018 13:51 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.10.2017 16:18 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.09.2017 10:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.09.2017 11:41 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
08.08.2017 13:15 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 12:48 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 12:41 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 12:40 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 12:39 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 12:38 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 12:36 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 12:35 Migracja danych Utworzenie strony