Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Inne zawiadomienia - archiwum 2011-2017

 • 2017-12-01 (173 KB)

  Decyzja Starosty Wieluńskiego z dnia 20 listopada 2017 r. znak: GNN.683.26.2017 orzekająca o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 189/1 o pow. 0,0006 ha, położoną w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, w obrębie W-30
 • 2017-12-01 (177 KB)

  Decyzja Starosty Wieluńskiego z dnia 20 listopada 2017 r. znak: GNN.683.25.2017 orzekająca o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 189/2 o pow. 0,0006 ha, położoną w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, w obrębie W-30
 • 2017-12-01 (179 KB)

  Decyzja Starosty Wieluńskiego z dnia 20 listopada 2017 r. znak: GNN.683.23.2017 orzekająca o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 116/9 o pow. 0,0208 ha, położoną w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, w obrębie W-30
 • 2017-12-01 (178 KB)

  Decyzja Starosty Wieluńskiego z dnia 20 listopada 2017 r. znak: GNN.683.22.2017 orzekająca o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 115/4 o pow. 0,0147 ha, położoną w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, w obrębie W-30
 • 2017-12-01 (725 KB)

  Decyzja Starosty Wieluńskiego z dnia 20 listopada 2017 r. znak: GNN.683.24.2017 orzekająca o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 117/2 o pow. 0,0922 ha, położoną w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, w obrębie W-30
 • (2017-06-14) (53 KB)

  Zawiadomienie Starosty Łódzkiego Wschodniego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi, w obrębie S-2, przy ul. Węglowej (2017-06-14)
 • (2017-05-24) (227 KB)

  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna ZP.6220.4.2013 z dnia 18.05.2017 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: "projektowanego ośrodka nadawczego Łódź Dąbrowa zlokalizowanego we wsi Dąbrowa, w gminie Nowosolna", na działce o nr ew. 149 (2017-05-24)
 • (2016-12-20) (546 KB)

  Decyzja Starosty Wieruszowskiego z dnia 12 grudnia 2016 r., znak: GN.683.2.2016 w sprawie odszkodowania dotyczącego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej rów, położonej w Łodzi, przy ul. Nad Dobrzynką, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 775/3 (2016-12-20)
 • (2016-12-20) (546 KB)

  Decyzja Starosty Wieruszowskiego z dnia 12 grudnia 2016 r., znak: GN.683.1.2016 w sprawie odszkodowania dotyczącego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej rów, położonej w Łodzi, przy ul. Nad Dobrzynką, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 159/1 (2016-12-20)
 • (2016-11-30) (151 KB)

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 listopada 2016 r., znak: DLI.III.6621.99.2016.PK.8 dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-14 - zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 91 (DK1) w m. Słowik do węzła Łódź Lublinek (2016-11-30)
 • (2016-11-29) (156 KB)

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2016 r., znak: DLI.III.6621.96.2016.KS.7 dotyczące zadania "Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic" (2016-11-29)
 • (2016-10-03) (54 KB)

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 września 2016 r., znak: DLI.III.6621.175.2015.AK.28 dotyczące zadania "Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic" (2016-10-03)
 • (2016-09-15) (53 KB)

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2016 r., znak: DLI.III.6621.188.2015.AK.29 dotyczące zadania "Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic" (2016-09-15)
 • (2016-09-07) (457 KB)

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skierniewice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 30 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji w przedmiocie ustalenia odszkodowania (2016-09-07)
 • (2016-08-09) (127 KB)

  Obwieszczenie znak: SR.6341.13.2016 z dnia 29 lipca 2016 r. Starosty Zduńskowolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (2016-08-09)
 • (2016-08-09) (131 KB)

  Obwieszczenie znak: SR.6341.12.2016 z dnia 29 lipca 2016 r. Starosty Zduńskowolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych (2016-08-09)
 • (2016-07-14) (1 MB)

  Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych dotycząca uruchomienia specjalnego serwisu internetowego poświęconego nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi (2016-07-14)
 • (2016-05-11) (740 KB)

  Decyzja Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 maja 2016 r., znak: GN6821.2.2015 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 428/3 o pow. 0,0402 ha, położonej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej, w obrębie W-48, o nieuregulowanym stanie prawnym (2016-05-11)
 • (2015-11-10) (219 KB)

  Obwieszczenie Starosty Wieruszowskiego zawiadamiające o o wydaniu decyzji nr GN.6830.1.4.2012 ustalającej wysokość odszkodowania na rzecz poprzedniego właściciela nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi, w obrębie B-47, przy ul. Zachodniej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174/49 o powierzchni 178 m2 (2015-11-10)
 • (2015-11-10) (221 KB)

  Obwieszczenie Starosty Wieruszowskiego zawiadamiające o o wydaniu decyzji nr GN.6830.1.2.2012 ustalającej wysokość odszkodowania na rzecz poprzedniego właściciela nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi, w obrębie B-47, przy ul. Zachodniej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174/55 o powierzchni 29 m2 (2015-11-10)
 • (2015-07-16) (224 KB)

  Informacja Wojewody Łódzkiego dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dotycząca umożliwienia pracownikom państwowego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów (2015-07-16)
 • (2017-01-13) (109 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa WLKP. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działce nr 645/2 obręb W-9 w Łodzi urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Szałasowej - (dzielnica: Łódź Widzew), na odcinku od ul. Krzeptowskiego do końca" (2017-01-13)
 • (2016-02-18) (190 KB)

  Postanowienie Starosty Wieruszowskiego dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 27 stycznia 2016 r. GN.6821.1.2015 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości dla części działki nr 428/2, położonej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej, w związku z planowaną budową drugiego kanału sanitarnego tłocznego dla Przepompowni Ścieków "Wiączyńska" (2016-02-18)
 • (2016-02-04) (200 KB)

  Decyzja Starosty Wieruszowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r., znak: GN.6821.1.2015 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie części nieruchomości o pow. 149 m2, położonej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej, dla której założono księgę wieczystą, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w celu posadowienia w gruncie drugiego kanału sanitarnego tłoczonego dla Przepompowni Ścieków "Wiączyńska" (2016-02-04)
 • (2016-01-29) (36 KB)

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny zawiadamiające, że w dniu 22 stycznia 2016 r. dokonano sprostowania zapisu w protokole z rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" (2016-01-29)
 • (2016-01-29) (300 KB)

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny zawiadamiające, że w dniu 21 stycznia 2016 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Brzeziny opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, dotycząca oceny realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" pod względem higienicznym i zdrowotnym wraz z ww. opinią (2016-01-29)
 • (2016-01-29) (35 KB)

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny w sprawie zamieszczenia na stronie internetowej www.brzeziny.pl, protokołu z rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" (2016-01-29)
 • (2016-01-22) (300 KB)

  Informacja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie następujących urządzeń wodnych: zbiornika-osadnika "Strykowska" położonego w dolinie rzeki Łódki pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Strykowską w Łodzi, odcinkowej przebudowy koryta rzeki Łódki w czaszy zbiornika "Strykowska" oraz zmian istniejących umocnień dna i skarp rzeki w strefie zbiornika tj. na odcinku od km 16 + 498 do km 16 + 654 (2016-01-22)
 • (2016-01-18) (571 KB)

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny w sprawie wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach opinii, dotyczącej raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" (2016-01-18)
 • (2015-12-09) (229 KB)

  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania Gminie Łódź pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie następujących urządzeń wodnych: zbiornika-osadnika "Strykowska" położonego w dolinie rzeki Łódki pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Strykowską w Łodzi, odcinkowej przebudowy koryta rzeki Łódki w czaszy zbiornika "Strykowska" polegającej na zmniejszeniu głębokości koryta na odcinku od km 16 + 498 do km 16 + 555 oraz zmian istniejących umocnień dna i skarp rzeki w strefie zbiornika tj. na odcinku od km 16 + 498 do km 16 + 654 (2015-12-09)
 • (2015-12-04) (145 KB)

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny zawiadamiające o czynnościach dokonanych w związku z prowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" (2015-12-04)
 • (2015-11-23) (47 KB)

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny zawiadamiające o czynnościach dokonanych w związku z prowadzoną oceną oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" (2015-11-23)
 • (2016-04-28) (140 KB)

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzezin zawiadamiające o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnic Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72", do czasu uzupełnienia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (2016-04-28)
 • (2015-11-10) (220 KB)

  Obwieszczenie Starosty Wieruszowskiego zawiadamiające o o wydaniu decyzji nr GN.6830.1.3.2012 ustalającej wysokość odszkodowania na rzecz poprzedniego właściciela nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi, w obrębie B-47, przy ul. Zachodniej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174/57 o powierzchni 59 m2 (2015-11-10)
 • (2016-04-07) (36 KB)

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny zawiadamiające strony postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" o przedłużeniu terminu zakończenia sprawy do dnia 31 października 2016 roku (2016-04-07)
 • (2015-11-10) (220 KB)

  Obwieszczenie Starosty Wieruszowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr GN.6830.1.1.2012 ustalającej wysokość odszkodowania na rzecz poprzedniego właściciela nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi, w obrębie B-47, przy ul. Zachodniej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174/56 o powierzchni 89 m2 (2015-11-10)
 • (2015-11-09) (91 KB)

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamiające o odmowie dopuszczenia Fundacji Centrum Zrównoważonego Transportu do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu" (2015-11-09)
 • (2015-11-04) (306 KB)

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" (2015-11-04)
 • (2015-10-19) (343 KB)

  Obwieszczenie i zawiadomienie informujące o wyznaczeniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi Burmistrza Miasta Brzezin jako organu administracji właściwego do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" (2015-10-19)
 • (2015-07-07) (223 KB)

  Prezydent Miasta Kalisza informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Gminie Łódź pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Jasień, istniejącym wylotem miejskiej kanalizacji deszczowej oznaczonym jako wylot nr Ja-12a, zlokalizowanym na lewym brzegu w km 3 + 950, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z powierzchni ulic: Jana Pawla II i Pabianickiej oraz nieruchomości przylegających obustronnie do pasa drogowego wymienionych ulic (2015-07-07)
 • (2015-07-01) (269 KB)

  Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny znak: SGPN.6220.4.2015.1.KS z dnia 23.06.2015 r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" (2015-07-01)
 • (2015-04-30) (120 KB)

  Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny znak: SGPN.6220.3.2015.1.KS z dnia 23.04.2015 r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" (2015-04-30)
 • (2015-04-29) (3 MB)

  Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znak: SPN.6833.59.2014 z dnia 28.04.2015 r. dotycząca odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. działkę nr 127/2 o pow. 0,0013 ha położoną w Łodzi przy ul. Postępowej 12a w obr. G-43 (2015-04-29)
 • (2015-02-05) (50 KB)

  Ogłoszenie Starosty Wieruszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za zajęte pod drogę publiczną ul. Zachodnią, nieruchomości położone w Łodzi, oznaczone jako działki nr: 174/57, 174/56, 174/55, 174/49, obręb B-47 (2015-02-05)
 • (2015-01-15) (87 KB)

  Zawiadomienie znak: SR.6341.53.2.2014 z dnia 9 stycznia 2015 r. Starosty Zduńskowolskiego o wszczęciu postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego (2015-01-15)
 • (2015-01-15) (100 KB)

  Obwieszczenie znak: SR.6341.53.1.2014 z dnia 9 stycznia 2015 r. Starosty Zduńskowolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz zawiadomienie znak: SR.6341.53.1.2014 z dnia 9 stycznia 2015 r., o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (2015-01-15)
 • (2015-01-15) (48 KB)

  Obwieszczenie znak: SR.6341.52.1.2014 z dnia 9 stycznia 2015 r. Starosty Zduńskowolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (2015-01-15)
 • (2014-12-01) (39 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Łodzi przy ul. Postępowej 12a, w obrębie nr G-43, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 127/2 o powierzchni 13 m2, która z mocy prawa, z dniem 6.02.2013 r. przeszła na własność Gminy Łódź z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej (2014-12-01)
 • (2014-07-04) (31 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - rowów i przepustów przy ul. Zespołowej w Łodzi na działce nr 215/30 obręb G-24 (2014-07-04)
 • (2014-11-25) (1 MB)

  Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znak: SPN.6833.8.2014 z dnia 20.11.2014 r. dotycząca odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. działkę nr 231/2 o pow. 0,0097 ha położoną w Łodzi przy ul. Siostrzanej 29 w obr. G-43 (2014-11-25)
 • (2014-10-24) (79 KB)

  Informacja o sporządzeniu operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Siostrzanej 29, w obrębie nr G-43, oznaczonej jako działka nr 231/2 o powierzchni 0,0097 ha oraz wyciąg z operatu szacunkowego (2014-10-24)
 • (2014-09-09) (147 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Siostrzanej 29, w obrębie nr G-43, oznaczoną jako działka nr 231/2 o powierzchni 0,0097 ha oraz postanowienie o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego P. Beaty Flaherty - uprawnienia nr 4470, na biegłego w sprawie wydania opinii dot. określenia rynkowej wartości nieruchomości (2014-09-09)
 • (2014-07-04) (122 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Łodzi przy ul. Siostrzanej 29, w obrębie nr G-43, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 231/2 o powierzchni 97 m2 , która z mocy prawa, z dniem 06.02.2013 r. przeszła na własność Gminy Miasta Łódź z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej (2014-07-04)
 • (2014-04-09) (222 KB)

  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi SKO. 4170.16.2014 z dnia 31 marca 2014 r. o wydaniu decyzji orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Nowosolna ZP.6220.4.2013 z dnia 12 lutego 2014 r. o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla "projektowanego ośrodka nadawczego Łódź Dąbrowa zlokalizowanego we wsi Dąbrowa, w gminie Nowosolna", na działce nr ew. 149 (2014-04-09)
 • (2014-02-19) (215 KB)

  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna ZP.6220.4.2013 z dnia 13.02.2014 r. o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia i ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla "projektowanego ośrodka nadawczego Łódź Dąbrowa zlokalizowanego we wsi Dąbrowa, w gminie Nowosolna", na działce o nr ew. 149 (2014-02-19)
 • (2014-01-09) (234 KB)

  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna ZP.6220.4.2013 z dnia 03.01.2014 r. o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "projektowanego ośrodka nadawczego Łódź Dąbrowa zlokalizowanego we wsi Dąbrowa, w gminie Nowosolna", na działce o nr ew. 149 (2014-01-09)
 • (2013-12-18) (267 KB)

  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna ZP.6220.4.2013 z dnia 13.12.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: "projektowanego ośrodka nadawczego Łódź Dąbrowa zlokalizowanego we wsi Dąbrowa, w gminie Nowosolna", na działce o nr ew. 149 (2013-12-18)
 • (2013-10-28) (216 KB)

  Informacja znak: WSRK.6341.0116.2013 z dnia 15 października 2013 r. Prezydenta Miasta Kalisza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Informacja znak: WSRK.6341.0116.2013 z dnia 15 października 2013 r. Prezydenta Miasta Kalisza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (2013-10-28)
 • (2013-10-28) (217 KB)

  Informacja znak: WSRK.6341.0114.2013 z dnia 15 października 2013 r. Prezydenta Miasta Kalisza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (2013-10-28)
 • (2013-05-21) (59 KB)

  Informacja znak: RS.6341.13.2013.bu z dnia 10 maja 2013 r. Starosty Sieradzkiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (2013-05-21)
 • (2013-05-21) (60 KB)

  Informacja znak: RS.6341.12.2013.bu z dnia 10 maja 2013 r. Starosty Sieradzkiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (2013-05-21)
 • (2013-05-02) (445 KB)

  Obwieszczenie znak: SR.6341.19.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. Starosty Zduńskowolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych (2013-05-02)
 • (2012-06-27) (357 KB)

  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna ZP.6220.4.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. o wydaniu decyzji, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (2012-06-27)
 • (2012-06-06) (409 KB)

  Obwieszczenie znak: ZP.6220.4.2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. Wójta Gminy Nowosolna o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (2012-06-06)
 • (2012-05-28) (315 KB)

  Obwieszczenie znak: ZP.6220.4.2012 z dnia 23 maja 2012 r. Wójta Gminy Nowosolna o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (2012-05-28)
 • (2012-05-11) (437 KB)

  Obwieszczenie znak: ZP.6220.4.2012 z dnia 9 maja 2012 r. Wójta Gminy Nowosolna dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (2012-05-11)
 • (2012-05-11) (301 KB)

  Obwieszczenie znak: ZP.6220.2.2012 z dnia 8 maja 2012 r. Wójta Gminy Nowosolna o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (2012-05-11)
 • (2012-03-30) (370 KB)

  Obwieszczenie znak: ZP.6220.2.2012 z dnia 23 marca 2012 r. Wójta Gminy Nowosolna o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (2012-03-30)
 • (2012-03-16) (55 KB)

  Obwieszczenie znak: ZP.6220.2.2012 z dnia 5 marca 2012 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (2012-03-16)
 • (2012-03-07) (399 KB)

  Obwieszczenie znak: ZP.6220.2.2012 z dnia 27 lutego 2012 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (2012-03-07)
 • (2012-02-15) (948 KB)

  Obwieszczenie znak: RIiRG.6220.1.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. dot. wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72”, realizowanego na terenie gminy Nowosolna, gminy Brzeziny, gminy-miasto Brzeziny oraz gminy Rogów (2012-02-15)
 • (2011-03-04) (2 MB)

  Obwieszczenie znak: ZP.7625/4/2010/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. dot. budowy kompleksu trzech budynków: 2 hal przemysłowo-magazynowych z częścią biurowo-socjalną oraz 1 budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna na działkach nr ew. 93/5, 93/6 (2011-03-04)

Informację wprowadził(a): Migracja danych (08.08.2017 08:41)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (02.01.2019 13:20)

Ilość odwiedzin: 7042

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
02.01.2019 13:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 13:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:12 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:01 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:00 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.08.2017 12:12 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 10:21 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 10:13 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 09:54 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 09:26 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 08:59 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 08:56 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 08:41 Migracja danych Utworzenie strony