Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2011 r.

Nabór projektów realizowanych bądź planowanych do realizacji na obszarze objętym „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013” (LPR) - informacja o przedłużeniu terminu naboru
Treść:

2011-12-22

Informacja o przedłużeniu terminu naboru

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór projektów realizowanych bądź planowanych do realizacji na obszarze objętym „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013” (LPR) zgodnych z jego założeniami i celami.

Wpisanie projektów do LPR jest warunkiem formalnym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach VI osi priorytetowej „Odnowa obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekty należy zgłaszać na formularzach dostępnych poniżej w wersji papierowej i elektronicznej w dniach 2 listopada 2011 r. – 31 stycznia 2012 r. (włącznie). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 042 638 44 19 lub 042 638 44 46.

Uwaga !!!

Wypełnione formularze w wersji papierowej i elektronicznej (zapisane na nośniku CD/DVD) wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem należy składać w siedzibie Biura ds. Inwestycji w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113 (IV piętro, pokój nr 10 lub sekretariat).

Ogłoszenie z dnia 28 października 2011 r. >>>

Pliki do pobrania:

Nabór projektów realizowanych bądź planowanych do realizacji na obszarze objętym „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013” (LPR)
Treść:

2011-10-28
ostatnia aktualizacja: 2011-12-22

Informacja o naborze

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór projektów realizowanych bądź planowanych do realizacji na obszarze objętym „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013” (LPR) zgodnych z jego założeniami i celami.

Wpisanie projektów do LPR jest warunkiem formalnym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach VI osi priorytetowej „Odnowa obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekty należy zgłaszać na formularzach dostępnych poniżej w wersji papierowej i elektronicznej w dniach 2 listopada 2011 r. – 16 grudnia 2011 r. (włącznie). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 042 638 44 19 lub 042 638 44 46.

Informacja o przedłużeniu terminu naboru >>>

Uwaga !!!

Wypełnione formularze w wersji papierowej i elektronicznej (zapisane na nośniku CD/DVD) wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem należy składać w siedzibie Biura ds. Inwestycji w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113 (IV piętro, pokój nr 10 lub sekretariat).

Pliki do pobrania:

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+
Treść:

2011-12-06
ostatnia aktualizacja: 2012-02-29

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1555/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 5 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych
projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 20 grudnia 2011 r. do dnia 22 stycznia 2012 r. w formie:

 1. trzech otwartych spotkań z zainteresowanymi z wykorzystaniem metody pracy warsztatowej:

  • 5 stycznia 2012 r., godz. 17.00-20.00, miejsce: Duża Sala Obrad UMŁ (ul. Piotrkowska 104), Temat: Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, wizja i główne cele rozwoju.
  • 13 stycznia 2012 r., godz. 17.00-20.00, miejsce: Duża Sala Obrad UMŁ (ul. Piotrkowska 104), Temat: Łódź otwarta na świat - pełne gospodarcze wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego miasta związanego z centralnym położeniem metropolii łódzkiej na mapie Polski i Europy.
  • 14 stycznia 2012 r., godz. 10.00-13.00, miejsce: Duża Sala Obrad UMŁ (ul. Piotrkowska 104),
  • Temat: Łódź zadbana, atrakcyjna i aktywna - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz wzrost poziomu kapitału społecznego i kulturowego miasta.

 2. przyjmowania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, także drogą elektroniczną, który będzie dostępny:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl (wejście przez baner „Konsultacje społeczne”),
  • w sekretariacie Biura Strategii, Partnerstwa i Funduszy w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, pok. 3,
  • w furtkach miejskich zlokalizowanych w siedzibach centrów obsługi mieszkańców: Łódź-Bałuty (ul. Zachodnia 47), Łódź-Górna (Al. Politechniki 32), Łódź-Polesie (ul. Krzemieniecka 2B), Łódź-Śródmieście (ul. Piotrkowska 153), Łódź-Widzew (Al. Piłsudskiego 100, pok. 18),
  • podczas otwartych spotkań z zainteresowanymi.

Projekt Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta 2020+ udostępniony będzie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (wejście przez baner „Konsultacje społeczne” lub przez link: www.uml.lodz.pl/miasto/strategia),
 • w sekretariacie Biura Strategii, Partnerstwa i Funduszy w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, pok. 3
 • podczas otwartych spotkań z zainteresowanymi.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 • do sekretariatu Biura Strategii, Partnerstwa i Funduszy, ul. Piotrkowska 113, pok. 3,
 • drogą elektroniczną na adres strategia.konsultacje@uml.lodz.pl ,
 • drogą korespondencyjną na adres: Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź,
 • w furtkach miejskich zlokalizowanych w siedzibach centrów obsługi mieszkańców: Łódź-Bałuty (ul. Zachodnia 47), Łódź-Górna (Al. Politechniki 32), Łódź-Polesie (ul. Krzemieniecka 2B), Łódź-Śródmieście (ul. Piotrkowska 153), Łódź-Widzew (Al. Piłsudskiego 100, pok. 18),
 • w trakcie otwartych spotkań z zainteresowanymi.

W czasie trwania konsultacji społecznych, tj. od dnia 20 grudnia 2011r. do dnia 22 stycznia 2011 r., uruchomione będzie forum dyskusyjne: http://forum.samorzad.lodz.pl/.

Uwaga:
Ze względu na potrzebę odpowiedniego przygotowania sali do spotkań (ograniczoną ilość miejsc na sali), prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w poszczególnych spotkaniach, najlepiej do 4 dni przed datą ich rozpoczęcia, poprzez przekazanie wiadomości mailem na adres: strategia@uml.lodz.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów: 42 638-42-91, 42 638-44-58.

Propozycje, uwagi i opinie:

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji, uwag i opinii zgłoszonych podczas otwartych spotkań),
 • złożone na formularzu konsultacji społecznych, z datą wpływu przed dniem 20 grudnia 2011 r. albo po dniu 22 stycznia 2012 r.,
 • nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:

Konsultacje społeczne dotyczące zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 5 w Łodzi
Treść:

2011-12-16
Ostatnia aktualizacja: 2012-01-19

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1609/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 5 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 2 stycznia 2012 r. do dnia 13 stycznia 2012 r. w formie:

 1. przyjmowania, propozycji uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl (wejście poprzez banner „Konsultacje społeczne”),
  • w sekretariacie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, w godzinach pracy urzędu,
  • na spotkaniu z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2012 r. w godzinach 17.00 – 19.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 5 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123.
 2. otwartego, protokołowanego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2012 r. w godzinach 17.00 – 19.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 5 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123.
  Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:
  • drogą elektroniczną na adres: edukacja.konsultacje@uml.lodz.pl ,
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi; 90 – 113 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 5,
  • bezpośrednio do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi; 90 – 113 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 5, w godzinach pracy urzędu,
  • podczas otwartego spotkania w dniu 13 stycznia 2012 r.;

Uwaga:
Propozycje, uwagi i opinie

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych (za wyjątkiem propozycji, uwag i opinii wyrażonych podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Łodzi lub złożonych do protokołu w trakcie tego spotkania),
 • złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 2 stycznia 2012 r. bądź po dniu 13 stycznia 2012 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:

Wyiki konsultacji:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2012 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł
Treść:

2011-12-09
ostatnia aktualizacja: 2012-02-03

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1582/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 9 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2012 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł w zakresie:

 1. Wspierania imprez muzycznych w zakresie muzyki rozrywkowej
 2. Wspierania imprez muzycznych w zakresie muzyki poważnej
 3. Wspierania sztuk wizualnych
 4. Wspierania imprez filmowych
 5. Wspierania imprez łączących różne dziedziny sztuki (działania interdyscyplinarne)

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań – 4.200.000 zł.

Na organizację imprez w tej formule (duże imprezy, festiwale) w 2011 r. nie przyznano środków.

 1. W otwartym konkursie ofert zwanym dalej „konkursem” mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę - w ramach zadań objętych konkursem;
  3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 50% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny oferenta stanowią:
  • środki finansowe - nie mniej niż 70% wkładu własnego;
  • wkład pozafinansowy w postaci umów barterowych i bezpłatnych umów użyczenia – nie więcej niż 25% wkładu własnego;
  • wkład w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków stowarzyszenia – nie więcej niż 5% wkładu własnego
  Wkładem własnym mogą być tylko koszty kwalifikowalne.

  Koszty będą uznane za kwalifikowalne wtedy, gdy:
  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
  2. są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
  3. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych, m.in. czynszu, rachunków telefonicznych, wynagrodzeń pracowników etatowych – np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego lub innego pracownika, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania niezwiązane z obsługą projektu),
  4. zostaną poniesione w czasie realizacji zadania i będą zapisane w księgach Zleceniobiorcy zgodnie z zasadami księgowości, kompletne, wolne od błędów rachunkowych,
  5. zostaną zapłacone w terminie realizacji zadania,
  6. są realizowane zgodnie z prawem zamówień publicznych,
  7. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi,

  Koszty kwalifikowalne:

  1. Osobowe:
   1. honoraria i umowy cywilno-prawne zawarte z realizatorami i wykonawcami zadania,
   2. umowy o pracę pracowników organizacji realizującej zadanie. Zatrudnienie tych osób może odbywać się na zasadzie czasowego oddelegowania pracownika. Dokumentem potwierdzającym wykonywanie zadań przez pracownika oddelegowanego do prac związanych z realizacją zadania jest karta ewidencji czasu pracy. Karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko pracownika, datę wykonywanej pracy, liczbę przepracowanych godzin, zakres wykonywanych czynności, podpis pracownika oraz podpis osoby uprawnionej - potwierdzającej wykonanie ww. czynności.
   Koszty wynagrodzeń brutto pracowników uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli: okres oddelegowania lub zatrudnienia mieści się w terminie realizacji zadania i zakres zadań pracownika dotyczy bezpośrednio i wyłącznie jego realizacji.

  2. Obsługi wydarzeń:
   1. koszty obsługi wydarzeń artystycznych, przedsięwzięć,
   2. koszty materiałów,
   3. koszty wynajmu sal i pomieszczeń,
   4. koszty wynajmu i obsługi niezbędnego sprzętu,
   5. nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.,
   6. koszty związane z promocją, informacją i reklamą (np: druk broszur, folderów, plakatów),
   7. koszty podróży służbowych, przejazdów,
   8. koszty obsługi księgowej,
   9. koszty energii, telefonów, czynszu w części dotyczącej realizacji zadania,
   10. pozostałe koszty wynikające ze specyfiki realizacji zadania, poniesione i zapłacone w terminie jego realizacji.
  W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (czynsz, prąd, telefon), w którym Zleceniobiorca prowadzi inną, nie związaną z zadaniem działalność, do zadania może być wliczona tylko część wydatku przypadająca na jego realizację. Sposób wyliczenia należy przechowywać wraz z całą dokumentacją finansową zadania i przedłożyć na wezwanie przy rozliczeniu zadania. W przypadku braku tych wyliczeń wydatki te są automatycznie niekwalifikowalne.

  Koszty niekwalifikowalne:
  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
  2. budowa, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych;
  4. działalność gospodarcza;
  5. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu;
  6. catering.
  Koszty zadania finansowane z dotacji
  1. koszty osobowe, które nie mogą ulec zwiększeniu w trakcie realizacji zadania,
  2. koszty obsługi wydarzeń.
  Wkład własny może mieć charakter finansowy i niefinansowy.
  Wkładem finansowym są środki pieniężne własne lub środki pozyskane z innych źródeł. Mogą to być również inne środki publiczne, o ile pochodzą spoza Urzędu Miasta Łodzi.
  Wkład niefinansowy bezpośrednio związany z realizacją zadania to praca wolontariuszy i praca społeczna członków. Pracę wolontariuszy i pracę członków na rzecz projektu należy dokumentować na podstawie karty ewidencji czasu pracy. Praca musi być kosztem kwalifikowalnym. Karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę wykonywanej pracy, liczbę przepracowanych godzin, stawkę godzinową zakres wykonywanych czynności, podpis osoby wykonującej pracę oraz podpis osoby uprawnionej - potwierdzającej wykonanie ww czynności. Z każdym powinna być podpisana umowa.
  Wkład niefinansowy należy dokumentować tak aby mógł być uznany za dowód księgowy o równoważnej wartości dowodowej, a z zakresu pracy wolontariusza musi wynikać, że brał udział w pracach związanych z realizacją projektu. Jeśli wolontariusz lub członek wykonuje zadania takie jak stali pracownicy, to koszty jego pracy powinny być tożsame ze stawkami obowiązującymi dla tego personelu.
  Wartość wkładu wynikającego z umów barterowych i bezpłatnych umów użyczenia, porozumień z partnerem nie może odbiegać od cen rynkowych, powinna być, gdzie to możliwe, udokumentowana cennikami.

 4. Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
  2. statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
  3. sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za 2010 rok, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności;
  4. wykaz imprez zorganizowanych w ostatnich trzech latach.

 5. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela wnioskodawcy.

 6. Oferta winna być zgodna ze statutem organizacji oraz podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów (w tym KRS).

 7. Oferta winna być złożona czytelnie, bez skreśleń i poprawek.

 8. Na jedno zadanie ten sam oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, rozpatrywana jest tylko ta, która została złożona wcześniej.

 9. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty.

 10. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

 11. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) - do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl ) i w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102.

 12. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 102, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2012 r. Każda oferta winna być złożona w oddzielnej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

 13. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 13 lutego 2012 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2012 r. Dopuszcza się także składanie ofert na realizację zadań wieloletnich, maksymalnie do 31 grudnia 2014 roku – w tym przypadku należy złożyć wstępne ramowe kosztorysy na wszystkie lata, w których ma być realizowane zadanie.

 14. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych (takich jak: brak pieczątek, brak podpisów) w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do ich uzupełnienia.

 15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 lutego 2012 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl/ogłoszenia i zawiadomienia/ogłoszenia Urzędu Miasta Łodzi) i na tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych.

 16. Złożone oferty wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

 17. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz oferty, które nie zostały uzupełnione w trybie wskazanym w pkt 14 podlegają odrzuceniu i nie są dalej rozpatrywane.

 18. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1582/VI/11 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w 2012 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł.
  (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 102, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl ).

 19. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe (0-100 pkt):
  1. wartość merytoryczna projektu, w tym: proponowana jakość wykonania zadania, wpływ na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Łodzi w kulturze oraz wykorzystanie kultury jako środka do poprawy wizerunku miasta w celu zachęcania ludzi do życia, pracy i spędzania czasu wolnego w Łodzi – 0-35 pkt;
  2. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować projekt – 0-10 pkt;
  3. planowane przez oferenta działania promocyjne związane z imprezą – 0-10 pkt;
  4. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 pkt;
  5. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego: im wyższy, tym wyższa punktacja – 0-10 pkt;
  6. oryginalność projektu lub wpisywanie się go w kulturowe dziedzictwo Łodzi – 0-10 pkt;
  7. miejsce przeprowadzenia imprezy – preferowane: ul. Piotrkowska, Księży Młyn, Rynek Staromiejski – 0-5 pkt;
  8. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 0-5 pkt;
  9. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków ponad te, które zostały uwzględnione we wkładzie niefinansowym – 0-5 pkt.

 20. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 21. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 22. Dotację otrzymuje oferent, którego oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników w poszczególnych zadaniach i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 proc. punktów. Dotację mogą otrzymać również podmioty, których oferty zajęły dalsze miejsca. Oferty, które uzyskają w ocenie merytorycznej ocenę końcową poniżej 50 proc. punktów nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania. Oferta, która dostała powyżej 75 proc. punktów może dostać dotację na podstawie umowy trzyletniej przy spełnieniu dodatkowego kryterium: 3-letniego doświadczenia w realizacji dużych, cieszących się zainteresowaniem publiczności, imprez kulturalnych.

 23. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

 24. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta przy zachowaniu właściwych proporcji dofinansowania.

 25. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

 26. Podmioty, których oferty otrzymają dotację zostaną o tym fakcie pisemnie zawiadomione.

 27. Od rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 28. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy zawarte pomiędzy Miastem Łódź, a wybranymi oferentami.

 29. Wszystkie dowody księgowe muszą zostać wystawione w okresie realizacji zadania, który określa umowa zawarta pomiędzy Miastem Łódź a wybranymi oferentami.

 30. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.
 31. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

 32. Sprawozdanie powinno być złożone w terminie, który określa umowa, bez skreśleń i poprawek.

 33. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.

Uwaga!
Wzór oferty oraz wzór sprawozdania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl oraz w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Bliższe informacje można uzyskać pod ww. adresem internetowym oraz w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 638-43-75

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu >>>

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść:

2011-12-13
ostatnia aktualizacja: 2012-01-13

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1581/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 8 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie:

Wypoczynek dzieci i młodzieży

 1. działanie – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2012 r.
  1. organizacja zajęć zamkniętych,
  2. organizacja zajęć otwartych.
  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację działania – do 280 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych), w tym:
  działanie 1 pkt 1 – do 100 000 zł,
  działanie 1 pkt 2 – do 180 000 zł


  Przedmiotem dofinansowania realizacji działań określonych w pkt 1 mogą być w szczególności: koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia oraz zakupu usług obcych (np. transportu, wyżywienia), zakupu artykułów spożywczych, artykułów niezbędnych do realizacji programu wypoczynku, nagród rzeczowych, spełniające jednocześnie wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
  W 2010 roku wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. działania wyniosła łącznie 360 000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), w tym organizacjom pozarządowym przekazano 226 000 zł.
  W 2011 roku wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. działania wyniosła łącznie 360 000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), w tym organizacjom pozarządowym przekazano 226 000 zł.


  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

   1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
   3. dysponują kadrą, której kwalifikacje umożliwiają prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą;
   4. dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane lub mają podpisane porozumienia w sprawie korzystania z innego lokalu;
   5. mają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   6. dysponują 10% wkładem własnym niezbędnym do realizacji działania określonego w pkt 1;
   7. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ) wraz z niżej wymienionymi załącznikami:
    1. o charakterze obligatoryjnym:
     • kserokopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji ( odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
     • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów;
    2. o charakterze fakultatywnym:
     • statutem oferenta,
     • rekomendacjami wystawionymi w ostatnich sześciu miesiącach
   8. zapewnią następujące standardy w realizacji działania 1a/:
    1. zapewnią przynajmniej jeden posiłek w ciągu trwania zajęć,
    2. zajęcia prowadzone będą aktywnymi metodami pracy,
    3. zapewnią co najmniej dwa wyjścia w teren w ciągu jednego tygodnia zajęć,
    4. będą prowadziły zajęcia z wykorzystaniem szerokiego zaplecza sportowego i kulturalnego Miasta,
    5. zajęcia prowadzone będą w godz. 8.00 – 16.00.
   9. zapewnią następujące standardy w realizacji działania 1b/:
    1. zajęcia prowadzone będą aktywnymi metodami pracy,
    2. metody i formy pracy dostosowane będą w szczególności do potrzeb uczestników w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych
    3. zajęcia trwać będą minimum 5 godzin dziennie

 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Kwota wnioskowanej dotacji na wsparcie realizacji zadania w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym własny wkład finansowy ze środków własnych oferenta nie może być mniejszy niż 10% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

 4. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi, nie będą dotowane.

 5. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym: www.uml.lodz.pl/samorzad/organizacje_pozarzadowe, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/ i w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 428.

 6. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja zadań rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 stycznia 2012 r. i kończy się nie później niż 22 lutego 2012 r.

 7. Oferty należy składać w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 431, IV piętro, w godzinach pracy Urzędu – w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Każda oferta winna być złożona w oddzielnej zaklejonej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz wskazać formę realizacji zadania i nazwę działania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty błędnie opisane, a także te, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

 8. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1581/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (zarządzenie do wglądu w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 428, IV piętro, na stronie internetowej: www.uml.lodz.pl/samorzad/organizacje_pozarzadowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl).

 9. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – skala ocen 0-4 pkt;
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-5 pkt;
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – skala ocen 0-6 pkt;
  4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – skala ocen 0-5 pkt;
  5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – skala ocen 0-4 pkt;
  6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – skala ocen 0-4 pkt.

 10. Komisja konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji działania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji działania przez oferenta.

 11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu trzech dni po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl/samorzad/organizacje_pozarzadowe i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

 12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.
Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Edukacji UMŁ, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 428, numer telefonu: 638-48-28, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl oraz pod adresem internetowym: www.uml.lodz.pl/samorzad/organizacje_pozarzadowe.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na rok 2012
Treść:

2011-11-21

Cel konsultacji

Uzyskanie od mieszkańców Łodzi propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu budżetu miasta Łodzi na 2012 r., które będą pomocne przy dalszych pracach nad budżetem.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy:

Wypełnić i czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem formularz konsultacji, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej albo - w wersji wydrukowanej - w pok. 112 i 117 w Wydziale Budżetu, ul. Sienkiewicza 5.
Wypełniony formularz konsultacji można przekazać w wersji elektronicznej, pocztą albo bezpośrednio na podane w ogłoszeniu adresy. Można go także przesłać za pośrednictwem, uruchomionego na czas trwania konsultacji, forum internetowego.

Uwaga:

W czasie trwania konsultacji społecznych, tj. od dnia 3 grudnia do dnia 16 grudnia 2011 r. do godz. 16:00, uruchomione będzie forum dyskusyjne: http://forum.samorzad.lodz.pl/.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1486/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 18 listopada 2011 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi na rok 2012.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 3 grudnia 2011 r. do dnia 16 grudnia 2011 r. do godz. 16:00 w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi – www.uml.lodz.pl (wejście przez banner „Konsultacje społeczne”), a także
 • w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 pok. 112 i 117 w godzinach pracy urzędu.

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:

 • drogą elektroniczną na adres budzetkonsultacje@uml.lodz.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź,
 • bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5 pok. 107, w godzinach pracy urzędu.

Projekt budżetu udostępniony będzie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi – www.uml.lodz.pl (wejście poprzez banner „Konsultacje społeczne”), a także
 • w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5 pok. 112 i 117, w godzinach pracy urzędu.

Uwaga:

Propozycje, uwagi i opinie

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych,
 • złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 3 grudnia 2011 r. bądź po godz. 16:00 w dniu 16 grudnia 2011 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem
nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:

Konkurs o Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi „Przywróćmy blask Piotrkowskiej”
Treść:

2011-11-18
2011-12-20

Konkurs o Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi
„Przywróćmy blask Piotrkowskiej”

Urząd Miasta Łodzi zaprasza do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi pod nazwą „Przywróćmy blask Piotrkowskiej” w trzech kategoriach – „witryna roku”, „elewacja roku” i „podwórze roku” zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1465/VI/11 z dnia 16 listopada 2011 r.

Regulamin Konkursu

Konkurs propaguje estetykę, czystość i porządek budynków i witryn usytuowanych przy ulicy Piotrkowskiej na całej jej długości. Przyczynia się do kształtowania postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta oraz służy propagowaniu i podniesieniu rangi ulicy Piotrkowskiej.
Rozpisanie Konkursu jest jednym z działań zapisanych w „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020”. Popularyzacja postaw właścicieli i najemców lokali dbających o porządek i zapewniających podniesienie walorów estetycznych budynków i witryn pomoże w aktywizacji innych podmiotów.

Zgłoszenie udziału w IV edycji Konkursu następuje z chwilą złożenia karty zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu do dnia 5 grudnia br. w sekretariacie Biura Architekta Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, III piętro, pokój nr 358 w godzinach pracy urzędu.

Zapraszamy do udziału w Konkursie

 1. Organizator Konkursu
  Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju.

 2. Obszar Konkursu
  W Konkursie brane są pod uwagę witryny, budynki i podwórza usytuowane przy ulicy Piotrkowskiej.
  W Konkursie nie biorą udziału elewacje budynków i podwórza nieruchomości stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa (z zastrzeżeniem pkt VIII).

 3. Cele Konkursu
  • propagowanie estetycznego wyglądu, czystości i porządku budynków, podwórzy i witryn;
  • propagowanie i podniesienie rangi ulicy Piotrkowskiej;
  • mobilizacja mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji do podejmowania prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych budynków i witryn.

 4. Uczestnictwo w Konkursie
  Do Konkursu mogą być zgłaszane wszystkie witryny występujące przy ulicy Piotrkowskiej oraz elewacje i podwórza nie będące własnością gminy lub Skarbu Państwa (z zastrzeżeniem pkt VIII), zgodnie z kartą zgłoszenia.


 5. Zgłoszenie
  Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie do dnia 5 grudnia br. karty zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, w sekretariacie Biura Architekta Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, III piętro, pokój 358 w godzinach pracy urzędu.
  Karta zgłoszeniowa jest dostępna w Urzędzie Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej UMŁ.

 6. Kapituła Konkursowa
  Przedstawiciele: Urzędu Miasta Łodzi, Rady Miejskiej w Łodzi.

 7. Kategorie, punktacja i kryteria oceny
  • „witryna roku” (pkt 1- 10 w każdym z punktów kryteriów):
   1. nawiązanie do architektonicznego stylu budynku,
   2. materiał i technologia wykonania,
   3. estetyka i czystość,
   4. ekspozycja, kompozycja, reklama,
   5. oświetlenie;

  • „elewacja roku” (pkt 1- 10 w każdym z punktów kryteriów):
   1. dbałość o historyczny detal elewacji budynku,
   2. estetyka i czystość,
   3. spójny wygląd elewacji (kolorystyka, urządzenia reklamowe, ekspozycja witryn),
   4. spełnianie wymogów formalnych,
   5. iluminacja nocna;

  • „podwórze roku” (pkt 1- 10 w każdym z punktów kryteriów):
   1. estetyka i czystość,
   2. spójny wygląd podwórza (kolorystyka, urządzenia reklamowe, dbałość o historyczny detal elewacji budynku),
   3. iluminacja nocna,
   4. kompozycje roślinne,
   5. zagospodarowanie przestrzeni podwórza (atrakcyjność przestrzeni ogólnodostępnej).

 8. Nagrody
  Nagroda jest przyznawana w kategorii „witryna roku” najemcy lub właścicielowi lokalu (podmiotowi, który jest posiadaczem lokalu), w kategorii „elewacja roku” i „podwórze roku” właścicielowi.

  W przypadku, gdy budynek stanowi współwłasność – przyznana nagroda w kategorii „elewacja roku” i „podwórze roku” zostanie wypłacona współwłaścicielowi, który będzie dysponował upoważnieniami pozostałych współwłaścicieli do jej odbioru.

  W przypadku nagrody w kategorii „podwórze roku” – nagroda może być przyznana najemcom lokali użytkowych, którzy zagospodarowali podwórze na swoje potrzeby, podnosząc w sposób znaczący jego estetykę.

  W sytuacji, gdy w kategorii „podwórze roku” nagrodzonym będzie więcej niż jeden podmiot – o sposobie podziału nagrody decyduje Kapituła konkursowa.

  Wysokość nagród wynosi w kategoriach:


  1. „witryna roku” – 5 000 zł;
  2. „elewacja roku” – 60 000 zł;
  3. „podwórze roku” – 40 000 zł.

  Laureat Konkursu w kategorii „elewacja roku” lub „podwórze roku” nie może brać udziału w kolejnej jego edycji , a w kategorii „witryna roku” – tylko w przypadku zmiany ekspozycji witryny.

  Laureat ubiegłorocznego Konkursu w kategorii „elewacja roku” lub „podwórze roku” nie może brać udziału w obecnej edycji konkursu, a w kategorii „witryna roku” – tylko w przypadku zmiany ekspozycji witryny.

  Kapituła konkursowa może zadecydować o przyznaniu wyróżnień.
  Konkurs uznaje się za nie ważny w danej kategorii w momencie wpływu tylko jednego zgłoszenia.

 9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
  Wyniki Konkursu ogłasza się w ciągu 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi i w Biuletynie Informacji Publicznej. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w miejscu i terminie określonym przez organizatora.
  O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

  Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować do Biura Architekta Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju UMŁ, nr tel. (42) 638 44 34 lub 638 42 36 lub 638 43 33.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmiany terminu Święta Miasta Łodzi z 15 maja na 29 lipca
Treść:

2011-10-31
Ostatnia aktualizacja: 2012-01-03

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1392/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 25 października 2011

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany terminu Święta Miasta Łodzi z 15 maja na 29 lipca.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 21 listopada 2011 r. do dnia 2 grudnia 2011 r. w formie:

 1. przyjmowania opinii i uwag na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl (wejście poprzez banner „Konsultacje społeczne”),
  • w sekretariacie Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Łódź, ul. Piotrkowska 87, w godzinach pracy urzędu,
  • na spotkaniu z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2011 r. w godzinach 17.00 – 19.00 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

  Opinie i uwagi można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: swieto.konsultacje@uml.lodz.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi; Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, 90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 87,
  • bezpośrednio do Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Łódź, ul. Piotrkowska 87, w godzinach pracy urzędu,
  • podczas spotkań z mieszkańcami Łodzi;

 2. otwartego, protokołowanego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2011 r. w godzinach 17.00 – 19.00 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Uwaga:
Opinie i uwagi

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych (za wyjątkiem opinii wyrażonych podczas otwartych spotkań z mieszkańcami Łodzi lub złożonych do protokołu w trakcie tego spotkania),
 • złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 21 listopada 2011 r. bądź po dniu 2 grudnia 2011 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem
nie będą uwzględnione.

W czasie trwania konsultacji społecznych, tj. od dnia 21 listopada 2011 r. do dnia 2 grudnia 2011 r. uruchomione będzie forum dyskusyjne: http://forum.samorzad.lodz.pl/

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:

Prace społecznie użyteczne realizowane na terenie miasta Łodzi w roku 2012
Treść:

2011-10-13

Prace społecznie użyteczne

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ informuje o możliwości przystąpienia w roku 2012 do prac społecznie użytecznych realizowanych na terenie miasta Łodzi. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłania go w formie pisemnej do dnia 30 listopada br. na adres: Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź.

Wszelkich informacji udziela Pani Joanna Chudzicka-Popieluch nr tel. 042 638 55 30.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921).

Podmiotami organizującymi prace społecznie użyteczne mogą być:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, tj. ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
 • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
 • organizacje pozarządowe realizujące zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych.
 • instytucje działające na rzecz społeczności lokalnej, nie działające w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej, tj. w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi, np.: szkołach, domach kultury, bibliotekach, żłobkach i przedszkolach.

Pliki do pobrania:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 w zakresie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią
Treść:

2011-11-07

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1428/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 4 listopada 2011 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, pn.:

 1. organizacja imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – termin realizacji grudzień 2011 r.
 2. organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią – termin realizacji grudzień 2011 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 1. – do 173.603 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2. – do 56.844 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w pkt. 1 i 2, w 2010 roku, wyniosła łącznie 300.000 zł. Cała kwota została przekazana w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W 2011 r. na realizację zadań określonych w pkt. 1 i 2, została przeprowadzony otwarty konkurs ofert. Wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosła 300.000 zł.

 1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
  3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodną z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi zadania.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Urzędu Miasta Łodzi http://www.uml.lodz.pl/, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.uml.lodz.pl/ i w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21 III p.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania winna być złożona w oddzielnej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 5. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1428/VI/11 z dnia 4 listopada 2011 r. (zarządzenie do wglądu w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21 III p., pod adresem internetowym Urzędu Miasta Łodzi http://www.uml.lodz.pl/ oraz pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.uml.lodz.pl/).
 6. Kryteria oceny złożonych ofert:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
  4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
  6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
  7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu.
 7. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/, pod adresem internetowym Urzędu Miasta Łodzi http://www.uml.lodz.pl/ i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu lub jego części bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl/ oraz pod nr tel. 638-48-36.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Nabór ofert do Bazy Ekspertów tworzonej przy Wydziale Kultury UMŁ
Treść:

2011-11-02
data aktualizacji: 2011-12-15

Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi
ogłasza nabór ofert do Bazy Ekspertów tworzonej przy Wydziale Kultury

Wybrani eksperci mogą być członkami komisji oceniającej pod względem merytorycznym oferty składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.

Kandydaci na eksperta powinni posiadać:

 • dobrą znajomość sektora pozarządowego,
 • szeroką wiedzę na temat kultury i znajomość specyfiki działań artystycznych oraz kulturalnych,
 • interdyscyplinarną lub branżową wiedzę z zakresu kultury popartą odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem.

Dodatkowo mile widziane będą:

 • doświadczenie w ocenianiu projektów finansowych ze środków publicznych lub prywatnych,
 • aktywne uczestnictwo w kulturze i życiu publicznym udokumentowane np. publikacjami, uczestnictwem w jury,
 • doświadczenie w organizowaniu wydarzeń o charakterze kulturalnym,
 • wykształcenie wyższe,
 • rekomendacje co najmniej trzech podmiotów działających w sferze kultury.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność dotyczącą opiniowanych ofert.
Wyboru ekspertów spośród zgłoszonych kandydatur dokonana zespół złożony z pracowników Wydziału Kultury i przedstawicieli Komisji Kultury Rady Miejskiej.
Spośród osób, które znajdą się w bazie, stale będą rekrutowani eksperci biorący udział w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu kultury.

Eksperci będą podzieleni na grupy branżową i interdyscyplinarną wg deklaracji zawartej w karcie naboru eksperckiego. Do komisji konkursowych będą zapraszane dwie osoby; po jednej z grona ekspertów branżowych i interdyscyplinarnych.
Praca ekspertów będzie płatna – z wybranymi osobami zostanie zawarta umowa cywilo – prawna. Wymagana będzie dyspozycyjność ze względu na ilość konkursów oraz napływających ofert.

Skład komisji konkursowych będzie podawany po wiadomości publicznej przy czym dane ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych ujawnione będą po rozstrzygnięciu danego konkursu ofert.

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • curriculum vitae (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kompetencje kandydata (artykuły, publikacje, recenzje, potwierdzone uczestnictwo w jury itp.),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • wypełnioną kartę naboru eksperckiego,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem kandydata oraz jego adresem korespondencyjnym do dnia 25 listopada 2011 r., na adres:

Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 102
90-926 Łódź

Osoby zakwalifikowane do Bazy Ekspertów zostaną niezwłocznie poinformowane o wynikach naboru.

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru:

Nabór wniosków na stypendia i nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz wniosków o przyznanie nagród dla trenerów
Treść:

2011-11-07

Ogłoszenie

Zgodnie z Uchwałą Nr X/171/07 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, Uchwałą Nr XI/153/11 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, Uchwałą Nr LX/1154/09 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów oraz dyspozycją Prezydenta Miasta Łodzi, Wydział Sportu zaprasza do składania wniosków o przyznanie:

 • stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
 • nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
 • nagród dla trenerów.
Prosimy o zapoznanie się z w/wym. uchwałami zawierającymi szczegółowe kryteria przyznawania nagród i stypendiów.
Kwota przeznaczona do rozdysponowania wynosi:
 • Stypendia - 160.120 zł;
 • Nagrody dla zawodników - 440.000 zł;
 • Nagrody dla trenerów - 112.000 zł.

Obowiązujące w 2011 r. druki wniosków wraz ze stosownymi załącznikami,
należy składać w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych
(ul. ks. Skorupki 21 III p. pokój 9),
do dnia 23 listopada 2011 r. do godz. 16.00.

Przypominamy, że wnioski muszą być podpisane przez osoby upoważnione statutowo do składania, w imieniu klubu, oświadczeń woli (obowiązuje zasada stosowana przy składaniu ofert).

Wnioski:

 • nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne,
 • z brakującymi podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
 • złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie,
 • złożone na niewłaściwych drukach, nie będą rozpatrywane.
Prosimy wpisywać wyłącznie wyniki wskazane w kryteriach.

Druki wniosków, teksty uchwał znajdują się w na stronie http://bip.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji udziela p. Anna Świerkocka p. 9, tel. 638-48-75

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie nagród dla zawodników/zawodniczek osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - gry zespołowe [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika/zawodniczki osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - dyscypliny indywidualne [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika/zawodniczki osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Oświadczenie trenera dla celów podatkowych [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Zestawienie zbiorcze [>>> .doc] [>>> .pdf]

Wyniki:

Konkurs o Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi pod nazwą „Rewitalizacja obszarów zabytkowych i ochrona zabytków na terenie Miasta Łodzi w pracach dyplomowych magisterskich studentów Politechniki Łódzkiej za rok akademicki 2010/2011”
Treść:

2011-11-18
ostatnia aktualizacja: 2011-12-20

Konkurs o Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi pod nazwą „Rewitalizacja obszarów zabytkowych i ochrona zabytków na terenie Miasta Łodzi w pracach dyplomowych magisterskich studentów Politechniki Łódzkiej za rok akademicki 2010/2011”

Kierując się dobrem zabytkowej tkanki naszego Miasta oraz w trosce o podniesienie jego estetyki jak również chcąc zachęcić do kreatywności, zaangażowania i zainteresowania tematem ochrony zabytków przyszłych twórców przestrzeni miejskiej postanawia się zorganizować Konkurs o Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi pod nazwą „Rewitalizacja obszarów zabytkowych i ochrona zabytków na terenie Miasta Łodzi w pracach dyplomowych magisterskich studentów Politechniki Łódzkiej za rok akademicki 2010/2011”.
Konkurs został zorganizowany zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1466/VI/11 z dnia 16 listopada 2011 r.

 1. Organizator Konkursu
  Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju.


 2. Zasady konkursu
  W Konkursie brane są pod uwagę prace dyplomowe magisterskie w zakresie ochrony, konserwacji zabytków i rewitalizacji zabytkowej tkanki dotyczącej obszaru Miasta Łodzi, wykonane przez studentów Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2010/2011.


 3. Zgłoszenie
  Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie do dnia 30 listopada br. karty zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu Konkursu, w sekretariacie Biura Architekta Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, III piętro, pokój 358 w godzinach pracy Urzędu.
  Karta zgłoszeniowa jest dostępna w Urzędzie Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.


 4. Kapituła Konkursowa
  Przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i Politechniki Łódzkiej.
  Kapituła wybiera najlepszą pracę stosując punktację od 1 do 10 w każdym z następujących kryteriów:
  1. poszanowanie historycznego stylu budynku lub założeń przestrzennych;
  2. oryginalność rozwiązań twórczych;
  3. istotny wkład naukowy w rozwój badań nad historyczną architekturą i urbanistyką Łodzi;
  4. nowatorstwo rozwiązań projektowych.

 5. Nagrody
  Przewiduje się przyznanie I Nagrody pieniężnej w kwocie 2 800 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset zł) oraz II Nagrody w kwocie 1 250 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt zł) i III Nagrody w kwocie 750 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt zł).


 6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
  Wyniki Konkursu ogłaszane są w trakcie prezentacji prac konkursowych. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w miejscu i terminie określonym przez organizatora. Wyniki Konkursu ogłasza się w ciągu 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu >>>

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu pn.: „Program współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”
Treść:

2011-09-30

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 1290/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 29 września 2011 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu pn.: „Program współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

Konsultacje odbędą się w okresie od 10 października 2011 r. do 24 października 2011 r. w formie zgłaszania uwag i opinii na piśmie, na formularzu konsultacji, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5.

Wypełniony formularz można przekazać:

 1. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź;
 2. drogą elektroniczną na adres: l.gasik@uml.lodz.pl;
 3. osobiście w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 223.

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 24 października 2011 r. nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2012 r.
Treść:

2011-08-16

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 984/VI/111
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 26 lipca 2011 r.

Ogłoszenie:
Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2012 r.

 1. Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań, zmienionej uchwałą Nr LXXIII/1415/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 308, poz. 2385 i Nr 348, poz. 2672).
 2. W konkursie o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Łodzi mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prowadzące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łódź.
 3. Dotacja na wyżej wymienione prace może obejmować nakłady konieczne na realizację prac określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871).
 4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu Miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania środków własnych na wykonanie części prac objętych wnioskiem.
 5. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie wyżej wymienionych prac.
 6. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu Miasta Łodzi oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych.
 7. Oferty należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 984/VI/111 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2012 r., w terminie do 30 września 2011 r., w sekretariacie Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 pokój nr 358, w godzinach pracy urzędu. Druk wniosku jest dostępny w Oddziale Ochrony Zabytków w Biurze Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113, II piętro, tel. 42 6384333, 42 6384228, a także pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.
 8. Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały budżetowej na 2012 r.

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o udzielenie dotacji [>>>.doc] [>>>.pdf]

 • Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Treść:

  2011-07-21

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 970/VI/11
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 20 lipca 2011 r.

  Ogłoszenie
  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, pn.:

  1. „upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej” – realizacja w terminie lipiec - grudzień 2011 r.;
  2. „organizacja ogólnołódzkich centrów sportowych” – realizacja w terminie sierpień – grudzień 2011 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 1.– do 70.000 zł. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2. – do 100.000 zł.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w 2010 roku, wyniosła łącznie 6 433.000 zł. Cała kwota została przekazana w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  W 2011 r. na realizację zadania określonego w pkt. 1, została przeprowadzona pierwsza edycja otwartego konkursu ofert obejmująca miesiące od stycznia do czerwca br. Wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosła 160.000 zł.

  Celem publicznym konkursu jest:

  • poprawa warunków uprawiania sportu w mieście Łodzi;
  • zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do uprawiania sportu.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które:
   1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodną z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi zadania.

  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Urzędu Miasta Łodzi http://www.uml.lodz.pl/, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.uml.lodz.pl/ i w Wydziale Sportu UMŁ, ul. ks. Skorupki 21 III p.

  4. Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Sportu UMŁ, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania winna być złożona w oddzielnej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

  5. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 970/VI/11 z dnia 20 lipca 2011 r. (zarządzenie do wglądu w Wydziale Sportu UMŁ, ul. ks. Skorupki 21 III p., pod adresem internetowym Urzędu Miasta Łodzi http://www.uml.lodz.pl/ oraz pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.uml.lodz.pl/).

  6. Kryteria oceny złożonych ofert:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu.

  7. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.

  8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/, pod adresem internetowym Urzędu Miasta Łodzi http://www.uml.lodz.pl/ i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu lub jego części bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach.

  Uwaga!
  Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu UMŁ, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl/ oraz pod nr tel. 638-48-36.

  Pliki do pobrania:

  Wyniki konkursu ofert:

  Konkurs na logo i hasło promocyjne Miasta Łodzi
  Treść:

  2011-07-12

  Konkurs na logo i hasło promocyjne Miasta Łodzi

  Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na nowe logo i hasło promocyjne Łodzi.

  Konkurs skierowany jest do osób i firm, które mają doświadczenie w tworzeniu systemu identyfikacji wizualnej. Nagrodą będzie zaproszenie laureata do negocjacji i opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla miasta, a następnie zastosowanie w na materiałach promocyjno-reklamowych. Kwota przewidziana dla zwycięzcy to 50 tysięcy złotych.

  Regulamin dopuszcza także prace, które brały już udział we wcześniejszych konkursach.

  Termin składania prac do 23 września br. Po tym terminie komisja złożona ze specjalistów z całej Polski wybierze laureata, a 6 grudnia Łódź otrzyma nowe logo i hasło promocyjne.

  Tożsamość miasta – definicja:

  Industrialny, wielonarodowy i wielokulturowy rodowód buduje tożsamość Łodzi. Jego świadectwem jest dorobek intelektualny oraz zachowane i wyjątkowe w skali europejskiej historyczne dziedzictwo materialne.

  Z dumą podejmujemy obowiązek ich ochrony i kontynuacji w duchu tolerancji, wolności, nowoczesności i twórczej kreacji.


  Definicja powstała podczas konferencji jaka odbyła się w dniach 25-26 listopada 2005 r. w Muzeum Kinematografii z inicjatywy Fundacji Ulicy Piotrkowskiej i przy współudziale organizacyjnym Urzędu Miasta Łodzi i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

  Przemysły kreatywne - definicja:

  "Działania, które biorą się z kreatywności, innowacyjności i talentu, które mają zarazem potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy."


  Prezentacja - Przemysły kreatywne

  Definicja powstała podczas spotkań grupy ekspertów powołanych do współpracy przy wdrażaniu Strategii Marki Łódź w ramach Zespołu ds. wdrażania startegii.

  Pliki do pobrania:

  • Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne Miasta Łodzi >>>
  • Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na logo i hasło promocyjne Miasta Łodzi [>>>.doc] [>>>.pdf]
  • Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu - Strategia zarządzania marką na lata 2010-2016 >>>
  • Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu - Brief do konkursu >>>
  • Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Zawartość księgi znaku >>>
  • Zarządzenie Nr 923/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia konkursu na logo i hasło promocyjne Miasta Łodzi oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu

  Nabór kandydatów do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Treść:

  2011-03-01

  OGŁOSZENIE

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza nabór kandydatów do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

  Warunki naboru:

  1. Kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, na członków Rady, zwanych dalej kandydatami, zgłasza się na formularzu, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl/samorzad/organizacje_pozarzadowe/
  2. Zgodnie z uchwałą Nr C/1849/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania członków i sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 343, poz. 3019), Rada składa się z 17 członków, w tym 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Łodzi, 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Łodzi oraz 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
  3. Spośród 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie, 9 wybierają organizacje pozarządowe spośród zgłoszonych kandydatów, a 2 Prezydent Miasta Łodzi spośród kandydatów zgłoszonych w trybie określonym w pkt 1 lub spoza tych kandydatów.
  4. Każdy z kandydatów winien być zgłoszony przez przynajmniej 3 organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie Łodzi, przy czym kandydat nie musi być członkiem organizacji pozarządowej.
  5. Te same organizacje, o których mowa w pkt 3 nie mogą zgłosić więcej niż jednego wspólnego kandydata.
  6. Kandydatów można zgłaszać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego naboru w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, do Wydziału Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 205.
  7. Kandydaci zgłoszeni po terminie określonym w pkt 6, nie będą uwzględniani.
  8. Lista kandydatów, spełniających wymóg określony w pkt 4, zostaje umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi niezwłocznie po zakończeniu naboru.
  9. W ciągu 21 dni od daty zakończenia naboru kandydatów odbędzie się otwarte spotkanie kandydatów do Rady z organizacjami pozarządowymi poświęcone prezentacji zamierzeń kandydatów oraz odpowiedziom na pytania zebranych.
  10. W ciągu 14 dni od daty spotkania, o którym mowa w pkt 9, każda organizacja pozarządowa, prowadząca działalność na terenie Łodzi, może głosować na jednego kandydata, wybranego z listy, o której mowa w pkt 8., na karcie do głosowania, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, przy czym wybór danego kandydata winien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.
  11. Karty do głosowania należy składać w zapieczętowanych kopertach, z adnotacją „Wybory do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 205, w godzinach pracy urzędu.
  12. Głosy, które wpłyną po terminie określonym w pkt 10 nie będą rozpatrywane.
  13. Wyniki głosowania ustala zespół ds. przeprowadzenia naboru kandydatów do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi.
  14. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tych, którzy zostali członkami Rady, Prezydent Miasta Łodzi ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.
  15. Członkami Rady zostają kandydaci z największą ilością głosów. Jeśli zachodzi taka potrzeba, w przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.
  16. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu głosowania należy zgłaszać w ciągu 5 dni od zakończenia głosowania, o którym mowa w pkt 10, do Prezydenta Miasta Łodzi.

  Konkurs „Łódź Proponuje – Innowacyjni i Kreatywni”
  Treść:

  2011-07-05

  Zapraszamy do udziału w Konkursie
  „Łódź Proponuje – Innowacyjni i Kreatywni”

  Konkurs jest kontynuacją realizowanego w latach 1994-2000 oraz 2004-2008 konkursu na najlepsze łódzkie produkty „Łódź Proponuje”, a jednocześnie częścią realizowanego obecnie przez Urząd Miasta Łodzi projektu „Łódź – Miasto Innowacji”, którego celem jest: promocja Łodzi jako Miasta, które szybko i systematycznie się rozwija, wsparcie i stymulacja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także firm działających w obszarze kultury i kreatywności oraz inicjowanie współpracy biznesu z sektorem badawczo-rozwojowym i kreatywnym. Łódzkie firmy stają się coraz bardziej innowacyjne, korzystają też z kreatywnego marketingu aby lepiej promować swoje produkty i usługi – warto to docenić i pokazać światu. Konkurs wpisuje się także w założenia „Strategii promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata 2010-2016”.

  Celem konkursu jest propagowanie twórczych i innowacyjnych postaw w biznesie oraz podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia twórczości i innowacji jako kompetencji kluczowych dla rozwoju osobistego, społecznego oraz gospodarczego.
  W wyniku konkursu wyodrębnione zostaną produkty i usługi, które są nie tylko innowacyjne, lecz także ciekawie zaprojektowane, estetycznie opakowane czy oryginalnie wypromowane.

  Nagrody w Konkursie przyznawane są w trzech kategoriach:

  • Innowacyjny Produkt
  • Innowacyjna Usługa
  • Innowacja Marketingowa

  Zgłoszenia łódzkich przedsiębiorców przyjmuje Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ, natomiast formularze zgłoszeniowe można pobrać ze stron internetowych www.lodzproponuje.pl oraz www.miastoinnowacji.lodz.pl.

  Laureatów konkursu wyłoni Kapituła, w skład której wejdą przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi oraz łódzkich instytucji otoczenia biznesu, świata nauki – wiodących łódzkich uczelni oraz lokalnych mediów sprawujących patronat nad konkursem.

  Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy oraz statuetki, a także objęci zostaną kampanią promocyjną w ramach projektu "Łódź - miasto innowacji", w skład której wejdą: wydawnictwa drukowane, filmy promocyjne, serwisy informacyjne na stronach: www.miastoinnowacji.lodz.pl i www.lodzproponuje.pl, artykuły w prasie oraz promocja podczas ogólnopolskich wydarzeń związanych z tematyką innowacyjności. Ponadto jeden z Laureatów dowolnej kategorii otrzyma Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Łodzi w wysokości 20 000 zł.

  Formularze zgłoszeniowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@miastoinnowacji.lodz.pl oraz w wersji papierowej na adres Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora (ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź) w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2011 r.

  Rozwiązanie Konkursu oraz Gala Finałowa odbędzie się 16 września 2011 roku podczas konferencji z cyklu „Łódź – Miasto Innowacji”.

  Pliki do pobrania: