Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2012 r.

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane, dotyczące postępowania pn. "Zaprojektowanie, Budowa, Współfinansowanie i Eksploatacja Stadionu przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi"
Treść:

2012-12-06
Ostatnia aktualizacja: 2013-01-28

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane, dotyczące postępowania pn. "Zaprojektowanie, Budowa, Współfinansowanie i Eksploatacja Stadionu przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi"

Treść ogłoszenia >>>

Pliki do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

Informacja o odwołaniu postępowania >>>

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Treść:

2012-12-28
ostatnia aktualizacja: 2013-04-04

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3580/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Łączna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań - do 4 528 000 zł.

 1. Zadania, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz termin realizacji:

  MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

  Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację – do 3 871 000 zł.

  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi - zadanie: zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu.

  Planowana kwota na 2013 r. – do 720 000 zł.

  1. Terapia osób uzależnionych od alkoholu – kat. I.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 45 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 60 000 zł, w 2012 r. - 60 000 zł.


  2. Terapia osób szkodliwie pijących – kat. II.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 60 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 65 000 zł, w 2012 r. - 65 000 zł.


  3. Terapia członków rodzin osób z problemem alkoholowym – kat. III.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 80 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 80 000 zł, w 2012 r. - 80 000 zł.


  4. Terapia osób doświadczających przemocy w rodzinie – kat. IV.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku – do 75 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 80 000 zł, w 2012 r. - 80 000 zł.


  5. Zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – kat. V.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 10 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 0 zł, w 2012 r. - 0 zł.


  6. Działania wspierające dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – kat. VIII.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 325 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 335 000 zł, w 2012 r. - 325 000 zł.


  7. Poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie – kat. IX.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 78 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 50 000 zł, w 2012 r. - 48 000 zł.


  8. Specjalistyczne działania konsultacyjno – interwencyjne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie – kat. X.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 30 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 25 000 zł, w 2012 r. - 25 000 zł.


  9. Wczesna Interwencja – kat. XII.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2013 roku – do 7 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 5 000 zł, w 2012 r. - 5 000 zł.


  10. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnienia od alkoholu – superwizje – kat. XIV (tylko czynność 4).
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 29 grudnia 2013 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. – do 10 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 0 zł, w 2012 r. 0 - zł.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi - zadanie: ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne

  Planowana kwota na 2013 r. – do 2 109 000 zł.

  1. Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym – kat. XV.
   Termin realizacji: nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. – do 50 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 40 000 zł, w 2012 r. - 50 000 zł.


  2. Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo -specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (niepublicznych) – kat. XVI.
   Termin realizacji: nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 805 400 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 655 400 zł, w 2012 r. - 655 400 zł.


  3. Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) – kat. XVIII.
   Termin realizacji: nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 1 124 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 984 000 zł, w 2012 r. - 984 000 zł.


  4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu – kat. XX.
   Termin realizacji: nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 129 600 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 123 840 zł, w 2012 r. - 126 720 zł.

  Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi - zadanie: zapobieganie spożywaniu alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

  Planowana kwota na 2013 r. - do 340 000 zł.

  1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej - zajęcia dodatkowe – kat. XXI (tylko czynność 1).
   Termin realizacji: od 21 stycznia 2013 r. do 27 grudnia 2013 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 195 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 150 000 zł, w 2012 r. - 195 000 zł.


  2. Prowadzenie imprez promujących zdrowie i zajęć zgodnie z założeniami profilaktyki selektywnej – kat. XXII.
   Termin realizacji: od 21 stycznia 2013 r. do 27 grudnia 2013 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 75 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 93 720 zł, w 2012 r. - 75 000 zł.


  3. Podnoszenie umiejętności – kat. XXIII. :
   1. wychowawczych i komunikacyjnych nauczycieli, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół oraz przedszkoli,
   2. tworzenia i realizowania przez nauczycieli, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół oraz przedszkoli nowoczesnych programów, o których mowa w kat. XXI i XXII,
   3. wychowawczych i komunikacyjnych rodziców uczniów poprzez organizowanie treningów umiejętności wychowawczych oraz działań o charakterze integracyjnym i edukacyjnym – szkolenia wybranych grup zawodowych.
    Termin realizacji: od 21 stycznia 2013 r. do 27 grudnia 2013 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 70 000zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 83 380 zł, w 2012 r. - 80 000 zł.

  Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi – zadanie: zapobieganie spożywaniu alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych.

  Planowana kwota na 2013 r. – do 702 000 zł.

  1. Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną – kat. XXIV.

      1.1) Organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 31 października 2013 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 237 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 323 603 zł, w 2012 r. - 205 000 zł.

      1.2) Trener osiedlowy.
   Termin realizacji: od 9 lutego 2013 r. do 13 października 2013 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. - do 450 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. – 400 000 zł, w 2012 r. – 450 000 zł.


  2. Badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży do lat 19, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym – kat. XXV.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 31 października 2013 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 15 000 zł.
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 0 zł, w 2012 r. - 0 zł.

  MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2013

  Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację – do 657 000 zł.

  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi – zadanie: zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.

  Planowana kwota na 2013 r. – do 210 000 zł.

  1. Terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – kat. I.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 30 000 zł,
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 42 000 zł, w 2012 r. - 42 000 zł.


  2. Terapia osób używających substancji psychoaktywnych – kat. II.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 45 000 zł,

   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 45 000 zł, w 2012 r. - 45 000 zł.


  3. Terapia członków rodzin osób używających substancji psychoaktywnych – kat. III.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 45 000 zł,
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 45 000 zł, w 2012 r. - 45 000 zł.


  4. Działania wspierające dla rodzin używających substancji psychoaktywnych – kat. IV.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 40 000 zł,
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 37 000 zł, w 2012 r. - 37 000 zł.


  5. Poradnictwo specjalistyczne dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin – kat. V.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 25 000 zł,
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 13 000 zł, w 2012 r. - 8 000 zł.


  6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień od substancji psychoaktywnych – superwizje – kat. VI (tylko czynność 3).
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 29 grudnia 2013 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 5 000 zł,
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 0 zł, w 2012 r. - 0 zł.


  7. Wczesna interwencja – działania konsultacyjno-interwencyjne dla osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz ich rodzin – kat. VII.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 29 grudnia 2013 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. do - 20 000 zł,
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 18 000 zł, w 2012 r. - 18 000 zł.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi – zadanie: ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem substancji psychoaktywnych.

  Planowana kwota na 2013 r. – do 110 000 zł.

  1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno – readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny – kat. XI.
   Termin realizacji: nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 80 000 zł,
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 80 000 zł, w 2012 r. - 80 000 zł.


  2. Realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny – kat. XII.
   Termin realizacji: nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 16 000 zł,
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 16 000 zł, w 2012 r. - 16 000 zł.


  3. Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny – kat. XIII.
   Termin realizacji: nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 14 000 zł,
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 14 000 zł, w 2012 r. - 14 000 zł.

  Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi – zadanie: zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

  Planowana kwota na 2013 r. – do 100 000 zł.

  1. Prowadzenie zajęć i projektów profilaktycznych zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej – zajęcia dodatkowe – kat. XVI (tylko czynność 1).
   Termin realizacji: od 21 stycznia 2013 r. do 27 grudnia 2013 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 50 000 zł,
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 48 100 zł, w 2012 r. - 50 000 zł.


  2. Prowadzenie imprez promujących zdrowie i zajęć profilaktycznych zgodnie z założeniami profilaktyki selektywnej – kat. XV.
   Termin realizacji: od 21 stycznia 2013 r. do 27 grudnia 2013 r. Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 50 000 zł,
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 46 665 zł, w 2012 r. - 50 000 zł.

  Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi – zadanie: zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych.

  Planowana kwota na 2013 r. – do 237 000 zł.

  1. Organizowanie zajęć i imprez sportowych promujących wśród łodzian życie bez narkotyków – kat. XVI.
   Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 31 października 2013 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 r. - do 237 000 zł,
   Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 206 844 zł, w 2012 r. – 205 000 zł.

  Warunkiem dofinansowania zadań w roku 2014 i 2015 będzie zapisanie środków finansowych na ich realizację w budżecie Miasta Łodzi na ww. lata oraz podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 i 2015 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 i 2015.

 2. Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie wyniosła w 2011 r. – 3 691 843 zł, w 2012 r. – 3 649 120 zł, natomiast z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii łącznie wyniosła w 2011 r. – 616 844 zł, w 2012 r. – 610 000 zł.


 3. Zasady przyznawania dotacji:
  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   5. dysponują bazą lokalową (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia), umożliwiającą realizację zadania;
   6. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 5 % finansowego wkładu własnego bądź z innych źródeł, nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadań).
   Wyjątek od powyższej zasady został określony w wymaganiach szczegółowych realizacji działań określonych w pkt IX ogłoszenia – dla działań koordynowanych przez Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.


 4. Warunki realizacji zadania.
  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa działania) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi". Logotyp dostępny jest na stronie: http://www.kreatywna.lodz.pl/page/19,
  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5 tys. zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.


 5. Koszty kwalifikowane.

  Koszty będą uznane za „kwalifikowane” wtedy, gdy:

  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
  2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  3. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej z oferentem;
  4. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania;
  5. zostaną opłacone w terminie realizacji zadania;
  6. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi;
  7. są zgodnie z wymaganiami szczegółowymi realizacji działań określonymi w pkt IX ogłoszenia.

 6. Koszty niekwalifikowane.

  Wszystkie pozostałe koszty.

 7. Termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty do konkursu ofert należy składać są w postaci papierowej, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, odpowiednio do zadań:
   • w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi, (sekretariat III piętro, pok. nr 334) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi - na zadania koordynowane przez ten Wydział;
   • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 149 w Łodzi (sekretariat II piętro) w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – na zadania koordynowane przez MOPS;
   • w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2b w Łodzi (sekretariat III piętro, pok. nr 305) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi - na zadania koordynowane przez ten Wydział;
   • w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piętro pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi – na zadania koordynowane przez ten Wydział.
  2. Każda oferta dotycząca odrębnego działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania i działania wraz z nr kategorii działania z Załącznika Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 albo Załącznika Nr 1 do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w punkcie I. terminami realizacji poszczególnych działań.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu działania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;
   11. z innych przyczyn określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
  6. Przed złożeniem oferty, pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień, najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.


 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Oferty będą opiniowane przez Komisje Konkursowe w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, do wglądu w: Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” ( www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [0-6 ] pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – [0-6] pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [0-8] pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – (0-8) pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [0-6] pkt;
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – [0-8] pkt.
  3. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji działania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji działania przez oferenta.
  4. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl) na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
  5. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  6. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w działaniach konkursowych, bez podania przyczyny.
  7. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.


 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji działań.

  Warunki szczegółowe dla działań koordynowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi:

  • w przypadku ubiegania się o dotacje na realizację działań z kilku kategorii działań MPPiRPA/MPPN – oferty należy składać oddzielnie dla każdej kategorii. Na jedno działanie realizowane w tym samym terminie, oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty dla danej kategorii, rozpatrywana będzie wyłącznie ta, która została złożona wcześniej;
  • w przypadku składania więcej niż jednej oferty – dopuszczalne jest złożenie tylko jednego kompletu załączników. Załączniki należy złożyć w odrębnej kopercie, z opisem wskazującym których ofert dotyczą;
  • oferty na realizację działań terapeutycznych przewidzianych w ramach kategorii I-IV MPPiRPA oraz I-III MPPN winny być konstruowane w formie programów terapeutycznych obejmujących jak najszerszy katalog czynności terapeutycznych przewidzianych w ramach danej kategorii MPPiRPA oraz MPPN;
  • do oferty należy dołączyć załączniki określające kwalifikacje osób realizujących zadanie. Kwalifikacje powinny zostać udokumentowane kserokopiami właściwych dokumentów je poświadczających;
  • kwalifikacje osób realizujących zadanie powinny spełniać wymagania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, a także, tam gdzie jest to wymagane przez te Programy, wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. z dnia 20 lipca 2006 r.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r.);
  • w odniesieniu do czynności terapeutycznych, porad, konsultacji, itd. jednostkami rozliczeniowymi powinny być czynności – tzn. sesja, porada, konsultacja;
  • koszty koordynacji i obsługi zadań nie mogą przekraczać 5 % dotacji (obsługa zadania to: koordynacja zadania, wykonywanie zadań administracyjno–nadzorczo–kontrolnych, obsługa prawna i finansowa);
  • kosztorysy dla zadań wieloletnich powinny być konstruowane w ujęciu rocznym. W takich przypadkach, w uwagach po części IV.3 oferty należy zaznaczyć, że kosztorys został przewidziany na jeden rok oraz ewentualnie opisać modyfikacje kosztorysu przewidywane w latach następnych.

  Warunki szczegółowe dla działań koordynowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

  1. Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym:
   • Głównym celem realizacji działania będzie zapewnienie całodobowego okresowego schronienia co najmniej 10 osobom, wyżywienia osobom z problemem alkoholowym, zwłaszcza opuszczającym zakłady karne i stacjonarne placówki lecznictwa odwykowego.
   • Standard podstawowych usług świadczonych przez hostel obejmuje usługi w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych oraz terapeutyczno-wspomagających. W zakresie potrzeb bytowych hostel zapewnia mieszkańcom pomieszczenia do spania, wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego, ogólnodostępną łazienkę wyposażoną w pełen węzeł sanitarny, miejsce do prania i suszenia odzieży, a także ogólnodostępną kuchnię. W zakresie potrzeb terapeutyczno-wspomagających hostel zapewnia mieszkańcom zajęcia edukacyjne symptomów nawrotów choroby oraz nabycia umiejętności radzenia sobie z nimi, grupy wsparcia dla mieszkańców w formie indywidualnej bądź grupowej, a także realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności (art. 49 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
   • Osoby zatrudnione przy realizacji działania (co najmniej 1 psycholog oraz 1 terapeuta) muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do jego realizacji. Wymagane kwalifikacje na stanowisku: psychologa to wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, co najmniej 3 letni staż w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz osób uzależnionych, w przypadku terapeuty – wykształcenie wyższe na kierunku socjologia lub pedagogika, co najmniej 3 letni staż w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz osób uzależnionych.
   • Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji przedmiotowego działania wraz z 2 rekomendacjami (niezależnymi opiniami osób lub instytucji mogących potwierdzić wiarygodność działalności i osiągnięć oferenta) wystawionymi w sześciu ostatnich miesiącach.
   • Do oferty należy załączyć regulamin organizacyjny hostelu.
  2. Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci):
   • Głównym celem realizacji działania będzie wydawanie ciepłych posiłków w dni robocze i suchego prowiantu na dni wolne od pracy w jadłodajniach, kuchniach społecznych spełniających zasady zbiorowego żywienia (pozytywna opinia właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach higieny w budynku, w którym będzie mieścić się jadłodajnia oraz w najbliższym jego otoczeniu) dla osób uzależnionych/pijących szkodliwie i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci). Skierowanie osób do jadłodajni, kuchni społecznych następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
   • Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji przedmiotowego działania wraz z 2 rekomendacjami (niezależnymi opiniami osób lub instytucji mogących potwierdzić wiarygodność działalności i osiągnięć oferenta), wystawionymi w sześciu ostatnich miesiącach.
   • Osoby zatrudnione przy realizacji działania muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do jego realizacji.
  3. Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo -specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (niepublicznych):
   • Głównym celem realizacji działania będzie wspieranie rodziny przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej. W szczególności działanie to obejmować powinno opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, stałą pracę z rodziną dziecka, dożywianie, zajęcia socjoterapeutyczne realizowane w stałych grupach dzieci, prowadzone przez co najmniej wychowawcę i terapeutę, zajęcia terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne, indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne, realizowane podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym. Placówka powinna funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.
   • Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować działanie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dział II, Rozdział 3 pn. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka), posiadać doświadczenie w realizacji działania, a także dysponować odpowiednią bazą lokalową do jego realizacji.
   • Osoby zatrudnione przy realizacji działania muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do jego realizacji, określone w ww. ustawie.
   • Warunkiem rozpatrzenia oferty na realizację działania jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego do dnia 31 grudnia 2012 r., zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku zmiany przepisów w zakresie standaryzacji placówek wsparcia dziennego, w trakcie trwania procedury konkursowej, istnieje możliwość odstąpienia od ww. warunku.
  4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu:
   • Wysokość dotacji na realizację działania uzależniona jest od kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności centrum integracji społecznej, określonej uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi oraz od rzeczywistej liczby uczestników zajęć prowadzonych przez centrum integracji społecznej i liczby pracowników centrum integracji społecznej, jednak nie większej niż 20 uczestników i 4 pracowników. Głównym celem realizacji działania będzie reintegracja zawodowa i społeczna na rzecz 20 osób uzależnionych od alkoholu. W szczególności działanie to obejmować powinno: kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu, nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i zaspokajania własnych potrzeb własnym staraniem, naukę umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.
   • Osoby zatrudnione przy realizacji działania muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do jego realizacji, w tym kierunkowe wykształcenie oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób uzależnionych od alkoholu.
   • Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować działanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.), posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji przedmiotowego działania wraz z 2 rekomendacjami (niezależnymi opiniami osób lub instytucji mogących potwierdzić wiarygodność działalności i osiągnięć oferenta) wystawionymi w sześciu ostatnich miesiącach. Do oferty należy załączyć status centrum integracji społecznej.
  5. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno – readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny:
   • Głównym celem realizacji działania będzie zapewnienie całodobowego okresowego schronienia co najmniej 50 osobom, wyżywienia, zajęć edukacyjnych w zakresie symptomów nawrotów choroby oraz nabycia umiejętności radzenia sobie z nimi, prowadzenie grupy wsparcia mieszkańców ośrodka lub w zależności od potrzeb prowadzenie sesji terapii indywidualnych bądź grupowych, a także realizowanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności (art. 49 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
   • Standard podstawowych usług świadczonych przez hostel obejmuje usługi w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych oraz terapeutyczno-wspomagających. W zakresie potrzeb bytowych hostel zapewnia mieszkańcom pomieszczenia do spania, wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego, ogólnodostępną łazienkę wyposażoną w pełen węzeł sanitarny, miejsce do prania i suszenia odzieży, a także ogólnodostępną kuchnię.
   • W zakresie potrzeb terapeutyczno-wspomagających hostel zapewnia mieszkańcom zajęcia edukacyjne symptomów nawrotów choroby oraz nabycia umiejętności radzenia sobie z nimi, grupy wsparcia dla mieszkańców w formie indywidualnej bądź grupowej, a także realizowanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności (art. 49 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
   • Osoby zatrudnione przy realizacji działania (w tym co najmniej 2 psychologów oraz 1 terapeuta) muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do jego realizacji. Wymagane kwalifikacje na stanowisku: psychologa – wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, co najmniej 3 letni staż w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz osób uzależnionych, w przypadku terapeuty – wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, socjologia lub pedagogika, co najmniej 3 letni staż w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
   • Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji przedmiotowego działania wraz z 2 rekomendacjami (niezależnymi opiniami osób lub instytucji mogących potwierdzić wiarygodność działalności i osiągnięć oferenta) wystawionymi w sześciu ostatnich miesiącach.
  6. Realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny:
   • Głównym celem realizacji zadania będzie prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych, pomagających w starcie zawodowym oraz szkolenia w zakresie reorientacji zawodowej (nabywanie umiejętności zawodowych lub przyuczenie do zawodu).
   • Osoby zatrudnione przy realizacji działania muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do jego realizacji, w szczególności ukończone kursy/szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień oraz co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych.
   • Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane posiadać udokumentowane 5 letnie doświadczenie w realizacji działania wraz z 2 rekomendacjami (niezależnymi opiniami osób lub instytucji mogących potwierdzić wiarygodność działalności i osiągnięcia oferenta), wystawionymi w sześciu ostatnich miesiącach.
  7. Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny:
   • Głównym celem realizacji działania będzie prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych, ułatwiających readaptację społeczną, w formie warsztatowej dla nie mniej niż 40 osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny. Reintegracja społeczna powinna przyczynić się do podtrzymywania abstynencji narkotykowej oraz odbudowania umiejętności życia w społeczności lokalnej.
   • Osoby zatrudnione przy realizacji działania muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do jego realizacji, w szczególności ukończone kursy/szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień oraz co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych.
   • Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane posiadać udokumentowane 5 letnie doświadczenie w realizacji działania wraz z 2 rekomendacjami (niezależnymi opiniami osób lub instytucji mogących potwierdzić wiarygodność działalności i osiągnięcia oferenta), wystawionymi w sześciu ostatnich miesiącach.

  Warunki szczegółowe dla działań koordynowanych przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

  1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej - zajęcia dodatkowe (zadanie: zapobieganie spożywaniu alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży):
   • realizatorami działania powinny być osoby legitymujące się odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym (zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli);
   • organizacja zajęć, ich forma i treść jest wynikiem przeprowadzonej wcześniej diagnozy zainteresowania uczestników udziałem w tych zajęciach.
  2. Prowadzenie imprez promujących zdrowie i zajęć zgodnie z założeniami profilaktyki selektywnej (zadanie: zapobieganie spożywaniu alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży):
   • realizatorami działania powinny być osoby legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu szkoleń oraz przygotowaniem pedagogicznym (zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli);
   • działanie przewiduje także organizowanie spotkań dla młodzieży z przedstawicielami instytucji i podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych;
   • realizacja działania powinna uwzględniać promowanie działań na rzecz integracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
   • w realizacji działania należy uwzględnić udział uczniów łódzkich szkół, młodzieży oraz ich rodziców;
   • materiały konferencyjne i seminaryjne powinny zawierać informacje o możliwościach uzyskiwania pomocy w sytuacjach kryzysowych;
   • dofinansowanie mogą uzyskać także projekty, które:
    1. są realizowane w ramach ogólnopolskich lub miejskich kampanii profilaktycznych;
    2. są adresowane do mniejszości narodowych lub kulturowych.
  3. Podnoszenie umiejętności:
   1. wychowawczych i komunikacyjnych nauczycieli, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół oraz przedszkoli;
   2. tworzenia i realizowania przez nauczycieli, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół oraz przedszkoli nowoczesnych programów, o których mowa w kat. XXI i XXII;
   3. wychowawczych i komunikacyjnych rodziców uczniów poprzez organizowanie treningów umiejętności wychowawczych oraz działań o charakterze integracyjnym i edukacyjnym – szkolenia wybranych grup zawodowych:
    • realizatorami powinny być osoby legitymujące się odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym (zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli);
    • program szkoleń obejmuje min. 18 godzin dla jednej grupy, w tym min. 4 godz. dotyczące pracy zespołów interdyscyplinarnych;
    • efektem szkoleń powinno być opracowanie modelu diagnozy zagrożeń wynikających z zaburzonych zachowań wśród uczniów i wdrożenie systemu wczesnej interwencji dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka (ze szczególnym naciskiem na grupy zagrożone wykluczeniem społecznym).
  4. Prowadzenie zajęć i projektów profilaktycznych zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej – zajęcia dodatkowe (zadanie: zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży):
   • realizatorami powinny być osoby legitymujące się odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym (zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli);
   • działanie przewiduje także organizowanie spotkań dla młodzieży z przedstawicielami instytucji i podmiotów działającymi na rzecz zapobiegania narkomanii i niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych.
  5. Prowadzenie imprez promujących zdrowie i zajęć profilaktycznych zgodnie z założeniami profilaktyki selektywnej (zadanie: zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży):
   • realizatorami są osoby legitymujące się odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym (zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli);
   • działanie przewiduje także organizowanie spotkań dla młodzieży z przedstawicielami instytucji i podmiotów działającymi na rzecz zapobiegania narkomanii i niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych.

  Warunki szczegółowe dla działań koordynowanych przez Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

  1. Organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:
   • wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowego wkładu własnego bądź z innych źródeł, nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania);
   • do złożenia oferty uprawniona jest organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania;
   • pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje pozarządowe prowadzące co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania;
   • w zadaniu mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do lat 18 – mieszkańcy gminy Łódź, w szczególności ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi;
   • oferenci nie mogą pobierać opłat od adresatów zadania;
   • pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia będą miały dzieci i młodzież kierowane przez asystenta rodziny lub pracownika socjalnego;
   • w kosztorysach dotyczących wnioskowanej dotacji mogą być uwzględniane wyłącznie koszty:
    • wynajmu obiektów;
    • zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć;
    • dożywiania (w kwocie nie wyższej niż 3 zł dziennie na osobę);
    • koszty energii elektrycznej w obiektach własnych;
    • płace osób prowadzących zajęcia sportowe (przy czym dofinansowanie z dotacji nie może przekroczyć 350 zł miesięcznie na osobę; dopuszczalne jest dofinansowanie kosztów umów wolontariackich);
    • koszty ubezpieczenia dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach;
    • koszty ewentualnych nagród rzeczowych, przy czym wartość jednej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 20 zł;
   • w kosztorysach organizacji imprez rekreacyjnych, w ramach dotacji nie mogą być uwzględniane koszty sędziowskie;
   • w ofertach mogą być finansowane koszty zajęć pozasportowych: kino, teatr, wycieczki na terenie i w najbliższych okolicach Łodzi, w kwocie nie przekraczającej 10% wnioskowanej dotacji;
   • w ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3 500 zł;
   • zajęcia sportowe – w ramach przedkładanego w ofercie projektu, muszą odbywać się co najmniej 1 raz w tygodniu – przez okres minimum 3 miesięcy, a grupa stale uczestnicząca w zajęciach nie może liczyć mniej niż 15 dzieci;
   • preferowane będą projekty dotyczące organizacji bezpłatnych, ogólnodostępnych zajęć w okresie wakacji letnich;
   • pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi organizator, który winien spełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w tym przede wszystkim dopuszczenie do uczestnictwa wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach;
   • organizator zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych;
   • osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej, zgodne z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
   • miejsce organizacji zajęć - baza sportowa (własna, dzierżawiona, wynajęta lub taka, za którą organizator uiszcza opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta) musi być przystosowana do prowadzenia zajęć sportowych, a także posiadać stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do tego celu;
   • wymagane jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania, która w szczególności winna zawierać: imiona i nazwiska uczestników zajęć wraz z datami urodzenia, adresami zamieszkania i nazwą placówki oświatowej, do której dany uczestnik zajęć uczęszcza, listy obecności, tematy zajęć. Do sprawozdania należy dołączyć listę osób uczestniczących w zajęciach wraz z numerem PESEL i z nazwą placówki oświatowej, do której dany uczestnik zajęć uczęszcza;
   • do oferty należy dołączyć grafik zajęć wraz z wykazem osób prowadzących zajęcia;
   • oferentowi przysługuje prawo złożenia jednej oferty;
   • zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  2. Trener osiedlowy:
   • dopuszcza się złożenie oferty na realizację zadania w jednej lub więcej niż jednej dzielnicy;
   • wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 98% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 2% środków własnych) przy czym dla jednej dzielnicy wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90.000 zł;
   • oferent zobowiązany jest zorganizować zajęcia w terminie od 9 lutego do 13 października 2013 r.;
   • oferent zobowiązany jest zorganizować zajęcia, po uprzednim uzyskaniu praw do korzystania z obiektów, na co najmniej 4 obiektach w każdej dzielnicy (poza boiskami typu „Orlik”), przy czym w pierwszej kolejności należy uwzględnić boiska, na których realizowany był program w latach ubiegłych;
   • należy zapewnić możliwość wymiennego prowadzenia zajęć na boisku lub sali, w zależności od warunków atmosferycznych;
   • zajęcia muszą być prowadzone w sposób ciągły, od poniedziałku do piątku. Przy czym w okresie od 9 lutego do 24 lutego oraz w miesiącach wakacyjnych należy założyć dostępność obiektu co najmniej przez 5 godz. dziennie, a od 25 do 28 lutego oraz w marcu, kwietniu, maju, czerwcu, wrześniu i październiku co najmniej 3 godz. dziennie; godziny zajęć należy dostosować do możliwości i zainteresowań uczestników;
   • poza codziennymi zajęciami na boiskach oferent zobowiązany jest do organizowania wyjść dzieci np. na pływalnię, do kina, muzeum, zoo, ogrodu botanicznego;
   • zajęcia mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia zgodne z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, pierwszeństwo mają osoby posiadające stosowne kwalifikacje i nie będące w stosunku pracy;
   • nie dopuszcza się zmiany w danym miesiącu osoby prowadzącej zajęcia w konkretnym obiekcie, poza wypadkami losowymi;
   • oferent, przy współudziale Miasta zobowiązany jest do rozpropagowania zajęć i zapewnienia jak największej liczby uczestników;
   • przy rekrutacji uczestników zajęć nie wolno stosować selekcji psychofizycznej, bądź innych metod selekcyjnych;
   • zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z łódzkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
   • w zajęciach nie mogą uczestniczyć grupy szkoleniowe z klubów sportowych, szkół bądź klas sportowych;
   • w ofercie należy przedstawić wzór ankiety ewaluacyjnej, która będzie częścią sprawozdania z wykonania zadania;
   • w kosztorysie wnioskowanej dotacji mogą być finansowane, w szczególności:
    • tzw. koszty pośrednie, tzn. wynagrodzenie koordynatora zajęć, prowadzenie dokumentacji organizacyjno–finansowej, zakup niezbędnych materiałów biurowych łącznie do 5% kwoty dotacji;
    • płace osób prowadzących zajęcia sportowo–rekreacyjne – przeciętna stawka nie może przekroczyć 2 300 zł brutto miesięcznie na jeden obiekt i uzależniona jest od przepracowanej przez trenera liczby godzin w miesiącu. Najwyższą stawkę można zastosować wyłącznie w przypadku przepracowania przez trenera 110 godzin w miesiącu oraz co najmniej trzykrotnej opieki nad dziećmi poza danym boiskiem (np. wyjścia na pływalnie, do kina). W kosztorysie oferty nie dopuszcza się przeliczania płac na stawki godzinowe lub tygodniowe:
    • koszty ubezpieczenia NW i OC uczestników zajęć i osób prowadzących zajęcia;
    • koszty obsługi obiektów i utrzymania czystości, przy czym średni koszt na jeden obiekt nie może przekroczyć 1 000 zł w okresie realizacji zadania;
    • napoje, ewentualnie koszty dożywiania uczestników zajęć;
    • drobne upominki dla uczestników, w kwocie jednostkowej nie wyższej niż 20 zł;
    • zakup niezbędnego sprzętu sportowego, przy czym średni koszt zakupu sprzętu na jeden obiekt nie może przekroczyć 1 000 zł w okresie realizacji zadania. Miasto zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji co do dalszego przeznaczenia zakupionego w ramach programu sprzętu sportowego po zakończeniu realizacji zadania.
  3. Badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży do lat 19 uczestniczących we współzawodnictwie sportowym:
   • celem zadania jest zapewnienie specjalistycznych badań lekarskich, konsultacji oraz zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, uczestniczących w zajęciach i imprezach organizowanych przez łódzkie kluby sportowe;
   • wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowego wkładu własnego bądź pozyskanych z innych źródeł, nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania);
   • do złożenia oferty uprawniona jest organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania;
   • do złożenia ofert uprawnione są wyłącznie organizacje pozarządowe po
Konkurs na opracowanie koncepcji merytorycznej i organizacyjnej wydarzeń promujących Łódź jako Centrum Przemysłów Kreatywnych w zakresie mody w 2013 r.
Treść:

2012-12-24

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą informuje o ogłoszeniu Konkursu na opracowanie koncepcji merytorycznej i organizacyjnej wydarzeń promujących Łódź jako Centrum Przemysłów Kreatywnych w zakresie mody w 2013 r. zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 3549/VI/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Pliki do pobrania:


2013-02-08

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą informuje, że w konkursie na "Opracowanie koncepcji merytorycznej i organizacyjnej wydarzeń promujących Łódź, jako Centrum Przemysłów Kreatywnych w zakresie mody w 2013 r.” wyłoniono zwycięskie koncepcje w czterech kategoriach:

 • Kategoria I: młodzi projektanci – Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o.
 • Kategoria II: modeling - Jadwiga Piątek-Włodarczyk Agencja Impresaryjna Igo-Art
 • Kategoria III: moda ekologiczna - Fundacja Re-Act
 • Kategoria IV: dyplomanci uczelni artystycznej – Akademia Sztuk Pięknych

Pliki do pobrania:

XIII edycja Konkursu Konsumenckiego organizowanego przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi
Treść:

2012-10-22

Szanowni Pedagodzy!

W roku bieżącym, podobnie jak w latach poprzednich odbędzie się XIII edycja Konkursu Konsumenckiego dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół organizowanego przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi.

W jego ramach zostaną przeprowadzone następujące konkursy:

 1. konkurs dla uczniów szkół podstawowych,
 2. konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych,
 3. konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych.

Termin przyjmowania zgłoszeń szkół zawierających imienne listy uczniów (maksymalnie 10 osób z jednej szkoły) wytypowanych w ramach wewnętrznych eliminacji w szkołach upływa z dniem 9 listopada 2012 r. (piątek)

Lp. Harmonogram przebiegu Konkursów Konsumenckich Terminy
1. Konsultacje nauczycieli z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów dotyczące tematyki Konkursu (w Sali Obrad UMŁ) druga dekada października 2012 r.*
2. I etap Konkursów
Przyjmowanie zgłoszeń (imienne listy uczniów wybranych w ramach wewnętrznych eliminacji w szkołach)
do 9 listopada 2012r.*
3. II etap Konkursów
Egzamin pisemny (odpowiedzi na pytania testowe)
do dnia 30 listopada 2012 r.*
4. III etap Konkursów
Egzamin ustny (odpowiedzi na wylosowane pytania przed członkami Komisji Konkursowej)
do dnia 17 grudnia 2012 r.*
5. Ogłoszenie wyników Konkursów Wręczenie nagród laureatom druga dekada grudnia 2012 r.*
* termin przybliżony, termin ostateczny zostanie podany do wiadomości w siedzibie Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Zgłoszenia ( w załączeniu formularz zgłoszenia) należy doręczać osobiście lub pocztą na adres:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
90-430 Łódź
ul. Piotrkowska 113

lub pocztą elektroniczną na adres: j.frontczak@uml.lodz.pl

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w Konkursach, które w atrakcyjny sposób umożliwią edukację konsumencką dzieciom i młodzieży a za ich pośrednictwem także rodzicom. Regulamin Konkursów przewiduje dla jego laureatów liczne i cenne nagrody rzeczowe i dyplomy. Dla najlepszych szkół w każdej kategorii (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) wręczone zostaną nagrody specjalne.

Zakres materiału na konkurs konsumencki:

 1. Pojęcie konsumenta, sytuacja prawna konsumentów niepełnoletnich,
 2. Pojęcie przedsiębiorcy, rodzaje przedsiębiorców, identyfikacja przedsiębiorcy w obrocie prawnym,
 3. Zadania i kompetencje rzeczników konsumentów,
 4. Zadania i kompetencje innych organów i instytucji zajmujących się ochrona praw i interesów konsumentów,
 5. Pojęcie sprzedaży konsumenckiej (strony, przedmiot, prawa i obowiązki stron),
 6. reklamowanie towaru niezgodnego z umową,
 7. gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej,
 8. sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa,
 9. sprzedaż na odległość,
 10. konsument w sądzie.

Uwaga: materiały informacyjne, pomocne w przygotowaniu uczniów do zmagań konkursowych można znaleźć na stronach internetowych:

Pliki do pobrania:

Konkurs na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2012"
Treść:

2013-01-04

Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych informuje o ogłoszeniu konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2012” oraz o powołaniu Komisji Konkursowej zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 3468/VI/12 z dnia 11 grudnia 2012 r.

Pliki do pobrania:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Treść:

2012-12-24
ostatnia aktualizacja: 2012-12-28

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3577/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 21 grudnia 2012

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

  Nazwa zadania:

  Wspieranie imprez festiwalowych upowszechniających turystykę i krajoznawstwo
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 244 200 zł.
  Termin realizacji zadania: od 1 marca 2013 r. do 30 listopada 2013 r.

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   Konkursy w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie turystyki w 2011 r. nie były dofinansowywane.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związane z nimi koszty ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   Na organizację imprez festiwalowych w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki krajoznawstwa w 2012 r. Komisja przyznała kwotę 212 000 zł.

 2. Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki, m.in. :
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   5. dysponują bazą lokalową (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia), umożliwiającą realizację zadania;
   6. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.25) wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami.

  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 70% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 30 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

   Wkład własny oferenta stanowią:
   • środki finansowe - nie mniej niż 70% wkładu własnego;
   • wkład pozafinansowy w postaci umów barterowych i bezpłatnych umów użyczenia – nie więcej niż 25% wkładu własnego. Dokumentując umowę barterową należy przedstawić umowę, rachunki lub faktury poświadczające wzajemne świadczenie.

   Bezpłatne umowy użyczenia muszą być zaksięgowane dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania);
   - wkład w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków stowarzyszenia – nie więcej niż 5% wkładu własnego. Praca wolontariuszy musi być zaksięgowana dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania).

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”.

  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5 tys. zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Wkładem własnym mogą być tylko koszty kwalifikowane.
  Koszty będą uznane za kwalifikowane wtedy, gdy:
  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,

  2. są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,

  3. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych, m.in. czynszu, rachunków telefonicznych, wynagrodzeń pracowników etatowych – np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego lub innego pracownika, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania niezwiązane z obsługą projektu),

  4. zostaną poniesione w czasie realizacji zadania i będą zapisane w księgach Zleceniobiorcy zgodnie z zasadami księgowości, kompletne, wolne od błędów rachunkowych,

  5. zostaną zapłacone w terminie realizacji zadania,

  6. są realizowane zgodnie z prawem zamówień publicznych,

  7. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi,

  Koszty kwalifikowane dzielą się na:

  1. Osobowe:
   1. honoraria i umowy cywilno-prawne zawarte z realizatorami i wykonawcami zadania,
   2. umowy o pracę pracowników organizacji realizującej zadanie. Zatrudnienie tych osób może odbywać się na zasadzie czasowego oddelegowania pracownika. Dokumentem potwierdzającym wykonywanie zadań przez pracownika oddelegowanego do prac związanych z realizacją zadania jest karta ewidencji czasu pracy. Karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko pracownika, datę wykonywanej pracy, liczbę przepracowanych godzin, zakres wykonywanych czynności, podpis pracownika oraz podpis osoby uprawnionej - potwierdzającej wykonanie ww. czynności.
   Koszty wynagrodzeń brutto pracowników uznaje się za kwalifikowane, jeżeli: okres oddelegowania lub zatrudnienia mieści się w terminie realizacji zadania i zakres zadań pracownika dotyczy bezpośrednio i wyłącznie jego realizacji.

  2. Obsługi wydarzeń:
   1. koszty obsługi wydarzeń, przedsięwzięć,
   2. koszty materiałów,
   3. koszty wynajmu sal i pomieszczeń,
   4. koszty wynajmu i obsługi niezbędnego sprzętu,
   5. nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.,
   6. koszty związane z promocją, informacją i reklamą (np: druk broszur, folderów, plakatów),
   7. koszty podróży służbowych, przejazdów,
   8. koszty obsługi księgowej,
   9. koszty energii, telefonów, czynszu w części dotyczącej realizacji zadania,
   10. pozostałe koszty wnikające ze specyfiki realizacji zadania, poniesione i zapłacone w terminie jego realizacji.
   W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (czynsz, prąd, telefon), w którym Zleceniobiorca prowadzi inną, nie związaną z zadaniem działalność, do zadania może być wliczona tylko część wydatku przypadająca na jego realizację. Sposób wyliczenia należy przechowywać wraz z całą dokumentacją finansową zadania i przedłożyć na wezwanie przy rozliczeniu zadania. W przypadku braku tych wyliczeń wydatki te są automatycznie niekwalifikowane.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Koszty niekwalifikowane to wydatki na:
  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
  2. budowę, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych;
  4. działalność gospodarcza;
  5. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu;

 6. Koszty finansowane z dotacji i wkładu własnego.

  1. Koszty zadania finansowane z dotacji:
   1. koszty osobowe, które nie mogą ulec zwiększeniu w trakcie realizacji zadania,
   2. koszty obsługi wydarzeń.
   Płatnicy VAT powinni przedstawić kosztorys w kwotach netto i w kwotach netto rozliczyć zadanie.

  2. Wkład własny może mieć charakter finansowy i niefinansowy.

   Wkładem finansowym
   są środki pieniężne własne lub środki pozyskane z innych źródeł. Mogą to być również inne środki publiczne, o ile pochodzą spoza Urzędu Miasta Łodzi.
   Wkład niefinansowy bezpośrednio związany z realizacją zadania to praca wolontariuszy i praca społeczna członków. Pracę wolontariuszy i pracę członków na rzecz projektu należy dokumentować na podstawie karty ewidencji czasu pracy. Praca musi być kosztem kwalifikowanym. Karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę wykonywanej pracy, liczbę przepracowanych godzin, stawkę godzinową zakres wykonywanych czynności, podpis osoby wykonującej pracę oraz podpis osoby uprawnionej - potwierdzającej wykonanie ww. czynności. Z każdym powinna być podpisana umowa. Praca wolontariuszy musi być zaksięgowana dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania)

  Wkład niefinansowy należy dokumentować tak, aby mógł być uznany za dowód księgowy o równoważnej wartości dowodowej, a z zakresu pracy wolontariusza musi wynikać, że brał udział w pracach związanych z realizacją projektu. Jeśli wolontariusz lub członek wykonuje zadania takie jak stali pracownicy, to koszty jego pracy powinny być tożsame ze stawkami obowiązującymi dla tego personelu.
  Wartość wkładu wynikającego z umów barterowych i bezpłatnych umów użyczenia, porozumień z partnerem nie może odbiegać od cen rynkowych, powinna być, gdzie to możliwe, udokumentowana cennikami. Dokumentując umowę barterową należy przedstawić umowę, rachunki lub faktury poświadczające wzajemne świadczenie.
  Bezpłatne umowy użyczenia muszą być zaksięgowane dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania).

 7. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej do Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 87 (I piętro - Sekretariat), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2013 r. Każda oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną w ww. terminie. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura Promocji, Turystki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

  2. Do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
   2. statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
   3. sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za 2011 rok, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności;
   4. wykaz imprez zorganizowanych w ostatnich trzech latach;
   5. oświadczenie o braku jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi;

  3. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela wnioskodawcy.

  4. Oferta winna być zgodna ze statutem organizacji oraz podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów (w tym KRS).

  5. Oferta winna być złożona czytelnie, bez skreśleń i poprawek.

  6. Oferta powinna zawierać szczegółowe dane dotyczące zadania o wsparcie którego ubiega się podmiot, w tym min. nazwiska wykonawców.

  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, rozpatrywana jest tylko ta, która została złożona wcześniej.

  8. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2013 r. i kończy się nie później niż 30 listopada 2013 r.

  9. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i w siedzibie Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

  10. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2013 r.

  11. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników określonych w rozdziale VIII ust. 2;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu zadania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta Łodzi;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;

  12. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

  13. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 8. Kryteria i tryb wyboru ofert

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, do wglądu w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl).

  2. Złożone oferty wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Biura Promocji, Turystyki i współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

  3. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe (0-100 pkt):
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować projekt – 0-10 pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 pkt;
   3. wartość merytoryczna projektu, w tym: proponowana jakość wykonania zadania, wpływ na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Łodzi w turystyce oraz wykorzystanie turystyki jako środka do poprawy wizerunku miasta w celu zachęcania ludzi do życia, pracy i spędzania czasu wolnego w Łodzi – 0-40 pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego: im wyższy, tym wyższa punktacja – 0-10 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków ponad te, które zostały uwzględnione we wkładzie niefinansowym – 0-5 pkt;
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 0-10 pkt;
   7. planowane przez oferenta działania promocyjne związane z imprezą – 0-10 pkt;
   8. oryginalność projektu– 0-5 pkt.

  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta, przy zachowaniu właściwych proporcji dofinansowania.

  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

  6. Podmioty, których oferty otrzymają dotację zostaną o tym fakcie pisemnie zawiadomione.

  7. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

  9. Dotację otrzymuje oferent, którego oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 proc. punktów. Dotację mogą otrzymać również podmioty, których oferty zajęły dalsze miejsca. Oferty, które uzyskają w ocenie merytorycznej ocenę końcową poniżej 50 proc. punktów nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania. Z oferentem, który otrzymał powyżej 70 proc. punktów może zostać zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania w 2013 roku.

  10. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

  11. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy zawarte pomiędzy Miastem Łódź, a wybranymi oferentami.

  12. Wszystkie dowody księgowe muszą być wystawione i zapłacone w okresie realizacji zadania, który określa umowa zawarta pomiędzy Miastem Łódź a oferentem.

  13. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.

  14. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

  15. Sprawozdanie powinno być złożone w terminie, który określa umowa, bez skreśleń i poprawek.

  16. Od rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

  17. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

  18. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny.

  19. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

Pliki do pobrania:


2013-02-12

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa - wspieranie imprez festiwalowych upowszechniających turystykę i krajoznawstwo.

Pliki do pobrania:


2013-06-04

Zgodnie z pismem nadesłanym w dniu 21 maja 2013 r. do Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, Łódzki Klub Trekkingowy zrezygnował z podpisania umowy na realizację zadania publicznego 15. Explorers Festiwal, przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Pismo Pana Zbigniewa Łuczaka, Prezesa Łódzkiego Klubu Trekkingowego >>>

Informacja o zasadach wydawania i wykładania karmy dla kotów wolno żyjących w okresie zimowym od stycznia do 31 marca 2013 r., nabytej ze środków Miasta Łodzi w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Łodzi
Treść:

2013-01-08

Zasady wydawania i wykładania karmy dla kotów wolno żyjących w okresie zimowym od stycznia do 31 marca 2013 r.,
nabytej ze środków Miasta Łodzi w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Łodzi

 1. Informacja ogólne.

  Całość spraw związanych zakupem i dystrybucją karmy dla kotów wolno żyjących prowadzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, zwany w skrócie WOŚiR. Pracownikiem Wydziału odpowiedzialnym za koordynację dystrybucji karmy jest Pani Krystyna Januszek – inspektor w Zespole ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa.

 2. Limit finansowy.

  W budżecie miasta na rok 2013 przeznaczono na zakup karmy dla wolno żyjących kotów 4.900 zł brutto (zadanie nr 2178561). Kwota 4.900 zł stanowi roczny limit wydatków na dokarmianie kotów wolno żyjących w obszarze Łodzi.

 3. Limit ilościowy.

  Ilość karmy przeznaczona na dokarmianie kotów wolno żyjących wynika z ilości środków finansowych, o których mowa w pkt 2 oraz wysokości cen jednostkowych osiągniętych w procedurze wyboru dostawcy karmy. Szacuje się, że ilość karmy wyniesie ok. 1.500 kg.

 4. Miejsce dystrybucji karmy.

  Z uwagi na brak możliwości zapewnienia przechowywania i wydawania karmy w obiektach miasta, dystrybucja karmy powierzona zostanie dostawcy prowadzącemu handel detaliczny a wykładanie karmy opiekunom kotów, którzy będą odbierali karmę bezpośrednio od dostawcy. Karma wydawana będzie przez dostawcę prowadzącego sprzedaż detaliczną karmy dla zwierząt na terenie Łodzi, w obiekcie w postaci sklepu lub hurtowni w godzinach pracy dostawcy, zlokalizowanym w obszarze obsługiwanym przez środki miejskiej komunikacji publicznej w postaci co najmniej dwóch linii autobusowych bądź tramwajowych. Maksymalna odległość obiektu od przystanków komunikacji miejskiej nie może być większa niż 1,0 km. Dostawca wybrany zostanie przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa na zasadach określonych w prawie zamówień publicznych, z zachowaniem konkurencji, wg kryterium najniższej ceny – dla karmy o minimalnych parametrach jakościowych ustalonych przez WOŚiR, nie niższych niż:
  białko – powyżej 25 % ogólnej masy pożywienia (o.m.p), tłuszcze – powyżej 14% (o.m.p.), maksymalna ilość węglowodanów: 33%(o.m.p.), witamina A – powyżej 200 j.m., witamina B2 – powyżej 0,5 mg, witamina B6 – powyżej 0,3 mg, witamina D – powyżej 150 j.m., witamina E – powyżej 5 mg, biotyna – powyżej 0,002 mg, kwas foliowy – powyżej 0,1 mg, włókno – min.2% (o.m.p.), wilgotność do 10%.

 5. Podział karmy i okres jej wykładania.

  Z uwagi na ograniczoną ilość karmy, limit karmy, o którym mowa w pkt 3 podzielony zostanie na podstawie wniosków opiekunów kotów na poszczególne dzielnice, z uwzględnieniem miejsc masowego występowania kotów wymagających dokarmiania w ramach Programu.
  Wnioski opiekunów zostaną poddane weryfikacji poprzez potwierdzenie organizacji pozarządowych prowadzących dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Łodzi w terminie określonym w pkt 6. niniejszych zasad. Warunkiem udziału organizacji w weryfikacji wniosków będzie okazanie oryginałów faktur zakupu karmy dla kotów w roku 2012 w ilości nie mniejszej niż 500 kg, wystawionych na daną organizację.
  Przy podziale karmy, w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski opiekunów posiadających potwierdzenie organizacji pozarządowych prowadzenia dokarmiania kotów.
  Podziału karmy na dzielnice oraz przyjęcia lub odrzucenia wniosków opiekunów kotów do realizacji dokona w dniu 14 stycznia 2012 r. Komisja w skład której wejdą: dwaj przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz do dwóch przedstawicieli zarządu każdej organizacji pozarządowej, która okaże się ilością zakupionej karmy dla kotów w roku 2012 nie mniejszą niż 500 kg.
  Wnioski opiekunów uwzględniane będą do wyczerpania limitu zapasów w całym sezonie zimowym dla danej dzielnicy.

 6. Dystrybucja i wykładanie karmy.

  Wykładanie karmy powierzone zostanie faktycznym opiekunom kotów, którzy zgłoszą gotowość udziału w Programie w postaci wniosku opiekuna kotów akceptując warunki dystrybucji i wykładania karmy ustalone w niniejszych zasadach i ich wniosek zostanie przyjęty do realizacji przez Komisję – pkt 5.
  W celu optymalizacji warunków realizacji Programu dokarmiania kotów ustala się następujące warunki dystrybucji i wykładania karmy dla kotów wolno żyjących:

  6.1. Karma dla kotów wydawana będzie opiekunom kotów w sezonie zimowym w miesiącach od stycznia do marca 2013 roku, w wysokości 1/3 limitu w każdym miesiącu.
  6.2. Opiekunowie kotów zaproszeni zostaną do współpracy w ramach Programu na cały sezon zimowy, tj. od stycznia do 31 marca 2013 r. Rezygnacja opiekuna lub jego wykluczenie spowoduje w pierwszej kolejności rozdysponowanie karmy na rzecz innych opiekunów, którzy zadeklarują wykładanie karmy dla tej samej populacji (tych samych osobników). Jeśli zapewnienie dokarmiania tych samych osobników nie będzie możliwe, limit karmy zostanie rozdysponowany w tym samym obszarze (rejonie) lub co najmniej w tej samej dzielnicy.
  6.3. Ustala się liczbę kotów, dla których będzie wydawana karma jednemu opiekunowi w ilości od 5 do 30 osobników, przyjmując dzienny limit karmy w ilości 80 g na 1 osobnika.
  6.4. WOŚiR jako koordynator Programu zastrzega sobie prawo do wykluczenia opiekuna kotów z realizacji Programu z uwagi na nieprzestrzeganie zasad lub warunków współpracy, w szczególności zorganizowania karmienia w niewłaściwym miejscu, tj. niebezpiecznym dla zwierząt, lub bez zgody właściciela bądź zarządcy nieruchomości, nieterminowego wykładania karmy, niewłaściwego jej przechowywania, przekazanie karmy osobom trzecim bądź nieodebrania karmy w terminie wyznaczonym w Dyspozycji wydania karmy wystawionej na danego opiekuna.

 7. Zaproszenie do współpracy.

  WOŚiR zaprosi opiekunów oraz organizacje pozarządowe zajmujące się okarmianiem kotów do współpracy przy realizacji Programu. W tym celu, w okresach podanych niżej, WOŚiR zorganizuje:

  • 4 – 11 stycznia 2013 r. - zbieranie wniosków opiekunów kotów w siedzibie Wydziału lub na adres mailowy Wydziału: srodowisko@uml.lodz.pl,
  • 14 stycznia 2013 r., godz. 13.00 – posiedzenie Komisji, o której mowa w pkt 5, w celu weryfikacji i kwalifikacji wniosków opiekunów kotów,
  • 15 stycznia do godz. 12.00 - podanie wykazu opiekunów, których wnioski zostały uwzględnione oraz treści protokółu z posiedzenia Komisji,
  • do 21 stycznia 2013 r. wskazanie punktu dystrybucji karmy, rozpoczęcie wydawania imiennych dokumentów dyspozycji wydania karmy dla opiekunów kotów zaproszonych do współpracy w ramach Programu.

  Deklaracją współpracy ze strony opiekunów kotów będzie wypełnienie wniosku opiekuna kotów o udział w Programie, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad wydawania i wykładania karmy dla kotów wolno żyjących w okresie zimowym od stycznia do marca 2013 r., nabytej ze środków Miasta Łodzi w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Łodzi oraz przyjęcie ww. Zasad do przestrzegania i realizacji.

 8. Zasady nadzoru i kontroli.

  Osobami upoważnionymi do kontroli Dostawcy karmy, o którym mowa w pkt 4 będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi wyznaczeni (upoważnieni) przez dyrektora Wydziału na zasadach określonych w umowie dostawy karmy.
  Prawo kontroli wykonywania obowiązków przez opiekunów kotów mają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi upoważnieni przez dyrektora Wydziału oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych upoważnieni przez zarządy organizacji, które zgłoszą wcześniej do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zainteresowanie kontrolą miejsc dokarmiania kotów wolno żyjących. Kontrola, o której mowa wyżej dotyczyć może jedynie wyznaczenia i zorganizowania miejsc dokarmiania kotów oraz częstotliwości wykładania karmy.

 9. Załączniki.

  Załącznikami do Zasad wydawania i wykładania karmy dla kotów wolno żyjących w okresie zimowym od stycznia do marca 2013 r., nabytej ze środków Miasta Łodzi w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Łodzi są formularze (wzory):
  1. Wniosku opiekuna kotów o udział w Programie dokarmiania kotów wolno żyjących,
  2. Dyspozycji wydania karmy

Pliki do pobrania:

 • Wniosek opiekuna kotów o udział w Programie dokarmiania kotów wolno żyjących [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Dyspozycja wydania karmy [>>>.doc] [>>>.pdf]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2013
Treść:

2012-12-13
ostatnia aktualizacja: 2013-01-24

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3446/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 10 grudnia 2012 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2013

 1. Wysokość zaplanowanych środków - 597 000 zł.
  w formie wsparcia realizacji zadań:

  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi


  Termin realizacji zadań: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.

  Zadanie:
  Wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, w tym również w środowisku osoby niepełnosprawnej.

  Działanie:
  Promowanie i prowadzenie mediacji, w tym mediacji rodzinnych.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 30 000 zł.
  Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 30 000 zł, w 2012 r.- 30 000 zł.

  Zadanie:
  Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą.

  Działania:
  Poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 75 000 zł.
  Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 75 000 zł, w 2012 r.- 75 000 zł.

  Obdukcja lekarska.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 25 000 zł.
  Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 25 000 zł, w 2012 r. - 25 000 zł.

  Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

  Termin realizacji: od 1 lutego 2013 r. do 27 grudnia 2015 r.

  Zadanie:
  Wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, w tym również w środowisku osoby niepełnosprawnej.

  Działanie:
  Warsztaty wychowawcze dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów dla dzieci i młodzieży.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 55 800 zł.
  Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 53 400 zł, w 2012 r. - 53 400 zł.

  Zadanie:
  Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą. Działania: Grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 1 200 zł.
  Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 1 200 zł, w 2012 r. - 1 200 zł.

  Poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 50 000 zł.
  Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 47 000 zł, w 2012 r. - 47 000 zł.

  Zadanie:
  Działania korekcyjno - edukacyjne dla nieletnich sprawców przemocy.

  Działanie:
  Zajęcia korekcyjno-edukacyjne w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem - indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 50 000 zł.
  Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 50 000 zł, w 2012 r. - 50 000 zł.

  w formie powierzenia realizacji zadania:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

  Termin realizacji: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

  Zadanie:
  Udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu.

  Działanie:
  Udzielanie bezpiecznego schronienia osobom dorosłym lub rodzinom dotkniętym przemocą, prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2013 roku - do 310 000 zł.
  Wysokość środków przekazanych na realizację działania: w 2011 r. - 313 900 zł, w 2012 r. - 344 000 zł.

  Warunkiem dofinansowania zadań w roku 2014 i 2015 będzie zapisanie środków finansowych na ich realizację w budżecie Miasta Łodzi na ww. lata.

 2. Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie łącznie wyniosła w roku 2011 r. - 595 500 zł, w 2012 r. - 625 600 zł.

 3. Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   5. dysponują bazą lokalową (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia), umożliwiającą realizację zadania;
   6. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami.

  2. Oferentowi przysługuje prawo złożenia jednej oferty na dane działanie.

  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 5 % finansowego wkładu własnego bądź z innych źródeł, nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadań).

 4. Warunki realizacji zadań.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa działania) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi". Logotyp dostępny jest na stronie: www.uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.

  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5 tys. zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów.
   O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.


 5. Koszty kwalifikowane.

  Koszty będą uznane za „kwalifikowane" wtedy, gdy:
  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;

  2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

  3. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej z oferentem;

  4. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania;

  5. zostaną opłacone w terminie realizacji zadania;

  6. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi.

 6. Koszty niekwalifikowane.

  Wszystkie pozostałe koszty.

 7. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert składane są w postaci papierowej na zadania koordynowane przez:
   Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi, (sekretariat III piętro, pok. nr 334) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
   Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2b w Łodzi (sekretariat III piętro, pok. nr 305) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 149 w Łodzi (sekretariat II piętro) w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

   Każda oferta dotycząca odrębnego działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania i działania, którego dotyczy oferta.

  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty:
   • na działania koordynowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi oraz Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od 1 lutego 2013 roku i kończy się nie później niż 27 grudnia 2015 roku.
   • na działanie koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013 roku i kończy się nie później niż 31 grudnia 2015 roku.


  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi www.bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem: www.uml.lodz.pl oraz w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu działania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta;
   10. złożenie oferty nie podpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;
   11. z innych przyczyn określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

  5. Przed złożeniem oferty, pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisje Konkursowe w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, do wglądu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (www.bip.uml.lodz.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem: www.uml.lodz.pl.

  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta - [0-6] pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - [0-6] pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne - [0-8] pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego - (0-8) pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - [0-6] pkt;
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - [0-8] pkt.

  3. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji działania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji działania przez oferenta.

  4. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: www.bip.uml.lodz.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem: www.uml.lodz.pl.

  5. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

  6. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w działaniach konkursowych, bez podania przyczyny.

  7. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji działań.

  W ramach udzielania wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do zmiany dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu, poprzez prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, podmiot powinien świadczyć podstawowe usługi w zakresie interwencyjnym, w zakresie terapeutyczno -wspomagającym oraz w zakresie potrzeb bytowych.
  Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować działanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ustanowionym uchwałą nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r.

  Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane posiadać udokumentowane 5 letnie doświadczenie w realizacji działania wraz z 2 rekomendacjami (niezależnymi opiniami osób lub instytucji mogących potwierdzić wiarygodność działalności i osiągnięcia oferenta), wystawionymi w sześciu ostatnich miesiącach.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Zachodniej 47 w Łodzi (pok. nr 122, I piętro) oraz pod nr teł. 42 638-47-39, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Krzemienieckiej 2B w Łodzi (pok. nr 205, II piętro) oraz pod nr tel. 42 638-48-28, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 149 w Łodzi oraz pod nr tel. 42 632-40-34 wew. 136 (pok. nr 36, III piętro), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym www.bip.uml.lodz.pl.

Pliki do pobrania:

 • Formularz oferty dotyczącej zadań realizowanych we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Formularz oferty dotyczącej zadań realizowanych we współpracy z Wydziałem Edukacji UMŁ oraz MOPS w Łodzi [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego [>>>.doc] [>>>.pdf]

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł w zakresie: wspierania imprez kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki
Treść:

2012-12-11
ostatnia aktualizacja: 2013-03-08

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3452/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 10 grudnia 2012 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł w zakresie:

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

  Nazwa zadania:

  Wspieranie imprez kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań – 2.550.000 zł.
  Termin realizacji zadań: od 1 marca 2013 r. do 30 listopada 2013 r.
  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Konkursy w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł w 2011 r. nie były dofinansowywane.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związane z nimi koszty ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Na organizację imprez w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł w 2012 r. Komisja przyznała kwotę 3.774.300 zł.

 2. Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert zwanym dalej „konkursem” mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki, m.in.:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   5. dysponują bazą lokalową (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia) umożliwiającą realizację zadania;
   6. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami.

  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 40% całkowitego kosztu zadania ujętego w ofercie.

  Wkład własny oferenta stanowią:
  • środki finansowe - nie mniej niż 70% wkładu własnego;
  • wkład pozafinansowy w postaci umów barterowych i bezpłatnych umów użyczenia – nie więcej niż 25% wkładu własnego. Dokumentując umowę barterową należy przedstawić umowę, rachunki lub faktury poświadczające wzajemne świadczenie. Bezpłatne umowy użyczenia muszą być zaksięgowane dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania);
  • wkład w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków stowarzyszenia – nie więcej niż 5% wkładu własnego. Praca wolontariuszy musi być zaksięgowana dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania).

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.

  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Wkładem własnym mogą być tylko koszty kwalifikowane.
  Koszty będą uznane za kwalifikowane wtedy, gdy:
  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
  2. są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
  3. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych, m.in. czynszu, rachunków telefonicznych, wynagrodzeń pracowników etatowych – np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego lub innego pracownika, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania niezwiązane z obsługą projektu),
  4. zostaną poniesione w czasie realizacji zadania i będą zapisane w księgach Zleceniobiorcy zgodnie z zasadami księgowości, kompletne, wolne od błędów rachunkowych,
  5. zostaną zapłacone w terminie realizacji zadania,
  6. są realizowane zgodnie z prawem zamówień publicznych,
  7. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi,

  Koszty kwalifikowane dzielą się na:

  1. Osobowe:
   1. honoraria i umowy cywilno-prawne zawarte z realizatorami i wykonawcami zadania,
   2. umowy o pracę pracowników organizacji realizującej zadanie. Zatrudnienie tych osób może odbywać się na zasadzie czasowego oddelegowania pracownika. Dokumentem potwierdzającym wykonywanie zadań przez pracownika oddelegowanego do prac związanych z realizacją zadania jest karta ewidencji czasu pracy. Karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko pracownika, datę wykonywanej pracy, liczbę przepracowanych godzin, zakres wykonywanych czynności, podpis pracownika oraz podpis osoby uprawnionej - potwierdzającej wykonanie ww. czynności.
   Koszty wynagrodzeń brutto pracowników uznaje się za kwalifikowane, jeżeli: okres oddelegowania lub zatrudnienia mieści się w terminie realizacji zadania i zakres zadań pracownika dotyczy bezpośrednio i wyłącznie jego realizacji.

  2. Obsługi wydarzeń:
   1. koszty obsługi wydarzeń artystycznych, przedsięwzięć,
   2. koszty materiałów,
   3. koszty wynajmu sal i pomieszczeń,
   4. koszty wynajmu i obsługi niezbędnego sprzętu,
   5. nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.,
   6. koszty związane z promocją, informacją i reklamą (np: druk broszur, folderów, plakatów),
   7. koszty podróży służbowych, przejazdów,
   8. koszty obsługi księgowej,
   9. koszty energii, telefonów, czynszu w części dotyczącej realizacji zadania,
   10. pozostałe koszty wnikające ze specyfiki realizacji zadania, poniesione i zapłacone w terminie jego realizacji.

   W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (czynsz, prąd, telefon), w którym Zleceniobiorca prowadzi inną, nie związaną z zadaniem działalność, do zadania może być wliczona tylko część wydatku przypadająca na jego realizację. Sposób wyliczenia należy przechowywać wraz z całą dokumentacją finansową zadania i przedłożyć na wezwanie przy rozliczeniu zadania. W przypadku braku tych wyliczeń wydatki te są automatycznie niekwalifikowane.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Koszty niekwalifikowane to wydatki na:
  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
  2. budowa, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych;
  4. działalność gospodarcza;
  5. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu;

 6. Koszty finansowane z dotacji i wkładu własnego.

  1. Koszty zadania finansowane z dotacji:
   1. koszty osobowe, które nie mogą ulec zwiększeniu w trakcie realizacji zadania,
   2. koszty obsługi wydarzeń.

   Płatnicy VAT powinni przedstawić kosztorys w kwotach netto i w kwotach netto rozliczyć zadanie.

  2. Wkład własny może mieć charakter finansowy i niefinansowy.
   Wkładem finansowym są środki pieniężne własne lub środki pozyskane z innych źródeł. Mogą to być również inne środki publiczne, o ile pochodzą spoza Urzędu Miasta Łodzi.
   Wkład niefinansowy bezpośrednio związany z realizacją zadania to praca wolontariuszy i praca społeczna członków. Pracę wolontariuszy i pracę członków na rzecz projektu należy dokumentować na podstawie karty ewidencji czasu pracy. Praca musi być kosztem kwalifikowanym. Karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę wykonywanej pracy, liczbę przepracowanych godzin, stawkę godzinową zakres wykonywanych czynności, podpis osoby wykonującej pracę oraz podpis osoby uprawnionej - potwierdzającej wykonanie ww czynności. Z każdym powinna być podpisana umowa. Praca wolontariuszy musi być zaksięgowana dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania)

   Wkład niefinansowy należy dokumentować tak aby mógł być uznany za dowód księgowy o równoważnej wartości dowodowej, a z zakresu pracy wolontariusza musi wynikać, że brał udział w pracach związanych z realizacją projektu. Jeśli wolontariusz lub członek wykonuje zadania takie jak stali pracownicy, to koszty jego pracy powinny być tożsame ze stawkami obowiązującymi dla tego personelu.
   Wartość wkładu wynikającego z umów barterowych i bezpłatnych umów użyczenia, porozumień z partnerem nie może odbiegać od cen rynkowych, powinna być, gdzie to możliwe, udokumentowana cennikami. Dokumentując umowę barterową należy przedstawić umowę, rachunki lub faktury poświadczające wzajemne świadczenie. Bezpłatne umowy użyczenia muszą być zaksięgowane dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania).

 7. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej do Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 102 (pokój nr 2 – Sekretariat), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2013 r. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną w ww. terminie. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

  2. Do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
   2. statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
   3. sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za 2011 rok, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności;
   4. wykaz imprez zorganizowanych w ostatnich trzech latach;
   5. oświadczenie o braku jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi;
   6. umowa najmu, przyrzeczenia najmu lub użyczenia lokalu niezbędnego do przeprowadzenia zadania.

  3. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela wnioskodawcy.

  4. Oferta winna być zgodna ze statutem organizacji oraz podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów (w tym KRS).

  5. Oferta winna być złożona czytelnie, bez skreśleń i poprawek.

  6. Oferta powinna zawierać szczegółowe dane dotyczące zadania o wsparcie którego ubiega się podmiot, w tym min. nazwiska wykonawców.

  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, rozpatrywana jest tylko ta, która została złożona wcześniej.

  8. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2013 r. i kończy się nie później niż 30 listopada 2013 r.

  9. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i w siedzibie Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

  10. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2013 r.

  11. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników określonych w rozdziale VIII ust. 2;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu zadania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;

  12. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

  13. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, do wglądu w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl).

  2. Złożone oferty wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

  3. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe (0-100 pkt):
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować projekt – 0-10 pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 pkt;
   3. wartość merytoryczna projektu, w tym: proponowana jakość wykonania zadania, wpływ na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Łodzi w kulturze oraz wykorzystanie kultury jako środka do poprawy wizerunku miasta w celu zachęcania ludzi do życia, pracy i spędzania czasu wolnego w Łodzi – 0-35 pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego: im wyższy, tym wyższa punktacja – 0-10 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków ponad te, które zostały uwzględnione we wkładzie niefinansowym – 0-5 pkt
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 0-10 pkt;
   7. planowane przez oferenta działania promocyjne związane z imprezą – 0-10 pkt;
   8. oryginalność projektu lub wpisywanie się go w kulturowe dziedzictwo Łodzi – 0-5 pkt;
   9. miejsce przeprowadzenia imprezy – preferowane: Księży Młyn, Rynek Staromiejski, ul. Piotrkowska – 0-5 pkt;

  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta, przy zachowaniu właściwych proporcji dofinansowania.

  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

  6. Podmioty, których oferty otrzymają dotację zostaną o tym fakcie pisemnie zawiadomione.

  7. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

  9. Dotację otrzymuje oferent, którego oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 proc. punktów. Dotację mogą otrzymać również podmioty, których oferty zajęły dalsze miejsca. Ofety, które uzyskają w ocenie merytorycznej ocenę końcową poniżej 50 proc. punktów nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania.
   Z oferentem, który otrzymał powyżej 70 proc. punktów może zostać zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania na okres 3 lat, przy spełnieniu dodatkowego kryterium 3-etniego doświadczenia w realizacji dużych, cieszących się zainteresowaniem publiczności, imprez kulturalnych.

  10. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

  11. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy zawarte pomiędzy Miastem Łódź, a wybranymi oferentami.

  12. Wszystkie dowody księgowe muszą być wystawione i zapłacone w okresie realizacji zadania, który określa umowa zawarta pomiędzy Miastem Łódź a oferentem.

  13. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.

  14. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

  15. Sprawozdanie powinno być złożone w terminie, który określa umowa, bez skreśleń i poprawek.

  16. Od rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

  17. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

  18. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny.

  19. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie kwotą nie większą niż 50.000 zł realizacji wykonywanych w 2013 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie: wspierania imprez kulturalnych, edukacji kulturalnej na rzecz dzieci i młodzieży, wspierania realizacji przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki wielkich twórców kultury łódzkiej, wymiany dorobku, informacji i doświadczeń z zakresu kultury, badania sektora kultury
Treść:

2012-12-11
ostatnia aktualizacja: 2013-03-01

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3451/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 10 grudnia 2012 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie kwotą nie większą niż 50.000 zł realizacji wykonywanych w 2013 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie:

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

  1. Wspieranie imprez kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki.
  2. Edukacja kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży, w tym promocja dokonań artystycznych, działania włączające dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem.
  3. Wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+.
  4. Wspieranie realizacji przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki wielkich twórców kultury łódzkiej.
  5. Wymiana dorobku, informacji i doświadczeń z zakresu kultury.
  6. Badania sektora kultury – diagnoza z zakresu uczestnictwa w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem: profilu uczestnika, form uczestnictwa, preferowanych: dziedzin kultury i wydarzeń kulturalnych oraz przeszkód w uczestnictwie w obszarze kultury.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań – 600.000,00.zł
  Termin realizacji zadań – od 1 marca 2013 r. do 10 grudnia 2013 r.
  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe Nr 1,2,3,4,5,6 i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   Na organizację imprez na kwotę nie większą niż 50.000 zł w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono w 2011 r. kwotę 959 970,30 zł.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe Nr 1,2,3,4,5,6 i związanych z nimi kosztach ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Na organizację imprez na kwotę nie większą niż 50.000 zł w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono w 2012 r. kwotę 544.400,00 zł.

 2. Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert zwanym dalej „konkursem” mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki, min.:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   5. dysponują bazą lokalową (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia) umożliwiającą realizację zadania;
   6. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami.

  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 20% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny oferenta stanowią:
   • środki finansowe - nie mniej niż 70% wkładu własnego;
   • wkład pozafinansowy w postaci umów barterowych i bezpłatnych umów użyczenia – nie więcej niż 25% wkładu własnego. Dokumentując umowę barterową należy przedstawić umowę, rachunki lub faktury poświadczające wzajemne świadczenie. Bezpłatne umowy użyczenia muszą być zaksięgowane dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania);
   • wkład w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków stowarzyszenia – nie więcej niż 5% wkładu własnego. Praca wolontariuszy musi być zaksięgowana dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania).

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.

  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5 tys. zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Wkładem własnym mogą być tylko koszty kwalifikowane.
  Koszty będą uznane za kwalifikowane wtedy, gdy:
  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
  2. są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
  3. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych, m.in. czynszu, rachunków telefonicznych, wynagrodzeń pracowników etatowych – np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego lub innego pracownika, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania niezwiązane z obsługą projektu),
  4. zostaną poniesione w czasie realizacji zadania i będą zapisane w księgach Zleceniobiorcy zgodnie z zasadami księgowości, kompletne, wolne od błędów rachunkowych,
  5. zostaną zapłacone w terminie realizacji zadania,
  6. są realizowane zgodnie z prawem zamówień publicznych,
  7. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi,

  Koszty kwalifikowane dzielą się na:
  1. Osobowe:
   1. honoraria i umowy cywilno-prawne zawarte z realizatorami i wykonawcami zadania,
   2. umowy o pracę pracowników organizacji realizującej zadanie. Zatrudnienie tych osób może odbywać się na zasadzie czasowego oddelegowania pracownika. Dokumentem potwierdzającym wykonywanie zadań przez pracownika oddelegowanego do prac związanych z realizacją zadania jest karta ewidencji czasu pracy. Karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko pracownika, datę wykonywanej pracy, liczbę przepracowanych godzin, zakres wykonywanych czynności, podpis pracownika oraz podpis osoby uprawnionej - potwierdzającej wykonanie ww. czynności.

   Koszty wynagrodzeń brutto pracowników uznaje się za kwalifikowane, jeżeli: okres oddelegowania lub zatrudnienia mieści się w terminie realizacji zadania i zakres zadań pracownika dotyczy bezpośrednio i wyłącznie jego realizacji.

  2. Obsługi wydarzeń:
   1. koszty obsługi wydarzeń artystycznych, przedsięwzięć,
   2. koszty materiałów,
   3. koszty wynajmu sal i pomieszczeń,
   4. koszty wynajmu i obsługi niezbędnego sprzętu,
   5. nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.,
   6. koszty związane z promocją, informacją i reklamą (np.: druk broszur, folderów, plakatów),
   7. koszty podróży służbowych, przejazdów,
   8. koszty obsługi księgowej,
   9. koszty energii, telefonów, czynszu w części dotyczącej realizacji zadania,
   10. pozostałe koszty wnikające ze specyfiki realizacji zadania, poniesione i zapłacone w terminie jego realizacji.
   W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (czynsz, prąd, telefon), w którym Zleceniobiorca prowadzi inną, nie związaną z zadaniem działalność, do zadania może być wliczona tylko część wydatku przypadająca na jego realizację. Sposób wyliczenia należy przechowywać wraz z całą dokumentacją finansową zadania i przedłożyć na wezwanie przy rozliczeniu zadania. W przypadku braku tych wyliczeń wydatki te są automatycznie niekwalifikowane.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Koszty niekwalifikowane to wydatki na:
  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
  2. budowa, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych;
  4. działalność gospodarcza;
  5. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu;

 6. Koszty finansowane z dotacji i wkładu własnego.

  1. Koszty zadania finansowane z dotacji:
   1. koszty osobowe, które nie mogą ulec zwiększeniu w trakcie realizacji zadania,
   2. koszty obsługi wydarzeń.

   Płatnicy VAT powinni przedstawić kosztorys w kwotach netto i w kwotach netto rozliczyć zadanie.

  2. Wkład własny może mieć charakter finansowy i niefinansowy.
   Wkładem finansowym są środki pieniężne własne lub środki pozyskane z innych źródeł. Mogą to być również inne środki publiczne, o ile pochodzą spoza Urzędu Miasta Łodzi.
   Wkład niefinansowy bezpośrednio związany z realizacją zadania to praca wolontariuszy i praca społeczna członków. Pracę wolontariuszy i pracę członków na rzecz projektu należy dokumentować na podstawie karty ewidencji czasu pracy. Praca musi być kosztem kwalifikowanym. Karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę wykonywanej pracy, liczbę przepracowanych godzin, stawkę godzinową zakres wykonywanych czynności, podpis osoby wykonującej pracę oraz podpis osoby uprawnionej - potwierdzającej wykonanie ww. czynności. Z każdym powinna być podpisana umowa. Praca wolontariuszy musi być zaksięgowana dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania).

   Wkład niefinansowy należy dokumentować tak aby mógł być uznany za dowód księgowy o równoważnej wartości dowodowej, a z zakresu pracy wolontariusza musi wynikać, że brał udział w pracach związanych z realizacją projektu. Jeśli wolontariusz lub członek wykonuje zadania takie jak stali pracownicy, to koszty jego pracy powinny być tożsame ze stawkami obowiązującymi dla tego personelu.
   Wartość wkładu wynikającego z umów barterowych i bezpłatnych umów użyczenia, porozumień z partnerem nie może odbiegać od cen rynkowych, powinna być, gdzie to możliwe, udokumentowana cennikami. Dokumentując umowę barterową należy przedstawić umowę, rachunki lub faktury poświadczające wzajemne świadczenie. Bezpłatne umowy użyczenia muszą być zaksięgowane dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania).

 7. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursów ofert składane są: - w postaci papierowej do Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych, ul. Piotrkowska 102 pok. 2 (sekretariat), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2013 r.
   Każda oferta dotycząca odrębnego zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

  2. Do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
   2. statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
   3. sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za 2011 rok, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności;
   4. oświadczenie o braku jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi;
   5. umowa najmu, przyrzeczenia najmu lub użyczenia lokalu niezbędnego do przeprowadzenia zadania.

  3. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być potwierdzone podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela wnioskodawcy.

  4. Oferta winna być zgodna ze statutem organizacji oraz podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów (w tym KRS).

  5. Oferta winna być złożona czytelnie, bez skreśleń i poprawek.

  6. Oferta powinna zawierać szczegółowe dane dotyczące zadania o wsparcie którego ubiega się podmiot, w tym min. nazwiska wykonawców.

  7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zadanie. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, rozpatrywana jest tylko ta, która została złożona wcześniej.

  8. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2013 r. i kończy się nie później niż 10 grudnia 2013 r.

  9. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl) i w siedzibie Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

  10. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2013 r.

  11. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników określonych w rozdziale VIII ust. 2;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu zadania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;

  12. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

  13. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, do wglądu w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl).

  2. Złożone oferty wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

  3. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe (0-80 pkt):
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować projekt – 0-10 pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 pkt;
   3. wartość merytoryczna projektu, w tym: proponowana jakość wykonania zadania, wpływ na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Łodzi w kulturze oraz wykorzystanie kultury jako środka do poprawy wizerunku miasta w celu zachęcania ludzi do życia, pracy i spędzania czasu wolnego w Łodzi – 0-30 pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego: im wyższy, tym wyższa punktacja – 0-10 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków ponad te, które zostały uwzględnione we wkładzie niefinansowym – 0-5 pkt
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 0- 10 pkt;
   7. planowane przez oferenta działania promocyjne związane z wydarzeniem – 0-5 pkt;

  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta. przy zachowaniu właściwych proporcji dofinansowania.

  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Podmioty, których oferty otrzymają dotację zostaną o tym fakcie pisemnie zawiadomione.

  6. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

  8. Dotację otrzymuje oferent, którego oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 proc. punktów. Dotację mogą otrzymać również podmioty, których oferty zajęły dalsze miejsca. Oferty, które uzyskają w ocenie merytorycznej ocenę końcową poniżej 50 proc. punktów nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania.

  9. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

  10. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy zawarte pomiędzy Miastem Łódź, a wybranymi oferentami.

  11. Wszystkie dowody księgowe muszą być wystawione i zapłacone w okresie realizacji zadania, który określa umowa zawarta pomiędzy Miastem Łódź a oferentem.

  12. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.

  13. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.

  14. Sprawozdanie powinno być złożone w terminie, który określa umowa, bez skreśleń i poprawek.

  15. Od rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

  16. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

  17. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny.

  18. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2013 r.
Treść:

2012-12-07
ostatnia aktualizacja: 2013-01-18

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3431/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 5 grudnia 2012 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie:

 1. Nazwa zadania: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: do 180 000 zł.
  Termin realizacji zadania: 11–24 lutego 2013 r.

  1. Działanie 1): Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2013 r. w formie zajęć zamkniętych.

  2. Działanie 2): Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2013 r. w formie zajęć otwartych.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania 1) – do 60 000 zł.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania 2) – do 120 000 zł.

  1. W 2011 roku przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotację na realizację w/w działań w wysokości 226 000 zł.

  2. W 2012 roku przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotację na realizację w/w działań w wysokości 271 444 zł.

 2. Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   5. dysponują bazą lokalową (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia), umożliwiającą realizację zadania;
   6. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami.

  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 10% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.

  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności anektowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5 tys. złotych. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

  3. Ustala się wymagania dotyczące merytorycznej zawartości oferty:

   w działaniu 1: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2013 r. w formie zajęć zamkniętych:
   1. liczba dzieci – co najmniej grupa 20-osobowa;
   2. przynajmniej jeden ciepły posiłek w ciągu trwania zajęć;
   3. organizacja wypoczynku odbywać się może w trzech kategoriach: artystycznej, sportowej lub poznawczej;
   4. metody i formy pracy dostosowane będą dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych;
   5. zapewnione zostaną co najmniej dwa wyjścia w teren w ciągu jednego tygodnia zajęć;
   6. zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem obiektów sportowych i kulturalnych Miasta;
   7. zajęcia prowadzone będą w godz. 8.00 – 16.00;
   8. udział w zajęciach nieodpłatny;
   9. wynagrodzenie dla opiekunów grup w okresie 10 dni – z przyznanej dotacji nie może przekroczyć kwoty 700 zł brutto;
   10. do oferty należy dołączyć informację o kwalifikacjach specjalistów, opiekunów i osób prowadzących zajęcia.

   w działaniu 2: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2013 r. w formie zajęć otwartych:
   1. liczba dzieci – dowolna;
   2. organizacja wypoczynku odbywać się może w trzech kategoriach: artystycznej, sportowej lub poznawczej;
   3. metody i formy pracy dostosowane będą dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych;
   4. zapewnione zostaną co najmniej dwa wyjścia w teren w ciągu jednego tygodnia zajęć;
   5. zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem obiektów sportowych i kulturalnych Miasta;
   6. zajęcia trwać będą minimum 5 godzin dziennie;
   7. udział w zajęciach nieodpłatny;
   8. wynagrodzenie dla opiekunów grup w okresie 10 dni – z przyznanej dotacji nie może przekroczyć kwoty 700 zł brutto;
   9. do oferty należy dołączyć informację o kwalifikacjach specjalistów, opiekunów i osób prowadzących zajęcia.

 4. Koszty kwalifikowane.

  1. Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia.

  2. Koszty materiałów do prowadzenia zajęć.

  3. Koszty wynajmu i obsługi sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć.

  4. Koszty materiałów związanych z promocją i informacją.

  5. Koszty obsługi księgowej.

  6. Koszty koordynacji zadania.

  7. Koszty energii, telefonów, czynszu w części dotyczącej realizacji zadania.

  W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty w lokalu, w którym Zleceniobiorca prowadzi inną, nie związaną z zadaniem działalność, do zadania może być wliczona tylko część wydatku przypadająca na jego realizację. Sposób wyliczenia należy przechowywać wraz z całą dokumentacją finansową zadania i przedłożyć na wezwanie przy rozliczeniu zadania. W przypadku braku tych wyliczeń wydatki te będą automatycznie uznane za niekwalifikowane.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Wszystkie pozostałe koszty.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B, pokój nr 116, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Każda oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania i działania, którego dotyczy oferta.

  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 11 lutego 2013 r. i kończy się nie później niż 24 lutego 2013 r.

  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl), pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uml.lodz.pl) i na portalu Łódź Aktywnych Obywateli (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B, pokój nr 204.

  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu zadania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze.

  5. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, do wglądu w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B, pokój 204, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).

  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – 0-8 pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – 0-10 pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – 0-7 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-6 pkt;
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 0-4 pkt;

  3. Maksymalna liczba punktów w działaniach 1 i 2 wynosi 45. Oferty, które uzyskają poniżej 15 pkt nie będą dotowane.

  4. Przy obliczaniu wysokości dotacji Komisja Konkursowa stosować będzie następujące zasady:
   1. pięć najwyżej ocenionych ofert – kwota dotacji wynosi 100% wnioskowanej kwoty;
   2. następnych pięć ofert – kwota dotacji wynosi 80% wnioskowanej kwoty;
   3. następnych pięć ofert – kwota dotacji wynosi 60% wnioskowanej kwoty;
   4. następnych pięć ofert – kwota dotacji wynosi 40% wnioskowanej kwoty, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na działanie;
   5. o kolejności na liście dotacyjnej ofert (o jednakowej liczbie uzyskanych punktów) decyduje nr ID oferty nadawany w kolejności składania ofert.

  5. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji działania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji działania przez oferenta.

  6. Przy podpisaniu umowy w działaniu 1 konieczne jest złożenie kopii zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku Kuratorowi Oświaty.

  7. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (www.bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

  8. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

  9. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny.

  10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B, pokój 204, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym (www.bip.uml.lodz.pl), na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42 638-48-26.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Konkurs studencki na "Projekt Szopki Bożonarodzeniowej na Placu Katedralnym w Łodzi w 2013 r."
Treść:

2012-10-04
ostatnia aktualizacja: 2013-01-15

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą zaprasza do udziału w konkursie studenckim na "Projekt Szopki Bożonarodzeniowej na Placu Katedralnym w Łodzi w 2013 r."

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą informuje, że w konkursie na „Projekt Szopki Bożonarodzeniowej na Placu Katedralnym w Łodzi” wyłoniono zwycięską koncepcję oznaczoną kodem 119117, której autorkami są p. Joanna Lewańska oraz p. Joanna Krowiranda.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej >>>

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie wspierania osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego
Treść:

2012-12-05
Ostatnia aktualizacja: 2013-01-03

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3424/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 5 grudnia 2012 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

 1. Wspierania osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 48.000 zł;

  – termin realizacji zadania: od 02 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

  1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określonego powyżej wyniosła w 2011 roku: łącznie 0,00 zł, (w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 0,00 zł.).

  2. W 2012 r. do tej pory na te działania wydatkowano kwotę: 36.000 zł (w formie dotacji).
   W ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie: 48.000 zł.

 2. Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki, m.in.:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   5. dysponują bazą lokalową (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia), umożliwiającą realizację zadania;
   6. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami.

  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, jak również nie może być wyższa niż 48.000 zł, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.

  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. Przesunięcia należy później uzasadnić w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  • koszty wynagrodzenia tłumaczy języka migowego;
  • koszty utrzymania systemu – serwery, łącze internetowe, serwis.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  • koszty pracy wolontariuszy.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert składane są:

   • w postaci papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2012 r. do godziny 15.00. Każda oferta dotycząca ww. zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta.

  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 02 stycznia 2013 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2013 r.
   Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009 (parter).

  3. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu zadania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które w 2013 r. będzie dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta Łodzi;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze.

  4. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie do wglądu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, pok. 009 (parter), pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).

  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – skala ocen 0-4 pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-4 pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – skala ocen 0-4 pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – skala ocen 0-4 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – skala ocen 0-3 pkt;
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – skala ocen 0-3 pkt.

  3. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.

  4. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

  5. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

  6. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny.

  7. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania

  1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.

  2. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.

  3. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w pok. 009, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. (42) 638-45-43.

Pliki do pobrania:

 • Formularz oferty realizacji zadania publicznego [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego [>>>.doc] [>>>.pdf]

Wyniki konkursu >>>

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu nowej organizacji sieci szkół i placówek oświatowych”
Treść:

2012-11-29
ostatnia aktualizacja: 2013-04-18

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3373/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 29 listopada 2012 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących
projektu „Planu nowej organizacji sieci szkół i placówek oświatowych”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Planu nowej organizacji sieci szkół i placówek oświatowych”, zwany dalej Projektem.

Konsultacje mają na względzie poinformowanie opinii publicznej o przygotowywanym Projekcie oraz zebranie propozycji i opinii dotyczących Projektu, które zostaną wykorzystane w dalszych etapach pracy nad nim.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 14 grudnia 2012 r. do dnia 21 grudnia 2012 r. do godziny 16.00 w formie:

 1. dwóch otwartych spotkań z mieszkańcami miasta Łodzi umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego Projektu, a także wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu; spotkania na temat projektu „Planu nowej organizacji sieci szkół i placówek oświatowych” odbędą się w dniach 17 i 20 grudnia 2012 r. w budynku Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 w Dużej Sali Obrad, w godz. 17.00-20.00;

 2. przyjmowania propozycji i opinii na piśmie, a także drogą elektroniczną na formularzu konsultacyjnym, który będzie dostępny:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki: „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”);
  • w sekretariacie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305;
  • podczas spotkań, o których mowa w pkt 1.

Projekt „Planu nowej organizacji sieci szkół i placówek oświatowych” udostępniony będzie nie później niż w dniu 29 listopada 2012 r.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/;
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki: „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”);
 • w sekretariacie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 • do sekretariatu Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305;
 • rogą elektroniczną na adres edukacja_konsultacje@uml.lodz.pl;
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://forum.samorzad.lodz.pl.

Uwaga: Zakres negocjowalny jest ograniczony obowiązującym prawem, w szczególności ustawą o systemie oświaty.

Ze względu na potrzebę odpowiedniego przygotowania sali do spotkań, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w nich najlepiej do dnia 6 grudnia 2012 r., poprzez przekazanie wiadomości mailem na adres: edukacja@uml.lodz.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: (42) 638-48-04.

Propozycje i opinie:

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas otwartych spotkań);
 • złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 14 grudnia 2012 r. albo w dniu 21 grudnia 2012 r. po godzinie 16.00;
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany dotychczasowej nazwy przystanku kolejowego Łódź Radogoszcz
Treść:

2012-11-29
ostatnia aktualizacja: 2013-03-06

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3376/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 29 listopada 2012 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany dotychczasowej nazwy przystanku kolejowego Łódź Radogoszcz.

Przedmiotem konsultacji jest zmiana nazwy przystanku kolejowego Łódź Radogoszcz, zwanego dalej Przystankiem.

Konsultacje mają na uwadze zebranie od mieszkańców miasta Łodzi propozycji i opinii do przedmiotu konsultacji, które zostaną wykorzystane przy podjęciu decyzji o zmianie bądź zachowaniu dotychczasowej nazwy Przystanku.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 grudnia 2012 r. do dnia 20 grudnia 2012 r. do godziny 16.00 w formie:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Łodzi umożliwiającego wyrażanie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu; spotkanie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2012 r. w budynku Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w Dużej Sali Obrad w godz. 17.00-19.00.
 2. zbierania propozycji i opinii na piśmie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można przekazać:
  • drogą elektroniczną na adres konsultacjeprzystanek@zdit.uml.lodz.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź,
  • bezpośrednio do Zarządu Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, pok. 208, w godzinach pracy urzędu.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny do pobrania:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”),
 • w Zarządzie Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, pok. 208, w godzinach pracy urzędu.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, wraz z uzasadnieniem, dostępny będzie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”),
 • w Zarządzie Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, pok. 208, w godzinach pracy urzędu.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://www.forum.samorzad.lodz.pl.

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do jednego z zaproponowanych wariantów nazwy Przystanku.

Propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 14 grudnia 2012 r. i po godzinie 16.00 w dniu 20 grudnia 2012 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania)
nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji społecznych:

Konkurs na opracowanie koncepcji merytorycznej i organizacyjnej widowiska multimedialnego oraz pokazu sztucznych ogni w ramach przedsięwzięcia „Sylwester Miejski 2012” w Łodzi oraz wyprodukowanie materiału programowego z Sylwestra w Łodzi i jego transmisja na żywo w telewizji
Treść:

2012-10-31

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą informuje o ogłoszeniu Konkursu na opracowanie koncepcji merytorycznej i organizacyjnej widowiska multimedialnego oraz pokazu sztucznych ogni w ramach przedsięwzięcia „Sylwester Miejski 2012” w Łodzi oraz wyprodukowanie materiału programowego z Sylwestra w Łodzi i jego transmisja na żywo w telewizji.

Pliki do pobrania:

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 3242/VI/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie koncepcji merytorycznej i organizacyjnej widowiska multimedialnego oraz pokazu sztucznych ogni w ramach przedsięwzięcia „Sylwester Miejski 2012” w Łodzi oraz wyprodukowanie materiału programowego z Sylwestra w Łodzi i jego transmisja na żywo w telewizji oraz powołania Komisji Konkursowej
 • Formularz oferty [>>>.doc] [>>>.pdf]


2012-11-15

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą informuje, że w konkursie na opracowanie koncepcji merytorycznej i organizacyjnej widowiska multimedialnego oraz pokazu sztucznych ogni w ramach przedsięwzięcia „Sylwester Miejski 2012” w Łodzi oraz wyprodukowanie materiału programowego z Sylwestra w Łodzi i jego transmisja na żywo w telewizji wyłoniono zwycięską koncepcję, którą przedstawiła Agencja Impresaryjna Igo Art z siedzibą w Łodzi przy ul. Św. Franciszka 72. Koncepcja uzyskała akceptację Prezydenta Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2012-12-10

Ogłoszenie

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy informuje, że w dniu 19 grudnia 2012 roku o godzinach 9.00, 11.00, 13.00 w sali 114 w budynku Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Górna Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 259,37 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018 tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do realizacji działań w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie miasta Łodzi
Treść:

2012-11-29

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3355/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 26 listopada 2012 r.

Ogłoszenie o konkursie

Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza konkurs na wybór Partnera do realizacji działań w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie miasta Łodzi.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji działań mogą zapoznać się z regulaminem konkursu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 334 (tel.: 42 638-47-34) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Zakres planowanych działań profilaktyki próchnicy

 1. Działania skierowane będą do populacji ok. 60 tys. dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie miasta Łodzi.

 2. Działania realizowane będą w okresie od grudnia 2012 r. do czerwca 2014 r.

 3. Działania obejmować będą:
  • edukację dzieci w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej i zasad żywienia korzystnego dla zdrowego uzębienia,
  • przekazanie informacji o możliwości przeprowadzenia oceny stanu uzębienia dziecka oraz uzyskanie pisemnej zgody rodzica/opiekuna na przeprowadzenie oceny stanu uzębienia dziecka,
  • przeprowadzenie oceny stanu uzębienia dzieci (badania przesiewowe) na terenie placówek: przedszkoli, szkół podstawowych, domów dziecka na terenie Łodzi z zachowaniem zasad sanitarno-higienicznych,
  • przekazanie pisemnej informacji o stanie uzębienia dziecka jego rodzicom/opiekunom,
  • zabezpieczenie lub wskazanie możliwości leczenia w ramach kontraktu z NFZ dzieci z próchnicą wykrytą podczas badań przesiewowych,
  • przygotowanie oferty edukacyjnej nt. profilaktyki próchnicy dla rodziców/opiekunów dzieci objętych działaniami.

 4. W konkursie na wybór Partnera do realizacji działań w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Miasta Łodzi mogą brać udział podmioty, które:
  • przedstawią ogólne ramy merytoryczne i metodologię działań,
  • zapewnią kadrę o odpowiednich kwalifikacjach i możliwości techniczne pozwalające na dokonanie oceny stanu uzębienia dziecka,
  • posiadają doświadczenie w realizacji działań w ww. zakresie.
Oferta powinna zawierać:
 • dane Partnera (imię, nazwisko i adres lub firmę oraz adres siedziby, telefon, e-mail,
 • charakterystykę Partnera z podaniem obszaru dotychczasowego działania oraz doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć,
 • informacje nt. możliwości techniczno-organizacyjnych oraz zasobów kadrowych umożliwiających realizację zadania,
 • oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Partnera.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, III p. pok. 334, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, do godz. 15.00.

Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia konkursu bez wyboru którejkolwiek z ofert, jak również zawieszenia konkursu na każdym jego etapie. Partnerowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Urzędu Miasta Łodzi z tego tytułu.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Łodzi świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.)
Treść:

2013-01-31

Informacja o unieważnieniu konkursu >>>


2012-11-22
ostatnia aktualizacja: 2013-01-04

Ogłoszenie o konkursie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Łodzi
świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.).

 1. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu zawarte są w „Regulaminie konkursu”
 2. .

 3. Regulamin oraz pozostałe dokumenty znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uml.lodz.pl w zakładce KONKURSY.


 4. Ofertę należy złożyć:

  Urząd Miasta Łodzi
  Departament Gospodarowania Majątkiem
  Wydział Majątku Miasta
  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, pok. 455

  Termin składania ofert upływa w dniu 6 grudnia 2012 r. o godz 14.00

 5. Zlecający zastrzega sobie prawo do:
  1. dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu ich składania;
  2. unieważnienia lub odstąpienia od Konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie jednak nie po rozstrzygnięciu Konkursu i po zawiadomieniu o tym Oferenta, który uzyskał najwyższą ilość punktów.

 6. Osoby upoważnione do udzielania wyjaśnień:
  1. Pani Agnieszka Graszka tel. +48 42 638-43-99; w godz. od 9.00 do 15.00
   e-mail: a.graszka@uml.lodz.pl
  2. Pani Paulina Hubluk–Podgórska tel. +48 42 638-43-41 w godz. od 9.00 do 15.00
   e-mail: p.hubluk@uml.lodz.pl

Prezydent Miasta Łodzi
/-/ Hanna Zdanowska

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w związku z przystąpieniem do opracowywania koncepcji rozbudowy i budowy Trasy Górna Etap III na odcinku od ulicy Rzgowskiej do ulicy Konstytucyjnej z analizą podłączenia do węzła Romanów na autostradzie A1
Treść:

2012-11-14
ostatnia aktualizacja: 2013-02-14

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3298/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 13 listopada 2012 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z przystąpieniem do opracowywania koncepcji rozbudowy i budowy Trasy Górna Etap III na odcinku od ulicy Rzgowskiej do ulicy Konstytucyjnej z analizą podłączenia do węzła Romanów na autostradzie A1.

Przedmiotem konsultacji są warianty koncepcji przygotowane przez Biuro Projektów A-Propol s.c.

Konsultacje mają na względzie w szczególności:

 • poinformowanie szerokiej opinii publicznej o przygotowywanej koncepcji rozbudowy i budowy Trasy Górna Etap III na odcinku od ulicy Rzgowskiej do ulicy Konstytucyjnej z analizą podłączenia do węzła Romanów na autostradzie A1– potrzebie jej powstania, warunkach w zakresie odwodnienia, oświetlenia, obiektów inżynierskich, sygnalizacji świetlnych, usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną;
 • zebranie propozycji i opinii od mieszkańców miasta Łodzi dotyczących wariantów koncepcji opracowanych przez Biuro Projektów A-Propol s.c.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 29 listopada 2012 r. do dnia 10 grudnia 2012 r. do godz. 16.00, w formie:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Łodzi umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu; spotkanie odbędzie się w dniu 30 listopada 2012 r. w budynku Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w Dużej Sali Obrad w godz. 17.00-19.00,

 2. składania propozycji i opinii na piśmie, także drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym, który będzie dostępny:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”),
  • na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu pod adresem internetowym http://www.zdit.uml.lodz.pl/,
  • w Kancelarii Zarządu Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175 (II piętro, pok. 208),
  • w trakcie otwartego spotkania, o którym mowa w pkt 1.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 • drogą elektroniczną na adres: konsultacje_gorna@zdit.uml.lodz.pl,
 • do Kancelarii Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 175 (II piętro pok. 280),
 • drogą korespondencyjną na adres: Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź,
 • w trakcie otwartego spotkania, o którym mowa w pkt 1.

W czasie trwania konsultacji czynne jest forum internetowe pod adresem http://forum.samorzad.lodz.pl

Uwaga!
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do wyboru jednego z trzech opracowanych wariantów Koncepcji rozbudowy i budowy Trasy Górna Etap III na odcinku od ulicy Rzgowskiej do ulicy Konstytucyjnej z analizą podłączenia do węzła Romanów na autostradzie A1.

Propozycje i opinie:

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Łodzi),
 • złożone na formularzu konsultacyjnym, z datą wpływu przed dniem 29 listopada 2012 r. albo po godz. 16.00 w dniu 10 grudnia 2012 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem
nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji społecznych: