Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2008 r.

2008-12-30

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2681/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Onkologicznej w zakresie badań mammograficznych w okresie od 1 marca 2009 r. do 30 listopada 2009 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu miasta Łodzi. Programem objętych zostanie ok. 2,5 tys. mieszkanek Łodzi.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 331 (tel. 0-42 638 47 22) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert;
 2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numery wpisów do rejestrów zakładów opieki zdrowotnej;
 3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta);
 4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
 5. oświadczenie, ze oferent spełnia wymagania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976) i w rozporządzeniach Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194, poz. 1625) oraz z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325);
 6. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie;
 7. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu;
 8. oferowaną cenę i kalkulację kosztów jednego badania mammograficznego dla programu;
 9. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym dla realizacji programu zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334, do dnia 29 stycznia 2009 r., do godz. 15.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 stycznia 2009 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy z podmiotami wyłonionymi w konkursie zostaną zawarte na okres od 1 marca 2009 r. do 28 grudnia 2009 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie miasta Łodzi dotyczących programu).

W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Pliki do pobrania:


2008-12-30

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2679/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Onkologicznej w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego w okresie od 1 marca 2009 r. do 30 listopada 2009 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Łodzi. Programem objętych zostanie ok. 1 tys. mieszkańców Łodzi.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 331 (tel. 0-42 638 47 22) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert;
 2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numery wpisów do rejestrów zakładów opieki zdrowotnej;
 3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta);
 4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
 5. oświadczenie, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976);
 6. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie;
 7. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu;
 8. oferowaną cenę i kalkulację kosztów badania jednej osoby (obejmującego etap badań wstępnych oraz etap badań poszerzonych) dla realizacji programu;
 9. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym dla realizacji programu zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334, do dnia 29 stycznia 2009 r., do godz. 15.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 stycznia 2009 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 11.00. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy z podmiotami wyłonionymi w konkursie zostaną zawarte na okres od 1 marca 2009 r. do 28 grudnia 2009 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie miasta Łodzi dotyczących programu).

W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Pliki do pobrania:


2008-12-16

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2636/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 9 grudnia 2008 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
oraz
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań – 2.669.000 zł.

 1. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od alkoholu.
  1. Terapia osób uzależnionych od alkoholu – kat. I.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 50.000 zł
   w 2009 roku – 45.000 zł.

    

  2. Terapia osób szkodliwie pijących – kat. II.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 50.000 zł
   w 2009 roku – 45.000 zł.

    

  3. Terapia członków rodzin osób z problemem alkoholowym – kat. III.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 73.800 zł
   w 2009 roku – 75.000 zł.

    

  4. Terapia osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy - kat. IV.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 55.000 zł
   w 2009 roku – 60.000 zł.

    

  5. Działania wspierające dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy – kat. VII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 304.200 zł
   w 2009 roku – 315.000 zł.

    

  6. Poradnictwo prawno – socjalno - terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie – kat VIII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 30.000 zł.
   w 2009 roku – 35.000 zł.

    

  7. Specjalistyczne działania konsultacyjno – interwencyjne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie - kat. IX.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 30.000 zł
   w 2009 roku – 22.000 zł.

    

  8. Wczesna Interwencja – kat. XI.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 3.000 zł.
   w 2009 roku – 3.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 334 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

   

 2. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne.
  1. Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym- kat. XIV.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 40.000 zł
   w 2009 roku – 40.000 zł.

    

  2. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – kat. XV.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 550.000 zł
   w 2009 roku – 550.000 zł.

    

  3. Organizowanie i prowadzenie banków żywności – kat. XVI.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 115.000 zł
   w 2009 roku – 115.000 zł.

    

  4. Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) – kat. XVII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 984.000 zł
   w 2009 roku – 984.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 149 (II piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Ośrodku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

   

 3. Zapobieganie spożywaniu alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
  1. Realizacja programów edukacyjnych na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych podejmowania zachowań ryzykownych - kat. XXVI.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 150.000 zł
   w 2009 roku – 150.000 zł.

    

  2. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną – kat. XXIII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 95.000 zł
   w 2009 roku - 95.000 zł.

    

  3. Szkolenia wybranych grup zawodowych - przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych - kat. XXVII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 5.000 zł
   w 2009 roku– 5.000 zł.

    

  4. Doskonalenie nauczycieli w zakresie umiejętności wychowawczych i łódzkiego modelu działań profilaktycznych i wychowawczych w szkole – kat. XXVIII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 0 zł
   w 2009 roku– 80.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 431 (IV piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

   

 4. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych – kat XXIX.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2008 roku – 50.000 zł
  w 2009 roku – 50.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadania winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 5 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań - 460.000 zł.

 1. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.
  1. Terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – kat. I.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 40.420 zł
   w 2009 roku – 42.000 zł.

    

  2. Terapia osób szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. II.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 40.420 zł
   w 2009 roku – 42.000 zł.

    

  3. Terapia członków rodzin osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. III.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 44.160 zł
   w 2009 roku – 48.000 zł.

    

  4. Działania wspierające dla rodzin osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. IV.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 40.000 zł
   w 2009 roku – 37.000 zł.

    

  5. Poradnictwo prawne, socjalne dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin – kat V.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 15.000 zł
   w 2009 roku – 13.000 zł.

    

  6. Wczesna interwencja – działania konsultacyjno - interwencyjne dla osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz ich rodzin – kat. VII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 20.000 zł
   w 2009 roku –18.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 334 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

   

 2. Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem substancji psychoaktywnych.
  1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno - readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny – kat. X.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 80.000 zł
   w 2009 roku – 80.000 zł.

    

  2. Realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny – kat XI.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 16.000 zł
   w 2009 roku – 16.000 zł.

    

  3. Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny – kat XII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 14.000 zł
   w 2009 roku – 14.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 149 (II piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Ośrodku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

   

 3. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
  1. Realizacja programów edukacyjnych nt. konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych podejmowania zachowań ryzykownych – kat. XVII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 50.000 zł
   w 2009 roku – 50.000 zł.

    

  2. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, promujących życie bez narkotyków – kat. XVIII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2008 roku – 50.000 zł
   w 2009 roku - 50.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 431 (IV piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

   

 4. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży promujących życie bez narkotyków poprzez organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych – kat XIX


  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2008 roku – 50.000 zł.
  w 2009 roku – 50.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadania winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Sportu UMŁ w Łodzi przy ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 5 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
 3. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.
 4. Okres realizacji zadań – od 26 stycznia do 27 grudnia 2009 r.
 5. Szczegółowy wykaz czynności do ww. kategorii działań stanowi załącznik Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 oraz załącznik Nr 1 do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009, przyjętych uchwałą Nr XLIV/878/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2008 r.
 6. Termin składania ofert: do 15 stycznia 2009 r. do godz. 16.00.
 7. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi na podstawie propozycji Komisji Konkursowych, w drodze akceptacji wyników konkursu.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, dzień po akceptacji przez Prezydenta Miasta Łodzi.
 9. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowych, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2636/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 oraz powołania Komisji Konkursowych (zarządzenie do wglądu w miejscach składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/).
 10. Wysokość środków przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2008 wynosiła 3.033.859 zł.
 11. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
 12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Pliki do pobrania:


2008-12-04

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2609/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 3 grudnia 2008 r.

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn.:

 • szkolenie sportowe, w terminie styczeń – kwiecień 2009 r. – 1.700.000 zł;
 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, w terminie styczeń – kwiecień 2009 r. – 200.000 zł;
 • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w terminie styczeń – czerwiec 2009 r. – 170.000 zł.

Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. Ks. Bp. Tymienieckiego 5, III piętro, pokój nr 307 – w terminie do dnia 5 stycznia 2009 r. do godz. 16:00. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone w Wydziale lub wpłyną drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie składania ofert. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert. Formularz oferty oraz wymagania szczegółowe dostępne będą w siedzibie Wydziału Sportu (adres jw.) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
  3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi poszczególnych zadań.
 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
 3. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Komisji Konkursowej.
 4. Programy realizacji zadań mogą dotyczyć wyłącznie zakresu czasowego określonego w wymaganiach szczegółowych.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji Prezydenta Miasta Łodzi.
 6. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2609/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zarządzenie do wglądu w miejscu składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/).
 7. Łączna wysokość środków przyznanych w 2007 r. organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyniosła 6.610.900 zł.
 8. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
 9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert lub zakończenia postępowania konkursowego.

Pliki do pobrania:


2008-12-02

Ed.VII.0114–128/08

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez PZPN terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – Lechia Gdańsk rozgrywanego na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, działając na podstawie § 2 uchwały Nr XXXIX/784/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej Ekstraklasy rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, informuję, że ww. mecz odbędzie się 5 grudnia 2008 r. (godzina rozpoczęcia meczu 17.45).

w z. Prezydenta Miasta
Włodzimierz Tomaszewski
Pierwszy Wiceprezydent Miasta


2008-12-02

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 2603/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 28 listopada 2008 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651)

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie programów krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2009 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 230.000 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych).

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
 2. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania;
 3. dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane;
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
 5. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 26 stycznia 2009 r. i kończy się nie później niż 8 lutego 2009 r. Oferty (w zaklejonych kopertach, z nazwą oferenta oraz nazwą zadania zgodnego z treścią ogłoszenia o konkursie) należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 431, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 dzień po uzyskaniu akceptacji wyników konkursu przez Prezydenta Miasta Łodzi. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2603/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28.XI.08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie programów krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2009 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 1. merytoryczna wartość oferty - innowacyjność projektu, długofalowość, liczba beneficjentów oraz zgodność grupy docelowej z zadaniami wyznaczonymi w ogłoszeniu o konkursie;
 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę - baza lokalowa, możliwości organizacyjne, kwalifikacje kadry;
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. W przypadku powierzenia realizacji zadania wkład własny nie jest wymagany;
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta Łodzi na 2008 r. oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje;
 6. zgodność oferty z treścią ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.

Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w pkt 1, wyniosły w 2008 r. – 180.000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Formularze ofert można pobierać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 5, pok. 428. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

Uwaga

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl lub pod nr tel. 638-48-08 oraz 638-48-28.

Pliki do pobrania:


2008-11-14

Ed.VII.0114-121/08

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez PZPN terminu meczu piłki nożnej Widzew Łódź – Korona Kielce rozgrywanego na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138, działając na podstawie § 2 uchwały Nr XXXIX/785/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej I Ligi rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. marsz, Józefa Piłsudskiego 138, informuję, że ww. mecz odbędzie się 17 listopada 2008 r. (godzina rozpoczęcia meczu 19.10).

Prezydent Miasta
Jerzy Kropiwnicki


2008-11-12

Ed.VII.0114–120/08

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez PZPN terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – Ruch Chorzów rozgrywanego na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, działając na podstawie § 2 uchwały Nr XXXIX/784/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej Ekstraklasy rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, informuję, że ww. mecz odbędzie się 15 listopada 2008 r. (godzina rozpoczęcia meczu 19.45).

w z. Prezydenta Miasta
Włodzimierz Tomaszewski
Pierwszy Wiceprezydent Miasta


2008-10-30

Ed.VII.0114–115/08

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez PZPN terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – Śląsk Wrocław rozgrywanego na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, działając na podstawie § 2 uchwały Nr XXXIX/784/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej Ekstraklasy rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, informuję, że ww. mecz odbędzie się 31 października 2008 r. (godzina rozpoczęcia meczu 20.00).

w z. Prezydenta Miasta
Włodzimierz Tomaszewski
Pierwszy Wiceprezydent Miasta


2008-10-24
Ostatnia aktualizacja: 2008-12-01

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr X/172/2007 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r., Uchwałą Nr X/171/2007 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. oraz dyspozycją Prezydenta Miasta Łodzi, Wydział Sportu zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendiów i nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Prosimy o zapoznanie się z w/wym. uchwałami zawierającymi szczegółowe kryteria przyznawania nagród i stypendiów.

Kwota przeznaczona do rozdysponowania w II półroczu 2008 r. wynosi:

 • Stypendia 187.240 zł
 • Nagrody 155.200 zł

Wnioski na załączonych drukach, wraz ze stosownymi załącznikami, należy
składać w: Wydziale Sportu (ul. Ks. Bpa Tymienieckiego 5 IIIp. pokój 307),
do dnia 21 listopada 2008 r. do godz. 16.00.

Przypominamy, że wnioski muszą być podpisane przez osoby upoważnione statutowo do składania, w imieniu klubu, oświadczeń woli (obowiązuje zasada stosowana przy składaniu ofert).

Wnioski:

 • nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne,
 • z brakującymi podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
 • złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie,
 • złożone na niewłaściwych drukach, nie będą rozpatrywane.

Prosimy wpisywać wyłącznie wyniki wskazane w kryteriach a w przypadku nagród tylko te, które nie zostały uhonorowane w poprzednich edycjach.

Druki wniosków, teksty uchwał znajdują się w na stronie http://bip.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowych informacji udziela p. Monika Stefaniak p. 310, tel. 638-48-75.

Pliki do pobrania:


2008-10-14
Ostatnia aktualizacja: 2009-03-05

Szanowni pedagodzy!

W roku bieżącym podobnie jak w latach poprzednich odbędzie się IX edycja konkursu konsumenckiego dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół organizowanego przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi.

W jego ramach zostanie zorganizowany:

 1. konkurs dla uczniów szkół podstawowych pn. „Jak najlepiej wydać swoje kieszonkowe
 2. konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Pomagam rodzicom w egzekwowaniu praw konsumenckich

Termin przyjmowania zgłoszeń szkół zawierających imienne listy uczniów (maksymalnie 10 osób z jednej szkoły) wytypowanych w ramach wewnętrznych eliminacji w szkołach upływa z dniem 1 grudnia 2008 r. (poniedziałek)

Lp. Harmonogram przebiegu konkursów konsumenckich Terminy
1. I etap Konkursów

Przyjmowanie zgłoszeń (imienne listy uczniów wybranych w ramach wewnętrznych eliminacji w szkołach)
do 1.12.2008 r.
2. II etap Konkursów

Egzamin pisemny (odpowiedzi na pytania testowe)
Druga dekada
styczeń 2009 r.*
3. III etap Konkursów

Egzamin ustny (odpowiedzi na wylosowane pytania przed członkami Komisji Konkursowej)
Trzecia dekada
lutego 2009 r.*
4. Ogłoszenie wyników Konkursów
Wręczenie nagród laureatom
Druga dekada
marca 2009 r.*

* termin przybliżony, termin ostateczny zostanie podany do wiadomości w siedzibie Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Zgłoszenia należy doręczać osobiście, lub pocztą na adres:

Miejski Rzecznik Konsumentów
90-430 Łódź
ul. Piotrkowska 113

lub pocztą elektroniczną na adres: j.frontczak@uml.lodz.pl

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konkursach, który w atrakcyjny sposób umożliwią edukację konsumencką dzieciom i młodzieży a za ich pośrednictwem także rodzicom.
Regulamin Konkursów przewiduje dla jego laureatów liczne i cenne nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
Dla najlepszych szkół w każdej kategorii (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) wręczone zostaną nagrody specjalne.

Zakres materiału na konkurs konsumencki:

 1. Pojęcia konsumenta i przedsiębiorcy
 2. Organizacje i instytucje zajmujące się ochroną konsumentów
 3. Sprzedaż konsumencka
 4. Sprzedaż na odległość
 5. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa

Uwaga: materiały informacyjne, pomocne w przygotowaniu uczniów do zmagań konkursowych można znaleźć na stronach internetowych:

Do niniejszego pisma załączam Regulamin Konkursów Konsumenckich dla uczniów łódzkich szkół; rok 2008 - „IX edycja”.

Miejski Rzecznik Konsumentów
Zbigniew Kwaśniewski

Pliki do pobrania:


2008-10-07
Ostatnia aktualizacja: 2008-10-20

Ogłoszenie

Urząd Miasta Łodzi informuje, że do Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi-PGO-Łódź na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 - Aktualizacja można składać uwagi i wnioski w terminie do 31 października 2008 r.

Uwagi i wnioski należy kierować do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Załączniki:


2008-09-08

Ogłoszenie o naborze partnera

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi ogłasza nabór partnera – do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd Miasta Łodzi jako Koordynator Partnerstwa przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założenia projektu są zgodne z Priorytetem VI. PO KL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działaniem 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Głównym celem Partnerstwa będzie wsparcie dla kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, zapewnione zostanie doradztwo (indywidualne i grupowe), a także przyznane zostaną środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. Projekt, skierowany do 30 beneficjentek i będzie trwał 1,5 roku, szacunkowa wartość projektu wyniesie ok. 800 000,00 zł.

Preferowany partner- podmiot posiadający umiejętność profesjonalnego przygotowania planów działań promocyjnych i upowszechniających na etapie wdrażania i realizacji projektu (w tym komunikacja zewnętrzna bezpośrednia i pośrednia z potencjalnymi beneficjentami). Dodatkowym atutem będzie posiadane zaplecze kadrowe z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów w oparciu o fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 11 września 2008 r.

Wynik przeprowadzanego naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ oraz na tablicy ogłoszeń UMŁ, ul. Piotrkowska 104. O wyborze oferty zadecyduje komisja powołana zarządzeniem Dyrektora Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ.

Informacje dodatkowe, wraz z oświadczeniem i wzorem oferty, można uzyskać w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, ul. Piotrkowska 113, pok. 309, tel. (042) 638 42 96.

Z wybranym oferentem, po zakończonych pracach związanych z konstruowaniem projektu zostanie zawarta umowa o Partnerstwie, regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:


2008-09-02

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2207/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 31 lipca 2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

Prezydent Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 004 Łódź
ogłasza przetarg publiczny na zbycie należących do Miasta Łodzi 2.612 akcji
Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Spółki Akcyjnej

Podstawą prawną zbycia akcji jest art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121 poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874), art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr169, poz.1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006r. Nr 107, poz. 721) oraz uchwała Nr XXXV/678/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź akcji Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Spółka Akcyjna poprzez ich sprzedaż.

Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, została utworzona w 1997 r. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie rynku hurtowego artykułów ogólnospożywczych oraz rynku sprzedaży płodów rolnych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.485.000 i dzieli się na 12.485 akcji imiennych o wartości 1.000 zł każda.

Przedmiotem przetargu jest:

 1. zbycie całego pakietu 2.612 (słownie: dwóch tysięcy sześciuset dwunastu) akcji imiennych, obejmującego:
  • 34 akcje imienne, uprzywilejowane, serii A, o wartości nominalnej 1000 zł za każdą akcję;
  • 830 akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii B, o wartości nominalnej 1000 zł za każdą akcję;
  • 1424 akcje imienne, zwykłe, serii E, o wartości nominalnej 1000 zł za każdą akcję;
  • 324 akcje imienne, zwykłe, serii H, o wartości nominalnej 1000 zł za każdą akcję.

  Zbywane akcje stanowią 20,92% ogólnej liczby akcji i reprezentują 26,93% ogólnej liczby głosów.

 2. cena wywoławcza za cały pakiet akcji wynosi 4.280.336,64 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści sześć 64/100) złotych, tj. 1.638,72 (słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści osiem 72/100) złotych za jedną akcję.

Informacje dodatkowe:

Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A., zgodnie z § 12 Statut Spółki.

Miejsce i termin zapoznania się z dokumentacją przetargową i z przedsiębiorstwem Spółki:

 1. Przed złożeniem oferty przetargowej, zainteresowani mogą otrzymać Memorandum Informacyjne dotyczące Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A. wraz z Aneksem. Memorandum wraz z Aneksem jest dostępne w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pokój 459, tel. 0-42 638-43-49. Prośbę o przesłanie Memorandum wraz z Aneksem drogą elektroniczną można przesłać na adres: wgmnadzor@uml.lodz.pl. Warunkiem otrzymania Memorandum wraz z Aneksem jest podpisanie zobowiązania do zachowania poufności.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetargu, warunków nabycia akcji, w tym „Warunków przetargu”, określających elementy składowe, które dla swej ważności powinna zawierać oferta (§ 12 „Warunków przetargu”) oraz „Regulaminu pracy Komisji przetargowej” można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (dostęp pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl) lub w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi pod numerami telefonów: 0-42 638 44 89, 0-42 638 43 49.

Wadium:

 1. przystępując do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej, w wysokości 43.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych) na konto: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 GETIN BANK S.A. Oddział w Łodzi, najpóźniej do dnia złożenia oferty;
 2. po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia akcji. Wniesione uprzednio wadia przez pozostałych oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone, zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. z 2004r. Nr 286, poz.2871 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1474). W przypadku, gdy wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży akcji, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Sposób zapłaty ceny:

 1. dopuszcza się możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty,
 2. sposób zapłaty za akcje jest szczegółowo opisany w „Warunkach przetargu”.

Oferta powinna być przygotowana w sposób określony w „Warunkach przetargu”. Pisemną ofertę należy złożyć w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 004 Łódź, sekretariat - pok. 455, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ŁRH „Zjazdowa” S.A. - sprzedaż akcji. Nie otwierać.” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 października 2008 roku do godziny 12.00. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zakupu akcji. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

Informacje ogólne:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 października 2008 r. o godz. 13.00 w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90 – 004 Łódź, w sali nr 455.
 2. Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie 60 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert.
 3. Oferta podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A. w części dotyczącej zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B, zgodnie z § 12 Statutu Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A.
 4. Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące od dnia upływu terminu składania ofert.
 5. O wyniku przetargu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.
 6. Umowa sprzedaży akcji zostanie podpisana w terminie 30 dni od dnia powiadomienia oferenta o dokonanym wyborze jego oferty.

Zastrzeżenia:

 1. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
 2. Oferty złożone po terminie oraz nieodpowiadające warunkom określonym w ogłoszeniu i „Warunkach przetargu” zostaną odrzucone.
 3. Miasto Łódź nie ponosi kosztów uczestnictwa oferentów w przetargu oraz kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży akcji.

Załączniki:


2008-09-02

OGŁOSZENIE O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU PUBLICZNYM

Prezydent Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź
ogłasza nieograniczony przetarg publiczny na zbycie 1.990 udziałów Miasta Łodzi
w Przedsiębiorstwie „Zieleń Miejska - Południe” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska - Południe” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 3/5 zostało utworzone w 1992 r. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, głównie w zakresie urządzania i konserwacji terenów zielonych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 352.650 zł. Miasto Łódź posiada 1.990 udziałów o wartości nominalnej 50 zł za udział, co stanowi 28,2 % kapitału zakładowego.

Podstawą prawną zbycia udziałów jest art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 Nr 9, poz. 43, Nr 106 z późń zm.), art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw (Dz.U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z późń zm.) oraz Uchwała Nr XXXI/611/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź udziałów Przedsiębiorstwa ,,Zieleń Miejska - Południe” Sp. z o.o. poprzez ich sprzedaż.

Przedmiotem przetargu jest:

 • zbycie 1990 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów, tj. 28,2 % ogólnej liczby udziałów, o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział;
 • cena wywoławcza za jeden udział wynosi 118,37 (słownie: sto osiemnaście 37/100) złotych;

Informacje dodatkowe:

 • prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przysługuje pozostałym udziałowcom zgodnie z § 10 Umowy Spółki Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska - Południe” Sp. z o.o. Miejsce i termin zapoznania się z dokumentacją przetargową i z przedsiębiorstwem Spółki:
 • Przed złożeniem oferty przetargowej, zainteresowani mogą otrzymać Memorandum Informacyjne dotyczące Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska - Południe” Sp. z o.o. wraz z Aneksem. Memorandum wraz z Aneksem jest dostępne w Wydziale Gospodarowania Majątkiem, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pokój 460. Prośbę o przesłanie Memorandum wraz z Aneksem drogą elektroniczną można przesłać na adres: wgmnadzor@uml.lodz.pl. Warunkiem otrzymania Memorandum wraz z Aneksem jest podpisanie zobowiązania do zachowania poufności.
 • Szczegółowe informacje na temat przetargu, warunków nabycia udziałów, w tym „Warunków przetargu”, określających elementy składowe, które dla swej ważności powinna zawierać oferta (§ 5 „Warunków przetargu”) oraz „Regulaminu pracy Komisji przetargowej” można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.lodz.pl) lub pod numerami telefonów w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi: 0 42 638-44-89, 0 42 638-43-61.

Wadium:

 • przystępując do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej, w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) na konto: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 GETIN BANK S.A. Oddział w Łodzi, najpóźniej do dnia złożenia oferty;
 • po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia udziałów. Wniesione uprzednio wadia przez pozostałych oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone, zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego tryby zbywania akcji Skarbu Państwa. W przypadku, gdy wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży udziałów, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Sposób zapłaty ceny:

 • dopuszcza się możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty,
 • sposób zapłaty za udziały jest szczegółowo opisany w „Warunkach przetargu”.

Oferta powinna być przygotowana w sposób określony w „Warunkach Przetargu”. Pisemne oferty należy złożyć w Wydziale Gospodarowania Majątkiem, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, pok. 455, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zieleń Miejska - Południe Sp. z o. o. – sprzedaż udziałów. Nie otwierać.” w terminie do dnia 6 października 2008 roku do godziny 12.00. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zakupu udziałów. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

Informacje ogólne:

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2008 r. o godz. 13.00 w sali nr 455.
 • Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie 30 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert.
 • Oferta podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi.
 • Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące od dnia upływu terminu składania ofert.
 • O wyniku przetargu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.
 • Umowa sprzedaży udziałów zostanie podpisana w terminie 30 dni od dnia powiadomienia oferenta o dokonanym wyborze jego oferty.

Zastrzeżenia:

 1. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 2. Oferty złożone po terminie oraz nieodpowiadające warunkom określonym w ogłoszeniu zostaną odrzucone.
 3. Miasto Łódź nie ponosi kosztów uczestnictwa oferentów w przetargu oraz kosztów związanych z zawarciem umowy zbycia udziałów.

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu publicznym na zbycie udziałów Miasta Łodzi w Przedsiębiorstwie „Zieleń Miejska – Południe” Sp. z o.o. jest kolejnym ogłoszeniem, z uwagi na brak rozstrzygnięcia poprzedniego przetargu ogłoszonego w maju 2008 r. W związku z tym Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi wyznaczyła nowy termin składania ofert, tj. do dnia 6 października 2008 r. do godz. 12.00 oraz nowy termin otwarcia ofert tj. w dniu 6 października 2008 r. o godz. 13.00.

Załączniki:


2008-08-25

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2009 r.

Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań, zmienionej uchwałą Nr LXXIII/1415/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 308, poz. 2385 z dnia 31 sierpnia 2006 r. oraz Nr 348, poz. 2672 z dnia 30 sierpnia 2006 r.).

W konkursie o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Łodzi mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zobowiązane z mocy prawa do finansowania, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Ofertę należy złożyć do dnia 30 września 2008 r., w kancelarii Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 pokój nr 360, w godzinach pracy urzędu.
Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały budżetowej na 2009 r.

Rozpatrzeniu przez Komisję Konkursową będą podlegały wnioski zawierające:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą wraz z aktualnym wypisem z właściwego rejestru;
 2. wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia i decyzji o wpisie do rejestru zabytków;
 3. wskazanie tytułu prawnego do użytkowania zabytku nieruchomego;
 4. określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
 5. deklaracja wielkości środków własnych przeznaczonych na wykonanie prac;
 6. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, na które ma być przeznaczona udzielona dotacja;
 7. wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
 8. oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wyżej wymienionych robót;
 9. zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca;
 10. kosztorys prac określonych we wniosku;
 11. oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej wnioskodawcy.

2008-06-18

Półkolonie w Mieście

Dla dzieci i młodzieży pozostającej w czasie wakacji w mieście proponujemy zajęcia sportowe, turystyczne, artystyczne i inne, organizowane w ramach półkolonii i zajęć otwartych.

Wykaz organizatorów i miejsc półkolonii w Mieście:


2008-06-06

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1986/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 3 czerwca 2008 roku

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie edukacji i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży
z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań – 20.000 zł

Konkursem objęte są następujące zadania adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół i przedszkoli należących do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie:

 1. Działania edukacyjne dotyczące problematyki zdrowia i promocji zdrowego stylu życia (bez problematyki uzależnień).
 2. Działania poprawiające sprawność fizyczną.

Środki na realizację działań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły:

 1. w 2006 r.– 20 000 zł;
 2. w 2007 r.– 10 000 zł;
 3. w 2008 r.– 0 zł.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadania na rzecz dzieci i młodzieży;
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, posiadającą udokumentowane kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Okres realizacji zadań rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 września 2008 r. i kończy nie później niż 20 grudnia 2008 r.
 4. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania.
 5. Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu:
  1. druku, opracowania, składu materiału oraz zakupu materiałów piśmiennych i papierniczych służących do realizacji zadania;
  2. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia;
  3. zakupu usług związanych z realizacją zadania.
 6. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zdania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 334, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2008 r., do godziny 15.00. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie.
 7. Formularze ofert można pobierać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 336. Są one udostępnione również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.
 8. Szczegółowy tryb prowadzenia konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1986/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie oraz powołania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi, do dnia 20 sierpnia 2008 roku.
 10. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.
 11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Uwaga! Bliższe informacje można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu: 0-42 638 47 34.

Załączniki:


2008-06-06

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1985/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 3 czerwca 2008 roku

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie promocji zdrowia dotyczącego działań na rzecz promocji zdrowego stylu
życia oraz poprawy jakości życia osób starszych

Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań – 20.000 zł.

Konkursem objęte są następujące zadania dotyczące osób starszych:

 1. Działania informacyjno - edukacyjne na temat zdrowego stylu życia.
 2. Działania powodujące wzmacnianie aktywności społecznej.
 3. Działania poprawiające sprawność fizyczną.

Środki na realizację działań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły:

 1. w 2005 r. -14 060 zł;
 2. w 2006 r. -17 420 zł;
 3. w 2007 r. -15 000 zł.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadania na rzecz starszych mieszkańców miasta;
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, posiadającą udokumentowane kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Okres realizacji zadań rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 września 2008 r. i kończy nie później niż 20 grudnia 2008 r.
 4. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania.
 5. Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu:
  1. druku, opracowania, składu materiału oraz zakupu materiałów piśmiennych i papierniczych służących do realizacji zadania;
  2. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia;
  3. zakupu usług związanych z realizacją zadania.
 6. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zdania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 334, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2008 r., do godziny 15:00. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie.
 7. Formularze ofert można pobierać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5, III piętro, pokój 336. Są one udostępnione również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.
 8. Szczegółowy tryb prowadzenia konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1985/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dotyczącego działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych oraz powołania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w następnym dniu po ich zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi, do dnia 20 sierpnia 2008 roku.
 10. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.
 11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 12. Uwaga! Bliższe informacje można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu: 0-42 638 47 34.

Załączniki:


2008-06-05

OGŁOSZENIE

Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi ogłasza nabór ofert na wsparcie finansowe przygotowania napisania i opublikowania monografii Miasta Łodzi. Na wsparcie wyżej wymienionych przedsięwzięć Miasto przeznacza w I etapie prac kwotę 150.000 złotych brutto.

Oferta powinna zawierać kompletną koncepcję programową monografii wraz z nazwiskami autorów, opis merytoryczny poszczególnych części pracy z podziałem tematycznym rozdziałów.

Pożądane jest by na monografię Miasta Łodzi składała się część historyczna ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Łodzi przemysłowej do roku 1945, opis stosunków demograficznych z tematyką narodowościową włącznie, dzieje łódzkiego przemysłu na tle kraju, Europy i świata. W części dotyczącej II połowy XX wieku powinny zostać uwzględnione zmiany charakteru miasta po roku 1990 oraz przewidywania futurologiczne rozwoju Łodzi.

Oferty mogą być złożone przez podmioty: prowadzące działalność kulturalną i naukową, a w szczególności przez samorządowe instytucje kultury, organizacje prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty gospodarcze.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach do dnia 30 czerwca 2008 roku w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 102, tel. 638-43-73.

Formularze ofert dostępne są w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod wskazanym powyżej adresem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - na stronie internetowej www.lodz.pl.

Załączniki:


2008-06-03

OGŁOSZENIE

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi - Wydział Sportu


90-532 Łódź
ul. Ks. Hm. I. Skorupki 21

 1. Zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji „Inspektora nadzoru robót budowlanych w inwestycjach realizowanych przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi od II półrocza 2008 roku” .

 2. Zadania inspektora nadzoru:

  Wykonywanie zadań w realizowanych przez wydział jw. inwestycjach zgodnie - z zapisami art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

 3. Wymagania:

  1. Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń - zgodnych z zapisami art. 14.1. pkt 2) Ustawy jw.
  2. Rejestracja na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego.


 4. Oferta winna zawierać:

  1. List motywacyjny.
  2. Opis przebiegu pracy zawodowej.
  3. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień budowlanych.
  4. Dokument potwierdzający rejestrację na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego.


 5. Oferty, w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój 8 do dnia 23 czerwca 2008 roku, do godz. 10.00.

Zastępca Dyrektora Wydziału
Marek Leśniewicz


2008-05-29

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1955/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 27 maja 2008 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2008 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Nazwa zadania:

Katalog zadań – Konkurs II

 1. Festiwale i konkursy muzyczne. Kwota dotacji do 230.000 zł
 2. Przeglądy chóralne. Kwota dotacji do 9.000 zł
 3. Koncerty muzyczne. Kwota dotacji do 10.000 zł
 4. Edukacja muzyczna. Kwota dotacji do 4.500 zł
 5. XXX rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Kwota dotacji do 20.000 zł
 6. Konfrontacje taneczne. Kwota dotacji do 5.000 zł
 7. Upowszechnienie tańca ludowego. Kwota dotacji do 5.000 zł
 8. Edukacja filmowa. Kwota dotacji do 10.000 zł
 9. Festiwale filmowe. Kwota dotacji do 15.000 zł
 10. Festiwale i przeglądy teatralne. Kwota dotacji do 20.000 zł
 11. Edukacja teatralna. Kwota dotacji do 10.000 zł
 12. Upowszechnianie teatru. Kwota dotacji do 3.400 zł
 13. Wystawy łódzkich artystów plastyków. Kwota dotacji do 7.000 zł
 14. Wystawy plastyków amatorów. Kwota dotacji do 4.000 zł
 15. Upowszechnianie sztuk plastycznych. Kwota dotacji do 5.000 zł
 16. Konkursy plastyczne. Kwota dotacji do 10.000 zł
 17. Wystawy fotograficzne. Kwota dotacji do 7.000 zł
 18. Konkursy fotograficzne. Kwota dotacji do 5.000 zł
 19. Upowszechnianie literatury. Kwota dotacji do 7.000 zł
 20. Promocja czytelnictwa. Kwota dotacji do 5.000 zł
 21. Festiwale literackie. Kwota dotacji do 20.000 zł
 22. Konkursy recytatorskie. Kwota dotacji do 5.000 zł
 23. Podtrzymywanie tradycji lokalnej. Kwota dotacji do 15.000 zł
 24. Wspieranie nowatorskich przedsięwzięć kulturalnych. Kwota dotacji do 20.000 zł
 25. Kultura łódzka i jej wielcy twórcy. Kwota dotacji do 50.000 zł
 26. Dokumentowanie działalności wybitnych łodzian. Kwota dotacji do 17.000 zł
 27. Interdyscyplinarne działania kulturalne. Kwota dotacji do 15.000 zł
 28. Kultura różnych narodów. Kwota dotacji do 10.000 zł
 29. Bez barier – kultura czynnikiem integracyjnym. Kwota dotacji do 5.000 zł
 30. Polska tradycja bożenarodzeniowa. Kwota dotacji do 5.000 zł
 31. Muzyczne tradycje bożonarodzeniowe. Kwota dotacji do 5.000 zł
 32. Promocja młodych talentów. Kwota dotacji do 10.000 zł
 33. Promocja sztuki estradowej. Kwota dotacji do 20.000 zł

Z każdego zadania zostanie wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta.

Łączna kwota na realizację zadań 624.471 zł.

W konkursie mogą brać udział:

Organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
 2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
 3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
 5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie z wzorem formularza, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 2. Formularze ofert są dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) oraz w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych i opisanych kopertach za pośrednictwem poczty lub osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 16.00, wtorek: 9.00 – 17.00) w terminie do 30 czerwca 2008 r.
 4. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  2. statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 117), a dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229 poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540);
  4. umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w pkt V.1 oferty;
  5. oświadczenie o uzyskaniu informacji niezbędnych do złożenia oferty;
  6. oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec organizacji;
  7. oświadczenie o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego;
  8. oświadczenie o zgodnym z umową wykorzystywaniu dotacji przyznanych w ciągu trzech ostatnich lat oraz o prawidłowym ich rozliczaniu.
 5. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być na każdej stronie potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela oferenta.

Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z trybem Regulaminu postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr /V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2008 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
  1. merytoryczna wartość oferty, skala ocen: 0-10 punktów;
  2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen: 0-5 punktów;
  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen: 0-5 punktów;
  4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi, skala ocen: 0-10 punktów;
  5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen: 0-10 punktów.
 4. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. złożone po terminie ( nie dopuszcza się uzupełnienia ofert po terminie ich złożenia);
  2. niekompletne, złożone na innym formularzu, nieprawidłowo wypełnione, nieczytelne;
  3. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
  4. nieuwzględniające zadania wskazanego w niniejszym ogłoszeniu;
  5. przesłane drogą elektroniczną;
  6. złożone przez podmiot nieuprawniony.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dotację otrzymuje organizacja, której oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników (odrębnej dla każdego zadania) i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 % punktów przyznanych wg skali ocen.
 4. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu.
 5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty. W przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji dopuszcza się możliwość dokonania korekty kosztorysu przedstawionego w ofercie.
 6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
  2. budowę, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych;
  4. działalność gospodarczą;
  5. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) oraz na tablicach ogłoszeniowych w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
 8. Od rozstrzygnięcia Komisji nie przysługuje odwołanie.

Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadań powinna nastąpić w okresie od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.
 2. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy pomiędzy Miastem Łódź a wybranymi oferentami.
 3. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.
 4. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

W 2007 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły 397.839,- zł.

W 2008 r. na powyższe zdania nie przyznawano dotacji.

Uwaga!

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.

Załączniki:


2008-05-27

Ogłoszenie
Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi - Wydział Sportu
90-532 Łódź
ul. Ks. Hm. I. Skorupki 21

 1. Zaprasza do składania ofert na wykonanie „Koncepcji modernizacji Hali Sportowej przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi”.
 2. Opracowanie winno zawierać:
  1. Kompleksowe zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem potrzeb użytkownika terenu (Uczniowski Klub Sportowy „ANILANA”);
  2. Rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne obiektu;
  3. Kompleksowe rozwiązanie przyłączy sieci i dróg wewnętrznych;
  4. Uzgodnienia z rzeczoznawcami: bhp, sanit., i ppoż;
  5. Pozyskania promesy od dostawców mediów;
  6. Wstępną szacunkową wycenę kosztów.
   Oferta winna uwzględniać rozwiązania ekologiczne, wykazujące znaczne oszczędności n etapie eksploatacji obiektu.
 3. Do kontaktów z wykonawcami uprawnieni są:
  Marek Szewczyk - tel. 42 638-48-30, m.szewczyk@uml.lodz.pl
  Wiesław Szczęsny – tel. 42 638-48-30, w.szczesny@uml.lodz.pl
 4. Oferty, w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój 8 do dnia 13 czerwca 2008 roku, do godz. 10.00.
 5. Do oferty należy załączyć:
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Wykaz wykonanych usług projektowych w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i zamawiających.
  3. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie (Np. referencje lub protokoły odbioru).

Zastępca Dyrektora Wydziału
Marek Leśniewicz


2008-05-13
Ostatnia aktualizacja: 2008-07-01

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA LOGO "ŁODZI SPORTOWEJ"

Wydział Sportu UMŁ ogłasza konkurs na logo „Łodzi Sportowej”. Logo to będzie oficjalnym znakiem i wiodącym elementem graficznym wszystkich działań promocyjnych miasta poprzez sport, a także propagowania sportu wśród łodzian.

Logo będzie miało zastosowanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Miasta Łodzi, w tym m. in. w materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach promocyjnych, publikacjach prasowych, albumowych, katalogach itp.

Pliki do pobrania:


2008-05-13

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1881/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 8 maja 2008 r.

OGŁOSZENIE O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU PUBLICZNYM

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź ogłasza nieograniczony przetarg publiczny na zbycie 1.990 udziałów Miasta Łodzi w Przedsiębiorstwie „Zieleń Miejska - Południe” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo ,,Zieleń Miejska - Południe” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 3/5 zostało utworzone w 1992 r. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, głównie w zakresie urządzania i konserwacji terenów zielonych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 352.650 zł. Miasto Łódź posiada 1.990 udziałów o wartości nominalnej 50 zł za udział, co stanowi 28,2 % kapitału zakładowego.

Podstawą prawną zbycia udziałów jest art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 Nr 9, poz. 43, Nr 106 z późń zm.), art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw (Dz.U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z późń zm.) oraz Uchwała Nr XXXI/611/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź udziałów Przedsiębiorstwa ,,Zieleń Miejska - Południe” Sp. z o.o. poprzez ich sprzedaż.

Przedmiotem przetargu jest:

 • zbycie 1990 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów, tj. 28,2 % ogólnej liczby udziałów, o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział;
 • cena wywoławcza za jeden udział wynosi 118,37 (słownie: sto osiemnaście 37/100) złotych;

Informacje dodatkowe:

 • prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przysługuje pozostałym udziałowcom zgodnie z § 10 Umowy Spółki Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska - Południe” Sp. z o.o.

Miejsce i termin zapoznania się z dokumentacją przetargową i z przedsiębiorstwem Spółki:

 • Przed złożeniem oferty przetargowej, zainteresowani mogą otrzymać Memorandum Informacyjne dotyczące Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska - Południe” Sp. z o.o. wraz z Aneksem. Memorandum wraz z Aneksem jest dostępne w Wydziale Gospodarowania Majątkiem, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pokój 460. Prośbę o przesłanie Memorandum wraz z Aneksem drogą elektroniczną można przesłać na adres: wgmnadzor@uml.lodz.pl. Warunkiem otrzymania Memorandum wraz z Aneksem jest podpisanie zobowiązania do zachowania poufności.
 • Szczegółowe informacje na temat przetargu, warunków nabycia udziałów, w tym „Warunków przetargu”, określających elementy składowe, które dla swej ważności powinna zawierać oferta (§ 5 „Warunków przetargu”) oraz „Regulaminu pracy Komisji przetargowej” można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.lodz.pl) lub pod numerami telefonów w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi: 0 42 638-44-89, 0 42 638-43-61.

Wadium:

 • przystępując do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej, w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) na konto: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 GETIN BANK S.A. Oddział w Łodzi, najpóźniej do dnia złożenia oferty;
 • po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia udziałów. Wniesione uprzednio wadia przez pozostałych oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone, zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego tryby zbywania akcji Skarbu Państwa. W przypadku, gdy wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży udziałów, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Sposób zapłaty ceny:

 • dopuszcza się możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty,
 • sposób zapłaty za udziały jest szczegółowo opisany w „Warunkach przetargu”.

Oferta powinna być przygotowana w sposób określony w „Warunkach Przetargu”. Pisemne oferty należy złożyć w Wydziale Gospodarowania Majątkiem, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, pok. 455, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Zieleń Miejska - Południe Sp. z o. o. – sprzedaż udziałów. Nie otwierać". w terminie do dnia 16 czerwca 2008 roku do godziny 12.00. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zakupu udziałów. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

Informacje ogólne:

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2008 r. o godz. 13.00 w sali nr 455.
 • Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie 30 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert.
 • Oferta podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi.
 • Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące od dnia upływu terminu składania ofert.
 • O wyniku przetargu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.
 • Umowa sprzedaży udziałów zostanie podpisana w terminie 30 dni od dnia powiadomienia oferenta o dokonanym wyborze jego oferty.

Zastrzeżenia:

 1. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 2. Oferty złożone po terminie oraz nieodpowiadające warunkom określonym w ogłoszeniu zostaną odrzucone.
 3. Miasto Łódź nie ponosi kosztów uczestnictwa oferentów w przetargu oraz kosztów związanych z zawarciem umowy zbycia udziałów.

W ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej zostaną udostępnione do pobrania pliki w formacie (.PDF) zawierające: Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia przetargu publicznego na sprzedaż udziałów Miasta Łodzi w Przedsiębiorstwie "Zieleń Miejska - Południe" Sp. z o.o., "Warunki Przetargu" (załącznik nr 2) oraz "Regulamin Komisji przetargowej" (załącznik nr 3).

Załączniki:


2008-05-12

OGŁOSZENIE

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi - Wydział Sportu


90-532 Łódź, ul. Ks. Hm. I. Skorupki 21

 1. Zaprasza do składania ofert na wykonanie „Koncepcji modernizacji Hali Sportowej przy ul. Sobolowej 1, w Łodzi” .

 2. Opracowanie winno zawierać:
  1. Kompleksowe zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem potrzeb użytkownika terenu (Uczniowski Klub Sportowy „Anilana”);
  2. Rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne obiektu;
  3. Kompleksowe rozwiązanie przyłączy sieci i dróg wewnętrznych;
  4. Uzgodnienia z rzeczoznawcami: bhp, sanit., i ppoż;
  5. Pozyskania promesy od dostawców mediów;
  6. Wstępną szacunkową wycenę kosztów.
  Oferta winna uwzględniać rozwiązania ekologiczne, wykazujące znaczne oszczędności na etapie eksploatacji obiektu.

 3. Do kontaktów z wykonawcami uprawnieni są:
  Marek Szewczyk - tel. 42 638-48-30, m.szewczyk@uml.lodz.pl
  Wiesław Szczęsny - tel. 42 638-48-30. w.szczesny@uml.lodz.pl

 4. Oferty, w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój 8 do dnia 21 maja 2008 roku, do godz. 10.00.

 5. Do oferty należy załączyć:
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Wykaz wykonanych usług projektowych w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i zamawiających.
  3. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie (np. referencje lub protokoły odbioru).

Zastępca Dyrektora Wydziału
Marek Leśniewicz


2008-04-28

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr X/172/2007 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r., Uchwałą Nr X/171/2007 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. oraz dyspozycją Prezydenta Miasta Łodzi, Wydział Sportu zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendiów i nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Prosimy o zapoznanie się z w/wym. uchwałami zawierającymi szczegółowe kryteria przyznawania nagród i stypendiów.

Kwota przeznaczona do rozdysponowania w I półroczu 2008 r. wynosi:

 • stypendia 200.000 zł
 • nagrody 140.000 zł

Wnioski na załączonych drukach, wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w Wydziale Sportu (ul. Ks. Skorupki 21 IIIp. pokój 8),

do dnia 30 maja 2008 r. do godz. 16.00.

Przypominamy, że wnioski muszą być podpisane przez osoby upoważnione statutowo do składania, w imieniu klubu, oświadczeń woli (obowiązuje zasada stosowana przy składaniu ofert).

Wnioski:

 • nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne,
 • z brakującymi podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
 • złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie,
 • złożone na niewłaściwych drukach, nie będą rozpatrywane.

Prosimy wpisywać wyłącznie wyniki wskazane w kryteriach a w przypadku nagród tylko te, które nie zostały uhonorowane w poprzednich edycjach.

Druki wniosków, teksty uchwał znajdują się w na stronie bip.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje – Pani Monika Stefaniak – Wydział Sportu p. 4 tel. 638-48-75.

Pliki do pobrania:


2008-04-22

Załącznik Nr 1 do
zarządzenia Nr 1834/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 17 kwietnia 2008 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651)

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Zadanie I: wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej młodzieży dotyczących:

 1. kształtowania wartości poprzez uczestnictwo w kulturze;
 2. wspomagania działalności opiekuńczej poprzez organizowanie zajęć dodatkowych;
 3. rozwijania pozytywnych zachowań społecznych i kulturowych wśród młodzieży, w tym: prowadzenia zajęć skierowanych do mniejszości etnicznych i kulturowych, wzmacniających pozytywne zachowania społeczne, w tym zajęć dla dzieci i młodzieży promujących zachowania tolerancji dla odmienności kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem kultury Żydów.

Zadanie II: wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz programów krajoznawstwa poprzez działania:

 1. organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji letnich 2008 r.;
 2. organizację wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 2008 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

zadanie I
w działaniu 1 wynosi – 50.000 zł
w działaniu 2 wynosi – 63.000 zł
w działaniu 3 wynosi – 74.000 zł
(łącznie: 187.000 zł – sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)

zadanie II
w działaniu 1 wynosi – 180.000 zł
w działaniu 2 wynosi – 420.000 zł
(łącznie: 600.000 zł – sześćset tysięcy złotych).

Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.


W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
 3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
 4. dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane;
 5. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
 6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych zadań;
 7. dysponują 10% wkładem własnym niezbędnym do realizacji zadania.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja w zadaniu I rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 czerwca 2008 r. i kończy się nie później niż 28 grudnia 2008 r., a w zadaniu II rozpoczyna się nie wcześniej niż 23 czerwca 2008 r. i kończy nie później niż 31 sierpnia 2008 r. Oferty w zaklejonych kopertach, z nazwą oferenta oraz nazwą zadania i działania zgodnego z treścią ogłoszenia o konkursie, należy składać w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 431, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu jednego dnia po uzyskaniu akceptacji wyników konkursu przez Prezydenta Miasta Łodzi. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1834/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej młodzieży oraz na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz programów krajoznawstwa i ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej, zwanego dalej zarządzeniem (zarządzenie do wglądu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 1. merytoryczna wartość oferty, tj.: innowacyjność projektu, długofalowość, liczba beneficjentów oraz zgodność grupy docelowej z zadaniami wyznaczonymi w ogłoszeniu o konkursie;
 2. możliwość realizacji zadania przez podmioty przedstawiające ofertę, tj.: baza lokalowa, możliwości organizacyjne, kwalifikacje kadry;
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w przypadku wsparcia realizacji zadania niezbędny wkład własny środków finansowych oferenta wynosi 10%);
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta Łodzi na 2008 r. oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje;
 6. zgodność oferty z treścią ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.

Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1 zarządzenia:

Zadanie I
w 2007 r. – 133.000 zł (sto trzydzieści trzy tysiące zł);

Zadanie II
w 2007 r. – 529.200 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście zł ).

Formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące merytorycznej zawartości oferty można pobierać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 5, pok. 428. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

Uwaga!
Bliższe informacje wraz z warunkami szczegółowymi do konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl lub pod numerami telefonów:
zadanie I – 638-48-28,
zadanie II – 638-48-43.

Załączniki:

Wyniki konkursu:


2008-04-17

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn.:

 • upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w terminie 15 czerwca – 15 grudnia 2008 r. – 124.845 zł.

Oferty dotyczące ww. zadania winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 8 – w terminie do dnia 21 maja 2008 r. do godz. 16.00. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone w Wydziale lub wpłyną drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie składania ofert. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert. Formularz oferty oraz wymagania szczegółowe dostępne będą w siedzibie Wydziału Sportu (adres jw.) i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
  3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi.
 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadania.
 3. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Komisji Konkursowej.
 4. Program realizacji zadania może dotyczyć wyłącznie zakresu czasowego określonego w wymaganiach szczegółowych.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji Prezydenta Miasta Łodzi.
 6. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1799/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zarządzenie do wglądu w miejscu składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl/).
 7. Łączna wysokość środków przyznanych w 2007 r. organizacjom pozarządowym na realizację zadania pn. upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wyniosła 129.000 zł.
 8. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
 9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert lub zakończenia postępowania konkursowego.

Załączniki:


2008-04-16
Ostatnia aktualizacja: 2008-08-27

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza nabór ofert o dofinansowanie w 2008 r. wydań niskonakładowych, niekomercyjnych utworów związanych z Łodzią z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

Zadanie powinno zostać zrealizowane w terminie do dnia 30 listopada 2008 r.

Formularze ofert, Regulamin Komisji ds. Wydawnictw dostępne są w Wydziale Kultury oraz na stronie internetowej www.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w terminie do dnia 30 kwietnia 2008 r. w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy urzędu.

Informacje dodatkowe uzyskać można pod numerami telefonu 638-43–73 lub 638-43-75.

Załączniki:


2008-03-25
Ostatnia aktualizacja: 2008-10-14

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:

 1. Przeprowadzenia działań prowadzących do utworzenia min. 2 partnerstw osiedlowych/lokalnych poprzez dokonanie rekrutacji i selekcji uczestników, a także przygotowanie i przeprowadzenie min. 140 godzin spotkań informacyjnych, szkoleń, konsultacji oraz innych działań animacyjnych i integracyjnych. W każdym z partnerstw niezbędny jest udział przedstawicieli przynajmniej 3 organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

  Realizacja zadania wymaga w szczególności uwzględnienia takich przedsięwzięć jak:

  1. znalezienie nieodpłatnego lokalu w rejonie przewidywanej aktywności partnerstwa, potrzebnego m.in. na spotkania, szkolenia i konsultacje,
  2. pozyskanie do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz innych osób i podmiotów, które będą wspierać tworzenie się partnerstwa lub włączą się bezpośrednio w jego działalność,
  3. ustalenie koordynatora partnerstwa,
  4. ustalenie potrzeb lokalnych i celów z nimi związanych,
  5. wybór celów możliwych do realizacji w oparciu o środki dostępne dla uczestników partnerstwa,
  6. określenie sposobu realizacji wybranych celów w postaci projektu/projektów,
  7. realizacja projektów przyjętych przez partnerstwo,
  8. monitoring realizacji zadania
  9. ewaluacja realizacji zadania.

Standardy realizacji zadania 1:

 1. koordynator zadania – wykształcenie min. średnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów;
 2. trener/animator – wykształcenie wyższe, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;
 3. liczebność w grupie szkoleniowej – od 6 do 12 osób;
 4. czas trwania szkolenia – do 8 godzin szkoleniowych dziennie, sesja szkoleniowa - max. 90 minut;
 5. dokumentacja:
  1. rejestracja uczestników partnerstwa (dane osobowo – adresowe, reprezentowana organizacja/podmiot);
  2. harmonogram działań;
  3. potwierdzenie uczestnictwa w prowadzonych działaniach na listach obecności;
  4. program szkolenia (cel, adresaci, zawartość merytoryczna, forma, informacje o prowadzących);
  5. materiały piśmienne i szkoleniowe dla każdego uczestnika;
  6. ewidencja wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia;
  7. ewaluacja realizacji zadania.
 6. infrastruktura – zapewnienie pomieszczeń wraz z wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do prowadzenia szkoleń.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 1 – do 55.000,- zł.
Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zawartych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynajmu lub eksploatacji pomieszczeń, niezbędnego sprzętu, rekrutacji i selekcji uczestników, opłat z tytułu korespondencji, obsługi strony internetowej oraz zakupu materiałów poligraficznych, biurowych i spożywczych, transportu, przejazdów i noclegów.
Termin realizacji zadania 1: rozpoczęcie – nie później niż 12 maja 2008 r., zakończenie – nie później niż 31 grudnia 2008 r.

 • Zorganizowania konferencji dla min. 100 przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy, jak również przedstawicieli administracji publicznej, na temat współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi w 2008 r. oraz istotnych problemów środowiska organizacji pozarządowych, obejmującej w szczególności:
  1. wystąpienia ekspertów, m.in. ze środowiska naukowego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu,
  2. prezentację osiągnięć łódzkich organizacji pozarządowych,
  3. wystawę dokumentującą dorobek łódzkich organizacji pozarządowych,
  4. zajęcia o charakterze warsztatowym, dotyczące istotnych problemów środowiska organizacji pozarządowych.

 

Standardy realizacji zadania 2:

 1. koordynator projektu – wykształcenie min. średnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów;
 2. trener – wykształcenie wyższe, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;
 3. liczebność w grupie na zajęciach warsztatowych do 20 osób;
 4. dokumentacja:
  1. rejestracja uczestników (dane osobowo – adresowe, reprezentowana organizacja/podmiot);
  2. harmonogram działań;
  3. potwierdzenie uczestnictwa w prowadzonych działaniach na listach obecności;
  4. program konsultacji i zajęć towarzyszących (cel, adresaci, zawartość merytoryczna, forma, informacje o prowadzących);
  5. materiały piśmienne i szkoleniowe dla każdego uczestnika;
  6. ewaluacja realizacji zadania;
 5. infrastruktura – zapewnienie pomieszczeń z wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia konferencji.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2 – do 11.000,- zł.
Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, zakupu usług, kateringu, obsługi technicznej, wynajmu pomieszczeń, sprzętu technicznego oraz zakupu materiałów biurowych.
Termin realizacji zadania 2 – w okresie pomiędzy 4 grudnia 2008 r. a 13 grudnia 2008 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 1 wyniosła w 2007 r. 21.000,- zł (dotacja dla organizacji pozarządowej), zaś na realizację zadania 2 – 11.000,- zł. (dotacja dla podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy).
W 2008 r. wydatkowano do tej pory na te zadania 0,00 zł, zaś w ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie łącznie do 66.000,- zł.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na odpowiednim formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (formularze ofert można otrzymać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 205, II p., jak również pobrać ze strony internetowej bip.uml.lodz.pl/).
 2. Kwota dotacji dla jednej oferty, w przypadku zadań 1 i 2, nie może przekroczyć 85 % całkowitego kosztu realizacji zadania.
 3. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.
 4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Oferty dotyczące zadania nr 1 należy składać w terminie do dnia 22 kwietnia 2008 r., a oferty dotyczące zadania nr 2, w terminie do 26 września 2008 r. w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 205, II p., w godzinach pracy Urzędu.
 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz numerem i nazwą zadania konkursowego. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po terminie. Zakres i warunki realizacji poszczególnych zadań publicznych zostaną ujęte w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
 7. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4 i regulaminem pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1687/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl/).
 8. Kryteria oceny złożonych ofert (dla każdego z zadań):
  1. merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0 – 10 pkt,
  2. możliwość realizacji zadania przez oferenta – skala ocen 0 – 8 pkt,
  3. udział środków zewnętrznych pozyskanych na realizację zadania – skala ocen 0 – 8 pkt,
  4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0 – 8 pkt,
  5. dotychczasowa współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i jednostkami organizacyjnymi Miasta Łodzi i/albo rekomendacje innych podmiotów – skala ocen 0 – 4 pkt.
 9. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrana będzie jedna oferta w każdym zadaniu.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu, w części dotyczącej zadania 1, nastąpi do dnia 8 maja 2008 r., a w części dotyczącej zadania 2, do dnia 10 października 2008 r.
 11. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania bądź działania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji oferenta, a w przypadku jej braku, dotacja oferentowi nie będzie przyznana.
 12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl/oraz pod nr tel. 638-46-41, 638-46-00.

Pliki do pobrania:


2008-03-19 Ostatnia aktualizacja: 2008-03-31

 

<hr/>

-->

2008-03-18

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1685/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 13 marca 2008 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs ofert na zlecenie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej realizacji zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Do konkursu ofert mogą przystąpić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej spełniające następujące wymagania:

 1. działające na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi;
 2. prowadzące działalność statutową w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień;
 3. zlecenie dotyczy świadczeń nieobjętych kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz świadczeń zakontraktowanych, jeżeli ich celem jest rozszerzenie dostępności do określonej usługi lub jej kontynuacja.
 1. Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne określone w załączniku Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008, przyjętego uchwałą Nr XXI/430/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 listopada 2007 r.
 2. Zakup świadczeń zdrowotnych przez Prezydenta Miasta Łodzi nastąpi w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Nr 1685/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej realizacji zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz powołania Komisji Konkursowej.
 3. Okres realizacji: od 1 maja do 27 grudnia 2008 r.
 4. Termin składania ofert: w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi, niezwłocznie po ich akceptacji przez Prezydenta Miasta Łodzi.
 6. Planowana kwota na realizację zadania: 75.000 zł.

Wymagania ofertowe zawiera formularz oferty, który wraz z katalogiem działań należy pobrać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pokój 322 (III piętro, tel. 638 47 38), w godzinach pracy Urzędu. Druk oferty jest dostępny także na stronie bip.uml.lodz.pl.

Oferty w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy oferenta oraz nazwy działania (z katalogu kategorii działań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008), należy składać w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi (sekretariat Wydziału Zdrowia Publicznego pok. 334).

Pliki do pobrania:


2008-03-17

OGŁOSZENIE

Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi ogłasza nabór ofert na organizację imprez kulturalnych w ramach Letniego Festiwalu Sztuki 2008

w terminie: 1 lipca – 31 sierpnia, obejmującego następujące dyscypliny jak: taniec, teatr, film i muzyka.

Zgłaszane oferty powinny uwzględniać następujące warunki:

 • dostępność dla ogółu mieszkańców Miasta Łodzi,
 • wykorzystanie przestrzeni miejskiej otwartej lub zamkniętej, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Piotrkowskiej i Starego Rynku,
 • imprezy kulturalne realizowane w okresie letnim od 1 lipca do 31 sierpnia 2008 roku,
 • w kosztorysie nie będą uwzględniane koszty promocji imprez,
 • oferent powinien przed podpisaniem umowy przedstawić zezwolenie na organizowanie imprez kulturalnych w plenerze, wystawione przez organ do tego upoważniony.

Oferty mogą być złożone przez podmioty: prowadzące działalność kulturalną, samorządowe instytucje kultury, organizacje prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty gospodarcze.

Na wsparcie w/w przedsięwzięcia Miasto przeznacza kwotę 800.000 złotych brutto.
Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach do dnia 31 marca 2008 roku w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 102, tel. 638-43-73.

Formularze ofert dostępne są w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod wskazanym powyżej adresem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - na stronie internetowej www.lodz.pl.

Pliki do pobrania:


2008-03-17

OGŁOSZENIE

Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi ogłasza nabór ofert na wsparcie finansowe organizacji letnich, plenerowych imprez kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem parków łódzkich. Imprezy kulturalne mają być dostępne dla ogółu mieszkańców Miasta Łodzi. Na wsparcie wyżej wymienionych przedsięwzięć Miasto przeznacza kwotę 100.000 złotych brutto. Imprezy kulturalne mają być realizowane w sobotę lub niedzielę: od soboty 28 czerwca do niedzieli 31 sierpnia 2008 r.

Oferty mogą być złożone przez podmioty: prowadzące działalność kulturalną, a w szczególności przez samorządowe instytucje kultury, organizacje prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty gospodarcze.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach do dnia 31 marca 2008 roku w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 102, tel. 638-43-73.

Formularze ofert dostępne są w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod wskazanym powyżej adresem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - na stronie internetowej www.lodz.pl.

Pliki do pobrania:


2008-03-05

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1652/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 3 marca 2008 r.

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn.:

 • szkolenie dzieci i młodzieży, w terminie maj – grudzień 2008 r. – 3.150.000 zł;
 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, w terminie maj – grudzień 2008 r. – 702.000 zł;
 • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w terminie lipiec - grudzień 2008 r. – 130.000 zł;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających, w terminie maj-grudzień 2008 r. – 40.000 zł;
 • kontakty sportowe z miastami partnerskimi, w terminie maj-grudzień 2008 r. – 50.000 zł;

Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 8 –w terminie do dnia 4 kwietnia 2008 r. do godz. 16.00.
Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone w Wydziale lub wpłyną drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie składania ofert. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert. Formularz oferty oraz wymagania szczegółowe dostępne będą w siedzibie Wydziału Sportu (adres jw.) i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
  3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi poszczególnych zadań.
 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
 3. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Komisji Konkursowej.
 4. Programy realizacji zadań mogą dotyczyć wyłącznie zakresu czasowego określonego w wymaganiach szczegółowych.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji Prezydenta Miasta Łodzi.
 6. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1652/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zarządzenie do wglądu w miejscu składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl).
 7. Łączna wysokość środków przyznanych w 2007 r. organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wyniosła 6.610.900 zł.
 8. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
 9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert lub zakończenia postępowania konkursowego.

Pliki do pobrania:

 

Wyniki konkursu:


2008-03-03

 

<hr/>

-->

2008-02-28

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1600/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 20 lutego 2008 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanego w zakresie:

I. prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, w tym:

 1. rehabilitacji leczniczej w domu osoby niepełnosprawnej
  wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 36.000,- zł
 2. rehabilitacji leczniczej poza domem osoby niepełnosprawnej
  wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 36.000,- zł
 3. rehabilitacji psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
  wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 36.000,- zł
 4. zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
  wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 12.000,- zł

Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń oraz zakupu usług obcych np. transportu.

II. organizowania imprez kulturalnych, w tym o charakterze integracyjnym
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 26.500,- zł

Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu zakupu usług obcych np. transportu oraz przygotowania poczęstunku, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, zakupu nagród rzeczowych (w cenie do 70,- zł za sztukę), zakupu artykułów spożywczych. Udział osób niepełnosprawnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w imprezie integracyjnej winien sięgać przynajmniej 50% ogółu uczestników.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań określonych w pkt I i II wyniosła w 2007 roku łącznie 147.500,- zł. W 2008 r. wydatkowano na te zadania 0,00 zł, zaś w ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie łącznie 146.500, - zł.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  5. posiadają, o ile to niezbędne do realizacji zadania, odpowiednią bazę lokalową i potrzebne wyposażenie,
  6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na odpowiednim formularzu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (formularze ofert można otrzymać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 009 jak również pobrać ze strony internetowej www.uml.lodz.pl).
 2. Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty w przypadku działań a, b, c i d w zadaniu I bądź zadania II nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu działania/zadania, jak również nie może być wyższa niż 6.000,- zł.
 3. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.
 4. Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę, ale każda oferta może dotyczyć tylko jednego z czterech działań w zadaniu I bądź zadania II.
 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 30 kwietnia 2008 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2008 r. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009, parter, w godzinach pracy Urzędu – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 kwietnia 2008 r. do godziny 15.00. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 24 kwietnia 2008 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w sposób określony w regulaminie pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1600/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
 8. Kryteria oceny złożonych ofert:
  1. merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 pkt,
  2. możliwość realizacji zadania przez oferenta – skala ocen 0-8 pkt,
  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-8 pkt,
  4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-8 pkt,
  5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-4 pkt.
 9. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji oferenta, a w przypadku jej braku, dotacja oferentowi nie będzie przyznana.
 10. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być na każdej stronie potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod nr tel. 638-45-97.

Pliki do pobrania:


2008-02-27

Konkurs

Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi 90-532 Łódż, ul. Ks. Skorupki 21 - zaprasza do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania "Zadaszenie Pływalni przy ul. Sobolowej 1, w Łodzi".

Oferty należy składać w skretariacie Wydziału Sportu do dnia 20 marca 2008 r.
Osoba upoważniona do kontaktów: Wiesław Szczęsny tel. 0-42 638-48-30 e-mail w.szczesny@uml.lodz.pl.


2008-02-21

Załącznik
do zarządzenia Nr 1575/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 8 lutego 2008 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza konkurs ofert, w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”, na przyznanie grantów Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów na realizację pracy magisterskiej o Łodzi

Oferty na przyznanie grantu mogą składać wszystkie podmioty reprezentowane w Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Łodzi. Ogłoszenie dotyczy prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2008/2009, przyznana kwota grantu zostanie wypłacona w październiku 2008 r.

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. Imię i nazwisko kandydata, rok studiów, kierunek, wydział.
 2. Nazwę i siedzibę jednostki uczelni.
 3. Tytuł i plan badawczy zgłaszanej pracy.
 4. Opinie promotora o temacie pracy.
 5. Informację o przebiegu studiów wraz z potwierdzoną przez uczelnię średnią ocen z dotychczasowego przebiegu studiów.
 6. Opinię Rektora uczelni.
 7. Zobowiązanie studenta do przedstawienia pracy magisterskiej do końca roku akademickiego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Regulamin przyznawania grantów Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów na realizację pracy magisterskiej o Łodzi.

 1. O przyznanie grantu mogą wnioskować macierzyste uczelnie dla studentów łódzkich uczelni publicznych na realizację prac magisterskich, związanych z problematyką Łodzi.
 2. Granty przyznaje Prezydent Miasta Łodzi na wniosek Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi po zaopiniowaniu przez Komisję ds. nagród naukowych i grantów dla studentów.
 3. Podstawą do przyznania grantu są:
  • ocena kandydata przez komisję (na podstawie pkt. 12 wniosku),
  • ocena tematu badawczego i jego związków z problematyką Łodzi,
  • opinia opiekuna naukowego.
 4. Rada może nie przyznać żadnego grantu, jeśli kandydaci w ocenie komisji nie będą spełniać warunków formalnych i merytorycznych, od których zależy przyznanie grantu.

W konkursie ofert uczestniczyć mogą podmioty wymienione w warunkach konkursu ofert oraz spełniające wymogi określone w regulaminie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi

Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru ofert dokona Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 3554/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 2006 r., zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 3641/IV/06 z dnia 7 lutego 2006 r., Nr 4078/IV/06 z dnia 30 maja 2006 r., Nr 110/V/07 z dnia 15 stycznia 2007 r., Nr 785/V/07 z dnia 14 czerwca 2007 r., Nr 1577/V/08 z dnia 8 lutego 2008 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2008 r.

Oferty, wyłącznie na obowiązującym, poniżej udostępnionym formularzu wniosku, należy składać w terminie do dnia 15 maja 2008 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 431, 415 (tel. 638-48-03, 648-38-33).

Wnioski i regulamin Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi dostępne są w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz w portalu internetowym: www.lodz.pl, dział: „Edukacja”, temat: „Współpraca ze szkołami wyższymi” i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po wyznaczonym terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (m. in. zmian w budżecie Miasta dotyczących zadania).

Pobierz wniosek >>>


2008-02-21

Załącznik
do zarządzenia Nr 1576/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 8 lutego 2008 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza konkurs ofert na przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”

w zakresie:

 • promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego (organizowanie w Łodzi międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji, sesji, seminariów naukowych, konkursów, itp.);
 • współpracy uczelni z zagranicą (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk);
 • inicjatyw popularyzujących wiedzę o regionie i dziedzictwie kulturowym Łodzi;
 • działań podejmowanych na rzecz współpracy i rozwoju szkolnictwa w Łodzi.

Oferty składać mogą wszystkie podmioty reprezentowane w Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Łodzi, placówki Polskiej Akademii Nauk w Łodzi oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. Nazwę i siedzibę jednostki uczelni.
 2. Merytoryczne uzasadnienie.
 3. Szczegółowy kosztorys.
 4. Informację o własnych środkach finansowych na przedstawiane do dofinansowania przedsięwzięcie oraz o środkach pozyskiwanych z innych źródeł.
 5. Termin i miejsce realizacji oraz liczbę uczestników biorących udział w przedsięwzięciu.

Kryteria oceny oferty: Zgłoszone wnioski opiniowane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję ds. grantów i wspierania działalności naukowej, komisję ds. kontaktów zagranicznych uczelni, komisję ds. współdziałania z oświatą lub komisję ds. promocji nauki łódzkiej.

 1. Przy ocenie wniosku przez komisje przede wszystkim będzie brany pod uwagę stopień przydatności projektu do rozwoju i promocji Miasta Łodzi.
 2. Przedsięwzięcia typu: konferencja, sesja, konkurs, seminarium winny odbywać się w Łodzi.
 3. Ocena kalkulacji kosztów projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 4. Zakres finansowania zadania ze źródeł innych niż budżet Miasta Łodzi.

W konkursie ofert uczestniczyć mogą podmioty wymienione w warunkach konkursu ofert oraz spełniające wymogi określone w rozdziale III regulaminu Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi. W przypadku współfinasowania przedsięwzięcia przez Urząd Miasta Łodzi udział środków miejskich nie będzie przekraczać 30% ogółu kosztów i nie będzie większy niż 3.000,00 euro. W przypadku przyznania środków finansowych z realizatorem przedsięwzięcia zostanie zawarta umowa, w której zostaną określone warunki przekazywania i rozliczania przyznanych środków.

Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru ofert dokona Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady, stanowiącym załącznik do Nr 3554/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 2006 r., zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 3641/IV/06 z dnia 7 lutego 2006 r. Nr 4078/IV/06 z dnia 30 maja 2006 r. ,Nr 110/V/07 z dnia 15 stycznia 2007 r., Nr 785/V/07 z dnia 14 czerwca 2007 r., Nr 1577/V/08 z dnia 8 lutego 2008 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2008 r.

Oferty, wyłącznie na obowiązującym, poniżej udostępnionym formularzu wniosku, należy składać w terminie do 15 kwietnia 2008 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 431, 415 (tel. 638-48-03, 648-38-33).

Wnioski i regulamin Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi dostępne są w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz w portalu internetowym: www.lodz.pl, dział: „Edukacja”, temat: „Współpraca ze szkołami wyższymi” i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po wyznaczonym terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta dotyczących zadania).

Pobierz wniosek >>>


2008-02-21

Ogłoszenie

Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi ogłasza nabór projektów na wsparcie finansowe produkcji pełnometrażowych filmów fabularnych lub dokumentalnych

, których zdjęcia (lub część zdjęć) będą zrealizowane w naszym mieście, przedstawiających korzystny wizerunek Łodzi. Faza produkcyjna, której dotyczy wsparcie finansowe musi zakończyć się do 30 listopada 2008 r. i być rozliczona do dnia 15 grudnia 2008 r.
Na wsparcie wyżej wymienionych produkcji Miasto przeznacza ogólną kwotę 1.000.000,- zł - brutto.

Wymagania wobec składających projekty:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację projektu,
 4. otrzymane środki od Miasta w 150% winny być wydatkowane na terenie Łodzi, z tego 100% w fazie zdjęciowej.

Kryteria oceny wniosków:

Lp. Nazwa kryterium Punkty
1. wartość artystyczna projektu scenariusza 25
2. walory poznawcze i etyczne projektu oraz ich znaczenie dla realizacji celów wsparcia finansowego produkcji – utrwaleniu pozytywnego wizerunku miasta 25
3. wykorzystanie plenerów charakterystycznych dla miasta 20
4. ocena kalkulacji kosztów 10
5 procentowy udział Miasta w kosztach produkcji 10
6. struktura wydatków na terenie Miasta 10

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz formularz wniosku, dostępne są w Wydziale Kultury UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638 43 73 lub na stronie bip.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularz wniosku wraz ze scenariuszem należy składać w sześciu egzemplarzach, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Wydziału Kultury UMŁ, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2008 r.


2008-02-01

OGŁOSZENIE

Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi
ogłasza

nabór projektów

na publikację czasopisma kulturalno – informacyjnego
dotyczącego wydarzeń kulturalnych i festiwali w Łodzi

Przedmiotem zamówienia: jest publikacja czasopisma kulturalno-informacyjnego dotyczącego wydarzeń kulturalnych i festiwali w Łodzi:

 1. Czasopismo powinno zawierać informacje o wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych Łodzi, istotnych dla promocji miasta, cyklicznych i okazjonalnych. Ze szczególnym uwzględnieniem festiwali ważnych dla promocji Łodzi. W każdym numerze czasopisma powinna być wydzielona część poświęcona łódzkim festiwalom, organizowanym w ciągu całego roku. Informacje o wydarzeniach nie powinny mieć charakteru opiniotwórczego.
 2. Informacje powinny być podane także w wersji anglojęzycznej.
 3. Czasopismo powinno ukazywać się w formacie kieszonkowym (np. A-6), objętość stron 70-120.
 4. Jednorazowy nakład czasopisma nie powinien być mniejszy niż 5. 000 egzemplarzy.
 5. Czasopismo winno ukazywać się jako miesięcznik.
 6. Każdy nakład czasopisma winien ukazywać się pod stałym tytułem, być opatrzony kolejnym numerem bieżącym i datą, oraz podawać wielkość nakładu.

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
 2. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
  3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia,
  4. dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie płatne będzie do 30 dni od dostarczenia partii zamówienia i faktury,
  6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy).

Przystępujący do negocjacji winien:

 1. wykazać się wypisem z rejestru, potwierdzający stan prawny oferenta (ważny 6 miesięcy),
 2. przedstawić oświadczenia odnośnie pkt 2 ppkt 1-6.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz formularz wniosku dostępne są w Wydziale Kultury UMŁ, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 102, I piętro, tel. (42) 638 43 75, w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2008 r.


2008-02-01

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1540/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 28 stycznia 2008 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Onkologicznej w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 30 listopada 2008 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Łodzi. Programem objętych zostanie ok. 1 tys. mieszkańców Łodzi.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 331 (nr tel. 0-42 638 47 22) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym /http://bip.uml.lodz.pl/

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert;
 2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numery wpisów do rejestrów zakładów opieki zdrowotnej;
 3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta);
 4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
 5. oświadczenie, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565);
 6. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie;
 7. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu;
 8. oferowaną cenę i kalkulację kosztów badania jednej osoby (obejmującego etap badań wstępnych oraz etap badań poszerzonych) dla realizacji programu;
 9. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym dla realizacji programu zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334, do dnia 6 marca 2008 r., do godz. 1500.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 marca 2008 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 1100.
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy z podmiotami wyłonionymi w konkursie zostaną zawarte na okres od 1 kwietnia 2008 r. do 27 grudnia 2008 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert.
Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie miasta Łodzi dotyczących programu).
W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.
Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.


2008-02-01

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1541/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 28 stycznia 2008 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Onkologicznej w zakresie badań mammograficznych w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 30 listopada 2008 r. dla samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu miasta Łodzi. Programem objętych zostanie ok. 2,5 tys. mieszkanek Łodzi.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 331 (tel. 0-42 638 47 22) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w każdy wtorek i piątek lub w portalu internetowym /http://bip.uml.lodz.pl/ Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert;
 2. nazwę i siedzibę zakładu oraz numery wpisów do rejestrów zakładów opieki zdrowotnej;
 3. miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż adres oferenta);
 4. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
 5. oświadczenie, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565);
 6. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w programie;
 7. proponowaną liczbę badań, którą oferent może zrealizować w ramach programu;
 8. oferowaną cenę i kalkulację kosztów jednego badania mammograficznego dla programu;
 9. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym dla realizacji programu zgodnie z formularzem oferty załączonym do szczegółowych warunków konkursu ofert.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334, do dnia 6 marca 2008 r., do godz. 1500. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 marca 2008 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, adres jw., pok. 334, o godz. 1100.
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy z podmiotami wyłonionymi w konkursie zostaną zawarte na okres od 1 kwietnia 2008 r. do 27 grudnia 2008 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu otwarcia ofert.
Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie miasta Łodzi dotyczących programu).
W toku postępowania konkursowego, przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.
Oferent może także złożyć umotywowany protest do Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.


2008-01-29 Ostatnia aktualizacja: 2008-02-29

 

<hr/>

-->

2008-01-28

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1517/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 28 stycznia 2008 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji,realizowanych w 2008 r. w formie publikacji czasopism kulturalnych.

Nazwa zadania:

 1. Wydawanie czasopisma społeczno - kulturalnego, poświęconego w szczególności wydarzeniom artystycznym i inicjatywom kulturalnym, podejmowanym na terenie miasta (kwota dotacji do 82.500 zł).
 2. Wydawanie czasopisma historyczno - kulturalnego, poświęconego w szczególności tradycji, historii i kulturze miasta (kwota dotacji do 67.500 zł).

Łączna kwota na realizację zadań 150.000 zł.
Z każdego zadania zostanie wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta.

W konkursie mogą brać udział:

Organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
 2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
 3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
 5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami

Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty przygotowane zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
 2. Formularze ofert są dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) oraz w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102.
 3. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 -16.00, wtorek: 9.00 – 17.00 ) w terminie do 29 lutego 2008 r. (prosimy o podanie numeru zadania).
 4. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  2. statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędacych spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539, i z 2003 r. Nr 11, poz. 117), a dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229 poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540 );
  4. umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w pkt V. 1 oferty;
  5. oświadczenie o uzyskaniu informacji niezbędnych do złożenia oferty;
  6. oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec organizacji;
  7. oświadczenie o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego;
  8. oświadczenie o zgodnym z umową wykorzystywaniu dotacji przyznanych w ciągu ostatnich trzech lat oraz o prawidłowym ich rozliczaniu.
 5. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być na każdej stronie potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela oferenta.

Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z trybem Regulaminu postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1517 /V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji, realizowanych w 2007 r. w formie publikacji czasopism kulturalnych (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
  1. merytoryczna wartość oferty, skala ocen: 0-10 punktów;
  2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen: 0-5 punktów;
  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen: 0-5 punktów;
  4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi, skala ocen: 0-10 punktów;
  5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen: 0-10 punktów.
 4. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. złożone po terminie (nie dopuszcza się uzupełnienia ofert po terminie ich złożenia);
  2. niekompletne, złożone na innym formularzu, nieprawidłowo wypełnione, nieczytelne;
  3. dotyczącego zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
  4. nieuwzględniające zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu;
  5. przesłane drogą elektroniczną;
  6. złożone przez podmiot nieuprawniony.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dotację otrzymuje organizacja, której oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników (odrębnej dla każdego zadania) i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 % punktów przyznanych wg skali ocen
 4. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu.
 5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania. Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułów:
  1. honorariów autorskich;
  2. zakupu papieru;
  3. kosztów bezpośrednio związanych z drukiem czasopisma.
   Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty. W przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji dopuszcza się możliwość dokonania korekty kosztorysu przedstawionego w ofercie.
 6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
  2. budowę, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych;
  4. działalność gospodarczą;
  5. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) oraz na tablicach ogłoszeniowych w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
 8. Od rozstrzygnięcia Komisji nie przysługuje odwołanie.

Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 15 marca do 31 grudnia 2008 r.
 2. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy pomiędzy Miastem Łódź a wybranymi oferentami.
 3. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.
 4. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

W 2007 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem, przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły:

 1. Wydawanie czasopisma kulturalno - społecznego, poświęconego w szczególności wydarzeniom artystycznym i inicjatywom kulturalnym, podejmowanym na terenie miasta (kwota dotacji 80.100 zł).
 2. Wydawanie czasopisma historyczno - kulturalnego, poświęconego w szczególności tradycji, historii, kulturze miasta (kwota dotacji 67.500 zł).
  W 2008 r. na powyższe zadania nie przyznawano dotacji.

Uwaga!

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej(dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.

Pliki do pobrania:


2008-01-28

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1518/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 28 stycznia 2008 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji wykonywanych
w 2008 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Nazwa zadania:

 1. Bez barier - kultura czynnikiem integracyjnym. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 2. Kultura łódzka i jej wielcy twórcy. Kwota dotacji do 20.000 zł.
 3. Edukacja filmowa wśród dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 4. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 5. Edukacja teatralna wśród dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 10.000 zł.
 6. Festiwale filmowe. Kwota dotacji do 10.000 zł.
 7. Festiwale fotograficzne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
 8. Festiwale muzyczne. Kwota dotacji do 20.000 zł.
 9. Interdyscyplinarne działania kulturalne. Kwota dotacji do 15.000 zł.
 10. Koncerty muzyczne. Kwota dotacji do 10.000 zł.
 11. Konkursy fotograficzne. Kwota dotacji do 7.000 zł.
 12. Konkursy poetyckie. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 13. Konkursy taneczne. Kwota dotacji do 15.000 zł.
 14. Kultura różnych narodów. Kwota dotacji do 10.000 zł.
 15. Podtrzymywanie kulturowej tradycji lokalnej. Kwota dotacji do 8.000 zł.
 16. Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kwota dotacji do 7.000 zł.
 17. Upowszechnianie czytelnictwa. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 18. Promocja sztuki estradowej. Kwota dotacji do 20.000 zł.
 19. Przeglądy muzyczne. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 20. Upowszechnianie sztuk plastycznych. Kwota dotacji do 5.000 zł.
 21. Upowszechnianie kultury teatralnej. Kwota dotacji do 10.000 zł.
 22. Upowszechnianie tańca wśród dzieci i młodzieży. Kwota dotacji do 15.000 zł
 23. Wspieranie nowatorskich przedsięwzięć kulturalnych. Kwota dotacji do 20.000 zł.
 24. Wystawy fotograficzne. Kwota dotacji do 7.000 zł.
 25. Wystawy łódzkich artystów plastyków. Kwota dotacji do 7.000 zł.
 26. Wystawy plastyków amatorów. Kwota dotacji do 4.000 zł.

Z każdego zadania zostanie wybrana jedna, najkorzystniejsza oferta.
Łączna kwota na realizację zadań 260.000 zł.

W konkursie mogą brać udział:
Organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651 ), które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
 2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
 3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
 5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie z wzorem formularza, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 2. Formularze ofert są dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) oraz w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102.
 3. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 - 16.00, wtorek: 9.00 – 17.00 ) w terminie do 29 lutego 2008 r.
 4. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  2. statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 117), a dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229 poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540);
  4. umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w pkt V.1 oferty;
  5. oświadczenie o uzyskaniu informacji niezbędnych do złożenia oferty;
  6. oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec organizacji;
  7. oświadczenie o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego;
  8. oświadczenie o zgodnym z umową wykorzystywaniu dotacji przyznanych w ciągu trzech ostatnich lat oraz o prawidłowym ich rozliczaniu.
 5. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być na każdej stronie potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela oferenta.

Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z trybem Regulaminu postępowania Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1518/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2008 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
  1. merytoryczna wartość oferty, skala ocen: 0-10 punktów;
  2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen: 0-5 punktów;
  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen: 0-5 punktów;
  4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi, skala ocen: 0-10 punktów;
  5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen: 0-10 punktów.
 4. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. złożone po terminie ( nie dopuszcza się uzupełnienia ofert po terminie ich złożenia);
  2. niekompletne, złożone na innym formularzu, nieprawidłowo wypełnione, nieczytelne;
  3. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
  4. nieuwzględniające zadania wskazanego w niniejszym ogłoszeniu;
  5. przesłane drogą elektroniczną;
  6. złożone przez podmiot nieuprawniony.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dotację otrzymuje organizacja, której oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników (odrębnej dla każdego zadania) i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 % punktów przyznanych wg skali ocen.
 4. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu.
 5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty. W przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji dopuszcza się możliwość dokonania korekty kosztorysu przedstawionego w ofercie.
 6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
  2. budowę, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych;
  4. działalność gospodarczą;
  5. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) oraz na tablicach ogłoszeniowych w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
 8. Od rozstrzygnięcia Komisji nie przysługuje odwołanie.

Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadań powinna nastąpić w okresie od dnia 1 marca do 31 sierpnia 2008 r.
 2. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy pomiędzy Miastem Łódź a wybranymi oferentami.
 3. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.
 4. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

W 2007 r. środki na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji wyniosły 397.839,- zł.
W 2008 r. na powyższe zdania nie przyznawano dotacji.

Uwaga!

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (dostęp poprzez stronę internetową www.uml.lodz.pl) lub pod numerami telefonów w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi: 638-43-73, 638-43-75.

Pliki do pobrania:


2008-01-22

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. z 2007 r., nr 241, poz. 1770)

Prezydent Miasta Łodzi

informuje mieszkańców Miasta Łodzi o potrzebie sprawdzenia zgodności wpisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony prawa własności, każdy właściciel powinien sprawdzić, czy dla jego nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta, i czy dane w niej zawarte są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym.
Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości decydujące znaczenie mają dane ujawnione w dziale drugim księgi wieczystej, w którym znajdują się wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego (imię, nazwisko, imiona rodziców właściciela oraz podstawa wpisu, a także wysokość udziałów w prawie własności lub użytkowaniu wieczystym). Podstawą prawną ujawnienia tych praw w księgach wieczystych są w szczególności akty notarialne, orzeczenia i ugody sądowe, decyzje administracyjne.

Informacje z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej) udostępnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, tel. 022 39 76 515, 022 39 76 517) oraz jej ekspozytury.

Dla nieruchomości położonych na obszarze Miasta Łodzi ekspozytura ta znajduje się w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, który ma siedzibę przy ul. Pomorskiej nr 21 w Łodzi, (kod: 90-928).

Dane dotyczące numeru księgi wieczystej oraz aktualnego położenia, oznaczenia i powierzchni nieruchomości można ustalić w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który znajduje się przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (kod: 90-113)

Gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości, to osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności w drodze procesu sądowego.

Prezydent Miasta Łodzi zawiadamia o powołaniu punktu informacyjno – konsultacyjnego, który udziela informacji i wyjaśnień problematyki prawnej i geodezyjnej, w zakresie czynności niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez mieszkańców nieruchomości, ujawnienia tych praw w księgach wieczystych oraz usuwania niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

Konsultacje są prowadzone przez pracowników Oddziału Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi, w siedzibie Urzędu, przy ul. Piotrkowskiej nr 104 w Łodzi, w pokojach nr nr: 262, 252, 258, 260, 280; telefony: 042 6384275, 6384750, 6384607, 6384273, 6384274, 6384205, 6384289, 6384412, w godzinach 10.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.


2008-01-15

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1467/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 8 stycznia 2008 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu
Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań – 293.000 zł.

I. Wydział Zdrowia Publicznego - 136.000 zł.

Cel I. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy.

Adresaci: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, społeczność lokalna.

Zadanie 3. Wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, w tym również w środowisku osoby niepełnosprawnej.

Działanie:
Promowanie i prowadzenie mediacji, w tym mediacji rodzinnych – 35.000 zł.

Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym na realizację zadania w 2007 roku – 66.960 zł.

Cel II. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie.

Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie przemocy.

Zadanie 1. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą.

Działania:

 1. Poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne – 60.000 zł.

  Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym na realizację zadania w 2007 roku – 174.408 zł.

 2. Obdukcja lekarska – 41.000 zł.

  Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym na realizację zadania w 2007 roku – 5.620 zł.

Oferty dotyczące powyższych zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania i działania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi (pokój nr 334, III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl

II. Wydział Edukacji – 157.000 zł.

Cel I. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy.

Adresaci: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, społeczność lokalna.

Zadanie 3. Wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, w tym również w środowisku osoby niepełnosprawnej.

Działanie:
Warsztaty wychowawcze dla dzieci i młodzieży dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów – 55.800 zł.

Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym na realizację zadania w 2007 roku – 68.880 zł.

Cel II. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie.

Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie przemocy.

Zadanie 1. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą.

Działania:

 1. Grupy wsparcia – 1.200 zł.

  Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym na realizację zadania w 2007 roku – 0 zł.

 2. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne dla dzieci i młodzieży – 50.000 zł.

  Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym na realizację zadania w 2007 roku – 47.322 zł.

Cel III. Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.

Adresaci: sprawcy przemocy – dzieci i młodzież.

Zadanie 1. Zajęcia korekcyjno – edukacyjne.

Działanie:
Zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją konfliktem – indywidualne i grupowe – 50.000 zł.

Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym na realizację zadania w 2007 roku – 22.660 zł.

Oferty dotyczące powyższych zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania i działania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi (pokój nr 431, IV piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
 3. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 70 % całkowitego kosztu zadania.
 4. Okres realizacji zadań – od 1 marca do 27 grudnia 2008 r.
 5. Termin składania ofert: do 14 lutego 2008 r. do godz.16.00.
 6. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi na podstawie propozycji Komisji Konkursowej, w drodze akceptacji wyników konkursu.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji przez Prezydenta Miasta Łodzi.
 8. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1467/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008 oraz powołania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w miejscach składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl/).
 9. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
 10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Pliki do pobrania: