Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2009 r.

Informacja dotycząca prywatyzacji lokali w Osiedlu „Podbiałowa–Ziołowa”
Treść:

2009-09-10
Ostatnia aktualizacja: 2009-09-21

Informacja

dotycząca prywatyzacji lokali w Osiedlu „Podbiałowa–Ziołowa”

 1. Prywatyzacja będzie przebiegała według następujących zasad:
  • w budynkach, w których jest 2, 3 lub 4 najemców
  • wg zasad nabywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych (wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr LXXXV/817/98 z 29.04.1998 r. ; tekst jednolity: Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr LII/1001/09 z dnia 4.03.2009 r.), tj. z uwzględnieniem 90 % bonifikaty;

   w przypadku wspólnego wystąpienia wszystkich najemców bonifikata wynosi 95%

  • w budynkach, w których 1 umowa najmu obejmuje cały budynek
  • wg zasad nabywania domów jednorodzinnych (wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr LXXXV/817/98 z 29.04.1998 r. ; tekst jednolity: Uchwała Rady Miejskiej Łodzi nr LII/1001/09 z dnia 4.03.2009 r.), tj. z możliwością rozłożenia płatności na raty na 5 lat lub, w przypadku spłaty jednorazowej, z 20 % bonifikatą od ceny budynku.

 2. Tryb postępowania:
  • najemcy lokali z danego budynku składają wnioski w Administracji Nieruchomościami Łódź-Bałuty Nowe, ul. Sędziowska 16,
  • Administracja występuje do Referatu Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali,
  • Administracja kompletuje dokumenty związane z umową najmu i budynku i wraz z ww. zaświadczeniem przesyła wnioski do Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji,
  • po sprawdzeniu dokumentacji Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji zleca wycenę lokali,
  • po otrzymaniu wycen są z nimi zapoznawani najemcy,
  • po akceptacji wyceny przygotowywany jest protokół uzgodnień, w którym określone są wszystkie warunki umowy nabycia lokali,
  • protokół ten jest podpisywany przez składających wnioski oraz pełnomocnika Prezydenta,
  • protokół uzgodnień przekazywany jest do notariusza celem sporządzenia umowy kupna – sprzedaży lokali,
  • ustalany jest termin podpisania aktu,
  • przed aktem kupujący zobowiązani są wpłacić wynikającą z protokołu kwotę nabycia prawa do lokalu i gruntu,
  • w ustalonym terminie najemcy podpisują akt notarialny kupna – sprzedaży.

Pliki do pobrania:

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010
Treść:

2009-12-29

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3861/V/09
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 23 grudnia 2009 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań – 545.334 zł.

 1. Wydział Zdrowia Publicznego – planowana kwota na 2010 r. - 130.000 zł.
  • Termin realizacji: od 1 marca 2010 r. do 27 grudnia 2012 r.
  • Warunkiem dofinansowania zadań w roku 2011 i 2012 będzie zapisanie środków finansowych na ich realizację w budżecie Miasta Łodzi na ww. lata.
  • Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 85 % całkowitego kosztu zadania.

  Cel I. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy.
  Adresaci: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, społeczność lokalna.

  Zadanie 1. Wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, w tym również w środowisku osoby niepełnosprawnej.

  Działanie:
  Promowanie i prowadzenie mediacji, w tym mediacji rodzinnych.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2009 roku – 35.000 zł,
  w 2010 roku – 30.000 zł.

  Cel II. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie.
  Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie przemocy.

  Zadanie 1. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą.

  Działania:

  1. Poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 81.000 zł,
   w 2010 roku – 75.000 zł.

  2. Obdukcja lekarska.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 41.000 zł
   w 2010 roku – 25.000 zł.

  Oferty dotyczące powyższych zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania i działania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi (pokój nr 334, III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

 2. Wydział Edukacji – planowana kwota na 2010 r. - 157.000 zł.
  • Termin realizacji: od 1 marca 2010 r. do 27 grudnia 2012 r.
  • Warunkiem dofinansowania zadań w roku 2011 i 2012 będzie zapisanie środków finansowych na ich realizację w budżecie Miasta Łodzi na ww. lata.
  • Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 85 % całkowitego kosztu zadania.

  Cel I. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy.
  Adresaci: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, społeczność lokalna.

  Zadanie 1. Wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, w tym również w środowisku osoby niepełnosprawnej.

  Działanie:
  Warsztaty wychowawcze dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2009 roku – 55.800 zł,
  w 2010 roku – 55.800 zł.

  Cel II. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie.
  Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie przemocy.

  Zadanie 1. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą.

  Działania:

  1. Grupy wsparcia.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 1.200 zł,
   w 2010 roku – 1.200 zł.

  2. Poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 50.000 zł,
   w 2010 roku – 50.000 zł.

  Cel III. Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.
  Adresaci: sprawcy przemocy.

  Zadanie 2. Działania korekcyjno – edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy.

  Działanie:
  Zajęcia korekcyjno – edukacyjne w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem – indywidualne i grupowe.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2009 roku - 50.000 zł,
  w 2010 roku – 50.000 zł.

  Oferty dotyczące powyższych zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania i działania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi (pokój nr 431, IV piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – planowana kwota na 2010 r. - 258.334 zł.
  • Termin realizacji: 1 marca 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.
  • Warunkiem dofinansowania zadań w roku 2011 i 2012 będzie zapisanie środków finansowych na ich realizację w budżecie Miasta Łodzi na ww. lata.
  • Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitego kosztu zadania.

  Cel II. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie.
  Adresaci: osoby dotknięte przemocą, w szczególności ofiary i świadkowie przemocy.

  Zadanie 2. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu.

  Działanie:
  Udzielanie bezpiecznego schronienia osobom dorosłym lub rodzinom dotkniętym przemocą – prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  w 2009 roku- 310.000 zł,
  w 2010 roku- 258.334 zł.

  Oferty dotyczące powyższego zadania winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania i działania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 149 (II piętro, pok. 26) w Łodzi. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Ośrodku (pok. 14) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać pod nr telefonu (42) 632-40-69 wew.114.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
 3. Termin składania ofert: do 28 stycznia 2010 r. do godz. 16:00.
 4. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi na podstawie propozycji Komisji Konkursowych, w drodze akceptacji wyników konkursu.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji przez Prezydenta Miasta Łodzi, oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
 6. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie
 7. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3861/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010 oraz powołania Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w miejscach składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/).
 8. Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2009 wynosiła 577.160 zł.
 9. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
 10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Pliki do pobrania:

Konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
Treść:

2009-12-29

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3860/V/09
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 23 grudnia 2009 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
oraz
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań w roku 2010
- 2.979.000 zł

 1. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od alkoholu – planowa kwota na 2010 r. - 700.000 zł.
  Termin realizacji: od 15 lutego 2010 r. do 27 grudnia 2012 r.
  Warunkiem dofinansowania zadań w roku 2011 i 2012 będzie zapisanie środków finansowych na ich realizację w budżecie Miasta Łodzi na ww. lata.

  1. Terapia osób uzależnionych od alkoholu – kat. I.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 45.000 zł,
   w 2010 roku – 60.000 zł.

  2. Terapia osób szkodliwie pijących – kat. II.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 45.000 zł,
   w 2010 roku – 65.000 zł.

  3. Terapia członków rodzin osób z problemem alkoholowym – kat. III.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 75.000 zł,
   w 2010 roku – 80.000 zł.

  4. Terapia osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy - kat. IV.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 60.000 zł,
   w 2010 roku – 80.000 zł.

  5. Działania wspierające dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy – kat. VII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 315.000 zł,
   w 2010 roku – 335.000 zł.

  6. Poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie - kat. VIII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 35.000 zł,
   w 2010 roku – 50.000 zł.

  7. Specjalistyczne działania konsultacyjno – interwencyjne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie - kat. IX.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 22.000 zł,
   w 2010 roku – 25.000 zł.

  8. Wczesna Interwencja – kat. XI.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 3.000 zł
   w 2010 roku – 5.000 zł

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 334 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

 2. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne - planowana kwota na 2010 r. - 1.949.000 zł.
  Termin realizacji: od 15 lutego 2010 r. do 27 grudnia 2012 r.
  Warunkiem dofinansowania zadań w roku 2011 i 2012 będzie zapisanie środków finansowych na ich realizację w budżecie Miasta Łodzi na ww. lata.

  1. Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - kat. XIV.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 40.000 zł,
   w 2010 roku – 40.000 zł.

  2. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – kat. XV.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 550.000 zł,
   w 2010 roku – 655.400 zł.

  3. Organizowanie i prowadzenie banków żywności – kat. XVI.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 115.000 zł,
   w 2010 roku – 140.000 zł.
  4. Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) – kat. XVII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 984.000 zł
   w 2010 roku – 984.000 zł.

  5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu – kat. XIX.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 180.000 zł
   w 2010 roku – 129.600 zł

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 149 (II piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Ośrodku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

 3. Zapobieganie spożywaniu alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży - planowana kwota na 2010 r. - 330.000 zł.
  Termin realizacji: od 15 lutego 2010 r. do 27 grudnia 2010 r.

  1. Realizacja programów edukacyjnych na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych podejmowania zachowań ryzykownych - kat. XXVI.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 150.000 zł,
   w 2010 roku – 150.000 zł.

  2. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną – kat. XXIII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 95.000 zł,
   w 2010 roku – 95.000 zł.

  3. Szkolenia wybranych grup zawodowych - przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych - kat. XXVII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 5.000 zł,
   w 2009 roku - 5.000 zł.

  4. Doskonalenie nauczycieli w zakresie umiejętności wychowawczych i łódzkiego modelu działań profilaktycznych i wychowawczych w szkole – kat. XXVIII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 80.000 zł,
   w 2010 roku – 80.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 431 (IV piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację poniższych zadań w roku 2010 -
510.000 zł.

 1. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych - planowana kwota na 2010 r. - 200.000 zł.
  Termin realizacji: od 15 lutego 2010 r. do 27 grudnia 2012 r.
  Warunkiem dofinansowania zadań w roku 2011 i 2012 będzie zapisanie środków finansowych na ich realizację w budżecie Miasta Łodzi na ww. lata.

  1. Terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – kat. I.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 42.000 zł,
   w 2010 roku – 42.000 zł.

  2. Terapia osób szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. II.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 42.000 zł,
   w 2010 roku – 45.000 zł.

  3. Terapia członków rodzin osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. III.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 48.000 zł,
   w 2010 roku – 45.000 zł.

  4. Działania wspierające dla rodzin osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – kat. IV.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 37.000 zł,
   w 2010 roku – 37.000 zł.

  5. Poradnictwo specjalistyczne dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin – kat. V.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 13.000 zł,
   w 2010 roku – 13.000 zł.

  6. Wczesna interwencja – działania konsultacyjno - interwencyjne dla osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz ich rodzin – kat. VII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 18.000 zł,
   w 2010 roku – 18.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 334 (III piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

 2. Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem substancji psychoaktywnych – planowana kwota na 2010 r. – 110.000 zł.
  Termin realizacji: od 15 lutego 2010 r. do 27 grudnia 2012 r.
  Warunkiem dofinansowania zadań w roku 2011 i 2012 będzie zapisanie środków finansowych na ich realizację w budżecie Miasta Łodzi na ww. lata.

  1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno - readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny – kat. X.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 80.000 zł,
   w 2010 roku – 80.000 zł.

  2. Realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny – kat XI.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 16.000 zł,
   w 2010 roku – 16.000 zł.

  3. Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny – kat XII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 14.000 zł,
   w 2010 roku – 14.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 149 (II piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Ośrodku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

 3. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży – planowana kwota na 2010 r. – 100.000 zł.
  Termin realizacji: od 15 lutego 2010 r. do 27 grudnia 2010 r.

  1. Realizacja programów edukacyjnych nt. konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych podejmowania zachowań ryzykownych – kat. XVII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 50.000 zł,
   w 2010 roku – 50.000 zł.

  2. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, promujących życie bez narkotyków – kat. XVIII.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
   w 2009 roku – 50.000 zł,
   w 2010 roku - 50.000 zł.

  Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert i katalogiem kategorii działań, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 431 (IV piętro). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie, uzupełniane albo wpłyną pocztą po terminie. Druki ofert, katalog kategorii działań oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne będą w ww. Wydziale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
 3. Wnioskowana kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 85% całkowitego kosztu zadania.
 4. Szczegółowy wykaz czynności do ww. kategorii działań stanowi załącznik Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz załącznik Nr 1 do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010, przyjętych uchwałą Nr LXX/1347/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2009 r.
 5. Termin składania ofert: do 28 stycznia 2010 r. do godz. 16:15.
 6. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi na podstawie propozycji Komisji Konkursowych, w drodze akceptacji wyników konkursu.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji przez Prezydenta Miasta Łodzi.
 8. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
 9. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowych, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3860/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 oraz powołania Komisji Konkursowych (zarządzenie do wglądu w miejscach składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/).
 10. Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2009 wynosiła 3.019.268 zł.
 11. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
 12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Pliki do pobrania:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie programów krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2010 r.
Treść:

2009-12-11

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3818/V/09
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 9 grudnia 2009 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241)

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza otwarty konkurs ofert na:

wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie programów krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2010 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 222.000 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych)

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241), które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
 3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
 4. dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane;
 5. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
 6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych zadań;
 7. dysponują 20% wkładem własnym niezbędnym do realizacji zadania.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241).

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 lutego 2010 r. i kończy się nie później niż 28 lutego 2010 r. Oferty w zaklejonych kopertach, z nazwą oferenta oraz nazwą zadania i działania zgodnego z treścią ogłoszenia o konkursie, należy składać w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 431, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu jednego dnia po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Łodzi. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3818/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie programów krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2010 r. oraz powołania Komisji Konkursowej i ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej, zwanego dalej zarządzeniem (zarządzenie do wglądu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 1. merytoryczna wartość oferty, stopień zróżnicowania oferty, tj. liczba wycieczek autokarowych, wycieczek pieszych, różnorodność zajęć i zabaw sportowych, itp., liczba beneficjentów oraz zgodność grupy docelowej z zadaniami wyznaczonymi w ogłoszeniu o konkursie;
 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, tj. baza lokalowa, możliwości organizacyjne, kwalifikacje kadry;
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (niezbędny wkład własny środków finansowych oferenta wynosi 20%);
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi na 2010 r. oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje;
 6. zgodność oferty z treścią ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.

Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1 zarządzenia w 2009 r. wynosiły 230. 000 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych)

Formularze ofert oraz informacje dotyczące wymagań w zakresie merytorycznej zawartości oferty można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 5, pok. 435. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

Uwaga!
Bliższe informacje wraz z warunkami konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl lub pod numerami telefonów: 638-48-43, 638-48-08.

Pliki do pobrania:

Sprostowanie:

Wprowadza się sprostowanie w druku „Oferta realizacji zadania publicznego”.
W zapisie „ZAŁĄCZNIKI”, pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 rok a przypadku prowadzenia krótszej działalności za okres jej prowadzenia.

Druk oferty z wprowadzoną zmianą jest do pobrania: [>>> .doc] [>>> .pdf].

Zestawienie przyznanych dotacji >>>

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn.: szkolenie sportowe, w terminie styczeń - kwiecień 2010 r. – 1.750.000 zł; organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, w terminie styczeń - kwiecień 2010 r. – 250.000 zł; upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w terminie styczeń – czerwiec 2010 r. – 170.000 zł
Treść:

2009-12-10

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3757/V/09
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 23 listopada 2009 r.

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn.:

 • szkolenie sportowe, w terminie styczeń - kwiecień 2010 r. – 1.750.000 zł;
 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, w terminie styczeń - kwiecień 2010 r. – 250.000 zł;
 • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w terminie styczeń – czerwiec 2010 r. – 170.000 zł.

Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 5, III piętro, pokój nr 307 – w terminie do dnia 11 stycznia 2010 r. do godz. 16:00. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone w Wydziale lub wpłyną drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie składania ofert. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert.
Formularz oferty oraz wymagania szczegółowe dostępne będą w siedzibie Wydziału Sportu (adres jw.) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
  3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi poszczególnych zadań.
 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
 3. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Komisji Konkursowej.
 4. Programy realizacji zadań mogą dotyczyć wyłącznie zakresu czasowego określonego w wymaganiach szczegółowych.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po akceptacji Prezydenta Miasta Łodzi.
 6. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3757/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zarządzenie do wglądu w miejscu składania ofert oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/).
 7. Łączna wysokość środków przyznanych w 2008 r. organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyniosła 7.103.040 zł.
 8. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
 9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert lub zakończenia postępowania konkursowego.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Nabór partnera zagranicznego z obszaru Unii Europejskiej z sektora publicznej organizacji działającej non-profit do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść:

2009-11-26

Ogłoszenie o naborze partnerów

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi ogłasza nabór partnera zagranicznego z obszaru Unii Europejskiej z sektora publicznej organizacji działającej non-profit do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w minimalnym zakresie:

 • Prowadzenia aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, współpracy z pracodawcami, prowadzenia działalności szkoleniowej, realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej dla beneficjentów powyżej 45 roku życia.

Urząd Miasta Łodzi jako Administrator Partnerstwa przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założenia projektu są zgodne z Priorytetem VI PO KL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Temat: „Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej”.

Głównym celem Partnerstwa będzie wprowadzenie innowacyjnych działań służących wydłużeniu wieku aktywności zawodowej u osób powyżej 45 lat. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania i analiza problemów oraz potrzeb ostatecznych odbiorców. W oparciu o wyniki analizy zostanie zawarte partnerstwo ponadnarodowe. Projekt zakłada model współpracy polegający na imporcie i adaptacji nowych rozwiązań (sprawdzających się u partnera ponadnarodowego) do sytuacji na lokalnym rynku pracy. Projekt, skierowany do ok. 60 uczestników będzie trwał maksymalnie 3 lata, szacunkowa wartość projektu wyniesie ok. 3 000 000 PLN.

Podmioty zgłaszające swoje uczestnictwo w projekcie, winny posiadać co najmniej 5-o letnie doświadczenie w zakresie adekwatnym z zadaniami przewidzianymi do realizacji przez partnerów . Dodatkowym atutem będzie realizacja lub współrealizacja projektów z powyższej tematyki ze środków unijnych.

UMŁ informuje, iż przy naborze partnerów do realizacji zadań będą brane pod uwagę:

 • doświadczenie potencjalnych partnerów w realizacji projektów o podobnym charakterze w obszarach tematycznych związanych z projektami społecznymi oraz dysponowanie odpowiednim zapleczem zasobów ludzkich - pod względem ilości i posiadanego doświadczenia,
 • zgodność działania statutowego potencjalnego partnera z zakresem przewidzianych dla partnera zadań oraz celami planowanego projektu,
 • oferowany wkład potencjalnego partnera w zakresie zasobów ludzkich,
 • proponowany zakres współpracy przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 • wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi w formularzu dokumentami,
 • pisemne oświadczenie o gotowości zawiązania Partnerstwa (załącznik nr 2).

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 18 grudnia 2009 r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs otwarty na partnera w celu wspólnej realizacji projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Temat: „Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej”.

Ofertę należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres:


  Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
  Urząd Miasta Łodzi
  90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113
  III piętro (sekretariat), pn. - pt., w godzinach 9:30 – 15:30

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ.

Wynik przeprowadzanego naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ oraz na tablicy ogłoszeń UMŁ, ul. Piotrkowska 104.

Spośród nadesłanych ofert wybrana zostanie najlepsza oferta, gwarantująca realizację celu projektu. O wyborze oferty zadecyduje komisja powołana zarządzeniem Dyrektora Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ.

Informacje dodatkowe, wraz z oświadczeniem i wzorem oferty, można uzyskać w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, ul. Piotrkowska 113, pok. 202, tel. (042) 638 46 32.

Z wybranym oferentem, po zakończonych pracach związanych z konstruowaniem projektu zostanie zawarta umowa o Partnerstwie, regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania:

Konkurs o Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi „Przywróćmy blask Piotrkowskiej”
Treść:

2009-11-18

Konkurs o Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi
„Przywróćmy blask Piotrkowskiej”

Urząd Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konkursie o Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi pod nazwą „Przywróćmy blask Piotrkowskiej” w trzech kategoriach – „witryna roku”, „elewacja roku” i „podwórze roku” zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 3721/V/09 z dnia 12 listopada 2009 r.

Regulamin konkursu

Konkurs propaguje estetykę, czystość i porządek budynków i witryn położonych na odcinku ulicy Piotrkowskiej od Pl. Wolności do Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego/Mickiewicza.
Przyczynia się do kształtowania postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta oraz służy propagowaniu i podniesieniu rangi ulicy Piotrkowskiej – reprezentacyjnego fragmentu miasta Łodzi. Rozpisanie Konkursu jest jednym z działań zapisanych w „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020”.
Popularyzacja postaw właścicieli i najemców lokali dbających o porządek i zapewniających podniesienie walorów estetycznych budynków i witryn pomoże w aktywizacji innych podmiotów.

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje z chwilą złożenia karty zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu do dnia 4 grudnia br. w kancelarii Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, III piętro p. 360 w godzinach pracy urzędu.

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Łodzi Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków oraz Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

II. Obszar konkursu

W konkursie brane są pod uwagę witryny, budynki i podwórza na odcinku ulicy Piotrkowskiej od pl. Wolności do alei Marszałka Józefa Piłsudskiego/Mickiewicza.

III. Cele konkursu

 • propagowanie estetycznego wyglądu, czystości i porządku budynków, podwórzy i witryn;
 • propagowaniu i podniesieniu rangi ulicy Piotrkowskiej;
 • mobilizacja mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji do podejmowania prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych budynków i witryn.

IV. Uczestnictwo w konkursie

Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie elewacje, witryny i podwórza występujące na odcinku ulicy Piotrkowskiej od pl. Wolności do alei Marszałka Józefa Piłsudskiego / Mickiewicza, zgodnie z kartą zgłoszenia.

V. Zgłoszenia

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do dnia 4 grudnia br. karty zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, w kancelarii Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, III piętro p. 360 w godzinach pracy urzędu.
Karta zgłoszeniowa jest dostępna w Urzędzie Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej UMŁ.

VI. Kapituła Konkursowa

Przedstawiciele: Urzędu Miasta Łodzi, Rady Miejskiej w Łodzi.

VII. Kategorie, punktacja i kryteria oceny

 • „witryna roku” (pkt 1 - 10 w każdym z punktów kryteriów):
  1. nawiązanie do architektonicznego stylu budynku,
  2. materiał i technologia wykonania,
  3. estetyka i czystość,
  4. ekspozycja, kompozycja, reklama,
  5. oświetlenie;

 • „elewacja roku” (pkt 1 - 10 w każdym z punktów kryteriów):
  1. dbałość o historyczny detal elewacji budynku,
  2. estetyka i czystość,
  3. spójny wygląd elewacji (kolorystyka, urządzenia reklamowe, ekspozycja witryn),
  4. spełnianie wymogów formalnych,
  5. iluminacja nocna;

 • „podwórze roku” ” (pkt 1 - 10 w każdym z punktów kryteriów):
  1. estetyka i czystość,
  2. spójny wygląd podwórza (kolorystyka, urządzenia reklamowe, dbałość o historyczny detal elewacji budynku),
  3. iluminacja nocna,
  4. kompozycje roślinne,
  5. zagospodarowanie przestrzeni podwórza (atrakcyjność przestrzeni ogólnodostępnej).

VIII. Nagrody

Nagroda jest przyznawana w kategorii „witryna roku” najemcy lub właścicielowi lokalu (podmiotowi, który jest posiadaczem lokalu), w kategorii „elewacja roku” i „podwórze roku” właścicielowi, a w przypadku nieruchomości stanowiącej własność gminy lub Skarbu Państwa zarządcy budynku.

W przypadku, gdy budynek stanowi współwłasność – przyznana nagroda w kategorii „elewacja roku” i „podwórze roku” zostanie wypłacona współwłaścicielowi, który będzie dysponował upoważnieniami pozostałych współwłaścicieli do jej odbioru.

W przypadku nagrody w kategorii „podwórze roku” – nagroda może być przyznana najemcom lokali użytkowych, którzy zagospodarowali podwórze na swoje potrzeby, podnosząc w sposób znaczący jego estetykę.

W sytuacji, gdy w kategorii „podwórze roku” nagrodzonym będzie więcej niż jeden podmiot – o sposobie podziału nagrody decyduje Kapituła konkursowa.

Wysokość nagród wynosi w kategoriach:

 1. „witryna roku” – 5 000 zł;
 2. „elewacja roku” – 60 000 zł;
 3. „podwórze roku” – 40 000 zł.

Laureat Konkursu w kategorii „elewacja roku” lub „podwórze roku” nie może brać udziału w kolejnej jego edycji , a w kategorii „witryna roku” – tylko w przypadku zmiany ekspozycji witryny.

Laureat ubiegłorocznego Konkursu w kategorii „elewacja roku” nie może brać udziału w obecnej edycji konkursu.

Kapituła konkursowa może zadecydować o przyznaniu wyróżnień.
Konkurs uznaje się za nie ważny w danej kategorii w momencie wpływu tylko jednego zgłoszenia.

IX. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Wyniki Konkursu ogłasza się w ciągu 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w miejscu i terminie określonym przez organizatora.

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków pod nr tel. (42) 638 44 34 i Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą pod nr tel. (42) 638 58 64.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie na konferencję pt.: Rozwój samorządów miejskich realizowany dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść:

2009-11-16

Miasto Stołeczne Warszawa,
Urząd Miasta Poznania
i Urząd Miasta Łodzi

zapraszają

na konferencję objętą honorowym patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związku Miast Polskich pod tytułem:

„Rozwój samorządów miejskich realizowany dzięki wsparciu
Europejskiego Funduszu Społecznego”

Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2009 r. o godzinie 10.30 w „Teatrze Kamienica”, Sala Oficyna przy al. Solidarności 93 w Warszawie

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:

 • możliwości aplikowania o środki jakie daje jednostkom samorządu terytorialnego Europejski Fundusz Społeczny
 • stan wdrażania i plany Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 5.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • partnerstwo miast w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja o charakterze ogólnopolskim jest organizowana w ramach projektu pt. „URBES podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konferencji jest promowanie rozwoju samorządów miejskich dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez zaprezentowanie „dobrych praktyk” wypracowanych w ww. projekcie.

Pliki do pobrania:

Nabór partnerów do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść:

2009-11-12

Ogłoszenie o naborze partnerów

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi ogłasza nabór partnerów z sektora:

 • organizacji i instytucji badawczych posiadających doświadczenie w zakresie badań dotyczących zagadnień rynku pracy i bezrobocia,
 • organizacji i instytucji szkoleniowych, posiadających wpis do rejestru agencji zatrudnienia
do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w minimalnym zakresie:
 • przeprowadzenie badań i analizy problemów lokalnego rynku pracy,
 • naboru uczestników projektu, stworzenie zaplecza dydaktycznego na potrzeby projektu.

Urząd Miasta Łodzi jako Administrator Partnerstwa przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założenia projektu są zgodne z Priorytetem VI PO KL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Temat: „Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej”.

Głównym celem Partnerstwa będzie wprowadzenie innowacyjnych działań służących wydłużeniu wieku aktywności zawodowej u osób powyżej 45 lat. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania i analiza problemów oraz potrzeb ostatecznych odbiorców. W oparciu o wyniki analizy zostanie zawarte partnerstwo ponadnarodowe. Projekt zakłada model współpracy polegający na imporcie i adaptacji nowych rozwiązań (sprawdzających się u partnera ponadnarodowego) do sytuacji na lokalnym rynku pracy. Projekt, skierowany do ok. 60 uczestników będzie trwał maksymalnie 3 lata, szacunkowa wartość projektu wyniesie ok. 3 000 000 PLN.

Podmioty zgłaszające swoje uczestnictwo w projekcie, winny posiadać co najmniej 5-o letnie doświadczenie w zakresie adekwatnym z zadaniami przewidzianymi do realizacji przez partnerów. Dodatkowym atutem będzie realizacja lub współrealizacja projektów z powyższej tematyki ze środków unijnych.

UMŁ informuje, iż przy naborze partnerów do realizacji zadań będą brane pod uwagę:

 • doświadczenie potencjalnych partnerów w realizacji projektów o podobnym charakterze w obszarach tematycznych związanych z projektami społecznymi oraz dysponowanie odpowiednim zapleczem zasobów ludzkich - pod względem ilości i posiadanego doświadczenia,
 • zgodność działania statutowego potencjalnego partnera z zakresem przewidzianych dla partnera zadań oraz celami planowanego projektu,
 • oferowany wkład potencjalnego partnera w zakresie zasobów ludzkich, a w przypadku organizacji i instytucji prowadzących pośrednictwo pracy również w zakresie technicznym i organizacyjnym,
 • proponowany zakres współpracy przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 • wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi w formularzu dokumentami,
 • pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno–prawnych, ani wobec innych podmiotów (załącznik nr 2).

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 3 grudnia 2009 r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs otwarty na partnera w celu wspólnej realizacji projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Temat: „Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej”.

Ofertę należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres:

  Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
  Urząd Miasta Łodzi
  90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113
  III piętro (sekretariat), pn. - pt., w godzinach 9.30 – 15.30
Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ.

Wynik przeprowadzanego naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ oraz na tablicy ogłoszeń UMŁ, ul. Piotrkowska 104.

UMŁ dopuszcza możliwość wyboru maksymalnie 2 partnerów do wspólnej realizacji projektu (1 partner z sektora organizacji i instytucji badawczych oraz 1 partner z sektora organizacji i instytucji szkoleniowych). Spośród nadesłanych ofert wybrane zostaną najlepsze oferty gwarantujące realizację celu projektu. O wyborze oferty zadecyduje komisja powołana zarządzeniem Dyrektora Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ.

Informacje dodatkowe, wraz z oświadczeniem i wzorem oferty, można uzyskać w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, ul. Piotrkowska 113, pok. 202, tel. (042) 638 46 32.

Z wybranymi oferentami, po zakończonych pracach związanych z konstruowaniem projektu zostanie zawarta umowa o Partnerstwie, regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania:

Prace społecznie użyteczne realizowane na terenie miasta Łodzi
Treść:

Prace społecznie użyteczne

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ informuje o możliwości przystąpienia w roku 2010 do prac społecznie użytecznych realizowanych na terenie miasta Łodzi. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłania go w formie pisemnej do dnia 25 listopada br. na adres: Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź.
Wszelkich informacji udziela Pan Antoni Miazek nr tel. 042 638 45 20. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 27 października 2005 r. Nr 210, poz. 1745).

Podmiotami organizującymi prace społecznie użyteczne mogą być:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, tj. ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
 • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
 • organizacje pozarządowe realizujące zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych.
 • instytucje działające na rzecz społeczności lokalnej, nie działające w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej, tj. w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi, np.: szkołach, domach kultury, bibliotekach, żłobkach i przedszkolach.

Pliki do pobrania:

 • Zgłoszenie wolnego miejsca pracy do prac społecznie użytecznych na rok 2010 [>>>.doc] [>>>.pdf]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o rozprawie administracyjnej, przeprowadzonej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Strykowskiej w Łodzi, na odcinku od ulicy Wycieczkowej do granicy Miasta – droga krajowa nr 14
Treść:

2009-10-28

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 22 października 2009 r.

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) i art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst w Dz. U. nr 98 z 2000 r., poz. 1071 – z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października i art. 49 Kpa, Prezydent Miasta Łodzi

zawiadamia

strony postępowania, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, których udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot, o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie ulicy Strykowskiej w Łodzi, na odcinku od ulicy Wycieczkowej do granicy Miasta – droga krajowa nr 14”.

Rozprawa odbędzie się w dniu 19 listopada 2009 r., o godz. 13.00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
mgr inż. Dariusz Wrzos
Dyrektor Wydziału

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów i nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów
Treść:

2009-10-20

Ogłoszenie

Zgodnie z Uchwałą Nr X/172/07 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, Uchwałą Nr X/171/07 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, Uchwałą Nr LX/1154/09 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów oraz dyspozycją Prezydenta Miasta Łodzi, Wydział Sportu zaprasza do składania wniosków o przyznanie:

 • stypendiów i nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
 • nagród dla trenerów.

Prosimy o zapoznanie się z w/wym. uchwałami zawierającymi szczegółowe kryteria przyznawania nagród i stypendiów.

Kwota przeznaczona do rozdysponowania wynosi:

 • Stypendia - 201.700 zł;
 • Nagrody dla zawodników - 128.900 zł;
 • Nagrody dla trenerów - 70.000 zł.

Druki wniosków obowiązujące w II półroczu 2009 r. wraz ze stosownymi
załącznikami, należy składać w Wydziale Sportu
(ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 5 IIIp. pokój 307),
do dnia 13 listopada 2009 r. do godz. 16:00.

Przypominamy, że wnioski muszą być podpisane przez osoby upoważnione statutowo do składania, w imieniu klubu, oświadczeń woli (obowiązuje zasada stosowana przy składaniu ofert).

Wnioski:

 • nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne,
 • z brakującymi podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
 • złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie,
 • złożone na niewłaściwych drukach,
  nie będą rozpatrywane.

Prosimy wpisywać wyłącznie wyniki wskazane w kryteriach a w przypadku nagród tylko te, które nie zostały uhonorowane w poprzednich edycjach.

Druki wniosków, teksty uchwał znajdują się w na stronie http://bip.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udziela p. Monika Stefaniak p. 310, tel. 638-48-75

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika/zawodniczki osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - dyscypliny indywidualne [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika/zawodniczki osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagród dla zawodników/zawodniczek osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - gry zespołowe [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Zestawienie zbiorcze [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Oświadczenie trenera dla celów podatkowych [>>>.doc] [>>>.pdf]

Rozstrzygnięcie konkursu:

Informacja o zmianie terminu meczu piłki nożnej Widzew Łódź – Stal Stalowa Wola
Treść:

2009-11-13

Ed. VII. 0114/181/09

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez PZPN terminu meczu piłki nożnej Widzew Łódź – Stal Stalowa Wola rozgrywanego na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138, działając na podstawie § 2 uchwały Nr LXII/1210/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej I Ligi rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2009/2010 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138, informuję, że ww. mecz odbędzie się 14 listopada 2009 r. (godzina rozpoczęcia meczu 17.00).

Prezydent Miasta
Jerzy Kropiwnicki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
Treść:

2009-03-03

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 20 lutego 2009 r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1482) ogłaszam zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2008 r. w gminie Łódź, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia.

Prezydent Miasta Łodzi

Jerzy KROPIWNICKI

Załączniki:

Informacja o zmianie terminu meczu piłki nożnej Widzew Łódź – ZNICZ Pruszków
Treść:

2009-10-23

Ed.VII.0114/175/09

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez PZPN terminu meczu piłki nożnej Widzew Łódź – ZNICZ Pruszków rozgrywanego na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138, działając na podstawie § 2 uchwały Nr LXII/1210/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej I Ligi rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2009/2010 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138, informuję, że ww. mecz odbędzie się 25 października 2009 r. (godzina rozpoczęcia meczu 20.05).

w z. Prezydenta Miasta
Włodzimierz Tomaszewski
Pierwszy Wiceprezydent Miasta

Konkurs pod nazwą „Rewitalizacja obszarów zabytkowych i ochrona zabytków na terenie Miasta Łodzi w pracach dyplomowych studentów Politechniki Łódzkiej za rok akademicki 2008/2009”
Treść:

2009-09-16
ostatnia aktualizacja: 2009-11-26

Załącznik
do zarządzenia Nr 3527/V/09
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 3 września 2009 r.

Regulamin konkursu pod nazwą „Rewitalizacja obszarów zabytkowych i ochrona zabytków na terenie Miasta Łodzi w pracach dyplomowych studentów Politechniki Łódzkiej za rok akademicki 2008/2009”.

§ 1. W Konkursie brane są pod uwagę prace dyplomowe w zakresie ochrony, konserwacji zabytków i rewitalizacji zabytkowej tkanki dotyczącej obszaru Miasta Łodzi, wykonane przez studentów Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2008/2009.

§ 2. 1. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje z chwilą złożenia karty zgłoszenia w kancelarii Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi. Zgłoszenie wymaga wcześniejszej akceptacji Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej na karcie zgłoszeniowej.
2. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Termin zgłaszania zgłoszenia upływa w dniu 15 października 2009 r.

§ 3. Konkurs przeprowadza Kapituła konkursowa, przy czym dla ważności obrad Kapituły konieczny jest udział w posiedzeniu przynajmniej czterech jej członków.

§ 4. Komisja wybiera najlepszą pracę stosując punktację od 1 do 10 w każdym z następujących kryteriów:
1) poszanowanie historycznego stylu budynku lub założeń przestrzennych;
2) oryginalność rozwiązań twórczych;
3) istotny wkład naukowy w rozwój badań nad historyczną architekturą i urbanistyką Łodzi;
4) nowatorstwo rozwiązań projektowych.

§ 5. Przewiduje się przyznanie I Nagrody pieniężnej w kwocie 2 500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset zł) oraz II Nagrody w kwocie 1 000zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł) i III Nagrody w kwocie 500 zł brutto (słownie pięćset zł).

§ 6. Konkurs uznaje się za nieważny w momencie wpłynięcia tylko jednego zgłoszenia.

§ 7. Kapituła sporządza pisemny protokół z przeprowadzonego Konkursu typując do nagrody tego z uczestników, który uzyskał największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez więcej niż jednego uczestnika, Kapituła dokona ponownego wyboru spośród tych uczestników. Protokół wraz z propozycjami przyznania nagrody oraz wyróżnienia Kapituła przedkłada Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 8. Prezydent Miasta Łodzi podejmuje decyzję w sprawie przydziału nagród na podstawie sporządzonego protokołu.

§ 9. Wyniki Konkursu ogłasza się w ciągu 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.

§ 10. Kapituła sporządza protokół z obrad i ogłasza wynik Konkursu w trakcie prezentacji prac konkursowych.

Pliki do pobrania:

Informacja o zmianie terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – Górnik Łęczna
Treść:

2009-10-16

Ed.VII.0114/173/09

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez PZPN terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – Górnik Łęczna rozgrywanego na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, działając na podstawie § 2 uchwały Nr LXII/1210/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej I Ligi rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2009/2010 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, informuję, że ww. mecz odbędzie się 17 października 2009 r. (godzina rozpoczęcia meczu 19.00).

Prezydent Miasta
Jerzy Kropiwnicki

Informacja o zmianie terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – MKS Kluczbork
Treść:

2009-09-30

Ed.VII.0114–163/09

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez PZPN terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – MKS Kluczbork rozgrywanego na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, działając na podstawie § 2 uchwały Nr LXII/1210/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej I Ligi rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2009/2010 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, informuję, że ww. mecz odbędzie się 13 października 2009 r. (godzina rozpoczęcia meczu 19.00).

Prezydent Miasta
Jerzy Kropiwnicki

Zawiadomienie o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w pracach nad „Programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi”
Treść:

Łódź, dnia 21 września 2009 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi

zawiadamia

o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w pracach nad „Programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi”

 1. W 2008 roku została opracowana „Mapa akustyczna Łodzi”, a jej wynikiem były stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (zwłaszcza hałasu drogowego, tramwajowego i kolejowego). Przekroczenia stanowiły podstawę do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi”, który określił działania pozwalające chronić mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem.
  W przypadku przyjęcia ostatecznej wersji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi przez Radę Miejską w Łodzi, w formie uchwały, Program ten stanie się aktem prawa miejscowego. Jego realizacja będzie kontrolowana m.in. poprzez sprawozdania składane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Komisji Europejskiej.
 2. W ramach konsultacji społecznych, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z projektem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu Programu.
 3. Konsultacje społeczne będą trwały od 17 września do 9 października 2009 r.

 4. Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi dostępny jest:
  • w formie papierowej w sekretariacie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, ul. Tymienieckiego 5, w godzinach pracy Urzędu,
  • w formie elektronicznej na stronach internetowych:
   http://akustyczna.mapa.lodz.pl/
   http://przyroda.uml.lodz.pl/
 5. W dniach 24 września oraz 2 października 2009 r. w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi odbędą się prezentacje projektu Programu, połączone z debatą publiczną na jego temat.
 6. W podanych wyżej terminach przewidziane zostały dwie prezentacje projektu Programu:
  • w godzinach od 9.00 – 12.00 dla północnej części Łodzi,
  • w godzinach od 13.00 – 16.00 dla południowej części Łodzi.
  Linię rozgraniczającą obszar miasta na cześć północną i południową tworzą następujące pasy drogowe:

  Konstantynowska - Al. Włókniarzy - Al. Mickiewicza - Al. Piłsudskiego – Rokicińska

 7. Wszystkie uwagi i wnioski do projektu Programu można wnosić:
  • pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@bmtcordah.pl,
  • korespondencyjnie na adres: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, 90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 5,
  • faksem na nr tel. +48 (42) 638-47-47,
  • ustnie w trakcie prezentacji projektu Programu, której przebieg będzie rejestrowany w formie cyfrowej,
  • w formie podania, w trakcie prezentacji projektu Programu.

Wszystkie wnioski i uwagi złożone w terminie od 17 września 2009 r. do 9 października 2009 r. zostaną rozpatrzone a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w rozdziale „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi”, dotyczącym udziału społeczeństwa.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Dyrejktor Wydziału
mgr inż. Dariusz Wrzos

Informacja o zmianie terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – Znicz Pruszków
Treść:

2009-09-30

Ed.VII.0114–162/09

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez PZPN terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – ZNICZ Pruszków rozgrywanego na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, działając na podstawie § 2 uchwały Nr LXII/1210/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej I Ligi rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2009/2010 na stadionie piłkarskim w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, informuję, że ww. mecz odbędzie się 6 października 2009 r. (godzina rozpoczęcia meczu 19.00).

Prezydent Miasta
Jerzy Kropiwnicki