Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2007 r.

2007-12-15

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651)

Prezydent Miasta Łodzi

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.

Edukacyjna opieka wychowawcza:

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych w terminie od 11 lutego – do 23 lutego 2008 r. – 200.000 zł, termin składania ofert upływa dnia 15 stycznia 2008 r. o godz. 16.00.

Oferty dotyczące ww. zadania winny być złożone zgodnie z formularzem ofert w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 431, IV piętro. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone w Wydziale Edukacji lub wpłyną drogą pocztową po wskazanym powyżej terminie składania ofert. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert. Formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dostępne będą w siedzibie Wydziału (adres jw.) i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
  3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodną z wymaganiami szczegółowymi poszczególnych zadań.

   

 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadania.

   

 3. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

   

 4. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Komisji Konkursowej.

   

 5. Programy realizacji zadania mogą dotyczyć wyłącznie zakresu czasowego określonego w ogłoszeniu.

   

 6. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji Prezydenta Miasta Łodzi.

   

 7. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1406/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Miasta Łodzi w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej i ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w miejscu składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl).

   

 8. Łączna wysokość środków przyznanych w 2007 r. organizacjom pozarządowym na realizację zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosła 529.200 zł.

   

 9. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.

   

 10. Zastrzega się możliwość (bez podania przyczyny) odwołania konkursu , przedłużenia terminu składania ofert lub zakończenia postępowania konkursowego.

Pliki do pobrania:


2007-12-04

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1365/V/07
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 listopada 2007 r.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań - 2.589.000 zł.

 1. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od alkoholu.
  1. Terapia osób szkodliwie pijących i uzależnionych od alkoholu – kat. I.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 117.160 zł
   w 2008 roku – 100.000 zł.

    

  2. Terapia członków rodzin osób z problemem alkoholowym – kat. II.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 93.840 zł
   w 2008 roku – 73.800 zł.

    

  3. Terapia osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy - kat. III.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 71.000 zł
   w 2008 roku – 55.000 zł.

    

  4. Działania wspierające dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy – kat. VI.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 320.000 zł
   w 2008 roku – 304.200 zł.

    

  5. Poradnictwo prawno – socjalno - terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie – kat VII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 45.500 zł.
   w 2008 roku – 30.000 zł.

    

  6. Specjalistyczne działania konsultacyjno – interwencyjne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie - kat. VIII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 51.000 zł
   w 2008 roku – 30.000 zł.

    

  7. Wczesna Interwencja – kat. X.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 7.500 zł.
   w 2008 roku – 3.000 zł.

    

  8. Budowanie systemu współpracy poprzez tworzenie grup zadaniowych składających się z przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, edukacji, ochrony zdrowia, sądownictwa, pomocy społecznej, policji i organizacji pozarządowych w celu przeciwdziałania problemom uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym - kat. XII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 8.000 zł.
   w 2008 roku – 4.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 334 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl

   

 2. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne.
  1. Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym- kat. XIII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 40.000 zł
   w 2008 roku – 40.000 zł.

    

  2. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – kat. XIV.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 250.000 zł
   w 2008 roku – 550.000 zł.

    

  3. Organizowanie i prowadzenie banków żywności – kat. XV.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 115.000 zł
   w 2008 roku – 115.000 zł.

    

  4. Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) – kat. XVI.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 964.800 zł
   w 2008 roku – 984.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 149 (II piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Ośrodku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl

   

 3. Zapobieganie spożywaniu alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
  1. Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych- kat. XIX.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 35.000 zł
   w 2008 roku – 150.000 zł.

    

  2. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną – kat. XXI.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 50.000 zł
   w 2008 roku - 95.000 zł.

    

  3. Szkolenia wybranych grup zawodowych- przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych - kat. XXIV.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 5.000 zł
   w 2008 roku– 5.000 zł.

    

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Edukacji UMŁ, Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 431 (IV piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl

   

 4. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych – kat XXV.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2007 roku – 50.000 zł
  w 2008 roku – 50.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadania winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta w sekretariacie Wydziału Sportu UMŁ w Łodzi przy ul. Ks. Skorupki 21, pokój nr 8 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań - 460.000 zł.

 1. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.
  1. Terapia osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. I.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 90.840 zł
   w 2008 roku – 80.840 zł.

    

  2. Terapia członków rodzin osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. II.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 54.160 zł
   w 2008 roku – 44.160 zł.

    

  3. Działania wspierające dla rodzin osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. III.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 40.000 zł
   w 2008 roku – 40.000 zł.

    

  4. Poradnictwo prawne, socjalne dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin - kat IV.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 15.000 zł
   w 2008 roku – 15.000 zł.

    

  5. Wczesna interwencja – działania konsultacyjno - interwencyjne dla osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz ich rodzin – kat. VI.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 0 zł
   w 2008 roku –20.000 zł.

    

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ, Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 334 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl

   

 2. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem substancji psychoaktywnych.
  1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychoaktywnych – kat. IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 45.000 zł
   w 2008 roku – 80.000 zł.

    

  2. Realizacja programów reintegracji zawodowej osób uzależnionych, bezrobotnych po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego - kat X. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 28.000 zł
   w 2008 roku – 16.000 zł.

    

  3. Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego – kat XI.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 12.000 zł
   w 2008 roku – 14.000 zł.

    

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 149 (II piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Ośrodku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl

   

 3. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
  1. Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych – kat. XII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 50.000 zł
   w 2008 roku – 50.000 zł.

    

  2. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, promujących życie bez narkotyków – kat. XIII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2007 roku – 50.000 zł
   w 2008 roku - 50.000 zł.

    

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Edukacji UMŁ w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 431 (IV piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl

   

 4. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży promujących życie bez narkotyków poprzez organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych – kat XV

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2007 roku – 50.000 zł.
  w 2008 roku – 50.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadania winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Sportu UMŁ w Łodzi przy ul. Ks. Skorupki 21, pokój nr 8 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
 3. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 70% całkowitego kosztu zadania.
 4. Okres realizacji zadań – od 21 stycznia do 27 grudnia 2008 r.
 5. Szczegółowy wykaz czynności do ww. kategorii działań stanowi załącznik Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz załącznik Nr 1 do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008, przyjętych uchwałą Nr XXI/430/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 listopada 2007 r.
 6. Termin składania ofert: do 3 stycznia 2008 r. do godz.16.00.
 7. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi na podstawie propozycji Komisji Konkursowych, w drodze akceptacji wyników konkursu.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, dzień po akceptacji przez Prezydenta Miasta Łodzi.
 9. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowych, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1365/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 oraz powołania Komisji Konkursowych (zarządzenie do wglądu w miejscach składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl
 10. Wysokość środków przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2007 wynosiła 3.277.078 zł.
 11. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
 12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Pliki do pobrania:

Wyniki:


2007-11-22

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.:

 • szkolenie dzieci i młodzieży w terminie styczeń – kwiecień 2008 r. - 1.750.000 zł,
 • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w terminie styczeń – czerwiec 2008 r. – 170.000 zł,
 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w terminie styczeń – kwiecień 2008 r. - 200.000 zł.

Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 8 – w terminie do dnia 21 grudnia 2007 r. do godz. 16.00. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone w Wydziale lub wpłyną drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie składania ofert. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert. Formularze ofert oraz wymagania szczegółowe dostępne będą w siedzibie Wydziału Sportu (adres jw.) i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.uml.lodz.pl

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 

 • Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
  3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi poszczególnych zadań.

   

 • Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.

   

 • Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Komisji Konkursowej.

   

 • Programy realizacji zadań mogą dotyczyć wyłącznie zakresu czasowego określonego w ogłoszeniu.

   

 • Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji Prezydenta Miasta Łodzi.

   

 • Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1331/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w miejscu składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.uml.lodz.pl

   

 • Łączna wysokość środków przyznanych w 2006 r. organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wyniosła 5.322.000 zł.

   

 • Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.

   

 • Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert lub zakończenia postępowania konkursowego.

 

Pliki do pobrania:

Wyniki:


2007-11-07

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.:

 • konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe – w terminie do 31 grudnia 2007 r. – planowana kwota na realizację zadania wynosi 135.516,00 zł.

Oferty dotyczące ww. zadania winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój 8 – w terminie do dnia 7 grudnia 2007 r. do godz. 10.00. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone w Wydziale Sportu UMŁ lub wpłyną drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie składania ofert. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert. Formularze ofert oraz wymagania szczegółowe dostępne będą w siedzibie Wydziału Sportu UMŁ i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży,
  3. prowadzą działalność statutową na skomunalizowanych obiektach sportowych,
  4. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi zadania.
 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji zadania.

   

 3. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Komisji Konkursowej.

   

 4. Programy realizacji zadań mogą dotyczyć wyłącznie zakresu czasowego określonego w ogłoszeniu.

   

 5. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji Prezydenta Miasta Łodzi.

Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1257/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zarządzenie do wglądu w miejscu składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl).

 1. Łączna wysokość środków przyznanych w 2006 r. organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wyniosła 5.322.000 zł.

   

 2. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.

   

 3. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert lub zakończenia postępowania konkursowego.

Pliki do pobrania:


2007-10-31

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr X/172/07 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r., Uchwałą Nr X/171/07 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. oraz dyspozycją Prezydenta Miasta Łodzi, Wydział Sportu zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendiów i nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Prosimy o zapoznanie się z w/wym. uchwałami zawierającymi szczegółowe kryteria przyznawania nagród i stypendiów.

Kwota przeznaczona do rozdysponowania w II półroczu 2007 r. wynosi:

 • stypendia 198.760 zł
 • nagrody 127.973 zł

Wnioski na załączonych drukach, (ze względu na trudności jakie wystąpiły w prawidłowym wypełnieniu wniosków w I półroczu 2007 r. zostały opracowane nowe druki wniosków), wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w: Wydziale Sportu (ul. Ks. Skorupki 21 IIIp. pokój 8), do dnia 26 listopada 2007 r. do godz. 16.00.

Przypominamy, że wnioski muszą być podpisane przez osoby upoważnione statutowo do składania, w imieniu klubu, oświadczeń woli (obowiązuje zasada stosowana przy składaniu ofert).

Wnioski:

 • nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne,
 • z brakującymi podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
 • złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie,
 • złożone na niewłaściwych drukach,

nie będą rozpatrywane.

Druki wniosków, teksty uchwał znajdują się w na stronie bip.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania:

Wyniki:


2007-10-18

Prace społecznie użyteczne 2008 r.

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ informuje zainteresowane placówki i instytucje o możliwości przystąpienia w roku 2008 do prac społecznie użytecznych. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłane go do dnia 20 listopada br. w formie elektronicznej na adres email: j.popieluch@uml.lodz.pl oraz pisemnie na adres: Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź.

Wszelkich informacji nt. prac udziela Pani Joanna Popieluch nr tel. 042 638 59 30. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 27 października 2005 r. Nr 210, poz. 1745).

Podmiotami organizującymi prace społecznie użyteczne mogą być:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, tj. ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
 • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
 • organizacje pozarządowe realizujące zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych.
 • instytucje działające na rzecz społeczności lokalnej, nie działające w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej, tj. w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi, np.: szkoły, domy kultury, biblioteki, żłobki i przedszkola.

Zgłoszenie do prac społecznie użytecznych 2008 r. [>>> .doc] [>>> .pdf]


2007-10-04

OGŁOSZENIE

W związku z planowaną organizacją imprezy masowej dla mieszkańców Miasta „Sylwester Miejski 2007” zwracamy się z uprzejmą prośbą, do wszystkich zainteresowanych organizacją imprezy, o składanie ofert wraz z kosztorysem – koncepcji artystycznej i organizacyjnej Sylwestra Miejskiego – do Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ, ul. Piotrkowska 87, sekretariat I p. do dnia 16 października 2007 r.

Na realizację imprezy Miasto przeznacza kwotę do 250.000,-zł brutto. Do zadań organizatora należeć będzie zapewnić program artystyczny, pokaz sztucznych ogni, scenę, jej obsługę i oświetlenie.

Miasto zapewni ochronę i niezbędne zezwolenia dla przeprowadzenia imprezy. Informacje dotyczące współorganizacji oraz finansowania przez Miasto dostępne są pod nr tel. 638 44 78. (Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ)


2007-08-17

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi,
na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2008 r.

 

Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań, zmienionej uchwałą Nr LXXIII/1415/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 308, poz. 2385 z dnia 31 sierpnia 2006 r. oraz Nr 348, poz. 2672 z dnia 30 sierpnia 2006 r.).

W konkursie o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Łodzi mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zobowiązane z mocy prawa do finansowania, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Ofertę należy złożyć do dnia 30 września 2007 r., w kancelarii Oddziału Ochrony Zabytków Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 5, w godzinach pracy urzędu. Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały budżetowej na 2008 r.

Rozpatrzeniu przez Komisję Konkursową będą podlegały wnioski zawierające:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą wraz z aktualnym wypisem z właściwego rejestru;
 2. wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia i decyzji o wpisie do rejestru zabytków;
 3. wskazanie tytułu prawnego do użytkowania zabytku nieruchomego;
 4. określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
 5. deklaracja wielkości środków własnych przeznaczonych na wykonanie prac;
 6. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, na które ma być przeznaczona udzielona dotacja;
 7. wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
 8. oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wyżej wymienionych robót;
 9. zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca;
 10. kosztorys prac określonych we wniosku;
 11. oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej wnioskodawcy.

2007-06-26

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Łodzi

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanego w zakresie:

 1. Prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, w tym rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 12.000,- zł.

  Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń oraz zakupu usług obcych np. transportu.

   

 2. Organizowania imprez kulturalnych, w tym o charakterze integracyjnym. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 19.000,- zł.

  Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu zakupu usług obcych np. transportu oraz przygotowania poczęstunku, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, zakupu nagród rzeczowych (w cenie do 70,- zł za sztukę), zakupu artykułów spożywczych. Udział osób niepełnosprawnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w imprezie integracyjnej winien sięgać przynajmniej 50% ogółu uczestników.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań określonych w pkt I i II wyniosła w 2006 roku łącznie 147.600,- zł. W 2007 r. wydatkowano na te zadania 98.500,- zł, zaś w ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie łącznie do 31.000, - zł.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  5. dysponują, o ile to niezbędne do realizacji zadania, odpowiednią bazą lokalową i potrzebnym wyposażeniem,
  6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na odpowiednim formularzu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (formularze ofert można otrzymać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 009 jak również pobrać ze strony internetowej www.uml.lodz.pl).
 2. Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty w przypadku zadania określonego w pkt. I i II nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania, i jak również nie może być wyższa niż 4.000,- zł.
 3. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.
 4. Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę, ale każda oferta może dotyczyć tylko jednego zadania konkursowego określonego w pkt. I albo II.
 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 września 2007 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2007 r. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009, parter, w godzinach pracy Urzędu – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2007 r. do godziny 15.00. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 14 września 2007 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w sposób określony w regulaminie pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 816/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
 8. Kryteria oceny złożonych ofert:
  1. merytoryczna wartość oferty – innowacyjność projektu, długofalowość efektów, liczba beneficjentów oraz zgodność grupy docelowej z zadaniami wyznaczonymi w ogłoszeniu o konkursie – skala ocen 0-10 pkt,
  2. możliwość realizacji zadania przez oferenta – skala ocen 0-8 pkt,
  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-8 pkt,
  4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-8 pkt,
  5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-4 pkt.
 9. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji oferenta, a w przypadku jej braku, dotacja oferentowi nie będzie przyznana.
 10. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być na każdej stronie potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Uwaga! Informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod nr tel. 638-45-97.

Pliki do pobrania:


2007-06-26

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 801/V/07
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 20 czerwca 2007 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań – 10.000 zł

Konkursem objęte są następujące zadania adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół i przedszkoli należących do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie:

 1. Działania edukacyjne dotyczące problematyki zdrowia i promocji zdrowego stylu życia (bez problematyki uzależnień).
 2. Działania poprawiające sprawność fizyczną.

Środki na realizację działań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły:

 • w 2006 - 20.000 zł,
 • w 2007 – 0 zł.

  Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadania na rzecz dzieci i młodzieży;
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
   3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, posiadającą udokumentowane kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  3. Okres realizacji zadań rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 września 2007 r. i kończy nie później niż 21 grudnia 2007r.
  4. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania.
  5. Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu:
   1. druku, opracowania, składu materiału oraz zakupu materiałów piśmiennych i papierniczych służących do realizacji zadania;
   2. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia;
   3. zakupu usług związanych z realizacją zadania.
  6. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zdania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 334, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2007r., do godziny 15.00. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie.
  7. Formularze ofert można pobierać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 337 lub 338. Są one udostępnione również na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl.
  8. Szczegółowy tryb prowadzenia konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 801/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie oraz powołania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi, do dnia 31 sierpnia 2007 roku.
  10. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.
  11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Uwaga! Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.uml.lodz.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu: 638 47 34.

  Pliki do pobrania:


  2007-06-26

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 800/V/07
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 20 czerwca 2007 r.

  OGŁOSZENIE

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dotyczącego działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych

  Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań – 15.000 zł

  Konkursem objęte są następujące zadania dotyczące osób starszych:

  1. Działania informacyjno - edukacyjne na temat zdrowego stylu życia.
  2. Działania powodujące wzmacnianie aktywności społecznej.
  3. Działania poprawiające sprawność fizyczną.

  Środki na realizację działań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły:

  1. w 2005 r. – 14.060 zł
  2. w 2006r. – 17.420 zł.

  Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadania na rzecz starszych mieszkańców miasta;
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
   3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  3. Okres realizacji zadań rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 września 2007r. i kończy nie później niż 21 grudnia 2007 r.
  4. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania.
  5. Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu:
   1. druku, opracowania, składu materiału oraz zakupu materiałów piśmiennych i papierniczych służących do realizacji zadania;
   2. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia;
   3. zakupu usług związanych z realizacją zadania.
  6. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zdania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 334, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2007r., do godziny 15.00. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie.
  7. Formularze ofert można pobierać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 337. Są one udostępnione również na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl.
  8. Szczegółowy tryb prowadzenia konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 800/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dotyczącego działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych oraz powołania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w następnym dniu po ich zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi, do dnia 31 sierpnia 2007 roku.
  10. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.
  11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Uwaga! Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.uml.lodz.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu: 638 47 34.

  Pliki do pobrania:


  2007-06-26

  OGŁOSZENIE
  Prezydent Miasta Łodzi

   

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:

  1. Wspierania pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej poprzez dokonanie rekrutacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie min. 60 godzin szkoleń i działań animacyjnych dla łącznie 5 grup szkoleniowych (min. 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w grupie), w celu przygotowania do partnerskiej współpracy w ramach tzw. konsorcjów projektowych, mogących aplikować o środki pomocowe Unii Europejskiej,

   Standardy realizacji zadania 1.:

   1. koordynator projektu – wykształcenie min. średnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów;
   2. trener/animator - wykształcenie wyższe, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;
   3. liczebność w grupie szkoleniowej – do 15 osób;
   4. czas trwania szkolenia – do 8 godzin szkoleniowych dziennie, sesja szkoleniowa - max. 90 minut;
   5. dokumentacja:
    1. rejestracja uczestników (dane osobowo-adresowe);
    2. potwierdzenie uczestnictwa na listach obecności;
    3. program szkolenia (cel, adresaci, zawartość merytoryczna, forma, informacje o prowadzących);
    4. materiały piśmienne i szkoleniowe dla każdego uczestnika;
    5. ewidencja wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia;
    6. ewaluacja szkolenia;
   6. infrastruktura:
    • zapewnienie pomieszczeń z wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do prowadzenia szkoleń.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 1. – do 21.000,- zł.
   Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, wynajmu lub eksploatacji pomieszczeń, niezbędnego sprzętu, rekrutacji uczestników oraz zakupu materiałów biurowych i spożywczych.

   Termin realizacji zadania 1.: - rozpoczęcie nie później niż 1 października 2007 r., zakończenie – nie później niż 21 grudnia 2007 r.

    

  2. Zorganizowania konferencji dla min. 120 przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy, jak również przedstawicieli administracji publicznej, na temat współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi w 2007 r. oraz istotnych problemów środowiska organizacji pozarządowych, obejmującej w szczególności:
   1. wystąpienia ekspertów, m.in. ze środowiska naukowego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu,
   2. prezentację osiągnięć łódzkich organizacji pozarządowych,
   3. wystawę dokumentującą dorobek łódzkich organizacji pozarządowych,
   4. zajęcia o charakterze warsztatowym, dotyczące istotnych problemów środowiska organizacji pozarządowych.

   Standardy realizacji zadania 2.:

   1. koordynator projektu – wykształcenie min. średnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów;
   2. trener - wykształcenie wyższe, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;
   3. dokumentacja:
    1. rejestracja uczestników (dane osobowo-adresowe);
    2. potwierdzenie uczestnictwa na listach obecności;
    3. program warsztatów (cel, adresaci, zawartość merytoryczna, forma, informacje o prowadzących);
    4. materiały piśmienne i szkoleniowe dla każdego uczestnika;
   4. infrastruktura:
    • zapewnienie pomieszczeń z wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia konferencji.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2. – do 11.000,- zł.
   Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, zakupu usług, cateringu, obsługi technicznej, wynajmu pomieszczeń, sprzętu technicznego oraz zakupu materiałów biurowych.

   Termin realizacji zadania 2. – w okresie pomiędzy 3 grudnia 2007 r. a 8 grudnia 2007 r.

    

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 1. wyniosła w 2006 r. 28.781,- zł (dotacja dla organizacji pozarządowej), zaś na realizację zadania 2. – 16.620,- zł. (dotacja dla podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy).
  W 2007 r. wydatkowano do tej pory na te zadania 0,00 zł, zaś w ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie łącznie do 32.000,- zł.

  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
   3. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na odpowiednim formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (formularze ofert można otrzymać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 205, II p., jak również pobrać ze strony internetowej www.uml.lodz.pl).
  2. Kwota dotacji dla jednej oferty, w przypadku zadań 1. i 2., nie może przekroczyć 85 % całkowitego kosztu realizacji zadania.
  3. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.
  4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Oferty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2007 r. w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 205, II p., w godzinach pracy Urzędu.
  6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz nazwą zadania konkursowego. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po terminie. Zakres i warunki realizacji poszczególnych zadań publicznych zostaną ujęte w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
  7. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4 i regulaminem pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 749/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  8. Kryteria oceny złożonych ofert (dla każdego z zadań):
   1. merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 pkt,
   2. możliwość realizacji zadania przez oferenta – skala ocen 0-8 pkt,
   3. udział środków zewnętrznych pozyskanych na realizację zadania – skala ocen 0-8 pkt,
   4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-8 pkt,
   5. dotychczasowa współpraca z komórkami organizacyjnymi UMŁ i jednostkami organizacyjnymi Miasta i/albo rekomendacje innych podmiotów – skala ocen 0-4 pkt.
  9. Ogłoszenie wyników konkursu, nastąpi do dnia 21 września 2007 r.
  10. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania bądź działania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji oferenta, a w przypadku jej braku, dotacja oferentowi nie będzie przyznana.
  11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Uwaga! Informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod nr tel. 638-46-41, 638-46-00.

  Pliki do pobrania:


  2007-06-26

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 815/V/07
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 21 czerwca 2007 r.

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu
  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
  oraz
  Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

  MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

  Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań – 37.200 zł

  Cel I Programu - Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu.

  1. Specjalistyczne działania konsultacyjno – interwencyjne dla osób z problemem używania alkoholu, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie - kat. VIII.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. Wysokość środków przyznanych na realizację zadania w 2007 r. Wysokość środków przeznaczonych w konkursie na realizację zadania w 2007r.
  38.500 zł 29.300 zł 21.700 zł
  1. Wczesna Interwencja – kat. XI.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. Wysokość środków przyznanych na realizację zadania w 2007 r. Wysokość środków przeznaczonych w konkursie na realizację zadania w 2007r.
  7.500 zł 0 zł 7.500 zł
  1. Budowanie systemu współpracy w środowisku lokalnym w celu przeciwdziałania problemom uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie – kat. XXV.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. Wysokość środków przyznanych na realizację zadania w 2007 r. Wysokość środków przeznaczonych w konkursie na realizację zadania w 2007r.
  4.000 zł 0 zł 8.000 zł

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ, Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 334 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale i internecie pod adresem: www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.uml.lodz.pl.

  MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007

  Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań – 133.901 zł

  Cel I Programu - Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.

  1. Terapia osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. I.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. Wysokość środków przyznanych na realizację zadania w 2007 r. Wysokość środków przeznaczonych w konkursie na realizację zadania w 2007r.
  90.840 zł 90.840 zł 30.000 zł
  1. Terapia członków rodzin osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. II.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. Wysokość środków przyznanych na realizację zadania w 2007 r. Wysokość środków przeznaczonych w konkursie na realizację zadania w 2007r.
  54.160 zł 46.200 zł 37.960 zł
  1. Działania wspierające dla rodzin osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. III.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. Wysokość środków przyznanych na realizację zadania w 2007 r. Wysokość środków przeznaczonych w konkursie na realizację zadania w 2007r.
  40.000 zł 12.000 zł 38.060 zł
  1. Poradnictwo prawne, socjalne dla osób używających substancje psychoaktywne i ich rodzin - kat IV.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. Wysokość środków przyznanych na realizację zadania w 2007 r. Wysokość środków przeznaczonych w konkursie na realizację zadania w 2007r.
  15.000 zł 0 zł 15.000 zł

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ, Łódź, ul.Sienkiewicza 5, pokój nr 334 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale i internecie pod adresem: www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.uml.lodz.pl.

  Cel III Programu - Zapobieganie używania substancji psychoaktywnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży

  Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych jako form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży promujących życie bez narkotyków – kat. XIII.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. Wysokość środków przyznanych na realizację zadania w 2007 r. Wysokość środków przeznaczonych w konkursie na realizację zadania w 2007r.
  50.000 zł 37.119 zł 12.881 zł

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Sportu UMŁ, Łódź, ul. Ks. Skorupki 21, pokój nr 8 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale i internecie pod adresem: www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.uml.lodz.pl.

  Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

  1. Do konkursu ofert przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:
  2. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
   1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
   2. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania;
   3. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   4. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
  3. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
  4. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 70% całkowitego kosztu zadania.
  5. Okres realizacji zadań – od 10 sierpnia 2007 r. do 27 grudnia 2007 r.
  6. Szczegółowy wykaz czynności do ww. kategorii działań stanowi załącznik Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 oraz załącznik Nr 1 do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007, przyjętych uchwałą Nr LXXV/1452/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 września 2006r.
  7. Termin składania ofert: do 26 lipca 2007 r. do godz.16.00.
  8. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi na podstawie propozycji Komisji Konkursowych, w drodze akceptacji wyników konkursu.
  9. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  10. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowych, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 815/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 oraz powołania Komisji Konkursowych (zarządzenie do wglądu w miejscach składania ofert, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  11. Wysokość środków przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006 wynosiła 3.300.000 zł.
  12. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
  13. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Pliki do pobrania:


  2007-06-19

  Prezydent Miasta Łodzi

   

  ogłasza

  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.:

  • szkolenie dzieci i młodzieży w terminie sierpień - grudzień 2007 r. w następującym bloku zadaniowym:
   • organizacja szkolenia specjalistycznego dzieci i młodzieży zakwalifikowanej do kadry wojewódzkiej młodzików, dla wszystkich dyscyplin sportowych łącznie oraz organizacja udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w finałach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora – 230.000 zł
  • upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w terminie sierpień - grudzień 2007 r. - 129.000 zł

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 8do dnia 23 lipca 2007 r. do godz. 16.oo. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone w Wydziale lub wpłyną drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie składania ofert. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert. Formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dostępne będą w siedzibie Wydziału Sportu (adres jw.) i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl.

  Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

  1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz.651), które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania,
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi dla każdego z zadań.
  2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
  3. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.
  4. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Komisji Konkursowej.
  5. Programy realizacji zadań mogą dotyczyć wyłącznie zakresu czasowego określonego w ogłoszeniu.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji Prezydenta Miasta Łodzi.
  7. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 786/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowych (zarządzenie do wglądu w miejscu składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl).
  8. Łączna wysokość środków przyznanych w 2006 r. organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wyniosła 5.322.000 zł.
  9. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
  10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert lub zakończenia postępowania konkursowego.

  Pliki do pobrania:


  2007-06-18

  Wykaz organizatorów różnych form zajęć w mieście na terenie Łodzi w okresie wakacji letnich

  w terminie 25 czerwca – 31 sierpnia 2007 r.

  Pobierz plik >>>


  2007-06-15

  OGŁOSZENIE

  Zgodnie z uchwałą Nr X/172/07 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r., uchwałą Nr X/171/07 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. oraz dyspozycją Prezydenta Miasta Łodzi, Wydział Sportu zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendiów i nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

  Prosimy o zapoznanie się z w/wym. uchwałami zawierającymi szczegółowe kryteria przyznawania nagród i stypendiów.

  Kwota przeznaczona do rozdysponowania w I półroczu wynosi:

  • stypendia: 200.000 zł.
  • nagrody: 35.000 zł.

  Wnioski na załączonych drukach, wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w Wydziale Sportu (ul. Ks. Skorupki 21 IIIp. pokój 8),

  do dnia 6 lipca 2007 r. do godz. 16.00.

   

  Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane, jak również wnioski, które zostaną złożone w Wydziale lub wpłyną drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie.

  Druki wniosków, teksty uchwał znajdują się w na stronie www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej

  Szczegółowych informacji udziela kier. Oddziału Kultury Fizycznej i Sportu Longina Lefik 638-48-35 l.lefik@uml.lodz.pl

  • Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika/zawodniczki osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - dyscypliny indywidualne [>>> .doc] [>>> .pdf]

    

  • Wniosek o przyznanie nagród dla zawodników/zawodniczek osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - gry zespołowe [>>> .doc] [>>> .pdf]

    

  • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika/zawodniczki osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym [>>> .doc] [>>> .pdf]

  Wyniki:

   

 • Przyznane nagrody dla zawodnika/zawodniczki osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - dyscypliny indywidualne [>>> .xls]

   

 • Przyznane nagrody dla zawodników/zawodniczek osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - gry zespołowe [>>> .xls]

   

 • Przyznane stypendia sportowe dla zawodnika/zawodniczki osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym [>>> .xls]

   

 • Protokół z dnia 16 lipca 2007 r. >>>

   

 • Druk potwierdzający wypłatę stypendium sportowego [>>> .doc] [>>> .pdf]

   

 • Druk potwierdzający wypłatę nagrody [>>> .doc] [>>> .pdf]
 •  


  2007-06-13

  Załącznik Nr 2
  do zarządzenia Nr 714 /V/07
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 29 maja 2007 r.

  Ogłoszenie

  Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651)

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej młodzieży dotyczących: kształtowania wartości poprzez uczestnictwo w kulturze, wspomagania działalności opiekuńczej poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, rozwijania pozytywnych zachowań społecznych i kulturowych wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych, organizacji konferencji na temat wykluczenia społecznego i sposobów jego przeciwdziałania, obejmujące w szczególności:

  1. organizację cyklu imprez i warsztatów dla młodzieży mających na celu kształtowanie wartości poprzez uczestnictwo w kulturze;
  2. wspomaganie działań opiekuńczych adresowanych do dzieci i młodzieży z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez organizacje cyklu zajęć dodatkowych o charakterze prospołecznym;
  3. prowadzenie zajęć skierowanych do mniejszości etnicznych i kulturowych wzmacniających pozytywne zachowania społeczne oraz zajęć dla dzieci i młodzieży promujące zachowania tolerancji dla odmienności kulturowych;
  4. organizacje ogólnopolskiej konferencji adresowanej do środowisk pracujących na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poświęconej omówieniu problematyki wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze środowisk marginalizowanych, przeciwdziałaniu zjawisku „wypadania z systemu edukacyjnego” oraz wdrażania modeli pracy profilaktycznej i strategii działania wychowawczego szkół.

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań określonych:
  w pkt 1, 2 i 3 wynosi 100.000 zł ( sto tysięcy złotych);
  w pkt 4 wynosi 33. 000 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych).
  Łącznie - 133. 000 zł (sto trzydzieści trzy tysiące złotych).

  Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.

  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
  2. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania;
  3. dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami;
  6. dysponują 30% wkładem własnym niezbędnym do realizacji zadania.

  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 września 2007 r. i kończy się nie później niż 28 grudnia 2007 r. Oferty (w zaklejonych kopertach, z nazwą oferenta oraz nazwą zadania zgodnego z treścią ogłoszenia o konkursie) należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 428, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.

  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 dzień po uzyskaniu akceptacji wyników konkursu przez Prezydenta Miasta Łodzi. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 714 /V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej młodzieży dotyczących: kształtowania wartości poprzez uczestnictwo w kulturze, wspomagania działalności opiekuńczej poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, rozwijania pozytywnych zachowań społecznych i kulturowych wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych, organizacji konferencji nt. wykluczenia społecznego i sposobów jego przeciwdziałania oraz, powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

  1. merytoryczna wartość oferty - innowacyjność projektu, długofalowość, liczba beneficjentów oraz zgodność grupy docelowej z zadaniami wyznaczonymi w ogłoszeniu o konkursie;
  2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę - baza lokalowa, możliwości organizacyjne, kwalifikacje kadry;
  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadani (niezbędny wkład własny środków finansowych oferenta wynosi 30%);
  4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta Łodzi na rok 2007 oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
  5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje;
  6. zgodność oferty z treścią ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.

  Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt 1, wyniosły:

  1. w 2005 r. – 185.000 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  2. w 2006 r. – 133 .000 zł (sto trzydzieści trzy tysiące złotych).

  Formularze ofert można pobierać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 5, pok. 428. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

  Uwaga!


  Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl lub pod nr tel. 638-48-28.

  Wyniki konkursu (.xls) >>>


  2007-06-12

  PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

  PREZYDENT MIASTA ŁODZI
  Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź
  zaprasza do rokowań
  w celu wyłonienia nabywcy 108 udziałów Miasta Łodzi
  w Przedsiębiorstwie „Galerie Miejskie” Sp. z o.o.

  Przedsiębiorstwo ,,Galerie Miejskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113 zostało utworzone w 1991 r. Przedmiotem działalności Spółki jest handel dziełami sztuki i antykami oraz świadczenie usług w zakresie renowacji antyków, oprawy obrazów, wyceny dzieł sztuki i antyków. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 280.000 zł. Miasto Łódź posiada 108 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł za udział, co stanowi 38,6 % kapitału zakładowego.

  Podstawą prawną zbycia udziałów

  jest art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937), art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw (Dz.U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz.2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz.1400, Nr 169, poz.1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz.1532) oraz Uchwała Nr III/42/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź udziałów Przedsiębiorstwa ,,Galerie Miejskie” Sp. z o.o. poprzez ich sprzedaż.

  Przedmiotem rokowań jest:

  • cena za 1 udział Miasta Łodzi w Przedsiębiorstwie ,,Galerie Miejskie” Sp. z o.o., nie niższa od wartości nominalnej wynoszącej 1000 zł,
  • pakiet zobowiązań inwestycyjnych na rzecz ww. Spółki w celu sprzedaży 108 udziałów Przedsiębiorstwa „Galerie Miejskie” Sp. z o.o. należących do Miasta Łodzi, o łącznej wartości nominalnej 108.000 zł.

  Zbywca nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

  Przed złożeniem pisemnej odpowiedzi na zaproszenie do rokowań, zainteresowani mogą otrzymać Memorandum Informacyjne dotyczące Przedsiębiorstwa „Galerie Miejskie” Sp. z o.o. Memorandum jest dostępne w Wydziale Gospodarowania Majątkiem, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pokój 460. Prośbę o przesłanie Memorandum drogą elektroniczną można przesłać na adres: wgmnadzor@uml.lodz.pl. Warunkiem otrzymania Memorandum jest podpisanie zobowiązania do zachowania poufności.

  Pisemne odpowiedzi na zaproszenie do rokowań należy przesyłać lub składać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, pok. 455, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Galerie Miejskie Sp. z o. o. – sprzedaż udziałów. Nie otwierać.”, w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi - www.uml.lodz.pl.

  O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do rokowań

  oferenci zostaną powiadomieni pisemnie najpóźniej w terminie 45 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) lub pod numerami telefonów w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi: 0 42 638-43-49, 0 42 638-43-61.

  Zastrzeżenia:

  1. Przed złożeniem oferty zainteresowani zobowiązani są do zapoznania się z „Warunkami rokowań”, określającymi elementy składowe, które dla swej ważności powinna zawierać oferta (§ 5 „Warunków rokowań”) oraz z „Regulaminem pracy Zespołu ds. rokowań”. Dokumenty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl).
  2. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie rokowania.
  3. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie przed upływem 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w BIP oraz do przedłużenia terminu do zawiadomienia o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu oferentów do rokowań.
  4. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy udziałów.
  5. Miasto Łódź nie ponosi kosztów uczestnictwa oferentów w rokowaniach oraz kosztów związanych z zawarciem umowy zbycia udziałów.

  Pliki do pobrania:


  2007-05-31

  Ogłoszenie

  Dzisiaj rusza kolejna edycja konkursu „Łódź Proponuje 2007”!

  Do 16 lipca br. małe oraz średnie (zatrudniające do 50 lub od 50 do 250 osób) firmy z Łodzi mogą zgłaszać swoje produkty do konkursu, który niezmiennie ma na celu wyróżnienie i promocję najlepszych łódzkich produktów.

  Dla zwycięzcy Prezydent Łodzi ufundował nagrodę główną w wysokości 20 tys. złotych. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się godłem konkursu „Łódź Proponuje” oraz bezpłatną promocję w mediach patronujących konkursowi. Ogłoszenie wyników zaplanowano na październik.

  Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, ul. Piotrkowska 113, tel. 638 47 00, na stronie internetowej konkursu www.lodzproponuje.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


  2007-05-29

  Ogłoszenie

  Z dniem 1 czerwca 2007 r. można już składać zgłoszenia na ławników w kadencji 2008-2011. Ławnikiem może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończyła 30 lat,
  4. jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5. nie przekroczyła 70 lat,
  6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

  Kandydatów na ławników do sądów rejonowych i sądów okręgowych zgłaszać mogą:
  prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej 25 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie (stałe zameldowanie), w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

  Kandydatów na ławników do sądów pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

  Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia (stanowiącej załącznik do Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości). Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl lub w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ, ul. Sienkiewicza 5, pok. 222.

  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2007 r. w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ.


  2007-05-25

  Ogłoszenie

  o przeprowadzeniu konkursu ofert na wybór kandydatów
  na inkasentów podatku od posiadania psów z terenu Miasta Łodzi
  z podziałem wg właściwości delegatur UMŁ

   

  1. Organizator konkursu: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5

    

  2. Przedmiot konkursu: wybór kandydatów na inkasentów podatku od posiadania psów z terenu Miasta Łodzi z podziałem wg właściwości delegatur UMŁ.

    

  3. W konkursie mogą wziąć udział: oferenci spełniający warunki określone w Regulaminie konkursu.

    

  4. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5, I p. pok. 127, tel. (42) 638-45-27 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl

    

  5. Miejsce i termin składania ofert: Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5, I p. pok. 127 – w terminie do dnia 26 czerwca 2007 r. do godz. 10.00.

    

  6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5, I p. pok. 105 – dnia 26 czerwca 2007 r. o godz. 11.00.

  Michał Łyczek
  Przewodniczący Komisji Konkursowej

  Pliki do pobrania:


  2007-05-22

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 642/V/07
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 16 maja 2007 r.

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2007

  Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań - 643.000 zł

  I. Wydział Zdrowia Publicznego - 186.000 zł

  Cel I. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy.

  Adresaci: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, społeczność lokalna.

  Zadanie 3. Wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, w tym również w środowisku osoby niepełnosprawnej.

  Działanie:
  Promowanie i prowadzenie mediacji, w tym mediacji rodzinnych – 15.000 zł.

  Cel II. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie.

  Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie przemocy.

  Zadanie 1. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą.

  Działania:

  1. Poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne - 130.000 zł
  2. Obdukcja lekarska – 41.000 zł.

  Oferty dotyczące powyższych zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania i działania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi (pokój nr 334, III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

  II. Wydział Edukacji – 157.000 zł

  Cel I. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy.

  Adresaci: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, społeczność lokalna.

  Zadanie 3. Wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, w tym również w środowisku osoby niepełnosprawnej.

  Działanie:
  Warsztaty wychowawcze dla dzieci i młodzieży dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów – 55.800 zł.

  Cel II. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie.

  Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie przemocy.

  Zadanie 1. Udzielanie pomocy i wparcia osobom dotkniętym przemocą.

  Działania:

  1. Grupy wsparcia - 1.200 zł.
  2. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne dla dzieci i młodzieży - 50.000 zł

  Cel III. Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.

  Adresaci: sprawcy przemocy – dzieci i młodzież.

  Zadanie 1. Zajęcia korekcyjno – edukacyjne.

  Działanie:


  Zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją konfliktem – indywidualne i grupowe – 50.000 zł

  Oferty dotyczące powyższych zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania i działania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi (pokój nr 431, IV piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

  III. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 300.000 zł.

  Cel II. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie.

  Adresaci:

  osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie przemocy.

  Zadanie 3. Udzielanie pomocy i wparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu.

  Działanie:
  Udzielanie bezpiecznego schronienia osobom dorosłym lub rodzinom dotkniętym przemocą - 300.000 zł.

  Oferty dotyczące powyższego zadania winny być złożone zgodnie z formularzem ofert w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania i działania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 149 (II piętro) w Łodzi. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Ośrodku i internecie pod adresem www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

  1. Do konkursu ofert przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
   3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
  2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
  3. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 70% całkowitego kosztu zadania.
  4. Okres realizacji zadań – od 1 lipca do 27 grudnia 2007 r.
  5. Termin składania ofert: do 21 czerwca 2007 r. do godz. 16.00.
  6. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi na podstawie propozycji Komisji Konkursowej, w drodze akceptacji wyników konkursu.
  7. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  8. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 642/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2007 oraz powołania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w miejscach składania ofert oraz na stronie internetowej www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej).
  9. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
  10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  2007-05-08

  OGŁOSZENIE

  PREZYDENT MIASTA ŁODZI
  ogłasza

   

  otwarty konkurs ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Miasta Łodzi meczów półfinałowych Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009”

 • Adresaci konkursu:
    1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
    2. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące warunki:
     • są zarejestrowane i prowadzą działalność na terenie Polski, prowadzą działalność nie nastawioną na osiąganie zysków i nie rozdzielają wypracowanych dochodów pomiędzy swoich członków,
     • wykazują doświadczenie i umiejętności w realizacji działań, których dotyczy składany przez nie wniosek,
     • nie zalegają z płatnościami na rzecz Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

   

 • Forma realizacji zadania:
  wsparcie organizacji imprezy sportowej

   

 • Cele konkursu
  • wsparcie organizacji najwyższej rangi imprezy sportowej, skierowanej do szerokiej grupy uczestników i widzów z kraju i zagranicy.
  • umożliwienie mieszkańcom Miasta Łodzi udziału w widowisku sportowym na najwyższym poziomie.
  • przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Miasta Łodzi mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009.

   

 • Termin realizacji zadania

 • Przewiduje się, że zadanie powinno zostać zrealizowane pomiędzy 1 lipca 2007 r. a 15 grudnia 2009 roku.

   

 • Miejsce realizacji zadania
 •  


  Miasto Łódź.

   

 • Środki przeznaczone na realizacją zadania
 •  

  • w roku 2007 planowana wysokość środków na realizację zadania 700.000 zł
  • w roku 2008 prognozowana wysokość środków na realizację zadania 1.400.000 zł
  • w roku 2009 prognozowana wysokość środków na realizację zadania 1.400.000 zł

  Całkowita kwota dotacji z budżetu Miasta Łodzi przewidziana na prace przygotowawcze i przeprowadzenie powyższej imprezy wyniesie 3.500.000 zł i jest uzależniona od przyjęcia przez Radę Miejską w Łodzi budżetu na rok 2008 i 2009.

  Całkowita kwota dotacji udzielonej z budżetu Miasta Łódź na ww. zadanie w 2005 i 2006 roku wyniosła 0 zł.

   

 • Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach zadania:
 •  

  1. Wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodnie z cenami panującymi na rynku lokalnym (np. koszty osobowe zadania – wynagrodzenia obsługi medycznej, technicznej, sędziowskiej, tłumaczy itp.)
  2. Koszty rzeczowe:
   • koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia (np. zakup materiałów, drobnego sprzętu sportowego, koszty oprawy widowiska – flagi, trofea, pokazy i występy artystyczne, nagrody rzeczowe dla uczestników itp.)
   • koszty lokalowe (czynsz, media – gaz, energia, ciepła i zimna woda, ogrzewanie w części dotyczącej realizacji zadania)
   • koszty delegacji i przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania,
   • opłaty licencyjne na rzecz FIBA
   • koszty bieżące związane z realizacją zadania (np. telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych itp.)
  3. Zakup usług (np. wyżywienie, transport i zakwaterowanie uczestników i zaproszonych gości, wynajem obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, przygotowanie, konserwacja obiektów i urządzeń sportowych, usługi poligraficzne, ochrona imprezy)

   

 • Z dotacji nie można sfinansować:
  1. zakupu gruntów bądź innych nieruchomości,
  2. budowy bądź zakupu budynków lub lokali,
  3. zakupu środków trwałych, remontów, adaptacji pomieszczeń nie będących własnością Miasta Łodzi,
  4. wydatków inwestycyjnych,
  5. kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  6. kosztów wkładu rzeczowego i kadrowego (np. pracy wolontariuszy, kosztów wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego, własnej lub użyczonej sali, boiska itp.),
  7. tworzenia funduszy kapitałowych,
  8. przedsięwzięć, które są już dofinansowywane z budżetu Miasta Łodzi lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
  9. pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć.

   

 • Warunki składania ofert
  1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz 2207)
  2. Druk oferty stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.527/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Miasta Łódź meczów półfinałowych Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009”, druki są również do pobrania w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, pok. 8, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi – www.uml.lodz.pl
  3. Ofertę należy:
   • sporządzić w języku polskim,
   • sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym wraz z ponumerowaniem stron,
   • podpisać przez osobę lub osoby uprawnione do składnia oświadczeń woli, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia np. (aktualny tj. ważny przez okres 3 miesięcy odpis z właściwego rejestru ).
   • złożyć w kopercie zaadresowanej: „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Sportu - oferta dotycząca zadania: „Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Miasta Łodzi meczów półfinałowych Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009” w Sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, pokój 8, w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia oferty. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania. W przypadku wysyłki oferty pocztą na kopercie należy umieści nazwę zadania oraz nazwę i adres oferenta.
  4. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:
   • Oświadczenie o (w jednym egzemplarzu):
    • niezaleganiu z płatnościami na rzecz Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
    • zobowiązaniu do utrzymywania wskazanego w ofercie rachunku bankowego nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Miastem Łódź,
    • zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,
    • posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego,
    • zapewnieniu lokalu do realizacji zadania (np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, zgody dyrektora placówki sportowej, oświatowej, kulturalnej).
    • posiadaniu zgody właściwej federacji sportowej na organizację imprezy.
   • Sprawozdanie finansowe (zgodnie z art.45 ust 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późn. zm.) i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.
   • Udokumentowanie podstawy prawnej działalności, tzn. uwierzytelniony odpis z rejestru stowarzyszeń, fundacji lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności, (ważny przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia).
   • Numer REGON – zaświadczenie z Urzędu Statystycznego.
   • Statut organizacji.
   • Niezbędne zezwolenia, upoważnienia i decyzje wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania.

   UWAGA !
   Oferta, która nie będzie posiadała wszystkich wyżej wymienionych elementów zostanie odrzucona z powodów formalnych.

    

  5. Nieobligatoryjnie:
   • pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotyczące dotychczas realizowanych zadań,
   • inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

   

 • Ocena ofert i kryteria
  1. Oceny złożonych ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji, dokona Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi.
  2. Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
   • celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z niniejszym ogłoszeniem ,
   • posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, rzeczowego, ekonomicznego,
   • zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
   • osiągnięcia i doświadczenie oferenta w realizacji proponowanego lub podobnego zadania,
   • ocenę realizacji wcześniejszych zadań, w tym ich liczbę i tradycje,
   • pozyskanie do współpracy i współfinansowania zadania organów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych
   • posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania.
   • rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównanie jej z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi
   • rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Miasta Łodzi.
  3. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami i udzielania szczegółowych informacji:
   • Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi – Mieczysław Nowicki,
   • p.o.kierownik Oddziału Kontroli i Nadzoru Wydziału Sportu UMŁ – Teresa Bukowska,
   urzędujący w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Skorupki 21 , tel. 638-48-36; 638-48-70 w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 (wtorek od 9.00 do 17.00).
  4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 45 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
  5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. O odwołaniu lub unieważnieniu konkursu decyduje Prezydent Miasta Łodzi.

   

 • Wyniki konkursu

 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi oraz opublikowane zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi – www.uml.lodz.pl
  Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi.

   

 • Zawarcie umowy
  1. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
  2. Przed podpisaniem umowy podmiot zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowo:
   • zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione, o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty,
   • zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione, o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty,
   • oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.

   

 • Zasady przekazania dotacji:
  1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
  2. Miasto Łódź może odstąpić od wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy (w całości lub części), w szczególności w części dotyczącej dofinansowania , w następujących przypadkach:
   • ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie.
   • utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów, bądź kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.
  3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym podmiotem a Miastem Łódź. Umowę ze strony podmiotu przyjmującego realizację przedmiotowego zadania podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem. Możliwe jest przekazywanie dotacji w transzach – zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji zadania. Przekazanie środków finansowych na konto podmiotu nastąpi w terminie określonym w umowie. Żadne koszty związane z realizacją dotowanego zadania, powstałe przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji zadania, określonym w umowie, nie będą pokrywane ze środków dotacji.
   Nie złożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nie przekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego realizacji nie zostało złożone sprawozdanie bądź na inne zadania realizowane przez ten sam podmiot.

  Wyniki konkursu >>>


  2007-05-04

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2007 r. zadań Miasta Łodzi
  w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

   

  Nazwa zadania:
  Katalog zadań.

  1. Festiwale i konkursy muzyczne. Kwota dotacji do 40.000 zł.
  2. Przeglądy chóralne. Kwota dotacji do 9.500 zł.
  3. Koncerty muzyczne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  4. Edukacja muzyczna. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  5. Muzyka XX wieku. Rok Karola Szymanowskiego. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  6. Konfrontacje taneczne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  7. Upowszechnianie tańca ludowego. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  8. Konkursy taneczne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  9. Edukacja filmowa. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  10. Festiwale filmowe. Kwota dotacji do 15.000 zł.
  11. Festiwale i przeglądy teatralne. Kwota dotacji do 20.000 zł.
  12. Edukacja teatralna. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  13. Rok Stanisława Wyspiańskiego. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  14. Wystawy łódzkich artystów plastyków. Kwota dotacji do 7.000 zł.
  15. Wystawy plastyków amatorów. Kwota dotacji do 4.000 zł.
  16. Upowszechnianie sztuk plastycznych. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  17. Konkursy plastyczne. Kwota dotacji do 20.000 zł.
  18. Wystawy fotograficzne. Kwota dotacji do 7.000 zł.
  19. Konkursy fotograficzne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  20. Upowszechnianie literatury. Kwota dotacji do 7.000 zł.
  21. Promocja czytelnictwa. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  22. Konkursy poetyckie. Kwota dotacji do 8.000 zł.
  23. Podtrzymywanie tradycji lokalnej. Kwota dotacji do 15.000 zł.
  24. Wspieranie nowatorskich przedsięwzięć kulturalnych. Kwota dotacji do 20.000 zł.
  25. Kultura łódzka i jej wielcy twórcy. Kwota dotacji do 60.000 zł.
  26. Dokumentowanie działalności wybitnych łodzian. Kwota dotacji do 30.000 zł.
  27. Interdyscyplinarne działania kulturalne. Kwota dotacji do 15.000 zł.
  28. Kultura różnych narodów. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  29. Bez barier - kultura czynnikiem integracyjnym. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  30. Polska tradycja bożonarodzeniowa. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  31. Muzyczne tradycje bożonarodzeniowe. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  32. Promocja młodych talentów. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  33. Promocja sztuki estradowej. Kwota dotacji do 10.000 zł.

  ( Z każdego zadania zostanie wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta).
  Łączna kwota na realizację zadań 412.500 zł.

  W konkursie mogą brać udział:


  Organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

  Termin i warunki składania ofert:

  1. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
  2. Formularze ofert są dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej bip.uml.lodz.pl oraz w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102.
  3. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 16.00, wtorek: 9.00 – 17.00) w terminie do 6 czerwca 2007 r. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu (niezależnie od daty stempla pocztowego).
  4. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
   • aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
   • statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędacych spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 117), a dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229 poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz.1540);
   • umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1 oferty partnera);
   • oświadczenie o uzyskaniu informacji niezbędnych do złożenia oferty;
   • oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec organizacji;
   • oświadczenie o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego;
   • oświadczenie o niepodleganiu sankcjom wynikającym z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832)
  5. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela oferenta.

  Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert:

  1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z trybem Regulaminu postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 585/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2007 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
  3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
   • merytoryczna wartość oferty, skala ocen: 0-10 punktów;
   • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen: 0-5 punktów;
   • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen: 0-5 punktów;
   • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi, skala ocen: 0-10 punktów;
   • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen: 0-10 punktów.
  4. Odrzuceniu podlegają oferty:
   • złożone po terminie (nie dopuszcza się uzupełnienia ofert po terminie ich złożenia);
   • niekompletne, złożone na innym formularzu, nieprawidłowo wypełnione, nieczytelne;
   • dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
   • nieuwzględniające zadania wskazanego w niniejszym ogłoszeniu;
   • przesłane drogą elektroniczną;
   • złożone przez podmiot nieuprawniony.

  Zasady przyznawania dotacji:

  1. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
  3. Dotację otrzymuje organizacja, której oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników (odrębnej dla każdego zadania) i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 % punktów.
  4. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu.
  5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty. W przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji dopuszcza się możliwość dokonania korekty kosztorysu przedstawionego w ofercie.
  6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
   • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
   • budowę, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów;
   • zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych;
   • działalność gospodarczą;
   • pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
  8. Od rozstrzygnięcia Komisji nie przysługuje odwołanie.

  Terminy i warunki realizacji zadania:

  1. Realizacja zadania powinna nastąpić nie wcześniej niż 1 września 2007 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2007 r.
  2. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy pomiędzy Miastem Łódź a wybranymi oferentami.
  3. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.
  4. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

  W 2006 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły 594.767 zł.
  W 2007 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły 147.219 zł.

  Uwaga!

  Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej bip.uml.lodz.pl lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.


  2007-04-26

  OGŁOSZENIE

  Prezydent Miasta Łodzi


  ogłasza konkurs ofert na zlecenie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej realizacji zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

  Do konkursu ofert mogą przystąpić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej spełniające następujące wymagania:

  • działające na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi,
  • prowadzące działalność statutową w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień,
  • zlecenie dotyczy świadczeń nieobjętych kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz świadczeń zakontraktowanych, jeżeli ich celem jest rozszerzenie dostępności do określonej usługi lub jej kontynuacja.
  1. Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne określone w Załączniku Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007, przyjętego uchwałą Nr LXXV/1452/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 września 2006 r.
  2. Zakup świadczeń zdrowotnych przez Prezydenta Miasta Łodzi nastąpi w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Nr 510/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej realizacji zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 oraz powołania Komisji Konkursowej.
  3. Okres realizacji: od 17 maja do 27 grudnia 2007 r.
  4. Termin składania ofert: w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi, niezwłocznie po ich akceptacji przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  6. Planowana kwota na realizację zadania: 75.000 zł.

  Wymagania ofertowe zawiera formularz oferty, który wraz z katalogiem działań należy pobrać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pokój 331 (III piętro, tel. 638 47 22), w godzinach pracy Urzędu.

  Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi (sekretariat Wydziału Zdrowia Publicznego pok. 334).


  2007-04-12

  Ogłoszenie

  Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi ogłasza nabór ofert na wsparcie finansowe organizacji letnich, plenerowych imprez kulturalnych, realizowanych w szczególności w parkach miejskich. Na wsparcie wyżej wymienionych przedsięwzięć Miasto przeznacza kwotę 100.000,-zł brutto.

  Imprezy kulturalne mają być organizowane w sobotę lub niedzielę – od soboty 30 czerwca do niedzieli 2 września 2007 r.

  Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w terminie do dnia 7 maja 2007 r. w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy urzędu.

  Formularze ofert, oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej www.uml.lodz.pl lub w Wydziale Kultury pod numerem telefonu 638-43–73 lub 638-44-78.


  2007-04-12

  PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

  PREZYDENT MIASTA ŁODZI
  Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź
  zaprasza do rokowań
  w celu wyłonienia nabywcy 108 udziałów Miasta Łodzi
  w Przedsiębiorstwie „Galerie Miejskie” Sp. z o.o.

  Przedsiębiorstwo ,,Galerie Miejskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113 zostało utworzone w 1991 r. Przedmiotem działalności Spółki jest handel dziełami sztuki i antykami oraz świadczenie usług w zakresie renowacji antyków, oprawy obrazów, wyceny dzieł sztuki i antyków. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 280.000 zł. Miasto Łódź posiada 108 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł za udział, co stanowi 38,6 % kapitału zakładowego.

  Podstawą prawną zbycia udziałów

  jest art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937), art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw (Dz.U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz.2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz.1400, Nr 169, poz.1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz.1532) oraz Uchwała Nr III/42/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź udziałów Przedsiębiorstwa ,,Galerie Miejskie” Sp. z o.o. poprzez ich sprzedaż.

  Przedmiotem rokowań jest:

  • cena za 1 udział Miasta Łodzi w Przedsiębiorstwie ,,Galerie Miejskie” Sp. z o.o., nie niższa od wartości nominalnej wynoszącej 1000 zł,
  • pakiet zobowiązań inwestycyjnych na rzecz ww. Spółki w celu sprzedaży 108 udziałów Przedsiębiorstwa „Galerie Miejskie” Sp. z o.o. należących do Miasta Łodzi, o łącznej wartości nominalnej 108.000 zł.

  Zbywca nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

  Przed złożeniem pisemnej odpowiedzi na zaproszenie do rokowań, zainteresowani mogą otrzymać Memorandum Informacyjne dotyczące Przedsiębiorstwa „Galerie Miejskie” Sp. z o.o. Memorandum jest dostępne w Wydziale Gospodarowania Majątkiem, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pokój 460. Prośbę o przesłanie Memorandum drogą elektroniczną można przesłać na adres: wgmnadzor@uml.lodz.pl. Warunkiem otrzymania Memorandum jest podpisanie zobowiązania do zachowania poufności.

  Pisemne odpowiedzi na zaproszenie do rokowań należy przesyłać lub składać w Wydziale Gospodarowania Majątkiem, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, pok. 455, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Galerie Miejskie Sp. z o. o. – sprzedaż udziałów. Nie otwierać.”, w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi - www.uml.lodz.pl.

  O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do rokowań

  oferenci zostaną powiadomieni pisemnie najpóźniej w terminie 45 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) lub pod numerami telefonów w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi: 0 42 638-43-49, 0 42 638-43-61.

  Zastrzeżenia:

  1. Przed złożeniem oferty zainteresowani zobowiązani są do zapoznania się z „Warunkami rokowań”, określającymi elementy składowe, które dla swej ważności powinna zawierać oferta (§ 5 „Warunków rokowań”) oraz z „Regulaminem pracy Zespołu ds. rokowań”. Dokumenty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl).
  2. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie rokowania.
  3. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie przed upływem 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w BIP oraz do przedłużenia terminu do zawiadomienia o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu oferentów do rokowań.
  4. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny oraz ich zamknięcia bez wybrania nabywcy udziałów.
  5. Miasto Łódź nie ponosi kosztów uczestnictwa oferentów w rokowaniach oraz kosztów związanych z zawarciem umowy zbycia udziałów.

  Pliki do pobrania:


  2007-04-06

  Ogłoszenie
  o przeprowadzeniu konkursu ofert na wybór kandydatów na inkasentów podatku od posiadania psów z terenu Miasta Łodzi z podziałem wg właściwości delegatur UMŁ

  1. Organizator konkursu: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5

  2. Przedmiot konkursu: wybór kandydatów na inkasentów podatku od posiadania psów z terenu Miasta Łodzi z podziałem wg właściwości delegatur UMŁ.

  3. W konkursie mogą wziąć udział: oferenci spełniający warunki określone w Regulaminie konkursu.

  4. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5, I p. pok. 127, tel. (42) 638-45-27 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl

  5. Miejsce i termin składania ofert: Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5, I p. pok. 127 – w terminie do dnia 27 kwietnia 2007 r. do godz. 10.00.

  6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5, I p. pok. 105 – dnia 27 kwietnia 2007 r. o godz. 11.00.

  Pliki do pobrania:


  2007-03-28

  Ogłoszenie

  Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi ogłasza nabór projektów na wsparcie finansowe produkcji pełnometrażowych filmów fabularnych lub dokumentalnych, których zdjęcia (lub część zdjęć) będą zrealizowane w naszym mieście, przedstawiających korzystny wizerunek Łodzi. Faza produkcyjna, której dotyczy wsparcie finansowe musi zakończyć się do 30 listopada 2007r. i być rozliczona do dnia 15 grudnia 2007r.

  Na wsparcie wyżej wymienionych produkcji Miasto przeznacza ogólną kwotę 600.000 zł - brutto.

  Wymagania wobec składających projekty:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację projektu,
  4. otrzymane środki od Miasta w 150% winny być wydatkowane na terenie Łodzi, z tego 100% w fazie zdjęciowej. .

  Kryteria oceny wniosków:

  Lp. Nazwa kryterium Punkty
  1. wartość artystyczna projektu scenariusza 25
  2. walory poznawcze i etyczne projektu oraz ich znaczenie dla realizacji celów wsparcia finansowego produkcji – utrwaleniu pozytywnego wizerunku miasta 25
  3. wykorzystanie plenerów charakterystycznych dla miasta 20
  4. ocena kalkulacji kosztów 10
  5. procentowy udział Miasta w kosztach produkcji 10
  6. struktura wydatków na terenie Miasta 10

  Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz formularz wniosku, dostępne są w Wydziale Kultury UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638 43 73 lub na stronie www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Formularz wniosku wraz ze scenariuszem należy składać w sześciu egzemplarzach, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Wydziału Kultury UMŁ, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2007r.


  2007-03-26

  Spotkanie informacyjne pod hasłem: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki – wspieramy mieszkańców województwa łódzkiego na rynku pracy"

  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wraz z Biurem Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ zaprasza na spotkanie informacyjne pod hasłem: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki – wspieramy mieszkańców województwa łódzkiego na rynku pracy".

  Spotkania adresowane są do przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji szkoleniowych, organizacji pozarządowych, samorządów gospodarczych i zawodowych, szkół wyższych oraz innych instytucji zainteresowanych realizacją projektów na rzecz rozwoju rynku pracy.

   

  Celem spotkań jest zapoznanie partnerów rynku pracy z zasadami pozyskiwania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach 2007-2013 w ramach trzech głównych obszarów:

  • poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
  • wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i rozwój przedsiębiorstw w regionie.

  Spotkania organizowane będą w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104) w dniach 23 i 27 kwietnia 2007 roku od godz. 10.00.
  Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej i przesłanie go na adres:

  Urząd Miasta Łodzi
  Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
  ul. Piotrkowska 113, 90 – 430 Łódź
  - za pomocą poczty elektronicznej na adres: k.urbanska@uml.lodz.pl
  lub
  - faksem: 042 638 44 85
  o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


  2007-03-16

  Ogłoszenie

  Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi ogłasza nabór ofert na dofinansowanie wydawania czasopisma kulturalno- informacyjnego dotyczącego wydarzeń kulturalnych i festiwali w Łodzi.

  Zadanie powinno zostać zrealizowane w terminie do dnia 30 listopada 2007 r. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w terminie do dnia 30 marca 2007 r. w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy urzędu.

  Formularze ofert, oraz szczegółowe informacje dostępne są w Wydziale Kultury oraz na stronie internetowej www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej lub pod numerem telefonu 638-43–73 lub 638-43-75.


  2007-03-14

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza konkurs ofert, w ramach zadania: „Współpraca z wyższymi uczelniami” - przyznanie Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Łodzi

  Warunki konkursu:

  1. Oferty o przyznanie nagrody mogą składać wszystkie podmioty reprezentowane w Konferencji Rektorów Państwowych Łódzkich Szkół Wyższych, placówki Polskiej Akademii Nauk w Łodzi oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
  2. Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:
   • imię i nazwisko kandydata lub członków zespołu;
   • nazwę i siedzibę jednostki uczelni;
   • tytuł i krótkie streszczenie zgłaszanej pracy;
   • dwie recenzje samodzielnych pracowników nauki dotyczące przedstawianej do nagrody pracy;
   • wykaz dorobku naukowego lub artystycznego kandydata lub członków zespołu zgłaszanego do nagrody;
   • jeden egzemplarz przedstawionej do nagrody pracy.
  3. Do nagrody mogą być zgłaszane prace i osiągnięcia z trzech lat bezpośrednio poprzedzających rok przyznania nagrody. Prace powinny być opublikowane.

  Regulamin przyznawania Nagród Naukowych Prezydenta Miasta Łodzi

  1. Nagrody mogą być indywidualne lub zespołowe.
  2. Nagrody przyznawane będą za:
   • wybitne prace badawcze i artystyczne szczególnie promujące Łódź jako ośrodek naukowy i kulturalny;
   • wybitne prace badawcze przyczyniające się do rozwoju przemysłu i gospodarki miejskiej.
  3. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Łodzi na wniosek Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję ds. nagród dla pracowników naukowych i grantów dla studentów.
  4. W przyznawaniu nagród Rada i Komisja kierować się będą krajową i międzynarodową rangą badań przedstawionych we wniosku, a także ich przydatnością dla rozwoju miasta i jego promocji w kraju i na świecie.
  5. Wysokość i liczbę nagród ustala Rada.

  W konkursie uczestniczyć mogą podmioty wymienione w warunkach konkursu ofert oraz spełniające wymogi określone w regulaminie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi

  Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru ofert dokona Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 3554/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 2006 r., zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 3641/IV/06 z dnia 7 lutego 2006 r., Nr 4078/IV/06 z dnia 30 maja 2006 r. i Nr 110/V/07 z dnia 15 stycznia 2007 r.

  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2007 r.

  Oferty, wyłącznie na obowiązującym formularzu wniosku, należy składać w terminie do dnia 15 maja 2007 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 430, 431 (tel. 638-48-03, 648-38-33).

  Wnioski i regulamin Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi dostępne są w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz w portalu internetowym: www.uml.lodz.pl, dział: “Edukacja”, temat: “Współpraca ze szkołami wyższymi” i w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po wyznaczonym terminie.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
  Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta Łodzi dotyczących zadania).


  2007-03-14

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza konkurs ofert, w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”, na granty na dofinansowanie projektów naukowo-badawczych, na lata 2007 – 2008.

  Na realizację grantów na projekty naukowo-badawcze na lata 2007 - 2008 z budżetu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” przeznacza się środki finansowe w wysokości 800 000,00 zł
  Przewidywana wysokość środków na realizację zadania w 2007 r. - 400 000,00 zł.
  Prognozowana wysokość środków na realizację zadania w 2008 r. - 400 000,00 zł.

  Tematy i założenia projektów naukowo-badawczych:

  1. Łódzki ślad w sztuce Europy i świata, stan obecny, tradycja i perspektywy.


  Celem tematu jest przedstawienie aspektów twórczości artystycznej, mającej swe źródło w kulturze Łodzi – jej tradycji, przemianach i perspektywach, jak również biografii samych twórców (sztuki) urodzonych w Łodzi lub artystów z innych miast i krajów działających w Łodzi w pewnym okresie swego życia.
  Wątki łódzkie można śledzić w różnych dziedzinach sztuki, m.in. w:

  • muzyce,
  • sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, grafika, sztuka użytkowa, projektowanie mody),
  • teatrze i filmie.

   

 • Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie.
  Celem realizacji grantu jest udzielenie odpowiedzi na następujące zagadnienia:
  • Na ile obecna oferta dydaktyczna szkół średnich i szkół wyższych, działających w Łodzi i regionie łódzkim, odpowiada potrzebom łódzkiego i regionalnego rynku pracy.
  • Czy sieć szkolnictwa wyższego i ponadpodstawowego w Łodzi jest wystarczająca w świetle obecnego i przyszłego zapotrzebowania na absolwentów?
  • W jakich kierunkach powinno się rozwijać szkolnictwo zawodowe?
  • Czy zmiany w ofercie edukacyjnej placówek oświatowych Łodzi i regionu mogłyby zapewnić aktywizację młodych bezrobotnych?
  • Jakie powinny być nowe kierunki kształcenia (specjalności, przedmioty), zmiany w metodach przekazywania wiedzy, aby umożliwić lepszą i szybszą adaptację absolwentów szkół wyższych i średnich do pracy w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Łodzi i regionie?

   

 • Szkolnictwo wyższe Łodzi i jego rola w rozwoju funkcji metropolitalnej Łodzi.
  Celem realizacji projektu badawczego jest udzielenie, potwierdzonych badaniami naukowymi, odpowiedzi na następujące pytania:
  • Jaką rolę w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym miasta odgrywa na początku XXI wieku, szkolnictwo wyższe Łodzi?
  • Jakie znaczenie w europejskiej przestrzeni edukacyjnej i naukowej ma obecnie łódzki ośrodek akademicki?
  • Jakie są szanse i zagrożenie rozwoju Łodzi akademickiej do roku 2020?.

   

 • Rewitalizacja zabudowy przestrzeni Łodzi.
  • Strategia rewitalizacji ulicy Piotrkowskiej – propozycje przekształceń.
  • Integracja systemu transportu szynowego w obszarze Łodzi objętym programem rewitalizacji.

   

 • Problemy demograficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym.
  • Rozwój ludności Łodzi (zmiany w liczbie mieszkańców miasta i dzielnic w dłuższym okresie, regres liczby ludności, trwałość tendencji).
  • Zmiany w strukturze demograficznej i społeczno - ekonomicznej mieszkańców miasta.
  • Stan cywilny ludności, jej rozmieszczenie w gospodarstwach domowych i rodzinach, proces formowania się i rozpadu rodzin.
  • Rozrodczość i umieralność.
  • Na ile problemy medyczne wpływają na sytuację demograficzną?
  • Migracje stałe ludności.
  • Wybrane problemy demograficzne łódzkiej społeczności osób niepełnosprawnych.

   

 • Bezpieczeństwo dzieci w szkole i rodzinie w Łodzi.
  Wzrost zachowań agresywnych wśród młodzieży szkolnej powoduje konieczność kompleksowej diagnozy tego zjawiska wśród młodzieży łódzkiej.
  Celem realizacji tematu jest udzielenie, popartej badaniami, odpowiedzi na pytania, dotyczące zakresu i uwarunkowań aktualnego stanu i potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa wśród młodzieży zarówno w środowisku szkolnym jak i rodzinnym. Wyniki badań powinny umożliwić ocenę zagrożenia bezpieczeństwa zarówno w skali miasta jak i w poszczególnych łódzkich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. W analizach należy uwzględnić społeczne, ekonomiczne i osobowościowe uwarunkowania badanego zjawiska.

   

 • Współczesna architektura sakralna w Łodzi.
  • Rola zespołów parafialnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na obszarze aglomeracji łódzkiej 1945 – 2006. Analiza formy i układu kościołów i budowli sakralnych.
  • Łódzkie synagogi – wirtualne dziedzictwo „Zaginionej Dzielnicy”.

   

 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, plany i perspektywy.
  Celem projektu badawczego jest kompleksowa analiza terenów rekreacyjnych znajdujących się w granicach administracyjnych Łodzi. Realizując projekt należy dokonać oceny stanu zagospodarowania terenów rekreacyjnych Łodzi i określić stopień ich użytkowania przez mieszkańców miasta i odwiedzających to miasto gości, określić potrzeby i możliwości dalszego rozwoju terenów rekreacyjnych w mieście z punktu widzenia poprawy warunków życia mieszkańców miasta.

  Oferty składać mogą wszystkie podmioty reprezentowane w Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Łodzi, placówki Polskiej Akademii Nauk w Łodzi oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. Nazwę i siedzibę jednostki uczelni.
  2. Szczegółowy kosztorys.
  3. Oświadczenie, że zgłaszany do konkursu ofert projekt nie jest współfinansowany z budżetu Miasta Łodzi.
  4. Szczegółowy konspekt projektu realizowanego tematu grantu.

  Kryteria oceny grantów:

  1. Zgłoszone oferty opiniowane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję grantów i wspierania działalności naukowej powołaną przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi. Komisja może skierować wniosek do oceny recenzentów.
  2. Przy ocenie wniosku przez komisję przede wszystkim będzie brana pod uwagę możliwość pełnej realizacji tematu grantu, kompetencje metodologiczne i merytoryczne zespołu badawczego. Temat może być realizowany przez jeden lub więcej zespołów badawczych.

  W konkursie ofert uczestniczyć mogą podmioty wymienione w warunkach konkursu ofert oraz spełniające wymogi określone w regulaminie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.

  Projektem kieruje kierownik. Temat może być realizowany przez jeden lub więcej zespołów badawczych.

  Po rozstrzygnięciu konkursu z wybraną instytucją zostanie zawarta umowa, w której zostaną określone warunki przekazywania i rozliczania przyznanych środków finansowych.

  Przyznane granty będą finansowane w dwóch etapach - w roku 2007 i 2008.

  Realizacja drugiego etapu grantu będzie wdrożona na mocy aneksu do umowy po przyjęciu budżetu Miasta Łodzi na 2008 r. i zagwarantowaniu w nim środków w zadaniu „Współpraca z wyższymi uczelniami”.
  W ramach rozliczenia otrzymujący grant powinien przedstawić:

  • raport z przebiegu prac, zgodny z harmonogramem badawczym;
  • zbiorcze zestawienie dokumentów finansowych zgodne z harmonogramem finansowym załączonym do wniosku.

  Przyznane środki finansowe zostaną przekazane przelewem po zakończeniu i rozliczeniu każdego z etapów grantu na podstawie otrzymanej faktury VAT lub rachunku.

  Drugi etap grantu powinien zakończyć się publikacją, a wyniki badań powinny być przedstawione na konferencji naukowej.
  Koszty publikacji i organizacji konferencji pokrywa otrzymujący grant.

  Wszystkie publikacje i ekspozycje będące wynikiem realizacji projektów finansowanych z budżetu Miasta Łodzi powinny zawierać informację: „pracę wykonano w ramach grantu Nr........... z budżetu Miasta Łodzi”.

  Środki finansowe przyznane na przedstawiony projekt nie są objęte narzutami instytucji wnioskującej.

  Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru ofert dokona Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 3554/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 2006r., zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 3641/IV/06 z dnia 7 lutego 2006 r., Nr 4078/IV/06 z dnia 30 maja 2006 r. i Nr 110/V/07 z dnia 15 stycznia 2007 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dn. 31 maja 2007 r.

  Wyniki konkursu zostaną podane oferentom na piśmie oraz do publicznej wiadomości w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

  Oferty w 2 egzemplarzach należy składać wyłącznie na obowiązującym formularzu wniosku w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 430, 431 (tel. 638-48-03, 648-38-33) do dnia 30 kwietnia 2007 r.

  Wnioski i regulamin Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi dostępne są w Wydziale Edukacji oraz w portalu internetowym: www.uml.lodz.pl, dział: „Edukacja”, temat: „Współpraca ze szkołami wyższymi” i w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po wyznaczonym terminie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

  Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących zadania).


  2007-03-14

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza konkurs ofert na przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach zadania: „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie:
  • promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego (organizowanie w Łodzi międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji, sesji, seminariów naukowych, konkursów, itp.);
  • współpracy uczelni z zagranicą (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk);
  • inicjatyw popularyzujących wiedzę o regionie i dziedzictwie kulturowym Łodzi;
  • działań podejmowanych na rzecz współpracy i rozwoju szkolnictwa w Łodzi.

  Oferty składać mogą wszystkie podmioty reprezentowane w Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Łodzi, placówki Polskiej Akademii Nauk w Łodzi oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. Nazwę i siedzibę jednostki uczelni.
  2. Merytoryczne uzasadnienie.
  3. Szczegółowy kosztorys.
  4. Informację o własnych środkach finansowych na przedstawiane do dofinansowania przedsięwzięcie oraz środkach pozyskiwanych z innych źródeł.
  5. Termin i miejsce realizacji oraz liczbę uczestników biorących udział w przedsięwzięciu.

  Kryteria oceny oferty:
  Zgłoszone wnioski opiniowane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję ds. grantów i wspierania działalności naukowej, komisję ds. kontaktów zagranicznych uczelni, komisję ds. współdziałania z oświatą lub komisję ds. promocji nauki łódzkiej.

  1. Przy ocenie wniosku przez komisje przede wszystkim będzie brany pod uwagę stopień przydatności projektu do rozwoju i promocji Miasta Łodzi.
  2. Przedsięwzięcia typu: konferencja, sesja, konkurs, seminarium winny odbywać się w Łodzi.
  3. Ocena kalkulacji kosztów projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
  4. Zakres finansowania zadania z innych niż budżet Miasta źródeł.

  W konkursie ofert uczestniczyć mogą podmioty wymienione w warunkach konkursu ofert oraz spełniające wymogi określone w regulaminie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.
  W przypadku współfinansowania przedsięwzięcia przez Urząd Miasta Łodzi udział środków miejskich nie będzie przekraczać 30% ogółu kosztów oraz nie będzie większy niż 3.000,00 euro.
  W przypadku przyznania środków finansowych z realizatorem przedsięwzięcia zostanie zawarta umowa, w której zostaną określone warunki przekazywania i rozliczania przyznanych środków.

  Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru ofert dokona Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady, stanowiącym załącznik do Nr 3554/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 2006 r., zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 3641/IV/06 z dnia 7 lutego 2006 r. Nr 4078/IV/06 z dnia 30 maja 2006 r. i Nr 110/V/07 z dnia 15 stycznia 2007 r.

  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2007 r.

  Oferty, wyłącznie na obowiązującym formularzu wniosku, należy składać w terminie do 30 kwietnia 2007 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 430, 431 (tel. 638-48-03, 648-38-33).

  Wnioski i regulamin Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi dostępne są w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz w portalu internetowym: www.uml.lodz.pl, dział: „Edukacja”, temat: „Współpraca ze szkołami wyższymi” i w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po wyznaczonym terminie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
  Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących zadania).


  2007-03-14

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza konkurs ofert, w ramach zadania: „Współpraca z wyższymi uczelniami”, o przyznanie grantów Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów na realizację pracy magisterskiej o Łodzi

  Oferty o przyznanie grantu mogą składać wszystkie podmioty reprezentowane w Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Łodzi.
  Ogłoszenie dotyczy prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2007/2008, przyznana kwota grantu zostanie wypłacona w październiku 2007 r.
  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. Imię i nazwisko kandydata, rok studiów, kierunek, wydział.
  2. Nazwę i siedzibę jednostki uczelni.
  3. Tytuł i plan badawczy zgłaszanej pracy.
  4. Opinie promotora o temacie pracy.
  5. Informację o przebiegu studiów wraz z potwierdzoną przez uczelnię średnią ocen z dotychczasowego przebiegu studiów.
  6. Opinię Rektora uczelni.
  7. Zobowiązanie studenta do przedstawienia pracy magisterskiej do końca roku akademickiego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

  Regulamin przyznawania grantów Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów na realizację pracy magisterskiej o Łodzi

  1. O przyznanie grantu mogą wnioskować macierzyste uczelnie dla studentów łódzkich uczelni publicznych na realizację prac magisterskich, związanych z problematyką Łodzi.
  2. Granty przyznaje Prezydent Miasta Łodzi na wniosek Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi po zaopiniowaniu przez Komisję ds. nagród naukowych i grantów dla studentów.
  3. Podstawą do przyznania grantu są :
   • ocena kandydata przez komisję (zgodnie z pkt. 12 wniosku),
   • ocena tematu badawczego i jego związków z problematyką Łodzi,
   • opinia opiekuna naukowego.
  4. Rada może nie przyznać żadnego grantu, jeśli kandydaci w ocenie komisji nie będą spełniać warunków formalnych i merytorycznych, od których zależy przyznanie grantu.

  W konkursie ofert uczestniczyć mogą podmioty wymienione w warunkach konkursu ofert oraz spełniające wymogi określone w regulaminie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi

  Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru ofert dokona Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 3554/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 2006 r., zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 3641/IV/06 z dnia 7 lutego 2006 r., Nr 4078/IV/06 z dnia 30 maja 2006 r. i Nr 110/V/07 z dnia 15 stycznia 2007 r.

  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dn.30 czerwca 2007 r.

  Oferty, wyłącznie na obowiązującym formularzu wniosku, należy składać w terminie do dnia 15 maja 2007 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 430, 431 (tel. 638-48-03, 648-38-33).

  Wnioski i regulamin Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi dostępne są w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz w portalu internetowym: www.uml.lodz.pl, dział: „Edukacja”, temat: „Współpraca ze szkołami wyższymi” i w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po wyznaczonym terminie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
  Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (m. in. zmian w budżecie Miasta dotyczących zadania).


  2007-02-28

  OGŁOSZENIE
  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza nabór ofert o dofinansowanie w 2007 r. wydań niskonakładowych, niekomercyjnych utworów związanych z Łodzią z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

  Zadanie powinno zostać zrealizowane w terminie do dnia 30 listopada 2007 r.

  Formularze ofert, Regulamin Komisji ds. Wydawnictw dostępne są w Wydziale Kultury oraz na stronie internetowej www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w terminie do dnia 30 marca 2007 r. w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy urzędu.

  Informacje dodatkowe uzyskać można pod numerami telefonu 638 - 43 – 73 lub 638-43-75.

  Załączniki:


  2007-02-23

  Ogłoszenie

  Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust.2 oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651)

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

  • Szkolenie dzieci i młodzieży w terminie czerwiec - grudzień 2007 r. - 2.740.000 zł, termin składania ofert upływa w dniu 27 kwietnia 2007 r. o godz.16.00,
  • Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w terminie kwiecień – grudzień 2007 r. - 573.000 zł, termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2007r. o godz.16.00,
  • Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w terminie lipiec – grudzień 2007 r. - 171.000 zł, termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2007 r. o godz.16.00,
  • Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej w terminie: kwiecień- grudzień 2007r – 300.000 zł, termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2007 r. o godz.16.00,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających w terminie kwiecień- grudzień 2007r – 40.000 zł, termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2007 r. o godz.16.00,
  • Kontakty sportowe z miastami partnerskimi w terminie kwiecień – grudzień 2007 r. – 50.000 zł, termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2007 r. o godz.16.00.

  Edukacyjna opieka wychowawcza:

  • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji letnich w terminie 23 czerwca – 31 sierpnia 2007 r. – 180.000 zł, termin składania ofert upływa dnia 16 kwietnia 2007 r., o godz.16.00
  • Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w terminie 23 czerwca – 31 sierpnia 2007 r. – 169.200 zł, termin składania ofert upływa dnia 16 kwietnia 2007 r., o godz. 16.00

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 8. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone w Wydziale lub wpłyną drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie składania ofert. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert. Formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dostępne będą w siedzibie Wydziału Sportu (adres jw.) i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl.

  Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:
  1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz.651), które łącznie spełniają następujące warunki:
   • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
   • prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
   • dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania,
   • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
   • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi poszczególnych zadań.
  2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
  3. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.
  4. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Komisji Konkursowej.
  5. Programy realizacji zadań mogą dotyczyć wyłącznie zakresu czasowego określonego w ogłoszeniu.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji Prezydenta Miasta Łodzi.
  7. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 265/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowych (zarządzenie do wglądu w miejscu składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl).
  8. Łączna wysokość środków przyznanych w 2006 r. organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wyniosła 5.322.000 zł, w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 529.200 zł.
  9. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
  10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert lub zakończenia postępowania konkursowego.

  Załączniki:

  Wyniki konkursu:


  2007-02-22

  OGŁOSZENIE
  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanego w zakresie:

  1. prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, w tym:

   1. rehabilitacji leczniczej w domu osoby niepełnosprawnej

   wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 24.000,- zł
  2. rehabilitacji leczniczej poza domem osoby niepełnosprawnej

  3. wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 30.000,- zł
  4. rehabilitacji psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

  5. wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 18.000,- zł
  6. zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych

  7. wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 18.000,- zł

  Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń oraz zakupu usług obcych np. transportu.

   

 • organizowania imprez kulturalnych, w tym o charakterze integracyjnym
  wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 26.500,- zł

  Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu zakupu usług obcych np. transportu oraz przygotowania poczęstunku, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, zakupu nagród rzeczowych (w cenie do 70,- zł za sztukę), zakupu artykułów spożywczych. Udział osób niepełnosprawnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w imprezie integracyjnej winien sięgać przynajmniej 50% ogółu uczestników.

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań określonych w pkt I i II wyniosła w 2006 roku łącznie 147.600,- zł. W 2007 r. wydatkowano na te zadania 0,00 zł, zaś w ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie łącznie 116.500, - zł.

   

 • W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  5. posiadają, o ile to niezbędne do realizacji zadania, odpowiednią bazę lokalową i potrzebne wyposażenie,
  6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na odpowiednim formularzu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (formularze ofert można otrzymać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 009 jak również pobrać ze strony internetowej www.uml.lodz.pl).
 • Kwota dotacji dla jednej oferty w przypadku zadania bądź działania określonego w pkt. Ia, Ib, Ic, Id i II nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania i zarazem być wyższa niż 6.000,- zł.
 • Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.
 • Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę, ale każda oferta może dotyczyć tylko jednego zadania określonego w pkt. Ia, Ib, Ic, Id i II.
 • Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 kwietnia 2007 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2007 r. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009, parter, w godzinach pracy Urzędu – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2007 r. do godziny 15.00. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 5 kwietnia 2007 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w sposób określony w regulaminie pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 263/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
 • Kryteria oceny złożonych ofert:
  1. merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 pkt,
  2. możliwość realizacji zadania przez oferenta – skala ocen 0-8 pkt,
  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-8 pkt,
  4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-8 pkt,
  5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-4 pkt.
 • Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji oferenta, a w przypadku jej braku, dotacja oferentowi nie będzie przyznana.
 • Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być na każdej stronie potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 • Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 •  

  Uwaga!
  Informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod nr tel. 638-45-97.

  Pliki do pobrania:


  2007-02-21

  Ogłoszenie o konkursie ofert

  Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Onkologicznej w zakresie badań mammograficznych w okresie od 23 kwietnia 2007 r. do 30 listopada 2007 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu miasta Łodzi. Programem objętych zostanie ok. 2,5 tys. mieszkanek Łodzi.

  Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, (pok. 322, tel. 638 47 22) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert;
  2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numery wpisów do rejestrów zakładów opieki zdrowotnej;
  3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta);
  4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
  5. oświadczenie, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565);
  6. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie;
  7. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu;
  8. oferowaną cenę i kalkulację kosztów jednego badania mammograficznego dla programu;
  9. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym dla realizacji programu

  zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

  W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334, do dnia 29 marca 2007r., do godz. 15.00.
  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 marca 2007 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.
  Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Umowy z podmiotami wyłonionymi w konkursie zostaną zawarte na okres od 23 kwietnia 2007r. do 27 grudnia 2007r.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).
  W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

  Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.


  2007-01-30

  Ogłoszenie o konkursie ofert

  Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Onkologicznej w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego w okresie od 19 marca 2007 r. do 15 listopada 2007 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Łodzi. Programem objętych zostanie ok. 1 tys. mieszkańców Łodzi.

  Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert;
  2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numery wpisów do rejestrów zakładów opieki zdrowotnej;
  3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta);
  4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
  5. oświadczenie, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565);
  6. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie;
  7. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu,
  8. oferowaną cenę i kalkulację kosztów badania jednej osoby (obejmującego etap badań wstępnych oraz etap badań poszerzonych) dla realizacji programu;
  9. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym dla realizacji programu

  zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

  W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334, do dnia 1 marca 2007r., do godz. 15.00.
  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 marca 2007 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.
  Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Umowy z podmiotami wyłonionymi w konkursie zostaną zawarte na okres od 19 marca 2007r. do 27 grudnia 2007r.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).
  W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.
  Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.


  2007-01-30

  Ogłoszenie o konkursie ofert

  Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia – etap badań podstawowych w okresie od 19 marca 2007r. do 30 listopada 2007 r. dla podstawowej opieki zdrowotnej - samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz praktyk lekarzy rodzinnych z terenu Miasta Łodzi.
  Programem objętych zostanie ok. 3,5 tys. mieszkańców Łodzi .
  W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania w ramach niniejszego programu.

  Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert;
  2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisów do rejestrów zakładów opieki zdrowotnej;
  3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta);
  4. określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny;
  5. oświadczenie, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565);
  6. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie;
  7. informację o łącznej liczbie podopiecznych zoz w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat oraz proponowaną liczbę osób, jaką oferent może przebadać w ramach etapu badań podstawowych programu;
  8. oferowaną cenę za komplet działań związanych z udziałem jednej osoby w programie, opisanych w § 2 szczegółowych warunków konkursu;
  9. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym dla realizacji programu

  zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

  W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

  Oferty należy składać na w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334, do 1 marca 2007r., do godz. 15.00.

  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 marca 2007r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.
  Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  Umowy z podmiotami wyłonionymi w konkursie zostaną zawarte na okres od 19 marca 2007r. do 27 grudnia 2007r.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert.
  Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).
  W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.
  Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.


  2007-01-30

  Ogłoszenie o konkursie ofert

  Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia – etap badań pogłębionych w okresie od 26 marca 2007 r. do 7 grudnia 2007 r. dla samodzielnych publicznych
  i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Łodzi.
  Planowane są badania dla ok. 400 osób.

  W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania w ramach niniejszego etapu programu.

  Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Oddziale Polityki Zdrowotnej (pok. 322, tel. 638 47 22) Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym (www.uml.lodz.pl).

  Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
  2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestrów zakładów opieki zdrowotnej;
  3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta);
  4. określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny;
  5. oświadczenie, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565);
  6. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie;
  7. proponowaną liczbę osób, którą oferent może przebadać w ramach etapu badań pogłębionych programu;
  8. oferowaną cenę za komplet badań konsultacyjnych i diagnostycznych dla jednej osoby zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 szczegółowych warunków konkursu, z podziałem na poszczególne elementy;
  9. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym dla realizacji programu

  zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

  W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul.Sienkiewicza 5, pok. 334, do 1 marca 2007r., do godz. 15.00.
  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 marca 2007 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego UMŁ, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00.
  Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  Umowy z podmiotami wyłonionymi w konkursie zostaną zawarte na okres od 26 marca 2007r. do 27 grudnia 2007r.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert.
  Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących Programu).
  W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.
  Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.


  2007-01-22

  Prezydent Miasta Łodzi


  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji, realizowanych w 2007 r. w formie publikacji czasopism kulturalnych. Nazwa zadania:

  1. Wydawanie czasopisma społeczno - kulturalnego, poświeconego w szczególności wydarzeniom artystycznym i inicjatywom kulturalnym, podejmowanym na terenie miasta (kwota dotacji do 82.500 zł).
  2. Wydawanie czasopisma historyczno- kulturalnego, poświęconego w szczególności tradycji, historii i kulturze miasta (kwota dotacji do 67.500 zł).

  Łączna kwota na realizację zadań 150.000 zł. Powyższa kwota jest prognozowana i może ulec zmianie do momentu uchwalenia przez Radę Miejską w Łodzi budżetu na rok 2007. (Z każdego zadania zostanie wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta).

  W konkursie mogą brać udział:

  Organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

  Termin i warunki składania ofert:

  1. Oferty przygotowane zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
  2. Formularze ofert są dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) oraz w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102.
  3. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 -16.00, wtorek: 9.00 – 17.00 ) w terminie do 22 lutego 2007 r. (prosimy o podanie numeru zadania).
  4. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
   • aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
   • statut ( jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędacych spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539, i z 2003 r. Nr 11, poz. 117), a dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229 poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz.1540);
   • umowę partnerską lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania w pkt V. 1 oferty partnera);
   • oświadczenie o uzyskaniu informacji niezbędnych do złożenia oferty;
   • oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec organizacji;
   • oświadczenie o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego;
   • oświadczenie o zgodnym z umową wykorzystywaniu dotacji przyznanych w ciągu ostatnich trzech lat oraz o prawidłowym ich rozliczaniu.
  5. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być na każdej stronie potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela oferenta.

  Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert:

  1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z trybem Regulaminu postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115 /V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji, realizowanych w 2007 r. w formie publikacji czasopism kulturalnych (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
  3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
   • merytoryczna wartość oferty, skala ocen: 0-10 punktów;
   • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen: 0-5 punktów;
   • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen: 0-5 punktów;
   • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi, skala ocen: 0-10 punktów;
   • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen: 0-10 punktów.
  4. Odrzuceniu podlegają oferty:
   • złożone po terminie (nie dopuszcza się uzupełnienia ofert po terminie ich złożenia);
   • niekompletne, złożone na innym formularzu, nieprawidłowo wypełnione, nieczytelne;
   • dotyczącego zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
   • nieuwzględniające zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu;
   • przesłane drogą elektroniczną;
   • złożone przez podmiot nieuprawniony.

  Zasady przyznawania dotacji:

  1. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
  3. Dotację otrzymuje organizacja, której oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników (odrębnej dla każdego zadania) i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 % punktów.
  4. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu.
  5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania. Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:
   • honorariów autorskich;
   • zakupu papieru;
   • kosztów bezpośrednio związanych z drukiem czasopisma.
   Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty. W przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji dopuszcza się możliwość dokonania korekty kosztorysu przedstawionego w ofercie.
  6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
   • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
   • budowę, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów;
   • zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych;
   • działalność gospodarczą;
   • pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) oraz na tablicach ogłoszeniowych w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
  8. Od rozstrzygnięcia Komisji nie przysługuje odwołanie.

  Terminy i warunki realizacji zadania:

  1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 10 marca do 31 grudnia 2007 r.
  2. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy pomiędzy Miastem Łódź a wybranymi oferentami.
  3. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.
  4. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania. W 2006 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem, przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły:
   • Wydawanie czasopisma kulturalno- społecznego, poświeconego w szczególności wydarzeniom artystycznym i inicjatywom kulturalnym, podejmowanym na terenie miasta (kwota dotacji 60.000 zł).
   • Wydawanie czasopisma historyczno- kulturalnego, poświęconego w szczególności tradycji, historii, kulturze miasta (kwota dotacji 40.000 zł). W 2007 r. na powyższe zadania nie przyznawano dotacji.

  Uwaga!
  Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.


  2007-01-15

  OGŁOSZENIE
  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2007 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

  Nazwa zadania:

  1. Bez barier- kultura czynnikiem integracyjnym. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  2. Kultura łódzka i jej wielcy twórcy. Kwota dotacji do 20.000 zł.
  3. Edukacja filmowa wśród dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  4. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  5. Edukacja teatralna wśród dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  6. Festiwale filmowe. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  7. Festiwale fotograficzne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  8. Festiwale muzyczne. Kwota dotacji do 18.000 zł.
  9. Interdyscyplinarne działania kulturalne. Kwota dotacji do 15.000 zł.
  10. Koncerty muzyczne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  11. Konkursy fotograficzne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  12. Konkursy poetyckie. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  13. Konkursy taneczne. Kwota dotacji do 15.000 zł.
  14. Kultura różnych narodów. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  15. Podtrzymywanie tradycji lokalnej. Kwota dotacji do 15.000 zł.
  16. Upowszechnianie czytelnictwa. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  17. Promocja młodych talentów. Kwota dotacji do 10.000 zł.
  18. Promocja sztuki estradowej. Kwota dotacji do 45.000 zł.
  19. Przeglądy muzyczne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  20. Upowszechnianie literatury. Kwota dotacji do 7.000 zł.
  21. Upowszechnianie sztuk plastycznych. Kwota dotacji do 5.000 zł.
  22. Upowszechnianie kultury teatralnej. Kwota dotacji do 20.000 zł.
  23. Wspieranie nowatorskich przedsięwzięć kulturalnych. Kwota dotacji do 20.000 zł.
  24. Wystawy fotograficzne. Kwota dotacji do 7.000 zł.
  25. Wystawy łódzkich artystów plastyków. Kwota dotacji do 7.000 zł.
  26. Wystawy plastyków amatorów. Kwota dotacji do 4.000 zł.

  (Z każdego zadania zostanie wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta).
  Łączna kwota na realizację zadań 298.000 zł. Powyższa kwota jest prognozowana i może ulec zmianie do momentu uchwalenia przez Radę Miejską w Łodzi budżetu na rok 2007.

  W konkursie mogą brać udział:
  Organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz w jednostki organizacyjne wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz.651), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

  Termin i warunki składania ofert:

  1. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
  2. Formularze ofert są dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) oraz w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102.
  3. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 16.00, wtorek: 9.00 – 17.00) w terminie do 15 lutego 2007 r.
  4. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
   • aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
   • statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędacych spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539, i z 2003 r. Nr 11, poz. 117), a dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229 poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 267, poz. 2252 i Nr 157, poz. 1119.);
   • umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1 oferty partnera);
   • oświadczenie o uzyskaniu informacji niezbędnych do złożenia oferty;
   • oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec organizacji;
   • oświadczenie o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego;
   • oświadczenie o zgodnym z umową wykorzystywaniu dotacji przyznanych w ciągu trzech ostatnich lat oraz o prawidłowym ich rozliczaniu.
  5. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być na każdej stronie potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela oferenta.

  Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert:

  1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z trybem Regulaminu postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 105/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2007 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
  3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
   • merytoryczna wartość oferty, skala ocen: 0-10 punktów;
   • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen: 0-5 punktów;
   • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen: 0-5 punktów;
   • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi, skala ocen: 0-10 punktów;
   • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen: 0-10 punktów.
  4. Odrzuceniu podlegają oferty:
   • złożone po terminie ( nie dopuszcza się uzupełnienia ofert po terminie ich złożenia);
   • niekompletne, złożone na innym formularzu, nieprawidłowo wypełnione, nieczytelne;
   • dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
   • nieuwzględniające zadania wskazanego w niniejszym ogłoszeniu;
   • przesłane drogą elektroniczną;
   • złożone przez podmiot nieuprawniony.

  Zasady przyznawania dotacji:

  1. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
  3. Dotację otrzymuje organizacja, której oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników (odrębnej dla każdego zadania) i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 % punktów.
  4. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu.
  5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty. W przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji dopuszcza się możliwość dokonania korekty kosztorysu przedstawionego w ofercie.
  6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
   • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
   • budowę, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów;
   • zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych;
   • działalność gospodarczą;
   • pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) oraz na tablicach ogłoszeniowych w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
  8. Od rozstrzygnięcia Komisji nie przysługuje odwołanie.

  Terminy i warunki realizacji zadania:

  1. Realizacja zadań powinna nastąpić w okresie od dnia 1 marca do 31 sierpnia 2007 r.
  2. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy pomiędzy Miastem Łódź a wybranymi oferentami.
  3. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.
  4. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

  W 2006 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły 594.767 zł. W 2007 r. na powyższe zdania nie przyznawano dotacji.

  Uwaga!

  Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.

  Załączniki:

 •  

 •