Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2004 r.

2004-12-23

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dotyczących działań realizowanych w zakresie:

 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • edukacyjnej opieki wychowawczej.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 2004--06-04

 • szkolenie dzieci i młodzieży w terminie styczeń – kwiecień 2005 r. ogółem – 1.500.000,- zł

  realizowane w następujących blokach zadaniowych /obok wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania/:
  • w stowarzyszeniach kultury fizycznej osiągających powyżej 10 pkt. w klasyfikacji współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży MENiS - 1.383.000,- zł
  • w stowarzyszeniach kultury fizycznej nie osiągających 10 pkt. w klasyfikacji współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży MENiS - 70.000,- zł
  • zakwalifikowanych do kadry wojewódzkiej młodzika we wszystkich dyscyplinach łącznie – 22.000,- zł
  • organizacja udziału zawodników łódzkich stowarzyszeń kultury fizycznej w finałach Mistrzostw Polski we wszystkich dyscyplinach łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora - 25.000,- zł
 • szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w terminie styczeń – kwiecień 2005 r. ogółem – 15.000,- zł

  realizowane w następujących blokach zadaniowych /obok wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania/:
  • w koszykówce na wózkach, pływaniu i tańcu na wózkach - 5.000,- zł
  • w piłce siatkowej i tenisie stołowym - 4.000,- zł
  • szkolenie osób głuchych - 2.000,- zł
  • szkolenie osób niewidomych i słabowidzących 2.000,- zł
  • szkolenie dzieci i młodzieży z placówek i szkolnictwa specjalnego - 2.000,- zł
 • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w terminie styczeń – kwiecień 2005 r. ogółem - 134.000,- zł

oraz w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:

 • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych w terminie 14-25 lutego 2005 r. – 180.000,- zł

  realizowane w następujących blokach zadaniowych /obok wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania/:
  • organizacja półkolonii zimowych dla dzieci w rejonie Łódź-Górna - 42.000,- zł
  • organizacja półkolonii zimowych dla dzieci w rejonie Łódź-Śródmieście – 27.750,- zł
  • organizacja półkolonii zimowych dla dzieci w rejonie Łódź-Bałuty - 38.250,- zł
  • organizacja półkolonii zimowych dla dzieci w rejonie Łódź-Widzew - 36.750,- zł
  • organizacja półkolonii zimowych dla dzieci w rejonie Łódź-Polesie - 35.250,- zł

Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  • prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem,
  • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji poszczególnych zadań,
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
  • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Do konkursu mogą być składane oferty, w których realizacja poszczególnych zadań odbywać się będzie w terminie styczeń – kwiecień 2005 r. Oferty należy składać w Wydziale Sportu UMŁ, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 8, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 24 stycznia 2005 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tym terminie. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2283/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej oraz zarządzenia Nr 2284/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenia do wglądu w Wydziale Sportu UMŁ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

  • merytoryczna wartość oferty, zgodna ze szczegółowymi wymaganiami w poszczególnych zadaniach, objętych konkursem
   • szkolenie dzieci i młodzieży – szczegółowe wymagania [>>> pdf ]
   • szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych – szczegółowe wymagania [ >>> pdf ]
   • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej – szczegółowe wymagania [ >>> pdf ]
   • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania – szczegółowe wymagania [ >>> pdf ]
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania,
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.

   

 5. W 2004 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
  • szkolenie dzieci i młodzieży - 4.378.000,- zł
  • szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. sport osób niepełnosprawnych - 49.400,- zł
  • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zadania pn. współzawodnictwo i organizacja zajęć pozalekcyjnych – 350.000,- zł
  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w ramach zadania kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 380.800,- zł
 6. Formularze ofert i szczegółowe wymagania dot. części merytorycznej oferty można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Sportu, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 8. Są one również dostępne w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej / dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl link BIP / przy treści niniejszego ogłoszenia / możliwe do pobrania w formatach doc. i pdf. /.

Uwaga!
Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej / dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl link BIP / lub pod numerami telefonów w Wydziale Sportu: 638-48-23, 638-48-30,638-48-35, 638-48-36.

Zarządzenie nr 2283/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi

Zarządzenie nr 2283/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi

Regulamin [ >>> pdf ]

Sprawozdanie [ >>> pdf ]

Formularz oferty - szkolenia [ >>> pdf ]

Formularz oferty - sport [ >>> pdf ]

Formularz oferty - niepełnosprawni [ >>> pdf ]

Formularz oferty - ferie [ >>> pdf ]


2004-12-22

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert na zlecenie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej realizacji zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu ofert jest art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz uchwała Nr XXXVIII/701/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Do konkursu ofert mogą przystąpić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej spełniające następujące wymagania:

 • działające na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi,
 • prowadzące działalność statutową w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień,
 • zgłoszone do konkursu ofert świadczenia, nie są objęte kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne określone w załączniku Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/701/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2004 r.
 • Zakup świadczeń zdrowotnych przez Prezydenta Miasta Łodzi nastąpi w oparciu o opinię Stałej Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Nr 1028/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 października 2003 r., zmienionym zarządzeniem Nr 1589/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 2004 r.
 • Okres realizacji: 1 lutego - 27 grudnia 2005 r.,
 • Termin składania ofert: w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj do dnia 17 stycznia 2005 r. do godz.1600,
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 31 stycznia 2005 r.
 • Planowana kwota na realizację zadania: 80.000 zł.

Wymagania ofertowe zawiera formularz oferty, który wraz z katalogiem działań należy pobrać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul.Sienkiewicza 5, pokój 339 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Oferty należy składać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pok. 339.


2004-12-03

Oferty lokali

Lokale do remontu we własnym zakresie oraz lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.
Wykazy będą wywieszony w terminie do dnia 15 grudnia 2004 roku.
Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.

Wykaz lokali do remontu we własnym zakresie >>>>
Wykaz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję>>>>


2004-11-30

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza konkurs ofert na zalecenie realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Do konkursu ofert przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
Wysokość dotacji przyznanych na poszczególne kategorie działań wynosić będzie do 70% całkowitego kosztu ich realizacji.

Konkurs dotyczy realizacji następujących zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych, w tym:

  • Terapia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 237.908 zł; w 2005 roku - 238.000 zł
  • Terapia członków rodzin osób uzależnionych.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 158.311 zł; w 2005 roku - 158.000 zł
  • Terapia osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 71.010 zł; w 2005 roku - 71.000 zł
  • Działania wspierające dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 383.177 zł; w 2005 roku - 383.000 zł
  • Poradnictwo prawno – socjalno – terapeutyczne dla osób z problemem używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin i ofiar przemocy.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 80. 772 zł; w 2005 roku - 80.000 zł
  • Specjalistyczne działania konsultacyjno – interwencyjne dla osób z problemem używania alkoholu i innych środków psychoaktywnch, ich rodzin i ofiar przemocy.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 40.572 zł; w 2005 roku – 40.000 zł
  • Wczesna Interwencja.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 8.320 zł; w 2005 roku – 8.500 zł
  • Budowanie systemu współpracy w celu przeciwdziałania problemom uzależnień i przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 9.690 zł; w 2005 roku – 5.000 zł
 2. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne, w tym:

  • Organizowanie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej i hosteli.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 387.000 zł; w 2005 roku – 387.000 zł
  • Organizowanie i prowadzenie banków żywności, taniego żywienia – jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku –1020.597 zł; w 2005 roku – 1.020.000 zł
  • Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób uzależnionych, bezrobotnych, po zakończeniu programu psychoterapii i zakładzie lecznictwa odwykowego.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 43.800 zł; w 2005 roku – 44.000 zł
  • Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 11.600 zł; w 2005 roku – 10.000 zł
 3. Zapobieganie spożywaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym:

  • Profilaktyczna działalność informacyjno – edukacyjna.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 20.300 zł; w 2005 roku – 20.000 zł
  • Szkolenia wybranych grup zawodowych – sprzedawców napojów alkoholowych.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 0 zł; w 2005 roku – 5.500 zł
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 5.300 zł; w 2005 roku – 6.000 zł
  • Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 356.680 zł; w 2005 roku – 357.000 zł
  • Prowadzenie świetlic profilaktycznych i terapeutycznych.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 346.352 zł w 2005 roku – 347.000 zł
  • Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 84.960 zł; w 2005 roku – 85.000 zł
  • Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 114.800 zł; w 2005 roku – 110.000 zł
  • Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych jako forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2004 roku – 86.000 zł; w 2005 roku – 105.000 zł
 • Planowana kwota na realizację ww. zadań na 2005 rok wynosi 3.480.000 zł.
 • Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Stałej Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Nr 1028/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 października 2003r.
 • Okres realizacji: 21 stycznia - 27 grudnia 2005 r.
 • Szczegółowy wykaz czynności do ww. działań stanowi załącznik Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/701/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2004r.
 • Termin składania ofert: w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 30 grudnia 2004r. do godz. 16.00.
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 21 stycznia 2005r.
 • Kryteria wyboru ofert określa art. 15 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
 • Wysokość środków przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację MPPiRPA w roku 2004 wynosiła 3.481.178 zł.

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu ofert jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwała Nr XXXVIII/701/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Oferta dotycząca ww. Programu winna być złożona zgodnie z formularzem ofert i katalogiem działań, które będą dostępne w Wydziale Zdrowia Publicznego UMŁ, Łódź, ul.Sienkiewicza 5, pokój 339 (III piętro) w godzinach pracy Urzędu oraz w internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w dziale ZDROWIE.

Oferty należy składać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pok. 339.

Załączniki >>>


2004-11-23

Podział stypendiów i nagród sportowych

Stypendia >>>
Nagrody sportowe >>>


2004-11-10

Łódź, 10 listopada 2004 r.

ZP I 1- 0716/19/04

Panie/Panowie
kierownicy
zakładów opieki zdrowotnej
w Łodzi

Mając na uwadze trudną sytuację finansową licznej grupy mieszkańców naszego miasta, spowodowaną głównie bezrobociem, Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ zainicjował dla najuboższych osób, uruchomienie w Łodzi Apteki Komunalnej. Apteka („CALENDULA”) znajduje się przy ul. Wólczańskiej 37 i będzie działała od 10 listopada br. do 17 grudnia br.

Konsultant wojewódzki w dziedzinie farmakologii klinicznej - dr n. med. Wojciech Matusewicz opracował wykaz leków dostępnych w Aptece Komunalnej. Wszystkie wymienione w wykazie preparaty są dopuszczone do obrotu w Polsce i znajdują się w obecnie obowiązujących wykazach leków refundowanych, ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia. Lista obejmuje leki stosowane głównie w chorobach układu krążenia, szczególnie w nadciśnieniu tętniczym, chorobach układu oddechowego, szczególnie obturacyjnej chorobie płuc i astmie oskrzelowej, zakażeniach bakteryjnych oraz leki osłonowe w antybiotykoterapii, leki p/bólowe i inne środki, np. insulina, mieszanki mlekozastępcze, opatrunki hydrokoloidalne oraz testy na wykrywanie substancji psychoaktywnych w moczu.

Wyżej wymieniony wykaz leków załączamy do pisma, z prośbą o przekazanie go wszystkim lekarzom zatrudnionym w Państwa placówce. Znajduje się on również w portalu Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl .

Z bezpłatnego zakupu leków w Aptece Komunalnej będą mogły korzystać:

 • osoby, które są podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. znajdują się w rejestrze terenowego pracownika socjalnego,
 • osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej, a znalazły się nagle w trudnej sytuacji finansowej - powinny zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem uzyskania kwalifikacji do pomocy społecznej w zakresie nieodpłatnego zakupu leków w Aptece Komunalnej.

Przesyłamy również INFORMACJE DLA PACJENTÓW o możliwości zakupu leków w Aptece Komunalnej, z prośbą o umieszczenie jej w miejscach widocznych dla pacjentów, np. przy rejestracji, przed gabinetami lekarskimi.

Wydawanie leków w roku bieżącym odbywać się będzie do 17 grudnia 2004 r.

Program “Apteka Komunalna” ma charakter pilotażowy i w związku z tym prosimy Państwa o przekazywanie na ten temat wszelkich uwag, sugestii, itp. pod adresem Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi: zdrowie@uml.lodz.pl

Uprzejmie proszę o przekazanie informacji zamieszczonych w niniejszym piśmie lekarzom zatrudnionym w Państwa placówce.

Załączniki:
1.Wykaz leków >>> [ pdf ]
2.Informacja dla pacjentów do wywieszenia w Państwa ZOZ >>> [ pdf ]


2004-11-08

W związku z zamiarem połączenia dwóch miejskich placówek kultury (Akademickiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Inicjatyw Artystycznych "Teatr 77" wyrażonym w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi XXXIV/576/04 z dnia 14 lipca br. wzywa się wierzycieli, aby zgłosili ewentualne wierzytelności do dnia 25 listopada br.

Akademicki Ośrodek Kultury: 90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 77 tel. (042) 633-38-54
Ośrodek Inicjatyw Artystycznych: 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 54/56 tel. (042) 633-43-68


2004-10-27

Procedura udzielania pomocy w ramach projektu "Apteka Komunalna" >>> [ pdf ]


2004-10-26

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe został rozstrzygnięty. W wyniku procedury konkursowej, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 2017/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 września 2004 r. najwyżej oceniła ofertę Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

Oferta Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskała najwyższą punktację, zgodnie z kryteriami konkursowymi, a zarazem spełniła wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe.


2004-10-18

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – kompleksie CENTRUM.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały nr XXXII/545/04 z dnia 23 czerwca 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – kompleksie Centrum, obejmującej obszar:

 1. od południa – północna linia rozgraniczająca ulicy Tymienieckiego;
 2. od zachodu – północno – wschodnia granica parku im. J. Kilińskiego na odcinku od ulicy Tymienieckiego do ulicy Targowej, a dalej wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Targowej do ulicy Fabrycznej,
 3. od północy – południowa linia rozgraniczająca ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Targowej do linii rozgraniczającej tereny 8PU i 7PU,
 4. od wschodu - zachodnia granica terenu przeznaczonego pod drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem 01 K oraz linia rozgraniczająca tereny 8 PU i 7 PU z przedłużeniem na południe przez teren 9KS/Z do północnej linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 01 K.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 386, III piętro – w terminie do 09 listopada 2004r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


2004-10-11

Informacja dotycząca publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych.

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych odbędzie się w dniu 05.11.2004r. o godz. 10.00 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek B, II piętro.

Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu ustnego (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych , stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184 (Filia Oddziału ul. Wodna 39/41, punkt kasowy - ul.Piotrkowska 104, budynek D) w terminie do dnia 04.11.2004r. Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju Nr 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 04.11.2004r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wadia w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 09.11.2004r. do 23.11.2004r. w godz. 1030 – 1500 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi (jeżeli mniej to jedna osoba towarzysząca). Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali niewylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy WBiL Urzędu Miasta Łodzi tel. 638-40-51, 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.
Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości 3, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>> [ pdf ]


2004-10-11

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert)na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych zamieszczonych w niżej podanych wykazach.

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.(z późniejszymi zmianami). Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8 ww. regulaminu.

Termin składania ofert upływa z dniem 28 października 2004r. - godz. 15.30

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w WBiL Urzędu Miasta Łodzi – pok. 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium . Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego w Łodzi (siedziba Oddziału mieści się w Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 184, Filia Oddziału mieści się przy ul.Wodnej 39/41, punkt kasowy mieści się przy ul.Piotrkowskiej 104, bud. „D”).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 02.11.2004r. do 16.11.2004r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

W przypadku zmiany profilu użytkowania w stosunku do dotychczasowego, przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej lub usługowej, najemca lokalu powinien uzyskać opinię Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie szkodliwości i uciążliwości danej działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 52, poz. 284). Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego. Szczegółowych informacji dot. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydz. Budynków i Lokali UMŁ tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie koncesji przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości 3, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>> [ pdf ]


2004-10-11

Konkurs „ŁÓDŹ PROPONUJE” edycja VII – 2004 rok


Organizator Konkursu - Prezydent Miasta Łodzi

 1. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych łódzkich produktów.
 2. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Miasta Łodzi (produkty zgłaszane są przez dwie kategorie firm: zatrudniających średniorocznie do 50 pracowników oraz zatrudniających średniorocznie od 50 do 150 pracowników).
 3. Produkty zgłaszane są do Konkursu w dwóch kategoriach wyrobów:

  · przeznaczeniu konsumpcyjnym;
  · przeznaczeniu produkcyjnym.Nagrody w Konkursie:
Laureatom Konkursu przyznawane są wyróżnienia w postaci:

 1. nagrody głównej pieniężnej Prezydenta Miasta Łodzi w wysokości 20.000 złotych;
 2. statuetki i dyplomu Konkursu;
 3. uprawnienia do posługiwania się znakiem „Łódź Proponuje” (z zaznaczeniem edycji) w odniesieniu do produktu, który został laureatem konkursu;
 4. bezpłatnej promocji produktu w lokalnych mediach, które obejmą patronat nad Konkursem oraz w wydawnictwach Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy a także na łamach serwisu internetowego Urzędu Miasta Łodzi;
 5. preferencyjne warunki indywidualnej promocji produktu za pośrednictwem mediów patronujących Konkursowi.

Terminy Konkursu:

 1. Oficjalne ogłoszenie Konkursu - 11 października 2004 r.
 2. Zgłaszanie produktów do Konkursu: 11 październik – 15 listopad 2004 r.
 3. Finał Konkursu – ok. 15 grudnia 2004 r.

Portal dla przedsiębiorców: www.lop.uml.pl/konkurs/ >>>

Instrukcja składania formularza
Formularz zgłoszeniowy
Kwestonariusz opisu produktu
Regulamin


2004-10-06

Realizatorzy Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia, etap badań pogłębionych - wyniki konkursu ofert >>> [ pdf ]


2004-09-29

Szkolenie z zakresu onkologii

Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi serdecznie zapraszają lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do udziału w szkoleniu z zakresu onkologii.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach (do wyboru) tj. 6 listopada oraz 20 listopada w godz. 9.00 - 18.00, w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczania o odbyciu szkolenia wydane przez w/w Instytucje.

Lekarze zainteresowani szkoleniem proszeni są o przesłanie zgłoszenia faxem na nr: (42) 638 47 74, 638 47 37 lub na adres e-mail: e.roczek@uml.lodz.pl

W celu przygotowania imiennych zaświadczeń dla uczestników szkolenia proszę o podanie danych zawartych na formularzu zgłoszeniowym.

Informacje dotyczące szkolenia – Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ, tel. 638 47 22, 638 47 29.

Formularz zgłoszeniowy >>> [ pdf ]
Program kursu >>> [ pdf ]


2004-09-24

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie, które otrzymały dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych >>> [ pdf ]

Formularz rozliczenia umowy >>> [ pdf ]


2004-09-24

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie realizacji programów aktywizacji społecznej młodzieży, upowszechniania wiedzy o działalności i problemach społecznych oraz metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym

.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 115.000,-zł.
Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 70% całkowitego kosztu zadania. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu Miasta, nie będą dotowane
.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz dzieci, uczniów ze szkół i placówek łódzkich,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  5. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 listopada 2004 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2004 r. Oferty należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 428, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia . Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 8 listopada 2004 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie postępowania Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2036/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie realizacji programów aktywizacji społecznej młodzieży, upowszechniania wiedzy o działalności i problemach społecznych oraz metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 • merytoryczna wartość oferty,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta Łodzi oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.
 1. Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
  • w I półroczu 2004 r. – zadanie nie było realizowane
  • w 2003 r. zadanie nie było realizowane
 2. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 428. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

Uwaga!
Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl lub pod nr tel. 638-48-28.

Wykaz przyznanych dotacji >>>


2004-09-20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Górna w Łodzi, Al. Politechniki 32 ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na wysokość stawki czynszu dzierżawnego za szalety usytuowane na terenie dzielnicy Górna w Łodzi przeznaczone do wydzierżawienia na okres trzech lat.

Zakres rzeczowy:
Wykaz szaletów przeznaczonych do wydzierżawienia (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne szalety):

 
L.p.
 
 
Lokalizacja szaletu
 
 
Powierzchnia użytkowa w m2
 
 
Ilość pomieszczeń
 
 
Urządzenia techniczne
 
 
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
 
 
1.
 
 
pl. Niepodległości 4
 
 
74,66
 
 
9
 
 
instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.
 
 
nie
 
 
2.
 
 
ul. Pabianicka 47
 
 
72,53
 
 
7
 
 
instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.
 
 
nie
 
 
3.
 
 
ul. Felińskiego/Kruczkowskiego
 
 
61,11
 
 
7
 
 
instalacja elektryczna, ogrzewanie akumulacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacja wod.-kan.
 
 
nie
 
 
4.
 
 
ul. Przybyszewskiego 4
 
 
46,3
 
 
10
 
 
instalacja elektryczna, ogrzewanie gazowe, wentylacja grawitacyjna, instalacja wod.-kan.
 
 
tak
 

Dzierżawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi szaletów obejmującej utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym.

Termin i miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w UMŁ Delegaturze Łódź Górna, Al. Politechniki 32, w pokoju nr 215.

Termin składania ofert upływa 06.10.2004r. o godz. 9.00. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

 • sprawy merytoryczne – Mirosław Turalski, pok. 216,
 • sprawy formalne – Hanna Prokopek, Dominika Płusa, pok. 217.

Formularz zawierający szczegółowe warunki przetargowe można odebrać w Referacie Komunalnym tutejszej Delegatury w pokoju nr 217 w godzinach 9.00-13.00.


2004-09-20

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych, dotyczących działań realizowanych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2037/IV/04 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2004 r. w zakresie zadań własnych


Prezydent Miasta Łodzi

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej jako forma edukacji przez sport, w zakresie:

 • uaktywnienia środowiska sportowego do działań na rzecz dzieci i młodzieży żyjącej w trudnych warunkach, niepełnosprawnej, zagrożonej patologiami, ubóstwem, pochodzącej z rodzin dotkniętych bezrobociem;
 • integracji ww. ze społeczeństwem oraz kształtowanie postaw prosportowych;
 • przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji, agresji, zwiększanie tolerancji;
 • zagwarantowanie warunków do jak największego udziału młodzieży w kulturze fizycznej;
 • umożliwienie zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 80.000,00 zł. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  • dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 25 października 2004 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2004 r. Oferty należy składać w Wydziale Sportu UMŁ, ul. ks. Skorupki 21, pokój nr 8, III piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 21 października 2004r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2015/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.
 4. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej jako forma edukacji przez sport oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu (zarządzenie do wglądu w Wydziale Sportu UMŁ, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

  Kryteria oceny złożonych ofert:
  • merytoryczna wartość oferty,
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta,
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.

 5. Środki na realizację zadania konkursowego, przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji, wyniosły:
  • w 2003 r. – 0 zł,
  • w 2004 r. – 0 zł.
 6. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Sportu ul. Ks. Skorupki 21. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl (BIP)


  regulamin >>> [ doc ]
  ZARZĄDZENIE Nr 2015/IV/04
  formularz oświadczenia (zysk) >>> [ pdf ]
  formularz oświadczenia (zaleganie) >>> [ pdf ]
  formularz oświadczenia (wyodrębnienie) >>> [ pdf ]
  formularz oświadczenia (wsparcie z budżetu Miasta Łodzi) >>> [ doc ] [ pdf ]
  formularz oferty >>> [ pdf ]
  formularz sprawozdania >>> [ pdf ]

  Uwaga! Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub pod nr tel.: 638–48–36; 638–48–35; 638–48–23; 638–48–78.wyniki >>> [ pdf ]
sprawozdanie >>> [ pdf ]


2004-09-16

Przetarg na usługi doradcze

Miasto Łódź wszczęło postępownanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na doradztwo związne z realizacją projektu pn. "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie". Szczegóły dostępne są w Biuletynie UZP Nr 143 z dnia 23.08.2004, poz. 41383.


2004-09-16

Wyniki konkursu ofert na wybór realizatorów Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia - etap badań podstawowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 1971/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 sierpnia 2004r.

Wyniki >>> [ pdf ]


2004-09-14

Stypendia sportowe

Wydział Sportu UMŁ działając zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/1770/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym informuje, że termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na II półrocze 2004 roku upływa z dniem 15 października 2004 roku.

Wnioski należy składać w siedzibie Wydziału Sportu UMŁ Łódź ul.Ks.Skorupki 21, pokój 2.

Telefonicznie informacje uzyskać można pod numerem 638-48-07 (insp. Wanda Urbaniak)


2004-09-10

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, w zakresie:

 1. przygotowania i przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia dla przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych, na temat możliwości i wymogów dotyczących pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, a zwłaszcza środków pomocowych Unii Europejskiej.
  Szkolenie winno obejmować w szczególności kwestie przygotowywania projektu, wypełniania wniosku aplikacyjnego, zarządzania finansami w fazie realizacji projektu oraz rozliczania otrzymanych środków. Liczba uczestników szkoleń – minimum 120 osób (grupa szkoleniowa maksimum 20 osób).
  Czas trwania jednego szkolenia – minimum 20 godzin.
 2. przygotowania i przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia dla minimum 200 osób, przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych, na temat stosowania w praktyce ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkolenie winno obejmować w szczególności kwestie możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe, wypełniania formularza oferty oraz rozliczania otrzymanych środków.
  Liczba uczestników szkoleń – minimum 200 osób (grupa szkoleniowa maksimum 20 osób).
  Czas trwania jednego szkolenia – minimum 10 godzin.
 3. przygotowanie i wydanie nieodpłatnej publikacji dotyczącej zagadnień określonych w pkt a i b, o objętości tekstu odpowiadającej minimum 20 stronom formatu A4, w liczbie minimum 1200 egzemplarzy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 40.000,00 zł.
Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  • dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Realizacja ofert złożonych do konkursu winna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 listopada 2004 r. i kończyć się nie później niż 31 grudnia 2004 r. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ, ul. Sienkiewicza 5, II piętro, pokój 205, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2017/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe a także podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria oceny złożonych ofert:

 • merytoryczna wartość oferty,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta,
 • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.
 1. Środki na realizację zadania konkursowego, przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji, wyniosły:
  • w 2003 r. – 0 zł,
  • w 2004 r. – 0 zł.
 2. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 205.

Formularz oferty >>> [ pdf ]
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu
Wzór sprawozdania >>> [ pdf ]
Wzór oświadczenia 1 >>> [ pdf ]
Wzór oświadczenia 2 >>> [ pdf ]
Wzór oświadczenia 3 >>> [ pdf ]


2004-09-09

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, dotyczących działań realizowanych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu w terminie październik - grudzień 2004
 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w terminie październik - grudzień 2004
 • organizacja festiwalu gór

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 • wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu - 27.000,- zł.
 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych - 62.500,- zł.
 • organizacja festiwalu gór - 40.000,- zł.

Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu Miasta, nie będą dotowane.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  • dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 października i kończy się nie później niż 31 grudnia 2004 r. Oferty należy składać w Wydziale Sportu UMŁ, ul. Skorupki 21, pokój 8, III piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 11 października 2004 r. (poniedziałek). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 października 2004 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2015/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie wymiany i współpracy młodzieży z zagranicą w zakresie sportu, a także organizowania imprez sportowo - rekreacyjnych, organizowania Festiwalu Gór oraz ustalenia regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Sportu UMŁ, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej). Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:
  • merytoryczna wartość oferty,
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.
 5. Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
 6. w 2003 r.
  • wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu - 137.929,- zł.
  • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych - 632.037,- zł.
  • organizacja festiwalu gór - 20.000,- zł.
  w 2004 r.
  • wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu - 68.000- zł.
  • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych - 212.500,- zł.
 7. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Sportu, ul. Skorupki 21, pokój 8. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl (BIP).

Uwaga!
Informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub pod nr tel. 638-48-36, 638-48-23, 638-48-78, 638-48-35.

ZARZĄDZENIE Nr 2015/IV/04
Regulamin konkursu >>> [ pdf ]
Formularz oferty >>> [ pdf ]
Oświadczenie nr 1 >>> [ pdf ]
Oświadczenie nr 2 >>> [ pdf ]
Oświadczenie nr 3 >>> [ pdf ]
Oświadczenie nr 4 >>> [ pdf ]
Wzór sprawozdania >>> [ pdf ]

Wyniki konkursu >>>
Wyniki konkursu: Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu w terminie październik- grudzień 2004 >>>
Wyniki konkursu: Organizacja festiwalu gór w terminie październik - grudzień 2004 >>>


2004-09-06

Konkurs ofert

Od 6 września do 27 września 2004 roku w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • w nowo wybudowanym budynku na Osiedlu Olechów
 • w zmodernizowanym budynku przy ul. Próchnika 15.


szczegóły >>> [doc] [pdf]


2004-09-06

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, na które Miasto udzieli dotacji w 2005 r.

Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXVII/389/04 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXX/485/04 z dnia 19 maja 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 121, poz. 1092 z dnia 11 maja 2004 r. oraz Nr 148, poz. 1362 z dnia 31 maja 2004 r.).

W konkursie o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zobowiązane z mocy prawa do finansowania, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Ofertę należy złożyć do 30 września 2004 r., w sekretariacie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały budżetowej na 2005 r.
Rozpatrzeniu przez Komisję Konkursową będą podlegały wnioski zawierające:

 1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą wraz z aktualnym wypisem z właściwego rejestru,
 2. Wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
 3. Wskazanie tytułu prawnego do użytkowania zabytku nieruchomego,
 4. Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
 5. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,
 6. Oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wyżej wymienionych robót,
 7. Zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca,
 8. Kosztorys prac określonych we wniosku,
 9. Oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej wnioskodawcy.


2004-09-03

Oferty lokali do remontu we własnym zakresie oraz lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję

W Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ, można składać oferty na lokale:

 • do kapitalnego remontu we własnym zakresie,
 • opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję.

Wykazy będą wywieszony w terminie do dnia 15 września 2004 roku.

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali do remontu we własnym zakresie >>> [pdf]
Wykaz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję >>> [pdf]


2004-08-30

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT)NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH ZAMIESZCZONYCH W NIŻEJ PODANYCH WYKAZACH

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r.. Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

W ofercie należy podać dane określone w § 8 ww. regulaminu.
Termin składania ofert upływa z dniem 23 września 2004r. - godz. 15.30
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi - pokój 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium .

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego w Łodzi (siedziba Oddziału mieści się w Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 184, Filia Oddziału mieści się przy ul.Wodnej 39/41, punkt kasowy mieści się przy ul.Piotrkowskiej 104, budynek D). Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 29.09.2004r. do 13.10.2004r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

W przypadku zmiany profilu użytkowania w stosunku do dotychczasowego, przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej lub usługowej, najemca lokalu powinien uzyskać opinię Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie szkodliwości i uciążliwości danej działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 52, poz. 284). Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich.

W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Szczegółowych informacji dot. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydz. Budynków i Lokali UMŁ tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości 3, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych

Wykaz lokali >>> [pdf]


2004-08-27

Ogłoszenie o konkursie ofert

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia - etap badań pogłębionych w okresie od 11 października 2004 r. do 11 grudnia 2004 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu miasta Łodzi.

W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania w ramach niniejszego etapu programu.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 337, tel. 638 47 37) Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert.
 2. Nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zoz.
 3. Miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta).
 4. Określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do realizacji programu.
 5. Informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie.
 6. Proponowaną liczbę osób, którą oferent może przebadać w ramach etapu badań pogłębionych programu.
 7. Oferowaną cenę za komplet badań konsultacyjnych i diagnostycznych dla jednej osoby zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 szczegółowych warunków konkursu z podziałem na poszczególne elementy.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy (należy również załączyć na dyskietce elektroniczną wersję wypełnionego formularza ofertowego), w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 w terminie do 29 września 2004 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 września 2004 r. w siedzibie Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ, adres jw. pok. 334 o godz. 11.00.
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Formularz wniosku >>> [ pdf ]
Wyniki >>> [ pdf ]


2004-08-27

Ogłoszenie o konkursie ofert

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia – etap badań podstawowych w okresie od 26 września 2004 r. do 30 listopada 2004 r. dla podstawowej opieki zdrowotnej z terenu miasta Łodzi z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania w ramach niniejszego programu.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 337, tel. 638 47 37) Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
 2. Nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zoz.
 3. Miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta).
 4. Wskazanie liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie.
 5. Opis warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do realizacji programu.
 6. Informację o łącznej liczbie podopiecznych zoz w wieku 35, 45 i 55 lat oraz proponowaną liczbę osób, jaką oferent może przebadać w ramach etapu badań podstawowych programu.
 7. Oferowaną cenę za komplet działań związanych z udziałem jednej osoby w programie opisanych w § 2 szczegółowych warunków konkursu.

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu zgłoszeniowym w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy (należy również załączyć na dyskietce elektroniczną wersję wypełnionego formularza ofertowego), w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 w terminie do 10 września 2004 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 września 2004 r. w siedzibie Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Formularz wniosku >>> [ pdf ]
Wyniki >>> [ pdf ]


2004-08-17

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego działań na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu ofert jest art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203)

W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • działają na rzecz mieszkańców miasta Łodzi,
 • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 • dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

Przedmiotem konkursu ofert są działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 50.000,-zł.

Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.

Okres realizacji zadania: 1 października - 31 grudnia 2004 r.

Termin składania ofert: w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 19 września 2004 r.

Termin ogłoszenia wyników konkursu : 30 września 2004 r.

Wybór ofert będzie dokonany zgodnie z następującymi kryteriami :

 • merytoryczna wartość oferty,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.

Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Formularze ofert można pobierać także w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 329. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

Środki na realizację tego zadania przyznane z budżetu miasta Łodzi dla podmiotów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyniosły:

 • w 2003 r. - 28.150,- zł;
 • w 2004 r. – 8.240,- zł.

Oferty należy składać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 329, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga!
Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub pod nr tel. 638-47-29 i 638-47-30.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi
Oświadczenie [pdf >>>]
Formularz ofertowy [pdf >>>]

Wyniki [pdf >>>]


2004-08-17

Ogłoszenie

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203)

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w ramach opracowywania i wdrażania programów ekologicznych w szkołach i placówkach oświatowych poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, konkursów, seminariów, przeglądów programów autorskich i wystaw

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 83.000,-zł.

Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 70% całkowitego kosztu zadania. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu Miasta, nie będą dotowane.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadanie na rzecz dzieci, uczniów ze szkół i placówek łódzkich,
  • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  • dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 października 2004 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2004 r. Oferty należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 431, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 16 września 2004 r. (czwartek).
  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 28 września 2004 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie postępowania Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1947/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w ramach opracowywania i wdrażania programów ekologicznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

  • merytoryczna wartość oferty,
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.

   

 4. Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
  • w 2003 r. - 116.338,28 zł;
  • w I półroczu 2004 r. zadanie nie było realizowane zł.
 5. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 313. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

Uwaga!
Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej lub pod nr tel. 638-48-31.

Formularz oferty [pdf >>>]
Lista ofert złożonych w konkursie z informacją o przyznanym dofinansowaniu >>>

Wyniki >>> [ pdf ]


2004-08-12

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Przedszkolnej 7 obr.W-40, dz. nr 218, pow. 1211m2, KW 163870, cena wyw.42 500zł.(netto), wadium 8 500zł., postąpienie 500zł.lub więcej
 • Widnej 22 obr.G-25 dz.nr 270/1, pow. 383m2, KW 76025, cena wyw.16 100zł( netto).,wadium 3 200zł. postąpienie 500zł. lub więcej
 • Rodzynkowej 27a obr.W-47 dz.nr 823 pow. 198m2, KW 60754, cena wyw.13 000zł.,(netto) wadium 2 600zł. postąpienie 500zł. lub więcej
 • Częstochowskiej 1 obr.W-29 dz.nr 19, pow. 581m2, KW 51076, cena wyw.39 000zł..,(netto),wadium 7 800zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Praskiej 30 obr.G-04 dz. nr 233, pow. 732m2, KW 99680, cena wyw. 50 000zł., (netto) wadium 10 000zł., postąpienie 500zł. lub więcej
 • Łomżyńskiej 6 obr.G-04 dz.nr 198 pow. 707m2, KW 105914, cena wyw.46 500zł.,(netto) wadium 9 300zł. postąpienie 500zł. lub więcej
 • Adwokackiej 12 obr.B-28 dz.nr 537 pow. 479m2, KW 97515, cena wyw.50 000zł.,(netto) wadium 10 000zł. postąpienie 500zł. lub więcej
 • Strefowej 7 oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-41 jako działka nr 488 o pow. 988m2, opisanej w KW 33494, cena wywoławcza 35 000zł., (netto) wadium 4 000zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Darniowej 4 obr.G-22 dz.nr 288/1 pow. 601m2, KW 20936, cena wyw.35 500zł.,(netto)w tym wartość budynku 4200zł,wadium 7 000zł. postąpienie 400zł. lub więcej
 • Ireny 37 obr.G-28 dz.nr 352/2 pow. 1044m2, KW 120807, cena wyw.29 500zł., ( netto )wadium 5 900zł., postąpienie 300zł. lub więcej
 • Ireny 26 obr.G-28 dz.nr 247/1 pow. 884m2, KW 130871, cena wyw.24 500zł., (netto) wadium 4 900zł., postąpienie 300zł. lub więcej
 • Kruczej 12 obr.G-03 dz.nr 128 pow. 722m2, KW 96951, cena wyw.82 000zł., (netto) wadium 16 400zł., postąpienie 900zł. lub więcej
 • Grażyny 11 obr.G-26 dz.nr 1017/3 pow. 899m2, KW 141326, cena wyw.51 000zł., (netto) wadium 5 100zł., postąpienie 600zł. lub więcej
 • Rybnej 17 obr.B-46 dz.nr 253 pow. 686 m2, KW 12727, cena wyw.66 000zł., (netto) wadium 13 200zł., postąpienie 700zł. lub więcej
 • Pustej 12 obr.G-22 dz.nr 99 pow. 652m2, KW 106819, cena wyw.40 000zł., (netto) wadium 8 000zł., postąpienie 400zł. lub więcej
 • Niemojewskiego 5 obr.B-23 dz.nr 601 pow. 472m2, KW 34490, cena wyw.37 000zł., (netto) wadium 3 700zł., postąpienie 400zł. lub więcej
 • Helskiej 22 obr.B-31 dz.nr 139 pow. 862m2, KW 118153, cena wyw.48 000zł., (netto) wadium 4 800zł., postąpienie 500zł. lub więcej
 • Anieli Krzywoń 2a obr.G-40 dz.nr 97 pow. 561m2, KW 146629, cena wyw.32 000zł., (netto) wadium 6 400zł., postąpienie 400zł. lub więcej
 • Grabowej 21 obr.G-04 dz.nr 89 pow. 543m2, 96076, cena wyw.25 000zł., (netto) w tym naniesienia 0zł. wadium 5 000zł., postąpienie 300zł. lub więcej
 • Żabieniec 63 obr.B-03 dz.nr 120/2 pow. 253m2, KW 110571, cena wyw.17 500zł., (netto) wadium 3500zł., postąpienie 200zł. lub więcej
 • Jagienki 32 obr.W-34 dz.nr 143/66 pow. 1643m2, KW 147151, cena wyw.140 000zł., (netto) wadium 28 000zł., postąpienie 2 000zł. lub więcej
 • Podgórna 16 obr.G-05 dz.nr 324 pow. 818m2, KW 83376, cena wyw.79 000zł., (netto) wadium 7 900zł., postąpienie 800zł. lub więcej
 • Okręgowa 76 obr.G-26 dz.nr 145 pow. 299m2, KW 33079, cena wyw.15 000zł., (netto) wadium 1 500zł., postąpienie 200zł. lub więcej
 • Trębacka 63 obr.G-26 dz.nr 32/2 pow. 648m2, KW 32891, cena wyw.44 000zł., (netto) wadium 4 400zł., postąpienie 500zł. lub więcej
 • Kotoniarska 26 obr.G-19 dz.nr 274/1pow. 613m2, KW 100678, cena wyw.29 000zł., (netto) wadium 2 900zł., postąpienie 300zł. lub więcej
 • Felsztyńskiego 15 obr.G-01 dz.nr 217 pow. 910m2, KW 117412, cena wyw.91 000zł., (netto) wadium 9 100zł., postąpienie 1 000zł. lub więcej
 • Przybyszewskiego 43 obr.G-04 dz.nr 123 pow. gruntu 979m2, KW 124670, cena wyw.655 000zł., (netto) w tym grunt 100 000zł., budynek 555000zł. + służebność w kwocie 2 250zł.; wadium 80 000zł., postąpienie 8 000zł. lub więcej
  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym czterokondygnacyjnym o pow.ok.1960 m2
 • Skarbowej 21 obr.B-26 dz.nr 624 pow. gruntu 709m2, KW 39396, cena wyw.340 000zł., (netto) w tym grunt 120 000zł. budynek 220 000zł., wadium 40 000zł., postąpienie 4 000zł. lub więcej
  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze mieszkalnym o pow. użytk.181,18 m2. Nieruchomość figuruje w Ewidencji Zabytków.
 • Kilińskiego 243a/Kaliskiej 30 obr.G-04 dz.nr 310/1, 310/2 o pow. 4 446m2, KW 112205, KW 126268, cena wyw.400 000zł., (netto) wadium 40 000zł., postąpienie 4 000zł. lub więcej
  Nieruchomość zabudowana jest budynkami użytkowymi oraz wiatami.W przypadku rozpoczęcia prac związanych z przebudowa ulicy Kilinskiego przyszły nabywca będzie zobowiązany do nieodpłatnego przekazania gruntu, który będzie zajęty pod drogę (ok.692 m2).
  Ponadto nabywca będzie zobowiązany do rozbiórki budynku znajdującego się w pasie drogi przewidzianej na poszerzenie we własnym zakresie, bez możliwości zwrotu nakładów.
 • Lodowej 92 obr.G-07 dz.nr 216/10 o pow. 9395m2, KW 130414, cena wyw.510 700zł., (netto) wadium 60 000zł., postąpienie 10 000zł. lub więcej Przy realizacji budynków konieczne będzie zachowanie stref ochronnych dla sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i kanalizacji sanitarnej. Istnieje możliwość wystąpienia właściciela – użytkownika wieczystego działki 213/1 o ustanowienie prawa przechodu i przejazdu przez działkę nr 216/10 na rzecz każdoczesnego właściciela.- użytkownika wieczystego tej działki.
 • Brzezińskiej 27a obr.W-07 dz.nr 11/7 o pow. 999m2, KW 124640, cena wyw.250 000zł., (netto) wadium 25 000zł., postąpienie 2 500zł. lub więcej
  Przy zagospodarowaniu działki należy uwzględnić zapisy uchwały Nr LXXIX/745/98 RM z dnia 18.02.98r. o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi w zakresie układu drogowego- przyległy odcinek ul.Brzezińskiej otrzymał przeznaczenie dwujezdniowej ulicy zbiorczej o szer.24-44 m miedzy liniami rozgraniczającymi.
 • Praskiej 29 obr.G-04 dz.nr 206/4 pow. gruntu 601m2, KW 143164, cena wyw.52 000zł., (netto) w tym grunt 37 329zł. , naniesienia budowlane 9 309zł. , wartość nakładów poniesionych przez byłego dzierżawcę 5 362zł., wadium 5 200zł., postąpienie 600zł. lub więcej
  Nieruchomość zabudowana jest wiatą.
 • Andrzeja Struga 53/55 obr.P-19 dz.nr 114/19 pow. gruntu 3 970m2, KW 138590, cena wyw.420 000zł., ( netto) , wadium 42 000zł., postąpienie 4 200zł. lub więcej


Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.80 poz.717; z 2004r. Nr6 poz.41) - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2004r w UMŁ ul.Piotrkowska 104 w dużej sali obrad o godzinie 10.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 17.09.2004r. na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy. Z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić się do dnia 17.09.2004r. do UMŁ ul.Piotrkowska 104 IVp.pok.461 do godz. 15.00 w celu pobrania numeru upoważniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp.pok. 461, tel. 638-43-31.


2004-08-12

Ogłoszenie

Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ

PREZYDENT MIASTA ŁODZI ogłasza rokowania na wydzierżawienie na okres 15 lat części nie zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy zbiegu ulic: Minerskiej i Krańcowej oznaczonej jako część działki nr 315 w obrębie P-15 o pow.17 000 m2, opisanej w KW 66382.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość wchodzi w skład jednostki oznaczonej symbolem US. Są to tereny o podstawowym przeznaczeniu dla realizacji budynków i obiektów sportowych.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego do negocjacji wynosi 4 600 zł. + 22% VAT miesięcznie, płatna do 10-ego każdego miesiąca. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez prezesa GUS.
Dzierżawca będzie zwolniony z opłacania czynszu dzierżawnego przez 6 m-cy od dnia podpisania umowy tj. na okres realizacji inwestycji.

Dzierżawca zobowiązany będzie do realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych w terminie trzech lat od dnia podpisania umowy dzierżawy. Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 000 zł. oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej należy składać w terminie do dnia 31.08.2004 r. do godz. 17.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IVp. pok. 455.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2004 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104 w sali 464 o godzinie 12.00.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi Oddział Komunalny Banku Przemysłowego SA w Łodzi nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z warunkami wydzierżawienia nieruchomości , o których informuje Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 461, tel. 638-43-31, pok. 466 , tel. 638-43-24.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert .


2004-08-03

Ogłoszenie

Wydziału Sportu UMŁ

Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa Obiektu Sztucznego Lodowiska przy ul. Wiernej Rzeki w Łodzi".

Składanie prac konkursowych do dnia 11.10.2004 w godz. 11.00-15.00.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 października 2004 r. o godz. 15.00

Sąd Konkursowy przyzna następujące nagrody:
1 nagroda w wysokości 8.000 zł.
2 nagroda w wysokości 4.000 zł.
3 nagroda w wysokości 3.000 zł.

Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego obiektu sztucznego lodowiska oraz zaproszenie autora (zespołu autorskiego) zwycięskiej pracy konkursowej do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu są dostępne na stronie internetowej SARP oddział łódzki www.lodz.sarp.org.pl.

Wyniki >>> [ pdf ]


2004-07-19

Ogłoszenie Wydziału Kultury UMŁ
Prezydent Miasta Łodzi informuje, że dnia 14 lipca 2004 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę nr XXXIV/576/04 w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury: Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Teatr 77 w Łodzi i Akademickiego Ośrodka Kultury w Łodzi.

Wymienione powyżej instytucje kultury łączy się w celu usprawnienia i uproszczenia struktur zarządzania miejskimi instytucjami kultury, jak również w celu racjonalizacji wydatkowania środków budżetu miasta.


2004-07-16

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza konkurs ofert na zlecenie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu ofert jest art.54 ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz uchwała nr XXI/297/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Do konkursu ofert mogą przystapić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej spełniające następujące wymagania: - działajace na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi, - prowadzące działalność statutową w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, -zgłoszone do konkursu ofert świadczenia, nie są objęte kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 • Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne określone w załączniku Nr1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Zakup świadczeń zdrowotnych przez Prezydenta Miasta Łodzi nastąpi w oparciu o opinię Stałej Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Nr 1028/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 października 2003 r., zmienionym zarządzeniem Nr 1598/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 2004 r.
 • Okres realizacji: 1 wrzesień - 27 grudzień 2004 r.,
 • Termin składania ofert: w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj do dnia 16.08.2004 r. do godz.1600,
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 31.08.2004 r.
 • Planowana kwota na realizację zadania: 41.940 zł.

Wymagania ofertowe zawiera formularz oferty, który wraz z katalogiem działań należy pobrać w Wydziale Zdrowia Publicznego UMŁ, Łódź, ul.Sienkiewicza 5, pokój 339 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Oferty należy składać w Wydziale Zdrowia Publicznego UMŁ, Łódź, ul.Sienkiewicza 5, pokój 339 (III piętro).

Wyniki konkursu >>> [ pdf ]


2004-07-14

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203)

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanego w zakresie:

 1. organizowania zajęć rehabilitacyjnych,
 2. organizowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym o charakterze integracyjnym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 95.000,- zł.
Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania i zarazem być wyższa niż 4.000,- zł. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu Miasta, nie będą dotowane.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  • dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 października i kończy się nie później niż 31 grudnia 2004 r. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009, parter, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 8 września 2004 r. (środa). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 24 września 2004 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 1805/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie organizowania zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, a także organizowania dla tych osób imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym o charakterze integracyjnym oraz ustalenia regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:
  • merytoryczna wartość oferty,
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.
 5. Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
  • w 2003 r. - 332.435,- zł;
  • w 2004 r. - 177.062,- zł.
 6. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 009. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

Uwaga!

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej lub pod nr tel. 638-45-97, 638-46-03.

Formularz oferty >>>>
Oświadczenie 1 >>>>
Oświadczenie 2 >>>>
Oświadczenie 3 >>>>
Powołanie Komisji Konkursowej - treść zarządzenia

Wyniki >>> [pdf]

Formularz rozliczenia umowy >>> [pdf]


2004-07-14

Ogłoszenie o konkursie

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej 90-447 Łódź ul. Piotrkowska 175, tel. 0-42 -638-49-12, fax 0-42-638-49-09
 2. Tryb konkursu:
  Konkurs jednoetapowy, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177), zwanej dalej ustawą.
 3. Przedmiot konkursu:
  Przedmiotem konkursu jest opracowanie „Koncepcji programowo - przestrzennej zbiornika Charzew na rzece Ner”.
  Granice opracowania: od zachodu ul. Sanitariuszek; od północy granica Lotniska Łódź Lublinek; od wschodu rzeka Jasień; od południa ul. Chocianowicka.
  Forma prezentacji: mulktumedialna na płycie CD wraz z pisemnym opisem oraz w formie graficznej na mapach poglądowych.
  Zamawiający nie przewiduje możliwości składania wniosków na częściowe uczestnictwo w konkursie.
 4. Zamawiający nie przewiduje wykonania pracy konkursowej w sposób wariantowy.
 5. Termin wykonania zamówienia:
  90 dni od podpisania umowy z autorem wybranej pracy konkursowej.
 6. Opis warunków udziału w postępowaniu, ich znaczenie oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie, niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i art. 23 ustawy oraz warunki określone w Regulaminie konkursu, pod rygorem wykluczenia z konkursu.
  Szczegółowe wymagania podmiotowe stawiane uczestnikom konkursu oraz uczestnikom biorącym wspólnie udział w konkursie określone są w regulaminie konkursu.
  Ocena spełnienia wymaganych warunków będzie dokonywana w oparciu o treść złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich prawdziwość, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
 7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w konkursie:
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • Oświadczenie, że uczestnik konkursu spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
  • Wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich 3-ch lat tj. od lipca 2001 r. do końca czerwca 2004 r. odpowiadających zakresowi i charakterowi zamówienia, w tym co najmniej jedno o wartości minimum 70.000 zł,
  • Dokumenty potwierdzające uprawnienia projektowe osób opracowujących pracę konkursową wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
  • Zaakceptowane warunki umowy tj. projekt przyszłej umowy.
 8. Do składania pracy konkursowej zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy konkursu oraz uczestnicy konkursu biorący wspólnie udział w konkursie, którzy spełniają warunki uczestnictwa w konkursie określone w niniejszym ogłoszeniu i w regulaminie konkursu.
 9. Wadium:
  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
  1. Prace konkursowe będą oceniane (punktowane) według następujących kryteriów:
  Cena wykonania opracowania „Koncepcji programowo - przestrzennej „Zbiornika Charzew na rzece Ner” - „C” - waga 15 %
  Ocena ekologiczna - wpływ zbiornika na tereny przyległe, ochrona wód zbiornika przed zanieczyszczeniami ze źródeł powierzchniowych i punktowych, urządzenie strefy ochronnej - „E” - waga 15 %
  Ocena walorów przyrodniczo - krajobrazowych, urbanistycznych i architektonicznych „K.” - waga 25 %
  Ocena retencyjnej funkcji zbiornika - „R” - waga 10 %
  Ocena walorów rekreacyjno-sportowych i turystycznych oraz zaplecza turystycznego „S” - waga 25 %
  Wpływ na łódzki rynek pracy oraz na rozwój przedsiębiorczości - „P.” - waga 10 %
  2. Liczba punktów, jakie każda z prac konkursowych otrzyma za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów (od 0 do 100 pkt), wyliczona będzie wg wzoru:
  Ocena punktowa pracy = Cx0,15 + Ex0,15 + Kx0,25 + Rx0,10 + Sx0,25 + Px0,10
 11. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 16 sierpnia 2004r. do godz. 10:00.
 12. Miejsce i termin udostępnienia regulaminu konkursu:
  Regulamin konkursu można uzyskać:
  - bezpośrednio u Zamawiającego, II piętro pok. 204
  - pocztą, za zaliczeniem pocztowym.
  Cena formularza regulaminu konkursu - 0 zł.
 13. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie opracowania „Koncepcja programowo - przestrzenna zbiornika Charzew na rzece Ner”.


2004-07-13

W Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 044b (parter) można składać oferty na lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2

INFORMACJA

Lokale wystawione do przetargu na wysokość stawki czynszu w terminie do dnia 3 sierpnia 2004 roku były przedmiotem 2-ch sprzedaży w drodze przetargu.
W związku z powyższym zgodnie z § 6 uchwały Nr IX/112/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność miasta Łodzi: „lokale takie, wyłącza się na okres 5 lat z możliwości ich sprzedaży na zasadach określonych uchwałą Nr LXXXV/817/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1998 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź”.

Wadium w wysokości: 1000 zł
należy wpłacać na kontoUrzędu Miasta Łodzi nr: 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029
w punkcie kasowym Oddziału Komunalnego Banku Przemysłowego SA w Łodzi, mieszczącym się w budynku D /poprzeczna oficyna/ Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 z dopiskiem: „Wadium na lokal mieszkalny”

UWAGA:

Wykaz będzie wywieszony w dniach: od 13 lipca do 3 sierpnia 2004 roku.
Oferty złożone po tym terminie nie są ważne.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2004 r. o godzinie 14.00 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

UWAGA:

Ofertę, w zapieczętowanej kopercie - druk oferty do pobrania w pokoju 044b w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 należy złożyć w pokoju jak wyżej w terminie: do 3 sierpnia br. do godziny 17.00.

Wykaz lokali >>>>


2004-06-18

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza konkursy na stanowiska DYREKTORÓW następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź:

 1. Domu Dziecka nr 2 w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 137
 2. Domu Dziecka nr 3 w Łodzi przy ul. Sowińskiego 3
 3. Domu Dziecka iir 4 w Łodzi przy uf. Marysińskiej 100
 4. Domu Dziecka nr 7 w Łodzi przy ul. Przyszkole 38
 5. Domu Dziecka nr 8 w Łodzi przy ul. Zuchów 4
 6. Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Drużynowej 3/5
 7. Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi przy ul. Krokusowej 15/17
 8. Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi przy ul. Pawilońskiej 2/4

O stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej może ubiegać się osoba, która posiada kwalifikacje wymienione w § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych /Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 900/.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 149 - tel. 632-40-34 lub 632-40-69, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora (tu podać nazwę placówki)", do dnia 01.07.2004 r. do godz. 14.00.

Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. aktualny kwestionariusz osobowy;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich;
 3. odpis dyplomu ukończenia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 4. ocenę pracy lub ocenę dorobku zawodowego - dotyczy osoby będącej nauczycielem, (dokument w postaci oryginalnej lub poświadczonej za zgodność)
 5. aktualne zaświadczenie lekarskie (z ostatnich trzech miesięcy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające 3-letni staż pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
 7. inne ważne dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz osiągnięcia zawodowe.
 8. oświadczenie kandydata, że nie był karany:
  • karą dyscyplinarną (trybie art. 76 Karty Nauczyciela )oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne — dotyczy osoby będącej nauczycielem,
  • za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • zakazem pełnienia funkcji kierowniczych powiązanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 9. oświadczenie kandydata, ze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Konkursy zostaną przeprowadzone w siedzibie MOPS w Łodzi ul. Piotrkowska 149 w następujących terminach:

 • na dyrektora Domu Dziecka nr 2 w Łodzi w dniu 5.07.2004 r. o godz. 9.00.
 • na dyrektora Domu Dziecka nr 3 w. Łodzi w dniu 5.07.2004 r o godz. 11,00.
 • na dyrektora Domu Dziecka nr 4 w Łodzi w dniu 5.07.2004 r. o godz. 13.00.
 • na dyrektora Domu Dziecka nr 7 w Łodzi w dniu 6.07.2004 r. o godz. 9.00.
 • na dyrektora Domu Dziecka nr 8 w Łodzi w dniu 6.07.2004 r. o godz. 11.00.
 • na dyrektora Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi w dniu 6.07.2004 r. o godz. 13.00.
 • na dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi w dniu 7.07.2004 r o godz. 9.00.
 • na dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi w dniu 7.07.2004 r. o godz 11.00.

W dniu konkursu kandydat zgłasza się z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.


2004-06-18

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA SCHRONISKA DLA ZWIERZAT W ŁODZI, ul. Marmurowa 4

Od kandydatów wymagane jest:

 • wyższe wykształcenie
 • co najmniej 6 letni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym (ewentualnie prowadzenie własnej działalności gospodarczej)
 • doświadczenie w zarządzaniu bądź administrowaniu
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej oraz prawodawstwa z zakresu ochrony zwierząt

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 • podanie z motywacją objęcia stanowiska dyrektora Schroniska dla Zwierząt,
 • zarys koncepcji programowej obejmujący całokształt zagadnień związanych z działalnością schroniska, oraz rozwiązania problemu bezdomnych zwierząt w Łodzi
 • kwestionariusz osobowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • świadectwa pracy potwierdzające staż pracy,
 • rekomendacje,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające odpowiedni stan zdrowia.

Ofertę wraz z dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego z dopiskiem „konkurs na stanowisko dyrektora schroniska dla zwierząt”.
Oferty będą przyjmowane w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Łódzkim.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie odrębnym pismem.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Oddział Utrzymania Terenów Zieleni i Rolnictwa tel. 638-47-14 lub 638-47-16.


2004-06-15

Prezydent Miasta Łodzi

odwołuje ogłoszone na dzień 18 czerwca 2004r. następujące przetargi ustne nieograniczone (licytacje):

 • na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Poselskiej 35 obr.G-19 dz. nr 216, pow. 1438m2, KW 99242,
 • na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wazów 18 obr.G-42 dz.nr 621 pow. 17026m2, KW 20878,
 • na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości nie zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Kasprzaka 64 obr.B-45 część działki nr 108/ 32 o pow. 4 992m2.

Odwołanie przetargu nastepuje z powodu braku możliwości ustalenia warunków zabudowy.


2004-06-14

Ogłoszenie Wydziału Budynków i Lokali UMŁ

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ścian budynków z przeznaczeniem na instalowanie wielkoformatowych nośników reklamowych oraz zagospodarowania całych powierzchni ścian reklamami.

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem przetargu, stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 521/59/99 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 6 maja 1999 r.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W ofercie należy podać dane określone w § 8.1 ww. regulaminu. Termin składania ofert upływa z dniem 21 czerwca 2004 r. godz. 10.00

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi: Bank Przemysłowy Oddział Komunalny w Łodzi Nr: 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029.

Wysokość wadium wynosi: 200 zł dla jednego nośnika reklamowego; 5 000 zł dla jednej ściany do zagospodarowania w całości.

Oferty w zamkniętych kopertach przyjmowane będą w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 pokój 042 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium.
Zwrot wadiów firmom, których oferty zostaną odrzucone, nastąpi po ogłoszeniu wyników przetargu:

 • wadia wpłacone z konta zostaną przelane z powrotem na konto pochodzenia,
 • wadia wpłacone gotówką będą do odbioru w kasie Urzędu Miasta Łodzi, pokój 146 w godz. 11.00 -14.00

Lokalizacje wystawione do konkursu ofert będą mogły być wycofane bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, pokój 042, tel. (0 42) 638-40-26, gdzie można zapoznać się z dokumentacją zdjęciową oraz wzorem umowy dzierżawy ściany. Informacje dotyczące przetargu zamieszczone są również na stronie internetowej UMŁ pod adresem: http://www.uml.lodz.pl/.

UWAGA!

STAWKA WYWOŁAWCZA DLA WSZYSTKICH LOKALIZACJI WYSTAWIONYCH DO PRZETARGU (termin składania ofert: 21 czerwca 2004 r. godz. 10.00 ) WYNOSI:

 • 15 zł/m2 powierzchni billboardu
 • 5 zł/m2 powierzchni ściany do zagospodarowania w całości

(miesięcznie, netto – bez podatku VAT)

Informacje dotyczące powierzchni ścian można uzyskać we właściwych Administracjach Nieruchomościami i Zakładach Gospodarki Mieszkaniowej

Wykaz ścian wystawionych do przetargu >>>


2004-06-11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące ul. Srebrzyńskiej 40OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Miasta Łodzi, 90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104 tel 638 44 62, fax 638 43 98

e-mail: j.zaremba@uml.lodz.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: ochronę mienia nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Srebrzyńskiej 40.

Miejsce realizacji: miasto Łódź

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji: od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 70%, doświadczenie – 30%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 462, IV piętro, lub pobrać z j.zaremba@uml.lodz.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – Główny Specjalista Ewa Kin,e-mail:j.zaremba@uml.lodz.pl, tel. 638 44 62, w godz. 9 – 15.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ pok. 455 IV piętro.

Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwca 2004 r. o godz. 10,30.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2004 r, o godz. 11.00, w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 462, IV piętro.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).


2004-06-11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące ul. Skarbowej 21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Miasta Łodzi, 90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104 tel 638 44 62, fax 638 43 98

e-mail: j.zaremba@uml.lodz.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: ochronę mienia nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Skarbowej 21.

Miejsce realizacji: miasto Łódź

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji: od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena – 70%, doświadczenie – 30%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 462, IV piętro, lub pobrać z j.zaremba@uml.lodz.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – Główny Specjalista Ewa Kin, e-mail:j.zaremba@uml.lodz.pl, tel. 638 44 62, w godz. 9 – 15.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Gospodarowania Majątkiem UMŁ pok. 455 IV piętro.

Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwca 2004 r. o godz. 11,30.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2004 r, o godz. 14.00, w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 462, IV piętro.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

2004-06-08

Stypendia sportowe - I półrocze 2004 r.
Protokół posiedzenia Komisji powołanej zarządzeniem Nr 1362/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów, wyróżnień i nagród.
Protokół >>>2004-06-04

Przetarg na zarządzanie nieruchomościami wskazanymi z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Urząd Miasta Łodzi, 90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104 tel.638-64-62, 638-44-15, e-mail: ozgnsp2@uml.lodz.pl fax 638 43-98 ogłasza przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami wskazanymi z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa więcej informacji >>>

2004-06-04

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE DYŻURÓW PEŁNIONYCH PRZEZ SPECJASLISTÓW W CELU UDZIELANIA POMOCY ROLNIKOM PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O PŁATNOSCI BEZPOŚREDNIE.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi w związku z przedłużeniem terminu składania wniosków o dopłaty obszarowe do dnia 30 czerwca 2004 przekazuje informacje dotyczącą dyżurów pełnionych przez specjalistów Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach w celu udzielania pomocy rolnikom przy wypełnianiu ww. wniosków:

DELEGATURA UMŁ ŁÓDŹ - GÓRNA Al. Politechniki 32 pokój 319 tel. 638-56-72,
684-21-49 w godz. 900-1300 w każdy wtorek i piątek.

DELEGATURA UMŁ ŁÓDŹ - WIDZEW Al. Piłsudskiego 100 pokój 67 tel. 638-53-67
w godz. 900-1300 w każdy czwartek.

Ponadto informujemy, że we wszystkie dni robocze szczegółowych informacji na temat składania wniosków udzielają Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


DOKUMENTY DO POBRANIA:


wiecej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa >>>>


2004-06-04

Konkurs

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego w zakresie kultury realizowanego w formie konkursów, festiwali, przeglądów, prezentacji, wystaw.

Priorytet:

 1. Upowszechnianie wiedzy o twórcach związanych z Łodzią.
 2. Imprezy kulturalne, odbywające się w sezonie letnim, wzbogacające ofertę kulturalną miasta.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 373 oraz z 2004 r. 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) przystępujący do konkursu powinni:

 • działać na terenie Łodzi lub na rzecz jej mieszkańców,
 • posiadać zapis w statucie o prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • przedstawić ofertę programową skierowaną do jak największej ilości mieszkańców Łodzi,
 • wykazać zaangażowanie co najmniej 50% środków własnych w realizację zadania.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  281.000 zł.-
 2. Termin realizacji zadania.
  od 15 lipca 2004 r. – 10 grudnia 2004 r.
 3. Termin składania ofert - do 5 lipca 2004 r. w Wydziale Kultury, ul. Piotrkowska 113 IV piętro do godz. 1600 . W przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu: do 16 lipca 2004 r.
  Komisja Konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe zgodnie z trybem określonym: w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w uchwale Nr XXVIII/429/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2004” oraz w Regulaminie postępowania Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr1670 /IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wsparcie zadań miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i tradycji (dokumenty do wglądu w Wydziale Kultury).
 5. Wysokość środków przyznanych w 2003 r. - 199.600 zł.- (upowszechnianie kultury poprzez organizowanie koncertów, wystaw, pokazów, przeglądów i festiwali, teatralnych, muzycznych i plastycznych).
 6. Wysokość środków przyznanych w I konkursie w 2004 r. – 365.900 zł.
  • upowszechnianie kultury poprzez organizowanie koncertów, wystaw, pokazów, przeglądów i festiwali, teatralnych, muzycznych i plastycznych;
  • organizowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego ( zespołów tanecznych, śpiewaczych i teatralnych);
  • upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży.
 7. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Kultury, ul. Piotrkowska 113, IV piętro.
 8. Oferty złożone po terminie lub w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 638-43-75, 638-43-73.

Formularz oferty (.pdf >>>)

Zarządzenie prezydenta Miasta Łodzi w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wsparcie zadań miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i tradycji >>>

Rozstrzygnięcie konkursu (.pdf >>>)


2004-06-03

Lokale do remontu we własnym zakresie oraz lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję

Wykazy będą wywieszony w terminie do dnia 17 czerwca 2004 roku

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali poszczególnych Delegatur UMŁ.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali do remontu we własnym zakresie >>>>
Wykaz lokali opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję>>>>


2004-06-02

Ogłoszenie Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą W związku z aktualizacją innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz rozporządzeniem zmieniającym, wydanym przez Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 roku - Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.578) prosimy osoby zajmujące się powyższą działalnością o zgłaszanie się do Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ, mieszczącego się przy ul. Piotrkowskiej 104a, lub o kontakt telefoniczny z pania Moniką Głowacką, tel.: 638-43-29.


2004-05-31

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, na które Miasto udzieli dotacji.

Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXVII/389/04 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXX/485/04 z dnia 19 maja 2004 r.

W konkursie o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zobowiązane z mocy prawa do finansowania, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Ofertę należy złożyć do 15 czerwca 2004 r., w sekretariacie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Rozpatrzeniu przez Komisję Konkursową będą podlegały wnioski zawierające:

 1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą wraz z aktualnym wypisem z właściwego rejestru,
 2. Wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
 3. Wskazanie tytułu prawnego do użytkowania zabytku nieruchomego,
 4. Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
 5. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,
 6. Oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wyżej wymienionych robót,
 7. Zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca,
 8. Kosztorys prac określonych we wniosku,
 9. Oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej wnioskodawcy.

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXVII/389/04 z dnia 10 marca 2004 r. z Regulaminem konkursu, zmieniona uchwałą Nr XXX/485/04 z dnia 19 maja 2004 r., została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 121, poz. 1092 z dnia 11 maja 2004 r. oraz nr 148, poz. 1362 z dnia 31 maja 2004 r.


2004-05-31

Ogłoszenie o konkursie ofert

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wykonanie badań mammograficznych w ramach Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w okresie od 1 lipca 2004 r do 10 grudnia 2004 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu miasta Łodzi.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl). Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
 2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zoz,
 3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta),
 4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
 5. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie,
 6. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu,
 7. oferowaną cenę i kalkulację kosztów jednego badania mammograficznego dla programu oraz kosztów zaproszenia jednej osoby, zgodnie z formularzem oferenta załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert .

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy (należy również załączyć na dyskietce elektroniczną wersję wypełnionego formularza ofertowego ), w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 w terminie do 24 czerwca. 2004 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 czerwca 2004 r. w siedzibie Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

O programie >>>

Szczegółowe warunki konkursu >>>

Formularz oferty ( pdf >>> )


2004-05-19

Informacja dotycząca publicznego przetargu pisemnego (konkurs ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych

Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz sposobu ich zagospodarowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2055/314/98 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 1998r. Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

W ofercie należy podać dane określone w § 8 ww. regulaminu. Termin składania ofert upływa z dniem 11 czerwca 2004r. - godz. 15.30
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi - pokój 046 po okazaniu oryginału dowodu wpłaty wadium .

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego w Łodzi (siedziba Oddziału mieści się w Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 184, Filia Oddziału mieści się przy ul.Wodnej 39/41, punkt kasowy mieści się przy ul.Piotrkowskiej 104, budynek D).

Osoby, które nie wygrają lokalu, będą mogły odebrać wadia po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w następujący sposób:

 • wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli,
 • wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 16.06.2004r. do 30.06.2004r. w godzinach 10.30 – 15.00 (wtorki – 11.30 – 16.00).

W przypadku zmiany profilu użytkowania w stosunku do dotychczasowego, przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej lub usługowej, najemca lokalu powinien uzyskać opinię Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie szkodliwości i uciążliwości danej działalności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 52, poz. 284). Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę służb konserwatorskich. W drodze konkursu ofert wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego. Szczegółowych informacji dot. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydz. Budynków i Lokali UMŁ tel. 638-40-51 lub 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.
Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości 3, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.
Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.
Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali >>>


2004-05-17

Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2004 r.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2004 r.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane
 1. Rodzaj zadania.
  Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego oraz różnych form wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla łódzkich dzieci i młodzieży.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  25.700,- zł
 3. Zasady przyznawania dotacji.
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 /.
 4. Termin i warunki realizacji zadania.
  Okres wakacji letnich: 28 czerwca do 31 sierpnia 2004 r. Zgodnie z w/w ustawą.
 5. Termin składania ofert.
  15 czerwca 2004 r.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  17 czerwca 2004 r.
  Tryb zgodny z ustawą i Uchwałą Nr XXVIII/429/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2004”.

  Kryteria – przystępujący do konkursu powinni:
  • posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie we współpracy z miastem, w tym w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
  • posiadać ofertę programową skierowaną do jak największej ilości łódzkich dzieci pochodzących z rodzin najuboższych,
  • brak jest zastrzeżeń co do terminowości rozliczeń wcześniej przyznanych dotacji,
  • przedstawić najbardziej atrakcyjne formy wypoczynku,
  • wykazać zaangażowanie co najmniej 50% środków własnych w realizację zadania
 7. Informacja o zrealizowanych przez Wydział Sportu zadaniach w tym zakresie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi w poprzednim i bieżącym roku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej / www.uml.lodz.pl /
 8. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi Wydziale Sportu, ul. ks. Skorupki 21 III piętro pokój 1 oraz ze strony internetowej www.uml.lodz.pl

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr nr tel. 638-48-30, 638-48-35.

Formularze ofert


2004-05-10

Sportowy Turniej Miast i Gmin

26 maja (w środę) po raz dziesiąty zostanie rozegrany "Sportowy Turniej Miast i Gmin". Patronat nad imprezą objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, a głównym organizatorem jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich.

W Turnieju może uczestniczyć cała lokalna społeczność, a warunkiem zaliczenia uczestnictwa, jest nieprzerwany, minimum 30 minutowy udział, w dowolnej formie aktywności ruchowej: np. grze, sporcie indywidualnym lub zespołowym, turystyce.

W ubiegłorocznej edycji Łódź – Widzew, w gronie gmin powyżej 100 tys. mieszkańców, zajął I miejsce. Nagrodą był nie tylko piękny puchar, ale także możliwość bezpłatnego, wakacyjnego wyjazdu dla 30 łódzkich dzieci, a 3 szkoły i łódzkie ogniska TKKF-u otrzymały sprzęt sportowy. W tegorocznej edycji, niezależnie od nagród przygotowanych przez organizatora głównego, każda z uczestniczących placówek oświatowo – wychowawczych, weźmie udział w losowaniu 5 nagród – w wysokości 500 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. Zachęcamy łodzian, a przede wszystkim łódzkie szkoły, do udziału w tej imprezie.

Zaledwie 30% dzieci i młodzieży oraz 10% dorosłych uprawia różne formy ruchu, które zaspokajają podstawowe potrzeby fizjologiczne organizmu – mamy nadzieję, że te 30 minut będzie zachętą do stałej aktywności fizycznej.

Zgłoszenia uczestnictwa (do dnia 26 maja do godz.12.oo) przyjmuje Wydział Sportu UMŁ, 90-532 Łódź, ul. ks.Skorupki 21 tel.638-48-35, 638-48-36, fax: 638-48-78


2004-05-06

Załącznik
do zarządzenia Nr 1588/IV/04
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Ogłoszenie


Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004”

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu ofert jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwała Nr XXVIII/429/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2004 ” oraz uchwała Nr XXI/297/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

 • planowana kwota na realizację zadania: 2 446 786 zł,
 • dotacje będą przyznawane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Stałej Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 1028/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 października 2003 r.
 • okres realizacji: 1 lipca - 27 grudnia 2004 r.,
 • szczegółowy wykaz działań i czynności stanowi załącznik Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanego dalej Programem, przyjętego uchwałą Nr XXI/297/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 listopada 2003 r.,
 • termin składania ofert: w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj do dnia 3 czerwca 2004 r. do godz.16.00,
 • termin ogłoszenia wyników konkursu: 30 czerwca 2004 r.
 • kryteria wyboru ofert określa art.15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • wysokość środków przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację Programu w 2003 r. wynosiła 2 814 580 zł,
 • wysokość środków przyznanych organizacjom pozarządowym w I edycji konkursu ofert na realizację wybranych działań z zakresu Programu w 2004 roku wynosi 1 034 392 zł.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą otrzymać formularze ofert i katalog działań w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pok. 339 (III piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Oferty należy składać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pok. 339 (III piętro).

Zarządzenia Nr 1588/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 2004 r. >>>


2004-04-26

Ogłoszenie Wydziału Spraw Społecznych
Rozstrzygnięto konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wykaz ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację >>>>
Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie powołania Komisji Konkursowej >>>>


2004-04-20

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konkursu ofert na wybór kandydata na inkasenta podatku od posiadania psów z terenu Miasta Łodzi z podziałem wg właściwości delegatur UMŁ.

Organizator konkursu:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5.

Przedmiot konkursu:
wybór kandydata na inkasenta podatku od posiadania psów z terenu Miasta Łodzi z podziałem wg właściwości delegatur UMŁ.

W konkursie mogą wziąć udział:
oferenci spełniający warunki określone w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5 , I p. pok. 127., tel.: 638 –45-27,

Miejsce i termin składania ofert:
Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5 I p. pok. 127 – w terminie do dnia 05.05.2004 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, I p. pok. 105 - dnia 05.05.2004 r. o godz. 11.00.

 


2004-04-19

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łodzi obejmującej obszar Las Łagiewnicki wraz z otuliną

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Łodzi Nr L/1082/2000 z dnia 6 grudnia 2000r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łodzi obejmującej obszar Lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 kwietnia 2004r. do 27 maja 2004r. w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Piotrkowska 104, pokój nr 360 w godz. od 9.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 maja 2004 r. w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi w dużej sali obrad ul. Piotrkowska 104, o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2004r.

Prezydent Miasta Łodzi

Jerzy KROPIWNICKI


2004-04-14

Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka stercza – 2004r.

Przedmiot Konkursu Ofert

 1. Cele programu
  Cel główny: Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka stercza (prostaty, gruczołu krokowego) u mężczyzn zamieszkałych na terenie Łodzi poprzez wykrywanie choroby we wczesnym stadium rozwoju.
  Cele szczegółowe:
  • zapewnienie powszechnej dostępności do badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka stercza,
  • zebranie informacji o czynnikach ryzyka w celu zwiększenia efektywności doboru populacji do badań,
  • wczesne wykrywanie i diagnozowanie stanów przedrakowych,
  • zapewnienie osobom biorącym udział w programie możliwości konsultacji lekarskich, szybkiej diagnostyki i leczenia w przypadku stwierdzenia zmian chorobowych,
  • edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi:
  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka chorób nowotworowych,
  • zwiększenie świadomości zdrowotnej,
  • wyrobienie nawyku dbania o własne zdrowie.
 2. Populacja badana - mężczyźni w wieku 45 - 70 lat zamieszkali na terenie Łodzi.
 3. Założenia organizacyjne programu
  1. Realizacja programu – w wybranych zoz w ramach konkursu ofert.
  2. Schemat postępowania.
  Etap badań wstępnych.
  • Badania w ramach programu prowadzone w wyznaczone dni tygodnia (miesiąca) w okresie od maja do listopada z przerwą wakacyjną (lipiec, sierpień).
  • Realizatorzy badań (wybrani w drodze konkursu ofert) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (zainteresowani badaniami dla swoich podopiecznych) otrzymują druki Kart Objawów, będących formalnymi skierowaniami do urologa. Karta Objawów jest podstawą do oceny czynników ryzyka wystąpienia raka stercza.
  • W zoz realizujących badania w ramach programu pielęgniarka wypełnia wraz pacjentem Kartę Objawów i pobiera krew na badanie PSA.
  • Pacjenci z pozytywnym wynikiem badań PSA otrzymują informację dla lekarza poz o przeprowadzonym badaniu.
  • Pacjenci ze wskazaniami – wyniki badań PSA przekraczające normy umawiani są na konsultację do urologa.
  Etap badań poszerzonych
  • Urolog po ocenie Karty Objawów i badaniu per rectum decyduje o dalszym postępowaniu - kieruje pacjentów na usg rektalne.
  • Wyniki badań oceniane są przez lekarza urologa:
   * w przypadku nie wykrycia chorób stercza, pacjent otrzymuje w rejestracji wyniki badań dla lekarza poz.
   * w przypadku wykrycia zmian chorobowych, nienowotworowych, pacjent otrzymuje w rejestracji informację dla lekarza poz z zaleceniem wdrożenia postępowania leczniczego,
   * w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego stercza pacjent otrzymuje skierowanie na biopsję gruczołu krokowego w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.
   * w przypadku potwierdzenia wykrycia nowotworu złośliwego, pacjent ma wyznaczoną ponowną wizytę do urologa i zostaje przez niego poinformowany o wyniku badania oraz ma przedstawione możliwości leczenia, a także wskazane zakłady opieki zdrowotnej, w których takie leczenie może być przeprowadzone. O wyniku badania zostaje pisemnie powiadomiony lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent jest zadeklarowany.
   * Każdy pacjent otrzymuje materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki raka stercza.
 4. Monitorowanie realizacji programu
  W oparciu o comiesięczne raporty z realizacji badań prowadzona będzie ocena wyników programu.
  Kryteria oceny programu:
  • wielkość populacji objętej badaniami wstępnymi – informacja od lekarzy poz i zoz o liczbie osób, które wypełniły Kartę Badania Profilaktycznego,
  • liczbę mężczyzn poddanych badaniom urologicznym,
  • liczbę wykonanych badań PSA,
  • liczbę wykonanych badań usg,
  • liczba osób skierowanych na biopsję
  • liczbę stwierdzonych nowotworów złośliwych stercza,
  • liczbę mężczyzn, u których stwierdzono inne schorzenia niż rak stercza
  • liczbę mężczyzn skierowanych do leczenia zachowawczego,
  • liczbę mężczyzn zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego,
  • nadzór medyczny realizatora programu nad osobami z wykrytymi nowotworami złośliwymi.
  Realizator badań zobowiązany jest do przekazania pełnej zbiorczej informacji (pozbawionej cech identyfikacji osobowej) o potwierdzeniu rozpoznania nowotworu złośliwego u mężczyzn objętych programem.

  Ocena kosztów i efektów programu:
  W celu oceny efektywności ekonomicznej programu przeprowadzona zostanie analiza kosztów wykrycia jednego przypadku nowotworu złośliwego. Pozwoli to również na porównanie efektywności przeprowadzonych badań przez poszczególnych realizatorów programu (odsetek wykrytych nowotworów złośliwych w badanej grupie).
 5. Informacje organizacyjne:
  1. realizator programu zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej rejestracji pacjentów objętych programem,
  2. za opracowanie danych dotyczących realizacji programu odpowiedzialny jest personel medyczny wyznaczony przez dyrektora zoz realizującego program,
  3. realizator programu ma obowiązek comiesięcznego składania raportu z jego realizacji do Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ.
 6. Realizacja programu – maj – listopad 2004r.
 7. Finansowanie – UMŁ.

Ogłoszenie, szczegółowe warunki, formularz oferty (rtf) >>>

Wyniki konkursu >>> (pdf)


2004-04-14

Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego – 2004r.

Przedmiot Konkursu Ofert

 1. Cele programu
  Cel główny: Obniżenie umieralności łodzian z powodu raka jelita grubego poprzez wykrywanie choroby we wczesnym stadium rozwoju.
  Cele szczegółowe:
  • zapewnienie powszechnej dostępności do badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
  • zebranie informacji o czynnikach ryzyka w celu zwiększenia efektywności doboru populacji do badań,
  • wczesne wykrywanie i diagnozowanie stanów przedrakowych,
  • zapewnienie osobom biorącym udział w programie możliwości konsultacji lekarskich, szybkiej diagnostyki i leczenia w przypadku stwierdzenia zmian chorobowych,
  • edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi:
   • zwiększenie poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka chorób nowotworowych,
   • zwiększenie świadomości zdrowotnej,
   • wyrobienie nawyku dbania o własne zdrowie.
 2. Populacja badana
  Mieszkańcy Łodzi obu płci:
  • w wieku 40 - 65 lat posiadających krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • w wieku 50 – 65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego.
 3. Założenia organizacyjne programu
  1. Realizacja programu – w wybranych zoz w ramach konkursu ofert.
  2. Schemat postępowania.
  Etap badań wstępnych.
  1. Realizacja programu – w zoz wyłonionych w drodze konkursu ofert W programie uczestniczą również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy są zainteresowani badaniami dla swoich podopiecznych (bez zobowiązań finansowych ze strony UMŁ).
  2. Uczestnicy programu – zgłaszają się spontanicznie na badania.
  3. Schemat postępowania.
   • Realizatorzy programu oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zainteresowani udziałem w programie otrzymują druki Kart Badań Profilaktycznych będących formalnymi skierowaniami na badania kału na krew utajoną. Karta Badania Profilaktycznego jest podstawą do oceny czynników ryzyka wystąpienia raka jelita grubego.
   • Mieszkańcy Łodzi, którzy chcą wziąć udział w badaniach w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego, zgłaszają się do lekarza poz lub bezpośrednio do zoz realizujących program, gdzie otrzymują Kartę Badania Profilaktycznego do wypełnienia, a następnie przeprowadzają badanie kału na krew utajoną.
   • Wyniki badań kału na krew utajoną z laboratorium przekazywane są do rejestracji programu, gdzie osoby z ujemnym wynikiem otrzymują wyniki badania, zaś osoby z dodatnim wynikiem badania mają wyznaczane terminy kolonoskopii i otrzymują instrukcję przygotowania jelita grubego do badania.
  Etap badań poszerzonych
  • W przypadku stwierdzenia zmian w jelicie grubym podczas przesiewowego badania kolonoskopowego lekarz wykonuje polipektomię lub pobiera wycinek do badania histopatologicznego finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Pacjent otrzymuje informację dla lekarza poz z zaleceniem wdrożenia postępowania leczniczego.
  • W przypadku wykrycia nowotworu złośliwego jelita grubego pacjent zostaje poinformowany o wyniku badania oraz ma przedstawione możliwości leczenia, a także wskazane ośrodki, w których takie leczenie może być przeprowadzone. O wyniku badania zostaje pisemnie powiadomiony lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent jest zadeklarowany (za zgodą pacjenta).
  • Każdy pacjent otrzymuje materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki raka jelita grubego.
 4. Monitorowanie realizacji programu
  W oparciu o comiesięczne raporty z realizacji badań prowadzona jest ocena wyników programu.

  Kryteria oceny programu:
  • wielkość populacji objętej badaniami wstępnymi (z podziałem na płeć) – informacja od lekarzy poz i ośrodków o liczbie osób, które wypełniły Kartę Badania Profilaktycznego,
  • liczbę osób obciążonych rodzinnie rakiem jelita grubego (j.w.),
  • liczba osób, u których wykonano badania kału na krew utajoną (j.w.),
  • liczba osób z dodatnim wynikiem badania kału na krew utajoną (j.w.),
  • liczbę osób zapisanych na kolonoskopię (j.w.),
  • liczba osób, u których wykonano kolonoskopię (j.w.),
  • liczbę osób, u których wykonano polipektomię (j.w.),
  • liczbę osób z podejrzeniem nowotworu złośliwego, którym pobrano wycinki do badania histopatologicznego (j.w.),
  • liczbę badań histopatologicznych materiału po polipektomii oraz pobraniu wycinków (j.w.),
  • liczba osób z wykrytymi zmianami:
   • liczba stwierdzonych raków jelita grubego (j.w.),
   • liczba osób, u których stwierdzono inne schorzenia (j.w.),
   • liczba osób skierowanych do leczenia zachowawczego (j.w.),
   • liczba osób zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego (j.w.).
  • nadzór medyczny realizatora programu nad osobami z wykrytymi nowotworami złośliwymi.
     Realizator badań zobowiązany zostanie do przekazania pełnej zbiorczej informacji (pozbawionej cech identyfikacji osobowej) o potwierdzeniu rozpoznania nowotworu złośliwego u osób objętych programem.


    W celu oceny efektywności ekonomicznej programu przeprowadzona zostanie analiza kosztów wykrycia jednego przypadku nowotworu złośliwego. Pozwoli to również na porównanie efektywności przeprowadzonych badań przez poszczególnych realizatorów programu (odsetek wykrytych nowotworów złośliwych w badanej grupie).
   • Informacje organizacyjne:
    1. Realizator programu zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej rejestracji pacjentów objętych programem.
    2. Realizator programu otrzyma specjalne druki skierowań na badania .
    3. Za opracowanie danych dotyczących realizacji programu odpowiedzialny jest personel medyczny wyznaczony przez dyrektora zoz realizującego program.
    4. Realizator programu ma obowiązek comiesięcznego składania raportu z jego realizacji do Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ.
    W sprawach organizacyjnych kontakt w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi – dr n.med. Elżbieta Roczek – tel. 638 47 22, e-mail: e.roczek@uml.lodz.pl
   • Realizacja programu – maj – listopad 2004r.
   • Finansowanie – UMŁ.

Ogłoszenie, szczegółowe warunki, formularz oferty (rtf) >>>

Wyniki konkursu >>> (pdf)


2004-04-13

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych odbędzie się w dniu 07.05.2004r. o godz. 10.00 w dużej sali obrad w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek B, II piętro.

Wadium należy wpłacać (w banku lub na poczcie) na konto Urzędu Miasta Łodzi Nr 60 1520 0008 0000 0026 2000 0029 w Oddziale Komunalnym Banku Przemysłowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 184 (Filia Oddziału ul. Wodna 39/41, punkt kasowy - ul.Piotrkowska 104, budynek D) w terminie do dnia 06.05.2004r.
Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do pokoju Nr 046 w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi do dnia 06.05.2004r. do godz. 15.30 w celu uzyskania numeru uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

Osoby, które nie wylicytują żadnego lokalu będą mogły odebrać wadia w następujący sposób:
- wadia wpłacone z konta będą przelane na konta ich właścicieli po przetargu,
- wadia wpłacone gotówką będzie można odebrać w kasie Urzędu Miasta Łodzi - pokój 146 w dniach od 12.05.2004r. do 26.05.2004r. w godz. 1030 – 1500 (wtorki – 11.30 – 16.00).

Ilość osób biorących udział w przetargu jest nieograniczona. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 100 licytantów na salę przetargową nie będą mogły wejść osoby towarzyszące licytantowi (jeżeli mniej to jedna osoba towarzysząca). Osoby te będą mogły zająć miejsca na balkonie.

Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w wygranym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody z referatu urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej właściwej delegatury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W przetargu wynajmowane są również lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (w całości lub w części). Istnieje zatem w przyszłości możliwość odebrania zarządu budynkiem administratorowi nieruchomości i innego zadysponowania lokalami przez aktualnego wówczas zarządcę bez prawa przydziału lokalu zamiennego.

Po pierwszym przetargu, po krótkiej przerwie, odbędzie się drugi przetarg na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali niewylicytowanych w pierwszym przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi tel. 638-40-51, 638-40-73.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1134/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalania stawek czynszu najmu lokali użytkowych, nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni. Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe ustalono stawkę w wysokości 3, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu w wysokości połowy wylicytowanej stawki czynszu.

Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wylicytowana stawka czynszu nie będzie obniżona.

Powyższe zarządzenie ma zastosowanie tylko do lokali usytuowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Łódź, natomiast nie obejmuje lokali mieszczących się w budynkach prywatnych i współwłasnych.

Wykaz lokali (pdf) >>>


2004-04-09
ostatnia aktualizacja: 2006-05-24

Świadczenia rodzinne - komunikat

Urząd Miasta Łodzi informuje, że obsługę świadczeń rodzinnych prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia ds. Świadczeń Rodzinnych ul. Urzędnicza 45, tel. 638-59-60

Wszystkie osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne mogą zgłaszać się do punktów obsługi działających na terenie miasta Łodzi, tj.:

DZIELNICA PUNKT ADRES TELEFON
Łódź-Górna Urząd Miasta Łodzi Delegatura
Łódź-Górna
al. Politechniki 32 638-58-04
Łódź–Polesie Urząd Miasta Łodzi Delegatura
Łódź-Polesie
ul. Krzemieniecka 2B 638-52-96
Łódź–Widzew Urząd Miasta Łodzi Delegatura
Łódź-Widzew
ul. Piłsudskiego 100 638-53-11
Łódź-Bałuty Filia MOPS ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych ul. Urzednicza 45 638-59-60
Łódź-Śródmieście Urząd Miasta Łodzi Delegatura
Łódź-Śródmieście
ul. Piotrkowska 153 638-57-07

Informator >>>

Pozostałe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych znajdują się na stronie: www.mps.gov.pl;

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 r.


2004-04-09

Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

W Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 044b (parter) można składać oferty na lokale:

 • o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

Wykaz będzie wywieszony w terminie do dnia 28 kwietnia 2004 roku

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, Piotrkowska 104 pok. 044b (parter).

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali (rtf) >>>


2004-04-07

Stypendia

Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi działając zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/1770/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - informuję, że termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na I półrocze 2004 roku upływa z dniem 7 maja 2004 roku.

Wnioski należy składać w siedzibie Wydziału Sportu UMŁ, 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21, pokój nr 2. Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. 638-48-07 (insp. Wanda Urbaniak).

p.o. Dyrektora Wydziału
Mieczysław Nowicki

Regulamin >>> [ pdf ]

Wyniki >>>


2004-04-07

Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Protokół

z posiedzenia odbytego w dniu 22 i 23 marca 2004 roku Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1364/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie organizacjom pozarządowym działającym na terenie miasta Łodzi dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecanych przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi.

Kierownik Oddziału Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu UMŁ zapoznała zebranych z:

 • podstawą prawną działania Komisji (w załączeniu: Zarządzenie Nr 1364/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi),
 • treścią i formą podania do wiadomości publicznej postępowania konkursowego dotyczącego udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
 • wielkością środków przeznaczonych do rozdysponowania w zadaniach działu „926” - Kultura Fizyczna i Sport,
 • wielkością kwot, które pozostaną do rozdysponowania w poszczególnych zadaniach do końca roku 2004,
 • kryteriami podziału środków w poszczególnych zadaniach.


Komisja w składzie:
Przewodniczący:

 • Mieczysław Nowicki – p.o. Z-ca Dyrektora Wydziału Sportu UMŁ,

Członkowie:

 • Longina Lefik – kierownik Oddziału Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu UMŁ,
 • Luiza Staszczak-Gąsiorek – inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu UMŁ,
 • Wanda Urbaniak – inspektor w Zespole ds. Ekonomiczno Organizacyjnych w Wydziale Sportu UMŁ,
 • Izolda Myśliwska - Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Łodzi,
 • Henryk Czyżewski - Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi.rozpatrzyła oferty przedłożone przez zainteresowane podmioty w następujących zadaniach:

 1. organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego szkół ( pobierz plik (xls) >>> ),
 2. organizacja Mistrzostw Polski i udział w finałach Mistrzostw Polski ( pobierz plik (xls) >>> ),
 3. organizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków Polskich ( pobierz plik (xls) >>> ),
 4. organizacja Akademickich Mistrzostw Świata w Zapasach (pobierz plik (xls) >>>),
 5. organizacja Międzynarodowego Turnieju Judo (pobierz plik (xls) >>>),
 6. Puchar Prezydenta Miasta Łodzi na torze kolarskim KS „Społem” (pobierz plik (xls) >>>),
 7. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (pobierz plik (xls) >>>),
 8. sport osób niepełnosprawnych (pobierz plik (xls) >>>),
 9. wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu (pobierz plik (xls) >>>),
 10. szkolenie dzieci i młodzieży (pobierz plik (xls) >>>),
 11. zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających (pobierz plik (xls) >>>),
 12. konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe (pobierz plik (xls) >>>).Członkowie Komisji:

 1. Mieczysław Nowicki
 2. Longina Lefik
 3. Luiza Staszczak-Gąsiorek
 4. Wanda Urbaniak
 5. Izolda Myślińska
 6. Henryk Czyżewski

Rozstrzygnięcie konkursu (pdf) >>>


2004-03-22

Ogłoszenie

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym działającym na terenie Łodzi zadań z zakresu:

 • edukacji ekologicznej
 • popularyzacji zagadnień ochrony przyrody i środowiska

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest uchwała nr XX/377/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym działającym na terenie Łodzi na wykonywanie zadań im zleconych, sposobu ich rozliczania, sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania oraz zmiany uchwały Nr XVIII/314/99 Rady Miejskiej w Łodzi

Na ww. określone zadania, realizowane w 2004 roku przeznaczono kwotę – 150.000 zł.

Ofertę - na specjalnym formularzunależy złożyć do 2 kwietnia 2004 r. (uwaga! zmiana terminu) w sekretariacie Wydziału ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 113, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Formularz oferty można otrzymać pod powyższym adresem.

Uwaga! Zmiana terminu składania oferty
W odpowiedzi na postulaty organizacji pozarządowych termin składania ofert został przedłużony do 7 kwietnia 2004 r.

Formularz oferty >>>

Wyniki konkursu >>>


2004-03-18

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Prezydent RP zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 13 czerwca 2004 r. Organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219).

I. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na obszarze Łodzi:

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego
  treść zarządzenia

 2. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący warunków wpisania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędącymi obywatelami polskimi
  treść komunikatu (.doc) >>>
  treść komunikatu (.pdf) >>>

 3. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  treść komunikatu (.doc) >>>
  treść komunikatu (.pdf) >>>

 4. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie wykazu obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

  Wszystkie obwody (1-396): (.pdf 485 kB) >>>

  Bałuty (1-120) (.pdf 177 kB) >>>
  Górna (121-207) (.pdf 164 kB) >>>
  Polesie (208-284) (.pdf 134 kB) >>>
  Śródmieście (285-324) (.pdf 82 kB) >>>
  Widzew (325-396) (.pdf 139 kB) >>>

 5. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  (.pdf 68 kB) >>>

 6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

  Składy wszystkich obwodowych komisji wyborczych:
  treść zarządzenia wraz z załącznikami >>>
  treść zarządzenia zmieniającego (1696/IV/04) wraz z załącznikami >>>
  treść zarządzenia zmieniającego (1714/IV/04) wraz z załącznikami >>>

  Składy obwodowych komisji wyborczych wg Delegatur - załączniki Nr 1-5 do zarządzenia:

  Bałuty (1-120) (.pdf 148 kB) >>>
  Górna (121-207)
  (.pdf 123 kB) >>>
  Polesie (208-284)
  (.pdf 117 kB) >>>
  Śródmieście (285-324)
  (.pdf 89 kB) >>>
  Widzew (325-396)
  (.pdf 110 kB) >>>

 7. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego dotyczący:
  - warunków dopisania do spisu wyborców,
  - zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu
  treść komunikatu (.pdf 48 kB) >>>

 8. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego dotyczący bezpłatnego przewozu osób niepełnosprawnych i nie w pełni sprawnych pragnących wziąć udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r.
  treść komunikatu (.pdf 30 kB) >>>

II. Państwowa Komisja Wyborcza


2004-03-11

Ogłoszenie

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, zainteresowane podejmowaniem działań w ramach upowszechniania turystyki, mające swoje siedziby na terenie miasta Łodzi.

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, iż zakres tematyczny realizowanych w roku 2004 przez Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą przedsięwzięć obejmuje zagadnienia związane z upowszechnianiem turystyki w Mieście Łodzi, rozumiane jako organizowanie i przeprowadzanie imprez kulturalno - edukacyjnych jak również wykonanie wydawnictw tematycznych. Ponadto Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą będzie promowało wielokulturową historię Łodzi, jej atrakcje turystyczne i kulturalne. Działania kierowane będą do mieszkańców Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i akademickiej w celu poszerzenia wiedzy na temat Miasta i jego walorów turystycznych. W związku z realizowanymi przez Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą obchodami 60 rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto preferowane będą również działania poświęcone powyższej tematyce.

Jeżeli jesteście państwo zainteresowani współpracą z naszym biurem, prosimy o składanie pisemnych propozycji na adres:
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi,
ul. Piotrkowska 104a, 90 - 926 Łódź.
2004-03-10

Lokale do remontu we własnym zakresie

Wykaz będzie wywieszony w dniach: od 10 do 26 marca 2004 roku

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali właściwych dla stałego miejsca zamieszkania.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali >>>>


2004-03-10

Lokale opróżnione w wyniku realizacji orzeczeń sądu o eksmisję

Wykaz będzie wywieszony w dniach: od 10 do 26 marca 2004 roku

Ofertę na konkretny lokal należy składać w Referatach Budynków i Lokali właściwych dla stałego miejsca zamieszkania.

Oferty złożone po tym terminie są nieważne.

Wykaz lokali >>>>


2004-03-08

Ogłoszenie

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w roku 2004 następujących zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

 • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 • rehabilitacja osób niepełnosprawnych w placówkach,
 • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz imprez integracyjnych,
 • wydawanie publikacji i materiałów instruktażowych dla niepełnosprawnych,
 • prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia dla niepełnosprawnych, członków ich rodzin i wolontariuszy,
 • prowadzenie terapii psychologicznej, zajęć rozwijających umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Zadania realizowane będą w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu ofert jest uchwała nr XX/377/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 1999 r.

Komisja oceniająca oferty będzie stosować następujące kryteria i skale ocen:

 • merytoryczna wartość (zgodność z potrzebami społecznymi, innowacyjność, sposób przygotowania) – 0-10 pkt.
 • rzetelność i wiarygodność oferty (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, charakter wcześniejszych kontaktów oferenta z Urzędem Miasta Łodzi,referencje) – 0-5 pkt.
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów) – 0-5 pkt.
 • współudział jednostki pomocniczej Miasta – 0-2 pkt.


Lista wyników konkursu ofert będzie stanowić podstawę do przyznania dotacji.
Kwota przeznaczona na ten cel wynosi: 120.000,- złotych.

Ofertę – na specjalnym formularzu – należy złożyć w siedzibie Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, ul. Sienkiewicza 5, parter, pokój 009 w dniach od 10.III. do 23.III.2004 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi. Formularz oferty można otrzymać pod powyższym adresem bądź pobrać ze strony internetowej UMŁ.

Formularz oferty >>>
Kosztorys >>>
Rozliczenie dotacji >>>

Wykaz ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację >>>
Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie powołania Komisji Konkursowej >>>


2004-03-04

Ogłoszenie

Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w roku 2004 zadań z zakresu programu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży szkolnej w tym:

 • realizacji programów profilaktycznych dotyczących ochrony zdrowia psychicznego,
 • prowadzenia szkoleń w dziedzinie zapobiegania występowaniu chorób psychicznych,
 • organizacji spotkań edukacyjnych o zaburzeniach psychicznych oraz możliwościach ich profilaktyki i leczenia,
 • prowadzenia terapii rodzin, w których żyje osoba chora psychicznie
 • prowadzenia grup wsparcia dla dorosłych dzieci osób przewlekle chorych psychicznie.

Kwota przewidziana na realizację zdania – 80.000 zł

Okres realizacji zadania – od 1 kwietnia do 30 listopada 2004r.

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu ofert jest uchwała nr XX/377/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 1999r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym działającym na terenie Łodzi na wykonywanie zadań im zleconych, sposobu ich rozliczania, sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Oferta dotycząca w/w programu winna być złożona, zgodnie z formularzem ofert, który będzie dostępny w Wydziale Zdrowia Publicznego UMŁ, Łódź, ul.Sienkiewicza 5 pokój 330/329 (III piętro) w dniach i godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Formularz ofertowy >>>>


2004-03-04

Ogłoszenie - lokale do wynajęcia

Gmina Łódź przeznaczyła do wynajmu:
- 5 zmodernizowanych lokali mieszkalnych w domu komunalnym przy ul. Mielczarskiego 28/30;
- 68 lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych domach komunalnych na osiedlu "Olechów-Północ".

Termin zgłaszania ofert: 8 - 31 marca 2004 r.

Szczegóły w materiale przygotowanym przez Wydział Budynków i Lokali UMŁ >>>>


2004-02-26

Ogłoszenie

Wydział Sportu ogłasza konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym następujących zadań

 1. w zakresie kultury fizycznej i sportu:
  • szkolenie dzieci i młodzieży w terminie kwiecień – grudzień 2004
  • organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego szkół w terminie kwiecień – grudzień 2004
  • wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu w terminie marzec – wrzesień 2004
  • sport osób niepełnosprawnych kwiecień – grudzień 2004
  • konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe w terminie kwiecień – grudzień 2004
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających w terminie kwiecień – grudzień 2004
  • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w terminie marzec – wrzesień 2004
  • organizacja Mistrzostw Polski i udział w finałach Mistrzostw Polski w terminie marzec – grudzień 2004
  • organizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków Polskich
  • organizacja Akademickich Mistrzostw Świata w zapasach
  • organizacja Międzynarodowego Turnieju Judo
  • organizacja Pucharu Prezydenta Miasta Łodzi na torze kolarskim KS „Społem”
 2. w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej :
  • organizacja wypoczynku wyjazdowego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 2004 r.
  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji letnich 2004 r.

Oferta dotycząca wybranego zadania winna być złożona, zgodnie z formularzem ofert, który będzie dostępny w siedzibie Wydziału Sportu UMŁ przy ul. Sienkiewicza 5.
Oferty wydawane będą w siedzibie Wydziału Sportu przy ul. Sienkiewicza 5 (IIIp) od dnia 3 marca br., ostateczny termin złożenia ofert upływa 12 marca br.
Oferty złożone po terminie, bądź niekompletne nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: uchwała Nr XX/377/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 1999r., w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym działającym na terenie Łodzi na wykonywanie zadań im zleconych, sposoby ich rozliczania, sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania oraz zmiany uchwały Nr XVIII/314/99 Rady Miejskiej w Łodzi.

p.o. Dyrektora Wydziału Sportu

Mieczysław Nowicki