Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2009 r.

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej oraz przeznaczoneych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych (2009-12-18)
Treść:

2009-12-18

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 22 grudnia 2009 roku do 11 stycznia 2010 roku wywieszone będą na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:
 • ulicach Gen. Ignacego Prądzyńskiego 128 (działki nr 486/2, 486/4, obręb G-22) i Gen. Ignacego Prądzyńskiego bez numeru (działki nr 484/2, 485/2, 487/2, 488/2, obręb G-22) przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej,

 • ulicy Stefana Żeromskiego 51 (działka nr 148, obręb P-19) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej,

 • ulicach Wólczańskiej 241 i inż. Stefana Skrzywana bez numeru (działka nr 27/5, obręb G-02) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych,

 • ulicach: Aleksandrowskiej 70 (działka nr 20/85, obręb B-41), Rydzowej bez numeru (działka nr 23/98, obręb B-41), Rydzowej 10-22 (działka nr 23/100, obręb B-41), Rydzowej 24 (działka nr 23/21, obręb B-41), Rydzowej 2 (działki nr 6/23, 6/25, 20/39, 20/40, obręb B-41), Aleksandrowskiej bez numeru (działka nr 79/22, obręb B-35),Rojnej 52b (działka nr 31/93, obręb B-41), Wici 6 (działka nr 20/134, obręb B-41) oraz Wici 44 (działki nr 1/97, 1/101, 1/105, obręb B-41), przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów”.
  Od ceny nabycia ustalonej zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz.708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1279 i 1281) stosuje się bonifikatę w wysokości 98% dla części gruntu, która odpowiada procentowemu udziałowi powierzchni spółdzielczych własnościowych praw do lokali użytkowych do powierzchni wszystkich lokali znajdujących się w każdej z wyżej wymienionych nieruchomości. Sprzedaż podlega opodatkowaniu należnym podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych (2009-12-10)
Treść:

2009-12-10

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 15 grudnia 2009 roku do 4 stycznia 2010 roku wywieszone będą na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 i w jego delegaturach wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • Placu dr Norberta Barlickiego 5 (część działki nr 178, obręb P - 19) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej,


 • ul. Cegielnianej 19 (działka nr 145/1, obręb G–44) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,


 • ulicach: Rojnej 41 (działki nr: 23/24 i 23/101, obręb B-41), Rydzowej bez numeru (działki nr: 6/42 i 6/46, obręb B-41) oraz Prezydenta Gabriela Narutowicza bez numeru (działka nr 349/22, obręb S-5), przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych – Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” oraz Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w drodze bezprzetargowej.
  Od ceny nabycia ustalonej zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz.708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1279 i 1281) stosuje się bonifikatę w wysokości 98%. Sprzedaż podlega opodatkowaniu należnym podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty poniesione przez Miasto Łódź, tj. koszt wykonania operatu szacunkowego plus należny podatek od towarów i usług (VAT).
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ograniczonym oraz przeznaczonych do sprzedaży w przetargu (2009-12-09)
Treść:

2009-12-09

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od dnia 8 do dnia 28 grudnia 2009 r. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wywieszone będą następujące wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

 1. przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej:
  • Stefana Pogonowskiego 83, działka nr 26, o powierzchni 2 100 m2, KW LD1M/00114977/5, w obrębie P-20 na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego – Komendy Hufca Łódź-Polesie;
  • Konstantynowskiej 3/5, część działki nr 33/6, o powierzchni 5 984 m2, KW LD1M/00086552/4, w obrębie P-16 na rzecz Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska –Południe” sp. z o.o.;
  • Czahary 50, działka nr 140/8, o powierzchni 286 m2, KW LD1M/00096231/1, w obrębie G-09 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”;
  • Zalewowej bez numeru, część działki nr 140/3, o powierzchni 2 056 m2, NKN 24737, w obrębie G-09 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”;
  • Czechosłowackiej bez numeru, część działki nr 362, o powierzchni 7 199 m2, NKN 43690, w obrębie W-14.


 2. przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
  • Piłsudskiego 135, działki nr 4/64 i 4/65, o łącznej powierzchni 123 m2, KW LD1M/00134639/0, w obrębie W-27 na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 1/46;
  • Papierniczej bez numeru, działki nr 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127/2, o łącznej powierzchni 137 m2, KW LD1M/00049690/2, w obrębie W-31 na rzecz właściciela działki nr 63/50;


 3. przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ograniczonym:
  • Włókniarzy 202, działka nr 13/27, o powierzchni 463 m2, KW LD1M/00124128/2, w obrębie P-08 na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych działek 13/55 bądź 13/26 lub 13/56.


 4. przeznaczonej do sprzedaży w przetargu:
  • Franciszka Prożka 10, działka nr 255, o powierzchni 426 m2, KW LD1M/00035137/7, w obrębie B-29;
Wykaz przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego posiadacza – Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” (2009-12-07)
Treść:

2009-12-07

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 07 grudnia 2009 r. do 27 grudnia 2009 r. wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi i jego delegaturach wykaz przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego posiadacza – Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”:

 • ul. Anny Jagiellonki 4 i 6, obręb W – 35, działka nr 111/15, KW LD1M/00193755/0.

Wykaz przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Śródmieście” (2009-12-07)
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz - Zachód” (2009-12-07)
Wykaz przeznaczonej do sprzedaży, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek” (2009-12-07)
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego posiadacza - Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź” (2009-12-01)
Treść:

2009-12-01

Prezydent Miasta Łodzi

informuję, że w dniach od 01 grudnia 2009 r. do 21 grudnia 2009 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi i jego delegaturach wykazy przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego posiadacza - Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź”:

  • ul. Kołodziejska 4 i 6, obręb B–45, działki nr nr: 270/2 i 270/3, KW LD1M/00033540/1,
  • ul. Kołodziejska 6, obręb B–45, działka nr 270/5, KW LD1M/00024122/9.


  • ul. Powstańców Wielkopolskich 22, B–45, działka nr 61/151, KW LD1M/00039167/4,
  • ul. Powstańców Wielkopolskich 22, B–45, działka nr 61/152, KW LD1M/00033649/5.


  • ul. Bolesława Limanowskiego 204/208, B–44, działki nr nr: 6/35, 6/45, 6/46, KW LD1M/00037601/5,
  • ul. Bolesława Limanowskiego 204/208, B–44, działki nr nr: 9/2, 9/3, 9/4, KW LD1M/00107589/6,
  • ul. Bolesława Limanowskiego 204/208, B–44, działki nr nr: 10/2, 10/3, KW LD1M/00002505/8,


  • ul. Wincentego Pola 33/35, B-44, działki nr nr: 6/37, 6/48, 6/49, KW LD1M/00021797/0,
  • ul. Wincentego Pola 33/35, B-44, działki nr nr:11/1, 11/2, 11/3, KW LD1M/48389/2,
  • ul. Wincentego Pola 33/35, B-44, działki nr nr: 12/1, 12/2, KW LD1M/00121277/0.
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Moskule 90, ul. Wydawniczej 19, ulicach: Rzgowskiej 89, Rzgowskiej 91, Rewolucji 1905 roku bez numeru, ul. Ruchliwej 19, ul. Białostockiej 5e, przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży (2009-11-27)
Treść:

2009-11-27

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 1 grudnia 2009 roku do 21 grudnia 2009 roku wywieszone będą na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 i w jego delegaturach wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Moskule 90 (działka nr 23/4, obręb B - 58) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej, w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie. Jeżeli w okresie publikacji wpłyną kolejne wnioski, wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu,


 • ul. Wydawniczej 19 (działka nr 19/13, obręb W - 23) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze przetargu,


 • ulicach: Rzgowskiej 89 (część działki nr 1/25, obręb G-13), Rzgowskiej 91 (część działki nr 1/27, obręb G-13) i Rewolucji 1905 roku bez numeru (część działki nr 290/14, obręb S-1), przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej,


 • ul. Ruchliwej 19 (działka nr 223, obręb G–25) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,


 • ul. Białostockiej 5e (działka nr 1190, obręb G–26) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 17, oznaczonej jako działka nr 312/25 w obrębie S-6 (2009-11-19)
Treść:

2009-11-19

Prezydent Miasta Łodzi

Informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego Delegatur, w dniach od 30 listopada 2009 r. do 20 grudnia 2009 r. wywieszony jest wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 17, oznaczonej jako działka nr 312/25 w obrębie S-6.

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze przetargu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej (2009-11-23)
Treść:

2009-11-23

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 24 listopada do dnia 14 grudnia 2009 r. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wywieszone będą następujące wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

 1. przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze przetargu:
  • Stanisława Przybyszewskiego bez numeru, działka nr 32/1, o powierzchni 451 m2, KW LD1M/00110271/8, w obrębie W-31;
  • Limanowskiego 194/196, część działki nr 26/1, 8 m2 powierzchni gruntu pod nośnik reklamowy, 18 m2 powierzchni jednostronnej planszy reklamowej, KW 20659, w obrębie B-44;

 2. przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
  • Piotrkowskiej 75, działka nr 84/10, o powierzchni 1 187 m2, KW LD1M/00106467/8, w obrębie S-06 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego;

 3. przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej:
  • ks. Jana Długosza 27, działka nr 173/3, o powierzchni 46 m2, KW LD1M/00054894/0, w obrębie P-07, na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”.
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210 (2009-11-13)
Treść:

2009-11-13

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego Delegatur, w dniach od dnia 18.11.2009 r. do dnia 08.12.2009 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210.

Wykaz, przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej "Pienista" (2009-11-06)
Wykaz, przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowych posiadaczy (2009-11-06)
Treść:

2009-11-06

Prezydent Miasta Łodzi

informuję, że w dniach od 09 listopada 2009 r. do 29 listopada 2009 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi i jego delegaturach wykaz:

 1. przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego posiadacza – Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo”.

  • ul. Ludwika Krzywickiego 63, obręb S – 05, działka nr 263/2, KW LD1M/00033717/3,


 2. przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego posiadacza – Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”.

  • ul. Piotrkowska 204/210, obręb S – 08, działka nr nr: 59/7 i 59/58, KW LD1M/00012522/6.
Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat (2009-11-02)
Treść:

2009-11-02

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 5 listopada 2009 r. do 25 listopada 2009 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonej w Łodzi, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat, przy ulicy Nawrot 38B, część działki 295 w obrębie S-6, KW 89530.

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (2009-10-23)
Treść:

2009-10-23

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 29 października 2009 r. do 18 listopada 2009 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do:

 1. oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat przy ulicach:
  • Aleksandra 51 (część działki nr 108/2 w obrębie G-41, KW 91450) o powierzchni 365,50 m2,
  • Wólczańskiej 25 (część działki nr 209 w obrębie P-19, KW 97500) o powierzchni 1007 m2,
  • Stefana Okrzei bez numeru/ul. Odolanowskiej bez numeru (część działki nr 310/2 w obrębie P-7) o powierzchni 1500 m2,
  • Kusocińskiego bez numeru (działka nr 186/2 w obrębie P-25, KW 126160) o powierzchni 1474 m2.

 2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej przy ulicy:
  • Piotrkowskiej bez numeru (działka nr 41/6 w obrębie S-8, LD1M/00206809/9) o powierzchni 162 m2,

 3. sprzedaży w drodze przetargu przy ulicy:
  • Zespołowej 15 (działka nr 223 w obrębie G-24, KW LD1M/00099438/3) o powierzchni 626 m2.
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie" (2009-10-13)
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiące własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej "Towarzystwo Lokator" (2009-10-13)
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (2009-10-12)
Treść:

2009-10-12

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 13 października 2009 roku do 2 listopada 2009 roku wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 i jego Delegaturach oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykazy niżej wymienionych nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

 1. Obornickiej 19 (działka nr 205/1 o pow. 684 m2, obręb B-45, KW LD1M/00099057/8)
  - przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,

 2. Ogrodowej 36 (działka nr 20/2 o pow. 486 m2, obręb P-9, KW LD1M/00097339/5),

  Ogrodowej 38 (działka nr 19/2 o pow. 502 m2, obręb P-9, KW LD1M/00101831/6),

  Ogrodowej 40 (działka nr 18/2 o pow. 454 m2, obręb P-9, KW LD1M/00094238/6),

  Ogrodowej 42 (działka nr 17/2 o pow. 354 m2, obręb P-9, KW LD1M/00099688/0),

  Ogrodowej 44 (działka nr 16/2 o pow. 387 m2, obręb P-9, KW LD1M/00100696/0
  - przeznaczonych do łącznej sprzedaży w drodze przetargu.
Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu; sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych; oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat (2009-10-07)
Treść:

2009-10-07

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 7 października 2009 r. do 27 października 2009 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do:

 1. sprzedaży, w drodze przetargu - nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Mikołaja Kopernika 42, działka nr 100/8 w obrębie P-20,
 2. sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
  - nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Bolesława Limanowskiego 156, działki nr 146/98 i nr 146/99 w obrębie B-45,
 3. oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat:
  • nieruchomości położone w Łodzi przy ul. Laskowickiej 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173 i 175, działki nr nr: 68, 67, 66/1, 65/1, 64/3, 64/2, 64/1, 63, 62, 61 i 60/1 w obrębie P-34,
  • nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Sobolowej 1, część działki nr 25/2 w obrębie W-27.