Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2010 r.

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wniosku o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej
Treść:

2010-12-17

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, iż Pan Krzysztof Zgórski działający w imieniu Polkomtel S.A z siedzibą w Warszawie, wystąpił z wnioskiem o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 168/30 o pow. 0,5923 ha i nr 168/17 o pow. 0,0010 ha z obrębu W-27, niezbędnej dla budowy linii światłowodowej.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 114 ust. 3 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2010.102.651 ze zm.) Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z ww. nieruchomości.

Wszelkie oświadczenia wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Urzędu Miasta Łodzi lub przedłożyć w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, ul. Piotrkowska 104 (III piętro, pok. 366).

Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o zamiarze i przyczynach powzięcia zamiaru likwidacji Instytucji Kultury „Miasto Dialogu” w Łodzi
Treść:

2010-09-10

Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o zamiarze i przyczynach powzięcia zamiaru likwidacji Instytucji Kultury „Miasto Dialogu” w Łodzi.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCII/1645/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury o nazwie „Miasto Dialogu” w Łodzi, ogłasza się zamiar likwidacji instytucji kultury „Miasto Dialogu” utworzonej uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/485/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Miasto Dialogu” w Łodzi i nadania jej statutu.

Przyczyną likwidacji jest rozwiązanie umowy przez Miasto Łódź w związku z niedotrzymaniem warunków umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą „Miasto Dialogu” zawartej w dniu 28 grudnia 2007 r. pomiędzy Miastem Łódź a Fundacją Festiwal Dialogu Czterech Kultur.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2011 r.
Treść:

2010-08-26

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4698/V/10
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Ogłoszenie:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2011 r.

 1. Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań, zmienionej uchwałą Nr LXXIII/1415/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 308, poz. 2385 i Nr 348, poz. 2672).
 2. W konkursie o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Łodzi mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prowadzące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łódź.
 3. Dotacja na wyżej wymienione prace może obejmować nakłady konieczne na realizację prac określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474).
 4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu Miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania środków własnych na wykonanie części prac objętych wnioskiem.
 5. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie wyżej wymienionych prac.
 6. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu Miasta Łodzi oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych.
 7. Oferty należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4698/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2011 r., w terminie do 30 września 2010 r., w kancelarii Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 pokój nr 358, w godzinach pracy urzędu. Druk wniosku jest dostępny w Oddziale Ochrony Zabytków w Biurze Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113, II piętro, tel. 42 6384333, 42 6384228, a także pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.
 8. Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały budżetowej na 2011 r.

Pliki do pobrania:

Informacja o naborze projektów realizowanych bądź planowanych do realizacji na obszarze objętym „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013” (LPR)
Treść:

2010-10-21

Informacja o naborze

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór projektów realizowanych bądź planowanych do realizacji na obszarze objętym „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013” (LPR) zgodnych z jego założeniami i celami.

Wpisanie projektów do LPR jest warunkiem formalnym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach VI osi priorytetowej „Odnowa obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekty należy zgłaszać na formularzach dostępnych poniżej w wersji papierowej i elektronicznej w dniach 21 października 2010 r. – 31 stycznia 2011 r. (włącznie). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 042 638 44 19 lub 042 638 44 46.

Uwaga

Wypełnione formularze w wersji papierowej i elektronicznej (zapisane na nośniku CD/DVD) wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem należy składać w siedzibie Biura ds. Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113 (IV piętro, pokój nr 10 lub sekretariat).

Pliki do pobrania:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
Treść:

2010-12-31

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 40/VI/10
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 31 grudnia 2010 r.

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, pn.:

 1. „szkolenie sportowe” - realizacja w terminie styczeń – kwiecień 2011 r. Planowana kwota do 1.500.000 zł;
 2. „organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” - realizacja w terminie styczeń - marzec 2011 r. Planowana kwota do 150.000 zł;
 3. „upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej” - realizacja w terminie styczeń – czerwiec 2011 r. kwota do 140.000 zł.

Oferty dotyczące realizacji ww. zadań winny być złożone na formularzu oferty, w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3 – w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone w Wydziale lub wpłyną drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie składania ofert. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert. Formularz oferty oraz wymagania szczegółowe dostępne będą w sekretariacie Wydziału Sportu (adres jw.) na stronie internetowej http://www.uml.lodz.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/.

Celem publicznym konkursu jest:

 • poprawa warunków uprawiania sportu w mieście Łodzi;
 • zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do uprawiania sportu.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
  3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodną z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi zadania.
 2. Przyznane dotacje będą miały charakter wsparcia realizacji ww. zadań.
 3. Dotacje zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Łodzi w oparciu o opinię Komisji Konkursowej.
 4. Kryteria oceny ofert:
  1. celowość;
  2. możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z wymaganiami szczegółowymi podanymi w ogłoszeniu;
  3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (niezbędny wkład własny środków finansowych oferenta zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dla konkretnego zadania);
  4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta Łodzi na 2011 r. oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań;
  5. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie;
  6. wkład rzeczowy, osobowy w tym prace społeczną członków i świadczenia wolontariuszy;
  7. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych.
 5. Programy realizacji zadań mogą dotyczyć wyłącznie zakresu czasowego określonego w wymaganiach szczegółowych.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/, niezwłocznie po akceptacji Prezydenta Miasta Łodzi.
 7. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny ofert określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/VI/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (zarządzenie do wglądu w miejscu składania ofert, na stronie internetowej http://www.uml.lodz.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/).
 8. Łączna wysokość środków przyznanych w 2010 r. organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wyniosła 6.433.000 zł.
 9. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
 10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert lub zakończenia postępowania konkursowego.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu dotyczącego zadania: „szkolenie sportowe” - realizacja w terminie styczeń - kwiecień 2011 r.:

Wyniki konkursu dotyczącego zadania: „organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” - realizacja w terminie styczeń - marzec 2011 r.:

Wyniki konkursu dotyczącego zadania: „upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej” - realizacja w terminie styczeń - czerwiec 2011 r.:

Informacja dla organizatorów kąpielisk, dotycząca wniosków o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planują utworzyć kąpielisko
Treść:

2010-12-27

Informacja

W dniu 4 marca 2010 r. Sejm uchwalił zmianę ustawy – Prawo wodne (Dz. U. Nr 44, poz. 253). Nowelizacja zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r., jednak zgodnie z wolą ustawodawcy jeden z przepisów ustawy tj. art. 34 a, wszedł w życie w dniu 1 lipca br. Przepis ten nakłada na organizatora kąpieliska obowiązek przekazania stosownego wniosku Prezydentowi Miasta Łodzi, celem umieszczenia takiego obiektu w ewidencji kąpielisk. Rada Miejska przyjmuje następnie w formie uchwały, wykaz kąpielisk.

Każdy podmiot zamierzający uruchomić kąpielisko obowiązany jest złożyć do organu wykonawczego gminy tj. Prezydenta Miasta Łodzi, w imieniu którego działa Wydział Sportu, wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk. Zawartość wniosku składanego przez organizatora jest ściśle określona w art. 34 a w.w. ustawy.

Ponadto wnioskodawca powinien dołączyć pozwolenie wodnoprawne oraz inne informacje dotyczące planowanego kąpieliska, takie jak: aktualny profil wodny w kąpielisku, status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne lub nieczynne), bądź też wzmiankę, że wniosek dotyczy nowoutworzonego kąpieliska, sposób gospodarki odpadami, ocenę jakości i klasyfikację wody w poprzednim sezonie kąpielowym (jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska) oraz udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieliska.

Organizator kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, o którym mowa w ust. 1, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko.

Wnioski wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać
w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi
ul. Ks. Skorupki 21, IIIp. pokój 3, do dnia 31 grudnia 2010 r. do godz. 16.00.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi na rok 2011
Treść:

2010-12-03

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5087/V/10
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 3 grudnia 2010 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi
na rok 2011.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 18 do 23 grudnia 2010 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii na piśmie lub drogą mailową.

Projekt budżetu udostępniony będzie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi – http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez banner „Konsultacje społeczne”), a także
 • w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 pok. 115 w godzinach pracy urzędu.

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:

Propozycje, uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 23 grudnia 2010 r. nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji >>>

Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie konsultacji >>>

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia na terenie Miasta Łodzi Narodowego Spisu Powszechnego prowadzonego przez Delegatury Urzędu Miasta Łodzi
Treść:

2010-12-10

Ogłoszenie o naborze kandydatów
na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia na terenie Miasta Łodzi
Narodowego Spisu Powszechnego
prowadzonego przez
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. 2010, Nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w celu przeprowadzenia na terenie Miasta Łodzi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r., który odbędzie się w dniach 1 kwietnia 2011 r. – 30 czerwca 2011 r.

Wymagania:
niezbędne

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • pełna dyspozycyjność od 01.01.2011 – 30.07.2011 r. (zgodnie z harmonogramem zadań NSP 2011),
 • sprawność fizyczna (praca w terenie),
 • obowiązkowość, rzetelność, sumienność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, sprawność i skuteczność komunikowania się z respondentami, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • zamieszkanie na terenie Miasta Łodzi,

preferowane

 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • znajomość funkcjonowania systemu GPS (spis będzie realizowany za pomocą urządzeń hand-held).

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy (wraz z oświadczeniami), który można pobrać w odpowiedniej Delegaturze bądź ze strony http://bip.uml.lodz.pl/.
Formularz zgłoszeniowy składa się tylko w jednej Delegaturze, właściwej dla miejsca zamieszkania. Kandydat na rachmistrza zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu dokumentu tożsamości oraz świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletnie wypełnione formularze.

Uwaga:
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2011 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

Miejsce pobierania formularzy i składania ofert (zgodne z miejscem zamieszkania):

 • Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź – Bałuty - Referat Spraw Społecznych i Rejestracji, ul. Zachodnia 47, 91-065 Łódź, pokój 220, II piętro, tel. 638-50-72,
 • Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź – Górna - Referat Ogólny, Al. Politechniki 32, 90-980 Łódź, pokój 109, I piętro, tel. 638-56-00, gorna.ogolny@uml.lodz.pl,
 • Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź – Polesie - Referat Ogólny, ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź, pokój 311, III piętro, tel. 638-52-75 lub Furtka Miejska (parter),
 • Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź – Śródmieście - Referat Ogólny, ul. Piotrkowska 153, Łódź, pokój 110, I piętro, tel. 638-57-10, 638-57-26, 638-57-91, delegatura.srodmiescie@uml.lodz .pl,
 • Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź – Widzew - Referat Spraw Społecznych i Rejestracji, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź, pokój 10, parter, tel. 638-54-12; 638-53-10, b.adamkiewicz@uml.lodz.pl, b.dziekonska@uml.lodz.pl, ka.blaszczyk@uml.lodz.pl, k.pawlowski@uml.lodz.pl.

Termin składania ofert: do 20 grudnia 2010 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Umowy zlecenia będą podpisane przez Dyrektora Urzędu Statystycznego z osobami, które zostaną powołane na rachmistrzów spisowych po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.

Harmonogram zadań nsp 2011:

 • w dniach od 5 stycznia do 25 lutego 2011 r. odbędą się szkolenia rachmistrzów spisowych,
 • w dniach od 1 do 17 marca 2011 r. przeprowadzony zostanie obchód przedspisowy,
 • w dniach od 6 do 7 kwietnia 2011 r. odbędzie się szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa,
 • w dniach od 15 do 16 kwietnia 2011 r. przeprowadzony zostanie spis osób bezdomnych,
 • w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. odbędzie się spis ludności i mieszkań,
 • w dniach od 1 do 21 lipca 2011 r. podsumowanie spisu i dokonanie rozliczeń z rachmistrzami spisowymi i ankieterami.

Pliki do pobrania:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2011 r.
Treść:

2010-11-19

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4996/V/10
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 18 listopada 2010 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857)

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza otwarty konkurs ofert na:

wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2011 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 226 000 zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857), które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
 3. dysponują kadrą, której kwalifikacje umożliwiają prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą;
 4. dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane lub mają podpisane porozumienia w sprawie korzystania z innego lokalu;
 5. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
 6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodną z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi zadania;
 7. dysponują 10% wkładem własnym niezbędnym do realizacji zadania.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 17 stycznia 2011 r. i kończy się nie później niż 30 stycznia 2011 r. Oferty w zaklejonych kopertach, z nazwą oferenta oraz nazwą zadania zgodnego z treścią ogłoszenia o konkursie, należy składać w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 431, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, albo wpłyną pocztą po tym terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie, zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu jednego dnia po uzyskaniu akceptacji wyników konkursu przez Prezydenta Miasta Łodzi. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4996/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2011 r. oraz powołania Komisji Konkursowej i ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej, zwanego dalej zarządzeniem (zarządzenie do wglądu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 1. merytoryczna wartość oferty, stopień zróżnicowania zajęć, ich atrakcyjność, wykorzystanie zasobów Miasta do ich realizacji, liczba beneficjentów oraz zgodność grupy docelowej z zadaniami wyznaczonymi w ogłoszeniu o konkursie;
 2. możliwość realizacji zadania przez podmioty przedstawiające ofertę, tj. baza lokalowa, możliwości organizacyjne, kwalifikacje kadry;
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (niezbędny wkład własny środków finansowych oferenta wynosi 10%);
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta Łodzi na 2011 r. oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje;
 6. zgodność oferty z treścią ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.

Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu Miasta Łodzi w postaci dotacji dla podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1 zarządzenia w 2010 r. wynosiły 222 000 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych).
Formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące merytorycznej zawartości oferty można pobierać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 5, pok. 313. Są one również dostępne na stronie internetowej www.uml.lodz.pl.

Uwaga!
Bliższe informacje wraz z wymaganiami szczegółowymi do konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.uml.lodz.pl lub pod numerem telefonu: 638-48-43.

Pliki do pobrania:

Konkurs o Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi „Przywróćmy blask Piotrkowskiej”
Treść:

2010-11-12

Konkurs o Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi
„Przywróćmy blask Piotrkowskiej”

Urząd Miasta Łodzi zaprasza do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi pod nazwą „Przywróćmy blask Piotrkowskiej” w trzech kategoriach – „witryna roku”, „elewacja roku” i „podwórze roku” zgodnie z zarządzeniem Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4957/V/10 z dnia 04 listopada 2010 r.Regulamin Konkursu

Konkurs propaguje estetykę, czystość i porządek budynków i witryn usytuowanych przy ulicy Piotrkowskiej.
Przyczynia się do kształtowania postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta oraz służy propagowaniu i podniesieniu rangi ulicy Piotrkowskiej – reprezentacyjnego fragmentu miasta Łodzi. Tegoroczna edycja rozszerza swoja formułę w stosunku do roku ubiegłego, o odcinek ulicy Piotrkowskiej od Alei Piłsudskiego / Mickiewicza do Pl. Niepodległości. Rozpisanie Konkursu jest jednym z działań zapisanych w „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020”. Popularyzacja postaw właścicieli i najemców lokali dbających o porządek i zapewniających podniesienie walorów estetycznych budynków i witryn pomoże w aktywizacji innych podmiotów.

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje z chwilą złożenia karty zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu do dnia 3 grudnia br. w sekretariacie Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, III piętro, pokój nr 358 w godzinach pracy urzędu.Zapraszamy do udziału w Konkursie

 1. Organizator Konkursu
  Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta.
 2. Obszar Konkursu
  W Konkursie brane są pod uwagę witryny, budynki i podwórza usytuowane przy ulicy Piotrkowskiej. W Konkursie nie biorą udziału elewacje budynków i podwórza nieruchomości stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa (z zastrzeżeniem pkt VIII).
 3. Cele Konkursu
  • propagowanie estetycznego wyglądu, czystości i porządku budynków, podwórzy i witryn;
  • propagowanie i podniesienie rangi ulicy Piotrkowskiej;
  • mobilizacja mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji do podejmowania prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych budynków i witryn.
 4. Uczestnictwo w Konkursie
  Do Konkursu mogą być zgłaszane wszystkie witryny występujące przy ulicy Piotrkowskiej oraz elewacje i podwórza nie będące własnością gminy lub Skarbu Państwa (z zastrzeżeniem pkt VIII), zgodnie z kartą zgłoszenia.
 5. Zgłoszenie
  Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie do dnia 3 grudnia br. karty zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, w sekretariacie Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, III piętro, pokój 358 w godzinach pracy urzędu. Karta zgłoszeniowa jest dostępna w Urzędzie Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej UMŁ.
 6. Kapituła Konkursowa
  Przedstawiciele: Urzędu Miasta Łodzi, Rady Miejskiej w Łodzi.
 7. Kategorie, punktacja i kryteria oceny
  • „witryna roku” (pkt 1- 10 w każdym z punktów kryteriów):
   1. nawiązanie do architektonicznego stylu budynku,
   2. materiał i technologia wykonania,
   3. estetyka i czystość,
   4. ekspozycja, kompozycja, reklama,
   5. oświetlenie;
  • „elewacja roku” (pkt 1- 10 w każdym z punktów kryteriów):
   1. dbałość o historyczny detal elewacji budynku,
   2. estetyka i czystość,
   3. spójny wygląd elewacji (kolorystyka, urządzenia reklamowe, ekspozycja witryn),
   4. spełnianie wymogów formalnych,
   5. iluminacja nocna;
  • „podwórze roku” (pkt 1- 10 w każdym z punktów kryteriów):
   1. estetyka i czystość,
   2. spójny wygląd podwórza (kolorystyka, urządzenia reklamowe, dbałość o historyczny detal elewacji budynku),
   3. iluminacja nocna,
   4. kompozycje roślinne,
   5. zagospodarowanie przestrzeni podwórza (atrakcyjność przestrzeni ogólnodostępnej).
 8. Nagrody
  Nagroda jest przyznawana w kategorii „witryna roku” najemcy lub właścicielowi lokalu (podmiotowi, który jest posiadaczem lokalu), w kategorii „elewacja roku” i „podwórze roku” właścicielowi.

  W przypadku, gdy budynek stanowi współwłasność – przyznana nagroda w kategorii „elewacja roku” i „podwórze roku” zostanie wypłacona współwłaścicielowi, który będzie dysponował upoważnieniami pozostałych współwłaścicieli do jej odbioru.

  W przypadku nagrody w kategorii „podwórze roku” – nagroda może być przyznana najemcom lokali użytkowych, którzy zagospodarowali podwórze na swoje potrzeby, podnosząc w sposób znaczący jego estetykę.

  W sytuacji, gdy w kategorii „podwórze roku” nagrodzonym będzie więcej niż jeden podmiot – o sposobie podziału nagrody decyduje Kapituła konkursowa.

  Wysokość nagród wynosi w kategoriach:

  1. „witryna roku” – 5 000 zł;
  2. „elewacja roku” – 60 000 zł;
  3. „podwórze roku” – 40 000 zł.

  Laureat Konkursu w kategorii „elewacja roku” lub „podwórze roku” nie może brać udziału w kolejnej jego edycji , a w kategorii „witryna roku” – tylko w przypadku zmiany ekspozycji witryny.

  Laureat ubiegłorocznego Konkursu w kategorii „elewacja roku” lub „podwórze roku” nie może brać udziału w obecnej edycji konkursu, a w kategorii „witryna roku” – tylko w przypadku zmiany ekspozycji witryny.

  Kapituła konkursowa może zadecydować o przyznaniu wyróżnień. Konkurs uznaje się za nie ważny w danej kategorii w momencie wpływu tylko jednego zgłoszenia.

 9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
  Wyniki Konkursu ogłasza się w ciągu 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w miejscu i terminie określonym przez organizatora.
  O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.


Wszystkie informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biurze Architekta Miasta pod nr tel. (42) 638 44 34 lub 638 42 36 i Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą pod nr tel. (42) 638 44 76.Pliki do pobrania:

Informacja o możliwości przystąpienia w roku 2011 do prac społecznie użytecznych realizowanych na terenie miasta Łodzi
Treść:

2010-09-29

Prace społecznie użyteczne

Biuro ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ informuje o możliwości przystąpienia w roku 2011 do prac społecznie użytecznych realizowanych na terenie miasta Łodzi. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłania go w formie pisemnej do dnia 25 listopada br. na adres: Biuro ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ, ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź.

Wszelkich informacji udziela Pani Joanna Popieluch nr tel. 042 638 55 30.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 27 października 2005 r. Nr 210, poz. 1745).

Podmiotami organizującymi prace społecznie użyteczne mogą być:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, tj. ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
 • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
 • organizacje pozarządowe realizujące zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych.
 • instytucje działające na rzecz społeczności lokalnej, nie działające w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej, tj. w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi, np.: szkołach, domach kultury, bibliotekach, żłobkach i przedszkolach.

Pliki do pobrania:

Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca zmiany terminu meczu piłki nożnej Widzew Łódź – Górnik Zabrze
Treść:

2010-11-25

Ed. VII. 0114 – 89A/10

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez Ekstraklasa SA terminu meczu piłki nożnej Widzew Łódź – Górnik Zabrze rozgrywanego na stadionie piłkarskim przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138 w Łodzi, działając na podstawie § 2 uchwały Nr XCII/1648/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi, informuję, że ww. mecz odbędzie się w dniu 27 listopada 2010 r. (godzina rozpoczęcia meczu 19:15).

Pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Łodzi
Tomasz Sadzyński

Nabór na partnerów: krajowego z sektora organizacji i instytucji szkoleniowych, posiadających wpis do rejestru agencji zatrudnienia oraz zagranicznego z obszaru Unii Europejskiej z sektora publicznej organizacji działającej non-profit
Treść:

2010-10-26

Ogłoszenie o naborze partnerów

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Łodzi na podstawie art. 28a ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) ogłasza nabór na partnerów:

 • krajowego z sektora organizacji i instytucji szkoleniowych, posiadających wpis do rejestru agencji zatrudnienia;

oraz

 • zagranicznego z obszaru Unii Europejskiej z sektora publicznej organizacji działającej non-profit;

do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w minimalnym zakresie:

 • dla partnera krajowego - naboru uczestników projektu, stworzenie zaplecza dydaktycznego na potrzeby projektu, udział w opracowaniu i adoptowaniu nowych rozwiązań pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • dla partnera zagranicznego - prowadzenie aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych i poszukujących pracy, współpracy z pracodawcami, prowadzenia działalności szkoleniowej, organizacji wizyt studyjnych w kraju partnera dla przedstawicieli pozostałych partnerów projektu, udostępnienia dobrych praktyk w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Urząd Miasta Łodzi jako Administrator Partnerstwa przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założenia projektu są zgodne z Priorytetem VII PO KL – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

UMŁ informuje, iż przy naborze partnerów do realizacji zadań będą brane pod uwagę:

 • doświadczenie potencjalnych partnerów w realizacji projektów o podobnym charakterze w obszarach tematycznych związanych z projektami społecznymi oraz dysponowanie odpowiednim zapleczem zasobów ludzkich - pod względem ilości i posiadanego doświadczenia,
 • zgodność działania statutowego potencjalnego partnera z zakresem przewidzianych dla partnera zadań oraz celami planowanego projektu,
 • oferowany wkład potencjalnego partnera w zakresie zasobów ludzkich, a w przypadku organizacji i instytucji prowadzących pośrednictwo pracy również w zakresie technicznym i organizacyjnym,
 • proponowany zakres współpracy przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 • wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi w formularzu dokumentami dla partnera krajowego i zagranicznego;
 • pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno–prawnych, ani wobec innych podmiotów i oświadczenie o gotowości zawiązania partnerstwa (załącznik nr 2) dla partnera krajowego;
 • pisemne oświadczenie o gotowości zawiązania partnerstwa (załącznik nr 3) dla partnera zagranicznego.

Załączniki do pobrania na stronie www.uml.lodz.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 16 listopada 2010 r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs otwarty na partnera krajowego/ponadnarodowego w celu wspólnej realizacji projektu ponadnarodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Temat: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Ofertę należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres:
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Łodzi
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113
III piętro (sekretariat), pn. - pt., w godzinach 9.30 – 15.30

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ.

Wynik przeprowadzanego naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ oraz na tablicy ogłoszeń UMŁ, ul. Piotrkowska 104.
UMŁ dopuszcza możliwość wyboru maksymalnie 2 partnerów do wspólnej realizacji projektu (1 partnera krajowego oraz 1 partnera ponadnarodowego). Spośród nadesłanych ofert wybrane zostaną najlepsze oferty gwarantujące realizację celu projektu. O wyborze oferty zadecyduje komisja powołana zarządzeniem Dyrektora Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ.

Informacje dodatkowe, wraz z oświadczeniem i wzorem oferty, można uzyskać w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ, ul. Piotrkowska 113, pok. 202, tel. (042) 638 46 32.
Z wybranymi oferentami, po zakończonych pracach związanych z konstruowaniem projektu zostanie zawarta umowa o Partnerstwie, regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania:

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów i nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na II półrocze 2010 r. oraz nagród dla trenerów
Treść:

2010-10-20

Ogłoszenie

Zgodnie z Uchwałą Nr X/172/07 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, Uchwałą Nr X/171/07 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, Uchwałą Nr LX/1154/09 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów oraz dyspozycją Prezydenta Miasta Łodzi, Wydział Sportu zaprasza do składania wniosków o przyznanie:

 • stypendiów i nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
 • nagród dla trenerów

Prosimy o zapoznanie się z w/wym. uchwałami zawierającymi szczegółowe kryteria przyznawania nagród i stypendiów.

Kwota przeznaczona do rozdysponowania wynosi:

 • Stypendia - 200.020 zł;
 • Nagrody dla zawodników - 125.000 zł;
 • Nagrody dla trenerów - 70.000 zł.

Druki wniosków obowiązujące w II półroczu 2010 r. wraz ze stosownymi
załącznikami, należy składać w Wydziale Sportu
(ul. ks. Skorupki 21 III p. pokój 9),
do dnia 15 listopada 2010 r. do godz. 16.00.

Przypominamy, że wnioski muszą być podpisane przez osoby upoważnione statutowo do składania, w imieniu klubu, oświadczeń woli (obowiązuje zasada stosowana przy składaniu ofert).

Wnioski:

 • nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne,
 • z brakującymi podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
 • złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie,
 • złożone na niewłaściwych drukach,

 • nie będą rozpatrywane.

Prosimy wpisywać wyłącznie wyniki wskazane w kryteriach, a w przypadku nagród tylko te, które nie zostały uhonorowane w poprzednich edycjach.

Druki wniosków, teksty uchwał znajdują się w na stronie http://bip.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji udziela p. Anna Świerkocka p. 9, tel. 638-48-75

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika/zawodniczki osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika/zawodniczki osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - dyscypliny indywidualne [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagród dla zawodników/zawodniczek osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - gry zespołowe [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Zestawienie zbiorcze [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Oświadczenie trenera dla celów podatkowych [>>> .doc] [>>> .pdf]

Wyniki naboru:

Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca zmiany terminu meczu piłki nożnej Widzew Łódź – Cracovia Kraków
Treść:

2010-11-05

Ed. VII. 0114 – 87/10

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez Ekstraklasa SA terminu meczu piłki nożnej Widzew Łódź – Cracovia Kraków rozgrywanego na stadionie piłkarskim przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138 w Łodzi, działając na podstawie § 2 uchwały Nr XCII/1648/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi, informuję, że ww. mecz odbędzie się w dniu 12 listopada 2010 r. (godzina rozpoczęcia meczu 20:00).

Pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Łodzi
Tomasz Sadzyński

Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca zmiany terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
Treść:

2010-11-05

Ed. VII. 0114 – 89/10

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez PZPN terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski rozgrywanego na stadionie piłkarskim przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi, działając na podstawie § 2 uchwały Nr XCII/1649/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi informuję, że ww. mecz odbędzie się w dniu 13 listopada 2010 r. (godzina rozpoczęcia meczu 17:00).

Pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Łodzi
Tomasz Sadzyński

Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca zmiany terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – Sandecja Nowy Sącz
Treść:

2010-11-05

Ed. VII. 0114 – 88/10

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez PZPN terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – Sandecja Nowy Sącz rozgrywanego na stadionie piłkarskim przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi, działając na podstawie § 2 uchwały Nr XCII/1649/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi informuję, że ww. mecz odbędzie się w dniu 6 listopada 2010 r. (godzina rozpoczęcia meczu 13:15).

Pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Łodzi
Tomasz Sadzyński

Informacja o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu: „Programu ochrony środowiska na lata 2010 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018”
Treść:

2010-10-05

Prezydent Miasta Łodzi
90-004 Łódź ul. Piotrkowska 104

Ogłoszenie

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), Prezydent Miasta Łodzi informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu:

„Programu ochrony środowiska na lata 2010 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018”.

 1. Konsultacje społeczne na temat ww. Programu przeprowadzane będą w dniach:
  1 – 22 października 2010 r.
 2. W podanym powyżej terminie projekt pn. „Program ochrony środowiska na lata 2010 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018” dostępny będzie w:
  1. formie papierowej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, ul. Ks. Biskupa Tymienieckiego 5, pok. 105 w godzinach pracy Urzędu,
  2. formie elektronicznej na stronach: http://bip.uml.lodz.pl/ oraz http://www.przyroda.uml.lodz.pl/
 3. W ramach konsultacji zaplanowano otwarte spotkanie ze wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami Łodzi, które rozpocznie się prezentacją Programu. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 października 2010 r. w godzinach 14.00 – 16.00 w sali historycznej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Ks. Biskupa Tymienieckiego 5 w Łodzi.
 4. Wszystkie uwagi i wnioski do Programu można wnosić do 22 października 2010 r.:
  1. pocztą elektroniczną na adres: lemtech@lemtech.pl
  2. pocztą elektroniczną na adres: srodowisko@uml.lodz.pl
  3. korespondencyjnie na adres: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, 90-365 Łódź, ul. Ks. Biskupa Tymienieckiego 5, 90-365 Łódź,
  4. faksem na nr tel.: +48 (61) 655-81-01,
  5. w trakcie prezentacji projektu Programu, ustnie oraz w wersji pisemnej na udostępnionym formularzu zgłoszeniowym.
 5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora Wydziału
Michał Baryła

Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca zmiany terminu meczu piłki nożnej Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok
Treść:

2010-10-13

Ed. VII. 0114 – 73 /10

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez Ekstraklasa SA terminu meczu piłki nożnej Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok rozgrywanego na stadionie piłkarskim przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138 w Łodzi, działając na podstawie § 2 uchwały Nr XCII/1648/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi, informuję, że ww. mecz odbędzie się w dniu 23 października 2010 r. (godzina rozpoczęcia meczu 19:15).

Pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Łodzi
Tomasz Sadzyński

Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca zmiany terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – Odra Wodzisław Śląski
Treść:

2010-10-20

Ed. VII. 0114 – 80/10

Informacja
Prezydenta Miasta Łodzi

W związku ze zmianą przez PZPN terminu meczu piłki nożnej ŁKS Łódź – Odra Wodzisław Śląski rozgrywanego na stadionie piłkarskim przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi, działając na podstawie § 2 uchwały Nr XCII/1649/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi informuję, że ww. mecz odbędzie się w dniu 21 października 2010 r. (godzina rozpoczęcia meczu 18:30).

Pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Łodzi
Tomasz Sadzyński