Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 27.01.2020 11:34 do 27.01.2020 11:36.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Ogłoszenia o wywłaszczeniu, ograniczeniu praw do nieruchomości i ustaleniu odszkodowania
 • 2020-01-27(90 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystaniaz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ulicy Lodowej, oznaczonej jako działka nr 542/78 w obrębie W-21, niezbędnej do przebudowy sieci ciepłowniczej
 • 2019-12-06(155 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie udostępnienia, w drodze decyzji, nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Zgierskiej 50, ul. Pszczyńskiej bez nr, ul. Janosika bez nr, ul. Giewont 44 i ul. Lodowej
 • 2019-11-20(93 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Kruczej 3, oznaczonej jako działka nr 103/2 w obrębie G-3, w celu budowy sieci ciepłowniczej
 • 2019-11-20(95 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanieprawnym, położonej w Łodzi przy ulicy Młynarskiej 37/41, oznaczonych jako działkinr 114/13 i 114/17 w obrębie B-47, w celu budowy przyłącza kablowego nN 0,4 kV
 • 2019-11-12(282 KB)

  Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca postępowania w sprawie zwrotu części nieruchomości położonej w Łodzi przyul. Mackiewicza 48
 • 2019-10-22(854 KB)

  Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca postępowania w sprawie zwrotu części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mackiewicza 48
 • 2019-10-11(112 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ulicach: Grottgera b. nr, Doroszewskiego 10C i b. nr, Siemiradzkiego 9, Chełmońskiego,oznaczonych jako działki nr 200/3, 200/5, 249/5, 251/2, 354/6, 356/1 i 357/9 w obrębie G-5, w celu wykonania czynności związanych z remontem wodociągu i przyłącza wodociągowego
 • 2019-09-30(440 KB)

  Informacja o postępowaniu administracyjnym w sprawie zwrotu części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mackiewicza 48
 • 2019-09-25(247 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonej orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 2 sierpnia 1950 r., położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 211
 • 2019-09-20(256 KB)

  Postanowienie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące zawieszenia z urzędu postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonejorzeczeniem Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 2 sierpnia 1950 r., położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 211
 • 2019-09-19(56 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanymstanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Pszczelna, obręb B-11 - działka nr 78/41,niezbędnej dla budowy kablowej linii SN, oraz udostępnienia nieruchomości położonej wŁodzi przy ul. Spadochroniarzy w obrębie P-5 oznaczonej jako działka nr 520/8, niezbędnejdo wymiany istniejącej linii kablowej na przewody nowego typu
 • 2019-09-18(524 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu udziału w nieruchomości położonej dawniej przy ul. Drewnowskiej 17 (obecnie ul. Zachodniej 22, 22a, 22b), wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 29 lipca 1952 r.
 • 2019-09-16(493 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonej orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 2 sierpnia 1950 r., położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 211
 • 2019-09-02(135 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi zawiadamiające o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, na wniosek HE 2 LODZ Sp. z o. o. położonych przy: ul. Rolniczej, ul. Społecznej, ul. Władysława Łokietka, ul. Powszechnej, ul. Strzeleckiej, niezbędnych do budowy kablowej linii elektroenergetycznej SN, oraz o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, na wniosek PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź położonych w Łodzi przy: ul. Moskuliki i ul. Złotniczej niezbędnych do budowy kablowej linii elektroenergetycznej nN
 • 2019-08-13(169 KB)

  Informacja o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej zwrotu nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 211
 • 2019-08-01(122 KB)

  Informacja o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej zwrotu części nieruchomości położonej przy ul. Mackiewicza 48
 • 2019-07-17(2 MB)

  Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi oograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Beczkowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie G-24 jako działka nr 108/43
 • 2019-07-09(308 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi zawiadamiające o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, na wniosek PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź, niezbędnych do budowy elektroenergetycznych linii, położonych w Łodzi przy ulicy Narutowicza i Lawinowej, oraz o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niezbędnej do budowy sieci ciepłowniczej , położonej w Łodzi przy ulicy Radwańskiej 52, na wniosek Veolia Energia S. A.
 • 2019-06-26(322 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi, o wszczęciu postępowania, na wniosek spółki PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomościo nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi, przy ul. Beczkowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie G-24 jako działka nr 108/43
 • 2019-06-26(137 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi, wyznaczające nowy termin rozpatrzenia sprawy, dotyczącej postępowania w sprawie zwrotu części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mackiewicza 48, oznaczonychw ewidencji gruntów w obrębie B-28 jako działki nr: 116/5 i 116/6
 • 2019-06-13(120 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie zwrotu części nieruchomości położonej w Łodzi przyul. Mackiewicza 48
 • 2019-05-17(4 MB)

  Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi oograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Giewont 26, oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie W-12 jako działka nr 220/32
 • 2019-05-15(345 KB)

  Postanowienie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie zwrotu części nieruchomości położonej w Łodzi przyul. Mackiewicza 48
 • 2019-05-14(296 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ulicy Teofilowskiej, oznaczonej jako działka nr 63/8 w obrębie B-33
 • 2019-05-13(26 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi informujące o powzięciu zamiaru użycia nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Białostockiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1198/4 w obrębie G-26, o powierzchni 314 m2, na inny cel niż określony w orzeczeniu Kierownika WydziałuWywłaszczeń Urzędu Dzielnicowego Łódź – Śródmieście
 • 2019-05-06(292 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mackiewicza 48
 • 2019-04-26(129 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowań w sprawie udostępnienia nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej oraz w sprawach ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przyul. Włókienniczej, ul. Przybyszewskiego, ul. Złotno, ul. Czołgistów, ul. Spadochroniarzy
 • 2019-03-29(90 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 56, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 280, w obrębie, G-17
 • 2019-03-25(105 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ulicy Weselnej, oznaczonej jako działka nr 71/24 w obrębie W-13, niezbędnej do przebudowy linii napowietrznej SN
 • 2019-02-26(47 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobukorzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ul. Warszawskiej oraz Czeremchy, niezbędnych do przebudowy linii elektroenergetycznej
 • 2019-02-26(114 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych przy ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego, oznaczonej jako działka nr 257/35 w obrębie G-17, niezbędnej do przebudowy linii kablowej oraz przy ul. Weselnej, oznaczonej jako działka nr 379/17 w obrębie W-13, niezbędnej dla przebudowy linii napowietrznej
 • 2019-02-14(141 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie udostępnienia, w drodze decyzji, nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Giewont 26, al. Wyszyńskiego, ul. Kąkolowej,ul. Gazowej 6 w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem infrastruktury technicznej
 • 2018-12-17(189 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" - Budowa odcinka linii kolejowej nr 551 (oś. 18) Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze między ul. Towarową i Al. Włókniarzy
 • 2018-12-17(283 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na "Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" - Budowa odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą rozgałęźną między ulicami Odolanowską i Stolarską
 • 2018-10-02(3 MB)

  Decyzja Wojewody Łódzkiego o nabyciu przez Skarb Państwa prawa własności gruntu położonego w Łodzi, w obrębie P-26, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 124/8, oraz prawa użytkowania wieczystego tego gruntu przez PKP S.A. z jednoczesnym nabyciem prawawłasności znajdujących się na nim naniesień
 • 2018-09-24(132 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie wywłaszczenia udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego o nieuregulowanym stanie prawnym, mieszczącym się w budynku, położonym w Łodzi przy ul. Gdańskiej 11
 • 2018-09-12(136 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy: ul. Maratońskiej niezbędnej dla budowy sieci elektroenergetycznej oraz ul. Weselnej niezbędnej dla przebudowy linii napowietrznej
 • 2018-08-31(24 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta MiastaŁodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobukorzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej oraz Zgierskiej 50
 • 2018-08-20(64 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ulicach: Rzgowskiej 4, Zarzewskiej 26/30, Kurczaki 100 niezbędnych dla budowy sieci ciepłowniczej
 • 2018-08-20(63 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ulicach: Snowalnianej, Andrzejewskiejw celu remontulinii kablowej SN oraz przy ul. Cyganka w celu demontażu urządzeń i wybudowania nowej stacji odtworzeniowej
 • 2018-08-10(108 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie udostępnienia, w drodze decyzji, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Złotno/Spadochroniarzy 1 i ul. Złotno/Złotno 44, w celu wykonania czynności związanych z remontem elektroenergetycznej linii napowietrznej
 • 2018-07-27(135 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych przy:ul. Skierniewickiej, obręb W-29 - działka nr 28/2, niezbędnej dla wymiany liniikablowej SN, ul. Spadkowej 8, obręb B-37 - działka nr 37/2, niezbędnej dla budowy kablowej liniielektroenergetycznej 110 kV, ul. Weselnej 48-66, obręb W-13 - działka nr 81/1 niezbędnej dla przebudowy linii napowietrznej nN, ul. Żurawinowa, obręb P-40 - działki nr 109/7 i 181/4, niezbędnej dla budowy liniienergetycznej 110 kV, ul. Beczkowa, obręb G-24 - działka nr108/43, niezbędnej dla budowy przy łączakablowego nN 0,4 kV, ul. Grudziądzka 7, obręb B-31 - działka nr 97/4, niezbędnej dla budowy przyłączakablowego nN 0,4 kV, ul. Aleksandrowska 55, obręb B-34 - dzialka nr 80/21, niezbędnej dla przeprowadzenia remontu elektroenergetycznej linii kablowej SN
 • 2018-07-06(111 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych przy:ul. Maratońskiej, obręb P-37 - działka nr 292/40, niezbędnej dla budowy kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV,ul. Maratońskiej 149 obręb P-39 - działka nr 330/2, niezbędnej dla przebudowy siecielektroenergetycznej oraz demontażu istniejącej linii kablowej, ul. Weselnej obręb W-13 - działka nr 68 niezbędnej dla przebudowy napowietrznychprzyłączy energetycznych, ul. Weselnej, obręb W-13 - działka nr 71/5, niezbędnej dla przebudowy liniinapowietrznej oraz slupa nN
 • 2018-06-20(336 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych przy ulicy Młynarskiej 37/41, oznaczonej w ewidencji gruntówjako działka nr 114/17 w obrębie B-47 niezbędnej dla budowy sieci ciepłociągu
 • 2018-05-28(48 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie linii kolejowej nr 14 od km 7,140 stacja Lublinek do km 43,068 stacja Zduńska Wola wraz ze szlakiemGajewniki, w ramach zadania pn: "Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski - etap I: Łódź Kaliska - Zduńska Wola"
 • 2018-05-17(167 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy: ul. Zimna Woda, obręb B-56 - działka nr 183 niezbędnej dla budowy doziemnej linii elektroenergetycznej 110 kV; przy ul. Selekcyjnej, obręb W-14 - działka nr 342/11 i 342/29 niezbędnych dla wymiany linii napowietrznej nN na przewody nowego typu; przy ul. Złotno, obręb P-4 - działka 504/40, obręb P-5- działka 473/39 niezbędnych dla remontu elektroenergetycznej linii napowietrznej nN
 • 2018-04-16(136 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobukorzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Dniestrzańskiej 9, niezbędnej do budowy sieci ciepłowniczej
 • 2018-04-13(60 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ulicy Klimatycznej
 • 2018-04-04(21 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ulicach: Profesorskiej 17, Plonowej 24 oraz Liściastej 15/17, niezbędnych dla przebudowy linii energetycznych
 • 2018-03-19(61 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, polegającej na budowie radionawigacyjnego ILS/DME RWY25R (ILS GP i ILS LLZ), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, usytuowaną na terenie lotniska Łódź-Lublinek, w Łodzi przy ul. Generała S. Maczka 35
 • 2018-02-26(56 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, polegającej na budowie obiektu radionawigacyjnego ILS/DME RWY25R (ILS GP i ILS LLZ) w Łodzi na terenie lotniska Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
 • 2018-02-14(150 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niezbędnych dla przebudowy sieci ciepłowniczej, położonych w Łodzi: przy ul. Papierniczej 14, obręb W-21 - działka nr 417; przy ul. Piłsudskiego, obręb W-24 - działka 328/47 oraz na terenie Parku Staromiejskiego, obręb B-47 - działka 412/23
 • 2018-02-14(86 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji liniikolejowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót na linii kolejowej nr 14na odcinku Lublinek - Zduńska Wola od km 7,140 do km 43,068 realizowanego pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska - Zduńska Wola"
 • 2018-02-02(98 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, polegającej na budowie obiektu radionawigacyjnego ILS/DME RWY25R (ILS GP i ILS LLZ) w Łodzi na terenie lotniska Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
 • 2018-01-23(129 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej przy ul. Pomorskiej 185, w celu demontażu istniejącego i budowy nowego odcinka trakcyjnego kabla MPK nn
 • 2018-01-23(131 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych przy ulicach Wojska Polskiego 58-64 i Marynarskiej bn., w celu budowy linii kablowej SN
 • 2018-01-23(53 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych przy ulicach Mulinowicza bn., Powszechnej bn. oraz Władysława Łokietka bn., w celu budowy linii kablowej SN-15kV oraz usunięcia istniejącej linii kablowej

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (27.01.2020 11:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (27.01.2020 11:36)

Ilość odwiedzin: 19042