Informacja o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – włączenia za pomocą wlotu do kanału deszczowego do kanału rzeki Jasień na dz. o nr ewid. 296/5 obręb geodezyjny G-3 Łódź Górna oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z obszaru I etapu projektowanej inwestycji pn. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednokondygnacyjnym garażem podziemnym za pomocą ww. urządzenia wodnego do rzeki Jasień – znak sprawy: PO.ZUZ.5.4210.168.2023.MM


Metryka strony i historia zmian