Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2014 r.

Drugi nabór ofert do Bazy Ekspertów tworzonej przy Wydziale Kultury
Treść:

2014-12-12
Ostatnia aktualizacja: 2015-02-06

Dyrektor Wydziału Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi
ogłasza drugi nabór ofert do Bazy Ekspertów tworzonej przy Wydziale Kultury

Wybrani eksperci mogą być członkami komisji oceniającej pod względem merytorycznym oferty składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.

Kandydaci na eksperta powinni posiadać:

 • dobrą znajomość sektora pozarządowego,
 • szeroką wiedzę na temat kultury i znajomość specyfiki działań artystycznych oraz kulturalnych,
 • interdyscyplinarną lub branżową wiedzę z zakresu kultury popartą odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem.

Dodatkowo mile widziane będą:

 • doświadczenie w ocenianiu projektów finansowych ze środków publicznych lub prywatnych,
 • aktywne uczestnictwo w kulturze i życiu publicznym udokumentowane np. publikacjami, uczestnictwem w jury,
 • doświadczenie w organizowaniu wydarzeń o charakterze kulturalnym,
 • wykształcenie wyższe,
 • rekomendacje co najmniej trzech podmiotów działających w sferze kultury.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność dotyczącą opiniowanych ofert.
Wyboru ekspertów spośród zgłoszonych kandydatur dokona zespół złożony z pracowników Wydziału Kultury i przedstawicieli Komisji Kultury Rady Miejskiej.
Spośród osób, które znajdą się w bazie, stale będą rekrutowani eksperci biorący udział w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu kultury.

Eksperci będą podzieleni na grupy: branżową i interdyscyplinarną wg deklaracji zawartej w karcie naboru eksperckiego. Do komisji konkursowych będą zapraszane dwie osoby; po jednej z grona ekspertów branżowych i interdyscyplinarnych.
Wymagana będzie dyspozycyjność ze względu na ilość konkursów oraz napływających ofert.

Skład komisji konkursowych będzie podawany do wiadomości publicznej przy czym dane ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych ujawnione będą po rozstrzygnięciu danego konkursu ofert.

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • curriculum vitae (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kompetencje kandydata (artykuły, publikacje, recenzje, potwierdzone uczestnictwo w jury itp.),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • wypełnioną kartę naboru eksperckiego,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem kandydata oraz jego adresem korespondencyjnym do dnia 5 stycznia 2015 r., na adres:

Wydział Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 102
90-926 Łódź

Osoby zakwalifikowane do Bazy Ekspertów zostaną niezwłocznie poinformowane o wynikach naboru.

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru >>>

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2014-12-11

Ogłoszenie

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018 tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść:

2014-11-25
Ostatnia aktualizacja: 2015-01-02

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7524/VI/14
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 24 listopada 2014 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

 1. Wspierania osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 48.000 zł;
  – termin realizacji zadania: od 02 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.  1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określonego powyżej wyniosła w 2013 roku: łącznie 48.000 zł, (w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 47.999,70 zł.).
  2. W 2014 r. do tej pory na te działania wydatkowano kwotę: 47.999,70 zł (w formie dotacji). W ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie: 48.000 zł.

 2. Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki, m.in.:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   5. dysponują bazą lokalową (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia), umożliwiającą realizację zadania;
   6. nie mogą posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych;
   7. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, jak również nie może być wyższa niż 48.000 zł, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia w tym trybie w ramach danej dotacji nie mogą być większe niż kwota 5 tys. zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Koszty będą uznane za „kwalifikowane” wtedy, gdy:

  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji, w tym w szczególności dotyczą:
   • kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzeń tłumaczy języka migowego wypłacanych np. na podstawie umów zlecenia itp.,
   • kosztów utrzymania systemu – serwery, łącze internetowe, serwis;
  2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  3. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej z oferentem;
  4. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania;
  5. zostaną zapłacone w terminie realizacji zadania;
  6. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi;
  7. są zgodne z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadań określonymi w pkt. IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Wszystkie pozostałe koszty.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w konkursie ofert rejestruje się na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i tworzy Konto Administratora OP.
  2. Konto służy do sporządzenia i złożenia oferty za pośrednictwem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  3. Oferty do konkursu ofert składane są łącznie:
   • w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków,
   • w postaci papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2014 r. do godziny 15.00. Każda oferta dotycząca ww. zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 02 stycznia 2015 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2015 r.
  5. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009 (parter).
  6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu zadania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;
   11. niezłożenie łącznie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków oraz w postaci papierowej;
   12. niezłożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   13. złożenie oferty w postaci papierowej, niebędącej wydrukiem oferty złożonej w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   14. z innych przyczyn określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
  7. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie do wglądu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, pok. 009 (parter), pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – skala ocen 0-4 pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-4 pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – skala ocen 0-4 pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – skala ocen 0-4 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – skala ocen 0-3 pkt;
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – skala ocen 0-3 pkt.
  3. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  4. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  5. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany elektronicznie z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania

  1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
  2. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące, co najmniej 1 rok, udokumentowaną działalność związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
  3. Do oferty (wydrukowanej z Elektronicznego Generatora Wniosków) należy dołączyć komplet załączników wymienionych m.in. w druku oferty na dane zadanie oraz dodatkowo wypełniony druk oświadczenia OS-01.
  4. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  5. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  6. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  7. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

Uwaga!

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w pok. 009, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42 638-45-43.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040
Treść:

2014-11-18
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-22

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7447/VI/14
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 6 listopada 2014 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi
na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
na lata 2015-2040.

Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Łodzi są projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040, zwane dalej Projektami.

Konsultacje mają na uwadze zebranie od mieszkańców miasta Łodzi propozycji i opinii do przedmiotu konsultacji, które zostaną wykorzystane w dalszych etapach pracy nad Projektami.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 3 grudnia 2014 r. do dnia 9 grudnia 2014 r. do godziny 17.00 w formie:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Łodzi, umożliwiającego uzyskanie informacji o Projekcie, jak również wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu; spotkanie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2014 r. w budynku Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w Dużej Sali Obrad, w godz. 17.00-19.00;
 2. zbierania propozycji i opinii na piśmie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można przekazać:
  • drogą elektroniczną na adres budzetkonsultacje@uml.lodz.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź,
  • bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy urzędu.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny do pobrania:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”), a także
 • w sekretariacie Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy urzędu.

Projekty udostępnione będą:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”),
 • w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 114, 117 i 129 w godzinach pracy urzędu.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://www.forum.samorzad.lodz.pl.

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji nie obejmuje zadań, które są lub będą realizowane na podstawie zawartych umów lub zatwierdzonych projektów oraz zadań, które zostały ujęte w projekcie budżetu w ramach budżetu obywatelskiego.

Propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 3 grudnia 2014 r. i po godzinie 17.00 w dniu 9 grudnia 2014 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania)
nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:

Komunikat o rozpoczęciu postępowania o adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne
Treść:

2014-10-29

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza, że w dniach:

od 20 do 28 listopada 2014 roku

Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi przyjmować będzie wnioski osób, które zamieszkują na terenie Miasta Łodzi, nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i na własny koszt chcą wykonać adaptację strychów/poddaszy na cele mieszkalne.

W ramach oferty dostępnych będzie 11 nieruchomości, w których będzie mogło powstać łącznie 14 lokali mieszkalnych.

Osoby zainteresowane tą formą pozyskania lokalu na cele mieszkalne winny składać wnioski bezpośrednio w pokoju nr 201 przy ulicy Piotrkowskiej 171, bez udziału poczty, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00; wtorek 9.00 – 17.00.

Szczegółowe informacje dotyczące adaptacji oraz formularze wniosków do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi bip.uml.lodz.pl

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 42 638 57 61; 42 638 59 10;
  Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta,


 • 42 638 43 52 Biuro Architekta Miasta.

Pliki do pobrania:

Konsultacje społeczne dotyczące sposobu funkcjonowania placu Dąbrowskiego i jego bezpośredniego otoczenia
Treść:

2014-11-06
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-23

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7432/VI/14
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 4 listopada 2014 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących
sposobu funkcjonowania placu Dąbrowskiego i jego bezpośredniego otoczenia

Przedmiotem konsultacji jest sposób funkcjonowania placu Dąbrowskiego, zwanego dalej Placem, a w szczególności:

 1. funkcje Placu i jego bezpośredniego otoczenia oraz ewentualna potrzeba zmian w tym zakresie;
 2. sposób wykorzystania przestrzeni Placu i jego bezpośredniego otoczenia;
 3. działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności Placu i komfortu jego użytkowania, a także estetyki i wyposażenia w elementy małej architektury oraz zieleń publiczną.

Konsultacje mają na celu rozpoczęcie dyskusji o jednej z kluczowych przestrzeni publicznych w Łodzi. Posłużą zebraniu propozycji i opinii dotyczących przedmiotu konsultacji, w szczególności pomysłów na wykorzystanie przestrzeni Placu, które zostaną wykorzystane w dalszych działaniach właściwych służb miejskich.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 19 listopada 2014 r. do dnia 26 listopada 2014 r. do godz. 16.00 w formie:

 1. przyjmowania propozycji i opinii na piśmie, w tym również drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym, który dostępny będzie:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki: „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”);
  • w kancelarii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, II Pietro;
  • podczas spotkania, o którym mowa w pkt 2.
 2. otwartego spotkania z mieszkańcami Łodzi, umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie opinii i propozycji do protokołu, w trakcie którego po części informacyjnej odbędą się warsztaty. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2014 r. w godzinach 16.30 - 19.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi ul. Jaracza 44/46;
W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://forum.samorzad.lodz.pl.

Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do określenia funkcji jakie powinien pełnić Plac wraz z otoczeniem oraz potrzebnych przemian, nie wchodzących w zakres remontu/przebudowy placu.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkania z mieszkańcami i warsztatów);
 • złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 19 listopada 2014 r. albo po godzinie 16.00 dnia 26 listopada 2014 r.;
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2014-11-13

Ogłoszenie

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy informuje, że w dniu 26 listopada 2014 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018 tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2014-10-13

Ogłoszenie

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy informuje, że w dniu 29 października 2014 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018 tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Informacja o zamiarze zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika w części dotyczącej lokalizacji Filii Nr 4
Treść:

2014-05-07

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. poz. 642 i 908 oraz z 2013 poz. 829) organizator Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika, którym jest miasto Łódź, ma obowiązek na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o zmianie statutu w części dotyczącej lokalizacji filii, podać informację o zamiarze zmiany lokalizacji do publicznej wiadomości.

Proponowana zmiana polega na przeniesieniu Filii nr 4 z siedziby przy ul. Czarnieckiego 4 w Łodzi do siedziby przy ul. Franciszkańskiej 71a. Lokal, w którym obecnie mieści się Filia znajduje się w nieruchomości gminnej, która jest przeznaczona do sprzedaży.

Pliki do pobrania:

 • Uchwała nr LXXXV/1779/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika w części dotyczącej lokalizacji Filii Nr 4
 • Uzasadnienie >>>

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi
Treść:

2014-10-31
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-12

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7396/VI/14
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 października 2014 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi.

 1. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin realizacji:

  Organizacja Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi
  realizacja w terminie 2 stycznia 2015 r. – 28 lutego 2015 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania do 450.000 zł

  Celem publicznym konkursu jest umożliwienie mieszkańcom Łodzi udziału w widowisku sportowym na najwyższym poziomie. 2. Wyżej wymienione zadanie jest nowym zadaniem.


 3. Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

 4. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi". Logotyp dostępny jest na stronie: http://www.kreatywna.lodz.pl/page/19.
  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia w tym trybie w ramach danej dotacji nie mogą być większe niż kwota 5 tys. zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

 5. Koszty kwalifikowane.

  Koszty będą uznane za „kwalifikowane” wtedy, gdy:
  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji.
  2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
  3. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej z oferentem.
  4. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania.
  5. zostaną zapłacone w terminie realizacji zadania.
  6. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi.
  7. są zgodne z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadań określonymi w pkt IX ogłoszenia.

 6. Koszty niekwalifikowane.

  Wszystkie pozostałe koszty.

 7. Termin i warunki składania ofert.

  1. Organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w konkursie ofert rejestruje się na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i tworzy Konto Administratora OP.
  2. Konto służy do sporządzenia i złożenia oferty za pośrednictwem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  3. Oferty do konkursów ofert składane są łącznie:
   • w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków,
   • w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, pokój nr 3 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po wyżej wymienionym terminie. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Każda oferta dotycząca zadania winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadania jest zgodny z terminem określonym w pkt I ogłoszenia.
  5. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu działania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;
   11. niezłożenie łącznie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków oraz w postaci papierowej;
   12. niezłożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   13. złożenie oferty w postaci papierowej, niebędącej wydrukiem oferty złożonej w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   14. z innych przyczyn określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
  7. Przed złożeniem oferty, pracownicy Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień, najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, do wglądu w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
  2. Kryteria oceny złożonych ofert:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [0-5 ] pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – [0-5] pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [0-5] pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [0-5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [0-5] pkt;
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – [0-6] pkt;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu – [0-6] pkt.
  3. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  4. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  5. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany elektronicznie z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniu konkursowym, bez podania przyczyny.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania

  Wymagania szczegółowe dotyczące organizacji
  Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi

  Planowana kwota na realizację zadania – do 450.000 zł

  1. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w co najmniej czterech konkurencjach na terenie Miasta Łodzi.
  2. Obiekt, w którym organizowana będzie impreza, musi znajdować się na terenie Miasta Łodzi oraz musi być przystosowany do jej przeprowadzenia, a także posiadać stosowne pozwolenia i certyfikaty dopuszczające go do organizacji imprez, w tym udzielone przez Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Międzynarodową Federację Lekkiej Atletyki.
  3. Organizator zobowiązany będzie zapewnić udział znanych zawodników, legitymujących się wysokimi wynikami sportowymi, w tym co najmniej jednego medalisty Mistrzostw Europy (z ostatnich trzech lat) oraz co najmniej 3 finalistów Mistrzostw Europy.
  4. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  5. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
  6. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  7. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe z innych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi na realizację elementów zadania konkursowego wskazanych w ofercie.
  8. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł.
  9. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji imprezy, w tym w szczególności:
   1. koszty wynajęcia obiektu;
   2. koszty obsługi sędziowskiej, medycznej oraz technicznej;
   3. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
   4. wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
   5. koszty zakwaterowania i wyżywienia na terenie Miasta Łodzi sędziów oraz uczestników Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego;
   6. koszty ochrony wynajętej w celu zabezpieczenia imprezy;
   7. koszty infrastruktury informatycznej, niezbędnej do realizacji zadania;
   8. koszty transportu materiałów i osób na terenie miasta Łodzi; niezbędnych do realizacji zadania;
   9. koszty działań promocyjnych w kwocie nie wyższej niż 15% całkowitej kwoty realizacji zadania, w tym zakup gadżetów lub upominków dla uczestników imprezy;
   10. zakup pucharów i medali dla uczestników imprezy;
   11. koszty organizacyjne w kwocie nie wyższej niż 10% całkowitej kwoty realizacji zadania.
  10. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników imprezy ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
  11. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628 i 829).
  12. Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców, przy czym Miasto Łódź nie będzie ponosić odpowiedzialności za zobowiązania finansowe organizatora wobec podwykonawców, powstałe w związku z organizacją imprezy.
  13. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  14. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  15. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  16. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli Oferent utraci możliwości organizacyjne i finansowe organizacji imprezy.
Uwaga

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 638-48-36.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów i nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów
Treść:

2014-10-21
Ostatnia aktualizacja: 2014-11-26

Ogłoszenie

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/683/12 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, Uchwałą Nr XXXVII/684/12 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, Uchwałą Nr XXXVII/685/12 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznania nagród dla trenerów oraz dyspozycją Prezydenta Miasta Łodzi, Wydział Sportu zaprasza do składania wniosków o przyznanie:

 • stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
 • nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
 • nagród dla trenerów.

Prosimy o zapoznanie się z w/wym. uchwałami zawierającymi szczegółowe kryteria przyznawania nagród i stypendiów.
Kwota przeznaczona do rozdysponowania wynosi:

 • Stypendia - 125.450 zł;
 • Nagrody dla zawodników i trenerów – 396.360 zł.

Obowiązujące w 2014 r. druki wniosków wraz ze stosownymi załącznikami,
należy składać w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych
(ul. ks. Skorupki 21 III p. pokój 9),
do dnia 5 listopada 2014 r. do godz. 16.00.

Przypominamy, że wnioski muszą być podpisane przez osoby upoważnione statutowo do składania, w imieniu klubu, oświadczeń woli (obowiązuje zasada stosowana przy składaniu ofert).

Wnioski:

 • nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne,
 • z brakującymi podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
 • złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie,
 • złożone na niewłaściwych drukach,
nie będą rozpatrywane.

Prosimy wpisywać wyłącznie wyniki wskazane w kryteriach.

Nagrody dla trenerów zostaną wypłacone do 20 grudnia 2014 r.

Druki wniosków, teksty uchwał znajdują się w na stronie http://bip.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Stefaniak p. 9, tel. 638-48-75 email: m.stefaniak@uml.lodz.pl oraz Pani Anna Świerkocka, p. 4, tel. 638-48-35 email: a.swierkocka@uml.lodz.pl.

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika/zawodniczki [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika/zawodniczki w sportach indywidualnych [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagród dla zawodników/zawodniczek w grach zespołowych [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Zestawienie zbiorcze [>>>.doc] [>>>.pdf]

Wyniki:

Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Strategii rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015–2020+"
Treść:

2014-09-30
Ostatnia aktualizacja: 2015-01-14

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7177/VI/14
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 września 2014 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu
,,Strategii rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015 – 2020+”

Przedmiotem konsultacji jest projekt "Strategii rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015–2020+".

Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców miasta Łodzi propozycji i opinii w zakresie proponowanych przez miasto rozwiązań planistycznych Projektu oraz stworzenie jego o statecznej wersji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 października 2014 r. do dnia 26 października 2014 r. w formie:

 1. zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia w terminie od dnia 14 października 2014 r. do dnia 22 października 2014 r. do godziny 15.00;
 2. dwudniowego spotkania warsztatowego w dniach 25 i 26 października 2014 r., w trakcie którego uczestnicy opracują, na podstawie materiałów i danych przekazanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, docelowy kształt Projektu. Do udziału w spotkaniu warsztatowym może zgłosić się każdy mieszkaniec Łodzi. Spotkanie warsztatowe ma charakter zamkniętej grupy warsztatowej - tzn. osoby chcące wziąć udział w spotkaniu muszą zgłosić chęć udziału w spotkaniu w terminie od dnia 14 października 2014 r. do dnia 20 października 2014 r., co pozwoli organizatorom zagwarantować odpowiednią liczbę opiekunów poszczególnych grup warsztatowych oraz niezbędne materiały. Regulamin zapisów do grup warsztatowych oraz formularz zgłoszeniowy opisano w załączniku do ogłoszenia.

Materiały informacyjne będą dostępne od dnia 30 września 2014 r. w kancelarii Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi (Łódź, ul. Piotrkowska 175), w godzinach pracy Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki: „Samorząd” i „Konsultacje społeczne”), na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu pod adresem internetowym http://www.zdit.uml.lodz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi i Zarządu Dróg i Transportu.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym: http://www.forum.samorzad.lodz.pl.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 14 października 2014 r. oraz składane po dniu 22 października 2014 r. po godzinie 15:00,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesyłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie warsztatów z mieszkańcami miasta Łodzi).

Uwaga!
Zakres negocjowalny konsultacji obejmuje wnoszenie propozycji i opinii odnośnie proponowanego rozplanowania sieci dróg rowerowych wraz z możliwością odniesienia się do każdego z zaproponowanych przebiegów.

Pliki do pobrania:

Więcej informacji na stronie BIP Zarządu Dróg i Transportu >>>

Wyniki konsultacji:

Więcej informacji na stronie BIP Zarządu Dróg i Transportu >>>

Ogłoszenie o terminach wymiany oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi
Treść:

2014-05-12

Ogłoszenie

Z uwagi na obowiązek wymiany do dnia 31 grudnia 2014 r. oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi, (zgodnie z § 25 ust. 2 Uchwały Nr LXXX/1681/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi), Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przedstawia terminy wymiany oznaczeń:

Korporacja Termin wymiany
RADIO TAXI Dwa – Dwa 12.05 – 30.05
RADIO TAXI 919 02.06 – 13.06
TAXI PLUS 16.06 – 04.07
RADIO TAXI MERC 07.07 – 15.07
TAXI NOVA 16.07 – 25.07
TELE TAXI 400 400 s. c. 01.08 – 30.09
GREEN CAB TAXI sp. z o. o 01.10 – 24.10
NIEZRZESZENI 12.05 – 24.10

W celu pobrania nowych oznaczeń, zapraszamy w ww. terminach do siedziby Biura: Łódź, al. Politechniki 32, pok. 205, w godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 8.00–16.00;
 • wtorek – 9.00–17.00.

Osoba dokonująca wymiany oznaczenia bocznego winna posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • licencję,
 • kserokopię badań lekarskich i psychologicznych,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego z aktualnym badaniem technicznym z wpisem TAXI.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie w 2015 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury
Treść:

2014-09-01
Ostatnia aktualizacja: 2015-02-09

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2015 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechnia i animacji kultury.


 2. Stypendia mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:
  1. sztuki wizualne,
  2. sztuki projektowe,
  3. film,
  4. teatr,
  5. muzyka,
  6. taniec,
  7. literatura.

 3. Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć.


 4. Projekt stypendialny musi być realizowany na terenie Łodzi.


 5. Stypendia mają zachęcać przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym dorobkiem do wybierania Łodzi jako miejsca działań.


 6. Stypendium jest przyznawane twórcom i animatorom kultury, których twórczość wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym.


 7. Stypendium jest przyznawane w szczególności tym osobom, które nie przekroczyły trzydziestego piątego roku życia.


 8. Kandydat musi prowadzić działalność twórczą na terenie Łodzi.


 9. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.


 10. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 października 2014 r.


 11. Wnioski o przyznanie stypendiów składa się raz w roku.


 12. Stypendia przyznawane są w systemie rocznym obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.


 13. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 102, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2014 r. Każdy wniosek winien być złożony w oddzielnej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko i adres kandydata oraz nazwę przedsięwzięcia, którego dotyczy stypendium. Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Zakres i warunki realizacji stypendium zostaną określone w umowie zawartej z wybranymi w konkursie stypendystami.


 14. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do ich uzupełnienia.


 15. Złożone wnioski wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.


 16. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6948/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie w 2015 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury oraz powołania Komisji Stypendialnej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 102, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl).


 17. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl wejście przez ogłoszenia i zawiadomienia, a następnie ogłoszenia Urzędu Miasta Łodzi) i na tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Uwaga
Wzór formularza, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania końcowego z realizacji stypendium, wzór karty oceny merytorycznej, Regulamin przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl oraz w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Bliższe informacje można uzyskać pod ww. adresem internetowym oraz w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 638-42-12.

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru wniosków >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015
Treść:

2014-09-23
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-11

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 7120/VI/14
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 22 września 2014 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego
i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 26 września 2014 r. do dnia 10 października 2014 r., w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag;
 2. składania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, który – podobnie jak projekt Programu – będzie dostępny na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl, w zakładce „Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi” oraz bezpośrednio w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1). Wypełniony formularz można przekazać:
  1. osobiście w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
  2. drogą elektroniczną na adres: zespop@uml.lodz.pl.

Propozycje, opinie i uwagi przekazane w innej formie, złożone po dniu 10 października 2014 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:

Wniosek o przyznanie nagrody w wysokości 15.000 zł Panu Adamowi Kszczotowi, zawodnikowi Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi, za zdobycie złotego medalu podczas Mistrzostw Europy w Zurychu (2014-09-03)
Otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2015 r.
Treść:

2014-08-14

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 6804/VI/14
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 4 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2015 r.

 1. Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 308, poz. 2385), zmienionej uchwałą Nr LXXIII/1415/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 348, poz. 2672).
 2. W konkursie o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Łodzi mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prowadzące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łódź.
 3. Dotacja na wyżej wymienione prace może obejmować nakłady konieczne na realizację prac określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871).
 4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu Miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania środków własnych na wykonanie części prac objętych wnioskiem.
 5. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie wyżej wymienionych prac.
 6. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu Miasta Łodzi oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych.
 7. Oferty należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6804/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2015 r., w terminie do 30 września 2014 r., w kancelarii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113, w godzinach pracy urzędu. Druk wniosku jest dostępny w Oddziale Ochrony Zabytków Biura Architekta Miasta przy ul. Piotrkowskiej 113, II piętro, tel. 42 6384333, 42 6384228, a także pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.
 8. Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały budżetowej na 2015 r.

Pliki do pobrania:

Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2015 rok
Treść:

2014-03-11
Ostatnia aktualizacja: 2014-10-28

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 5837/VI/14
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 5 marca 2014 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi
dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok.

Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań z zakresu kompetencji gminy albo powiatu zgłoszone przez mieszkańców miasta Łodzi do wydzielonej części budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 40 mln zł, zwanej dalej budżetem obywatelskim.

Celem konsultacji jest:

 1. uzyskanie od mieszkańców propozycji zadań o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim do budżetu obywatelskiego;
 2. dokonanie przez mieszkańców Łodzi, którzy ukończyli 16 lat, wyboru zadań o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim do budżetu obywatelskiego spośród tych, które zostały pozytywnie zweryfikowane.
Zadania o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą głównie potrzeb mieszkańców jednego z pięciu wyodrębnionych rejonów Łodzi:
 1. Bałut, obejmujących łączny obszar jednostek pomocniczych: Bałuty Zachodnie, Radogoszcz, Łagiewniki, Julianów–Marysin–Rogi, Bałuty Doły, Bałuty Centrum, Teofilów–Wielkopolska, Wzniesienia Łódzkie,
 2. Górnej, obejmującej łączny obszar jednostek pomocniczych: Nad Nerem, Ruda, Chojny, Rokicie, Górniak, Piastów–Kurak, Chojny–Dąbrowa, Wiskitno,
 3. Polesia, obejmującego łączny obszar jednostek pomocniczych: Stare Polesie, Karolew–Retkinia Wschód, Koziny, Retkinia Zachód–Smulsko, Złotno, Zdrowie–Mania, Lublinek–Pienista, Montwiłła–Mireckiego,
 4. Śródmieścia, obejmującego łączny obszar jednostek pomocniczych: Katedralna, Śródmieście–Wschód,
 5. Widzewa, obejmującego łączny obszar jednostek pomocniczych: Andrzejów, Dolina Łódki, Mileszki, Nowosolna, Nr 33, Olechów–Janów, Stary Widzew, Stoki, Widzew–Wschód, Zarzew.
Zadania o charakterze ogólnomiejskim to takie, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • szacunkowe koszty realizacji zadania przekraczają kwotę środków przeznaczonych na budżet obywatelski dla danego rejonu Łodzi,
 • dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego rejonu Łodzi,
 • miejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednego rejonu Łodzi.

Na zadania lokalne w każdym z pięciu podanych poniżej rejonów Łodzi przeznacza się po 15%, tj. po 6 mln zł, a na zadania ogólnomiejskie 25%, tj. 10 mln zł z budżetu obywatelskiego. Szacunkowe koszty realizacji zadania ogólnomiejskiego nie mogą przekroczyć kwoty środków przewidzianych na zadania ogólnomiejskie. Szacunkowe koszty realizacji zadania lokalnego w danym rejonie nie mogą przekroczyć kwoty środków przewidzianych na zadania lokalne w tym rejonie.

Konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego będą trwały od dnia 11 kwietnia 2014 r. do dnia 28 września 2014 r. do godz. 18.00 w przypadku głosowania w punktach do głosowania, a do godz. 24.00 w przypadku głosowania przez internet, i będą prowadzone w dwóch etapach:

 1. od dnia 11 kwietnia 2014 r. do dnia 28 maja 2014 r. do godz. 16.00, w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego propozycji zadań lokalnych i ogólnomiejskich do budżetu obywatelskiego;
 2. od dnia 20 do 28 września 2014 r. do godz. 18.00 - w przypadku głosowania w punktach do głosowania, a do godz. 24.00 - w przypadku głosowania przez internet, w formie wyboru, na kartach do głosowania w wersji papierowej albo na kartach interaktywnych do głosowania przez internet, dostępnych w okresie głosowania na stronie Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez zakładki: „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”), maksymalnie pięciu zadań lokalnych z rejonu zamieszkania i pięciu ogólno miejskich, spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

Propozycje zadań lokalnych i ogólnomiejskich do budżetu obywatelskiego, mieszkańcy miasta Łodzi składają na formularzu zgłoszeniowym, który będzie dostępny:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”),
 • na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem internetowym http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl,
 • w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro,
 • w Oddziale ds. Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 104, ul. Piotrkowska 153.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe z propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego można przekazać w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi:

 • do Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro,
 • do Kancelarii Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 104, ul. Piotrkowska 153
oraz drogą korespondencyjną na adres: Kancelaria Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul Piotrkowska 104.

Karty do głosowania (przy użyciu wersji papierowej) na zadania lokalne i karty do głosowania na zadania ogólnomiejskie będą dostępne od dnia 12 września 2014 r.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”),
 • na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem internetowym http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl,
 • w punkcie informacyjnym dla mieszkańców miasta Łodzi w zakresie budżetu obywatelskiego w siedzibie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro, a także
 • w punktach głosowania w okresie od 20 września do 28 września 2014 r. do godz. 18.00.

W głosowaniu, w okresie od 20 września do 28 września 2014 r. do godz. 18.00 w przypadku głosowania w punktach do głosowania, a do godz. 24.00 w przypadku głosowania przez internet, mogą brać udział mieszkańcy miasta Łodzi, którzy ukończyli 16 lat, poprzez:

 • wypełnienie kart do głosowania w punktach głosowania, których lista zostanie opublikowana w odrębnym ogłoszeniu do dnia 5 września 2014 r.,
 • przekazanie kart do głosowania bezpośrednio do wyznaczonych punktów głosowania,
 • przekazanie kart do głosowania bezpośrednio albo pocztą na adres: Kancelaria Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul Piotrkowska 104,
 • wypełnienie kart interaktywnych do głosowania przez internet, dostępnych w okresie głosowania na stronie Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez zakładki: „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”).

W trakcie konsultacji jest prowadzona akcja informacyjna i edukacyjna, której harmonogram zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu, odpowiednio: dla etapu I do dnia 4 kwietnia 2014 r., a dla etapu II, do dnia 5 września 2014 r.

W czasie trwania konsultacji w okresie od dnia 11 kwietnia do dnia 20 czerwca 2014 r. do godz. 16.00 i od 20 do 28 września 2014 r. do godz. 24.00, czynne jest forum internetowe pod adresem http://forum.samorzad.lodz.pl.

W czasie trwania konsultacji, w okresie przewidzianym na zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, tj. od dnia 11 kwietnia do dnia 28 maja 2014 r. do godz. 16.00, zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro, w godzinach pracy urzędu, informacje związane z zasadami i trybem realizacji tego budżetu.

Uwaga!
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do propozycji zadań możliwych do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, należących do kompetencji gminy albo powiatu. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

Nie będą uwzględnione:

 1. propozycje zadań:
  • przekazane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym,
  • złożone na formularzu zgłoszeniowym, z datą wpływu przed dniem 11 kwietnia 2014 r. albo po godz. 16.00 w dniu 28 maja 2014 r.,
  • przekazane na formularzu niewłaściwie lub niekompletnie wypełnionym i nieuzupełnione mimo wezwania do tego;
 2. karty do głosowania w wersji papierowej:
  • przekazane w innej formie niż określonej we wzorze karty do głosowania;
  • z datą wpływu przed dniem 20 września 2014 r. albo po godz. 18.00 w dniu 28 września 2014 r.,
  • zawierające błędy lub naruszające zasady wskazane na kartach do głosowania.


2014-04-04

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości terminy i miejsca spotkań informacyjnych z mieszkańcami miasta Łodzi w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi budżetu obywatelskiego na 2015 rok.

Spotkania z mieszkańcami z terenu poszczególnych jednostek pomocniczych miasta Łodzi-osiedli odbędą się następujących terminach (zawsze w godzinach 17.30 – 19.00):

23 kwietnia 2014 r.

 • Osiedle Olechów-Janów – Szkoła Podstawowa Nr 141, ul. Zakładowa 35
 • Osiedle Andrzejów – Szkoła Podstawowa Nr 204, ul. Gajcego 7/11
 • Osiedle Nr 33 – siedziba Rady Osiedla, ul. Dyspozytorska 3

24 kwietnia 2014 r.

 • Osiedle Nowosolna – Szkoła Podstawowa Nr 202, ul. Jugosłowiańska 2
 • Osiedle Stoki – Szkoła Podstawowa Nr 139, ul. Giewont 28
 • Osiedle Dolina Łódki – siedziba Rady Osiedla, ul. Beskidzka 172
 • Osiedle Mileszki – Szkoła Podstawowa Nr 203, ul. Pomorska 437

25 kwietnia 2014 r.

 • Osiedle Zarzew – Szkoła Podstawowa Nr 193, ul. Standego 1
 • Osiedle Widzew-Wschód– Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Ćwiklińskiej 9
 • Osiedle Stary Widzew – Szkoła Podstawowa Nr 170, ul. Miedziana 1/3

28 kwietnia 2014 r.

 • Osiedle Chojny – Gimnazjum Nr 39, ul. Królewska 13/15
 • Osiedle Wiskitno – Przedszkole Miejskie Nr 233, ul. Kolumny 301
 • Osiedle Chojny-Dąbrowa – Gimnazjum Nr 44, ul. Deotymy 1

29 kwietnia 2014 r.

 • Osiedle Rokicie – Szkoła Podstawowa Nr 138, ul. św. Franciszka z Asyżu 53
 • Osiedle Nad Nerem – siedziba Rady Osiedla , ul. Łaskowice 66
 • Osiedle Ruda – Gimnazjum Nr 38, ul. Dubois 7/9
 • Osiedle Piastów-Kurak – Gimnazjum Nr 37, ul. Jarosławska 29

30 kwietnia 2014 r.

 • Osiedle Bałuty Zachodnie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20, ul. Warecka 41
 • Osiedle Radogoszcz – Szkoła Podstawowa Nr 122, ul. Jesionowa 38
 • Osiedle Teofilów-Wielkopolska – Gimnazjum Nr 7, ul. Rojna 33

5 maja 2014 r.

 • Osiedle Łagiewniki – Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. Okólna 183
 • Osiedle Wzniesień Łódzkich – Szkoła Podstawowa Nr 142 , ul. Łupkowa 6

6 maja 2014 r.

 • Osiedle Julianów-Marysin-Rogi – Szkoła Podstawowa Nr 120, ul. Centralna 40
 • Osiedle Bałuty - Doły – Gimnazjum Nr 14, al. I Dywizji 16/18
 • Osiedle Bałuty-Centrum – Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Mackiewicza 9

7 maja 2014 r.

 • Osiedle Lublinek-Pienista – siedziba Rady Osiedla, ul. Kubusia Puchatka 9
 • Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko – Gimnazjum Nr 22, ul. Kusocińskiego 100
 • Osiedle Karolew- Retkinia Wschód – Gimnazjum Nr 20, ul. Olimpijska 9

8 maja 2014 r.

 • Osiedle Zdrowie-Mania – siedziba Rady Osiedla, ul. Grzybowa 1
 • Osiedle Złotno– Szkoła Podstawowa Nr 169, ul. Napoleońska 7/17
 • Osiedle Koziny– Szkoła Podstawowa Nr 91, ul. Kasprzaka 45
 • Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3, ul. Ksawerego Praussa 2

9 maja 2014 r.

 • Osiedle Górniak – Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Przybyszewskiego 15/21
 • Osiedle Stare Polesie – Szkoła Podstawowa Nr 160, ul. A. Struga 24 a
 • Osiedle Katedralna – Gimnazjum Nr 5, ul. Sienkiewicza 117
 • Osiedle Śródmieście-Wschód– Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Sterlinga 24.

Ponadto odbędzie się spotkanie (w godzinach 17.30 – 19.00):

22 kwietnia 2014 r.

 • z osobami głuchymi i niedosłyszącymi - Polski Związek Głuchych Oddział w Łodzi, ul. Nawrot 94/96

Informacje dotyczące spotkań można uzyskać na stronie www.budzet.dlalodzi.info oraz poprzez kontakt z realizatorem kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat budżetu obywatelskiego na 2015 rok – Łódzkim Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich Topografie (e-mail: przemek.gorski@topografie.pl).

wz. Prezydenta Miasta
Agnieszka Nowak
Wiceprezydent Miasta


2014-09-05

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza listę punktów do głosowania
na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2015 r.

Mieszkańcy miasta Łodzi będą mogli głosować na zadania ogólnomiejskie i lokalne zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2015 r. w następujących punktach:

 1. Bałuty
  • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47 (budynek dawnej Delegatury);
  • Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo”, ul. Limanowskiego 166;
  • Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”, ul. Łanowa 14;
  • Dom Kultury „Relax”, ul. Rydzowa 5;
  • Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 39.

 2. Górna
  • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Łodzi, al. Politechniki 32 (budynek dawnej Delegatury);
  • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Łodzi, Port Łódź, ul. Pabianicka 245;
  • Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2, ul. Sopocka 3/5;
  • Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1;
  • Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13.

 3. Polesie
  • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b (budynek dawnej Delegatury);
  • Pałac Młodzieży, ul. Wyszyńskiego 86;
  • Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie, Filia Nr 17, ul. Ossowskiego 4.

 4. Śródmieście
  • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153 (budynek dawnej Delegatury);
  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony al. Schillera);
  • Miejski Punkt Kultury PREXER-UŁ, ul. Pomorska 39.

 5. Widzew
  • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (budynek dawnej Delegatury);
  • Dom Kultury 502, ul. Gorkiego 16;
  • Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Widzew, Filia Nr 8, ul Bartoka 27;
  • Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew, ul. Ketlinga 21.

W powyższych punktach będzie można głosować od 20 do 28 września 2014 r. w godzinach 10-18.

Ponadto głosowanie będzie możliwe:

wz. Prezydenta Miasta Łodzi
Wiceprezydent Miasta
Agnieszka Nowak


Pliki do pobrania:


Wyniki konsultacji:

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2014-09-10

Ogłoszenie

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy informuje, że w dniu 24 września 2014 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018 tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2014-08-08

Ogłoszenie

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy informuje, że w dniu 27 sierpnia 2014 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018 tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.