Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2010 r.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210 (2011-01-10)
Treść:

2011-01-10

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego Delegatur, w dniach od dnia 10.01.2011 r. do dnia 30.01.2011 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210.

Wykaz samodzielnych lokali użytkowych, usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców (2010-11-30)
Wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 156 (2010-12-06)
Treść:

2010-12-06

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego Delegatur, w dniach od 7 grudnia 2010 r. do 27 grudnia 2010 r. wywieszony jest wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 156, oznaczonych jako działki nr 30 i 31 w obrębie W-34.

Wykazy gruntów przeznaczonych do: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat; wydzierżawienia w drodze przetargu na okres do 3 lat; sprzedaży w drodze bezprzetargowej (2010-11-24)
Treść:

2010-11-24

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 25 listopada 2010 r. do dnia 15 grudnia 2010 r. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wywieszone będą wykazy gruntów przeznaczonych do:

 • wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat nieruchomości położonych w Łodzi przy:


 • ul. Okólna 170, działki nr 715/1, 715/2 w obrębie B-15,
  ul. Okólna 172, działka nr 714 w obrębie B-15,
  ul. Łagiewnicka bez numeru, działki nr 794, 795, 796, 797, 798 w obrębie B-15,
  ul. Gnieźnieńska 27, część działki nr 144 w obrębie B-46, KW LD1M/00100828/5,
  ul. Wojska Polskiego 66/Marynarska 3/9, część działki nr 88/50 w obrębie B-48, KW 47488,
  ul. Wojska Polskiego 108, części działek nr 123/13, 123/16 w obrębie B-50, KW LD1M/00013073/0,
  ul. Radwańska 46 część działki nr 42 w obrębie P-29, KW LD1M 00088440/0,
  ul. Zachodnia 14 część działki nr 186/46 w obrębie B-47, KW 53343,
  ul. Osiedlowa bez numeru części działek nr 246/23, 246/22, 246/26, 246/24 w obrębie B-46,
  ul. gen. Michała Tokarzewskiego bez numeru część działki nr 548/12 w obrębie B-49, KW 12089, 12483, 3087,
  ul. Przemysłowa bez numeru część działki nr 164/57 w obrębie B-50, KW 31952,
  ul. Marysińska 46/50 część działki nr 30/16 w obrębie B-48, Rep Hip 16-494.

 • wydzierżawienia w drodze przetargu na okres do 3 lat nieruchomości położonych w Łodzi przy:


 • ul. Przędzalniana 12 część działki nr 246/2 w obrębie W-24, KW LD1M/00119031.

 • sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łodzi przy:


 • ul. Józefów 17 działka nr 168/2 w obrębie G-45, LD1M/00122157/0,
  ul. Rentowna 3 działka nr 1174 w obrębie G-26, KW 00142239/5.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Kilińskiego Project Development Sp. z o.o. położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 123 (2010-11-24)
Treść:

2010-11-24

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego Delegatur, w dniach od dnia 25.11.2010 r. do dnia 15.12.2010 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Kilińskiego Project Development Sp. z o.o. położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 123.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przeznaczonych do: sprzedaży w drodze przetargu; sprzedaży w drodze bezprzetargowej; odpłatnego przeniesienia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego; oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat; oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat (2010-11-18)
Treść:

2010-11-18

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 19 listopada 2010 roku do 9 grudnia 2010 roku wywieszone będą na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 i w jego delegaturach wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Walerego Wróblewskiego 39/41 (działka nr 34/4, obręb P - 28), Wydawniczej bez numeru (działka nr 34/28, obręb W – 23), Ratajskiej 22/24 (działka nr 140/1, obręb B – 36), Szczecińskiej 42 (działka nr 146/2, obręb B – 36), Szczecińskiej 44 (działka nr 145/3, obręb B – 36) oraz Grodzkiej 4 (działka nr 281/2, obręb W – 15) przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,

  Odnośnie działki nr 146/2 osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323) korzystają z pierwszeństwa w nabyciu działki, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
  Osoby te mogą złożyć wniosek w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 464a, w terminie 6 tygodni od daty ogłoszenia niniejszego wykazu. • Herbowej 38 (działka nr 190/13, obręb W – 1), Granicznej 46 (działki nr: 153, 154/4, 187/1 i 189, obręb G – 43) przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
 • Marcina Kasprzaka 6 (działka nr 13/8, obręb P – 8), w której udział Miasta Łodzi jest przeznaczony do odpłatnego przeniesienia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego,
 • Michała Tokarzewskiego bez numeru (część działki nr 4/90, obręb B – 48), Marysinskiej bez numeru (części działki nr 88/61, obręb B – 48) i Marcina Kasprzaka 64B/Drewnowskiej 178/182 (części działki nr 129/35, obręb P – 7) przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat,
 • Demokratycznej 49 (działka nr 374/2, obręb G – 41), Ekonomicznej 20 (część działki nr 373, obręb G – 41), Starorudzkiej 50 (działki nr: 355/2, 355/4, obręb G – 41) przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat.
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Odrzańskiej 21, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu (2010-11-16)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz użytkownika wieczystego położonej przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki (2010-11-08)
Treść:

2010-11-08

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego Delegatur, w dniach od dnia 15.11.2010 r. do dnia 05.12.2010 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz użytkownika wieczystego położonej przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki.

Wykaz przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz najemców, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, położonych w Łodzi przy ul. Choińskiej 19 i ul. Kwietniowej 10, stanowiących własność Miasta Łodzi (2010-11-10)
Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze przetargu; przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 9 lat w drodze bezprzetargowej oraz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej (2010-11-02)
Treść:

2010-11-02

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 3 listopada 2010 r. do 23 listopada 2010 roku wywieszone będą na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 i w jego delegaturach wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Podgórnej 16 (działka nr 324, obręb G-5), ul. Poprzecznej 9 (działka nr 310, obręb G-12) przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,
 • ul. hm Aleksandra Kamińskiego bez numeru (działki nr 163/7 i 163/6, obręb S-2), ul. Grunwaldzkiej bez numeru (działka nr 95/9, obręb B-27) przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych,
 • ul. Wólczańskiej 81 (działka nr 128/5, obręb P-20), ul. Kopernika 3a (działka nr 128/6, obręb P-20) przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.
 • ul. Mazurskiej 2 (działka nr 121/2, obręb G-16) przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej,
 • ul. Władysława Króla 1 (część działki nr 62, obręb P-26) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze przetargu,
 • ul. Janosika 136 (działka nr 175/2, obręb W-9), Jugosłowiańskiej 16 (działka nr 533/10, obręb W-47) Jerzego Szaniawskiego 3 (działka nr 124, obręb W-40), Zbocze 18a (działka nr 398/26, obręb W-12) przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 9 lat w drodze bezprzetargowej,
 • ul. Sanitariuszek bez numeru (działki nr: 476, 477, 478), ul. Przy rzece Ner bez numeru (działki nr: 479, 489/1, 481, 480, 482/3, 483, 484/1, 485, 488, 490/1, 491/1, 493, 494, 495, 496, 497/1, 498/1, 499/1, 500/1, 501/1, 502/1, 503, 504, 505/1, 506/1, 507/4, 507/5, 509/4, 509/5, 510/3, 510/4, 511/5, 511/6, 513/4, 513/5, 514/4, 514/5, 515/4, 515/5, 519/3, 519/4, 520/2, 521/2, 628, 629, 630/1, 778), ul. Ikara 31 (działka nr 594), ul. Ikara 33 (działka nr 595/1), ul. Ikara 35 (działka nr 596), ul. Ikara 37 (działka nr 597/1), ul. Ikara 41 (działka nr 599), ul. Ikara 43 (działka nr 600/1), ul. Ikara 45 (działka nr 601/3), ul. Ikara 47 (działka nr 602), ul. Ikara 49 (działka nr 603), ul. Ikara 55 (działka nr 606/1), ul. Ikara 57 (działka nr 607/1), ul. Ikara 59 (działka nr 608/4), ul. Ikara 61 (działka nr 609/1), ul. Ikara 63 (działka nr 611/2 ), ul. Ikara 65 (działka nr 612), ul. Ikara 67 (działka nr 613), ul. Ikara 69, (działka nr 614), ul. Ikara 71 (działka nr 615), ul. Ikara 73 (działka nr 616), ul. Ikara 75 (działka nr 617), ul. Ikara 77 (działka nr 618), ul. Ikara 89 (działka nr 625), ul. Ikara bez numeru (działka nr 523/3), ul. Ikara bez numeru (działka nr 529/3), ul. Ikara bez numeru (działka nr 524/2), ul. Ikara bez numeru (działki nr 507/1, 520/1, 523/1, 529/1), ul. Przy rzece Ner bez numeru (działki nr 512/3, 512/4, 516/3, 516/4), ul. Przy rzece Ner bez numeru (działki nr 487/1, 486/1), ul. Ikara 55 (działka nr 605/1), ul. Ikara 51 (działka nr 604/1), ul. Przy rzece Ner bez numeru (działki nr 517/3, 517/4), ul. Przy rzece Ner bez numeru (działka nr 598/3) w obrębie G-53, ul. Przy rzece Ner bez numeru (działki nr 2/47, 2/48, obręb G-21), ul. Przy rzece Ner bez numeru (działka nr 4/45, obręb G-53, działka nr 528 , obręb G-21, działka nr 1/26, obręb G-21) , ul. Laskowicka 149 (działka nr 69/3, obręb P-34), ul. Pienista bez numeru (część dz. nr 31/5, obręb P-34), ul. Pienista bez numeru (część dz. nr 29/4, obręb P-34), ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 173 (część działki nr 285, obręb P-35), ul. Laskowicka bez numeru (część działki nr 284/1, obręb P-35), ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 177 (część działki nr 283/2, obręb P-35), ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 177 (część działki nr 283/1, obręb P-35), ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 149 (część działki nr 280/1, obręb P-35), ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 149 (działka nr 280/2, obręb P-35), ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 153 (część działki nr 277, obręb P-35), ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 155 (część działki nr 276/4, obręb P-35), ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego bez numeru (część działki nr 274/5, obręb P-35), ul. Pienistej bez numeru (cześć działki nr 272/9, obręb P-35), ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego bez numeru (cześć działki nr 485/2, obręb G-22), ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego bez numeru (część działki nr 484/2, obręb G-22), ul. Pilska 7 (część działki nr 4/8, obręb G-22) przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Letniskowej bez numeru działka nr 149/16 (2010-10-19)
Treść:

2010-10-19

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od dnia 19 października 2010 r. do dnia 8 listopada 2010 r. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Letniskowej bez numeru działka nr 149/16, o powierzchni 7 192 m2, KW LD1M/00001627/2, w obrębie G-52 przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki nr 149/22.

Wykaz przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie, w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Krzemienieckiej 2A, stanowiącej własność Miasta Łodzi (2010-10-13)
Treść:

2010-10-13

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, iż od dnia 18 października 2010 r. do dnia 8 listopada 2010 r. wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi i jego delegaturach wykaz przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie, w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Krzemienieckiej 2A, stanowiącej własność Miasta Łodzi.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (2010-10-05)
Treść:

2010-10-05

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od dnia 5 października 2010 r. do dnia 25 października 2010 r. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wywieszone będą następujące wykazy nieruchomości położonych w Łodzi :

 • przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:
  - ul. Andrzeja Struga 62 i 64, działki nr 20/1 i 21, o łącznej powierzchni 1 621 m2, KW LD1M/00099935/7 i LD1M/00003471/7, w obrębie P-20.


 • przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:
  - ul. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, działka nr 5/5 i 5/6, o powierzchni 157 m2 i 183 m2, KW 91690, w obrębie B-7,
  - ul. Zgierska 254, działka nr 26/14, o powierzchni 1 197 m2, KW 92708, w obrębie B-7,
  - ul. Zgierska 256, część działki nr 5/7, o powierzchni 19 163 m2, KW 91690, w obrębie B-7,
  na rzecz Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Sp. z o.o.
  - ul. Zgierska 256, część działki nr 5/7, o powierzchni 10 960 m2, KW 91690, w obrębie B-7,
  na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
  - ul. Jana Matejki 2, część działki nr 15/4, o powierzchni 135 m2, KW 126711, w obrębie S-3,
  - ul. Jana Matejki 2, część działki nr 15/4, o powierzchni 175,55 m2, KW 126711, w obrębie S-3,
  - ul. Jana Matejki 2, część działki nr 15/4, o powierzchni 8,8 m2, KW 126711, w obrębie S-3,
  na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych „Kielnia”
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej (2010-09-24)
Treść:

2010-09-24

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 28 września 2010 roku do 18 października 2010 roku wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 i jego Delegaturach, wykazy dotyczące:

 • nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi przeznaczonych do łącznej sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Łodzi przy ulicy: Wierzbowej 14, oznaczonej jako działka nr 128/4 i Wierzbowej bez numeru, oznaczonej jako działka nr 125/3, w obrębie geodezyjnym S–2;


 • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Łodzi przy ulicy Franciszka Helińskiego 10, oznaczonej jako działka nr 10/17, w obrębie geodezyjnym B–9;


 • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Łodzi przy ulicy Starogardzkiej 49, oznaczonej jako działka nr 375, w obrębie geodezyjnym G–23;


 • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Łodzi przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58, oznaczonej jako działka nr 328/35, w obrębie geodezyjnym W–24;


 • nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej, położonej w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego bez numeru oznaczonej jako działka nr 313/6, w obrębie geodezyjnym W-24

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Łodzi przy ul. Jaracza 11 (2010-09-23)
Treść:

2010-09-23

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego Delegatur, w dniach od dnia 27.09.2010 r. do dnia 17.10.2010 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Łodzi przy ul. Jaracza 11.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (2010-09-20)
Treść:

2010-09-20

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od dnia 22 września 2010 r. do dnia 12 października 2010 r. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wywieszone będą następujące wykazy nieruchomości położonych w Łodzi:

 • przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

  • ul. Andrzeja Struga 49 i 51, działki nr 140 i 136/3, o łącznej powierzchni 1 462 m2, KW LD1M/00091089/5 i LD1M/00104904/0, w obrębie P-19,
  • ul. Zgierskiej 227a i 229, działki nr 344/9, 344/13, 344/14 i 282/10, o łącznej powierzchni 1 163 m2, KW LD1M/00001715/6, LD1M/00158155/7, w obrębie B-08. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późń. zm.) korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. Osoby te mogą złożyć wniosek w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi – ul. Piotrkowska 104, pok. 464 a, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 • przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

  • ul. Lutomierska bez numeru, część działki nr 95/190, o powierzchni 12 m2- teren składowania odpadów stałych i 72 m2- teren towarzyszący, KW LD1M/00020073/2, w obrębie B-45, na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”.
Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat 3 w drodze przetargu, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej oraz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (2010-09-13)
Treść:

2010-09-13

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 15 września 2010 roku do 5 października 2010 roku wywieszone będą na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 i w jego delegaturach wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

 • al. 1 Maja bez numeru (część działki nr 132/70, obręb P-9), Gen. Jarosława Dąbrowskiego 42a-46a (część działki nr 1/181, obręb G-6), przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do lat 3 w drodze przetargu,


 • Wólczańskiej bez numeru (część działki nr 41/29, obręb S-9), Bolesława Limanowskiego 91 (część działki nr 371, obręb B-29), Bolesława Limanowskiego 14 (część działki nr 152/21, obręb B-47), Wrocławskiej bez numeru (część działki nr 230/29, obręb B-46), płk Jana Kilińskiego 204 (część działki nr 22/37, obręb G-5), Organizacji „Wolność i Niezawisłość” bez numeru (część działki nr 140/15, obręb B-47), Rzgowskiej bez numeru (część działki nr 417/146, obręb G-27), Rzgowskiej bez numeru (część działki nr 417/149, obręb G-27), ks. bp. Wincentego Tymienieckiego bez numeru (część działki nr 126/3, obręb W-25), Andrzeja Struga bez numeru (część działki nr 191/4, obręb S-6), Ignacego Paderewskiego 39 (część działki nr 176/1, obręb G-13), Rojnej bez numeru (część działki nr 44/51, obręb B-42), Bolesława Limanowskiego 5 (część działek nr 157/5 i 152/22, obręb B-47), gen. Jarosława Dąbrowskiego 91 (część działki nr 82/6, obręb G-17), przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej,


 • ks. abp. Jana Pawła Woronicza 3 F (działka nr 238, obręb B-44), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Józefa Bema 51 (działka nr 150/5, obręb B-25) przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (2010-09-03)
Treść:

2010-09-03

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 7 września 2010 roku do 27 września 2010 roku wywieszony będzie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 i w jego delegaturach wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Józefa Bema 51 (działka nr 150/5, obręb B-25) przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wykaz części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 190/192 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, udziału Miasta Łodzi w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (mieszkalnego) nr 24, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ul. gen. Karola Kniaziewicza 13/15 (2010-08-31)
Treść:

2010-08-31

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, iż:

- w dniach od 2 września 2010 roku do 22 września 2010 roku wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 i jego Delegaturach oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykaz części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 190/192 (część działki nr 290/54 o pow. 17 470 m2 w obrębie W-45, KW 97393) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

- przeznaczył do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, udział Miasta Łodzi w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (mieszkalnego) nr 24, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ul. gen. Karola Kniaziewicza 13/15.