Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2013 r.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść:

2014-01-03

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 7 do 28 stycznia 2014 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.:

 1. Ekologicznej 14, działka nr 12 w obrębie B-21, o powierzchni 1411 m2, KW LD1M/00029466/7;
 2. Ekologicznej 16, działka nr 11 w obrębie B-21, o powierzchni 1403 m2, KW LD1M/00029468/1;
 3. Trybunalskiej 19, działka nr 662 w obrębie G-27, o powierzchni 1082 m2, KW LD1M/00192114/8;
 4. Stare Złotno 50C, działka nr 215/2 w obrębie P-11, o powierzchni 833 m2, KW LD1M/00055673/2;
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu;
 1. Złotno 31, działka nr 433/2 w obrębie P-5, o powierzchni 466 m2, KW LD1M/00049453/9, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej;
 2. Dalekiej 3, działka nr 575/4 w obrębie G-44, o powierzchni 4 m2, KW LD1M/00010489/8, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej;
 3. Dalekiej 5, działka nr 575/3 w obrębie G-44, o powierzchni 5 m2, KW LD1M/00010489/8 oraz Dalekiej 7, działka nr 575/2 w obrębie G-44, o powierzchni 5 m2, KW LD1M/00010489/8, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz, w których udział przeznaczony jest do sprzedaży
Treść:

2013-12-19

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 20.12.2013 r. do dnia 10.01.2014 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 1. ul. Prośnieńskiej 9/9a, działka nr 318/1 w obrębie G-23, o powierzchni 1445 m2,
  KW LD1M/00000961/8, w której udział przeznaczony jest do sprzedaży,
 2. ul. Wschodniej 34, działka nr 228 w obrębie S-1 o powierzchni 945 m2,
  KW LD1M/00000876/5, w której udział przeznaczony jest do sprzedaży,
 3. ul. Narutowicza 79, działki nr 255/24 i 255/25 w obrębie S-2 o powierzchni 202 m2,
  KW LD1M/00218104/4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
 4. ul. Świeckiej 5, działka nr 290 w obrębie G-43 o powierzchni 1163 m2,
  KW LD1M/00135428/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,
 5. ul. Świeckiej 7, działka nr 291 w obrębie G-43 o powierzchni 1097 m2,
  KW LD1M/00199743/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie, przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości wymienionych w pkt 1-2 następuje w trybie:
 • bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela, jeżeli do końca okresu wywieszenia wykazu, jako jedyny spośród współwłaścicieli, wystąpi z wnioskiem o nabycie udziału Miasta Łodzi lub na rzecz współwłaścicieli, którzy w powyższym okresie wystąpią o nabycie udziału łącznie,
 • przetargu ograniczonego do współwłaścicieli, jeżeli do końca okresu wywieszenia wykazu, złożą wniosek o nabycie udziału Miasta Łodzi,
 • przetargu nieograniczonego, jeżeli do końca okresu wywieszenia wykazu, o nabycie udziału nie wystąpi żaden ze współwłaścicieli.
Współwłaściciele mogą złożyć wniosek w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 464, w okresie do końca wywieszenia wykazu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wskazanej w pkt 3 zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z pierwszeństwa z pierwszeństwa w nabyciu działki, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. Osoby te mogą złożyć wniosek w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi – ul. Piotrkowska 104, pok. 464, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5462/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 grudnia 2013 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz najemców, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, położonych w Łodzi przy ul. Browarnej 10 oraz przy ulicy Ekonomicznej 40, 42 i 48, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu
Treść:

2013-12-16

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5462/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 grudnia 2013 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz najemców, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, położonych w Łodzi przy ul. Browarnej 10 oraz przy ulicy Ekonomicznej 40, 42 i 48, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5463/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 grudnia 2013 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży garaży usytuowanych na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gnieźnieńskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 155/51 i 155/53, w obrębie B-46, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu i ogłoszenia ich wykazu oraz obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działek stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ul. Gnieźnieńskiej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 155/50 i 155/52, w obrębie B-46
Treść:

2013-12-16

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5463/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 grudnia 2013 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży garaży usytuowanych na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gnieźnieńskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 155/51 i 155/53, w obrębie B-46, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu i ogłoszenia ich wykazu oraz obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działek stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ul. Gnieźnieńskiej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 155/50 i 155/52, w obrębie B-46.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2013-12-16

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 18 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Zygmunta Lorentza bez numeru (dwie części działki nr 227/36 – KW LD1M/00033062/6, w obrębie P-7) o powierzchni po 20 m2,
 • ul. Obywatelskiej 70 (działka nr 275/3 i część działki nr 275/2 w obrębie G-1) o łącznej powierzchni 1519 m2,
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

Wykaz, przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz-Zachód" (2013-12-13)
Wykaz, przeznaczonej do sprzedaży, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych – Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz-Zachód" i osób fizycznych (2013-12-13)
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Łodzi
Treść:

2013-12-10

Prezydent Miasta Łodzi

Informuję, że w dniach od 13 grudnia 2013 r. do dnia 3 stycznia 2014 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Łodzi przy:

 • ul. Andrzeja Struga 49 i 51, działka nr 140 i 136/3 w obrębie P-19 o łącznej pow. 1462 m2;
 • ul. Krzywej 8, działka nr 206 w obrębie G-05 o pow. 692 m2;
 • ul. Stanisława Przybyszewskiego 227, działka nr 7/27 w obrębie W-31 o pow. 2303 m2.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5356/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 listopada 2013 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, przy ulicach: Lawendowej 5, Nagietkowej 6, Piołunowej 12, Podbiałowej 3, Podbiałowej 11, Trawiastej 8, Trawiastej 10, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu
Treść:

2013-12-10

Komunikat:

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5356/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 listopada 2013 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, przy ulicach: Lawendowej 5, Nagietkowej 6, Piołunowej 12, Podbiałowej 3, Podbiałowej 11, Trawiastej 8, Trawiastej 10, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść:

2013-12-09

Prezydent Miasta Łodzi

Informuję, że w dniach od 10 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wykazy:

 • nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Łodzi przy ul. Uniejowskiej 8, działka nr 51 w obrębie B-44 o powierzchni 3158 m2;
 • nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Łodzi przy ul. Antoniny 18/20, działka nr 422/9 w obrębie G-22 o powierzchni 2471 m2;
 • nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Łodzi przy ul. Smolnej 11, działka nr 377/3 w obrębie G-17 o powierzchni 5 m2;
 • nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Łodzi przy ul. Kobaltowej bez numeru, działka nr 160/8 w obrębie B-20 o powierzchni 106 m2.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej, położonych w Łodzi
Treść:

2013-12-06

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 10 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, położonych w Łodzi:

 • przy ulicy Przybyszewskiego bez numeru (działka nr 105/34, w obrębie W-30), o pow. 68,00 m2;
 • przy ulicach Wioślarskiej 2 i Wioślarskiej bez numeru (części działek nr 427/1 oraz nr 426/2, w obrębie P-27), o łącznej pow. 27,00 m2;
 • przy ulicy Lubelskiej 25-29 (część działki nr 254/29, w obrębie G-4), o pow. 134,00 m2;
 • przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” bez numeru (działki nr 5/5 oraz nr 5/6, w obrębie B-7), o łącznej pow. 340,00 m2;
 • przy ulicach Zgierskiej 254 i 256 (działki nr 26/14 oraz nr 5/7, w obrębie B-7), o łącznej pow. 31 320,00 m2,
 • przy ulicy Rentownej 19 (działka nr 1061/2, w obrębie G-26), o pow. 27,00 m2.
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2013-11-29

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 04 grudnia 2013 r. do 25 grudnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Maratońskiej (działka nr 369/296 – KW LD1M/00042030/9 w obrębie P-24) oraz ul. Maratońskiej (działka nr 369/297 – KW LD1M/00042872/3 w obrębie P-24) o łącznej powierzchni 3 180 m2,
 • pl. dr. Norberta Barlickiego (część działki nr 178 – KW LD1M/00104672/4) o łącznej powierzchni 20 m2,
 • ul. Stefana Żeromskiego 95 (część działki nr 90 w obrębie P-20) o łącznej powierzchni 56 m2,
 • ul. Marcina Kasprzaka bez numeru (część działki nr 129/48 w obrębie P-7) o powierzchni 30 m2,
 • ul. Ksawerowska 79 (działka nr 6 – LD1M/00284749/0 w obrębie G-49) o powierzchni 1 705 m2,
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej,

Wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych – Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Południe" i osób fizycznych (2013-11-28)
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5390/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2013 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz najemcy, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji użytkowej, położonej w Łodzi przy ul. Gabrieli Zapolskiej 60, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu
Treść:

2013-11-29

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5390/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2013 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz najemcy, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji użytkowej, położonej w Łodzi przy ul. Gabrieli Zapolskiej 60, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5354/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 listopada 2013 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz dotychczasowych najemców, w drodze bezprzetargowej, lokali użytkowych wraz z udziałami w prawie własności gruntu, położonych w Łodzi przy ul. Gabriela Narutowicza 99 oraz obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową, nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Gabriela Narutowicza 97a i 99, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu
Treść:

2013-11-28

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi został wywieszony wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5354/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 listopada 2013 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz dotychczasowych najemców, w drodze bezprzetargowej, lokali użytkowych wraz z udziałami w prawie własności gruntu, położonych w Łodzi przy ul. Gabriela Narutowicza 99 oraz obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową, nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Gabriela Narutowicza 97a i 99, stanowiących własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia ich wykazu.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze beprzetargowej oraz, w których udział Miasta Łodzi w wysokości ½ przeznaczony jest do sprzedaży
Treść:

2013-11-25

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 28 listopada 2013 r. do dnia 19 grudnia 2013 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.:

 1. Olechowskiej 38, działka nr 16/1 w obrębie W-36, o powierzchni 3544 m2, KW LD1M/00149013/4;
 2. Przędzalnianej 101 i 103, działki nr: 76, 84/1, 84/3 i 77/1 w obrębie W-29, o łącznej powierzchni 1581 m2, KW: LD1M/00140204/7, LD1M/00046958/8, LD1M/00035296/9, LD1M/00189200/4;
  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu;


 3. Ekonomicznej 33a, działka nr 29/7 w obrębie G-42, o powierzchni 57 m2, KW LD1M/00090015/9, przeznaczonej do sprzedaży w drodze beprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka numer 28/3 w obrębie G-42;


 4. Ekonomicznej bez numeru, działka nr 29/6 w obrębie G-42, o powierzchni 85 m2, KW LD1M/00090015/9, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działki przyległej oznaczonej numerem 28/12 w obrębie G-42;


 5. Polskiej Organizacji Wojskowej 16, działka nr 138/1 w obrębie S-2, o powierzchni 88 m2, KW LD1M/00130890/9;
 6. Polskiej Organizacji Wojskowej 16, działka nr 137 w obrębie S-2, o powierzchni 711 m2, KW LD1M/00003153/2;
  w których udział Miasta Łodzi w wysokości 1/2 przeznaczony jest do sprzedaży.
Zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie, przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości wymienionych w pkt 5 i 6 następuje w trybie:
 • bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny spośród współwłaścicieli, wystąpi z wnioskiem o nabycie udziału Miasta Łodzi lub na rzecz współwłaścicieli, jeżeli w powyższym okresie wystąpią o nabycie udziału łącznie,
 • przetargu ograniczonego do współwłaścicieli, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, złożą wniosek o nabycie udziału Miasta Łodzi,
 • przetargu nieograniczonego, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, o nabycie udziału nie wystąpi żaden ze współwłaścicieli.
Współwłaściciele, którzy zainteresowani są nabyciem udziału w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystąpić do Urzędu Miasta Łodzi (preferowany adres: ul. Piotrkowska 104, pok. 464) w okresie do końca wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 136 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
Treść:

2013-11-18

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 25 listopada 2013 r. do dnia 16 grudnia 2013 r. wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 136, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-4, jako działka: nr 128/12 o powierzchni 0,9469 ha, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00096974/1 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

Wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze przetargu
Treść:

2013-11-20

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 25 listopada 2013 r. do 15 grudnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Władysława Strzemińskiego bez numeru obręb W-30 działka nr 55/106 KW LD1M/00032275/5,
 • ul. Władysława Strzemińskiego 13 obręb W-30 część działki nr 54/9 KW LD1M/00032753/0,
 • ul. Władysława Strzemińskiego 13 działka nr 55/102 KW LD1M/00033623/7,
 • ul. Zapadła bez numeru obręb W-30 część działki nr 54/10 KW LD1M/00081830/2
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze przetargu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz w których udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży
Treść:

2013-11-14

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że w dniach od 19 listopada 2013 r. do dnia 10 grudnia 2013 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 wykazy nieruchomości położonych:

 • w Łodzi przy ulicach:
  1. Rudzkiej 70, działka nr 412/2 w obrębie G-40, o powierzchni 1077 m2, KW LD1M/00097341/2,
  2. Wileńskiej 43, działka nr 52/1 w obrębie P-27, o powierzchni 456 m2, KW LD1M/00036192/7,
  3. Stefana Żeromskiego 97, działka nr 91 w obrębie P-20, o powierzchni 903 m2, KW LD1M/00092209/0,
  4. Postępowej 48/54, działka nr 109/3 w obrębie G-43, o powierzchni 3874 m2, KW LD1M/00098584/4,
  5. Drwęckiej 8, działka nr 37/1 w obrębie B-53, o powierzchni 1232 m2, KW LD1M/00033701/8,
  6. Szybowej 14, działka nr 264 w obrębie G-19, o powierzchni 665 m2, KW LD1M/00018685/8,
  7. gen. Józefa Bema bez numeru, działka nr 48/2 w obrębie B-9, o powierzchni 504 m2, KW LD1M/00117723/1,
  8. Hektarowej bez numeru i Uprawnej bez numeru, działki nr: 169/16, 169/17, 169/18 i 326/4 w obrębie B-37, KW: LD1M/00113693/3, LD1M/00113690/2, LD1M/00011785/0,
  9. Bolesława Chrobrego 12, działka nr 113 w obrębie B-49, o powierzchni 867 m2, KW LD1M/00040806/6,
  10. Chłodnikowej 17, działka nr 181 w obrębie G-30, o powierzchni 571 m2, KW LD1M/00019600/6,
  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu;
  1. prof. Tadeusza Banachiewicza bez numeru, działka nr 1001/29 w obrębie B - 40, o powierzchni 28 m2, KW LD1M/00143828/8, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej położonej w Łodzi przy ulicy prof. Tadeusza Banachiewicza 78,
  2. Atutowej 24a, działka nr 636/2 w obrębie G-42, o powierzchni 730 m2 KW LD1M/00049779/0, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego,
  3. Piotrkowskiej 292, działka nr 71/3 w obrębie G-3, o powierzchni 815 m2, KW LD1M/00112231/0, w której udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży,
 • oraz w Świątnikach, gmina Pabianice, powiat pabianicki, działka nr 309 w obrębie 23 Świątniki, o powierzchni 4508 m2, KW LD1P/00034486/4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej w pkt 11, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. Osoby te mogą złożyć wniosek w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 464, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z § 3 uchwały Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie, przeniesienie udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości wymienionej w pkt 13 następuje w trybie:
- bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, jako jedyny spośród współwłaścicieli, wystąpi z wnioskiem o nabycie udziału Miasta Łodzi lub na rzecz współwłaścicieli, jeżeli w powyższym okresie wystąpią o nabycie udziału łącznie,
- przetargu ograniczonego do współwłaścicieli, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, złożą wniosek o nabycie udziału Miasta Łodzi,
- przetargu nieograniczonego, jeżeli do końca okresu wywieszenia niniejszego wykazu, o nabycie udziału nie wystąpi żaden ze współwłaścicieli.
Współwłaściciele, którzy zainteresowani są nabyciem udziału w trybie bezprzetargowym lub przetargu ograniczonego winni wystąpić do Urzędu Miasta Łodzi (adres: ul. Piotrkowska 104, pok. 464) w okresie do końca wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
Treść:

2013-11-12

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 14 listopada 2013 r. do 05 grudnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy:

 • ul. Podjazdowej 15 (działka nr 82 w obrębie P-4, o powierzchni 845,00 m2), przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej,


 • na terenie dawnej dzielnicy Górna w Łodzi, wykorzystanych na cele handlowe:
  • ul. Rzgowska 55 (część działki nr 372/2 w obrębie G-12, o powierzchni 46,00 m2, KW LD1M/00094241/0),
  • ul. Klaudiusza Łazowskiego 1 (część działki nr 1091 w obrębie G-26, KW LD1M/00074200/5), ul. Rzgowska 175/177 (część działki nr 1090/12 w obrębie G-26, KW LD1M/00030058/4), ul. Rzgowska bez numeru (część działki nr1090/15 w obrębie G-26, KW LD1M/00030058/4), o łącznej powierzchni 28,00 m2
  • ul. Tatrzańska 113b (część działki nr 80/10 w obrębie G-17, KW LD1M/00105200/2, o powierzchni 50,00 m2),
  • ul. Tatrzańska bez numeru (część działki nr 1/84 w obrębie G-6, KW LD1M/00159800/1, o powierzchni 26,00 m2),
  • ul. Stanisława Dubois 2 (część działki nr 468/1 w obrębie G-23, KW 4238, o powierzchni 2,00 m2),
  • ul. Rzgowska 85 (część działki nr 2/5 w obrębie G-13, KW LD1M/00030411/7, o powierzchni 10,00 m2),
  • ul. Rzgowska bez numeru (część działki nr 417/149 w obrębie G-27, o powierzchni 30,00 m2),
  • ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 69a (część działki nr 8/18 w obrębie G-17, KW LD1M/00170349/4, o powierzchni 10,00 m2),
  • ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 69a (część działki nr 8/18 w obrębie G-17, KW LD1M/00170349/4, o powierzchni 30,00 m2),
  • ul. Stefana Rogozińskiego bez numeru (część działki nr 28 w obrębie G-10, KW LD1M/00161335/7, o powierzchni 8,00 m2),

  • przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej,