Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2005 r.

2005-12-29

Ogłoszenie o konkursie

Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ ogłasza konkurs pod nazwą: "Projekt koncepcyjny zagospodarowania Placu Katedralnego im. Jana Pawła II w Łodzi".

Przedmiotem konkursu jest twórcze opracowanie „Projektu koncepcyjnego zagospodarowania Placu Katedralnego im. Jana Pawła II w Łodzi” obejmujące:

 1. określenie relacji przestrzennych, jakie winny istnieć pomiędzy funkcjonalnymi obszarami placu i jego otoczeniem;
 2. zaproponowanie rozwiązań przestrzennych, komunikacyjnych, małej architektury, oświetlenia, zieleni i inninneych służących uzyskaniu przestrzeni publicznej najwyższej rangi.

Ze względu na umożliwienie jak największemu gronu projektantów uczestnictwa w konkursie na „Projekt koncepcyjny zagospodarowania Placu Katedralnego im. Jana Pawła II w Łodzi” Zmawiający, po uzgodnieniu z Przewodniczącym Sądu konkursowego, zmienia punkty „Regulaminu konkursu” i „Ogłoszenia o konkursie” dotyczące terminów składania wniosków o dopuszczenie do konkursu, składania prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu.

Nowe terminy:

 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do dnia 31 stycznia 2006 r. do godziny 12.00,
 • ogłoszenie listy Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie i wysłanie zaproszeń do złożenia prac konkursowych – do dnia 2 lutego 2006 r.
 • składanie prac konkursowych – do dnia 15 marca 2006 r. do godziny 12.00.
 • rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników do dnia 30 marca 2006 r.
 • wypłacenie nagród – do dnia 30 kwietnia 2006 r.
 • rozpoczęcie negocjacji z autorem zwycięskiej pracy - w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu .

Szczegóły >>>
Wyniki >>>


2005-11-17
aktualizacja: 2006-02-10

Ogłoszenie

2005-09- Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298)

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

 • Szkolenie dzieci i młodzieży w terminie styczeń – kwiecień 2006 r. ogółem – 1.430.000,- zł

  Realizowane w następujących blokach zadaniowych /obok wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania/:

  • w stowarzyszeniach kultury fizycznej uczestniczących we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży - 1.383.000,- zł
  • zakwalifikowanych do kadry wojewódzkiej młodzika we wszystkich dyscyplinach łącznie – 22.000,- zł
  • organizacja udziału zawodników łódzkich stowarzyszeń kultury fizycznej w finałach Mistrzostw Polski we wszystkich dyscyplinach łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora - 25.000,- zł

   

 • Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w terminie styczeń – kwiecień 2006 r. ogółem – 15.000,- zł

  Realizowane w następujących blokach zadaniowych /obok wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania/:

  • w koszykówce na wózkach, pływaniu i tańcu na wózkach - 5.000,- zł
  • w piłce siatkowej i tenisie stołowym - 4.000,- zł
  • szkolenie osób głuchych - 2.000,- zł
  • szkolenie osób niewidomych i słabowidzących - 2.000,- zł
  • szkolenie dzieci i młodzieży z placówek i szkolnictwa specjalnego - 2.000,- zł

   

 • Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w terminie styczeń – kwiecień 2006 r. ogółem - 134.000,- zł
  oraz w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:

   

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych w terminie 16 – 29 stycznia 2006 r. – 180.000,- zł

  Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  • prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem,
  • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji poszczególnych zadań,
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
  • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
  • nie jest prowadzona w stosunku do nich egzekucja sądowa lub administracyjna,
  • przedłożą łącznie z formularzem oferty aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami składek.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferty należy składać w Wydziale Sportu UMŁ, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 8, w godzinach pracy Urzędu w n/w terminach:
  • szkolenie dzieci i młodzieży do 30 grudnia 2005 r.
  • szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych do 30 grudnia 2005 r.
  • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej do 30 grudnia 2005 r.
  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania do 16 grudnia 2005 r.
  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tych terminach. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2284/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej i zarządzenia zmieniającego Nr 2418/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 lutego 2005 r. oraz zarządzenia Nr 2283/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej i zarządzenia zmieniającego Nr 2383a/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 lutego 2005 r. (zarządzenia do wglądu w Wydziale Sportu UMŁ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

  • merytoryczna wartość oferty, zgodna ze szczegółowymi wymaganiami w poszczególnych zadaniach, objętych konkursem
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania,
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.

   

 5. W 2005 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
  • szkolenie dzieci i młodzieży - 4.410.000,- zł
  • szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych - 49.000,- zł
  • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej – 392.000,- zł
  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w ramach zadania kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 385.000,- zł
 6. Formularze ofert i szczegółowe wymagania dot. części merytorycznej oferty można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Sportu, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 8. Są one również dostępne w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej /dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl link BIP/ przy treści niniejszego ogłoszenia /możliwe do pobrania w formatach *.doc i *.pdf/.

Uwaga!

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej /dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl link BIP/ lub pod numerami telefonów w Wydziale Sportu: 638-48-23, 638-48-30,638-48-35, 638-48-36.

Treść zarządzenia 2284/IV/04 >>>
Treść zarządzenia 2418/IV/05 >>>
Treść zarządzenia 2283/IV/04 >>>
Treść zarządzenia 2383a/IV/05 >>>

Regulamin >>>
Formularz oferty: "Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania" >>>
Formularz oferty: "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej" >>>
Formularz oferty: "Upowszechnianie kultury fizycznej – szkolenie dzieci i młodzieży" >>>
Formularz oferty: "Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych" >>>
Szczegółowe wymagania dotyczące oferty: "Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży" >>>
Szczegółowe wymagania dotyczące oferty: "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej" >>>
Szczegółowe wymagania dotyczące oferty: "Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych" >>>
Szczegółowe wymagania dotyczące oferty: "Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych " >>>
Sprawozdanie końcowe >>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ferie 2006 >>>

Wyniki konkursu >>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu >>>

Zestawienie ofert - szkolenie osób niepełnosprawnych w okresie I – IV 2006 r. >>>

Zestawienie ofert - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w okresie I-IV 2006 r. >>>

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z dnia 30 stycznia 2006 roku >>>.pdf

Karta ofert (załącznik 1) - szkolenie dzieci i młodzieży w stowarzyszeniach kultury fizycznej uczestniczących we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży >>>

Karta ofert (załącznik 2) - zakwalifikowani do kadry młodzika we wszystkich dyscyplinach łącznie >>>

Karta ofert (załącznik 3) - organizacja udziału zawodników łódzkich stowarzyszeń kultury fizycznej w finałach Mistrzostw Polski >>>

Aneks >>>


2005-11-15

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań - 3.300.000 zł.

Konkurs dotyczy realizacji następujących zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006:

 1. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.


 1. Terapia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 238.000 zł. w 2006 roku – 208.000 zł.
 2. Terapia członków rodzin osób uzależnionych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 158.000 zł. w 2006 roku – 138.000 zł.
 3. Terapia osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 71.000 w 2006 roku – 71.000 zł.
 4. Działania wspierające dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 383.000 zł. w 2006 roku – 333.000 zł.
 5. Poradnictwo prawno – socjalno – terapeutyczne dla osób z problemem używania alkoholu. i innych środków psychoaktywnych , ich rodzin i ofiar przemocy. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 80. 000 zł. w 2006 roku - 60.000 zł.
 6. Specjalistyczne działania konsultacyjno – interwencyjne dla osób z problemem używania alkoholu i innych środków psychoaktywnch, ich rodzin i ofiar przemocy. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 40.000 zł. w 2006 roku – 38.500 zł.
 7. Wczesna Interwencja. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 8.500 zł. w 2006 roku – 7.500 zł.
 8. Budowanie systemu współpracy w celu przeciwdziałania problemom uzależnień i przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 5.000 zł. w 2006 roku – 4.000 zł.

Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone, zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań, w Wydziale Zdrowia Publicznego UMŁ, Łódź, ul.Sienkiewicza 5, pokój nr 331 (III piętro). Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne.


 

 1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej i hosteli.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 387.000 zł. w 2006 roku – 381.000 zł.
 2. Organizowanie i prowadzenie banków żywności.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 90.434 zł. w 2006 roku – 85.434 zł.
 3. Organizowanie i prowadzenie taniego żywienia – jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 929.566 zł. w 2006 roku – 924.566 zł.
 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób uzależnionych, bezrobotnych, po zakończeniu programu psychoterapii i zakładzie lecznictwa odwykowego.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 44.000 zł. w 2006 roku – 39.000 zł.
 5. Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 10.000 zł. w 2006 roku – 10.000 zł.

Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone, zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 149, pokój nr 11 (I piętro). Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Ośrodku i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Zapobieganie spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.


 

 1. Szkolenia wybranych grup zawodowych – sprzedawców napojów alkoholowych.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 5.500 zł. w 2006 roku – 5.000 zł.
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku –6.000 zł. w 2006 roku – 5.000 zł.
 3. Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 357.000 zł. w 2006 roku – 355.000 zł.
 4. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005roku – 347.000 zł. w 2006 roku – 345.000 zł.
 5. Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 85.000 zł. w 2006 roku – 85.000 zł.
 6. Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2005 roku – 110.000 zł. w 2006 roku - 105.000 zł.

 

Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone, zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań, w Wydziale Edukacji UMŁ, Łódź, ul.Sienkiewicza 5, pokój nr 428 (IV piętro). Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych jako forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
w 2005 roku – 105.000 zł. w 2006 roku – 100.000 zł.

 

Oferty dotyczące w/w zadania winny być złożone, zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań, w Wydziale Sportu UMŁ, Łódź, ul. Ks. Skorupki 21, pokoje nr 5 i 8 (III piętro). Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462).
 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
 3. Wysokość dotacji na poszczególne kategorie działań wynosić będzie do 70% całkowitego kosztu zadania.
 4. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Komisji Konkursowych.
 5. Okres realizacji zadań – od 2 stycznia do 27 grudnia 2006 r.
 6. Szczegółowy wykaz czynności do ww. kategorii działań stanowi załącznik Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LV/1053/05 z dnia 12 października 2005r.
 7. Termin składania ofert: w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”, do godz.16.00.
 8. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisje Konkursowe w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 30 grudnia 2005 r.
 10. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowych, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3367/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 oraz powołania Komisji Konkursowych (zarządzenie do wglądu w miejscach składania ofert oraz na stronie internetowej www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej).
 11. Wysokość środków przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005 wynosiła 3.480.000 zł.
 12. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.

Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Ogólne warunki kokursu >>>
Opis wybranych rodzajów czynności >>>
Szczegółowe warunki kokursu >>>
Oferta >>>

Wyniki konkursu >>>


2005-11-07

Ogłoszenie

17 listopada br. – w Światowym Dniu Rzucania Palenia Tytoniu (trzeci czwartek listopada – dzień ustalony przez WHO), Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ organizuje bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie chorób, które mają ścisły związek z paleniem papierosów tj. w zakresie chorób układu krążenia oraz chorób płuc dla mieszkańców Łodzi.

Palenie tytoniu jest z najważniejszych przyczyn przedwczesnej umieralności Polaków w średnim wieku. Jest głównym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych płuc.

17 listopada br. w wyznaczonych zakładach opieki zdrowotnej na terenie naszego miasta prowadzone będą bezpłatne badania profilaktyczne:

 • rtg klatki piersiowej (dla osób, które nie miały takiego badania w ciągu ostatniego roku) w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych płuc lub gruźlicy,
 • określenie czynników ryzyka chorób układu krążenia – pomiar ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, oznaczenie we krwi cukru oraz cholesterolu i trójglicerydów.

Po oznaczeniu czynników ryzyka każdy zostanie umówiony na konsultację lekarską.
Będzie również możliwość skorzystania z porad edukatora zdrowia.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do wybranych placówek - bez skierowań. Badania te przeznaczone są wyłącznie dla mieszkańców Łodzi.

Ponadto, w listopadzie br. w 40 łódzkich tramwajach zostaną rozwieszone plakaty pt. "Palenie kosztuje" (04 -17.11) oraz wyłożone mini poradniki jak rzucić palenie tytoniu.
17 listopada - dzień otwarty poradni antytytoniowej przy ul. Piotrkowskiej 102 w Miejskim Ośrodku Promocji Zdrowia.

W 27 zakładach opieki zdrowotnej na terenie Łodzi prowadzone są do końca roku badania spirometryczne dla osób palących (co najmniej od 10 lat) oraz biernych palaczy w wieku 40- 65 lat – badania na wykrycie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (finansowane przez NFZ). Informacje w zoz , NFZ – tel. 94 88, Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ- tel. 638 4722 (29).

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej realizujących bezpłatne badania profilaktyczne >>>


2005-10-28

Ogłoszenie

Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi oraz Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi serdecznie zapraszają lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do udziału w szkoleniu z zakresu onkologii.

Szkolenie odbędzie się 3 grudnia 2005r. w godz. 9.00 - 14.00, w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczania o odbyciu szkolenia (punkty edukacyjne) . Lekarze zainteresowani szkoleniem proszeni są o przesłanie zgłoszenia faxem na nr:
638 47 74, 638 47 37 lub na adres e-mail: e.roczek@uml.lodz.pl

Informacje dotyczące szkolenia – Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ, tel.638 47 22, 638 47 29.

Program szkolenia >>>
Formularz zgłoszeniowy >>>


2005-10-20

Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu pn. Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie” Urząd Miasta Łodzi poszukuje do współpracy firmy i instytucje specjalizujące się w usługach doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Wymagania:

 • przynajmniej 1 rok prowadzonej działalności w zakresie doradztwa/ szkoleń specjalistycznych dla przedsiębiorstw (udokumentowanej);
 • doświadczenie w doradztwie/ szkoleniach z zakresu:
  • pozyskiwania i rozliczania środków finansowych z funduszy strukturalnych i przedakcesyjnych;
  • bieżącej działalności przedsiębiorstw: form prowadzenia działalności, prawa pracy, rodzaje opodatkowania firmy, marketingu i inne.
 • wykwalifikowana kadra doradcza/ szkoleniowa;
 • referencje mile widziane.

Oczekiwania:

 • otwartość na współpracę z innymi firmami doradczo-szkoleniowymi na warunkach określonych w późniejszym porozumieniu;
 • gotowość do podjęcia współpracy z Urzędem Miasta Łodzi opartej na pozafinansowych korzyściach;

Oferty wraz z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego należy nadsyłać na adres:

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź,
lub faksem na nr 638-44-85

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2005 r.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 638-42-96, lub 638-47-00 (sekretariat).


2005-10-19

Ogłoszenie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi.

DROGIE PANIE!

Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi serdecznie zaprasza na spotkanie edukacyjne w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia dotyczące profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, które odbędzie się we wtorek 25 października 2005 r. o godz. 1600 w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104.

Spotkanie odbędzie się z udziałem specjalistów z zakresu ginekologii i onkologii.
Dla uczestniczek spotkania przygotowano niespodzianki.


2005-10-19

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez: programy aktywizacji społecznej młodzieży

- konferencja dla przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Łodzi, obejmującej w szczególności:

 1. wystąpienia przedstawicieli: sądów, policji, straży miejskiej oraz samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży;
 2. przeprowadzenie dyskusji panelowych nt.:
  • modelu profilaktyki społecznej w szkołach,
  • struktury prewencji wśród młodzieży zagrożonej,
  • modelu działań resocjalizacyjnych;
 3. prezentację najnowszych programów profilaktycznych i programów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz przygotowaniu materiałów pokonferencyjnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych). Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi, nie będą dotowane.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
 2. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania;
 3. dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane;
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem Konkursu;
 5. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 2 listopada 2005 r. i kończy się nie później niż 16 grudnia 2005 r.

Oferty należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 5, pokój 428, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wybranym w konkursie, zgodnie z postanowieniem Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 dzień po akceptacji wyników konkursu przez Prezydenta Miasta Łodzi. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3288/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 października 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Łodzi (programy aktywizacji społecznej młodzieży) oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. merytoryczna wartość oferty;
 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę;
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 4. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje;
 5. możliwość kontynuacji zadania po zakończeniu jego realizacji w części wynikającej z dofinansowania (długofalowość projektu);
 6. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta Łodzi na 2005 rok oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania.

Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:

 1. w II półroczu 2003 r. – zadanie nie było realizowane;
 2. w 2004 r. – 115.000 PLN.

Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 5, pok. 428. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

Uwaga!
Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl i pod nr tel. 638-48-28.


Treść Zarządzenia Nr 3288/IV/05 >>>
Wniosek oferty >>>
Oświadczenie 1 >>>
Oświadczenie 2 >>>
Oświadczenie 3 >>>
Regulamin >>>


2005-10-18

Informacja dotycząca stypendiów naukowych oferowanych przez rząd Japonii dla młodych pracowników administracji samorządowej.
szczegóły >>>


2005-09-28

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań realizowanych w zakresie

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz.2135 )

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. szkolenie dzieci i młodzieży - w terminie listopad – grudzień 2005 r. - zakup sprzętu sportowego dla wszystkich dyscyplin łącznie, na które przeznaczone zostały środki publiczne w wysokości – 45.950 zł (kwota pozostała z dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe w poprzednich edycjach konkursów).

Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
 • prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadania objętego konkursem,
 • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodną z zakresem rzeczowym zadania i terminem jego wykonania.

W konkursie mogą startować oferenci, w stosunku do których nie jest prowadzona egzekucja sądowa bądź administracyjna, którzy przedłożą jako załącznik do oferty, stosowne zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferty należy składać w Wydziale Sportu UMŁ, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 8, w godzinach pracy Urzędu. Termin składania ofert upływa dnia 28 października br. o godz. 16.oo.
  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tym terminie. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2284/IV/2004 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004 r. oraz zarządzenia zmieniającego Nr 2418/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3.02.2005 r.: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenia do wglądu w Wydziale Sportu UMŁ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
 4. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  • merytoryczna wartość oferty, zgodna ze szczegółowymi wymaganiami w zadaniu objętym konkursem (do wglądu w Wydziale Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej)
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.
 5. W 2004 r. środki na realizację zadania objętego niniejszym konkursem, przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły – 4.378.000 zł
 6. W 2005 r. łączne środki na realizację zadania objętego niniejszym konkursem, przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły – 4.410.000 zł
 7. Formularze ofert i szczegółowe wymagania dot. części merytorycznej oferty można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Sportu, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój: 3,4,5,8. Są one również dostępne w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej /dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl link BIP/ przy treści niniejszego ogłoszenia /możliwe do pobrania w formatach *.doc i *.pdf/

Uwaga!

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej / dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl link BIP / lub pod numerami telefonów w Wydziale Sportu: 638-48-23 lub 35, 36.

Treść Zarządzenia Nr 2284/IV/04 >>>
Szczegółowe wymagania >>>
Wniosek >>>
Regulamin >>>

Protokół z Posiedzenia Komisji Kokursowej >>>
Sprawozdanie >>>
Karta punktowa >>>


2005-09-20

Ogłoszenie

Stypendia i nagrody
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
Współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym

Wydział Sportu informuje, że od dnia 26 września br. do dnia 28 października br. przyjmowane będą w siedzibie Wydziału, przy ul. Ks. Skorupki 21 - wnioski o przyznanie stypendiów sportowych (za II półrocze 2005) i nagród (za osiągnięcia roku 2005).

Formularze wniosków i regulaminy (zawierające kryteria przyznawania stypendiów i nagród), wraz ze stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Środki do rozdysponowania na stypendia na II półrocze 2005 r. wynoszą 147.700 zł, a na nagrody 66.600 zł.

Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po 28 października br. Nie dopuszcza się również uzupełniania wniosków po tym terminie.

Szczegółowe informacje: 638-48-07 – pokój 2.

Dyrektor
Wydziału Sportu
Mieczysław Nowicki

Treść Zarządzenia Nr 571/IV/03 >>>
Treść Zarządzenia Nr 2620/IV/05 >>>
Treść Uchwały Nr LXXV/1770/02 >>>
Treść Uchwały Nr LXXV/1771/02 >>>
Druk wniosku o nagrodę indywidualną >>>
Druk wniosku o nagrodę zespołową >>>
Druk wniosku o stypendium sportowe na II półrocze >>>

Nagrody indywidualne za osiągnięcia sportowe >>>
Nagrody drużynowe za osiągnięcia sportowe >>>
Stypendia sportowe >>>


2005-08-25

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych
w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
na które Miasto udzieli dotacji w 2006 r.

Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXVII/389/04 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXX/485/04 z dnia 19 maja 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 121, poz. 1092 z dnia 11 maja 2004 r. oraz Nr 148, poz. 1362 z dnia 31 maja 2004 r.).

W konkursie o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zobowiązane z mocy prawa do finansowania, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Ofertę należy złożyć do 30 września 2005 r., w sekretariacie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały budżetowej na 2006 r.

Rozpatrzeniu przez Komisję Konkursową będą podlegały wnioski zawierające:

 1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą wraz z aktualnym wypisem z właściwego rejestru,
 2. Wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
 3. Wskazanie tytułu prawnego do użytkowania zabytku nieruchomego,
 4. Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
 5. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,
 6. Oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wyżej wymienionych robót,
 7. Zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca,
 8. Kosztorys prac określonych we wniosku. Po rozstrzygnięciu konkursu, w przypadku uzyskania pomniejszonej dotacji, w porównaniu z sumą zawartą we wniosku, Wnioskodawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia zaktualizowanego zakresu i kosztorysu planowanych do wykonania prac do wysokości przyznanej kwoty.
 9. Oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej wnioskodawcy.


UWAGA: Brak jakiegokolwiek z wymienionych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem wniosku.


2005-08-23

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dotyczącego działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych

Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań – 20.000 zł

Konkursem objęte są następujące zadania dot. osób starszych:

 1. Działania informacyjno - edukacyjne nt. zdrowego stylu życia.
 2. Działania powodujące wzrost aktywności społecznej.
 3. Działania poprawiające sprawność fizyczną.

Środki na realizację działań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły :

 1. w 2005 r. – 0 zł
 2. w 2004 r. – 48.320 zł
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki :
  • zamierzają realizować zadania na rzecz starszych mieszkańców Łodzi,
  • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
  • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Okres realizacji zadań rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 października 2005 r. i kończy nie później niż 23 grudnia 2005 r.
 4. Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania.
 5. Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu :
  • druku, opracowania, składu materiału oraz zakupu materiałów piśmiennych i papierniczych służących do realizacji zadania,
  • wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia.
 6. Oferty należy składać na obowiązującym formularzu w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 334, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”. Oferty winny być zgłoszone w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po ww. terminie. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego.
 7. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Szczegółowy tryb prowadzenia konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 3113/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dotyczącego działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych oraz powołania Komisji Konkursowej z dnia 16 sierpnia 2005 r. (zarządzenie do wglądu w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w następnym dniu po ich zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi.
 10. Formularze ofert można pobierać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 338. Są one udostępnione również na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl.
 11. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.
 12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Uwaga!

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu: 638 47 29


Treść Zarządzenia Nr 3113/IV/05 >>>
Formularz ofert [ >>> .pdf ]
Regulamin pracy Komisji Konkursowej [ >>> .pdf ]

Wyniki konkursu [ >>> .pdf ]


2005-08-05

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanego w zakresie:

 1. prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, w tym:
  1. rehabilitacji leczniczej poza domem osoby niepełnosprawnej
   wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 15.000,- zł
  2. rehabilitacji psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
   wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 10.000,- zł
  3. zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
   wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 15.000,- zł


  Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń oraz zakupu usług obcych np. transportu.
 2. organizowania imprez kulturalnych, w tym o charakterze integracyjnym
  wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 10.000,- zł

  Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu zakupu usług obcych np. transportu oraz przygotowania poczęstunku, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, zakupu nagród rzeczowych (w cenie do 70,- zł za sztukę), zakupu artykułów spożywczych. Udział osób niepełnosprawnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w imprezie integracyjnej winien sięgać przynajmniej 50% ogółu uczestników.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań określonych w pkt I i II wyniosła w 2004 roku łącznie 140.149,- zł. Dotychczas w 2005 r. wydatkowano na te zadania 85.993,– zł, zaś w ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie łącznie 50.000,- zł.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  5. posiadają, o ile to niezbędne do realizacji zadania bądź działania, odpowiednią bazę lokalową i potrzebne wyposażenie,
  6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na odpowiednim formularzu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 2. Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania i zarazem być wyższa niż 5.000,- zł w przypadku zadania bądź działania określonego w pkt Ia, Ib, Ic i II.
 3. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.
 4. Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę, ale każda oferta może dotyczyć tylko jednego zadania bądź działania określonego w pkt Ia, Ib, Ic i II.
 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 października 2005 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2005 r. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009, parter, w godzinach pracy Urzędu – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2005 r. do godziny 15.00. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, na której należy napisać: nazwę i adres podmiotu oraz nazwę zadania bądź działania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 26 września 2005 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję zgodnie z trybem określonym w regulaminie pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3067/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
 8. Kryteria oceny złożonych ofert:
  1. merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 pkt,
  2. możliwość realizacji zadania przez oferenta – skala ocen 0-8 pkt,
  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-8 pkt,
  4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-8 pkt,
  5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-4 pkt.
  6. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zdania bądź działania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji oferenta, a w przypadku jej braku, dotacja oferentowi nie będzie przyznana.
  7. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 009. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

UWAGA!

Informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ lub pod nr tel. 638-45-97.

Treść zarządzenia Nr 3067/IV/05 >>>
Formularz ofert [ >>> .pdf ]
Oświadczenie 1 [ >>> .pdf ]
Oświadczenie 2 [ >>> .pdf ]
Oświadczenie 3 [ >>> .pdf ]
Oświadczenie 4 [ >>> .pdf ]
Sprawozdanie [ >>> .pdf ]

Wyniki konkursu [ >>> .pdf ]


2005-08-02

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie edukacji filmowej dzieci i młodzieży.

Katalog zadań:

 1. Edukacja filmowa dla dzieci i młodzieży – Historia filmu powszechnego. Kwota dotacji do 6.000 zł.
 2. Edukacja filmowa dla dzieci i młodzieży – Historia filmu polskiego. Kwota dotacji do 6.000 zł.
 3. Edukacja filmowa dla dzieci i młodzieży - Filmowy warsztat. Kwota dotacji do 8.000 zł.
 4. Edukacja filmowa dla dzieci i młodzieży - Film animowany. Czy tylko bajka? Kwota dotacji do 5.000 zł.

Łączna kwota przeznaczona na realizację powyższych zadań: 25.000 zł.
Z każdego zadania zostanie wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta.

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 3 października do 31 grudnia 2005 r. na warunkach ustalonych w umowie między miastem Łódź – jako Zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana – jako Zleceniobiorcą. Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków wydatkowanych na realizację zadania, wyodrębnienia konta bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania, a także do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania w ciągu 30 dni od terminu, na który umowa została zawarta.

Kwota dotacji nie może przekroczyć 80 % całkowitego i udokumentowanego kosztu zadania.

Przedmiotem dofinansowania mogą być w szczególności koszty poniesione z tytułów:

 1. honorariów autorskich, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów – zlecenia, itp.;
 2. zakupów materiałów służących do realizacji zadania, w szczególności materiałów dydaktycznych;
 3. zakupów usług obcych w szczególności: transport, wynajem sali, wynajem kopii filmowych;
 4. kosztów wydawniczych w szczególności druku zaproszeń, folderów.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty. W przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji dopuszcza się możliwość dokonania korekty kosztorysu przedstawionego w ofercie.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135), które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
 2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
 3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji poszczególnych zadań;
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
 5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135).

Oferty należy złożyć na formularzu, zgodnym z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891),w terminie do 20 września 2005 r., osobiście lub za pośrednictwem poczty w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 –16.00, wtorek: 9.00 – 17.00).

Na formularzu należy podać numer zadania.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tym terminie. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, zgodnie z trybem określonym w Regulaminie postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3056 /IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie edukacji filmowej dzieci i młodzieży (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędzie Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria oceny złożonych ofert:

 1. merytoryczna wartość oferty, skala ocen – 0-10 punktów;
 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen – 0-10 punktów;
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen – 0-10 punktów;
 4. możliwość kontynuacji zadania, skala ocen – 0-5 punktów.
 5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen – 0-5 punktów.

Aby uzyskać dotację oferta powinna uzyskać ocenę końcową co najmniej 50 % punktów.

W 2004 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły:

Dotacja dla organizacji pozarządowych - 0 zł.
Dotacja dla jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych - 0 zł.

W 2005 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły:

Dotacja dla organizacji pozarządowych - 5.000 zł.
Dotacja dla jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych - 0 zł.

Formularze ofert można pobierać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 113, IV piętro. Są one również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga!

Bliższe informacje można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej ( dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl ) lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.

Zarządzenie Nr 3056/IV/05 >>>
Formularz ofert [ >>> .pdf ]
Regulamin konkursu [ >>> .pdf ]


2005-07-20
aktualizacja: 2006-05-24

Świadczenia rodzinne - komunikat

Urząd Miasta Łodzi informuje, że obsługę świadczeń rodzinnych prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia ds. Świadczeń Rodzinnych ul. Urzędnicza 45, tel. 638-59-60

Wszystkie osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne mogą zgłaszać się do punktów obsługi działających na terenie miasta Łodzi, tj.:

DZIELNICA PUNKT ADRES TELEFON
Łódź-Górna Urząd Miasta Łodzi Delegatura
Łódź-Górna
al. Politechniki 32 638-58-04
Łódź–Polesie Urząd Miasta Łodzi Delegatura
Łódź- Polesie
ul. Krzemieniecka 2B 638-52-96
Łódź–Widzew Urząd Miasta Łodzi Delegatura
Łódź- Widzew
ul. Piłsudskiego 100 638-53-11
Łódź-Bałuty Filia MOPS ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych ul. Urzednicza 45 638-59-60
Łódź-Śródmieście Urząd Miasta Łodzi Delegatura
Łódź- Śródmieście
ul. Piotrkowska 153 638-57-07

Informator >>>

Pozostałe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych znajdują się na stronie: www.mps.gov.pl;

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 r.


2005-07-12

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz.2135 )

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji poniżej wymienionych zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na które przeznaczone zostały środki publiczne w następującej wysokości:

 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, w terminie wrzesień - grudzień 2005 r. 25.940 zł
 • organizacja widowisk sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w terminie wrzesień – grudzień 2005 r. - 31.800 zł
 • upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – w terminie wrzesień – grudzień 2005 r. - 360.000 zł (środki z rezerwy celowej przyznane Zarządzeniem Nr 2845/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2005 r.)


Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
 • prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem,
 • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji poszczególnych zadań,
 • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
 • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgodną z zakresem rzeczowym zadania i terminem jego wykonania.


W konkursie mogą startować oferenci w stosunku do których nie jest prowadzona egzekucja sądowa bądź administracyjna oraz przedłożą, jako załącznik do oferty, stosowne zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Miasta, ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferty należy składać w Wydziale Sportu UMŁ, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 8, w godzinach pracy Urzędu. Termin składania ofert upływa dnia 12 sierpnia br. o godz. 16.oo.
  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tym terminie. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2284/IV/2004 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004 r. oraz zarządzenia zmieniającego Nr 2418/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3.02.2005 r.: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenia do wglądu w Wydziale Sportu UMŁ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
 4. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  • merytoryczna wartość oferty, zgodna ze szczegółowymi wymaganiami w poszczególnych zadaniach objętych konkursem
   • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych (wymagania szczegółowe do wglądu w Wydziale Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej )
   • organizacja widowisk sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (wymagania szczegółowe do wglądu w Wydziale Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej )
   • upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu –(wymagania szczegółowe w poszczególnych blokach zadaniowych, do wglądu w Wydziale Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej )
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.
 5. W 2004 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
  • organizacja imprez sportowo rekreacyjnych – 280.000 zł
  • upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej jako forma edukacji przez sport – 80.000 zł
 6. W 2005 r. łączne środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
  • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 324.060 zł
  • organizacja widowisk sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, - 289.975 zł
 7. Formularze ofert i szczegółowe wymagania dot. części merytorycznej oferty można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Sportu, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój: 4,5,8. Są one również dostępne w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej /dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl/

Uwaga!

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej /dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl/ lub pod numerami telefonów w Wydziale Sportu: 638-48-36 lub 35, 32.

Treść zarządzenia Nr 2284/IV/04 >>>
Regulamin konkursu [ >>> .pdf ]
Wymagania - młodzież niedostosowana [ >>> .pdf ]
Oferta - młodzież niedostosowana [ >>> .pdf ]
Wymagania - organizacja imprez [ >>> .pdf ]
Wymagania - organizacja widowisk [ >>> .pdf ]
Oferta imprezy i widowiska [ >>> .pdf ]


2005-04-14
aktualizacja: 2005-06-28

Wymagania, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zbierania lub transportu tych odpadów, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Treść zarządzenia nr 2588/IV/05 >>>
Treść zarządzenia nr 2879/IV/05 >>>


2005-06-24

OGŁOSZENIE

W dniu 15 czerwca 2005 roku ogłoszona została VIII edycja Konkursu Prezydenta Miasta Łodzi „Łódź Proponuje”.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych łódzkich produktów, które charakteryzują się wysoką jakością oraz zdobyły powszechne zadowolenie wśród klientów. Konkurs ma zachęcić mieszkańców naszego miasta do popierania rodzimej produkcji i kupowania wyrobów łódzkich firm.

Bieżące informacje, dotyczące. konkursu przekazywane są za pośrednictwem lokalnych mediów patronujących przedsięwzięciu (Gazety Wyborczej, Radia Łódź, TVP 3, Telewizji Toya) oraz publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, Urzędu Miasta Łodzi,
ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, tel. 638-47-00

Regulamin konkursu [ >>> .pdf ]
Formularz zgłoszeniowy [ >>> .pdf ]
Kwestonariusz opisu produktu [ >>> .pdf ]
Instrukcja składania formularza [ >>> .pdf ]


2005-06-23

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Łodzi

ogłasza konkurs ofert, w ramach zadania: “Współpraca z wyższymi uczelniami”, na granty na dofinansowanie projektów naukowo-badawczych, na lata 2005 – 2006,


w zakresie tematów:

 1. Koncepcja rewitalizacji wybranych obszarów Łodzi z uwzględnieniem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych;
 2. Samorządowa strategia promocji gospodarczej i turystycznej miasta;
 3. Współczesne metody prewencji chorób cywilizacyjnych u mieszkańców Łodzi;
 4. Rola samorządu lokalnego w rozwoju kultury i uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych w warunkach wolnego rynku;
 5. System komunikacji w aglomeracji łódzkiej z uwzględnieniem ochrony środowiska.


Oferty składać mogą wszystkie podmioty reprezentowane w Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Łodzi oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe. <br
Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. Nazwę i siedzibę jednostki uczelni.
 2. Merytoryczne uzasadnienie, w którym należy przedstawić charakterystykę przedsięwzięcia, jego efektywność ekonomiczną i społeczną dla Miasta Łodzi.
 3. Szczegółowy kosztorys.
 4. Informację o własnych środkach finansowych na przedstawiane do dofinansowania przedsięwzięcie oraz środkach pozyskiwanych z innych źródeł.
 5. Oświadczenie, że zgłaszany do konkursu ofert projekt nie jest już współfinansowany z budżetu Miasta Łodzi.
 6. Opinię recenzenta, specjalisty w danej dziedzinie, z innej jednostki naukowo-badawczej


Kryteria oceny grantów:

 1. Zgłoszone oferty opiniowane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję grantów i wspierania działalności naukowej powołaną przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi. Komisja może skierować wniosek do oceny recenzentów.
 2. Przy ocenie wniosku przez komisję przede wszystkim będzie brany pod uwagę stopień przydatności projektu dla rozwoju gospodarczego, naukowego, społecznego i kulturalnego Miasta Łodzi.
 3. Opinia recenzenta, specjalisty w danej dziedzinie, z innej jednostki naukowo-badawczej.
 4. Ocena kalkulacji kosztów projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 5. Zakres finansowania zadania z innych niż budżet Miasta źródeł.


W konkursie ofert uczestniczyć mogą podmioty wymienione w warunkach konkursu ofert oraz spełniające wymogi określone w regulaminie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.

Ustala się górną granicę dofinansowania na realizację zgłoszonego projektu na kwotę 60 000,00 zł i winna ona stanowić co najwyżej 50 % planowanych nakładów na objętą projektem pracę.

Po przyznaniu dofinansowania z realizatorem grantu zostanie zawarta umowa, w której zostaną określone warunki przekazywania i rozliczania przyznanych środków finansowych.

Środki finansowe przyznane na przedstawiony projekt nie są objęte narzutami instytucji wnioskującej.

Wszystkie publikacje i ekspozycje będące wynikiem realizacji projektów dofinansowywanych z budżetu Miasta Łodzi powinny zawierać informację: “pracę wykonano w ramach grantu Nr........... z budżetu Miasta Łodzi”.

Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru ofert dokona Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2486/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 marca 2005r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dn. 30 września 2005 r.

Oferty w 2 egzemplarzach należy składać wyłącznie na obowiązującym formularzu wniosku w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 412, 431 (tel. 638-48-03, 648-38-33) do dnia 31 lipca 2005 r.

Wnioski i regulamin Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi dostępne są w Wydziale Edukacji oraz w portalu internetowym: www.uml.lodz.pl, dział: “Edukacja”, temat: “Współpraca ze szkołami wyższymi” i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po wyznaczonym terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących zadania).

Treść zarządzenia nr 2851/IV/05 >>>
Wniosek o przyznanie grantu [ >>> .pdf ]

Wyniki konkursu [ >>> .pdf ]


2005-06-07

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 7 czerwca 2005 r.

ogłaszam

ZARZĄDZENIE Nr 2808/IV/05
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Łodzi.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 3, w związku z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 4 ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia porządku publicznego podczas odbywającego się meczu piłki nożnej pomiędzy Widzewem Łódź a Łódzkim Klubem Sportowym, wprowadzam w dniu 8 czerwca 2005 r. zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w placówkach handlowych i zakładach gastronomicznych zlokalizowanych:

1) na obszarze, którego granice tworzą: al. marsz. Józefa Piłsudskiego (numery parzyste) na odcinku od ul. Niciarnianej do ul. Widzewskiej, ul. Widzewska (numery parzyste i nieparzyste) na odcinku od al. marsz. Józefa Piłsudskiego do torów PKP, tory PKP na odcinku od ul. Widzewskiej do ul. Niciarnianej, ul. Niciarniana (numery parzyste i nieparzyste) na odcinku od torów PKP do al. marsz. Józefa Piłsudskiego;

2) al. marsz. Józefa Piłsudskiego (numery parzyste) na odcinku od ul. Konstytucyjnej do ul. Niciarnianej oraz al. marsz. Józefa Piłsudskiego (numery nieparzyste) na odcinku od ul. Niciarnianej do ul. Stefana Batorego;

3) ul. Teodora (numery parzyste).

2. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wymierzenia kary grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 2. Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łodzi.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w trybie, o którym mowa w ust. 2.
2. Zarządzenie ogłasza się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach delegatur Urzędu Miasta Łodzi.
3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Włodzimierz TOMASZEWSKI
Wiceprezydent Miasta


2005-06-03

Wydział Sportu informuje, że w I półroczu 2005 r. Komisja ds. stypendiów , wyróżnień i nagród powołana Zarządzeniem Nr 2620/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 kwietnia 2005 r. przyznała stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Protokół z posiedzenia Komisji z wykazem przyznanych stypendiów>>>


2005-05-31

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135)

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach promocji oświaty w zakresie edukacji regionalnej o zasięgu ogólnołódzkim.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi, nie będą dotowane.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz dzieci i młodzieży - uczniów z łódzkich szkół i placówek;
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
 3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania;
 4. dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane;
 5. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
 6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 czerwca 2005 r. i kończy się nie później niż 28 grudnia 2005 r.

Oferty należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 415, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 dzień po uzyskaniu akceptacji wyników konkursu przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie postępowania Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2733/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w ramach promocji oświaty w zakresie edukacji regionalnej o zasięgu ogólnołódzkim oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 1. merytoryczna wartość oferty;
 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę;
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje;
 6. możliwość kontynuacji zadania po zakończeniu jego realizacji w części wynikającej z dofinansowania (długofalowość projektu).

Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:

w 2004 r. – 44.000 zł (czterdzieści cztery tysiące złotych).

Formularze ofert można pobierać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 415. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

Uwaga!
Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl lub pod nr tel. 638-48-55.


Formularz Ofert [ >>> .pdf ]

Wyniki konkursu [ >>> .pdf ]


2005-05-30

OGŁOSZENIE

"Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew - Zbiorcza" sprzeda kosiarkę samojezdną typ AGWAY - Premium HYDRO.

Rok produkcji: 1995

Stan i sprawność techniczna kosiarki - 55%

Wartość kosiarki - 1500 zł

Oferty z ceną kupna należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie ZGM Widzew - Zbiorcza w Łodzi Al. Piłsudskiego 67.

Termin składania ofert - 15 czerwiec 2005r. do godziny 10.00

Termin otwarcia ofert - 15 maj 2005r. o godzinie 12.00


2005-05-25

KOMUNIKAT
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi
z dnia 25 maja 2005 r.

Informuję że dnia 24 maja 2005 roku stwierdzono wściekliznę u nietoperza.
Ognisko choroby występuje na terenie posesji przy ul. Sędziowskiej 11/13.

Teren ograniczony ulicami: Zgierska, AL Włókniarzy, Pojezierska, Limanowskiego, określono jako obszar zagrożony
.

Na terenie w/w obszaru obowiązuje:

 • trzymanie psów na uwięzi a w razie ich prowadzenia nałożenie kagańca i prowadzenie na smyczy
 • zakaz swobodnego puszczania kotów
 • unikanie bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami wolno żyjącymi i bezpańskimi
 • zakaz wprowadzania i wyprowadzania psów i kotów
 • w przypadku jakichkolwiek podejrzeń wścieklizny u zwierząt należy zwierzę izolować od innych zwierząt i zgłosić podejrzenie zachorowania do najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub Powiatowemu Lekarzowi w Łodzi ul. Wapienna 15, lub porządkowym służbom miejskim.
 • w przypadku pokąsania przez zwierzę należy zgłosić się niezwłocznie do najbliższych służb medycznych.

Mapa obszaru zagrożonego >>>


2005-05-19

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 18 maja 2005 r.


ogłaszam

ZARZĄDZENIE Nr 2711/IV/05
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Łodzi.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 3, w związku z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 4 ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia porządku publicznego w czasie świąt studenckich „Juwenalia 2005” obchodzonych przez studentów Politechniki Łódzkiej, wprowadzam w dniach 20 - 21 maja 2004 r. zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w placówkach handlowych i zakładach gastronomicznych zlokalizowanych przy al. Politechniki (numery parzyste) na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Walerego Wróblewskiego.
2. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wymierzenia kary grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 2. Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łodzi.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w trybie, o którym mowa w ust. 2.
2. Zarządzenie ogłasza się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach delegatur Urzędu Miasta Łodzi.
3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PREZYDENT MIASTA
(-) Jerzy KROPIWNICKI


2005-05-19

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych dotyczących działań realizowanych w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Katalog zadań:

 1. Wspieranie nowatorskich projektów kulturalnych. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 2. Muzyka krajów Europy. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 3. Upowszechnianie wiedzy o twórcach związanych z Łodzią. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 4. Przeglądy chóralne. Kwota dotacji do 8.000 zł.
 5. Koncerty muzyczne. Kwota dotacji do 25.000 zł.
 6. Konkursy muzyczne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 7. Przeglądy teatralne. Kwota dotacji do 25.000 zł.
 8. Edukacja teatralna. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 9. Wystawy łódzkich artystów plastyków. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 10. Wystawy plastyków amatorów. Kwota dotacji do 2.000 zł.
 11. Konkursy plastyczne. Kwota dotacji do 20.000 zł.
 12. Upowszechnianie sztuk plastycznych. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 13. Wystawy fotograficzne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 14. Upowszechnianie literatury. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 15. Promocja czytelnictwa. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 16. Konkursy poetyckie. Kwota dotacji do 6.000 zł.
 17. Bez barier- kultura czynnikiem integracyjnym. Kwota dotacji do 7.000 zł.
 18. Upowszechnianie tańca współczesnego. Kwota dotacji do 8.000 zł.
 19. Konfrontacje taneczne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 20. Konkursy taneczne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
 21. Kultura różnych narodów. Kwota dotacji do 8.000 zł.
 22. Edukacja filmowa. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 23. Festiwale filmowe. Kwota dotacji do 20.000 zł.
 24. Przeglądy filmów dokumentalnych. Kwota dotacji do 20.000 zł.
 25. Polska tradycja bożonarodzeniowa. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 26. Interdyscyplinarne działania kulturalne. Kwota dotacji do 15.000 zł.
 27. Promocja sztuki współczesnej. Kwota dotacji do 50.000 zł.
 28. Promocja sztuki estradowej. Kwota dotacji do 8.000 zł.

Łączna kwota przeznaczona na realizację powyższych zadań: 297.000 zł.

Z każdego zadania zostanie wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta.

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 1 września do 23 grudnia 2005 r. na warunkach ustalonych w umowie między miastem Łódź – jako Zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana – jako Zleceniobiorcą.

Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków wydatkowanych na realizację zadania, wyodrębnienia konta bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania, a także do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania w ciągu 30 dni od terminu, na który umowa została zawarta.

Kwota dotacji nie może przekroczyć 60% całkowitego i udokumentowanego kosztu zadania.

Przedmiotem dofinansowania mogą być w szczególności koszty poniesione z tytułów:

 1. honorariów autorskich, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów – zlecenia, itp.;
 2. nagród rzeczowych, nagród finansowych;
 3. zakupów materiałów służących do realizacji zadania, w szczególności materiałów dydaktycznych, materiałów scenograficznych;
 4. zakupów usług obcych w szczególności: transport, wynajem sali;
 5. kosztów wydawniczych w szczególności druku plakatów, zaproszeń, folderów, katalogów.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty.

W przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji dopuszcza się możliwość dokonania korekty kosztorysu przedstawionego w ofercie.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 i art.11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135), które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
 2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
 3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji poszczególnych zadań;
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
 5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135).

Oferty przygotowane zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 –16.00, wtorek: 9.00 – 17.00), w terminie do 21 czerwca 2005 r.

Na formularzu należy podać numer zadania.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tym terminie.

Nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.


Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, zgodnie z trybem określonym w Regulaminie postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2702/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych dotyczących działań realizowanych w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędzie Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria oceny złożonych ofert:

 1. merytoryczna wartość oferty, skala ocen – 0-10 punktów;
 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen – 0-10 punktów;
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen – 0-5 punktów;
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi, skala ocen – 0-5 punktów.
 5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen – 0-10 punktów.W 2004 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły:

 1. Dotacja dla organizacji pozarządowych – 411.074.- zł.
 2. Dotacja dla jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych - 41.914.- zł.

W 2005 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły:

 1. Dotacja dla organizacji pozarządowych – 223.070.- zł.
 2. Dotacja dla jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych – 82.500.- zł.

Formularze ofert można pobierać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 113, IV piętro. Są one również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga! Bliższe informacje można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej / dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl / lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.

Treść zarządzenia nr 2702/IV/05 >>>
Formularz Ofert [ >>> .pdf ]

Wyniki konkursu [ >>> .pdf ]


2005-05-17

Załącznik
do zarządzenia Nr 2683/IV/05
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 6 maja 2005 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert na realizację zadania o nazwie „Organizowanie i prowadzenie taniego żywienia – jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

 1. Do konkursu ofert przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność minimum jeden rok oraz posiadające stołówkę lub inne miejsce do spożywania posiłków spełniające wymogi sanitarne.
 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadania.
 3. Wysokość dotacji wynosić będzie do 70% całkowitego kosztu realizacji zadania.
 4. Planowana kwota na realizację zadania: 80.553 zł.
 5. Wysokość środków przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację ww. zadania wynosiła:
  1. w roku 2004 - 1.020.597 zł,
  2. w roku 2005 (do chwili obecnej) - 939.447 zł.
 6. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Stałej Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Nr 1028/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 października 2003 r., zmienionym zarządzeniem Nr 1589/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 2004 r.
 7. Okres realizacji zadania: od 1 lipca do 27 grudnia 2005 r.
 8. Termin składania ofert: w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej” do godz. 1600.
 9. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 22 czerwca 2005 r.
 10. Kryteria wyboru ofert określa art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu ofert jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, uchwała Nr XLIII/752/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2005”oraz uchwała nr XXXVIII/701/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Oferta >>>

Wyniki konkursu [ >>> .pdf ]


2005-05-13

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza nabór ofert na organizację letnich, plenerowych imprez kulturalnych na terenie miasta Łodzi.

 1. Imprezy kulturalne mają być organizowane w miejscach będących pod bezpośrednim zarządem miasta Łodzi.
 2. Imprezy kulturalne mają być realizowane w miesiącach lipiec – sierpień 2005 roku w sobotę lub niedzielę.
 3. Czas trwania imprezy kulturalnej określa się na od 1 do 1,5 godziny.
 4. Imprezy kulturalne nie mogą być biletowane.
 5. Imprezy kulturalne mają być dostępne dla ogółu mieszkańców miasta Łodzi.
 6. Oferent może zgłosić do realizacji zarówno jedną jak i cykl imprez kulturalnych.
 7. Oferent winien przed podpisaniem umowy przedstawić zezwolenie na organizowanie imprez kulturalnych w plenerze, wystawione przez organ do tego upoważniony.
 8. Oferent zapewnia ochronę imprezy kulturalnej. Oferty mogą być złożone przez podmioty prowadzące działalność kulturalną, a w szczególności przez samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe prowadzące działalności gospodarczą, podmioty gospodarcze.

Ofertę należy złożyć na formularzu dostępnym w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Do oferty należy dołączyć :

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok, a w przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu – informacji określającej obroty, zysk oraz należności i zobowiązania.
 3. sprawozdanie z działalności za 2004 rok,
 4. oświadczenie o posiadaniu praw do organizacji imprez kulturalnych,
 5. informację o zorganizowanych imprezach plenerowych w latach ubiegłych (kiedy, gdzie, liczba uczestników – odbiorców, charakter imprezy).


Wyboru ofert dokona powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi Komisja ds. organizacji letnich, plenerowych imprez kulturalnych.

Przyznane środki finansowe mogą wynosić do 100 % wartości oferty.
Przyznane środki finansowe mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z organizacją imprezy lub cyklu imprez kulturalnych np. honoraria wykonawców, zakup usług obcych oraz zysk w wysokości do 10 %.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu przyznanych środków w stosunku do złożonej oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 8 czerwca 2005 roku, do godziny 16.00
w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 113 IV piętro, tel. 638-43-73.

Formularz ofert oraz regulamin Komisji ds. organizacji letnich, plenerowych imprez kulturalnych można otrzymać w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod wskazanym powyżej adresem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej www.uml.lodz.pl)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi >>>
Formularz Ofert [ >>> .pdf ]

Wyniki naboru [ >>> .pdf ]


2005-04-26

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:

 1. Wspierania pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej poprzez:
  1. dokonanie rekrutacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie:
   1. dwóch pięciogodzinnych nieodpłatnych spotkań informacyjnych na temat możliwości pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej,
    łącznie dla min. 60 przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   2. dziesięciogodzinnego szkolenia o charakterze warsztatowym na poziomie podstawowym i czternastogodzinnego szkolenia o charakterze warsztatowym na poziomie zaawansowanym, na temat sposobu przygotowania projektów i wypełniania formularzy aplikacyjnych, łącznie dla min. 200 przedstawicieli podmiotów, o których mowa w pkt. I.1a (maks. 20 osób w grupie szkoleniowej),
  2. przygotowanie, rozpropagowanie i przeprowadzenie min. 480 godzin nieodpłatnych konsultacji z zakresu pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej i przygotowywania aplikacji o te środki, dla przedstawicieli podmiotów, o których mowa w pkt. I.1a;
  3. dokonanie rekrutacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie min. 60 godzin szkoleń i działań animacyjnych, łącznie dla czterech grup (min. 6 przedstawicieli podmiotów, o których mowa w pkt. I.1a, w grupie szkoleniowej), w celu przygotowania do partnerskiej współpracy w ramach tzw. konsorcjów projektowych, mogących aplikować o środki pomocowe Unii Europejskiej.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania I – do 68.000zł.

  Termin realizacji przedsięwzięć ujętych w pkt. I:
  I.1a - nie wcześniej niż 15 czerwca 2005 r. i nie później niż 30 września 2005 r.
  I.1b - nie wcześniej niż 1 września 2005 r. i nie później niż 31 grudnia 2005 r.
  I.2 - od 15 czerwca do 31 grudnia 2005 r.
  I.3 - nie wcześniej niż 1 września 2005 r. i nie później niż 31 grudnia 2005 r.

  Przedmiotem dofinansowania mogą być w szczególności:
  koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, wynajmu lub eksploatacji pomieszczeń, niezbędnego sprzętu, rekrutacji uczestników oraz zakupu materiałów biurowych i spożywczych.
 2. Zorganizowania konferencji dla min. 250 przedstawicieli podmiotów, o których mowa w pkt. I.1a, dotyczącej współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2005 r. oraz istotnych problemów środowiska organizacji pozarządowych, obejmującej w szczególności:
  1. wystąpienia ekspertów, m.in. ze środowiska naukowego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu,
  2. prezentacje łódzkich organizacji pozarządowych,
  3. wystawę dokumentującą dorobek łódzkich organizacji pozarządowych

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania II – do 22.000 zł.

  Czas realizacji zadania II - nie wcześniej niż 17 listopada 2005 r. i nie później niż 8 grudnia 2005 r.

  Przedmiotem dofinansowania mogą być w szczególności:
  koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, zakupu usług, cateringu, obsługi technicznej, wynajmu pomieszczeń, sprzętu technicznego oraz zakupu materiałów biurowych.

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania I, wyniosła w 2004 r. 39.900 zł, zaś na realizację zadania II – 0,00 zł.

W 2005 r. wydatkowano do tej pory na te zadania 0,00 zł, zaś w ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie łącznie 90.000 zł.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  5. posiadają, o ile to niezbędne do realizacji zadania, odpowiednią bazę lokalową i potrzebne wyposażenie,
  6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na odpowiednim formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi i aktualnymi załącznikami.
 2. Kwota dotacji nie może przekroczyć 85 % podanego w ofercie całkowitego kosztu zadania.
 3. Do każdego z dwóch zadań konkursowych należy złożyć oddzielną ofertę. Oferenci mogą złożyć jedną lub dwie oferty.
 4. Oferty łączne na realizację obu zadań konkursowych lub nieuwzględniające wszystkich przedsięwzięć wchodzących w skład realizacji zadania I, nie będą rozpatrywane.
 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 205, II p., w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2005 r. do godziny 16.00.
  Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres podmiotu oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta.
  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie.
  Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 7. Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 30 maja 2005 r., w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 223.
 8. Dla realizacji każdego z zadań konkursowych zostanie wyłoniona jedna najkorzystniejsza oferta.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2005 r.
  Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję zgodnie z trybem określonym w regulaminie pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2646/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej, (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
 10. Kryteria oceny złożonych ofert:
  • merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 pkt.,
  • możliwość realizacji zadania przez oferenta – skala ocen 0-8 pkt.,
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-6 pkt.,
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-6 pkt.,
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-6 pkt.
 11. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji oferenta.
  W przypadku jej braku, dotacja nie będzie przyznana.
 12. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 205. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.
 13. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego oraz odstąpienia bez podania przyczyny od wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przypadku jednego bądź obu zadań konkursowych.

Uwaga! Informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub pod nr tel. 638-46-00, 638-46-01.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi >>>
Formularz ofert [ >>> .pdf ]
Oświadczenie 1 [ >>> .pdf ]
Oświadczenie 2 [ >>> .pdf ]
Oświadczenie 3 [ >>> .pdf ]
Oświadczenie 4 [ >>> .pdf ]


2005-04-22

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi, al. Piłsudskiego 157

Kandydaci powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz.U. Nr 44, poz. 520 i z 2003r. Nr 99, poz. 918).

Oferty składane przez kandydatów winny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora zakładu opieki zdrowotnej,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. przedstawioną na piśmie koncepcję funkcjonowania Przychodni w perspektywie najbliższych dwóch lat; opracowanie to może liczyć maksymalnie do 3 stron maszynopisu w formacie A4.

Ofertę wraz z dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego, oraz z dopiskiem „konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi”.

Oferty będą przyjmowane w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza nr 5, 90-113 Łódź, pok. 334, w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi kandydaci mogą odbierać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, pod ww. adresem.

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert wynosi 21 dni po upływie terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, z podaniem godziny zgłoszenia się na konkurs, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest wpłynięcie co najmniej dwóch ofert.

Kandydaci uczestniczący w konkursie zostaną pisemnie powiadomieni o jego wynikach w ciągu 7 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.


2005-04-22

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji, realizowanych w formie publikacji czasopisma historyczno - kulturalnego, poświęconego w szczególności tradycji, historii, kulturze miasta (kwota dotacji do 35.000 zł).

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 10 czerwca do 10 grudnia 2005 r. na warunkach ustalonych w umowie między miastem Łódź – jako Zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana – jako Zleceniobiorcą.
Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków wydatkowanych na realizację zadania, wyodrębnienia konta bankowego, a także do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania w ciągu 30 dni od terminu, na który umowa została zawarta.

Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu zadania.

Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:

 1. honorariów autorskich;
 2. zakupu papieru;
 3. kosztów bezpośrednio związanych z drukiem czasopisma.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 i 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135), które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
 2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
 3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji poszczególnych zadań;
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
 5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135).

Komisja dokona wyboru jednej, najkorzystniejszej oferty.

Oferty przygotowane zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00, wtorek: 9.00 – 17.00) w terminie do 30 maja 2005 r.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tym terminie.
Nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję zgodnie z trybem określonym w Regulaminie postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2629/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji, realizowanych w formie publikacji czasopisma historyczno - kulturalnego (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria oceny złożonych ofert:

 1. merytoryczna wartość oferty, skala ocen – 0-10 punktów;
 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen – 0-10 punktów;
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen – 0-10 punktów;
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta Łodzi, skala ocen – 0-20 punktów;
 5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen - 0-10 punktów.

W 2004 r. środki na realizację zadania objętego niniejszym konkursem przyznane z budżetu miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły: 100.000 zł.

W 2005 r. środki na realizację zadania objętego niniejszym konkursem przyznane z budżetu miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły: 65.000 zł.

Formularze ofert można pobierać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, IV piętro. Są one również dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga!
Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej /dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl/ lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi >>>
Formularz ofert [ >>> .pdf ]
Wzór sprawozdania [ >>> .pdf ]

Wyniki konkursu [ >>> .pdf ]


2005-04-18

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie realizacji programów aktywizacji społecznej młodzieży, upowszechniania wiedzy o działalności i problemach społecznych oraz metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 150.000,-zł.
Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu Miasta, nie będą dotowane.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz dzieci i młodzieży - uczniów ze szkół i placówek łódzkich
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania
 4. dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane
 5. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu
 6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.


Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 czerwca 2005 r. i kończy się nie później niż 28 grudnia 2005 r.

Oferty należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 428, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie.

Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dzień po akceptacji Prezydenta.

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie postępowania Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2601 / IV / 05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie realizacji programów aktywizacji społecznej młodzieży, upowszechniania wiedzy o działalności i problemach społecznych oraz metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 1. merytoryczna wartość oferty
 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta Łodzi oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje
 6. długofalowość projektu – tzn. możliwość kontynuacji zadania po zakończeniu jego realizacji w części wynikającej z dofinansowania

Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
w II półroczu 2003 r. – zadanie nie było realizowane
w 2004 r. – 115 .000 PLN.

Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 428. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

Uwaga!
Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl lub pod nr tel. 638-48-28.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 2601/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie realizacji programów aktywizacji społecznej młodzieży, upowszechniania wiedzy o działalności i problemach społecznych oraz metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.

Formularz oferty i wzory oświadczeń [ >>> .pdf ]

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej [>>> .pdf ]


2005-04-07
aktualizacja: 2005-04-14

Szkolenie z zakresu profilaktyki i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi informuje, że szkolenie z zakresu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc odbędzie się w terminach - do wyboru:
19 kwietnia br. godz. 15.00 - 18.00
26 kwietnia br. godz. 15.00 - 18.00
27 kwietnia br. godz. 15.00 - 18.00
10 maja br. godz. 15.00 - 18.00

Miejsce szkolenia: sala seminaryjna Kliniki Pneumonologii i Alergologii (Szpital im. N. Barlickiego)
ul. Narutowicza 96, klatka C, III pietro (Medycyna Rodzinna).

Udział w szkoleniu należy zgłaszać telefonicznie pod nr 638 47 22, 638 47 38 lub na adres e-mail: e.roczek@uml.lodz.pl


2005-04-13

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań - 80.000 zł.

Konkursem objęte są następujące zadania :

 1. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. zachowań asertywnych dla uczniów szkół podstawowych.
 2. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. zachowań asertywnych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. depresji dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. anoreksji i bulimii dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. zjawiska agresji i przemocy w szkole dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 6. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. stresu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 7. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. zjawiska agresji, przemocy i stresu w szkole dla uczniów szkół podstawowych.
 8. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. umiejętności rozpoznawania chorób psychicznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 9. Działania wspierające dla rodzin osób chorych na schizofrenię.
 10. Działania wspierające dla rodzin osób chorych na anoreksję i bulimię.
 11. Działania wspierające dla osób chorych na anoreksję i bulimię.
 12. Działania wspierające dla rodzin osób chorych na depresję.
 13. Działania wspierające dla osób chorych depresję. .
 14. Działania wspierające dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego (śmierć bliskiej osoby, zawód miłosny, rozwód w rodzinie itp.).
 15. Działania wspierające dla rodzin osób chorych na chorobę Alzheimera.
 16. Działania wspierające dla rodzin osób chorych na choroby nowotworowe.
 17. Działania wspierające dla osób chorych i po przebytej chorobie nowotworowej.

Środki na realizację działań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły :

 1. w 2004 r. – 80.000 zł.
 2. w 2005 r. – 0 zł.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
 5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.


Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Okres realizacji zadań rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 czerwca 2005 r. i kończy się nie później niż 30 listopada 2005 r.

Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania.

Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:

 1. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów – zlecenia;
 2. zakupów materiałów służących do realizacji zadania, w szczególności materiałów piśmiennych i papierniczych,

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 331, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”.
Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po ww. terminie.

W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2595/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego oraz powołania Komisji Konkursowej z dnia 11 kwietnia 2005r. (zarządzenie do wglądu w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w następnym dniu po ich zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Formularze ofert można pobierać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pok. 331. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.

Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Uwaga! Bliższe informacje można uzyskać również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod nr tel. 638-47-38.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi >>>
Formularz ofert [ >>> .pdf ]
Wzory oświadczeń [ >>> .pdf ]

Wyniki konkursu ofert [ >>> .pdf ]


2005-04-04

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Płuc w zakresie badań rtg klatki piersiowej w 2005r. w okresie od 17 maja 2005 r. do 30 listopada 2005 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Łodzi.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta),
4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
5. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie,
6. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu,
7. oferowaną cenę i kalkulację kosztów badania jednej osoby (obejmującego etap badań wstępnych oraz etap badań poszerzonych) dla realizacji programu,

zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul.Sienkiewicza 5, pok. 334, w terminie do 6 maja 2005 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 maja 2005 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu). W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu [ >>> .pdf ]
Wzór formularza ofert [ >>> .pdf ]


Wyniki konkursu [ >>>. pdf ]


Łódź, dn. 3 kwietnia 2005 r.

Apel prezydenta Łodzi o nieorganizowanie imprez rozrywkowych

Ojciec Święty, Honorowy Obywatel Miasta Łodzi, pozostawił po sobie ból i pustkę. W tych trudnych chwilach kieruję specjalną prośbę do właścicieli pubów, restauracji i dyskotek o nieorganizowanie imprez o charakterze rozrywkowym. W ten sposób uczcijmy pamięć Ojca Świętego Jana Pawła II.

Apeluję też do organizatorów koncertów i spektakli o odwołanie ich lub przełożenie. W sytuacji, gdyby było to niemożliwe o uczczenie pamięci Ojca Świętego minutą ciszy lub modlitwą "Wieczny odpoczynek".

Jerzy Kropiwnicki
Prezydent Miasta Łodzi


2005-04-01

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza konkurs ofert, w ramach zadania: “Współpraca z wyższymi uczelniami”, o przyznanie Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Łodzi.

Oferty, wyłącznie na obowiązującym formularzu wniosku, należy składać w terminie do dnia 15 maja 2005 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 412, 431 (tel. 638-48-03, 648-38-33).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2005 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Zarządzeniu Nr 2509/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania - przyznanie Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Łodzi.

Treść zarządzenia 2509/IV/05 >>>


2005-04-01

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza konkurs ofert, w ramach zadania: “Współpraca z wyższymi uczelniami”, o przyznanie grantów Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów na realizację pracy magisterskiej o Łodzi.

Oferty, wyłącznie na obowiązującym formularzu wniosku, należy składać w terminie do dnia 15 maja 2005 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 412, 431 (tel. 638-48-03, 648-38-33).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2005 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Zarządzeniu Nr 2541/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania - przyznanie grantów Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów na realizację pracy magisterskiej o Łodzi.
Treść zarządzenia 2541/IV/05 >>>


2005-04-01

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza konkurs ofert na przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach zadania: “Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie:

 • promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego (organizowanie w Łodzi międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji, sesji, seminariów naukowych, konkursów, itp.);
 • współpracy uczelni z zagranicą (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk);
 • inicjatyw popularyzujących wiedzę o regionie i dziedzictwie kulturowym Łodzi;
 • działań podejmowanych na rzecz współpracy i rozwoju szkolnictwa w Łodzi.

Oferty, wyłącznie na obowiązującym formularzu wniosku, należy składać w terminie do 30 kwietnia 2005 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 412, 431 (tel. 638-48-03, 648-38-33).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2005 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Zarządzeniu Nr 2508/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania - promocja Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.

Treść zarządzenia 2508/IV/05 >>>

Wyniki >>> [ pdf ]


2005-03-30

Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi, działając zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/1770/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2002 roku w sprawie: Zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

informuje,

że termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na I półrocze 2005 roku upływa z dniem 29 kwietnia 2005 roku .

Wnioski należy składać w siedzibie Wydziału Sportu UMŁ Łódź ul. Ks. Skorupki 21, pokój 2.
Telefonicznie informacje uzyskać można pod numerem 638-48-07 (Katarzyna Cyniak)

Wniosek o stypendium sportowe na I półrocze 2005 r. [ >>> .pdf ]
Regulamin stypendiów sportowych [ >>> .pdf ]


2005-03-10

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

Zarządzeniem Nr 2482/IV /05 z dnia 7 marca 2005 r. powołał Komisję ds. Wydawnictw.
Oferty dotyczące dofinansowania wydawnictw wraz z następującymi załącznikami:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok (w przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu
 • informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem),
 • sprawozdanie merytoryczne za 2004 r.,
 • oświadczenie o posiadaniu praw do wydania utworu,
 • maszynopis lub wydruk komputerowy tekstu utworu,

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 1 kwietnia 2005 r. do godz. 16.00 w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, IV piętro tel. 638- 43-73
Formularze ofert oraz Regulamin Komisji ds. Wydawnictw można otrzymać w siedzibie Wydziału Kultury UMŁ pod wskazanym powyżej adresem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej - www. uml.lodz.pl )

Zarządzenie >>>

Formularz oferty [ >>> .pdf ]
Regulamin [ >>> .pdf ]

Przyznane dofinansowania [ >>> .pdf ]


2005-03-01

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanego w zakresie:

I. prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, w tym:

 1. rehabilitacji leczniczej w domu osoby niepełnosprawnej
  wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 8.000,- zł
 2. rehabilitacji leczniczej poza domem osoby niepełnosprawnej
  wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 30.000,- zł
 3. rehabilitacji psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
  wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 12.000,- zł
 4. zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
  wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 24.000,- zł

Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń oraz zakupu usług obcych np. transportu.

II. organizowania imprez, w tym o charakterze integracyjnym:

 1. kulturalnych
  wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 20.000,- zł
 2. sportowych
  wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 4.000,- zł
 3. rekreacyjnych
  wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 12.000,- zł

Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu zakupu usług obcych np. transportu oraz przygotowania poczęstunku, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, zakupu nagród rzeczowych (w cenie do 70,- zł za sztukę), zakupu artykułów spożywczych oraz noclegów. Impreza rekreacyjna może trwać maksymalnie do 5 dni. Udział osób niepełnosprawnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w imprezie integracyjnej winien sięgać przynajmniej 50% ogółu uczestników.

III. wydawania biuletynów i folderów dotyczących problematyki środowiska osób niepełnosprawnych:
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 7.600,- zł

Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu druku, opracowania składu materiału oraz zakupu papieru.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań określonych w pkt. I, II, III wyniosła w 2004 roku łącznie 184.540,- zł. Dotychczas w 2005 r. wydatkowano na te zadania 0,00 – zł, zaś w ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie łącznie 117.600,- zł.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  5. posiadają, o ile to niezbędne do realizacji zadania bądź działania, odpowiednią bazę lokalową i potrzebne wyposażenie,
  6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na odpowiednim formularzu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 2. Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania i zarazem być wyższa niż 4.000,- zł.
 3. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.
 4. Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę, ale każda oferta może dotyczyć tylko jednego zadania bądź działania określonego w pkt. Ia, Ib, Ic, Id, IIa, IIb, IIc, III.
 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 maja 2005 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2005 r. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009, parter, w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2005 r. do godziny 15 30. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, na której należy napisać: nazwę i adres podmiotu oraz nazwę zadania bądź działania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 18 kwietnia 2005 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję zgodnie z trybem określonym w regulaminie pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2459/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  Kryteria oceny złożonych ofert:
  • merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 pkt.,
  • możliwość realizacji zadania przez oferenta – skala ocen 0-8 pkt.,
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-8 pkt.,
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-8 pkt.,
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-4 pkt.
 8. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zdania bądź działania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji oferenta, a w przypadku jej braku, dotacja oferentowi nie będzie przyznana.
 9. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 009. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.
 10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub pod nr tel. 638-45-97.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi >>>

Formularz oferty [ >>> .pdf ]
Oświadczenie 1 [ >>> .pdf ]
Oświadczenie 2 [ >>> .pdf ]
Oświadczenie 3 [ >>> .pdf ]
Oświadczenie 4 [ >>> .pdf ]
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego [ >>> .pdf ]

Wyniki konkursu [ >>> .pdf ]


2005-02-24

Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2005 roku Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny rozwiązał Stowarzyszenie Niezależna Formacja Ekologiczna „Zielona Polska” z siedzibą w Łodzi i zarządził jej likwidację. Na likwidatora Stowarzyszenia wyznaczył Elżbietę Filipiak.

Likwidator wzywa do zgłoszenia uwiarygodnionych wierzytelności, w przeciągu 1 m-ca od daty obwieszczenia, na adres: Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, z dopiskiem "Zielona Polska".


2005-02-17

Wyniki konkursu dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nie podlegających gminie ubiegających się o realizację zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r. w trybie zakupu usług

pobierz plik >>> [ pdf ]


2005-02-15

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203)

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji poniżej wymienionych zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, na które przeznaczone zostały środki publiczne w następującej wysokości:

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 • szkolenie dzieci i młodzieży, w terminie maj - grudzień 2005 r. - 2.910.000 zł
 • szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych, w terminie maj - grudzień 2005 r. – 34.000 zł
 • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w terminie maj - grudzień 2005 r. – 258.000 zł
 • konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe, w terminie kwiecień – listopad 2005 r. - 294.000 zł
 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, w terminie marzec - grudzień 2005 r. – 350.000 zł
 • organizacja widowisk sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w terminie marzec – grudzień 2005 r. – 338.000 zł
 • sportowe wyjazdy zagraniczne młodzieży, w terminie kwiecień – grudzień 2005 r. – 49.000 zł
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających w terminie maj – wrzesień 2005 r. – 39.200 zł

edukacyjna opieka wychowawcza:

 • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji letnich, w terminie 25.06 – 31.08.2005 r. – 205.000 zł
 • organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, w terminie 25.06 – 31.08.2005 r. – 144.200 zł

Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  • prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem,
  • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji poszczególnych zadań,
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
  • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgodną z zakresem rzeczowym zadania i terminem jego wykonania.

 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferty należy składać w Wydziale Sportu UMŁ, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 8, w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnych terminach wskazanych dla poszczególnych zadań w punkcie 5. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tym terminie. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2284/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004 r. oraz zarządzenia zmieniającego Nr 2418/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3.02.2005 r.: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej oraz zarządzenia Nr 2283/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004r. oraz zarządzenia zmieniającego Nr 2383a/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24.01.2005 r.: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenia do wglądu w Wydziale Sportu UMŁ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
 5. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  • merytoryczna wartość oferty, zgodna ze szczegółowymi wymaganiami w poszczególnych zadaniach i blokach zadaniowych , objętych konkursem
   • szkolenie dzieci i młodzieży – termin składania ofert: do 11 kwietnia 2005 r. (wymagania szczegółowe w poszczególnych blokach zadaniowych do wglądu w Wydziale Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej)
   • szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych, termin składania ofert: do 11 kwietnia 2005 r. (wymagania szczegółowe w poszczególnych blokach zadaniowych do wglądu w Wydziale Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej)
   • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, termin składania ofert: do 11 kwietnia 2005 r. (wymagania szczegółowe do wglądu w Wydziale Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej)
   • konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe, termin składania ofert: do 18 marca 2005r. (wymagania szczegółowe do wglądu w Wydziale Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej)
   • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych termin składania ofert: do 18 marca 2005r. (wymagania szczegółowe do wglądu w Wydziale Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej)
   • organizacja widowisk sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, termin składania ofert: do 18 marca 2005r. (wymagania szczegółowe do wglądu w Wydziale Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej)
   • sportowe wyjazdy zagraniczne młodzieży, termin składania ofert: do 18 marca 2005r. (wymagania szczegółowe do wglądu w Wydziale Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej )
   • zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających, termin składania ofert: do 31 marca 2005r. (wymagania szczegółowe do wglądu w Wydziale Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej)
   • organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, termin składania ofert do 29 kwietnia 2005r. (wymagania szczegółowe do wglądu w Wydziale Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej)
   • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji letnich w terminie 25 czerwiec – 31 sierpnia 2005 r., termin składania ofert do 29 kwietnia 2005r. (wymagania szczegółowe do wglądu w Wydziale Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej)
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.

 6. W 2004 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
  • szkolenie dzieci i młodzieży - 4.378.000,- zł
  • szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. sport osób niepełnosprawnych - 49.400,- zł
  • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zadania pn. współzawodnictwo i organizacja zajęć pozalekcyjnych – 350.000,- zł
  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w ramach zadania kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 380.800,- zł
  • organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zadania kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - 133.500 zł
  • konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe – 190.817 zł
  • organizacja imprez sportowo rekreacyjnych - 280.000 zł
  • wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu – 100.000 zł
  • bezpieczeństwo osób kąpiących się i pływających – 65.000 zł

 7. W 2005 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
  • szkolenie dzieci i młodzieży - 1.500.000 zł
  • szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych - 15.000 zł
  • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej - 134.000 zł
  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania – 180.000 zł

 8. Formularze ofert i szczegółowe wymagania dot. części merytorycznej oferty można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Sportu, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 8. Są one również dostępne w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej /dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl link BIP/ przy treści niniejszego ogłoszenia.

Uwaga!
Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej /dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl link BIP/ lub pod numerami telefonów w Wydziale Sportu: 638-48-23 lub 30, 35, 36, 78.

Wyniki konkursu - upowszechniania kultury fizycznej i sportu :

Wyniki konkursu - edukacyjna opieka wychowawcza :

 • Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej [ >>> .pdf ]
 • Wyniki konkursu - wypoczynek w miejscu zamieszkania [ >>> .pdf ]
 • Wyniki konkursu - wypoczynek wyjazdowy [ >>> .pdf ]

2005-02-07

Wyniki konkursów ofert na realizatorów programów profilaktycznych
pobierz plik [>>> .pdf]


2005-02-01

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji
, realizowanych w formie:

 1. Wydawanie czasopisma kulturalno - społecznego, poświeconego w szczególności wydarzeniom artystycznym i inicjatywom kulturalnym, podejmowanym na terenie miasta (kwota dotacji do 65.000 zł.)
 2. Wydawanie czasopisma historyczno- kulturalnego, poświęconego w szczególności tradycji, historii, kulturze miasta (kwota dotacji do 35.000 zł)

(Z każdego zadania zostanie wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta).

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 15 marca do 10 grudnia 2005 r. na warunkach ustalonych w umowie między miastem Łódź – jako Zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana –jako Zleceniobiorcą. Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków wydatkowanych na realizację zadania, wyodrębnienia konta bankowego, a także do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania w ciągu 30 dni od terminu, na który umowa została zawarta.

Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu zadania. Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:

 • honorariów autorskich,
 • zakupu papieru,
 • kosztów bezpośrednio związanych z drukiem czasopisma. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty.

  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 i 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135) które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji poszczególnych zadań;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135).

  Oferty przygotowane zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środka, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00, wtorek: 9.00 – 17.00) w terminie do 7 marca 2005 r. (prosimy o podanie numeru zadania). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tym terminie. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2404/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji, realizowanych w formie publikacji czasopism kulturalnych (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

  Kryteria oceny złożonych ofert:

  1. merytoryczna wartość oferty, skala ocen – 0-10 punktów.
  2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen – 0-10 punktów.
  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen – 0-10 punktów.
  4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi, skala ocen – 0-20 punktów.
  5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen - 0-10 punktów.

  W 2004 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły: 100.000 zł.

  W 2005 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły: 0 zł.

  Formularze ofert można pobierać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, IV piętro. Są one również dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Uwaga!
  Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej / dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl / lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.

  Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi >>>
  Formularz oferty [ >>> .pdf ]
  Sprawozdanie [ >>> .pdf ]

  Wyniki konkursu ofert [ >>> .pdf ]


  2005-01-31

  OGŁOSZENIE
  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych dotyczących działań realizowanych w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji
  .

  Katalog zadań:

  1. Podtrzymywanie tradycji lokalnej. Kwota dotacji do 15.000 zł
  2. Festiwale muzyczne. Kwota dotacji do 15.000 zł.
  3. Przeglądy muzyczne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  4. Konkursy muzyczne. Kwota dotacji do 140.000 zł.
  5. Koncerty muzyczne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  6. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  7. Festiwale teatralne. Kwota dotacji do 25.000 zł.
  8. Przeglądy teatralne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  9. Konfrontacje teatralne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  10. Prezentacje kameralnych form teatralnych. Kwota dotacji do 20.000 zł.
  11. Konkursy teatralne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  12. Upowszechnianie kultury teatralnej wśród dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  13. Edukacja teatralna wśród dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  14. Wystawy łódzkich artystów plastyków. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  15. Wystawy plastyków amatorów. Kwota dotacji do 3.000 zł.
  16. Upowszechnianie sztuk plastycznych. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  17. Festiwale fotograficzne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  18. Wystawy fotograficzne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  19. Upowszechnianie literatury. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  20. Konkursy poetyckie. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  21. Bez barier- kultura czynnikiem integracyjnym. Kwota dotacji do 5.000 zł
  22. Upowszechnianie tańca ludowego. Kwota dotacji do 15.000 zł.
  23. Kultura różnych narodów. Kwota dotacji do 5.000 zł.

  Z każdego zadania zostanie wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta.
  Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 15 marca do 31 sierpnia 2005 r. na warunkach ustalonych w umowie między miastem Łódź – jako Zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana – jako Zleceniobiorcą. Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków wydatkowanych na realizację zadania, wyodrębnienia konta bankowego, a także do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania w ciągu 30 dni od terminu, na który umowa została zawarta.

  Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu zadania. Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:

  1. honorariów autorskich, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów – zlecenia;
  2. nagród rzeczowych, nagród finansowych;
  3. zakupów materiałów służących do realizacji zadania, w szczególności materiałów dydaktycznych, materiałów scenograficznych;
  4. zakupów usług obcych – transport;
  5. kosztów wydawniczych w szczególności druku plakatów, zaproszeń, folderów, katalogów.

  Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty.

  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 i art.11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135), które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji poszczególnych zadań;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135).

  Oferty przygotowane zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 –16.00, wtorek: 9.00 – 17.00), w terminie do 3 marca 2005 r. (prosimy o podanie numeru zadania).

  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tym terminie. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, zgodnie z trybem określonym w Regulaminie postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2393/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych dotyczących działań realizowanych w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędzie Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

  Kryteria oceny złożonych ofert:

  1. merytoryczna wartość oferty, skala ocen – 0-10 punktów;
  2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen – 0-10 punktów;
  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen – 0-10 punktów;
  4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi, skala ocen – 0-20 punktów.
  5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen – 0-10 punktów.

  W 2004 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły:

  1. Dotacja dla organizacji pozarządowych – 411.074 zł.
  2. Dotacja dla jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych- 41.914 zł.

  W 2005 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły – 0 zł.

  Formularze ofert można pobierać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 113, IV piętro. Są one również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Uwaga!
  Bliższe informacje można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej / dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl / lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.

  Zarządzenie Praezydenta Miasta Łodzi >>>
  Formularz oferty [ >>> .pdf ]
  Sprawozdanie [ >>> .pdf ]

  Wyniki konkursu [ >>> .pdf ]


  2005-01-28

  KOMUNIKAT

  Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi uprzejmie informuje, że Komisja do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Łodzi po przeprowadzeniu procedury konkursowej wyłoniła p. Jerzego Zelnika jako kandydata na to stanowisko.
  W dniu 28 stycznia 2005 r. Prezydent Miasta Łodzi powołał pana Jerzego Zelnika na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Łodzi na okres do 31 stycznia 2008 r.


  2005-01-26

  Wyniki konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

  Edukacja [ >>> .pdf ]
  MOPS [ >>> .pdf ]
  Sport [ >>> .pdf ]
  Zdrowie [ >>> .pdf ]


  2005-01-20

  Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego w okresie od 1 marca 2005 r. do 30 listopada 2005 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Łodzi.

  Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
  2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
  3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta),
  4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
  5. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie,
  6. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu,
  7. oferowaną cenę i kalkulację kosztów badania jednej osoby (obejmującego etap badań wstępnych oraz etap badań poszerzonych) dla realizacji programu,

  zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

  W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy (należy również załączyć na dyskietce elektroniczną wersję wypełnionego formularza oferty), w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 w terminie do 14 lutego 2005 r. do godz. 15.00.

  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 lutego 2005 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.

  Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).

  W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

  Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

  Szczegółowe warunki konkursu [ pdf >>> ]

  Formularz oferty [ doc >>> ] [ pdf >>> ]

  Wyniki konkursu [ doc >>> ] [ pdf >>> ]


  2005-01-12

  Projekt współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Phare Realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  Miasto Łódź i Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „CZAS POWROTÓW” – powrót do czynnego życia zawodowego w ramach programu Phare 2002 „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem” dla powiatów i gmin. Projekt przewiduje szkolenie „Skuteczności osobistej” oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy dla osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, znajdujących się w sytuacji utrudniającej uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.


  2005-01-05

  Ogłoszenie o konkursie ofert

  Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w zakresie badań mammograficznych w okresie od 14 lutego 2005 r do 30 listopada 2005r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu miasta Łodzi.

  Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
  2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
  3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta),
  4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
  5. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie,
  6. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu,
  7. oferowaną cenę i kalkulację kosztów jednego badania mammograficznego dla programu oraz kosztów zaproszenia jednej osoby, zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

  W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy (należy również załączyć na dyskietce elektroniczną wersję wypełnionego formularza ofertowego), w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 w terminie do 21 stycznia 2005 r. do godz. 15.00.

  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 stycznia 2005 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.

  Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

  Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).

  W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

  Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

  Szczegółowe warunki konkursu [ pdf >>> ]

  Formularz oferty [ doc >>> ] [ pdf >>> ]


  2005-01-05

  Ogłoszenie o konkursie ofert

  Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Stercza w okresie od 1 lutego 2005 r. do 30 listopada 2005 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Łodzi.

  Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
  2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
  3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta),
  4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
  5. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie,
  6. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu,
  7. oferowaną cenę i kalkulację kosztów badania jednej osoby (obejmującego etap badań wstępnych oraz etap badań poszerzonych) dla realizacji programu zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

  W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy (należy również załączyć na dyskietce elektroniczną wersję wypełnionego formularza ofertowego), w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 w terminie do 21 stycznia 2005r. do godz. 15.00.

  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 stycznia 2005 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334 o godz. 11.00.

  Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

  Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).

  W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

  Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

  Szczegółowe warunki konkursu [ pdf >>> ]

  Formularz oferty [ doc >>> ] [ pdf >>> ]


  2005-01-05

  Ogłoszenie o konkursie ofert

  Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia – etap badań podstawowych w okresie od 1 lutego 2005r. do 30 listopada 2005 r. dla podstawowej opieki zdrowotnej, dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz praktyk lekarzy rodzinnych z terenu Miasta Łodzi.

  W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania w ramach niniejszego programu.

  Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
  2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
  3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta),
  4. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie,
  5. określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny,
  6. informację o łącznej liczbie podopiecznych zoz w wieku 35, 45 i 55 lat oraz proponowaną liczbę osób, jaką oferent może przebadać w ramach etapu badań podstawowych programu,
  7. oferowaną cenę za komplet działań związanych z udziałem jednej osoby w programie, opisanych w § 2 szczegółowych warunków konkursu zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

  W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

  Oferty należy składać na w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy (należy również załączyć na dyskietce elektroniczną wersję wypełnionego formularza ofertowego), w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 w terminie do 21 stycznia 2005r. do godz. 15.00.

  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 stycznia 2005r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.

  Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

  Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu)

  W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

  Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

  Szczegółowe warunki konkursu [ pdf >>> ]

  Formularz oferty [ doc >>> ] [ pdf >>> ]


  2005-01-05

  Ogłoszenie o konkursie ofert

  Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia – etap badań pogłębionych w okresie od 1 lutego 2005 r. do 9 grudnia 2005 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Łodzi.

  W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania w ramach niniejszego etapu programu.

  Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
  2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
  3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta),
  4. określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny,
  5. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie.
  6. proponowaną liczbę osób, którą oferent może przebadać w ramach etapu badań pogłębionych programu,
  7. oferowaną cenę za komplet badań konsultacyjnych i diagnostycznych dla jednej osoby zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 szczegółowych warunków konkursu, z podziałem na poszczególne elementy zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

  W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy (należy również załączyć na dyskietce elektroniczną wersję wypełnionego formularza ofertowego), w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 w terminie do 21 stycznia 2005 r. do godz. 15.00.

  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 stycznia 2005 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego UMŁ, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).

  W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

  Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

  Szczegółowe warunki konkursu [ pdf >>> ]

  Formularz oferty [ doc >>> ] [ pdf >>> ]