Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2006 r.

2006-12-12

Ogłoszenie

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651)

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

 • Szkolenie dzieci i młodzieży w terminie styczeń – maj 2007 r. – 1.960.000 zł
 • Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w terminie styczeń – marzec 2007 r. - 192.000 zł
 • Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w terminie styczeń – czerwiec 2007 r. – 171.000 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza:

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2007 r. - 180.000 zł

Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 8. Oferty, które zostaną złożone w Wydziale lub wpłyną drogą pocztową, po ustalonym terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert. Formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dostępne będą w siedzibie Wydziału Sportu (adres jw.) i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz.651), które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,

  2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

  3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania,

  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,

  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi poszczególnych zadań.


 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.

 3. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

 4. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Komisji Konkursowych.

 5. Zakres czasowy realizacji zadań: od 15 stycznia do 30 czerwca 2007 r.

 6. Termin składania ofert upływa 12 stycznia 2007r. o godz.16.00.

 7. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji Prezydenta Miasta Łodzi.

 8. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowych, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/V/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowych (zarządzenie do wglądu w miejscu składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl).

 9. Łączna wysokość środków przyznanych w 2006 r. organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wyniosła 5.322.000 zł, w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 529.200 zł.

 10. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.

 11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert lub zakończenia postępowania konkursowego.

Pliki do pobrania:

 • Zarządzenie [>>>.pdf]
 • Formularz oferty - ferie [>>>.pdf]
 • Formularz oferty - organizacja imprez [>>>.pdf]
 • Formularz oferty - sport szkolny [>>>.pdf]
 • Formularz oferty - szkolenie [>>>.pdf]
 • Szczegółowe wymagania - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych [>>>.pdf]
 • Szczegółowe wymagania - szkolenie dzieci i młodzieży [>>>.pdf]
 • Szczegółowe wymagania - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży [>>>.pdf]
 • Szczegółowe wymagania - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży [>>>.pdf]
 • Sprawozdanie [>>>.pdf]

Wyniki:


2006-11-27

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań - 2.903.000 zł.

 1. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od alkoholu.

  1. Terapia osób uzależnionych od alkoholu – kat. I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 117.160 zł. w 2007 roku – 117.160 zł.

  2. Terapia członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu – kat.II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 83.840 zł. w 2007 roku – 93.840 zł.

  3. Terapia osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy - kat. III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 71.000 zł. w 2007 roku – 71.000 zł.

  4. Działania wspierające dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy – kat. VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 293.000 zł. w 2007 roku – 320.000 zł.

  5. Poradnictwo prawno – socjalno – terapeutyczne dla osób z problemem używania alkoholu, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie – kat VII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 45.000 zł. w 2007 roku – 45.500 zł.

  6. Specjalistyczne działania konsultacyjno – interwencyjne dla osób z problemem używania alkoholu, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie - kat. VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 38.500 zł. w 2007 roku – 51.000 zł.

  7. Wczesna Interwencja – kat. XI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 7.500 zł. w 2007 roku – 7.500 zł.

  8. Budowanie systemu współpracy w środowisku lokalnym w celu przeciwdziałania problemom uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie – kat. XXV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 4.000 zł. w 2007 roku – 8.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ, Łódź, ul.Sienkiewicza 5, pokój nr 334 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

 2. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne.

  1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej i hoteli – kat. XII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 355.000 zł. w 2007 roku – 208.200 zł.

  2. Organizowanie i prowadzenie banków żywności – kat. XIV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 85.434 zł. w 2007 roku – 115.000 zł.

  3. Prowadzenie taniego żywienia – jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – kat. XV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 924.300 zł. w 2007 roku – 964.800 zł.

  4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób uzależnionych, bezrobotnych, po zakończeniu programu psychoterapii i zakładzie lecznictwa odwykowego – kat. XVI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 39.000 zł. w 2007 roku – 39.000 zł.

  5. Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych – kat. XVII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 10.000 zł. w 2007 roku – 12.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 149 (II piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Ośrodku i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

 3. Zapobieganie spożywania alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

  1. Szkolenia wybranych grup zawodowych – sprzedawców napojów alkoholowych – kat. V. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 5.000 zł. w 2007 roku – 5.000 zł.

  2. Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – kat. XXI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 355.000 zł. w 2007 roku – 460.000 zł.

  3. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – kat. XX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 345.000 zł. w 2007 roku – 250.000 zł.

  4. Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych – kat. XVIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 35.000 zł. w 2007 roku – 35.000 zł.

  5. Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną – kat. XXII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 55.000 zł. w 2007 roku - 50.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Edukacji UMŁ, Łódź, ul.Sienkiewicza 5, pokój nr 431 (IV piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

 4. Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych jako forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 50.000 zł. w 2007 roku – 50.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta w sekretariacie Wydziału Sportu UMŁ, Łódź, ul. Ks. Skorupki 21, pokój nr 8 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań - 435.000 zł.

 1. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.
  1. Terapia osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. I . Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 90.840 zł. w 2007 roku – 90.840 zł.

  2. Terapia członków rodzin osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 54.160 zł. w 2007 roku – 54.160 zł.

  3. Działania wspierające dla rodzin osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 40.000 zł. w 2007 roku – 40.000 zł.

  4. Poradnictwo prawne, socjalne dla osób używających substancje psychoaktywne i ich rodzin - kat IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 15.000 zł. w 2007 roku – 15.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ, Łódź, ul.Sienkiewicza 5, pokój nr 334 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

 2. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem substancji psychoaktywnych.
  1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych – kat. VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 26.000 zł. w 2007 roku – 45.000 zł.

  2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób uzależnionych, bezrobotnych, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie (ośrodku) lecznictwa odwykowego– kat IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 0 zł. w 2007 roku – 28.000 zł.
  3. Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie (ośrodku) lecznictwa odwykowego – kat X. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 0 zł. w 2007 roku – 12.000 zł.

    

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 149 (II piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Ośrodku i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

 3. Zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

   

 4. Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych – kat. XI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 50.000 zł. w 2007 roku – 50.000 zł.

 5. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, promujących życie bez narkotyków – kat. XIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 50.000 zł. w 2007 roku - 50.000 zł.

   

 6.  

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Edukacji UMŁ, Łódź, ul.Sienkiewicza 5, pokój nr 431 (IV piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

 7. Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych jako formz spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży promujących życie bez narkotyków.
  1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: w 2006 roku – 50.000 zł. w 2007 roku – 50.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Sportu UMŁ, Łódź, ul. Ks. Skorupki 21, pokój nr 8 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 i Nr 249,poz.2104 oraz z 2006 r.Nr 94 poz.651), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;

  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;

  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania;

  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;

  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

   

 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.

 3. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 70% całkowitego kosztu zadania.
 4. Okres realizacji zadań – od 22 stycznia do 27 grudnia 2007 r.
 5. Szczegółowy wykaz czynności do ww. kategorii działań stanowi załącznik Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 oraz załącznik Nr 1 do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007, przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXV/1452/06 z dnia 27 września 2006r.
 6. Termin składania ofert: do 2 stycznia 2007 r. do godz.16.00.
 7. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi na podstawie propozycji Komisji Konkursowych, w drodze akceptacji wyników konkursu.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, dzień po akceptacji przez Prezydenta Miasta Łodzi.
 9. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowych, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4624 /IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 oraz powołania Komisji Konkursowych (zarządzenie do wglądu w miejscach składania ofert oraz na stronie internetowej www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej).
 10. Wysokość środków przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006 wynosiła 3.300.000 zł.
 11. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
 12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Szczegóły [>>>.doc] [>>>.pdf]

Wyniki:


2006-10-31

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, na
które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2007 r.

Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1383/06 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXIII/1415/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 308, poz. 2385 z dnia 31 sierpnia 2006 r. oraz Nr 348, poz. 2672 z dnia 30 sierpnia 2006 r.).

W konkursie o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Łodzi mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zobowiązane z mocy prawa do finansowania, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Ofertę należy złożyć do 30 listopada 2006 r., w kancelarii Oddziału Ochrony Zabytków Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Tymienieckiego 5, w godzinach pracy urzędu. Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały budżetowej na 2007 r.

Rozpatrzeniu przez Komisję Konkursową będą podlegały wnioski zawierające:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą wraz z aktualnym wypisem z właściwego rejestru;
 2. wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia i decyzji o wpisie do rejestru zabytków;
 3. wskazanie tytułu prawnego do użytkowania zabytku nieruchomego;
 4. określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
 5. deklaracja wielkości środków własnych przeznaczonych na wykonanie prac;
 6. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, na które ma być przeznaczona udzielona dotacja;
 7. wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
 8. oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wyżej wymienionych robót;
 9. zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca;
 10. kosztorys prac określonych we wniosku. Po rozstrzygnięciu konkursu, w przypadku uzyskania pomniejszonej dotacji, w porównaniu z sumą zawartą we wniosku, wnioskodawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia zaktualizowanego zakresu i kosztorysu planowanych do wykonania prac do wysokości przyznanej kwoty;
 11. oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej wnioskodawcy.

Brak jakiegokolwiek z wymienionych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem wniosku.


2006-10-27

Wydział Sportu UMŁ
90-532 Łódź ul. ks. Skorupki 21
ogłasza konkurs na

opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i modernizacji basenu 50x25m, przystosowania obiektu do krytej pływalni typu olimpijskiego w Łodzi ul. Sobolowa 1

 1. Wymagania, jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz mogą wykazać się w ciągu ostatnich trzech lat wykonaniem co najmniej 1 pracy projektowej w zakresie rozbudowy lub budowy obiektów sportowych o kubaturze co najmniej 10.000m3 ,wyposażonych w instalacje co, wod-kan i wentylację.

 2. Kryteria oceny prac konkursowych:
  • rozwiązania programowo – funkcjonalne - 25%
  • walory rozwiązań technicznych i architektonicznych - 25%
  • technologia budowy (co do zgodności ze szczegółowymi wymaganiami) - 10%
  • koszty inwestycji do realizacji na podstawie proponowanych rozwiązań - 10%
  • koszty eksploatacji obiektu wg proponowanych rozwiązań w koncepcji - 15%


 3. Sposób uzyskania regulaminu konkursu:
  Strona internetowa UMŁ:www.uml.lodz.pl;
  wersja papierowa do pobrania w siedzibie prowadzącego: Wydział Sportu UMŁ, Łódź, ul. ks. Skorupki 21 – pokój nr 10

 4. Termin składania wniosków o udział w konkursie:
  06.11.2006 r. do godz. 14.00 w siedzibie prowadzącego postępowanie: Wydział Sportu UMŁ ul. ks. Skorupki 21

 5. Termin składania prac konkursowych:
  05.12.2006 r. do godz. 14.00 w siedzibie prowadzącego postępowanie: Wydział Sportu UMŁ ul. ks. Skorupki 21

 6. Rodzaj i wysokość nagród:
  • I nagroda - 12.000,00 zł
  • II nagroda - 7.000,00 zł
  • III nagroda - 4.000,00 zł
  Sąd Konkursowy na prawo do innego podziału nagród pod warunkiem uzasadnienia swojej decyzji i rozdzielenia całej kwoty przeznaczonej na nagrody. Ponadto w przypadku realizacji zadania z autorami dwóch nagrodzonych prac przeprowadzone zostaną negocjacje w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

Załączniki (.zip) >>>

Wyniki konkursu >>>


2006-10-09

Wydział Sportu informuje, że do dnia 20 października br. przyjmowane będą w sekretariacie Wydziału, przy ul. Ks. Skorupki 21 - wnioski o przyznanie stypendiów sportowych (za II półrocze 2006) i nagród (za osiągnięcia roku 2006).

Formularze wniosków i regulaminy (zawierające kryteria przyznawania stypendiów i nagród), wraz ze stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Środki do rozdysponowania na stypendia na II półrocze 2006 r. wynoszą 119.200 zł, a na nagrody 70.000 zł.

Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po 20 października br. Nie dopuszcza się również uzupełniania wniosków po tym terminie. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

Formularze wniosków jak i stosowne regulaminy znajdują się stronie Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl w BIP.

Dyrektor
Wydziału Sportu

Mieczysław Nowicki

Uchwała Nr LXXV/1771/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyróżnień i nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym >>>

Uchwała Nr LXXV/1770/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym >>>

Zarządzenie Nr 2620/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów, wyróżnień i nagród >>>

Druk wniosku o nagrode indywidualną >>>
Druk wniosku o nagrode zespołową >>>
Druk wniosku o stypendium sportowe >>>

Przyznane stypendia (II półrocze 2006) [ >>> .xls ]
Przyznane nagrody indywidualne [ >>> .xls ]
Przyznane nagrody drużynowe [ >>> .xls ]


2006-09-21

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi
na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach promocji oświaty w zakresie edukacji regionalnej o zasięgu ogólnołódzkim. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi, nie będą dotowane.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz dzieci i młodzieży - uczniów z łódzkich szkół i placówek;
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
 3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania;
 4. dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane;
 5. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
 6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 października 2006 r. i kończy się nie później niż 28 grudnia 2006 r. Oferty należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 415, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 dzień po uzyskaniu akceptacji wyników konkursu przez Prezydenta Miasta Łodzi. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie postępowania Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4401/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w ramach promocji oświaty w zakresie edukacji regionalnej o zasięgu ogólnołódzkim oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 1. merytoryczna wartość oferty;
 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę;
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje;
 6. możliwość kontynuacji zadania po zakończeniu jego realizacji w części wynikającej z dofinansowania (długofalowość projektu). Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły: w 2005 r. – 20.000 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych).

Formularze ofert można pobierać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 415. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl

Uwaga!

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl lub pod nr tel. 638-48-55.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu >>>


2006-09-12

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2006 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Nazwa zadania:
Upowszechnianie sztuki teatralnej. Kwota dotacji do 20.000 zł.
(W wyniku postępowania konkursowego zostanie wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta).

W konkursie mogą brać udział:

Organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz.651), które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
 2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
 3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
 5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 2. Oferty są dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www. uml.lodz.pl) oraz w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102.
 3. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 16.00, wtorek: 9.00 – 17.00) w terminie do 16 października 2006 r.
 4. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  2. statut;
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);
  4. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1 oferty partnera);
  5. oświadczenie o uzyskaniu informacji niezbędnych do złożenia oferty;
  6. oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec organizacji;
  7. oświadczenie o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego;
  8. oświadczenie o zgodnym z umową wykorzystywaniu dotacji przyznanych w latach 2002 – 2005 oraz o prawidłowym ich rozliczaniu.

Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z trybem Regulaminu postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4400/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2006 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
  1. merytoryczna wartość oferty, skala ocen – 0-10 punktów;
  2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen – 0-5 punktów;
  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen – 0-5 punktów;
  4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi, skala ocen – 0-10 punktów;
  5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen - 0-10 punktów.
 4. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. złożone po terminie ( nie dopuszcza się uzupełnienia ofert po terminie ich złożenia);
  2. niekompletne, złożone na innym formularzu, nieprawidłowo wypełnione, nieczytelne;
  3. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
  4. nieuwzględniające zadania wskazanego w niniejszym ogłoszeniu;
  5. przesłane drogą elektroniczną;
  6. złożone przez podmiot nieuprawniony.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dotację otrzymuje organizacja, której oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników (odrębnej dla każdego zadania) i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 % punktów.
 4. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu.
 5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 70% całkowitego kosztu zadania. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty. W przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji dopuszcza się możliwość dokonania korekty kosztorysu przedstawionego w ofercie.
 6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
  2. budowę, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych;
  4. działalność gospodarczą;
  5. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) oraz na tablicach ogłoszeniowych w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
 8. Od rozstrzygnięcia Komisji nie przysługuje odwołanie.

Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadań powinna nastąpić w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2006 r.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy pomiędzy Miastem Łódź a wybranymi oferentami.
 3. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.
 4. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

W 2005 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły: 446.589 zł.
W 2006 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły: 502.490 zł.

Uwaga!

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu >>>


2006-07-25

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4276/IV/06
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 19 lipca 2006 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanego w zakresie:

 1. prowadzenia zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 20.000,- zł

  Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń oraz zakupu usług obcych np. transportu.
 2. organizowania imprez kulturalnych, w tym o charakterze integracyjnym wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 10.000,- zł

  Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu zakupu usług obcych np. transportu oraz przygotowania poczęstunku, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, zakupu nagród rzeczowych (w cenie do 70,- zł brutto za sztukę), zakupu artykułów spożywczych. Udział osób niepełnosprawnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w imprezie integracyjnej winien sięgać przynajmniej 50% ogółu uczestników.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań określonych w pkt I i II wyniosła w 2005 roku łącznie 69.000,- zł. W 2006 r. wydatkowano na te zadania 64.549 zł, zaś w ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie łącznie 30.000, - zł.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  5. posiadają, o ile to niezbędne do realizacji zadania, odpowiednią bazę lokalową i potrzebne wyposażenie,
  6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na odpowiednim formularzu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (formularze ofert można otrzymać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 009 jak również pobrać ze strony internetowej www.uml.lodz.pl).
 2. Kwota dotacji dla jednej oferty w przypadku zadania określonego w pkt. I i II nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania i zarazem być wyższa niż 5.000,- zł.
 3. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.
 4. Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę, ale każda oferta może dotyczyć tylko jednego zadania określonego w pkt. I i II.
 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 października 2006 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2006 r. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009, parter, w godzinach pracy Urzędu – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2006 r. do godziny 15.00. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 27 września 2006 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w sposób określony w regulaminie pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4276/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
 8. Kryteria oceny złożonych ofert:
  1. merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 pkt,
  2. możliwość realizacji zadania przez oferenta – skala ocen 0-8 pkt,
  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-8 pkt,
  4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-8 pkt,
  5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-4 pkt.
 9. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji oferenta, a w przypadku jej braku, dotacja oferentowi nie będzie przyznana.
 10. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być na każdej stronie potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod nr tel. 638-45-97.

Pliki do pobrania:

 • Wyniki konkursu >>>

  2006-07-25

  OGŁOSZENIE

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), w zakresie:

  I. Wspierania pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej poprzez:

  1. dokonanie rekrutacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie minimum 80 godzin szkoleń i działań animacyjnych dla łącznie 5 grup szkoleniowych (minimum 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w grupie), w celu przygotowania do partnerskiej współpracy w ramach tzw. konsorcjów projektowych, mogących aplikować o środki pomocowe Unii Europejskiej,
  2. przygotowanie, rozpropagowanie i przeprowadzenie minimum 120 godzin nieodpłatnych konsultacji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z zakresu pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej i przygotowywania aplikacji o te środki.

  Standardy realizacji zadania:

  1. Koordynator projektu – wykształcenie minimum średnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów.
  2. Trener/animator - wykształcenie wyższe, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
  3. Kotrener – wykształcenie minimum średnie.
  4. Konsultant/Poradnik – wykształcenie wyższe, udokumentowane doświadczenie w aplikowaniu o środki Unii Europejskiej.
  5. Liczebność w grupie szkoleniowej – do 15 osób
  6. Czas trwania: szkolenie – do 8 godzin szkoleniowych dziennie, sesja szkoleniowa - maximum 90 minut.
  7. Dokumentacja:
   1. rejestracja uczestników (dane osobowo-adresowe, nr PESEL, nazwa organizacji i jej adres)
   2. potwierdzenie uczestnictwa na listach obecności
   3. program szkolenia (cel, adresaci, zawartość merytoryczna, forma, informacje o prowadzących)
   4. materiały piśmienne i szkoleniowe dla każdego uczestnika
   5. ewidencja wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
   6. ewaluacja szkolenia.
  8. Infrastruktura: a) lokal z wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do prowadzenia szkoleń i konsultacji.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację obu działań - I.1. i I.2. – do 25.000,- zł.

  Termin realizacji działania I.1:

  • w części dotyczącej rekrutacji, rozpoczęcie - nie później niż 15 września 2006 r., zakończenie - nie później niż 30 września 2006r.
  • w części dotyczącej animacji i prowadzenia szkoleń, rozpoczęcie - nie później niż 1 października 2006 r., zakończenie – nie później niż 22 grudnia 2006 r.

  Termin i sposób realizacji działania I.2:

  • rozpoczęcie - nie później niż 15 września 2006 r., zakończenie – nie wcześniej niż 22 grudnia 2006 r., przy czym konsultacje winny być udzielane w każdym tygodniu okresu realizacji działania, minimum 3 dni w tygodniu, w dni robocze, począwszy od godz. 16.00, przez minimum 2 godziny dziennie.

  Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, wynajmu lub eksploatacji pomieszczeń, niezbędnego sprzętu, rekrutacji uczestników oraz zakupu materiałów biurowych i spożywczych.

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wyniosła w 2005 r. 28.781,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowej). W 2006 r. nie wydatkowano do tej pory środków na to zadanie.

  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
   3. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na odpowiednim formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (formularze ofert można otrzymać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 205, II p., jak również pobrać ze strony internetowej www.uml.lodz.pl).
  2. Kwota dotacji nie może przekroczyć 85 % całkowitego kosztu realizacji zadania.
  3. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.
  4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 205, II p., w godzinach pracy Urzędu.
  6. Oferty należy składać w terminie do dnia 1 września 2006 r.
  7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz nazwą zadania konkursowego. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
  8. Ogłoszenie wyników konkursu, nastąpi do dnia 14 września 2006 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4 i regulaminem pracy Komisji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4275/IV/06 z dnia 19 lipca 2006 roku, (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  9. Kryteria oceny złożonych ofert:
   1. merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 pkt;
   2. możliwość realizacji zadania przez oferenta – skala ocen 0-8 pkt;
   3. udział środków zewnętrznych pozyskanych na realizację zadania – skala ocen 0-8 pkt;
   4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-8 pkt;
   5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie, rekomendacje, udokumentowane osiągnięcia – skala ocen 0-4 pkt;
  10. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania bądź działania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji oferenta, a w przypadku jej braku, dotacja oferentowi nie będzie przyznana.
  11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Uwaga!
  Informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod nr tel. 638-46-41, 638-46-00.

  Pliki do pobrania:

  Wyniki konkursu [>>>.pdf]


  2006-07-18

  OGŁOSZENIE

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
  w zakresie edukacji i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży
  z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

  Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań – 20.000 zł

  Konkursem objęte są następujące zadania adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół i przedszkoli należących do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie:

  1. Działania edukacyjne dotyczące problematyki zdrowia i promocji zdrowego stylu życia (bez problematyki uzależnień).
  2. Działania poprawiające sprawność fizyczną.

  Środki na realizację działań objętych niniejszym konkursem nie były przyznawane z budżetu Miasta Łodzi w latach poprzednich.

  Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadania na rzecz dzieci i młodzieży;
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
   3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, posiadającą udokumentowane kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;
   4. posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w działaniach będących przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.


  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  3. Okres realizacji zadań rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 września 2006 r. i kończy nie później niż 22 grudnia 2006 r.

  4. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania.

  5. Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu: 1) druku, opracowania, składu materiału oraz zakupu materiałów piśmiennych i papierniczych służących do realizacji zadania; 2) wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia; 3) zakupu usług związanych z realizacją zadania.

  6. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zdania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 334, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”, do godziny 15.00. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie.

  7. Formularze ofert można pobierać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 337 lub 338. Są one udostępnione również na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl

  8. Szczegółowy tryb prowadzenia konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4196/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie oraz powołania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

  9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi, do dnia 31 sierpnia 2006 roku.

  10. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.

  11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Uwaga! Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.uml.lodz.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu: 638 47 34.

  Wyniki konkursu >>>


  2006-07-11

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 4171/IV/06
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 28 czerwca 2006 r.

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza konkurs ofert, w ramach zadania: “Współpraca z wyższymi uczelniami” - przyznanie Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Łodzi

  Warunki konkursu:

  1. Oferty o przyznanie nagrody mogą składać wszystkie podmioty reprezentowane w Konferencji Rektorów Państwowych Łódzkich Szkół Wyższych oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
  2. Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:
   1. Imię i nazwisko kandydata lub członków zespołu;
   2. Nazwę i siedzibę jednostki uczelni;
   3. Tytuł i krótkie streszczenie zgłaszanej pracy;
   4. Dwie recenzje samodzielnych pracowników nauki dotyczące przedstawianej do nagrody pracy;
   5. Wykaz dorobku naukowego lub artystycznego kandydata lub członków zespołu zgłaszanego do nagrody;
   6. Do wniosku należy załączyć jeden egzemplarz przedstawionej do nagrody pracy.
  3. Do nagrody mogą być zgłaszane prace i osiągnięcia z trzech lat bezpośrednio poprzedzających rok przyznania nagrody. Prace powinny być opublikowane.

  Regulamin przyznawania Nagród Naukowych Prezydenta Miasta Łodzi

  1. Nagrody mogą być indywidualne lub zespołowe.
  2. Nagrody przyznawane będą za:
   1. wybitne prace badawcze i artystyczne szczególnie promujące Łódź jako ośrodek naukowy i kulturalny;
   2. wybitne prace badawcze przyczyniające się do rozwoju przemysłu i gospodarki miejskiej.
  3. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Łodzi na wniosek Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję ds. nagród dla pracowników naukowych i grantów dla studentów.
  4. W przyznawaniu nagród Rada i Komisja kierować się będą krajową i międzynarodową rangą badań przedstawionych we wniosku, a także ich przydatnością dla rozwoju miasta i jego promocji w kraju i na świecie.
  5. Wysokość i liczbę nagród ustala Rada.

  W konkursie ofert uczestniczyć mogą podmioty wymienione w warunkach konkursu ofert oraz spełniające wymogi określone w regulaminie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi

  Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru ofert dokona Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 3554/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 2006 r., zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 3641/IV/06 z dnia 7 lutego 2006 r. oraz Nr 4078/IV/06 z dnia 30 maja 2006 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 27 września 2006 r.

  Oferty, wyłącznie na obowiązującym formularzu wniosku, należy składać w terminie do dnia 8 września 2006 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 430, 431 (tel. 638-48-03, 648-38-33).

  Wnioski i regulamin Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi dostępne są w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz w portalu internetowym: www.uml.lodz.pl, dział: “Edukacja”, temat: “Współpraca ze szkołami wyższymi” i w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po wyznaczonym terminie.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta Łodzi dotyczących zadania).

  Pliki do pobrania:

  Wniosek o przyznanie Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Łodzi >>>


  2006-07-11

  Załącznik Nr 2
  do Zarządzenia Nr 4101/IV/06
  PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
  z dnia 6 czerwca 2006 r.

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 , z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104)

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej młodzieży dotyczących: kształtowania wartości poprzez uczestnictwo w kulturze, wspomagania zachowań przeciwdziałających przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej, wspomagania działalności opiekuńczej w punkcie interwencji kryzysowej oraz rozwijania pozytywnych zachowań społecznych i kulturowych wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych, obejmujące w szczególności:

  1. organizację cyklu imprez i warsztatów dla młodzieży mających na celu kształtowanie wartości poprzez uczestnictwo w kulturze;
  2. realizację programów profilaktycznych przeciwdziałających przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej, adresowanych do młodzieży;
  3. wspomaganie działań prowadzonych w punkcie interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży;
  4. prowadzenie zajęć skierowanych do mniejszości etnicznych i kulturowych wzmacniających pozytywne zachowania społeczne oraz zajęć dla dzieci i młodzieży promujące zachowania tolerancji dla odmienności kulturowych.

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 111.000 zł (sto jedenaście tysięcy złotych). Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.

  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
  2. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania;
  3. dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 września 2006 r. i kończy się nie później niż 28 grudnia 2006 r. Oferty należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 428, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.

  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 dzień po uzyskaniu akceptacji wyników konkursu przez Prezydenta Miasta Łodzi. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4101/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej młodzieży dotyczących: kształtowania wartości poprzez uczestnictwo w kulturze, wspomagania zachowań przeciwdziałających przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej, wspomagania działalności opiekuńczej w punkcie interwencji kryzysowej oraz rozwijania pozytywnych zachowań społecznych i kulturowych wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych, oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

  1. merytoryczna wartość oferty;
  2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę;
  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta Łodzi na rok 2006 oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
  5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje;
  6. możliwość kontynuacji zadania po zakończeniu jego realizacji w części wynikającej z dofinansowania (długofalowość projektu);
  7. zgodność oferty z treścią ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.

  Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt 1, wyniosły:

  1. w II półroczu 2004 r. – 115.000 zł (sto piętnaście tysięcy złotych),
  2. w 2005 r. – 185 .000 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

  Formularze ofert można pobierać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 5, pok. 428. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

  Uwaga!
  Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl lub pod nr tel. 638-48-28.

  Wzór oferty >>>
  Treść zarządzenia >>>


  2006-07-04

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 4220/IV/06
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 30 czerwca 2006 r.

  OGŁOSZENIE
  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w zakresie:

 • Zorganizowania stałego punktu doradztwa psychologicznego, prawnego i zawodowego dla grup marginalizowanych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zorganizowanie i prowadzenie punktu doradztwa min. 4 godzin dziennie przez cztery dni w tygodniu w okresie trwania projektu, w celu informowania osób pozostających bez pracy o przysługujących im prawach związanych z pozostawaniem bez pracy, możliwościach rozwoju zawodowego i otrzymania indywidualnego wsparcia psychologicznego.
 • Przygotowania, rozpropagowania i przeprowadzenia min. 200 godzin nieodpłatnych szkoleń motywująco-aktywizujących osoby pozostające bez pracy, połączonych z szkoleniami zawodowymi, obejmującymi zakres podstawowej obsługi komputera.
 • Standardy realizacji zadania:

  1. Zakres szkoleń motywująco-aktywizujących w wymiarze max. 50 godzin szkoleniowych przedstawi oferent
  2. Zakres szkoleń zawodowych (nie mniej niż 150 godzin, w tym 15 godzin nauki obsługi komputera) przedstawi oferent na podstawie aktualnego zapotrzebowania na łódzkim rynku pracy (np. w formie listów intencyjnych od pracodawców, deklarujących wolę zatrudnienia uczestników projektu lub analiz sporządzonych na podstawie publikacji dot. łódzkiego rynku pracy, z których wynika potrzeba szkolenia w danym zawodzie).
  3. Szkoleniami zostanie objętych minimum 60 osób.
  4. Koordynator projektu – wykształcenie min. średnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów.
  5. Trener - wykształcenie wyższe, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
  6. Psycholog/Prawnik/Doradca zawodowy - wykształcenie wyższe, kierunkowe.
  7. Liczebność w grupie szkoleniowej – do 15 osób
  8. Czas trwania szkolenia – max. do 8 godzin szkoleniowych dziennie, sesja szkoleniowa max. 90 minut + przerwy
  9. Dokumentacja:
   1. rejestracja uczestników
   2. potwierdzanie uczestnictwa
   3. prowadzenie listy obecności
   4. program szkolenia (cel, adresat, zawartość merytoryczna, forma, informacje o prowadzących)
   5. indywidualne materiały szkoleniowe
   6. zaświadczenia o ukończonym szkoleniu
   7. ewaluacja szkolenia
  10. Infrastruktura - własny lokal z wyposażeniem w sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń i zapleczem.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 81.000 zł Termin realizacji zadania: - nie wcześniej niż od dnia 15 sierpnia 2006 r. i nie później niż do dnia 21 grudnia 2006 r.

  Przedmiotem dofinansowania mogą być w szczególności: koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, wynajmu lub eksploatacji pomieszczeń, niezbędnego sprzętu, rekrutacji uczestników oraz zakupu materiałów biurowych, niezbędnych do prowadzenia biura projektu oraz przygotowania materiałów szkoleniowych i spożywczych.

  W 2006 r. wydatkowano do tej pory na te zadania 0,00 zł, zaś w ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie łącznie 81.000,00 zł.

  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
   3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
   5. posiadają, o ile to niezbędne do realizacji zadania, odpowiednią bazę lokalową i potrzebne wyposażenie,
   6. przedstawią listy intencyjne od pracodawcy, deklarujących wolę zatrudnienia uczestników projektu lub analizy sporządzone na podstawie publikacji dot. łódzkiego rynku pracy, z których wynika potrzeba szkolenia w danym zawodzie
   7. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na odpowiednim formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (formularze ofert można otrzymać w Urzędzie Miasta Łodzi w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, ul. Piotrkowska 113, pokój 201, II p. jak również pobrać ze strony internetowej www.uml.lodz.pl).
  2. Kwota dotacji dla jednej oferty w przypadku zadania nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania
  3. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.
  4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 sierpnia 2006 r. i kończy się nie później niż 21 grudnia 2006 r. Oferty należy składać w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, pokój 201, II p. , w godzinach pracy Urzędu – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2006 r. do godziny 16 00. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 11 sierpnia 2006 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w sposób określony w regulaminie pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4220/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  7. Kryteria oceny złożonych ofert:
   1. merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 pkt,
   2. możliwość realizacji zadania przez oferenta – skala ocen 0-8 pkt,
   3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-8 pkt,
   4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-8 pkt,
   5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-4 pkt.
  8. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania bądź działania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji oferenta, a w przypadku jej braku, dotacja oferentowi nie będzie przyznana.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Uwaga!
  Informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod nr tel. 638-46-04.

  Pliki do pobrania:

  Wyniki konkursu (.xls) >>>


  2006-07-03

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 4196/IV/06
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 28 czerwca 2006 r.

  OGŁOSZENIE

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

  Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań – 20.000 zł

  Konkursem objęte są następujące zadania adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół i przedszkoli należących do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie:

  1. Działania edukacyjne dotyczące problematyki zdrowia i promocji zdrowego stylu życia (bez problematyki uzależnień).
  2. Działania poprawiające sprawność fizyczną.

  Środki na realizację działań objętych niniejszym konkursem nie były przyznawane z budżetu Miasta Łodzi w latach poprzednich.

  Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadania na rzecz starszych mieszkańców miasta;
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
   3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.


  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  3. Okres realizacji zadań rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 września 2006 r. i kończy nie później niż 22 grudnia 2006 r.

  4. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania.

  5. Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu:
   1. druku, opracowania, składu materiału oraz zakupu materiałów piśmiennych i papierniczych służących do realizacji zadania;
   2. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia;
   3. zakupu usług związanych z realizacją zadania.


  6. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zdania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 334, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”, do godziny 15.00. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie.

  7. Formularze ofert można pobierać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 337 lub 338. Są one udostępnione również na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl

  8. Szczegółowy tryb prowadzenia konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4196/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie oraz powołania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

  9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi, do dnia 31 sierpnia 2006 roku.

  10. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.

  11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Uwaga! Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.uml.lodz.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu: 638 47 34.

  Pliki do pobrania:


  2006-07-03

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 4197/IV/06
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 28 czerwca 2006 r.

  OGŁOSZENIE

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dotyczącego działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych.

  Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań – 20.000 zł

  Konkursem objęte są następujące zadania dotyczące osób starszych:

  1. Działania informacyjno - edukacyjne na temat zdrowego stylu życia.
  2. Działania powodujące wzmacnianie aktywności społecznej.
  3. Działania poprawiające sprawność fizyczną.

  Środki na realizację działań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły:

  1. w 2004 r. – 42.774 zł
  2. w 2005 r. – 14.060 zł
  3. w 2006 r. – 0 zł.

  Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadania na rzecz starszych mieszkańców miasta;
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
   3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.


  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  3. Okres realizacji zadań rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 września 2006 r. i kończy nie później niż 22 grudnia 2006 r.

  4. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania.

  5. Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu:
   1. druku, opracowania, składu materiału oraz zakupu materiałów piśmiennych i papierniczych służących do realizacji zadania;
   2. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia;
   3. zakupu usług związanych z realizacją zadania.


  6. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zdania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 334, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”, do godziny 15.00. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie.

  7. Formularze ofert można pobierać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 338. Są one udostępnione również na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl.

  8. Szczegółowy tryb prowadzenia konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4197/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dotyczącego działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych oraz powołania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

  9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w następnym dniu po ich zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi, do dnia 31 sierpnia 2006 roku.

  10. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.

  11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Uwaga! Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.uml.lodz.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu: 638 47 34.

  Pliki do pobrania:

  Wyniki konkursu >>>


  2006-06-30

  Protokół z posiedzenia Komisji ds. stypendiów sportowych, w sprawie przyznania stypendiów sportowych za I półrocze 2006 r.

  Treść protokołu >>>


  2006-06-08

  Ogłoszenie

  MIESZKAŃCY MIASTA ŁODZI

  Niniejszym informuję, iż na podstawie Uchwały Nr LXVIII/1278/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Miasta Łodzi w rejonie Grupowej Oczyszczalni Ścieków i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, w dniach od 12 czerwca 2006 r. do 12 lipca 2006 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami miasta w sprawie proponowanej zmiany granic Miasta Łodzi.

  Zmiana granic ma polegać na włączeniu do obszaru Miasta Łodzi części terenu Gminy Pabianice, zajętego przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków wraz z obszarem ograniczonego użytkowania, o łącznej powierzchni 244,51 ha.

  Konsultacje przeprowadzone będą w drodze głosowania w trakcie zebrań z mieszkańcami Miasta Łodzi w siedzibach rad osiedli oraz w siedzibach Delegatur Urzędu Miasta Łodzi w godzinach ich pracy.

  Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe w Łodzi, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat i okażą komisji dokument stwierdzający tożsamość.

  Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerami telefonów: 638-41-80 (w sprawie konsultacji) oraz 638-42-80 i 638-49-12 (w sprawie przyłączanego terenu).

  Serdecznie zapraszam Państwa do wyrażenia swojej woli w konsultowanej sprawie.

  Prezydent Miasta Łodzi
  Jerzy KROPIWNICKI

  Uzasadnienie zmiany >>>
  Opis granic >>>
  Harmonogram konsultacji >>>


  2006-06-06

  Ogłoszenie

  Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1462, Nr 249 poz. 2104)

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych,
  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  oraz realizacji zadań wynikających
  z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

 • Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 114.000 zł
 • Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych – 12.000 zł
 • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 :

 • Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych jako forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – 5.000 zł
  1. (kwota nie wykorzystana w I edycji Konkursu)

  Kwota dotacji dla jednej oferty, w zadaniach upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania, a w ofertach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 70% całkowitego kosztu zadania.

  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
   • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
   • prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem,
   • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji poszczególnych zadań,
   • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
   • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
   • nie jest prowadzona w stosunku do nich egzekucja sądowa lub administracyjna,
   • przedłożą łącznie z formularzem oferty aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami składek.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Oferty należy składać w Wydziale Sportu UMŁ, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 8, w godzinach pracy Urzędu w do dnia 7 lipca 2006r.
   Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tym terminie. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

   Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
   - Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2284/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej i zarządzenia zmieniającego Nr 2418/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 lutego 2005 r.
   - Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu w ramach zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowych, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3367 /IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 oraz powołania Komisji Konkursowych (zarządzenie do wglądu w miejscach składania ofert oraz na stronie internetowej www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej).

   Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

   • merytoryczna wartość oferty, zgodna ze szczegółowymi wymaganiami w poszczególnych zadaniach, objętych konkursem
   • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
   • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania,
   • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.

    

  4. W 2005 r. i 2006 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
   • Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 360.000 zł w 2005 r.
   • szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych - 49.000,- zł w 2005 r. i 38.000 zł w 2006 r.
   • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych jako forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych – 105.000 zł w 2005 r. i 100.000 zł w 2006 r. (przy czym nie została przekazana kwota 5.000 zł ze względu na brak możliwości organizacyjno – finansowych beneficjenta konkursu, do zrealizowania zadania)
  5. Formularze ofert i szczegółowe wymagania dot. części merytorycznej oferty można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Sportu, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 5 i 8 (0-42 638-48-35 lub 36) Są one również dostępne w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej /dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl link BIP/ przy treści niniejszego ogłoszenia /możliwe do pobrania w formatach *.doc i *.pdf/.

  Pliki do pobrania:

  • Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego [>>>.doc] [>>>.pdf]
  • Oferty realizacji zadania publicznego:
   • w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [>>>.doc] [>>>.pdf]
   • Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych[>>>.doc] [>>>.pdf]
   • Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu[>>>.doc] [>>>.pdf]
  • Szczegółowe wymagania dotyczące merytorycznej zawartości oferty:
   • w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [>>>.doc] [>>>.pdf]
   • Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych [>>>.doc] [>>>.pdf]
   • Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu [>>>.doc] [>>>.pdf]

  Wyniki konkursu:


  2006-06-01

  OGŁOSZENIE

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2006 r. zadań miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

  Katalog zadań:

  1. Podtrzymywanie tradycji lokalnej. Kwota dotacji do 15.000 zł.
  2. Wspieranie nowatorskich przedsięwzięć kulturalnych. Kwota dotacji do 20.000 zł.
  3. Dokumentowanie działalności wybitnych łodzian. Kwota dotacji do 30.000 zł.
  4. Interdyscyplinarne działania kulturalne. Kwota dotacji do 15.000 zł.
  5. Kultura różnych narodów. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  6. Promocja sztuki współczesnej. Kwota dotacji do 50.000 zł.
  7. Bez barier- kultura czynnikiem integracyjnym. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  8. Polska tradycja bożonarodzeniowa. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  9. Promocja sztuki estradowej. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  10. Festiwale i konkursy muzyczne. Kwota dotacji do 270.000 zł.
  11. Przeglądy chóralne. Kwota dotacji do 9.500 zł.
  12. Koncerty muzyczne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  13. Muzyka krajów Europy. Rok Mozartowski. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  14. Festiwale i przeglądy teatralne. Kwota dotacji do 20.000 zł.
  15. Upowszechnianie kultury teatralnej. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  16. Wystawy łódzkich artystów plastyków. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  17. Wystawy plastyków amatorów. Kwota dotacji do 3.000 zł.
  18. Upowszechnianie sztuk plastycznych. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  19. Wystawy fotograficzne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  20. Konkursy fotograficzne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  21. Upowszechnianie literatury. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  22. Promocja czytelnictwa. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  23. Konkursy poetyckie. Kwota dotacji do 6.000 zł.
  24. Konfrontacje taneczne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  25. Upowszechnianie tańca ludowego. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  26. Konkursy taneczne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  27. Edukacja filmowa. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  28. Festiwale filmowe. Kwota dotacji do 15.000 zł.

  (Z każdego zadania zostanie wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta).

  W konkursie mogą brać udział:

  Organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104), które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

  Termin i warunki składania ofert:

  1. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
  2. Oferty są dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www. uml.lodz.pl oraz w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102.
  3. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 16.00, wtorek: 9.00 – 17.00) w terminie do 3 lipca 2006 r. (prosimy o podanie numeru zadania).
  4. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
   2. statut;
   3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);
   4. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1 ofert partnera);
   5. oświadczenie o uzyskaniu informacji niezbędnych do złożenia oferty;
   6. oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec organizacji;
   7. oświadczenie o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego;
   8. oświadczenie o zgodnym z umową wykorzystywaniu dotacji przyznanych w latach 2002 – 2005 oraz o prawidłowym ich rozliczaniu.

  Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert:

  1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z trybem Regulaminu postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4080/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2006 r. zadań miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
  3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
   1. merytoryczna wartość oferty, skala ocen – 0-10 punktów;
   2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen – 0-5 punktów;
   3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen – 0-5 punktów;
   4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi, skala ocen – 0-10 punktów;
   5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen - 0-10 punktów.
  4. Odrzuceniu podlegają oferty:
   1. złożone po terminie ( nie dopuszcza się uzupełnienia ofert po terminie ich złożenia);
   2. niekompletne, złożone na innym formularzu, nieprawidłowo wypełnione, nieczytelne;
   3. dotyczącego zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
   4. nie uwzględniające zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu;
   5. przesłane drogą elektroniczną;
   6. złożone przez podmiot nieuprawniony.

  Zasady przyznawania dotacji

  1. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
  3. Dotację otrzymuje organizacja, której oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników (odrębnej dla każdego zadania) i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 % punktów.
  4. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu.
  5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 70% całkowitego kosztu zadania. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty. W przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji dopuszcza się możliwość dokonania korekty kosztorysu przedstawionego w ofercie.
  6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
   1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
   2. budowę, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów;
   3. zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych;
   4. działalność gospodarczą;
   5. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej www.uml.lodz.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
  8. Od rozstrzygnięcia Komisji nie przysługuje odwołanie.

  Terminy i warunki realizacji zadania:

  1. Realizacja zadań powinna nastąpić w okresie od dnia 1 września do 31 grudnia 2006 r.
  2. Szczegółowe i ostateczne warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy pomiędzy miastem Łódź a wybranymi oferentami.
  3. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.
  4. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

  W 2005 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły: 446.589 zł.
  W 2006 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły: 66.170 zł.

  Uwaga!

  Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.

  Wyniki konkursu >>>


  2006-05-19

  OGŁOSZENIE
  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza nabór ofert o dofinansowanie w 2006 r. organizacji letnich, plenerowych imprez kulturalnych na terenie miasta Łodzi.

  1. Imprezy kulturalne mają być organizowane w miejscach będących pod bezpośrednim
  2. zarządem miasta Łodzi.
  3. Imprezy kulturalne mają być realizowane w sobotę lub niedzielę, od soboty 1 lipca do niedzieli 3 września 2006 r.
  4. Czas trwania imprezy kulturalnej określa się na od 1 do 1,5 godziny.
  5. Imprezy kulturalne nie mogą być biletowane.
  6. Imprezy kulturalne mają być dostępne dla ogółu mieszkańców miasta Łodzi.
  7. Oferent może zgłosić do realizacji zarówno jedną jak i cykl imprez kulturalnych.
  8. Oferent winien przed podpisaniem umowy przedstawić zezwolenie na organizowanie imprez kulturalnych w plenerze, wystawione przez organ do tego upoważniony.
  9. Oferent zapewnia ochronę imprezy kulturalnej.

  Oferty mogą być złożone przez podmioty prowadzące działalność kulturalną, a w szczególności przez samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe prowadzące działalności gospodarczą, podmioty gospodarcze.

  Ofertę należy złożyć na formularzu dostępnym w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

  Do oferty należy dołączyć:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok, a w przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu – informacji określającej obroty, zysk oraz należności i zobowiązania.
  3. sprawozdanie z działalności za 2005 rok,
  4. oświadczenie o posiadaniu praw do organizacji imprez kulturalnych,
  5. informację o zorganizowanych imprezach plenerowych w latach ubiegłych (kiedy, gdzie, liczba uczestników – odbiorców, charakter imprezy).

  Wyboru ofert dokona powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi Komisja ds. organizacji letnich, plenerowych imprez kulturalnych.

  Przyznane środki finansowe mogą wynosić do 100 % wartości oferty.
  Przyznane środki finansowe mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z organizacją imprezy lub cyklu imprez kulturalnych np. honoraria wykonawców, zakup usług obcych oraz zysk w wysokości do 10 %.

  Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu przyznanych środków w stosunku do złożonej oferty.

  Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 2 czerwca 2006 r. do godziny 16.00 w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 102, I piętro,( tel. 638-43-73).

  Formularz ofert oraz regulamin Komisji ds. organizacji letnich, plenerowych imprez kulturalnych można otrzymać w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod wskazanym powyżej adresem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej www.uml.lodz.pl)

  Wyniki konkursu >>>


  2006-04-10

  Ogłoszenie o konkursie ofert

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza konkurs ofert na przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach zadania: „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie:

  • promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego (organizowanie w Łodzi międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji, sesji, seminariów naukowych, konkursów, itp.);
  • współpracy uczelni z zagranicą (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk);
  • inicjatyw popularyzujących wiedzę o regionie i dziedzictwie kulturowym Łodzi;
  • działań podejmowanych na rzecz współpracy i rozwoju szkolnictwa w Łodzi.

  Oferty składać mogą wszystkie podmioty reprezentowane w Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Łodzi oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. Nazwę i siedzibę jednostki uczelni.
  2. Merytoryczne uzasadnienie.
  3. Szczegółowy kosztorys.
  4. Informację o własnych środkach finansowych na przedstawiane do dofinansowania przedsięwzięcie oraz środkach pozyskiwanych z innych źródeł.
  5. Termin i miejsce realizacji oraz liczbę uczestników biorących udział w przedsięwzięciu.

  Kryteria oceny oferty:

  1. Zgłoszone wnioski opiniowane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję ds. grantów i wspierania działalności naukowej, komisję ds. kontaktów zagranicznych uczelni, komisję ds. współdziałania z oświatą lub komisję ds. promocji nauki łódzkiej.
  2. Przy ocenie wniosku przez komisję przede wszystkim będzie brany pod uwagę stopień przydatności projektu do rozwoju i promocji Miasta Łodzi.
  3. Przedsięwzięcia typu: konferencja, sesja, konkurs, seminarium winny odbywać się w Łodzi.
  4. Ocena kalkulacji kosztów projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
  5. Zakres finansowania zadania z innych niż budżet Miasta źródeł.

  W konkursie ofert uczestniczyć mogą podmioty wymienione w warunkach konkursu ofert oraz spełniające wymogi określone w regulaminie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.
  W przypadku współfinasowania przedsięwzięcia przez Urząd Miasta Łodzi udział środków miejskich nie będzie przekraczać 30% ogółu kosztów oraz nie będzie większy niż 3.000,00 euro.
  W przypadku przyznania środków finansowych z realizatorem przedsięwzięcia zostanie zawarta umowa, w której zostaną określone warunki przekazywania i rozliczania przyznanych środków.

  Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru ofert dokona Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 3554/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 2006 r., zmienionego zarządzeniem Nr 3641/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 lutego 2006 r.

  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2006 r.

  Oferty, wyłącznie na obowiązującym formularzu wniosku, należy składać w terminie do 30 kwietnia 2006 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 430, 431 (tel. 638-48-03, 648-38-33).

  Wnioski i regulamin Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi dostępne są w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz w portalu internetowym: www.uml.lodz.pl, dział: „Edukacja”, temat: „Współpraca ze szkołami wyższymi” i w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po wyznaczonym terminie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących zadania).

  Treść zarządzenia Nr 3554/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 2006 r >>>
  Wniosek [ >>>.pdf ]


  2006-04-10

  Ogłoszenie o konkursie ofert

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza konkurs ofert, w ramach zadania: "Współpraca z wyższymi uczelniami", o przyznanie grantów Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów na realizację pracy magisterskiej o Łodzi.

  Oferty o przyznanie grantu mogą składać wszystkie podmioty reprezentowane w Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Łodzi. Ogłoszenie dotyczy prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2006/2007, przyznana kwota grantu zostanie wypłacona w październiku 2006 r.

  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. Imię i nazwisko kandydata, rok studiów, kierunek, wydział.
  2. Nazwę i siedzibę jednostki uczelni.
  3. Tytuł i plan badawczy zgłaszanej pracy.
  4. Opinie promotora o temacie pracy.
  5. Informację o przebiegu studiów wraz z potwierdzoną przez uczelnię średnią ocen z dotychczasowego przebiegu studiów.
  6. Opinię Rektora uczelni.
  7. Zobowiązanie studenta do przedstawienia pracy magisterskiej do końca roku akademickiego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

  Regulamin przyznawania grantów Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów na realizację pracy magisterskiej o Łodzi.

  1. O przyznanie grantu mogą wnioskować macierzyste uczelnie dla studentów łódzkich uczelni publicznych na realizację prac magisterskich, związanych z problematyką Łodzi.
  2. Granty przyznaje Prezydent Miasta Łodzi na wniosek Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi po zaopiniowaniu przez Komisję ds. nagród naukowych i grantów dla studentów.
  3. Podstawą do przyznania grantu są:
   • ocena kandydata przez komisję (zgodnie z pkt. 12 wniosku),
   • ocena tematu badawczego i jego związków z problematyką Łodzi,
   • opinia opiekuna naukowego.
  4. Rada może nie przyznać żadnego grantu, jeśli kandydaci w ocenie komisji nie będą spełniać warunków formalnych i merytorycznych, od których zależy przyznanie grantu.

  W konkursie ofert uczestniczyć mogą podmioty wymienione w warunkach konkursu ofert oraz spełniające wymogi określone w regulaminie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.

  Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru ofert dokona Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 3554/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 2006 r., zmienionego zarządzeniem Nr 3641/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 lutego 2006 r.

  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dn. 30 czerwca 2006 r.

  Oferty, wyłącznie na obowiązującym formularzu wniosku, należy składać w terminie do dnia 15 maja 2006 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 430, 431 (tel. 638-48-03, 648-38-33).

  Wnioski i regulamin Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi dostępne są w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz w portalu internetowym: www.uml.lodz.pl, dział: "Edukacja", temat: "Współpraca ze szkołami wyższymi" i w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po wyznaczonym terminie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

  Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (m. in. zmian w budżecie Miasta dotyczących zadania).

  Wniosek o przyznanie grantu Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów na realizację pracy magisterskiej o Łodzi [ >>>.pdf ]


  2006-04-10

  Komunikat

  Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi działając zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/1770/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2002 roku w sprawie: Zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

  informuje,

  że termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na I półrocze 2006 roku upływa z dniem 28 kwietnia 2006 roku.

  Wysokość środków przeznaczonych do rozdysponowania w I półroczu 2006 wynosi 123.500,-

  Wnioski należy składać w siedzibie Wydziału Sportu UMŁ Łódź ul. Ks. Skorupki 21, pokój 2.
  Telefonicznie informacje uzyskać można pod numerem 638-48-07.

  Dyrektor Wydziału

  Mieczysław Nowicki

  Wniosek [ >>>.pdf ]
  Regulamin [ >>>.pdf ]


  2006-04-07

  UCHWAŁA Nr LXV/1213/06
  RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI
  z dnia 22 marca 2006 r.

  w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111), Rada Miejska w Łodzi

  uchwala, co następuje:

  § 1.1. Ustanawia się doroczne nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w następujących kategoriach:
  1) Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej;
  2) Nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury;
  3) Nagrody w dziedzinie ochrony kultury.
  2. Przyznawanie nagród, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje jednorazowo w roku kalendarzowym, w miarę posiadanych środków finansowych zapisanych w budżecie miasta Łodzi.

  § 2. Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 1, przyznaje Prezydent Miasta Łodzi z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1) Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi;
  2) instytucji kultury;
  3) szkół wyższych;
  4) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych.

  § 3.1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
  1) dane osobowe kandydata do nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia);
  2) uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana.
  2. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia.

  § 4. Wnioski składa się w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi właściwej do spraw kultury w następujących terminach:
  1) w 2006 r. do dnia 28 kwietnia;
  2) w latach następnych do dnia 28 lutego.

  § 5.1. W celu wyboru kandydatów do nagród Prezydent Miasta Łodzi powołuje Komisję do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwaną dalej „Komisją”.
  2. Komisja działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  3. W skład Komisji wchodzi dwóch radnych rekomendowanych przez Komisję Kultury Rady Miejskiej w Łodzi.

  § 6. Do zadań Komisji należy:
  1) rozpatrywanie wniosków;
  2) proponowanie laureatów;
  3) przedstawianie propozycji wysokości nagród finansowych.

  § 7. Najwyższa wartość nagrody finansowej nie może przekroczyć równowartości dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia brutto w trzecim kwartale roku poprzedzającego przyznawanie nagród, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

  § 8. Nagrody finansowe wypłacane są ze środków budżetu miasta Łodzi, w części dotyczącej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi właściwiej do spraw kultury.

  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodnicząca
  Rady Miejskiej w Łodzi

  Iwona BARTOSIK


  2006-04-06

  Ogłoszenie

  Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1462, Nr 249 poz.2104)

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

  • Szkolenie dzieci i młodzieży w terminie od maja 2006 r. do 15 grudnia 2006 r. kwota ogółem 3.081.893 zł

  Realizowane w następujących blokach zadaniowych /obok wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania/:

  • w stowarzyszeniach kultury fizycznej uczestniczących we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży – 2.841.893 zł
  • zakwalifikowanych do kadry wojewódzkiej młodzika we wszystkich dyscyplinach łącznie – 145.000,- zł
  • organizacja udziału zawodników łódzkich stowarzyszeń kultury fizycznej w finałach Mistrzostw Polski we wszystkich dyscyplinach łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora - 95.000,- zł

   

 • Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w terminie od maja 2006 r. do 15 grudnia 2006 r. ogółem – 35.000,- zł Realizowane w następujących blokach zadaniowych /obok wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania/:
  • w koszykówce na wózkach, pływaniu i tańcu na wózkach - 12.000,- zł
  • w piłce siatkowej i tenisie stołowym - 10.000,- zł
  • szkolenie osób głuchych - 5.000,- zł
  • szkolenie osób niewidomych i słabowidzących - 4.000,- zł
  • szkolenie dzieci i młodzieży z placówek i szkolnictwa specjalnego - 4.000,- zł
 • Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w terminie od maja 2006 r. do 15 grudnia 2006 r. ogółem - 258.000,- zł
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kąpiących się i pływających w terminie od maja 2006 r. do 30 września 2006 r. – 40.000,- zł
 • Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe od maja2006 r. do 15 grudnia 2006 r. – 166.000,- zł.
 • Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
   • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
   • prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem,
   • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji poszczególnych zadań,
   • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
   • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
   • nie jest prowadzona w stosunku do nich egzekucja sądowa lub administracyjna,
   • przedłożą łącznie z formularzem oferty aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami składek.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Oferty należy składać w Wydziale Sportu UMŁ, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 8, w godzinach pracy Urzędu w n/w terminie do 8 maja 2006r.

   Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tych terminach. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

  4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2284/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej i zarządzenia zmieniającego Nr 2418/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 lutego 2005 r. oraz zarządzenia Nr 2283/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej i zarządzenia zmieniającego Nr 2383a/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 lutego 2005 r. (zarządzenia do wglądu w Wydziale Sportu UMŁ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

   Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

   • merytoryczna wartość oferty, zgodna ze szczegółowymi wymaganiami w poszczególnych zadaniach, objętych konkursem
    • szkolenie dzieci i młodzieży
    • szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych
    • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej
    • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania
   • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
   • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania,
   • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.

    

  5. W 2005 r. i 2006 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1, wyniosły:
   • szkolenie dzieci i młodzieży - 4.410.000,- zł i 1.430.000 (w okresie I-IV 2006r., przy czym nie została przekazana kwota 81.893 zł tytułem dotacji dla ŁKS, ze względu na brak możliwości organizacyjno – finansowych Klubu do zrealizowania zadania)
   • szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych - 49.000,- zł i 15.000 zł (w okresie I-IV 2006 r.)
   • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej – 392.000,- zł i 134.000 (w okresie I- IV 2006 r.)
   • zapewnienie bezpieczeństwa kapiących się i pływających – 39.200 w 2005 r.
  6. Formularze ofert i szczegółowe wymagania dot. części merytorycznej oferty można pobierać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Sportu, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 8. Są one również dostępne w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej /dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl link BIP /przy treści niniejszego ogłoszenia /możliwe do pobrania w formatach *.pdf/.

  Oferta - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe [ >>>.pdf ]
  Aneks do oferty [>>>.pdf]
  Oferta - Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie dzieci i młodzieży [ >>>.pdf ]
  Aneks do oferty [>>>.pdf]
  Oferta - Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych [ >>>.pdf ]
  Oferta - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży [ >>>.pdf ]
  Oferta - Zapewnienie bezpieczeństwa kąpiących się i pływających [ >>>.pdf ]

  Szczegółowe wymagania - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe [ >>>.pdf ]
  Szczegółowe wymagania - Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży [ >>>.pdf ]
  Szczegółowe wymagania - Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych [ >>>.pdf ]
  Szczegółowe wymagania - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej [ >>>.pdf ]
  Szczegółowe wymagania - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących i pływających [ >>>.pdf ]

  Sprawozdanie [ >>>.pdf ]

  Wyniki konkursu:

  • Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dot. działań w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu odbytego w dniu 15 maja 2006 r.
  • Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dot. działań w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, odbytego w dniu 19 czerwca 2006 roku

  • Wyniki >>> Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe,
  • Wyniki >>> Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych,
  • Wyniki >>> Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • Wyniki >>> Zapewnienie bezpieczeństwa kapiących się i pływających.
  • Wyniki >>> Szkolenie dzieci i młodzieży w stowarzyszeniach kultury fizycznej uczestniczących we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży.
  • Wyniki >>> Szkolenie dzieci i młodzieży w terminie V-XII 2006 r. - kadra młodzika i Mistrzostwa Polski

  2006-04-03

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.


  Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań - 71.000 zł.

  Konkursem objęte są następujące zadania:

  1. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. zachowań asertywnych dla uczniów szkół podstawowych.
  2. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. zachowań asertywnych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  3. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. depresji dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  4. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. anoreksji i bulimii dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  5. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. zjawiska agresji i przemocy w szkole dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  6. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. stresu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  7. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. zjawiska agresji, przemocy i stresu w szkole dla uczniów szkół podstawowych.
  8. Profilaktyczne działania informacyjno-edukacyjne nt. umiejętności rozpoznawania chorób psychicznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  9. Działania wspierające dla rodzin osób chorych na schizofrenię.
  10. Działania wspierające dla osób chorych na anoreksję i bulimię i ich rodzin.
  11. Działania wspierające dla osób chorych depresję i ich rodzin.
  12. Działania wspierające dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego (śmierć bliskiej osoby, zawód miłosny, rozwód w rodzinie itp.).
  13. Działania wspierające dla rodzin osób chorych na chorobę Alzheimera.
  14. Działania wspierające dla osób chorych i po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin.

  Środki na realizację działań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły :

  1. w 2005 r. – 80.000 zł.
  2. w 2006 r. – 0 zł.

  Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
   3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Okres realizacji zadań rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 czerwca 2006 r. i kończy się nie później niż 30 listopada 2006 r.
  4. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania.
  5. Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:
   1. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów – zlecenia;
   2. druku oraz zakupów materiałów służących do realizacji zadania, w szczególności materiałów piśmiennych i papierniczych,
  6. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zdania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264,poz. 2207), w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 334, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2006 r., do godziny 15.00. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie.
  7. Formularze ofert można pobierać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pok. 331. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl
  8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2006 r.
  9. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3811/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego oraz powołania Komisji Konkursowej z dnia 23 marca 2006 r (zarządzenie do wglądu w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  10. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.
  11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Uwaga!

  Informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub pod nr tel. 638-47-38.

  Oferta [ >>>.pdf ]
  Oświadczenia [ >>>.pdf ]
  Treść zarządzenia Nr 3811/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 marca 2006 r >>>

  Wyniki konursu [>>>.pdf]


  2006-03-30

  OGŁOSZENIE

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji, realizowanych w 2006 r. w formie publikacji czasopism kulturalnych.

  Nazwa zadania:

  1. Wydawanie czasopisma kulturalno- społecznego, poświeconego w szczególności wydarzeniom artystycznym i inicjatywom kulturalnym, podejmowanym na terenie miasta (kwota dotacji do 60.000 zł).
  2. Wydawanie czasopisma historyczno- kulturalnego, poświęconego w szczególności tradycji, historii i kulturze miasta ( kwota dotacji do 40.000 zł). (Z każdego zadania zostanie wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta).

  W konkursie mogą brać udział:

  Organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104), które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

  Termin i warunki składania ofert:

  1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 15 maja do 10 grudnia 2006 r.
  2. Oferty przygotowane zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
  3. Oferty są dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www. uml.lodz.pl oraz w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102.
  4. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 -16.00, wtorek: 9.00 – 17.00 ) w terminie do 4 maja 2006 r. (prosimy o podanie numeru zadania).
  5. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
   2. statut;
   3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);
   4. umowę partnerską lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania w pkt V.1 oferty partnera);
   5. oświadczenie o uzyskaniu informacji niezbędnych do złożenia oferty;
   6. oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec organizacji;
   7. oświadczenie o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego;
   8. oświadczenie o zgodnym z umową wykorzystywaniu dotacji przyznanych w latach 2002 – 2005 oraz o prawidłowym ich rozliczaniu.

  Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert:

  1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z trybem Regulaminu postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3812/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji, realizowanych w 2006 r. w formie publikacji czasopism kulturalnych (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
  3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
   1. merytoryczna wartość oferty, skala ocen – 0-10 punktów;
   2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen – 0-5 punktów;
   3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen – 0-5 punktów;
   4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi, skala ocen – 0-10 punktów;
   5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen - 0-10 punktów.
  4. Odrzuceniu podlegają oferty:
   1. złożone po terminie (nie dopuszcza się uzupełnienia ofert po terminie ich złożenia);
   2. niekompletne, złożone na innym formularzu, nieprawidłowo wypełnione, nieczytelne;
   3. dotyczącego zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
   4. nie uwzględniające zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu;
   5. przesłane drogą elektroniczną;
   6. złożone przez podmiot nieuprawniony.

  Zasady przyznawania dotacji

  1. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
  3. Dotację otrzymuje organizacja, której oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników (odrębnej dla każdego zadania) i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 % punktów.
  4. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu.
  5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 70% całkowitego kosztu zadania. Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:
   1. honorariów autorskich;
   2. zakupu papieru;
   3. kosztów bezpośrednio związanych z drukiem czasopisma. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty. W przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji dopuszcza się możliwość dokonania korekty kosztorysu przedstawionego w ofercie.
  6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
   1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
   2. budowę, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów;
   3. zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych;
   4. działalność gospodarczą;
   5. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej www.uml.lodz.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

  Terminy i warunki realizacji zadania:

  1. Szczegółowe i ostateczne warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy pomiędzy miastem Łódź a wybranymi oferentami.
  2. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.
  3. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

  W 2005 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem, przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły:

  1. Wydawanie czasopisma kulturalno- społecznego, poświeconego w szczególności wydarzeniom artystycznym i inicjatywom kulturalnym, podejmowanym na terenie miasta (kwota dotacji 65.000 zł).
  2. Wydawanie czasopisma historyczno- kulturalnego, poświęconego w szczególności tradycji, historii, kulturze miasta (kwota dotacji 35.000 zł).

  W 2006 r. na powyższe zadania nie przekazywano środków finansowych.

  Uwaga!

  Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl ) lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.

  Oferta [ >>>.pdf ]
  Zarządzenie Nr 3812/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi [ >>>.pdf ]

  Wyniki konkursu >>>


  2006-03-14

  OGŁOSZENIE

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanego w zakresie:

  1. prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, w tym:
   1. rehabilitacji leczniczej w domu osoby niepełnosprawnej
   wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 10.000,- zł
  2. rehabilitacji leczniczej poza domem osoby niepełnosprawnej wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 30.000,- zł
  3. rehabilitacji psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 13.000,- zł
  4. zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 25.000,- zł

  Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń oraz zakupu usług obcych np. transportu.

 • organizowania imprez kulturalnych, w tym o charakterze integracyjnym wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 39.600,- zł Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu zakupu usług obcych np. transportu oraz przygotowania poczęstunku, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, zakupu nagród rzeczowych (w cenie do 70,- zł za sztukę), zakupu artykułów spożywczych. Udział osób niepełnosprawnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w imprezie integracyjnej winien sięgać przynajmniej 50% ogółu uczestników. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań określonych w pkt I i II wyniosła w 2005 roku łącznie 144.000,- zł. W 2006 r. wydatkowano na te zadania 0,00 zł, zaś w ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie łącznie 117.600, - zł.
  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
   3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
   5. posiadają, o ile to niezbędne do realizacji zadania bądź działania, odpowiednią bazę lokalową i potrzebne wyposażenie,
   6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na odpowiednim formularzu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (formularze ofert można otrzymać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 009 jak również pobrać ze strony internetowej www.uml.lodz.pl).
  2. Kwota dotacji dla jednej oferty w przypadku zadania bądź działania określonego w pkt. Ia, Ib, Ic, Id i II nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania i zarazem być wyższa niż 5.000,-.
  3. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.
  4. Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę, ale każda oferta może dotyczyć tylko jednego zadania bądź działania określonego w pkt. Ia, Ib, Ic, Id i II.
  5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  6. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 25 maja 2006r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2006r. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009, parter, w godzinach pracy Urzędu – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2006r. do godziny 15.00. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania bądź działania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
  7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 17 maja 2006 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w sposób określony w regulaminie pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3761/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  8. Kryteria oceny złożonych ofert:
   1. merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 pkt,
   2. możliwość realizacji zadania przez oferenta – skala ocen 0-8 pkt,
   3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-8 pkt,
   4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-8 pkt,
   5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-4 pkt.
  9. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania bądź działania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji oferenta, a w przypadku jej braku, dotacja oferentowi nie będzie przyznana.
  10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Uwaga!
  Informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod nr tel.: 042 638-45-97.

  Treś zarządzenia Nr 3761/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi >>>
  Formularz oferty [ .pdf ]
  Oświadczenie [ .pdf ]
  Oświadczenie [ .pdf ]
  Oświadczenie [ .pdf ]
  Oświadczenie [ .pdf ]
  Sprawozdanie [ .pdf ]

  Wyniki konkursu [ .pdf ]


  2006-02-15

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór ofert o dofinansowanie w 2006 r. wydań niskonakładowych, niekomercyjnych utworów o szczególnym znaczeniu dla miasta Łodzi w formie drukowanej lub innych technikach zapisów.

  Oferty wraz z następującymi załącznikami:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok (w przypadku podmiotów, które nie sporządzają bilansu – informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem),
  • sprawozdanie merytoryczne za 2005 r.,
  • oświadczenie o posiadaniu praw do wydania utworu,
  • maszynopis lub wydruk komputerowy tekstu utworu,

  należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 20 marca 2006 r. do godz. 16.00 w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, IV piętro tel. 638 - 43 - 73.

  Formularze ofert oraz Regulamin Komisji ds. Wydawnictw można otrzymać w siedzibie Wydziału Kultury UMŁ pod wskazanym powyżej adresem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej - www.uml.lodz.pl)

  Treść Zarządzenia Nr 3634/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 lutego 2006r. >>>
  Oferta o przyznanie dofinansowania [ >>>.pdf ]
  Regulamin [ >>>.pdf ]
  Sprawozdanie [ >>>.pdf ]

  Lista przyznanych dofinansowań [ >>>.pdf ]


  2006-02-15

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2006 r. zadań miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

  Katalog zadań:

  1. Podtrzymywanie tradycji lokalnej. Kwota dotacji do 10.000 zł
  2. Festiwale muzyczne. Kwota dotacji do 15.000 zł.
  3. Przeglądy muzyczne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  4. Koncerty muzyczne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  5. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  6. Muzyka krajów Europy. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  7. Upowszechnianie muzyki poważnej. Rok W. A. Mozarta. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  8. Konkursy teatralne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  9. Upowszechnianie kultury teatralnej wśród dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 8.000 zł.
  10. Edukacja teatralna wśród dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  11. Wystawy łódzkich artystów plastyków. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  12. Wystawy plastyków amatorów. Kwota dotacji do 3.000 zł.
  13. Upowszechnianie sztuk plastycznych. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  14. Festiwale fotograficzne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  15. Wystawy fotograficzne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  16. Upowszechnianie literatury. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  17. Promocja czytelnictwa. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  18. Konkursy poetyckie. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  19. Bez barier- kultura czynnikiem integracyjnym. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  20. Kultura różnych narodów. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  21. Upowszechnianie tańca wśród dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 15.000 zł.
  22. Edukacja filmowa wśród dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  23. Festiwale filmowe. Kwota dotacji do 11.000 zł.
  24. Interdyscyplinarne działania kulturalne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  25. Promocja młodych talentów. Kwota dotacji do 8.000 zł.

  (Z każdego zadania zostanie wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta).

  W konkursie mogą brać udział:

  1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104).
  2. Inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne wymienione w art. 11 ust. 3 wymienionej w pkt 1 ustawy, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
   3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

  Termin i warunki składania ofert:

  1. Realizacja powyższych zadań powinna nastąpić w okresie od dnia 1 kwietnia do 31 sierpnia 2006 r.
  2. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
  3. Oferty są dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www. uml.lodz.pl oraz w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113.
  4. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 16.00, wtorek: 9.00 – 17.00) w terminie do 20 marca 2006 r. (prosimy o podanie numeru zadania).
  5. Dodatkowo do oferty należy dołączyć;
   1. aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
   2. statut;
   3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);
   4. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1 ofert partnera);
   5. oświadczenie o uzyskaniu informacji niezbędnych do złożenia oferty;
   6. oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec organizacji;
   7. oświadczenie o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego;
   8. oświadczenie o zgodnym z umową wykorzystywaniu dotacji przyznanych w latach 2002 – 2005 oraz o prawidłowym ich rozliczaniu.

  Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert:

  1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z trybem Regulaminu postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3674/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2006 r. zadań miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
  3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
   1. merytoryczna wartość oferty, skala ocen – 0-10 punktów;
   2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen – 0-5 punktów;
   3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen – 0-5 punktów;
   4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi, skala ocen – 0-10 punktów;
   5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen - 0-10 punktów.
  4. Odrzuceniu podlegają oferty:
   1. złożone po terminie (nie dopuszcza się uzupełnienia ofert po terminie ich złożenia);
   2. niekompletne, złożone na innym formularzu, nieprawidłowo wypełnione, nieczytelne;
   3. dotyczącego zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
   4. nie uwzględniające zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu;
   5. przesłane drogą elektroniczną;
   6. złożone przez podmiot nieuprawniony.

  Zasady przyznawania dotacji

  1. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
  3. Dotację otrzymuje organizacja, której oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników (odrębnej dla każdego zadania) i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 % punktów.
  4. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu.
  5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 70% całkowitego kosztu zadania. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty. W przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji dopuszcza się możliwość dokonania korekty kosztorysu przedstawionego w ofercie.
  6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
   1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
   2. budowę, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów;
   3. zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych;
   4. działalność gospodarczą;
   5. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej www.uml.lodz.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

  Terminy i warunki realizacji zadania:

  1. Szczegółowe i ostateczne warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy pomiędzy miastem Łódź a wybranymi oferentami.
  2. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.
  3. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

  W 2005 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły: 446.589 zł. W 2006 r. na powyższe zadania nie przekazywano środków finansowych.

  Uwaga!

  Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.

  Treść Zarządzenia Nr 3674/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 lutego 2006r. >>>
  Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego [ >>>.pdf ]
  Oferta realizacji zadania publicznego [ >>>.pdf ]

  Wyniki konkursu [ >>>.pdf ]


  2006-01-31

  Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dotyczących działań realizowanych w zakresie:

  - upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  - edukacyjnej opieki wychowawczej.

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298)

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

  • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w terminie marzec – grudzień 2006 r. - 500.000,- zł
  • sportowe wyjazdy zagraniczne młodzieży w terminie marzec – grudzień 2006 r. - 50.000,-zł
  • konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - 334.000,- zł

  oraz w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:

  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji letnich w terminie 24 czerwca – 31 sierpnia 2006 r. – 190.000,- zł
  • organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w terminie 24 czerwca – 31 sierpnia 2006 r. – 159.200,- zł

  Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
   • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
   • prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem,
   • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji poszczególnych zadań,
   • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
   • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
   • nie jest prowadzona w stosunku do nich egzekucja sądowa lub administracyjna,
   • przedłożą łącznie z formularzem oferty aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami składek.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Oferty należy składać w Wydziale Sportu UMŁ, ul. Ks.Skorupki 21, III piętro, pokój 8, w godzinach pracy Urzędu w n/w terminach:
   • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (III-XII 2006) do 3 marca 2006 r.
   • sportowe wyjazdy zagraniczne młodzieży (III-XII 2006) do 3 marca 2006 r.
   • konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe do 3 marca 2006 r.
   • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji letnich w terminie 24 czerwca – 31 sierpnia 2006 r. do 31 marca 2006 r.
   • organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w terminie 24 czerwca – 31 sierpnia 2006 r. do 31 marca 2006 r.

   Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tych terminach. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

    

  4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi natychmiast po zatwierdzeniu protokołów komisji konkursowych przez Prezydenta Miasta. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2284/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej i zarządzenia zmieniającego Nr 2418/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 lutego 2005r. oraz zarządzenia Nr 2283/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.12.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Łodzi w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej i zarządzenia zmieniającego Nr 2383a/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 lutego 2005 r. (zarządzenia do wglądu w Wydziale Sportu UMŁ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

   Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

   • merytoryczna wartość oferty, zgodna ze szczegółowymi wymaganiami w poszczególnych zadaniach, objętych konkursem
    • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (III-XII 2006) – szczegółowe wymagania
    • konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - szczegółowe wymagania
    • organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w terminie 24 czerwca – 31 sierpnia 2006 r. - Formularz ofert >>>
     >>>.pdf ]
     Aneks do oferty [ >>>.pdf ]
     Karta punktacji - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w terminie marzec - grudzień 2006r. [ >>>.pdf ]

     Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.:

     • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji letnich w terminie 24 czerwiec – 31 sierpień 2006 r. [ >>> .pdf ]
     • organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w terminie 24 czerwiec – 31 sierpień 2006 r. [ >>> .pdf ]

     Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej [ >>> .pdf ]


     2006-01-30

     Ogłoszenie o konkursie ofert

     Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Onkologicznej w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego w okresie od 15 marca 2006 r. do 30 listopada 2006 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Łodzi.

     Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

     Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

     1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert;
     2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numery wpisów do rejestrów zakładów opieki zdrowotnej;
     3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta);
     4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
     5. oświadczenie, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565);
     6. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie;
     7. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu,
     8. oferowaną cenę i kalkulację kosztów badania jednej osoby (obejmującego etap badań wstępnych oraz etap badań poszerzonych) dla realizacji programu;
     9. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym dla realizacji programu zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

     W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

     Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334, w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”, do godz. 15.00.

     Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 marca 2006 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00
     Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert.

     Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).

     W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

     Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

     Szczegółowe warunki >>>
     Wyniki konkursu >>>


     2006-01-30

     Ogłoszenie o konkursie ofert

     Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Onkologicznej w zakresie badań mammograficznych w okresie od 15 marca 2006 r do 30 listopada 2006r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu miasta Łodzi.

     Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

     Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

     1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert;
     2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numery wpisów do rejestrów zakładów opieki zdrowotnej;
     3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta);
     4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
     5. oświadczenie, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565);
     6. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie;
     7. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu;
     8. oferowaną cenę i kalkulację kosztów jednego badania mammograficznego dla programu oraz kosztów zaproszenia jednej osoby;
     9. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym dla realizacji programu zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

     W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

     Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334, w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”, do godz. 15.00

     Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 marca 2006 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00 Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert.

     Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).

     W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

     Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

     Przedmiot konkursu ofert >>>
     Szczegółowe warunki >>>
     Formularz ofert >>>

     Wyniki konkursu >>>


     2005-01-13

     OGŁOSZENIE

     Prezydent Miasta Łodzi

     ogłasza konkurs ofert na zlecenie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej realizacji zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

     Do konkursu ofert mogą przystąpić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej spełniające następujące wymagania:

     • działające na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi,
     • prowadzące działalność statutową w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień,
     • zgłoszone do konkursu ofert świadczenia nie są objęte kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.
     1. Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne określone w załączniku Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjętego uchwałą Nr LV/1053/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 października 2005r.

     2. Zakup świadczeń zdrowotnych przez Prezydenta Miasta Łodzi nastąpi w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Nr 3546/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej realizacji zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 oraz powołania Komisji Konkursowej.

     3. Okres realizacji : 6 lutego - 27 grudnia 2006 r.

     4. Termin składania ofert : w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”.

     5. Termin ogłoszenia wyników konkursu : 31 stycznia 2006 r.

     6. Planowana kwota na realizację zadania : 60.000 zł.

     Wymagania ofertowe zawiera formularz oferty, który wraz z katalogiem działań należy pobrać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pokój 331 (III piętro, tel. 638 47 38), w godzinach pracy Urzędu.

     Oferty należy składać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334.

     Wyniki konkursu [>>>.pdf]


     2006-01-02

     Ogłoszenie o konkursie ofert

     Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Płuc w zakresie badań rtg klatki piersiowej w 2006 r. w okresie od 1 marca 2006 r. do 30 listopada 2006 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Łodzi.

     Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

     Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

     1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert;
     2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numery wpisów do rejestrów zakładów opieki zdrowotnej;
     3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta);
     4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
     5. oświadczenie, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565);
     6. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie;
     7. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu;
     8. oferowaną cenę i kalkulację kosztów badania jednej osoby (obejmującego etap badań wstępnych oraz etap badań poszerzonych) dla realizacji programu;
     9. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym dla realizacji programu zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

     W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

     Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul.Sienkiewicza 5, pok. 334, w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”, do godz. 15.00.

     Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 stycznia 2006 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.
     Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert.

     Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).
     W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

     Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

     Szczegółówe warunki konkursu >>>
     Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc-badania rtg klatki piersiowej–2006 r. >>>

     Wyniki konkursu >>>


     2006-01-02

     Ogłoszenie o konkursie ofert

     Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia – etap badań pogłębionych w okresie od 15 lutego 2006 r. do 9 grudnia 2006 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Łodzi.

     W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania w ramach niniejszego etapu programu.

     Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

     Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

     1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
     2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej;
     3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta);
     4. określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny;
     5. oświadczenie, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565);
     6. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie;
     7. proponowaną liczbę osób, którą oferent może przebadać w ramach etapu badań pogłębionych programu;
     8. oferowaną cenę za komplet badań konsultacyjnych i diagnostycznych dla jednej osoby zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 szczegółowych warunków konkursu, z podziałem na poszczególne elementy;
     9. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym dla realizacji programu zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

     W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

     Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul.Sienkiewicza 5, pok. 334, w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”, do godz. 15.00.

     Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 stycznia 2006 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego UMŁ, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.

     Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).

     W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

     Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

     Szczegółówe warunki konkursu >>>
     Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2006 >>>

     Wyniki konkursu >>>


     2006-01-02

     Ogłoszenie o konkursie ofert

     Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia – etap badań podstawowych w okresie od 10 lutego 2006r. do 30 listopada 2006 r. dla podstawowej opieki zdrowotnej - samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz praktyk lekarzy rodzinnych z terenu Miasta Łodzi.

     W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania w ramach niniejszego programu.

     Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

     Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

     1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert;
     2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej;
     3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta);
     4. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie;
     5. określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny;
     6. oświadczenie, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565);
     7. informację o łącznej liczbie podopiecznych zoz w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat oraz proponowaną liczbę osób, jaką oferent może przebadać w ramach etapu badań podstawowych programu;
     8. oferowaną cenę za komplet działań związanych z udziałem jednej osoby w programie, opisanych w § 2 szczegółowych warunków konkursu;
     9. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym dla realizacji programu zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

     W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

     Oferty należy składać na w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334, w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”, do godz. 15.00.

     Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 stycznia 2006 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.
     Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert.

     Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu)

     W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

     Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

     Szczegółówe warunki konkursu >>>
     Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia - 2006 >>>

     Wyniki konkursu >>>

 •  

 •