Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2013 r.

Ogólnopolski konkurs na projekt pokrywy (włazu) promującej miasto Łódź
Treść:

2013-10-15

Konkurs

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza ogólnopolski konkurs na projekt pokrywy (włazu)
promującej miasto Łódź

Pokrywa kanalizacyjna jest wykorzystywana na świecie jako nośnik promocji oraz jako element artystyczny z pogranicza sztuki użytkowej. Ozdobne pokrywy, opatrzone logo miejsca, wydarzenia czy postaci wraz z herbem lub logo miasta będą turystyczną atrakcją promującą miasto Łódź.
Projekt pokrywy musi uwzględniać parametry urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz wykonania formy i odlewów żeliwnych.

Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski zasięg i skierowany jest do osób pełnoletnich. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs rozpoczyna się 14 października 2013 i trwa do 31 grudnia 2013 r.
Przez cały czas trwania konkursu prace konkursowe można składać w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres:
Urząd Miasta Łodzi, Departament Infrastruktury i Lokali,
Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni do 31 stycznia 2014 r.
W konkursie zostaną przyznane nagrody:
3000 zł za zajęcie I miejsca
2000 zł za zajęcie II miejsca
1000 zł za zajęcie III miejsca.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w konkursie i oceny projektów znajdują się w Zarządzeniu Nr 5049/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 października 2013 r.

Pliki do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Zarządzenie Nr 5049/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 08 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt pokrywy promującej Miasto Łódź stosowanej na włazach studni rewizyjnych sieci kanalizacyjnej, włazach na komorach wodociągowych oraz skrzynkach wodociągowych
Konkurs na "Opracowanie koncepcji merytorycznej i organizacyjnej wydarzeń promujących Łódź, jako Centrum Przemysłów Kreatywnych w zakresie mody w 2014 r."
Treść:

2013-12-18

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą informuje o ogłoszeniu konkursu na "Opracowanie koncepcji merytorycznej i organizacyjnej wydarzeń promujących Łódź, jako Centrum Przemysłów Kreatywnych w zakresie mody w 2014 r."

Pliki do pobrania:

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5474/VI/13 w sprawie ogłoszenia konkursu na "Opracowanie koncepcji merytorycznej i organizacyjnej wydarzeń promujących Łódź, jako Centrum Przemysłów Kreatywnych w zakresie mody w 2014 r." oraz powołania Komisji Konkursowej
 • Formularz zgłoszeniowy [>>>.doc] [>>>.pdf]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie kwotą nie większą niż 50.000 zł realizacji wykonywanych w 2014 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Treść:

2013-12-13
ostatnia aktualizacja: 2014-02-28

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5458/VI/13
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie kwotą nie większą niż 50.000 zł realizacji wykonywanych w 2014 r. zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie:

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.
  1. Wspieranie imprez kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki;
  2. Edukacja kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży, w tym promocja dokonań artystycznych, działania włączające dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem;
  3. Wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+;
  4. Wspieranie realizacji przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki wielkich twórców kultury łódzkiej;
  5. Wymiana dorobku, informacji i doświadczeń z zakresu kultury.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań – 600.000,00.zł

  Termin realizacji zadań – od 15 marca 2014 r. do 10 grudnia 2014 r.

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe Nr: 1 - 5 i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Na organizację imprez na kwotę nie większą niż 50.000 zł w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono w 2012 r. kwotę 544.400,00 zł.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe Nr: 1 - 5 i związanych z nimi kosztach ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Na organizację imprez na kwotę nie większą niż 50.000 zł w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono w 2013 r. kwotę 583 000,00 zł. 2. Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert zwanym dalej „konkursem” mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki, min.:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   5. dysponują bazą lokalową (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia) umożliwiającą realizację zadania;
   6. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 20% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie. Wkład własny oferenta stanowią:
   • środki finansowe własne i pozyskane - nie mniej niż 70% wkładu własnego;
   • wkład pozafinansowy w postaci umów barterowych i bezpłatnych umów użyczenia – nie więcej niż 25% wkładu własnego. Dokumentując umowę barterową należy przedstawić umowę, rachunki lub faktury poświadczające wzajemne świadczenie. Bezpłatne umowy użyczenia muszą być zaksięgowane dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania);
   • wkład w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków stowarzyszenia – nie więcej niż 5% wkładu własnego. Praca wolontariuszy musi być zaksięgowana dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania).

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5 tys. zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Wkładem własnym mogą być tylko koszty kwalifikowane.

  Koszty będą uznane za kwalifikowane wtedy, gdy:

  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
  2. są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;
  3. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych, m.in. czynszu, rachunków telefonicznych, wynagrodzeń pracowników etatowych – np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego lub innego pracownika, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania niezwiązane z obsługą projektu);
  4. zostaną poniesione w czasie realizacji zadania i będą zapisane w księgach Zleceniobiorcy zgodnie z zasadami księgowości, kompletne, wolne od błędów rachunkowych;
  5. zostaną zapłacone w terminie realizacji zadania;
  6. są realizowane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
  7. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi.

  Koszty kwalifikowane dzielą się na:

  1. Osobowe:
   1. honoraria i umowy cywilno-prawne zawarte z realizatorami i wykonawcami zadania,
   2. umowy o pracę pracowników organizacji realizującej zadanie. Zatrudnienie tych osób może odbywać się na zasadzie czasowego oddelegowania pracownika. Dokumentem potwierdzającym wykonywanie zadań przez pracownika oddelegowanego do prac związanych z realizacją zadania jest karta ewidencji czasu pracy. Karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko pracownika, datę wykonywanej pracy, liczbę przepracowanych godzin, zakres wykonywanych czynności, podpis pracownika oraz podpis osoby uprawnionej - potwierdzającej wykonanie ww. czynności.

   Koszty wynagrodzeń brutto pracowników uznaje się za kwalifikowane, jeżeli: okres oddelegowania lub zatrudnienia mieści się w terminie realizacji zadania i zakres zadań pracownika dotyczy bezpośrednio i wyłącznie jego realizacji.

  2. Obsługi wydarzeń:
   1. koszty obsługi wydarzeń artystycznych, przedsięwzięć,
   2. koszty materiałów,
   3. koszty wynajmu sal i pomieszczeń,
   4. koszty wynajmu i obsługi niezbędnego sprzętu,
   5. nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.,
   6. koszty związane z promocją, informacją i reklamą (np.: druk broszur, folderów, plakatów),
   7. koszty podróży służbowych, przejazdów,
   8. koszty obsługi księgowej,
   9. koszty energii, telefonów, czynszu w części dotyczącej realizacji zadania,
   10. pozostałe koszty wnikające ze specyfiki realizacji zadania, poniesione i zapłacone w terminie jego realizacji.

   W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (czynsz, prąd, telefon), w którym Zleceniobiorca prowadzi inną, nie związaną z zadaniem działalność, do zadania może być wliczona tylko część wydatku przypadająca na jego realizację. Sposób wyliczenia należy przechowywać wraz z całą dokumentacją finansową zadania i przedłożyć na wezwanie przy rozliczeniu zadania. W przypadku braku tych wyliczeń wydatki te są automatycznie niekwalifikowane.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Koszty niekwalifikowane to wydatki na:

  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
  2. budowa, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów,
  3. zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych,
  4. działalność gospodarcza,
  5. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu.

 6. Koszty finansowane z dotacji i wkładu własnego.

  1. Koszty zadania finansowane z dotacji:
   1. koszty osobowe, które nie mogą ulec zwiększeniu w trakcie realizacji zadania,
   2. koszty obsługi wydarzeń.

   Płatnicy VAT powinni przedstawić kosztorys w kwotach netto i w kwotach netto rozliczyć zadanie.

  2. Wkład własny może mieć charakter finansowy i niefinansowy.

   Wkładem finansowym są środki pieniężne własne lub środki pozyskane z innych źródeł. Mogą to być również inne środki publiczne, o ile pochodzą spoza Urzędu Miasta Łodzi.
   Wkład niefinansowy bezpośrednio związany z realizacją zadania to praca wolontariuszy i praca społeczna członków. Pracę wolontariuszy i pracę członków na rzecz projektu należy dokumentować na podstawie karty ewidencji czasu pracy. Praca musi być kosztem kwalifikowanym. Karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę wykonywanej pracy, liczbę przepracowanych godzin, stawkę godzinową zakres wykonywanych czynności, podpis osoby wykonującej pracę oraz podpis osoby uprawnionej - potwierdzającej wykonanie ww. czynności. Z każdym powinna być podpisana umowa. Praca wolontariuszy musi być zaksięgowana dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania).

   Wkład niefinansowy należy dokumentować tak aby mógł być uznany za dowód księgowy o równoważnej wartości dowodowej, a z zakresu pracy wolontariusza musi wynikać, że brał udział w pracach związanych z realizacją projektu. Jeśli wolontariusz lub członek wykonuje zadania takie jak stali pracownicy, to koszty jego pracy powinny być tożsame ze stawkami obowiązującymi dla tego personelu.
   Wartość wkładu wynikającego z umów barterowych i bezpłatnych umów użyczenia, porozumień z partnerem nie może odbiegać od cen rynkowych, powinna być, gdzie to możliwe, udokumentowana cennikami. Dokumentując umowę barterową należy przedstawić umowę, rachunki lub faktury poświadczające wzajemne świadczenie.
   Bezpłatne umowy użyczenia muszą być zaksięgowane dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania).

 7. Termin i warunki składania ofert.

  1. Organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w konkursie ofert rejestruje się na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i tworzy Konto Administratora OP.


  2. Konto służy do sporządzenia i złożenia oferty za pośrednictwem Elektronicznego Generatora Wniosków.


  3. Oferty do konkursów ofert składane są łącznie:
   • w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków,
   • w postaci papierowej w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul Piotrkowska 102, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2014 r. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

  4. Do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
   2. statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania),
   3. sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za 2012 rok, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
   4. oświadczenie o braku jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi,
   5. umowę najmu, przyrzeczenia najmu lub użyczenia lokalu niezbędnego do przeprowadzenia zadania.

  5. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być potwierdzone na każdej stronie podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela wnioskodawcy.


  6. Oferta winna być zgodna ze statutem organizacji oraz podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów (w tym KRS).


  7. Oferta winna być złożona czytelnie, bez skreśleń i poprawek.


  8. Oferta powinna zawierać szczegółowe dane dotyczące zadania o wsparcie którego ubiega się podmiot, w tym min. nazwiska wykonawców.


  9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zadanie. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, rozpatrywana jest tylko ta, która została złożona wcześniej.


  10. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 marca 2014 r. i kończy się nie później niż 10 grudnia 2014 r.

  11. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w siedzibie Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

  12. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2014 r.

  13. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników określonych w rozdziale VIII ust. 4;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu zadania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;
   11. niezłożenie łącznie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków oraz w postaci papierowej;
   12. niezłożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   13. złożenie oferty w postaci papierowej, niebędącej wydrukiem oferty złożonej w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   14. z innych przyczyn określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

  14. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

  15. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.


  16. W przypadku awarii technicznej Elektronicznego Generatora Wniosków nie stosuje się zapisów „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji”, wprowadzonego zarządzeniem Nr 2533/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lipca 2012 r., zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2735/VI/12 z dnia 25 lipca 2012 r. oraz Nr 3346/VI/12 z dnia 23 listopada 2012 r., regulujących kwestie wykorzystania tego narzędzia do rejestracji organizacji pozarządowej oraz w ogłaszaniu, przeprowadzaniu, rozstrzyganiu otwartych konkursów ofert i składaniu sprawozdań, a także kontroli realizowanych zadań i rozliczaniu przyznanych dotacji.


  17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, a czynności związane z planowaniem, ogłaszaniem, przeprowadzaniem i rozstrzyganiem otwartych konkursów ofert, a także z kontrolą realizowanych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, są prowadzone w formie papierowej.

 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, do wglądu w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).


  2. Złożone oferty wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.


  3. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe (0-80 pkt):
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować projekt– 0-10 pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 pkt;
   3. wartość merytoryczna projektu, w tym: proponowana jakość wykonania zadania, wpływ na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Łodzi w kulturze, wykorzystanie kultury jako środka do poprawy wizerunku miasta w celu zachęcania ludzi do życia, pracy i spędzania czasu wolnego w Łodzi oraz dostosowanie wydarzeń kulturalnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0-25 pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego: im wyższy, tym wyższa punktacja – 0-10 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków ponad te, które zostały uwzględnione we wkładzie niefinansowym – 0-5 pkt;
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 0- 10 pkt;
   7. planowane przez oferenta działania promocyjne związane z wydarzeniem – 0-5 pkt;
   8. miejsce przeprowadzenia imprezy – preferowane: Księży Młyn, ulica Piotrkowska – 0-5 pkt.

  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta. przy zachowaniu właściwych proporcji dofinansowania.


  5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”(www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.


  6. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O rozstrzygnięciu co do oferty o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany elektronicznie z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.


  7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.


  8. Dotację otrzymuje oferent, którego oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 proc. punktów. Dotację mogą otrzymać również podmioty, których oferty zajęły dalsze miejsca. Oferty, które uzyskają w ocenie merytorycznej ocenę końcową poniżej 50 proc. punktów nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania.


  9. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.


  10. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy zawarte pomiędzy Miastem Łódź, a wybranymi oferentami.


  11. Wszystkie dowody księgowe muszą być wystawione i zapłacone w okresie realizacji zadania, który określa umowa zawarta pomiędzy Miastem Łódź a oferentem.


  12. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.


  13. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.


  14. Sprawozdanie powinno być złożone w terminie, który określa umowa, bez skreśleń i poprawek.


  15. Od rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.


  16. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

  17. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny.


  18. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 9. Opcjonalnie wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

  1. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  2. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  3. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  4. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.
  5. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497, z 2011 r. Nr 230, poz. 1371), ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 ) oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938).

Uwaga!

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 638-43-73 lub 638-43-76, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł
Treść:

2013-12-13
ostatnia aktualizacja: 2014-02-28

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5459/VI/13
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł w zakresie:

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

  Nazwa zadania:
  Wspieranie imprez kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań – 1.319.808 zł.

  Termin realizacji zadań: od 1 marca 2014 r. do 10 grudnia 2014 r.

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2012 r. na konkursy w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł przekazana została kwota 3.774.300 zł.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Na organizację imprez w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł w 2013 r. Komisja przyznała kwotę 2.260.000 zł.

 2. Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert zwanym dalej „konkursem” mogą uczestniczyć Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki, m.in.:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
   5. dysponują bazą lokalową (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia) umożliwiającą realizację zadania;
   6. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.

  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 60% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
   Wkład własny oferenta stanowią:
   • środki finansowe własne i pozyskane - nie mniej niż 70% wkładu własnego,
   • wkład pozafinansowy w postaci umów barterowych i bezpłatnych umów użyczenia – nie więcej niż 25% wkładu własnego. Dokumentując umowę barterową należy przedstawić umowę, rachunki lub faktury poświadczające wzajemne świadczenie.
    Bezpłatne umowy użyczenia muszą być zaksięgowane dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania),
   • wkład w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków stowarzyszenia – nie więcej niż 5% wkładu własnego. Praca wolontariuszy musi być zaksięgowana dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania).

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.

  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniami, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Wkładem własnym mogą być tylko koszty kwalifikowane.
  Koszty będą uznane za kwalifikowane wtedy, gdy:

  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
  2. są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;
  3. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych, m.in. czynszu, rachunków telefonicznych, wynagrodzeń pracowników etatowych – np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego lub innego pracownika, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania niezwiązane z obsługą projektu);
  4. zostaną poniesione w czasie realizacji zadania i będą zapisane w księgach Zleceniobiorcy zgodnie z zasadami księgowości, kompletne, wolne od błędów rachunkowych;
  5. zostaną zapłacone w terminie realizacji zadania;
  6. są realizowane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
  7. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi.

  Koszty kwalifikowane dzielą się na:

  1. Osobowe:
   1. honoraria i umowy cywilno-prawne zawarte z realizatorami i wykonawcami zadania,
   2. umowy o pracę pracowników organizacji realizującej zadanie. Zatrudnienie tych osób może odbywać się na zasadzie czasowego oddelegowania pracownika. Dokumentem potwierdzającym wykonywanie zadań przez pracownika oddelegowanego do prac związanych z realizacją zadania jest karta ewidencji czasu pracy. Karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko pracownika, datę wykonywanej pracy, liczbę przepracowanych godzin, zakres wykonywanych czynności, podpis pracownika oraz podpis osoby uprawnionej - potwierdzającej wykonanie ww. czynności.

   Koszty wynagrodzeń brutto pracowników uznaje się za kwalifikowane, jeżeli: okres oddelegowania lub zatrudnienia mieści się w terminie realizacji zadania i zakres zadań pracownika dotyczy bezpośrednio i wyłącznie jego realizacji;

  2. Obsługi wydarzeń:
   1. koszty obsługi wydarzeń artystycznych, przedsięwzięć,
   2. koszty materiałów,
   3. koszty wynajmu sal i pomieszczeń,
   4. koszty wynajmu i obsługi niezbędnego sprzętu,
   5. nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.,
   6. koszty związane z promocją, informacją i reklamą (np: druk broszur, folderów, plakatów),
   7. koszty podróży służbowych, przejazdów,
   8. koszty obsługi księgowej,
   9. koszty energii, telefonów, czynszu w części dotyczącej realizacji zadania,
   10. pozostałe koszty wnikające ze specyfiki realizacji zadania, poniesione i zapłacone w terminie jego realizacji.

   W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (czynsz, prąd, telefon), w którym Zleceniobiorca prowadzi inną, nie związaną z zadaniem działalność, do zadania może być wliczona tylko część wydatku przypadająca na jego realizację. Sposób wyliczenia należy przechowywać wraz z całą dokumentacją finansową zadania i przedłożyć na wezwanie przy rozliczeniu zadania. W przypadku braku tych wyliczeń wydatki te są automatycznie niekwalifikowane.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Koszty niekwalifikowane to wydatki na:

  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
  2. budowę, zakup i remont budynków lub lokali, zakup gruntów,
  3. zakup środków trwałych, wyposażenia i urządzeń technicznych,
  4. działalność gospodarczą,
  5. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu.

 6. Koszty finansowane z dotacji i wkładu własnego.

  1. Koszty zadania finansowane z dotacji:
   1. koszty osobowe, które nie mogą ulec zwiększeniu w trakcie realizacji zadania,
   2. koszty obsługi wydarzeń.

   Płatnicy VAT powinni przedstawić kosztorys w kwotach netto i w kwotach netto rozliczyć zadanie;

  2. Wkład własny może mieć charakter finansowy i niefinansowy.

   Wkładem finansowym są środki pieniężne własne lub środki pozyskane z innych źródeł. Mogą to być również inne środki publiczne, o ile pochodzą spoza Urzędu Miasta Łodzi.
   Wkład niefinansowy bezpośrednio związany z realizacją zadania to praca wolontariuszy i praca społeczna członków. Pracę wolontariuszy i pracę członków na rzecz projektu należy dokumentować na podstawie karty ewidencji czasu pracy. Praca musi być kosztem kwalifikowanym. Karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę wykonywanej pracy, liczbę przepracowanych godzin, stawkę godzinową zakres wykonywanych czynności, podpis osoby wykonującej pracę oraz podpis osoby uprawnionej - potwierdzającej wykonanie ww czynności. Z każdym powinna być podpisana umowa. Praca wolontariuszy musi być zaksięgowana dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania)

   Wkład niefinansowy należy dokumentować tak aby mógł być uznany za dowód księgowy o równoważnej wartości dowodowej, a z zakresu pracy wolontariusza musi wynikać, że brał udział w pracach związanych z realizacją projektu. Jeśli wolontariusz lub członek wykonuje zadania takie jak stali pracownicy, to koszty jego pracy powinny być tożsame ze stawkami obowiązującymi dla tego personelu.
   Wartość wkładu wynikającego z umów barterowych i bezpłatnych umów użyczenia, porozumień z partnerem nie może odbiegać od cen rynkowych, powinna być, gdzie to możliwe, udokumentowana cennikami. Dokumentując umowę barterową należy przedstawić umowę, rachunki lub faktury poświadczające wzajemne świadczenie.
   Bezpłatne umowy użyczenia muszą być zaksięgowane dwustronnie po stronie kosztów i przychodów dokumentem PK (polecenie księgowania).


 7. Termin i warunki składania ofert.

  1. Organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w konkursie ofert rejestruje się na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i tworzy Konto Administratora OP.


  2. Konto służy do sporządzenia i złożenia oferty za pośrednictwem Elektronicznego Generatora Wniosków.

  3. Oferty do konkursów ofert składane są łącznie:
   • w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wnisków,
   • w postaci papierowej do Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 102 (pokój nr 2 – Sekretariat), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2014 r. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.

  4. Do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
   2. statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania),
   3. sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za 2012 rok, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
   4. wykaz imprez zorganizowanych w ostatnich trzech latach - w przypadku podmiotów, które wnioskują o dofinansowanie na 3 lata,
   5. oświadczenie o braku jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi,
   6. umowę najmu, przyrzeczenia najmu lub użyczenia lokalu niezbędnego do przeprowadzenia zadania.

  5. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być potwierdzone na każdej stronie podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela wnioskodawcy.


  6. Oferta winna być zgodna ze statutem organizacji oraz podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów (w tym KRS).


  7. Oferta winna być złożona czytelnie, bez skreśleń i poprawek.


  8. Oferta powinna zawierać szczegółowe dane dotyczące zadania o wsparcie którego ubiega się podmiot, w tym m.in. nazwiska wykonawców.


  9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, rozpatrywana jest tylko ta, która została złożona wcześniej.


  10. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2014 r. i kończy się nie później niż 10 grudnia 2014 r.


  11. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i w siedzibie Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.


  12. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2014 r.


  13. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników określonych w rozdziale VIII ust. 4;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu zadania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;
   11. niezłożenie łącznie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków oraz w postaci papierowej;
   12. niezłożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   13. złożenie oferty w postaci papierowej, niebędącej wydrukiem oferty złożonej w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   14. z innych przyczyn określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

  14. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.


  15. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.


  16. W przypadku awarii technicznej Elektronicznego Generatora Wniosków nie stosuje się zapisów „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji”, wprowadzonego zarządzeniem Nr 2533/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lipca 2012 r., zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2735/VI/12 z dnia 25 lipca 2012 r. oraz Nr 3346/VI/12 z dnia 23 listopada 2012 r., regulujących kwestie wykorzystania tego narzędzia do rejestracji organizacji pozarządowej oraz w ogłaszaniu, przeprowadzaniu, rozstrzyganiu otwartych konkursów ofert i składaniu sprawozdań, a także kontroli realizowanych zadań i rozliczaniu przyznanych dotacji.


  17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, a czynności związane z planowaniem, ogłaszaniem, przeprowadzaniem i rozstrzyganiem otwartych konkursów ofert, a także z kontrolą realizowanych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, są prowadzone w formie papierowej.

 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, do wglądu w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl).


  2. Złożone oferty wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.


  3. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe (0-100 pkt):
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować projekt – 0-10 pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-10 pkt;
   3. wartość merytoryczna projektu, w tym: proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne, wpływ na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Łodzi w kulturze oraz wykorzystanie kultury jako środka do poprawy wizerunku miasta w celu zachęcania ludzi do życia, pracy i spędzania czasu wolnego w Łodzi – 0-35 pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego: im wyższy, tym wyższa punktacja – 0-10 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków ponad te, które zostały uwzględnione we wkładzie niefinansowym – 0-5 pkt
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 0-10 pkt;
   7. planowane przez oferenta działania promocyjne związane z imprezą – 0-10 pkt;
   8. oryginalność projektu lub wpisywanie się go w kulturowe dziedzictwo Łodzi – 0-5 pkt;
   9. miejsce przeprowadzenia imprezy – preferowane: Księży Młyn, ul. Piotrkowska – 0-5 pkt.

  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta, przy zachowaniu właściwych proporcji dofinansowania.


  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.


  6. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany elektronicznie z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.


  7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.


  8. Dotację otrzymuje oferent, którego oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników i uzyskała ocenę końcową powyżej 50 proc. punktów. Dotację mogą otrzymać również podmioty, których oferty zajęły dalsze miejsca. Oferty, które uzyskają w ocenie merytorycznej ocenę końcową poniżej 50 proc. punktów nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania.
   Z oferentem, który otrzymał powyżej 70 proc. punktów może zostać zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania na okres 3 lat, przy spełnieniu dodatkowego kryterium 3-letniego doświadczenia w realizacji dużych, cieszących się zainteresowaniem publiczności, imprez kulturalnych.


  9. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.


  10. Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy zawarte pomiędzy Miastem Łódź, a wybranymi oferentami.


  11. Wszystkie dowody księgowe muszą być wystawione i zapłacone w okresie realizacji zadania, który określa umowa zawarta pomiędzy Miastem Łódź a oferentem.


  12. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.


  13. W trakcie realizacji zadnia Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realizacji zadania.


  14. Sprawozdanie powinno być złożone w terminie, który określa umowa, bez skreśleń i poprawek.


  15. Od rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.


  16. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

  17. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny.

  18. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 9. Opcjonalnie wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

  1. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.


  2. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.


  3. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.


  4. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

  Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497, z 2011 r. Nr 230, poz. 1371), ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 ) oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938).

Uwaga!

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 638-43-73 lub 638-43-75, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl)

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, organizacji imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej
Treść:

2013-12-13
Ostatnia aktualizacja: 2014-02-13

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5457/VI/13
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, organizacji imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 1. Zadania, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz termin realizacji:
  1. „Wspieranie szkolenia sportowego”
   - realizacja w terminie styczeń-czerwiec 2014 r.
  2. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”
   - realizacja w terminie styczeń-marzec 2014 r.
  3. „Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością”
   - realizacja w terminie styczeń-czerwiec 2014 r.
  4. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”
   - realizacja w terminie styczeń-czerwiec 2014 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 1. – do 2.955.280 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2. – do 80.000 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 3. – do 43.000 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 4. – do 90.000 zł.

  Celem publicznym konkursu jest: - poprawa warunków uprawiania sportu w mieście Łodzi, - zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do uprawiania sportu.

  1. W 2012 r., wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania określonego w pkt 2 wyniosła 1.501.500 zł., na realizację zadania określonego w pkt 3 wyniosła 110.000 zł. oraz na realizację zadania w pkt 4 wyniosła 230.000 zł. Zadanie określone w pkt 1 nie było realizowane.
  2. W 2013 roku wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania określonego w pkt 1 wyniosła 7.500.000 zł, na realizację zadania określonego w pkt 2 wyniosła 876.657,60 zł, na realizację zadania określonego w pkt 3 wyniosła 107.800 zł, a na realizację zadania określonego w pkt 4 wyniosła 176.400 zł.

 2. Zasady przyznawania dotacji.
  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania). Wyjątki od powyższej zasady zostały określone dla wymagań szczegółowych realizacji zadania:
   • „Wspieranie szkolenia sportowego” - działanie III (wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym). W tym działaniu wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 75% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 25% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
   • „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” - oferent ubiegający się o dotację w wysokości powyżej 40.000 zł, musi wykazać minimum 50% środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł.

 3. Warunki realizacji zadania.
  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi". Logotyp dostępny jest na stronie: http://www.kreatywna.lodz.pl/page/19.
  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia w tym trybie w ramach danej dotacji nie mogą być większe niż kwota 5 tys. zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Koszty będą uznane za „kwalifikowane” wtedy, gdy:

  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji.
  2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
  3. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej z oferentem.
  4. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania.
  5. zostaną zapłacone w terminie realizacji zadania.
  6. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi.
  7. są zgodne z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadań określonymi w pkt IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Wszystkie pozostałe koszty.

 6. Termin i warunki składania ofert.
  1. Organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w konkursie ofert rejestruje się na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i tworzy Konto Administratora OP.
  2. Konto służy do sporządzenia i złożenia oferty za pośrednictwem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  3. Oferty do konkursów ofert składane są łącznie:
   • w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków,
   • w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, pokój nr 3 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 13 stycznia 2014 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po wyżej wymienionym terminie. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania i działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania i działania, którego dotyczy oferta.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w pkt I ogłoszenia terminami realizacji poszczególnych działań.
  5. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu działania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;
   11. niezłożenie łącznie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków oraz w postaci papierowej;
   12. niezłożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   13. złożenie oferty w postaci papierowej, niebędącej wydrukiem oferty złożonej w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   14. z innych przyczyn określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
  7. Przed złożeniem oferty, pracownicy Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień, najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, do wglądu w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
  2. Kryteria oceny złożonych ofert:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu.
  3. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  4. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  5. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany elektronicznie z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. „wspieranie szkolenia sportowego”, w terminie styczeń - czerwiec 2014 r.

  Planowana kwota na realizację zadania – do 2.955.280 zł.

  Celem zadania jest wsparcie finansowe piramidy szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem) w łódzkich klubach sportowych, w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym.

  W realizacji zadania muszą być spełnione łącznie następujące warunki ogólne:

  1. Do złożenia ofert uprawnione są wyłącznie łódzkie kluby sportowe, prowadzące działalność sportową, czyli systematyczne zajęcia treningowe na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udział w zawodach poza terenem Miasta Łodzi) oraz prowadzące udokumentowane szkolenie sportowe co najmniej rok, począwszy od 1 stycznia 2013 roku.
  2. Uczestnik szkolenia musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie oraz musi być ubezpieczony przez klub (NW, OC), pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników szkolenia ponosi klub.
  3. Oferent musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do prowadzenia szkolenia sportowego - własną, wynajętą, dzierżawioną lub korzystać bezumownie z nieruchomości Miasta Łodzi, za którą uiszcza opłaty.
  4. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  5. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  6. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  7. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych, ponadto prowadzone szkolenie nie może pokrywać się i być współfinansowane w ramach programów nauczania realizowanych przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  8. W ramach wnioskowanej dotacji mogą zostać rozliczone koszty obsługi księgowej w kwocie nie wyższej niż 250 zł brutto miesięcznie.
  9. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł.
  10. Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490 oraz z 2013 r. poz. 829).
  11. Szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków miejskich może otrzymywać wsparcie płac z jednego klubu sportowego.
  12. Zajęcia muszą być udokumentowane prowadzonymi przez szkoleniowców dzienniczkami zajęć, które należy przedstawić do wglądu w momencie składania sprawozdania końcowego z realizacji zadania.
  13. Oferent spełniający warunki wymagane dla poszczególnych działań, może złożyć po jednej ofercie dla każdego działania, jednakże złożone oferty nie mogą pokrywać się w zakresie szkolonych zawodników, prowadzonych drużyn oraz przedstawionych kosztorysów prowadzonej działalności.
  14. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych, oraz oświadczenie, w którym potwierdzi że dofinansowane przez Miasto Łódź drużyny ligowe będą uczestniczyć w rozgrywkach ligowych podanych w ofercie realizacji zadania. (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  15. Do oferty należy załączyć imienny wykaz kadry szkoleniowej realizującej zadanie wraz z grafikiem zajęć (należy wykorzystać formularz załączony do ogłoszenia konkursowego), oraz wstępne sprawozdanie finansowe za 2013 r.
  16. W przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie do zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

  Wymagania szczegółowe do konkretnych działań:

  Działanie I

  Szkolenie sportowe w klubach sportowych

  planowana kwota do 1.530.000 zł.

  Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

  1. Do złożenia oferty uprawnione są wyłącznie:
   1. łódzkie kluby sportowe, które we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu, w klasyfikacji końcowej roku 2013 uzyskały co najmniej 16 punktów lub
   2. łódzkie kluby sportowe, które organizują szkolenie w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu, biorą udział we współzawodnictwie, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia oraz wykażą co najmniej 100 uczestników szkolenia prowadzonego na użytkowanych samodzielnie obiektach sportowych Miasta Łodzi (nie dotyczy wynajmów) lub
   3. łódzkie kluby sportowe, które organizują szkolenie w olimpijskich grach zespołowych oraz posiadają kompletną piramidę szkolenia sportowego zakończoną zespołem ligowym (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem), gdzie w każdej kategorii wiekowej trenujące drużyny biorą udział we współzawodnictwie, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.
  2. Zajęcia w każdej zgłoszonej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. w wymiarze minimum 3 razy w tygodniu, przez 90 minut i winny uwzględniać udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.
  3. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane:
   1. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia: koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, koszty wynajęcia bazy sportowej niezbędnej do prowadzenia szkolenia,
   2. bezpośrednie koszty szkolenia sportowego, w szczególności: udział w zawodach (w tym przede wszystkim zawody rangi Mistrzostw Polski), zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia NW i OC, koszty badań lekarskich i opieki medycznej (w tym zajęcia z psychologiem), dofinansowanie płac szkoleniowców.
  4. Kosztorys dotyczący bezpośrednich kosztów szkolenia winien być sporządzany, w głównej mierze w oparciu o przemnożenie ilości zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2013 r. przez 500 zł, (otrzymana kwota dotyczy całego 2014 roku, tzn. że w konkursie obejmującym 6 miesięcy należy uwzględnić 1/2 ww. kwoty).
  5. Klub może ubiegać się o dofinansowanie szkolenia sportowego prowadzonego w dyscyplinach, które w roku 2013 punktowały dla danego klubu we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, natomiast sekcje niepunktujące mogą otrzymać maksymalnie do 500 zł miesięcznie.
  6. Podstawowym kryterium podziału dotacji będzie analiza uzyskanych przez dany klub punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2013 roku, w porównaniu do 2012 i 2011, (analizowany będzie postęp lub regres w stosunku do lat poprzednich).
  7. W przypadku klubów użytkujących samodzielnie obiekty sportowe Miasta (nie dotyczy wynajmów) mogą zostać doliczone dodatkowe środki, które w części będą rekompensować realne, podstawowe koszty utrzymania obiektu (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci).
  8. W przypadku klubów prowadzących szkolenie w dyscyplinach wymagających specjalistycznej, kosztownej bazy sportowej mogą zostać doliczone dodatkowe środki, przeznaczone na pokrycie części kosztów wynajmu ww. obiektów.
  9. W przypadku klubów prowadzących szkolenie w olimpijskich grach zespołowych mogą zostać doliczone dodatkowe środki, które w części będą rekompensować realne, podstawowe koszty utrzymania seniorskich drużyn uczestniczących w rozgrywkach I Ligi (drużyny, które nie kwalifikują się do działania III) oraz seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w rozgrywkach gdzie zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1000 osobową średnią frekwencję w każdym meczu/zawodach (obowiązek organizacji imprezy masowej), obliczoną za poprzedni sezon/rundę rozgrywkowy/ą na podstawie ilości sprzedanych biletów.
  10. W przypadku klubów, które spełniają łącznie następujący warunek: prowadzą szkolenie w grach zespołowych oraz posiadają co najmniej 3 drużyny uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia, mogą zostać doliczone dodatkowe środki przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z wynagrodzeniem szkoleniowców ww. drużyn.
  11. W kosztorysach wnioskowanej dotacji mogą być uwzględnione koszty specjalistycznego szkolenia sportowego zawodników, którzy legitymują się seniorskimi wynikami międzynarodowymi osiągniętymi w sezonie 2013, wyłącznie w konkurencjach olimpijskich (wynik musi zostać potwierdzony przez dany polski związek sportowy). Kwota wnioskowanego dofinansowania na 1 zawodnika nie może przekroczyć 5.000 zł. Wielkość przyznanej dotacji będzie zależeć od osiągniętego przez zawodnika wyniku międzynarodowego oraz od wielkości środków finansowych będących w dyspozycji dotującego po zapewnieniu głównych potrzeb klubów sportowych uczestniczących w zadaniu.
  12. W kosztorysach wnioskowanej dotacji nie mogą być uwzględniane koszty grup naborowych, (mogą być wykazywane w kosztach własnych).
  13. Wysokość wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów określa klub, przy czym w ramach środków pozyskanych z dotacji najniższe miesięczne wynagrodzenie netto dla szkoleniowców realizujących zadanie, nie może być niższe niż 300 zł, natomiast najwyższe miesięczne wynagrodzenie netto nie może być wyższe niż 1.500 zł (wysokość wnioskowanego przez klub wynagrodzenia powinna być bezwzględnie zróżnicowana w zależności od osiąganych przez szkoleniowca wyników).
  14. Poza wypadkami losowymi nie dopuszcza się zmian w składzie kadry szkoleniowej podanej w ofercie lub w aneksie do oferty.
  15. Jedną grupę szkoleniową może prowadzić wyłącznie jeden szkoleniowiec.
  16. W ramach wnioskowanej dotacji nie można przedstawiać kosztów zakupu nagród, kosztów sędziowskich oraz innych kosztów związanych z organizacją własnych zawodów i imprez sportowych.

  Działanie II

  Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach kadry wojewódzkiej młodzika, dla wszystkich dyscyplin łącznie oraz szkolenie dzieci i młodzieży poprzez organizację udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w finałach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora

  planowana kwota do 25.280 zł.

  Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

  • szkolenie dzieci i młodzieży w ramach kadry wojewódzkiej młodzika, dla wszystkich dyscyplin łącznie:
   1. Szkolenie dotyczy wyłącznie dyscyplin objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w których może być powołana kadra młodzika.
   2. Oferta musi dotyczyć organizacji i koordynacji szkolenia kadry dla wszystkich zakwalifikowanych, łódzkich dyscyplin łącznie.
   3. Szkolenie obejmuje dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat, uzdolnioną sportowo, spełniającą wymagania selekcyjne, ustalone dla danej dyscypliny sportu.
   4. Uczestnik szkolenia musi posiadać statut członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie i być ubezpieczony (NW,OC).
   5. Szkolenie może się odbywać wyłącznie w formie zgrupowań i konsultacji.
   6. Koszt uczestnictwa zawodnika w szkoleniu nie może przekroczyć kwoty 10 zł za osobodzień.
   7. Szkoleniowcy koordynujący realizację zadania w danej dyscyplinie muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w sporcie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
   8. Szkolenie musi być udokumentowane zgodnie z przepisami.
  • szkolenie dzieci i młodzieży poprzez organizację udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w finałach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora:
   1. Udział dotyczy wyłącznie finałów Mistrzostw Polski, organizowanych w dyscyplinach objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
   2. Refundacja przewidziana jest dla klubów, których zawodniczki, zawodnicy, bądź zespoły zajmą w zawodach rangi Mistrzostw Polski miejsca 1-3, przy czym pierwszeństwo mają dyscypliny olimpijskie.
   3. Oferta musi dotyczyć organizacji udziału, koordynacji i podsumowania zadania dla wszystkich dyscyplin łącznie.
   4. Uczestnik zadania musi posiadać statut członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie i być ubezpieczony (NW,OC) przez klub.
   5. Szkoleniowcy zatrudnieni w klubie do prowadzenia zadania muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w sporcie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
   6. Koszt udziału zawodnika w imprezie nie może przekraczać 60 zł za osobodzień i może dotyczyć zakwaterowania, wyżywienia, opłaty startowej i transportu (wg. stawek PKP - II kl. poc.posp.).

  Działanie III

  Wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym

  planowana kwota do 1.400.000 zł.

  Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 75% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 25% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

  1. Do złożenia ofert uprawnione są wyłącznie łódzkie kluby sportowe, które spełniają jeden z poniżej wymienionych warunków:
   1. aktualnie uczestniczą w grach zespołowych w najwyższych klasach rozgrywkowych systemu współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski, organizowanego przez polski związek sportowy lub podmiot działający w jego imieniu, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490 oraz z 2013 r. poz. 829), przy czym system rozgrywek seniorskich musi być prowadzony co najmniej na trzech poziomach współzawodnictwa: Ekstraklasa, I Liga, II Liga lub
   2. uczestniczą w 2014 roku, w rozgrywkach co najmniej I Ligi w dyscyplinach, które prowadzone są w Polsce na najwyższym europejskim, mistrzowskim poziomie sportowym, a zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1000 osobową średnią frekwencję w każdym meczu/zawodach, obliczoną za poprzedni sezon/rundę rozgrywkowy/ą na podstawie ilości sprzedanych biletów;
  2. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane:
   1. koszty realizacji programu szkolenia sportowego, w tym:
    • wynajem bazy sportowej,
    • bezpośrednie koszty utrzymania obiektów, uwzględniające wyłącznie koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
    • koszty obsługi technicznej obiektu, w kwocie łącznej nie przekraczającej 1% wnioskowanej dotacji,
    • zakupy sprzętu sportowego, w wysokości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł,
    • koszty opieki medycznej, rehabilitacji, odnowy biologicznej, zakupu odżywek i niezbędnych medykamentów,
    • koszty niezbędnych opłat licencyjnych, rejestracyjnych związane bezpośrednio w udziałem w rozgrywkach,
    • koszty organizacji zgrupowań sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych i udziału w zawodach,
   2. koszty organizowania zawodów sportowych na terenie Łodzi, zgodnie z kalendarzem danego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu, w tym koszty wynajmu obiektów, opłaty sędziowskie, koszty ochrony, opieki medycznej,
   3. koszty uczestnictwa w zawodach sportowych poza Łodzią, zgodnie z kalendarzem danego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu, w tym koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia.
  3. W ramach wnioskowanej dotacji mogą zostać uwzględnione koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej – dotyczącej maksimum 2 osób, w miesięcznej wysokości dla jednego szkoleniowca, nie wyższej niż 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
  4. W ramach dotacji mogą być rozliczane koszty zakupu usług niezbędnych do realizacji zadania.
  5. W ramach wnioskowanej dotacji mogą zostać sfinansowane koszty stypendiów sportowych, dla zawodników/zawodniczek, wchodzących w skład zespołu uczestniczącego w rozgrywkach. Miesięczna wysokość stypendium dla jednego zawodnika/zawodniczki sfinansowana z dotacji, nie może przekraczać 3-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Klub zobowiązany jest dołączyć do oferty regulamin przyznawania stypendiów, przyjęty uchwałą organu wykonawczego.
  6. W kosztorysie wnioskowanej dotacji mogą zostać rozliczone koszty identyfikacji wizualnej Miasta Łodzi.
  7. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być uwzględniane koszty wymienione w niniejszych wymaganiach. Nie dopuszcza się w szczególności finansowania w ramach dotacji i wskazywania w kosztorysach całkowitych zadania: kosztów związanych z transferami zawodników, zapłaty kar mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, kosztów ponoszonych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.
  8. Oferent zobowiązany jest przedstawić w załączniku do oferty sposób i formy informowania o udzielonym przez Miasto Łódź wsparciu szkolenia sportowego, z uwzględnieniem obowiązującego systemu identyfikacji wizualnej Łodzi (w przypadku otrzymania dofinansowania w 2013 roku, oferent zobowiązany jest dodatkowo do załączenia zdjęć dokumentujących realizację obowiązku informowania o wsparciu Miasta z wykorzystaniem obowiązującego systemu identyfikacji wizualnej Łodzi – zdjęcia strony internetowej oraz z miejsca rozgrywania zawodów).
  9. Wysokość przyznanych środków finansowych będzie w głównej mierze uzależniona od oceny następujących elementów złożonej oferty:
   1. spełnienia wymogów formalnych konkursu;
   2. możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta i proponowanej jakości wykonania zadania publicznego, w tym:
    • oceny zajmowanego miejsca w danych rozgrywkach ligowych,
    • popularności wśród społeczności lokalnej dyscypliny i rozgrywek (na podstawie udokumentowanych informacji nt. frekwencji na meczach i zawodach),
    • liczby drużyn młodzieżowych szkolonych na terenie Miasta Łodzi w danym sporcie, które mogą stanowić zaplecze dla danego zespołu ligowego,
   3. przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania; dotychczasowej współpracy Miasta Łodzi z oferentem.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. „organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych”, w terminie styczeń - marzec 2014 r.

  Planowana kwota na realizację zadania – do 80.000 zł.

  1. Oferent ubiegający się o dotację w wysokości powyżej 40.000 zł, musi wykazać minimum 50% środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł. W przypadku ubiegania się o dotację w wysokości do 40.000 zł, wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  2. Na każdą imprezę należy złożyć osobny formularz oferty, przy czym jeśli podmiot składa oferty na kilka imprez, należy umieścić je w jednej kopercie z jednym, pełnym kompletem wymaganych załączników, wymienionych w druku oferty.
  3. Do oferty należy załączyć wstępne sprawozdanie finansowe za 2013 r.
  4. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
  5. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  6. Dotacja może zostać przyznana organizacji pozarządowej prowadzącej co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
  7. Impreza musi odbywać się na terenie Miasta Łodzi w terminie styczeń – marzec 2014 r.
  8. Dotacja może zostać przyznana na imprezy, których realizacja nastąpi po zakończeniu procedury konkursowej.
  9. Preferencje mają imprezy o zasięgu międzynarodowym i rangi Mistrzostw Polski.
  10. Organizator ma obowiązek zaznaczenia w ofercie, czy dana impreza znajduje się w kalendarzu polskiego lub okręgowego związku sportowego.
  11. Podczas masowych imprez sportowo – rekreacyjnych spoza kalendarza polskiego związku sportowego lub okręgowego związku sportowego, wymagana jest obecność minimum 200 uczestników.
  12. Organizator nie może ubiegać się o dofinansowanie wewnątrzklubowych imprez sportowych.
  13. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia udziału wszystkich łódzkich klubów, których poziom sportowy dopuszcza możliwość uczestnictwa w imprezie.
  14. W przypadku imprez cyklicznych, w ofercie należy zaznaczyć, jaki udział w ostatniej edycji imprezy miały łódzkie kluby sportowe.
  15. Oferta dotycząca imprezy międzynarodowej, organizowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz.1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490 oraz z 2013 r. poz. 829) wymaga potwierdzenia właściwego polskiego związku sportowego.
  16. W przypadku organizacji imprezy międzynarodowej, organizator musi zapewnić uczestnictwo minimum jednej drużyny zagranicznej. Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało koniecznością zwrotu dotacji.
  17. W przypadku organizacji półfinałów lub finałów Mistrzostw Polski organizator zobowiązany jest załączyć do oferty zlecenie/powierzenie organizacji z danego polskiego związku sportowego.
  18. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  19. W kosztorysach nie mogą być uwzględniane nagrody pieniężne dla uczestników, a wartość jednej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 100 zł (do sprawozdania należy dołączyć imienną listę nagrodzonych, wraz z podpisami potwierdzonymi za zgodność przez kierownika imprezy lub sędziego głównego).
  20. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim bezpośrednie koszty organizacji imprezy.
  21. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników imprezy ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
  22. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628 i 829).
  23. Baza sportowa, na której organizowana będzie impreza (własna, dzierżawiona, wynajęta lub taka, za którą organizator uiszcza opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta), musi być przystosowana do jej prowadzenia, a także posiadać stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do organizacji imprez.
  24. Organizator musi zapewnić w ramach otrzymanej dotacji puchary dla zwycięzców.
  25. Oferent, który otrzymał dofinansowanie, nie może ubiegać się dodatkowo o puchary i gadżety z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi.
  26. W ramach wnioskowanej dotacji nie można rozliczać kosztów obsługi księgowej.
  27. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  28. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  29. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. „organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością”, w terminie styczeń - czerwiec 2014 r.

  Planowana kwota na realizację zadania – do 43.000 zł.

  Do złożenia oferty uprawnione są podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • podstawowym celem statutowym jest działalność w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością,
  • prowadzą udokumentowane szkolenie sportowe w dyscyplinach paraolimpijskich lub w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym osób niepełnosprawnych co najmniej rok, począwszy od 1 stycznia 2013 r.,
  • uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez krajowe organizacje sportowe osób niepełnosprawnych.

  Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji, a dotacja przeznaczona na ten cel nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  Oferent uprawniony jest do złożenia jednej oferty, która może zawierać organizację zajęć sportowych oraz realizację imprezy. Do oferty należy załączyć imienny wykaz kadry szkoleniowej realizującej zadanie wraz z grafikiem zajęć (należy wykorzystać formularz załączony do ogłoszenia konkursowego) oraz wstępne sprawozdanie finansowe za 2013 r.

  Działania związane z organizacją imprez z udziałem osób niepełnosprawnych muszą spełniać następujące wymogi:

  1. Impreza musi odbywać się na terenie Miasta Łodzi w terminie styczeń - czerwiec 2014 r.
  2. Preferencje mają imprezy o zasięgu międzynarodowym i rangi Mistrzostw Polski.
  3. Oferta dotycząca imprezy międzynarodowej, organizowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490 oraz z 2013 r. poz. 829) wymaga potwierdzenia przez krajową organizację sportową osób niepełnosprawnych.
  4. W przypadku organizacji półfinałów lub finałów Mistrzostw Polski organizator zobowiązany jest: załączyć do oferty zlecenie/powierzenie organizacji z krajowej organizacji sportowej osób niepełnosprawnych.
  5. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek i jednostek organizacyjnych Miasta.
  6. W kosztorysach nie mogą być uwzględniane nagrody pieniężne dla uczestników, a wartość jednej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 100 zł (do sprawozdania należy dołączyć imienną listę nagrodzonych, wraz z podpisami potwierdzonymi za zgodność przez kierownika imprezy lub sędziego głównego).
  7. W przypadku imprez o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim w kosztorysach wnioskowanej dotacji mogą być uwzględniane koszty obsługi medialnej i promocji imprezy.
  8. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi organizator, który zobowiązany jest do zakupu stosownego ubezpieczenia.
  9. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628 i 829).
  10. Baza sportowa na której organizowana będzie impreza (własna, dzierżawiona, wynajęta lub taka, za którą organizator uiszcza opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta), musi być przystosowana do jej prowadzenia, a także posiadać stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do organizacji imprez.
  11. Organizator winien zapewnić w ramach otrzymanej dotacji puchary dla zwycięzców.
  12. W przypadku otrzymania dotacji oferent zobowiązany będzie do zorganizowania planowanych w ofercie imprez z udziałem osób niepełnosprawnych (przygotowując kosztorys dotyczący planowanych imprez trzeba brać pod uwagę, że przyznana kwota dotacji może być mniejsza niż kwota wnioskowana).

  Działania związane z organizacją zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych muszą spełniać następujące wymogi:

  1. Oferent musi prowadzić działalność sportową dla osób z niepełnosprawnością, czyli systematyczne zajęcia treningowe, na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udział w zawodach poza terenem Miasta Łodzi).
  2. Oferent musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do prowadzenia zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych - własną, wynajętą, dzierżawioną lub korzystać bezumownie z nieruchomości Miasta, za którą uiszcza opłaty.
  3. Uczestnik zajęć musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie oraz musi być ubezpieczony przez klub (NW, OC), pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi klub.
  4. Zajęcia w każdej zgłoszonej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r., w wymiarze minimum 2 razy w tygodniu, przez 90 minut i winny uwzględniać udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych prowadzonym przez krajowe organizacje sportowe osób niepełnosprawnych.
  5. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane koszty utrzymania lub wynajmu obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty zakupu sprzętu, koszty udziału w zawodach, koszty organizacji zgrupowań, koszty zakupu odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty ubezpieczenia NW i OC, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz koszty płac szkoleniowców.
  6. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł.
  7. Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490 oraz z 2013 r. poz. 829).
  8. Wysokość wynagrodzenie dla trenerów i instruktorów określa klub, przy czym w ramach środków pozyskanych z dotacji najniższe miesięczne wynagrodzenie netto dla szkoleniowców realizujących zadanie, nie może być niższe niż 200 zł, natomiast najwyższe miesięczne wynagrodzenie netto nie może być wyższe niż 1.000 zł.
  9. Szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków miejskich może otrzymywać wsparcie płac z jednego klubu sportowego.
  10. Poza wypadkami losowymi nie dopuszcza się zmian w składzie kadry szkoleniowej podanej w ofercie lub w aneksie do oferty.
  11. Jedną grupę szkoleniową może prowadzić wyłącznie jeden szkoleniowiec.
  12. Zajęcia muszą być udokumentowane prowadzonymi przez szkoleniowców dzienniczkami zajęć, które należy przedstawić do wglądu w momencie składania sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. ”upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”, w terminie styczeń - czerwiec 2014 r.

  Planowana kwota na realizację zadania - do 90.000 zł.

  Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

  1. Podmiot przystępujący do konkursu obowiązany jest przygotować ofertę, która będzie zakładała realizację Szkolnych Mistrzostw Łodzi dla jak największej liczby szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w co najmniej 5 dyscyplinach sportowych, (z uwzględnieniem, w pierwszej kolejności dyscyplin z kalendarza wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego).
  2. Planowane terminarze Szkolnych Mistrzostw Łodzi należy dostosować do kalendarza roku szkolnego oraz do terminów finałów wojewódzkich i Mistrzostw Polski.
  3. W rozgrywkach obowiązują regulaminy Zarządu Głównego SZS i przepisy polskich związków sportowych, przy czym każdy uczeń może reprezentować szkołę w jednej grze zespołowej i dwóch dyscyplinach indywidualnych.
  4. Celem współzawodnictwa prowadzonego w ramach zadania jest wyłonienie Mistrza Łodzi w rozgrywkach szkolnych.
  5. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej.
  6. W przyznanej dotacji lub w ramach środków własnych należy zapewnić drużynom mistrzowskim udział w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego.
  7. Dokonany zostanie wybór jednego oferenta, który spełni łącznie warunki wymienione w punktach 1-6.
  8. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych.
  9. Zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  13. Do oferty należy dołączyć komplet załączników wymienionych w druku oferty oraz wstępne sprawozdanie finansowe za 2013 r.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 638-48-36.


2014-02-13

W związku z zarządzeniem Nr 5710/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniającym zarządzenie Nr 5457/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych, organizacji imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, Prezydent Miasta Łodzi zwiększył środki przeznaczone na realizację zadania pn. wspieranie szkolenia sportowego (z 2.955.280 zł do 3.855.280 zł).


Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Ogłoszenie o wprowadzeniu Zarządzenia nr 3028/VI/12 w sprawie wprowadzenia Zasad wydawania zezwolenia na używanie nazwy „Łódź” w znaku towarowym
Treść:

2012-10-23

Ogłoszenie o wprowadzeniu Zarządzenia nr 3028/VI/12 w sprawie wprowadzenia Zasad wydawania zezwolenia na używanie nazwy „Łódź” w znaku towarowym.

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że z dniem 21 września 2012 zostało przyjęte zarządzenie nr 3028/VI/12 w sprawie wprowadzenia Zasad wydawania zezwolenia na używanie nazwy „Łódź” w znaku towarowym.
Zarządzenie obejmuje:
Rozdział 1 - Zakres stosowania
Rozdział 2 - Warunki wydania zezwolenia na używanie nazwy „Łódź” w znaku towarowym
Rozdział 3 - Tryb wydawania zezwolenia na używanie nazwy „Łódź” w znaku towarowym

Kontakt:
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź
tel. 42 638-47-00

Pliki do pobrania:

 • Zarządzenie Nr 3028/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wydawania zezwolenia na używanie nazwy „Łódź” w znaku towarowym
 • Wniosek w sprawie udostępnienia nazwy Łódź w znaku towarowym podmiotu uprawnionego [>>>.doc] [>>>.pdf]

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych o znalezieniu na terenie m. Łodzi 7 szt. pojemników na odzież używaną
Treść:

2013-07-10

Ogłoszenie

Biuro Rzeczy Znalezionych działające przy Urzędzie Miasta Łodzi, poszukuje właściciela 7 szt. pojemników na odzież używaną o wymiarach: szer. 115 cm x 145 cm, wys. 216 cm, waga ok. 300 kg., znalezionych dnia 31.05.2013 r. na terenie m. Łodzi.

Właściciela ww. pojemników prosimy o kontakt z Biurem Rzeczy Znalezionych mieszczącym się przy ul. Piotrkowskiej 153 pok. 203, tel. 638-57-51.

Konkurs dla studentów na "Projekt Szopki Bożonarodzeniowej na Placu Katedralnym w Łodzi w 2014 roku"
Treść:

2013-11-22
Ostatnia aktualizacja: 2014-01-16

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs dla studentów na "Projekt Szopki Bożonarodzeniowej na Placu Katedralnym w Łodzi w 2014 roku." Szczegółowe wymogi, jakie powinien spełniać projekt zawarte są w regulaminie Konkursu, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 5351/VI/13. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym. Prace mogą być autorstwa jednego autora lub zespołu projektowego.

Prace konkursowe z całą dokumentacją należy składać do 7 stycznia 2014 r. do godziny 17.00 do siedziby Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Departament Prezydenta UMŁ, ulica Piotrkowska 87 do godz. 17.00.

Zwycięski projekt zostanie zakupiony przez Miasto za 2 tysiące złotych i zrealizowany w 2014 roku.

Wyniki konkursu >>>

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie zadań wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok Trener / Instruktor sportów plażowych oraz Wyciągamy dzieci z bramy – przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty
Treść:

2013-12-13
Ostatnia aktualizacja: 2014-01-28

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5456/VI/13
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie zadań wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok Trener / Instruktor sportów plażowych oraz Wyciągamy dzieci z bramy – przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty.

 1. Zadania, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz termin realizacji:

  1. „Trener / Instruktor sportów plażowych”
   - realizacja w terminie czerwiec – wrzesień 2014 r.
  2. „Wyciągamy dzieci z bramy – przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty”
   - realizacja w terminie luty – wrzesień 2014 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 1. – 6.000 zł.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2. – 192.000 zł.

  Celem publicznym konkursu jest:

  • poprawa warunków uprawiania sportu w mieście Łodzi;
  • zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do uprawiania sportu.

  1. Zadania określone w pkt. 1 i 2 są nowymi zadaniami.
  2. W 2013 roku na realizację zadań określonych w pkt 1 i 2 nie były wydatkowane środki.

 2. Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi". Logotyp dostępny jest na stronie: http://www.kreatywna.lodz.pl/page/19.
  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia w tym trybie w ramach danej dotacji nie mogą być większe niż kwota 5 tys. zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Koszty będą uznane za „kwalifikowane” wtedy, gdy:

  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
  2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  3. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej z oferentem;
  4. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania;
  5. zostaną zapłacone w terminie realizacji zadania;
  6. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi;
  7. są zgodne z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadań określonymi w pkt IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Wszystkie pozostałe koszty.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w konkursie ofert rejestruje się na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i tworzy Konto Administratora OP.
  2. Konto służy do sporządzania i złożenia oferty za pośrednictwem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  3. Oferty do konkursu ofert składane są łącznie:
   - w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków,
   - w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piętro pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Termin składania ofert upływa z dniem 3 stycznia 2014 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po w/w. terminie. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w pkt. I ogłoszenia terminami realizacji poszczególnych działań.
  5. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu działania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;
   11. niezłożenie łącznie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków oraz w postaci papierowej;
   12. niezłożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   13. złożenie oferty w postaci papierowej, niebędącej wydrukiem oferty złożonej w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   14. innych przyczyn określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
  7. Przed złożeniem oferty, pracownicy Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień, najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, do wglądu w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
  2. Kryteria oceny złożonych ofert:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   5. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
   6. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi.
  4. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany elektronicznie z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  5. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  6. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w działaniach konkursowych, bez podania przyczyny.
  7. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. „Trener / Instruktor sportów plażowych” - realizacja w terminie czerwiec – wrzesień 2014 r.

  Planowana kwota na realizację zadania – do 6.000 zł

  1. Zadanie wyłonione w ramach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok będzie polegało na nauczaniu, zapoznaniu, trenowaniu i zachęcaniu do uprawiania sportów plażowych.
  2. Miejsce realizacji zadania - teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy „Stawy Jana”, Łódź, ul. Rzgowska 247. Oferent zobowiązany jest do dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego zgodę dysponenta obiektu na realizację zadania.
  3. Zlecenie zadania odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
  4. Do złożenia oferty uprawniona jest organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  5. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje pozarządowe prowadzące co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
  6. W zadaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Łódź.
  7. W kosztorysach wnioskowanej dotacji mogą być uwzględniane wyłącznie koszty:
   - płac trenerów - instruktorów (przy czym dofinansowanie z dotacji nie może przekroczyć 1500 zł miesięcznie na osobę),
  8. Spotkania z instruktorem sportów plażowych – w ramach przedkładanego w ofercie projektu, muszą odbywać się co najmniej 2 razy w tygodniu – przez okres minimum 4 miesięcy.
  9. Udział w spotkaniach / zajęciach z instruktorem powinien mieć charakter otwarty, ogólnodostępny dla wszystkich chętnych i zainteresowanych;
  10. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi organizator, który winien spełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490 oraz z 2013 r. poz. 829) w tym przede wszystkim dopuszczenie do uczestnictwa wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach.
  11. Organizator zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
  12. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej, zgodne z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
  13. Wymagane jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania, zawierającej listy obecności i tematy zajęć.
  14. Do oferty należy dołączyć grafik zajęć wraz z wykazem osób prowadzących zajęcia.
  15. Oferentowi przysługuje prawo złożenia jednej oferty.
  16. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  17. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  18. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  19. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. „Wyciągamy dzieci z bramy – przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty” - realizacja w terminie luty – wrzesień 2014 r.

  Planowana kwota na realizację zadania – do 192.000 zł.

  1. Zadanie wyłonione w ramach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok będzie polegało na łącznej organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych i organizacji pikniku integracyjnego z udziałem krajowych i zagranicznych zawodników rugby i zapasów w stylu wolnym.
  2. W zadaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Łódź, w szczególności dzieci i młodzież z Bałut, ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.
  3. Miejsce organizacji zajęć – obiekty o charakterze sportowym, przystosowane do prowadzenia zajęć sportowych, a także posiadające stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do tego celu, zlokalizowane na Bałutach w obrębie ulic Krzyżowej, Żabiej, Łagiewnickiej, Dolnej, a także w okolicach ulic Marysińskiej, Okopowej, Górniczej i Marynarskiej. Oferent zobowiązany jest do dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego zgodę dysponenta obiektu na realizację zadania.
  4. Zlecenie zadania odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
  5. Do złożenia oferty uprawniona jest organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  6. W kosztorysach wnioskowanej dotacji mogą być uwzględniane wyłącznie koszty:
   • koszty wynajmu i obsługi obiektów, w których realizowane będzie zadanie,
   • zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć,
   • ciepłych posiłków dla uczestników zajęć,
   • płace trenerów - instruktorów (przy czym dofinansowanie z dotacji nie może przekroczyć 1500 zł miesięcznie na osobę),
   • koszty ubezpieczenia dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach,
   • koszty ewentualnych nagród rzeczowych, przy czym wartość jednej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 100 zł,
   • koszty sędziowskie, koszty obsługi medycznej i technicznej,
   • koszty organizacji pikniku integracyjnego.
  7. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych
   – w wysokości powyżej 3.500 zł.
  8. Zajęcia sportowe – w ramach przedkładanego w ofercie projektu, muszą odbywać się co najmniej 2 razy w tygodniu – przez okres minimum 8 miesięcy, a grupa stale uczestnicząca w zajęciach nie może liczyć mniej niż 100 osób.
  9. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi organizator, który winien spełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w tym przede wszystkim dopuszczenie do uczestnictwa wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach.
  10. Organizator zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
  11. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej, zgodne z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
  12. Wymagane jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania, zawierającej listy obecności i tematy zajęć.
  13. Do oferty należy dołączyć grafik zajęć wraz z wykazem osób prowadzących zajęcia.
  14. Oferentowi przysługuje prawo złożenia jednej oferty.
  15. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  16. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  17. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  18. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 638-48-36.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Konsultacje społeczne dotyczące zasad budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi, formularza zgłoszeniowego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2014 rok oraz karty do głosowania dla mieszkańców Miasta Łodzi, tj. dokumentów wykorzystanych do realizacji I edycji budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi
Treść:

2013-11-27
Ostatnia aktualizacja: 2014-01-20

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 5385/VI/13
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 25 listopada 2013 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych zasad budżetu obywatelskiego
w Mieście Łodzi, formularza zgłoszeniowego propozycji zadania do budżetu
obywatelskiego na 2014 rok oraz karty do głosowania dla mieszkańców
Miasta Łodzi, tj. dokumentów wykorzystanych do realizacji
I edycji budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 7 grudnia 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. do godz. 16.00 w formie:

 1. pięciu otwartych spotkań z mieszkańcami Miasta Łodzi, umożliwiających wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu; spotkania odbędą się w dniach:
  • 7 grudnia 2013 r. dla mieszkańców rejonu Górna w budynku Ośrodka Kultury „Górna” ul. Siedlecka 1, w godz. 10.00 – 13.00,
  • 9 grudnia 2013 r. dla mieszkańców rejonu Bałuty w budynku Bałuckiego Ośrodka Kultury „Rondo” ul. Limanowskiego 166, w godz. 17.00 – 20.00,
  • 10 grudnia 2013 r. dla mieszkańców rejonu Śródmieście w budynku Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, w Małej Sali Obrad, w godz. 17.00 – 20.00,
  • 11 grudnia 2013 r. dla mieszkańców rejonu Polesie w budynku Poleskiego Ośrodka Sztuki ul. Krzemieniecka 2a, w godz. 17.00 – 20.00,
  • 12 grudnia 2013 r. dla mieszkańców rejonu Widzew w budynku Domu Kultury „Widok” al. Piłsudskiego 133, w godz. 17.00 – 20.00;

 2. przyjmowania propozycji i opinii na piśmie, a także drogą elektroniczną na formularzu konsultacji, który będzie dostępny:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki: „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”);
  • w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Społecznej, Łódź, ul. Piotrkowska 115, pok. 1;
  • podczas spotkań, o których mowa w pkt 1.
W czasie trwania konsultacji, tj. od dnia 7 grudnia 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. będzie uruchomione forum dyskusyjne pod adresem: http://forum.samorzad.lodz.pl.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 • bezpośrednio do Biura ds. Partycypacji Społecznej, Łódź ul. Piotrkowska 104, pok. 104B;
 • drogą elektroniczną na adres zespol.konsultacji@uml.lodz.pl;
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Biuro ds. Partycypacji Społecznej, 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115.

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji nie jest ograniczony, jednakże należy podkreślić, iż odbywają się one w ramach obowiązującego prawa.
Ze względu na potrzebę odpowiedniego przygotowania sal do spotkań, o których mowa w pkt 1, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w nich do dnia 4 grudnia 2013 r., poprzez przekazanie wiadomości mailem na adres: zespol.konsultacji@uml.lodz.pl lub telefonicznie pod numer: (42) 638 46 00.

Propozycje i opinie:

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym,
 • złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 7 grudnia 2013 r. albo po godz. 16.00 w dniu 20 grudnia 2013 r.,
 • nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2013-12-17

Ogłoszenie

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy informuje, że w dniu 19 grudnia 2013 roku o godzinie 9.00 (w przypadku większej liczby chętnych także o godzinach 11.00 i 13.00) w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 268,97 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018 tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Konkurs na „Projekt witaczy dla Miasta Łodzi”
Treść:

2013-10-28
Ostatnia aktualizacja: 2014-01-20

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą informuje o ogłoszeniu konkursu na „Projekt witaczy dla Miasta Łodzi”.

Pliki do pobrania:

 • Regulamin konkursu >>>
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5184/VI/13 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na „Projekt witaczy dla Miasta Łodzi” oraz powołania Komisji Konkursowej.
 • Formularz zgłoszeniowy [>>>.doc] [>>>.pdf].

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie wspierania osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego
Treść:

2013-11-22
Ostatnia aktualizacja: 2014-01-02

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5349/VI/13
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 21 listopada 2013 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

 1. Wspierania osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 48.000 zł;
  – termin realizacji zadania: od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.


  1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określonego powyżej wyniosła w 2012 roku: łącznie 36.000 zł, (w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 36.000 zł).
  2. W 2013 r. do tej pory na te działania wydatkowano kwotę: 47.999,70 zł (w formie dotacji).
   W ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie: 48.000 zł.

 2. Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki, m.in.:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   5. dysponują bazą lokalową (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia), umożliwiającą realizację zadania;
   6. nie mogą posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych;
   7. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, jak również nie może być wyższa niż 48.000 zł, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia w tym trybie w ramach danej dotacji nie mogą być większe niż kwota 5 tys. zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Koszty będą uznane za „kwalifikowane” wtedy, gdy:
  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji, w tym w szczególności dotyczą:
   • kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzeń tłumaczy języka migowego wypłacanych np. na podstawie umów zlecenia itp.,
   • kosztów utrzymania systemu – serwery, łącze internetowe, serwis;
  2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  3. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej z oferentem;
  4. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania;
  5. zostaną zapłacone w terminie realizacji zadania;
  6. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi;
  7. są zgodne z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadań określonymi w pkt. IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Wszystkie pozostałe koszty.


 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w konkursie ofert rejestruje się na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i tworzy Konto Administratora OP.
  2. Konto służy do sporządzenia i złożenia oferty za pośrednictwem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  3. Oferty do konkursu ofert składane są łącznie:
   • w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków,
   • w postaci papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2013 r. do godziny 15.00. Każda oferta dotycząca ww. zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 02 stycznia 2014 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2014 r.
  5. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009 (parter).
  6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu zadania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;
   11. niezłożenie łącznie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków oraz w postaci papierowej;
   12. niezłożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   13. złożenie oferty w postaci papierowej, niebędącej wydrukiem oferty złożonej w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   14. z innych przyczyn określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
  7. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie do wglądu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, pok. 009 (parter), pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – skala ocen 0-4 pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-4 pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – skala ocen 0-4 pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – skala ocen 0-4 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – skala ocen 0-3 pkt;
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – skala ocen 0-3 pkt.
  3. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  4. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  5. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany elektronicznie z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania

  1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
  2. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące, co najmniej 1 rok, udokumentowaną działalność związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
  3. Do oferty należy dołączyć komplet załączników wymienionych w druku oferty na dane zadanie.
  4. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  5. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  6. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  7. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w pok. 009, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42 638-45-43.

Pliki do pobrania:

 • Formularz oferty realizacji zadania publicznego [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego [>>>.doc] [>>>.pdf]

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść:

2013-11-20
Ostatnia aktualizacja: 2013-12-31

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5330/VI/13
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 15 listopada 2013 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

 1. Nazwa zadania: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2014 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: do 180 000 zł.
  Termin realizacji zadania: od 10 stycznia do 14 lutego 2014 r.


  1. W 2012 roku przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotację na realizację w/w zadania w wysokości 271 444 zł.
  2. W 2013 roku przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotację na realizację w/w zadania w wysokości 180 000 zł.


 2. Zasady przyznawania dotacji.
  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   5. dysponują bazą lokalową (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia), umożliwiającą realizację zadania;
   6. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 10% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.


 3. Warunki realizacji zadania.
  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem miasta, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie: „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5 tys. złotych. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.


 4. Koszty kwalifikowane.
  Koszty będą uznane za „kwalifikowane” wtedy, gdy:
  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
  2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  3. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej z oferentem;
  4. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach dofinansowanego działania;
  5. zostaną uregulowane w terminie realizacji zadania;
  6. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi;
  7. są zgodne z wymaganiami szczegółowymi realizacji działań określonymi w pkt IX ogłoszenia.


 5. Koszty niekwalifikowane.
  W ramach realizacji zadań nie są kwalifikowane koszty:
  1. poniesione przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu realizacji określonego w umowie;
  2. nie mające bezpośredniego związku z działaniami podejmowanymi w ramach zleconego zadania;
  3. uprzednio sfinansowane, niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tj. zrefundowanie całkowicie lub częściowo danego wydatku więcej niż raz;
  4. odsetek i kar;
  5. zakupu nieruchomości;
  6. zakupu środków trwałych;
  7. inwestycji;
  8. poniesione w związku z uzgodnionymi w umowie działaniami w ramach zleconego zadania, w kwocie przewyższającej zakres rzeczowo-finansowy określony w umowie.


 6. Termin i warunki składania ofert.
  1. Organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w konkursie ofert rejestruje się na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i tworzy Konto Administratora OP.
  2. Konto służy do sporządzenia i złożenia oferty za pośrednictwem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  3. Oferty do konkursów ofert składane są łącznie:
   1. w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków,
   2. w postaci papierowej w Sekretariacie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B, pokój nr 305, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia (nie wliczając dnia publikacji ogłoszenia). Każda oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 stycznia 2014 r. i kończy się nie później niż 14 lutego 2014 r.
  5. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl), pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uml.lodz.pl) i na portalu Łódź Aktywnych Obywateli (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B, pokój nr 204.
  6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu zadania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu miasta;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;
   11. niezłożenie łącznie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków oraz w postaci papierowej;
   12. niezłożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   13. złożenie oferty w postaci papierowej, niebędącej wydrukiem oferty złożonej w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  7. W przypadku awarii technicznej Elektronicznego Generatora Wniosków nie stosuje się zapisów ,,Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizacje ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji", wprowadzonego zarządzeniem Nr 2533/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lipca 2012 r., zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 2735/VI/12 z dnia 25 lipca 2012 r. oraz Nr 3346/VI/12 z dnia 23 listopada 2012 r., regulujących kwestie wykorzystania tego narzędzia do rejestracji organizacji pozarządowej oraz w ogłaszaniu, przeprowadzaniu, rozstrzygania otwartych konkursów ofert i składania sprawozdań, a także w kontroli realizowanych zadań i rozliczaniu przyznanych dotacji.
  8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.uml.lodz.pl), a czynności związane z planowaniem, ogłaszaniem, przeprowadzaniem i rozstrzyganiem otwartych konkursów ofert, a także z kontrolą realizowanych zadań i rozliczeniem przyznanych dotacji, są prowadzone w formie papierowej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych w Łodzi mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.


 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, do wglądu w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B, pokój 204, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uml.lodz.pl) oraz na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – 0-5 pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-5 pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – 0-6 pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – 0-5 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-5 pkt;
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 0-4 pkt;
  3. Maksymalna liczba punktów w zadaniu wynosi 30. Oferty, które uzyskają poniżej 10 pkt nie będą dotowane.
  4. O kolejności na liście dotacyjnej ofert (o jednakowej liczbie uzyskanych punktów) decyduje nr ID oferty nadawany w kolejności składania ofert.
  5. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji działania przez oferenta.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (www.bip.uml.lodz.pl), na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  7. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany elektronicznie z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  8. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  9. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniu konkursowym, bez podania przyczyny.
  10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.


 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.
  1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 2014 r.:
   1. wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania może być organizowany w formie zajęć otwartych lub zamkniętych (półkolonie);
   2. w przypadku organizacji wypoczynku w formie zajęć zamkniętych konieczne jest zgłoszenie wypoczynku Kuratorowi Oświaty;
   3. przy podpisaniu umowy organizator zajęć zamkniętych zobowiązany jest do złożenia kopii zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku Kuratorowi Oświaty;
   4. zajęcia prowadzone będą w godz. 8.00 – 16.00 w okresie od 20 stycznia do 2 lutego 2014 r.
   5. liczba dzieci uczestniczących w zajęciach zamkniętych – grupa co najmniej 15-osobowa;
   6. dowolna liczba dzieci uczestniczących w zajęciach otwartych;
   7. przynajmniej jeden ciepły posiłek w ciągu trwania zajęć;
   8. organizacja wypoczynku odbywać się może w trzech kategoriach: artystycznej, sportowej lub poznawczej;
   9. metody i formy pracy dostosowane będą dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych;
   10. zapewnione zostaną co najmniej dwa wyjścia w teren w ciągu jednego tygodnia zajęć;
   11. zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem obiektów sportowych i kulturalnych miasta;
   12. wynagrodzenie dla opiekuna grupy w okresie 10 dni – z przyznanej dotacji nie może przekroczyć kwoty 700 zł brutto;
   13. do oferty należy dołączyć informację o kwalifikacjach specjalistów, opiekunów i osób prowadzących zajęcia;
   14. oferta musi jednoznacznie określać formę prowadzonych zajęć (zajęcia otwarte lub zajęcia zamknięte).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B, pokój 204, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym (www.bip.uml.lodz.pl), na portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42 638 48 26

Wyniki konkursu:

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031
Treść:

2013-11-18
Ostatnia aktualizacja: 2014-04-03

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5249/VI/13
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 6 listopada 2013 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi
na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
na lata 2014-2031.

Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Łodzi są projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031, zwane dalej Projektami.

Konsultacje mają na uwadze zebranie od mieszkańców miasta Łodzi propozycji i opinii do przedmiotu konsultacji, które zostaną wykorzystane w dalszych etapach pracy nad Projektami.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 26 listopada 2013 r. do dnia 2 grudnia 2013 r. do godziny 16.00 w formie:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Łodzi, umożliwiającego uzyskanie informacji o Projekcie, jak również wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu; spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 r. w budynku Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w Dużej Sali Obrad, w godz. 17.00-19.00;
 2. zbierania propozycji i opinii na piśmie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można przekazać:
  • drogą elektroniczną na adres budzetkonsultacje@uml.lodz.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź,
  • bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy urzędu.
Formularz konsultacyjny będzie dostępny do pobrania:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”), a także
 • w sekretariacie Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy urzędu.
Projekty udostępnione będą:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”),
 • w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 114, 117 i 129 w godzinach pracy urzędu.
W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://www.forum.samorzad.lodz.pl.

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji nie obejmuje zadań, które są lub będą realizowane na podstawie zawartych umów lub zatwierdzonych projektów oraz zadań, które zostały ujęte w projekcie budżetu w ramach budżetu obywatelskiego.

Propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 26 listopada 2012 r. i po godzinie 16.00 w dniu 2 grudnia 2013 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania)
nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie w 2014 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury
Treść:

2013-08-26
Ostatnia aktualizacja: 2014-02-11

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2014 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechnia i animacji kultury.


 2. Stypendia mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:
  1. sztuki wizualne,
  2. sztuki projektowe,
  3. film,
  4. teatr,
  5. muzyka,
  6. taniec,
  7. literatura.

 3. Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć.


 4. Projekt stypendialny musi być realizowany na terenie Łodzi.


 5. Stypendia mają zachęcać przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym dorobkiem do wybierania Łodzi jako miejsca działań.


 6. Stypendium jest przyznawane twórcom i animatorom kultury, których twórczość wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym.


 7. Stypendium jest przyznawane w szczególności tym osobom, które nie przekroczyły trzydziestego piątego roku życia.


 8. Kandydat musi prowadzić działalność twórczą na terenie Łodzi.


 9. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.


 10. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 października 2013 r.


 11. Wnioski o przyznanie stypendiów składa się raz w roku.


 12. Stypendia przyznawane są w systemie rocznym obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.


 13. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 102, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2013 r. Każdy wniosek winien być złożony w oddzielnej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko i adres kandydata oraz nazwę przedsięwzięcia, którego dotyczy stypendium. Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zakres i warunki realizacji stypendium zostaną określone w umowie zawartej z wybranymi w konkursie stypendystami.


 14. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do ich uzupełnienia.


 15. Złożone wnioski wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.


 16. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4817/VI/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie w 2014 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury oraz powołania Komisji Stypendialnej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 102, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl ).


 17. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl wejście przez ogłoszenia i zawiadomienia, a następnie ogłoszenia Urzędu Miasta Łodzi) i na tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Uwaga
Wzór formularza, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania końcowego z realizacji stypendium, wzór karty oceny merytorycznej, Regulamin przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl oraz w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Bliższe informacje można uzyskać pod ww. adresem internetowym oraz w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 638-42-12.

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru wniosków >>>

Otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2014 r.
Treść:

2013-08-22

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4715/VI/13
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Ogłoszenie:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2014 r.

 1. Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań, zmienionej uchwałą Nr LXXIII/1415/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 308, poz. 2385 i Nr 348, poz. 2672).
 2. W konkursie o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Łodzi mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prowadzące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łódź.
 3. Dotacja na wyżej wymienione prace może obejmować nakłady konieczne na realizację prac określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871).
 4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu Miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania środków własnych na wykonanie części prac objętych wnioskiem.
 5. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie wyżej wymienionych prac.
 6. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu Miasta Łodzi oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych.
 7. Oferty należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4715/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2014 r., w terminie do 30 września 2013 r., w kancelarii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113, w godzinach pracy urzędu.
  Druk wniosku jest dostępny w Oddziale Ochrony Zabytków Biura Architekta Miasta przy ul. Piotrkowskiej 113, II piętro, tel. 42 6384333, 42 6384228, a także pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.
 8. Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały budżetowej na 2014 r.

Pliki do pobrania:

 • Wniosek do Prezydenta Miasta Łodzi o udzielenie w 2014 r. dotacji celowej [>>>.doc] [>>>.pdf]

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2013-11-22

Ogłoszenie

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy informuje, że w dniu 27 listopada 2013 roku o godzinie 9.00 (w przypadku większej liczby chętnych także o godzinach 11.00 i 13.00) w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 268,97 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018 tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Konkurs na „Opracowanie koncepcji merytorycznej i organizacyjnej wydarzeń promujących Łódź, jako Centrum Przemysłów Kreatywnych w zakresie mody, wzornictwa, designu i projektowania w latach 2014-2016”
Treść:

2013-10-28
Ostatnia aktualizacja: 2013-12-03

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą informuje o ogłoszeniu konkursu na „Opracowanie koncepcji merytorycznej i organizacyjnej wydarzeń promujących Łódź, jako Centrum Przemysłów Kreatywnych w zakresie mody, wzornictwa, designu i projektowania w latach 2014-2016”.

Pliki do pobrania:

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5182/VI/13 w sprawie ogłoszenia Konkursu na "Opracowanie koncepcji merytorycznej i organizacyjnej wydarzeń promujących Łódź, jako Centrum Przemysłów Kreatywnych w zakresie mody, wzornictwa, designu i projektowania w latach 2014-2016" oraz powołania Komisji Konkursowej;
 • Formularz zgłoszeniowy [>>>.doc] [>>>.pdf].

Wyniki konkursu:

Konkurs na "Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowania nośników do koncepcji kreacji"
Treść:

2013-10-29
Ostatnia aktualizacja: 2013-11-08

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą informuje o ogłoszeniu konkursu na "Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowania nośników do koncepcji kreacji".

Pytania i odpowiedzi:

Pliki do pobrania:

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5183/VI/13 w sprawie ogłoszenia konkursu na "Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowania nośników do koncepcji kreacji" oraz powołania Sądu Konkursowego;
 • Formularz zgłoszeniowy [>>>.doc] [>>>.pdf].


2013-12-24

Informujemy, że w dniu 11 grudnia 2013 r., odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego. W trakcie spotkania wszystkie nadesłane prace zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym zgodnie z Regulaminem konkursu. Spośród 10 nadesłanych prac, najwyżej oceniono pracę przedstawioną przez agencję MOSQI.TO.

Pliki do pobrania: