Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2015 r.

Informacja o likwidacji jednostki budżetowej Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań
Treść:

2015-07-01

Zgodnie z uchwałą Nr VIII/141/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań z dniem 30 czerwca 2015 roku zlikwidowana została się wymieniona wyżej jednostka budżetowa. Z dniem 1 lipca 2015 roku zadania likwidowanej jednostki przejął Wydział Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, który będzie pośredniczył w dokonywaniu dobrowolnych zamian wzajemnych, w przypadku gdy przynajmniej jeden z kontrahentów jest najemcą lokalu pozostającego w zasobie Miasta Łodzi.

Urząd Miasta Łodzi zachęca osoby zainteresowane zamianą zajmowanego mieszkania do złożenia wypełnionej oferty potwierdzonej przez wynajmującego w Wydziale Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem – Oddział Zamiany Lokali Mieszkalnych, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 153, pokoje nr 119 i 120 (I piętro).

Numery telefonów pracowników Oddziału Zamiany Lokali Mieszkalnych:

 • tel. (48) 42 638-57-23
 • tel. (48) 42 638-50-12
 • tel. (48) 42 638-53-56
 • tel. (48) 42 638-56-28

Zawiadomienie o możliwości żądania zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Poronińskiej 10
Treść:

2015-11-16

Działając na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 782 z późn. zm.,) w związku z art. 8 powołanej ustawy i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 267, z późn. zm.),

Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie
z zakresu administracji rządowej
zawiadamia

Sławomira Głowackiego - poprzedniego współwłaściciela nieruchomości lub jego ewentualnych spadkobierców,

oraz spadkobierców poprzednich współwłaścicieli:

 1. Genowefy Mikołajczyk - zm. 28.07.2001 r.
 2. Marianny Majchrzak - zm. 20.03.2006 r.
 3. Zofii Tarka - zm. 4.06.2010 r.
 4. Tadeusza Adama Wielochy - zm. 23.01.2015 r.
 5. Ireny Bilskiej - zm. 25.01.2008 r.
 6. Heleny Kowalczyk - zm. 18.06.1998 r.,
iż mogą żądać zwrotu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Poronińskiej 10, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-14, jako działka nr 120, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00063121/7, w związku z powzięciem przez Skarb Państwa zamiaru użycia tej nieruchomości na inny cel, niż określony w Decyzji nr 44/87 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 października 1987r. znak AP-I/8331/LP-42/1630/87 o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Skarb Państwa nabył nieruchomość przy ul. Poronińskiej 10, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 27 czerwca 1991 Rep A Nr II – 1759/91, jako znajdującą się na terenie lokalizacji budowy ul. Nowotki.
Wniosek o zwrot można złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, III piętro, pokój 359a.
Nadmieniam, że warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę zwaloryzowanej kwoty ceny nieruchomości określonej w ww. akcie notarialnym.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.
W przypadku niezłożenia wniosku o zwrot nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy od daty dokonania ww. ogłoszenia (tj. po upływie 3 miesięcy i 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia), zgodnie z art. 136 ust. 5 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa.

Informacja o zamiarze zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść:

2015-12-28

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) organizator Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, którym jest miasto Łódź, ma obowiązek na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o zmianie statutu w części dotyczącej lokalizacji filii, podać informację o zamiarze dokonywanej zmiany.

Pliki do pobrania:

 • Uchwała nr XXI/490/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta
 • Uzasadnienie >>>

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabiania cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację
Treść:

2015-12-30
Ostatnia aktualizacja: 2016-02-04

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2595/VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabiania cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

  Nazwa zadania: Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.

  Wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania: 39 150 zł.

  Termin realizacji zadania: 30 stycznia – 30 czerwca 2016 r.

  Działanie 1 – przeprowadzenie dla młodzieży, w 30 placówkach oświatowych z rejonu Polesia, pokazów i rozmów z mistrzami tańca, uczestnikami tanecznych programów telewizyjnych i pasjonatami tej dyscypliny. Rozwieszenie plakatów zapraszających na turniej w placówkach szkolnych. Przygotowanie i przekazanie najaktywniejszym uczniom pięciu karnetów na zajęcia do szkoły tańca.

  Działanie 2 – przeprowadzenie w klasach Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Freestyle sygnowanego przez Polski Związek Tańca Freestyle.


  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2014 r. i w 2015 r. nie przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji na realizację ww. zadania.

 2. Warunki przyznawania dotacji

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki, tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości).

  2. Oferty, które spełniają wymogi formalne ocenianie będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonywania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.

  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty wynosi 100% całkowitego kosztu realizacji tej oferty.

 3. Warunki realizacji zadania

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabiania cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5 000 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10% wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnianych okolicznościach mogą przekroczyć próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 4. Koszty kwalifikowane

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania, zawartymi w części IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert

  1. Organizacja pozarządowa zainteresowana po raz pierwszy wzięciem udziału w konkursie ofert rejestruje się na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i tworzy Konto Administratora OP.
  2. Konto służy do sporządzenia i złożenia oferty za pośrednictwem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  3. Oferty do konkursów ofert składane są łącznie:
   1. w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   2. w postaci papierowej w sekretariacie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b, pokój nr 305, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2016 r. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania/działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 30 stycznia 2016 r. i kończy się nie później niż 30 czerwca 2016 r.
  5. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl), pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uml.lodz.pl) i na portalu Łódź Aktywnych Obywateli (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b, pokój nr 205.
  6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. niezłożenie łącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków oraz w formie papierowej;
   12. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  7. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;
   3. oferta złożona w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  8. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 7 ogłoszenia mogą zostać usunięte terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  9. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  1. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  2. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  3. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  4. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt;
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 35 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania

  1. Oferent dysponuje kadrą z kwalifikacjami uprawniającymi do prowadzenia zajęć tanecznych.
  2. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  3. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  4. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  5. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605 i 1777) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b, pokój nr 205, numer telefonu: (42) 638-48-28, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl, pod adresem internetowym: www.uml.lodz.pl/samorzad/organizacje_pozarzadowe oraz na Portalu internetowym „Łódź Aktywnych Obywateli"(www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl.)

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionego w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 r. „Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia”
Treść:

2015-12-30
Ostatnia aktualizacja: 2016-02-09

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2568/VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionego w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 r. „Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia”

 1. Rodzaje zadań i wysokości środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację, a także termin realizacji.

  Nazwa zadania:

  Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia
  Termin realizacji: od 15 lutego 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 187.000 zł.


  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   W 2014 r. wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje ww. zadania wyniosła: 0 zł.


  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   W 2015 r. wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje ww. zadania wyniosła: 178.000 zł.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości);
    3. statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
    4. dysponują potwierdzoną umową, porozumieniem lub innym dokumentem o możliwości realizowania zadania w świetlicach środowiskowych, w dzielnicy Polesie.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   6. oryginalność projektu;
   7. miejsce realizacji warsztatów w świetlicach środowiskowych, w dzielnicy Polesie.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 100% całkowitego kosztu zadania.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu „Zadanie (Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki finansowaniu z III edycji budżetu obywatelskiego Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/budzet_obywatelski_na_2016/realizacja_2016/.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Organizacja pozarządowa zainteresowana po raz pierwszy udziałem w konkursie ofert rejestruje się na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i tworzy Konto Administratora OP.
  2. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej do Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 102 (pokój nr 2 – Sekretariat), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania/działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 lutego 2016 r. i kończy się nie później niż 15 grudnia 2016 r.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i w siedzibie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ustępie 8 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi [liczy się data umieszczenia ogłoszenia na ostatnim z wymienionych nośników]. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż 3 dni i nie później niż 10 dni po dniu zakończenia składania ofert.
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   6. oryginalność projektu – [od 0 do 5] pkt;
   7. miejsce realizacji warsztatów w świetlicach środowiskowych, w dzielnicy Polesie – [od 0 do 2] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 42 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

  1. Oferent dysponuje doświadczeniem instytucjonalnym rozumianym jako doświadczenie w realizacji podobnych wydarzeń.
  2. Oferent dysponuje bazą lokalową o zasobach niezbędnych do realizacji zadania.
  3. Oferent dysponuje kadrą o następujących kwalifikacjach - warsztaty powinny być merytorycznie przygotowane i przeprowadzone przez łódzkich artystów lokalnie zaangażowanych w projekty artystyczno-społeczne.
  4. Oferta powinna zawierać opis sposobu realizacji zadania zgodnego z następującymi założeniami:
   1. Celem zadania jest walka z wykluczeniem społecznym na terenie Polesia. Obejmuje on realizacje działań artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z udziałem uznanych artystów łódzkich: spotkań, warsztatów m.in. z zakresu fotografii, animacji, rzeźby, grafiki. Będą one szansą na rewitalizację społeczną – dadzą młodym ludziom możliwość konstruktywnego uczestnictwa w życiu społeczności;
   2. Działania kreatywnej edukacji poprzez spotkania z artystami oraz prowadzone przez nich warsztaty z zakresu kultury i sztuki, są szansą na przerwanie procesu patologii społecznej i demoralizacji;
   3. Realizacja programu polegać będzie na przeprowadzeniu serii warsztatów mających charakter interdyscyplinarny, obejmujących szeroki zakres działań artystycznych.
   4. Warsztaty zostaną przeprowadzone dla dzieci w wieku 6-18 lat, w wymiarze minimum 710 godzin zegarowych w okresie rocznym;
   5. Efekty warsztatów, w tym zrealizowane prace zostaną zaprezentowane publiczności;
   6. Zostanie wydana publikacja zawierająca scenariusze warsztatów, dokumentację z przebiegu realizacji – praktyczne narzędzia do wykorzystania przez instytucje, organizacje lub też osoby zajmujące się edukacją, czy animacją kultury;
   7. Zostanie zrealizowany krótki film promujący zadanie realizowane w ramach 3 edycji budżetu obywatelskiego Miasta Łodzi.
  5. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  6. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  7. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  8. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.
  9. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605 i 1777) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890).


Uwaga!

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 638-43-73 lub 638-43-75, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).


Pliki do pobrania:

Wezwanie do poprawy popełnionych błędów formalnych >>>

Wyniki konkursu:

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi
Treść:

2015-11-19
Ostatnia aktualizacja: 2016-02-03

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 2315/VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 18 listopada 2015 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji1 miasta Łodzi.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 26 listopada 2015 r. do dnia 28 grudnia 2015 r. do godz. 16:00 w formie:

 1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów, umożliwiających omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu; spotkanie odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, w dniu 3 grudnia 2015 r. w godz. 17:30 – 20:00;
 2. debaty publicznej, która odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, w 9 grudnia 2015 r. w godz. 17:30 – 20:00;
 3. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@uml.lodz.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź,
  3. bezpośrednio do sekretariatu Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 19 listopada 2015 r.
 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”),
 • w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym: http://www.forum.samorzad.lodz.pl

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.

Ze względu na potrzeby organizacyjne udział w spotkaniu otwartym planowanym na dzień 3 grudnia 2015 r., należy zgłaszać do dnia 30 listopada 2015 r., a udział w debacie publicznej planowanej na dzień 9 grudnia 2015 r., należy zgłaszać do dnia 6 grudnia 2015 r. przekazując wiadomość mailowo na adres rewitalizacja@uml.lodz.pl z dopiskiem w tytule „udział w konsultacjach” lub telefonicznie pod numerami tel. 42 638-57-61 i 42 638-52-98 w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
 • z datą wpływu przed dniem 26 listopada 2015 r. i po godz. 16:00 w dniu 28 grudnia 2015 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Pliki do pobrania:


1 Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Wyniki konsultacji:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie wspierania osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego
Treść:

2015-12-02
Ostatnia aktualizacja: 2016-01-05

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2399/VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 1 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

 1. Wspierania osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 48.000 zł.

  Termin realizacji zadania - od 4 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.


  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2014 r. wyniosła - 47.999,70 zł, (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. - wydatkowano kwotę 47.999,70 zł (w formie dotacji).

   W ogłoszonym konkursie przeznacza się na realizację zadania 48.000 zł.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki, tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości).
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie »Wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego« jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX głoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi – Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 009, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2015 r. Każda oferta dotycząca zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 4 stycznia 2016 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2016 r.
  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009 (parter).
  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 5 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 5 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55 % punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

  1. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
  2. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  3. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  4. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  5. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.
  6. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1235 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605 i 1777) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 009, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42 638-45-43.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Informacja o zamiarze zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść:

2015-06-19

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829) organizator Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, którym jest miasto Łódź, ma obowiązek na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o zmianie statutu w części dotyczącej lokalizacji filii, podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonywania zmian.

Pliki do pobrania:

 • Uchwała nr XIII/258/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie
 • Uzasadnienie >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu optymalizacji sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść:

2015-11-26
Ostatnia aktualizacja: 2016-01-12

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2367/VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 25 listopada 2015 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych
dotyczących projektu planu optymalizacji sieci szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Miasto Łódź

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Łodzi propozycji i opinii na temat projektu planu optymalizacji sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na który składa się:

 1. likwidacja XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stefana Batorego w Łodzi przy ul. Stanisława Staszica 1/3;
 2. likwidacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 36;
 3. likwidacja Specjalistycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16;
 4. utworzenie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14;
 5. utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi przy ul. Łucji 12/16;
 6. utworzenie Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 159/163;
 7. utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Łodzi przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 9;
 8. utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Łodzi przy ul. Michała Lermontowa 7;
 9. utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Łodzi przy ul. Juliusza Jurczyńskiego 1/3;
 10. utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Łodzi przy ul. Syrenki 19a;
 11. utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115;
 12. przeniesienie siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi do nowej siedziby przy ul. Częstochowskiej 36 w Łodzi;
 13. przeniesienie siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Łodzi do nowej siedziby przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159 w Łodzi.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 11 grudnia 2015 r. do dnia 21 grudnia 2015 r. do godziny 16.00 w formie:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Łodzi umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu dotyczących:
  1. likwidacji XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stefana Batorego w Łodzi przy ul. Stanisława Staszica 1/3,
  2. utworzenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14,
  3. utworzenia Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 159/163,
  4. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Łodzi przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 9,
  5. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Łodzi przy ul. Michała Lermontowa 7,
  6. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Łodzi przy ul. Juliusza Jurczyńskiego 1/3,
  7. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Łodzi przy ul. Syrenki 19a;
  8. utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115;
  spotkanie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 r. (piątek) w siedzibie XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi, ul. Wileńska 22a, w godz. 17.00–20.00;
 2. otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Łodzi umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu dotyczących:
  1. likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 36,
  2. likwidacji Specjalistycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16,
  3. utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi przy ul. Łucji 12/16,
  4. przeniesienia siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi do nowej siedziby przy ul. Częstochowskiej 36 w Łodzi,
  5. przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Łodzi do nowej siedziby przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159 w Łodzi;
  spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 r. (wtorek) w siedzibie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, ul. Zawiszy Czarnego 39, w godz. 17.00–20.00;
 3. zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym, który będzie dostępny:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki: „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”),
  • w sekretariacie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Krzemieniecka 2b, pok. 305,
  • podczas spotkań, o których mowa w pkt 1-2.

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki: „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi (ul. Krzemieniecka 2b) oraz na tablicach ogłoszeniowych w szkołach i placówkach, których dotyczą zagadnienia będące przedmiotem konsultacji.

W czasie trwania konsultacji, tj. od dnia 11 grudnia 2015 r. do dnia 21 grudnia 2015 r. do godz. 16.00 będzie uruchomione forum dyskusyjne pod adresem: http://forum.samorzad.lodz.pl.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 • do sekretariatu Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Krzemieniecka 2b, pok. 305,
 • drogą elektroniczną na adres edukacja.konsultacje@uml.lodz.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, ul. Krzemieniecka 2b, 94-030 Łódź.

Ze względu na potrzebę odpowiedniego przygotowania spotkań, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w nich do dnia 9 grudnia 2015 r. mailem na adres: edukacja.konsultacje@uml.lodz.pl albo telefonicznie pod numer telefonu: (42) 638-48-04.

Propozycje i opinie:

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartych spotkań);
 • złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 11 grudnia 2015 r. lub po godzinie 16.00 w dniu 21 grudnia 2015 r.;
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:

Zapytanie ofertowe dla projektu "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami Miasta"
Treść:

2015-12-14
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-18

Wydział Informatyki Urzędu Miasta Łodzi w związku z aktualnie przygotowywanym postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego pn. "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami Miasta" kieruje zapytanie ofertowe do wszystkich zainteresowanych podmiotów na oszacowanie wartości projektu. Do oszacowania należy podejść po zapoznaniu się ze wszystkimi załącznikami. Termin przesyłania odpowiedzi mija 18 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00.
Oferty oraz pytania należy przesyłać na adres: zfm.biuroprojektu@uml.lodz.pl.

Wykaz materiałów:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Istotne postanowienia umowy
 3. Załącznik 1 do Opisu przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik 2 do Opisu przedmiotu zamówienia
 5. Tabela Oszacowania

Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, a tym samym nie stanowi podstawy roszczenia wykonawcy do zawarcia umowy.


2015-12-18

Wydział Informatyki Urzędu Miasta Łodzi informuje, iż w związku ze zgłoszonymi przez zainteresowane podmioty wnioskami o wydłużenie terminu składania oszacowań wartości dla projektu ZFM, wydłuża termin przesyłania oszacowań do dnia 21 grudnia 2015 r. do godziny 9:00.

Oferty oraz pytania należy przesyłać na adres: zfm.biuroprojektu@uml.lodz.pl.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi
Treść:

2015-11-25
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-24

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2348/VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 23 listopada 2015 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi.

 1. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin realizacji:

  Organizacja Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi

  realizacja w terminie 4 stycznia 2016 r. - 31 marca 2016 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania do 450.000 zł

  Celem publicznym konkursu jest umożliwienie mieszkańcom Łodzi udziału w widowisku sportowym na najwyższym poziomie.


  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Na zadanie w 2014 roku nie były wydatkowane żadne środki.


  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2015 roku wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania wyniosła 450.000 zł.

 2. Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 98 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 2 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 2 % finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi". Logotyp dostępny jest na stronie: http://www.kreatywna.lodz.pl/page/19.
  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia w tym trybie w ramach danej dotacji nie mogą być większe niż kwota 5 tys. zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Koszty będą uznane za „kwalifikowane” wtedy, gdy:
  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji.
  2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
  3. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej z oferentem.
  4. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania.
  5. zostaną zapłacone w terminie realizacji zadania.
  6. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi.
  7. są zgodne z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadań określonymi w pkt IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Wszystkie pozostałe koszty.


 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, pokój nr 3 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po wyżej wymienionym terminie. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Każda oferta dotycząca zadania winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta.
  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadania są zgodne z terminem określonym w pkt I ogłoszenia.
  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu działania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta Łodzi;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;
   11. z innych przyczyn określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

  5. Przed złożeniem oferty, pracownicy Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień, najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, do wglądu w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” ( www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
  2. Kryteria oceny złożonych ofert:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [0-5] pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – [0-5] pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [0-5] pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [0-5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [0-5] pkt;
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – [0-6] pkt;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu – [0-6] pkt.
  3. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  4. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  5. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  6. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniu konkursowym, bez podania przyczyny.
  7. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

  Wymagania szczegółowe dotyczące organizacji
  Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi

  Planowana kwota na realizację zadania – do 450.000 zł

  1. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego na terenie Miasta Łodzi.
  2. Obiekt, w którym organizowana będzie impreza, musi znajdować się na terenie Miasta Łodzi oraz musi być przystosowany do jej przeprowadzenia, a także posiadać stosowne pozwolenia i certyfikaty dopuszczające go do organizacji imprez, w tym udzielone przez Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Międzynarodową Federację Lekkiej Atletyki.
  3. Organizator zobowiązany będzie zapewnić udział znanych zawodników, legitymujących się wysokimi wynikami sportowymi, w tym co najmniej jednego medalisty Mistrzostw Europy (z ostatnich trzech lat) oraz co najmniej 3 finalistów Mistrzostw Europy.
  4. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 98% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 2% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  5. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
  6. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  7. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe z innych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi na realizację elementów zadania konkursowego wskazanych w ofercie.
  8. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł.
  9. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji imprezy, w tym w szczególności:
   1. koszty wynajęcia obiektu;
   2. koszty obsługi sędziowskiej, medycznej oraz technicznej;
   3. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
   4. wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
   5. koszty zakwaterowania i wyżywienia na terenie Łodzi sędziów oraz uczestników Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego;
   6. koszty ochrony wynajętej w celu zabezpieczenia imprezy;
   7. koszty infrastruktury informatycznej, niezbędnej do realizacji zadania;
   8. koszty transportu materiałów i osób na terenie Łodzi, niezbędnych do realizacji zadania;
   9. koszty działań promocyjnych w kwocie nie wyższej niż 15% całkowitej kwoty realizacji zadania, w tym zakup gadżetów lub upominków dla uczestników imprezy;
   10. zakup pucharów i medali dla uczestników imprezy;
   11. koszty organizacyjne w kwocie nie wyższej niż 10% całkowitej kwoty realizacji zadania.
  10. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników imprezy ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
  11. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628 i 829 oraz z 2015 r. poz. 1707).
  12. Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców, przy czym Miasto nie będzie ponosić odpowiedzialności za zobowiązania finansowe organizatora wobec podwykonawców, powstałe w związku z organizacją imprezy.
  13. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  14. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  15. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  16. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli Oferent utraci możliwości organizacyjne i finansowe organizacji imprezy.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 638-48-36.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2015-12-03

Ogłoszenie

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 16 grudnia 2015 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.
Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na wsparciu ZSS w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Treść:

2015-11-23
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-18

Miasto Łódź/Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.), Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi poszukuje partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie kształcenia zawodowego w branży samochodowej.

 1. Cel partnerstwa

  Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie założeń i realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w dniu 20 października 2015 r. Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.
  Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionym partnerem. Miasto Łódź/ Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu w roli lidera.


 2. Cel projektu

  Celem projektu jest wsparcie Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

  Wymagania wobec partnera:

  1. Podmiot wyraża chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Miastem Łódź/Zespołem Szkół Samochodowych w Łodzi w zakresie przygotowania projektu. Partner wyraża gotowość do wnieść do partnerstwa w celu realizacji projektu własnych kompetencji, doświadczenia, zaplecza organizacyjnego (know-how) oraz zasobów ludzkich i finansowych.
  2. Podmiot prowadzi działalność w zakresie kształcenia zawodowego (np. jest instytucją rynku pracy, instytucją szkoleniową prowadzącą pozaformalne formy kształcenia), zgodnie z podstawą prawną jej prowadzenia (np. zapis w statucie, umowie spółki, zapis KRS, zapisy ustawy).
  3. Podmiot będzie posiadał oddział/biuro na terenie Miasta Łodzi w okresie realizacji projektu.
  4. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
   • posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  5. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
   1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 796);
   2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212).
  6. Podmiot nie jest powiązany z Miastem Łódź/ Zespołem Szkół Samochodowych w Łodzi w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

 3. Kryteria wyboru (max 80 pkt)

  Kryteria będą oceniane przez Komisję ds. wyboru partnera za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – max 20 pkt
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe) – max 20 pkt
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze dla szkół zawodowych z branży samochodowej na terenie Miasta Łodzi - max 40 pkt, w tym za projekt/projekty o wartości do 1 mln PLN – 10 pkt; 1-2 mln – 20 pkt; 2-4 mln – 30 pkt; powyżej 4 mln – 40 pkt

 4. Zasady zgłaszania ofert

  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnera.
  2. Termin składania ofert - do dnia 14 grudnia 2015 r. do godz. 15.00.
  3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania XI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zakresie kształcenia zawodowego w branży samochodowej.
  4. Oferty można składać:
   • osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, ul. Prożka 3/5, 91-335 Łódź, w dniach: poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00,
   • lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, ul. Prożka 3/5, 91-335 Łódź.
  5. Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

 5. Procedura wyboru partnera

  1. Procedurę wyboru partnera przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnera, składająca się z pracowników Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi.
  2. Komisja ds. wyboru partnera dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnera.
  4. Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnera, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów.
  5. Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze partnera w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
  7. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie, na adres: Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera na przygotowanie i realizację projektów w ramach Poddziałania XI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.
  8. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
  9. Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.
  10. Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.
  11. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.

 6. Postanowienia końcowe

  Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
  Ogłaszający zastrzega sobie:
  1. Prawo wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.
  2. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem.
  3. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
  4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:

Informacja o unieważnieniu naboru >>>

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku
Treść:

2015-11-20
Ostatnia aktualizacja: 2016-01-05

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2319/VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 19 listopada 2015 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego:

 1. „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku”, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku – 839 244,00 w tym na prowadzenie jednego punktu – 59 946 zł.
  Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W roku 2014 nie były realizowane zadania publiczne z tego samego zakresu co zadanie konkursowe, a co za tym idzie nie była również przekazana żadna dotacja dla organizacji pozarządowych.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W roku 2015 nie były realizowane zadania publiczne z tego samego zakresu co zadanie konkursowe, a co za tym idzie nie była również przekazana żadna dotacja dla organizacji pozarządowych.

   Umowa na realizację zadania zostanie zawarta pod warunkiem przekazania Miastu Łódź dotacji z budżetu państwa w ww. wysokości.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełnią następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenia oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    3. oświadczenia stanowiące załączniki do oferty,
    4. kserokopie umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   7. przedstawiona dotychczasowa działalność na rzecz osób, do których z ustawy, skierowana jest nieodpłatna pomoc prawna.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 59 946 zł na każdy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2016 roku.
  2. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie.
  3. Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona w następujących punktach >>>
  4. Po rozstrzygnięciu konkursu poszczególne lokalizacje będą rozdzielone na organizacje pozarządowe zgodnie z ilością otrzymanych punktów oceny.
  5. Nieodpłatnej pomocy prawnej w wyznaczonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać:
   1. adwokat,
   2. radca prawny,
   3. doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
   4. osoba, która:
    • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
    • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
    • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
    • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  6. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobiście osobie uprawnionej, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.
  7. Nieodpłatnej pomocy prawnej nie udziela się osobom działającym zamiast osób uprawnionych, z wyjątkiem przedstawicieli ustawowych osób uprawnionych.
  8. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.
  9. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej.
  10. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowanym przy współpracy Urzędu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również, stosownie do charakteru zadania, poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  11. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.
  12. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  13. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki przyznane z dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in. koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno–nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. są związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. są zgodne z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadań określonych w pkt IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Każda organizacja pozarządowa składa jedną ofertę. Oferta dotyczy prowadzenia maksymalnie pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Oferta nie dotyczy konkretnej lokalizacji, a jedynie wskazuje, ile takich punktów organizacja jest w stanie prowadzić.
  2. Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru, organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w konkursie składa osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, Piotrkowska 110, wejście od pasażu Schillera od poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2015 r do godziny 13.00.
   Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łodzi, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2016 r.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie, o którym mowa może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   7. przedstawiona dotychczasowa działalność na rzecz osób, do których z ustawy, skierowana jest nieodpłatna pomoc prawna - [od 0 do 6] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

  1. W otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełnią następujące warunki:
   1. posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
   2. przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
   3. dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
    1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
    2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
  2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
  3. Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
  4. Celem zadania jest nieodpłatne udzielanie pomocy prawnej w zakresie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z zachowaniem zasad art. 3 ust. 2 ww. ustawy.
  5. Realizacja zadania wymaga uwzględnienia zagadnień takich jak:
   1. rekrutacja osób, którym zostanie powierzone nieodpłatne udzielanie porad prawnych;
   2. udzielanie porad prawnych w zakresie, o którym mowa w pkt. 4;
   3. w przypadku realizowania zadania przez osoby nie będące adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym zbieranie pisemnych oświadczeń od osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, że są świadome statusu osób, które udzielają im porad prawnych;
   4. dokumentowanie każdego przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości;
   5. zbieranie oświadczeń osób, którym udzielono porady prawnej, że są uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić potwierdzających to dokumentów;
   6. zbieranie oświadczeń osób uprawnionych, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
   7. przekazywanie kart nieodpłatnej pomocy prawnej i oświadczeń o których mowa w pkt. 3, 5 i 6 do Wydział Zarzadzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, Piotrkowska 110, wejście od pasażu Schillera), do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
  6. Standardy realizacji zadania:
   1. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać:
    1. adwokat i radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski,
    2. doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
    3. osoba, która:
     • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
     • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
     • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
     • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
   2. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobiście osobie uprawnionej, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.
  7. Infrastruktura – zadanie będzie realizowane w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej.
  8. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182, 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605 i 1777) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, Piotrkowska 110, wejście od pasażu Schillera, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi), pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42/ 272 60 49, 42/ 272 60 24 oraz 42/ 272 63 41

Pliki do pobrania:

 • Wzór oferty [>>>.doc] [>>>.pdf]

 • Załączniki do oferty:
  • Oświadczenie o zobowiązaniu do zapewnienia poufności [>>>.doc] [>>>.pdf]
  • Oświadczenie o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej [>>>.doc] [>>>.pdf]
  • Oświadczenie o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej [>>>.doc] [>>>.pdf]
  • Oświadczenie o dysponowaniu ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej [>>>.doc] [>>>.pdf]
  • Oświadczenie o posiadaniu co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi [>>>.doc] [>>>.pdf]

Wyniki konkursu:

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Łodzi >>>

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na wsparciu ZSP 22 w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Treść:

2015-11-20
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-18

Miasto Łódź/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi poszukuje partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie kształcenia zawodowego w branży samochodowej.

 1. Cel partnerstwa

  Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie założeń i realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w dniu 20 października 2015 r. Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.
  Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionym partnerem. Miasto Łódź/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu w roli lidera.


 2. Cel projektu

  Celem projektu jest wsparcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

  Wymagania wobec partnera:

  1. Podmiot wyraża chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Miastem Łódź/Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi w zakresie przygotowania projektu. Partner wyraża gotowość do wnieść do partnerstwa w celu realizacji projektu własnych kompetencji, doświadczenia, zaplecza organizacyjnego (know-how) oraz zasobów ludzkich i finansowych.
  2. Podmiot prowadzi działalność w zakresie kształcenia zawodowego (np. jest instytucją rynku pracy, instytucją szkoleniową prowadzącą pozaformalne formy kształcenia), zgodnie z podstawą prawną jej prowadzenia (np. zapis w statucie, umowie spółki, zapis KRS, zapisy ustawy).
  3. Podmiot będzie posiadał oddział/biuro na terenie Miasta Łodzi w okresie realizacji projektu.
  4. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
   • posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  5. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
   1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 796);
   2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212).
  6. Podmiot nie jest powiązany z Miastem Łódź/ Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

 3. Kryteria wyboru (max 80 pkt)

  Kryteria będą oceniane przez Komisję ds. wyboru partnera za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – max 20 pkt
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe) – max 20 pkt
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze dla szkół zawodowych z branży samochodowej na terenie Miasta Łodzi - max 40 pkt w tym za projekt/projekty o wartości do 1 mln PLN – 10 pkt; 1-2 mln – 20 pkt; 2-4 mln – 30 pkt; powyżej 4 mln – 40 pkt

 4. Zasady zgłaszania ofert

  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnera.
  2. Termin składania ofert - do dnia 11 grudnia 2015 r. do godz. 15.00.
  3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania XI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie kształcenia zawodowego w branży samochodowej.
  4. Oferty można składać:
   • osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 73/75, 93-126 Łódź, w dniach: poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00,
   • lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 73/75, 93-126 Łódź.
  5. Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

 5. Procedura wyboru partnera.

  1. Procedurę wyboru partnera przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnera, składająca się z pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi.
  2. Komisja ds. wyboru partnera dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnera.
  4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnera, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów.
  5. Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze partnera w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
  7. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie, na adres: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera na przygotowanie i realizację projektów w ramach Poddziałania XI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.
  8. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
  9. Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.
  10. Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.
  11. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.

 6. Postanowienia końcowe.

  Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

  Ogłaszający zastrzega sobie:
  1. Prawo wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.
  2. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem.
  3. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
  4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:

Informacja o unieważnieniu naboru >>>

Informacja o wyborach do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
Treść:

2015-11-30
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-17

Trwa głosowanie w wyborach do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

W dniach 26 listopada - 9 grudnia 2015 r. każda organizacja pozarządowa, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Łodzi, która prowadzi działania na rzecz mieszkańców Łodzi, może zagłosować na maksymalnie trzech kandydatów. Przypominamy, że wybór kandydata powinien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.

W załączeniu znajduje się karta do głosowania. Karty należy składać w zapieczętowanych kopertach, z adnotacją "Wybory do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego", w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat, II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Karty do głosowania, które wpłyną po terminie lub też nie zostaną podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, nie będą rozpatrywane.

W skład Rady wejdzie 9 kandydatów z największą liczbą głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie. Wyniki głosowania, uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o kandydatach, którzy weszli w skład Rady, ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.uml.lodz.pl), na portalu www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń UMŁ w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.

Pliki do pobrania:


2015-12-17

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza wyniki głosowania na kandydatów do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. W skład Rady powołanych zostanie 9 kandydatów z największą liczbą głosów. Publikujemy informację o kandydatach uwzględniająca liczbę otrzymanych głosów, a także wykaz organizacji pozarządowych, które oddały głos”.

Wyniki naboru:

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na wsparciu ZSP 15 w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Treść:

2015-11-18
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-16

Miasto Łódź/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 im. dra Stefana Kopcińskiego w Łodzi
ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.), Miasto Łódź/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dra Stefana Kopcińskiego (ZSP 15) w Łodzi poszukuje partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Cel partnerstwa

  Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie założeń i realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w dniu 20 października 2015 r. Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.
  Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionym partnerem. Miasto Łódź/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dra Stefana Kopcińskiego będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu w roli lidera.


 2. Cel projektu:

  Celem projektu jest wsparcie ZSP 15 w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


 3. Wymagania wobec partnera:

  1. Podmiot wyraża chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Miastem Łódź/ZSP 15 w zakresie przygotowania projektu. Partner wyraża gotowość do wnieść do partnerstwa w celu realizacji projektu własnych kompetencji, doświadczenia, zaplecza organizacyjnego (know-how) oraz zasobów ludzkich i finansowych.
  2. Podmiot prowadzi działalność w zakresie kształcenia zawodowego (np. jest instytucją rynku pracy, instytucją szkoleniową prowadzącą pozaformalne formy kształcenia dla uczniów i nauczycieli), zgodnie z podstawą prawną jej prowadzenia (np. zapis w statucie, umowie spółki, zapis KRS, zapisy ustawy).
  3. Podmiot we współpracy z ZSP 15 przeprowadzi realizację kursów zawodowych zgodnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji Zawodowych potwierdzonych międzynarodową certyfikacją w następujących blokach tematycznych:
   1. ICT (z zakresu projektowania 2D i 3D, z zakresu wykorzystania IT w zawodach technicznych)
   2. szkolenia lotnicze (operator bezzałogowego statku powietrznego (dron))
   3. szkolenia zawodowe (instalator pomp ciepła, monter instalacji fotowoltaicznych, monter suchej zabudowy)
   4. kompetencje miękkie (emisja głosu)
  4. Podmiot będzie posiadał oddział/biuro na terenie Miasta Łodzi w okresie realizacji projektu.
  5. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
   • posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
   1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 796);
   2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212).
  7. Podmiot nie jest powiązany z Miastem Łódź/ZSP 15, w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.


 4. Kryteria wyboru (max 80 pkt)

  Kryteria będą oceniane przez Komisję ds. wyboru partnera za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe).
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.


 5. Zasady zgłaszania ofert

  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnera.
  2. Termin składania ofert trwa do dnia 10 grudnia 2015 r. do godz. 16.00.
  3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania XI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
  4. Oferty można składać:
   • osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dra Stefana Kopcińskiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 5/11, w dniach: poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00;
   • lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dra Stefana Kopcińskiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź.
  5. Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu.


 6. Procedura wyboru partnera.

  1. Procedurę wyboru partnera przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnera, składająca się z pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dra Stefana Kopcińskiego w Łodzi.
  2. Komisja ds. wyboru partnera dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnera.
  4. Jeżeli oferta nie spełnia, chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt III oraz V jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.
  5. Komisja ds. wyboru partnera Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dra Stefana Kopcińskiego w Łodzi w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnera, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów.
  6. Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 1 dnia od dnia opublikowania informacji o wyborze partnera w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
  8. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie, na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dra Stefana Kopcińskiego, ul. Kopcińskiego 5/11 115, 90-542 Łódź. z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera na przygotowanie i realizację projektów w ramach Poddziałania XI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.
  9. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 1 dnia od dnia jego otrzymania.
  10. Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.
  11. Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.
  12. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/ porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.


 7. Postanowienia końcowe.

  Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
  Ogłaszający zastrzega sobie:
  1. Prawo wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.
  2. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem.
  3. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
  4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru >>>

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowanego na współpracę ZSP 9 z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkoły, pracodawcy, uczelnie), w szczególności służącą rozwojowi tzw. partnerstw wiedzy
Treść:

2015-11-17
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-16

Miasto Łódź/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej
ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.), Miasto Łódź/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej (ZSP 9) w Łodzi poszukuje partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Cel partnerstwa

  Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie założeń i realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w dniu 20 października 2015 r. Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.
  Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionym partnerem. Miasto Łódź/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu w roli lidera.


 2. Cel projektu:

  Celem projektu jest ukierunkowanie na współpracę ZSP 9 z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkoły, pracodawcy, uczelnie), w szczególności służącą rozwojowi tzw. partnerstw wiedzy. W projekcie planowana będzie również organizacja tradycyjnych, pozaszkolnych form kształcenia zawodowego oraz organizacja innych kursów umożliwiających uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych bądź nabycie uprawnień zawodowych.
  Działania w projekcie będą skierowane także na rozwój oferty kształcenia zawodowego w zakresie kształcenia dla potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.
  Efektem interwencji w obszarze edukacji, kwalifikacji i umiejętności będzie: poprawa dostępu do placówek oświaty, wzrost poziomu nauczania na wszystkich poziomach kształcenia, zapewnienie warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, doposażenie bazy dydaktyczno-naukowej, zwiększenie adaptacyjności na rynku pracy.


 3. Wymagania wobec partnera:

  1. Podmiot wyraża chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Miastem Łódź/ZSP 9 w zakresie przygotowania projektu. Partner wyraża gotowość do wniesienia do partnerstwa w celu realizacji projektu własnych kompetencji, doświadczenia, zaplecza organizacyjnego (know-how) oraz zasobów ludzkich i finansowych.
  2. Podmiot prowadzi działalność w zakresie kształcenia zawodowego (np. jest instytucją rynku pracy, instytucją szkoleniową prowadzącą pozaformalne formy kształcenia dla uczniów i nauczycieli), zgodnie z podstawą prawną jej prowadzenia (np. zapis w statucie, umowie spółki, zapis KRS, zapisy ustawy).
  3. Podmiot we współpracy z ZSP 9 przeprowadzi realizację kursów zawodowych zgodnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji Zawodowych potwierdzonych międzynarodową certyfikacją w następujących blokach tematycznych:
   1. ICT z następujących zakresów: administrowania sieciami komputerowymi, grafika komputerowa, administrowania bazami danych, programowania serwisów WWW, zajęcia z programowania obiektowego;
   2. z zakresu języka angielskiego zawodowego dla administratorów baz danych i sieci;
   3. szkolenia zawodowe (z zakresu inżynierii komputerowego projektowania 2D i 3D, szkolenia dla montera sieci światłowodowych);
   4. kompetencje miękkie (doradztwo edukacyjno-zawodowe).
  4. Podmiot będzie posiadał oddział/biuro na terenie Miasta Łodzi w okresie realizacji projektu.
  5. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
   • posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
   1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 796);
   2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212).
  7. Podmiot nie jest powiązany z Miastem Łódź/ZSP 19, w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.


 4. Kryteria wyboru (max 80 pkt)

  Kryteria będą oceniane przez Komisję ds. wyboru partnera za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe).
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.


 5. Zasady zgłaszania ofert

  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnera.
  2. Termin składania ofert trwa do dnia 9 grudnia 2015 r. do godz. 16.00.
  3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania XI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
  4. Oferty można składać:
   • osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Politechniki 38, w dniach: poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00;
   • lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Politechniki 38, 93-590 Łódź.
  5. Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu.


 6. Procedura wyboru partnera

  1. Procedurę wyboru partnera przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnera, składająca się z pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej.
  2. Komisja ds. wyboru partnera dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnera.
  4. Jeżeli oferta nie spełnia, chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt III oraz V jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.
  5. Komisja ds. wyboru partnera Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnera, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów.
  6. Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze partnera w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
  8. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie, na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Politechniki 38, 93-590 Łódź z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera na przygotowanie i realizację projektów w ramach Poddziałania XI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.
  9. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
  10. Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.
  11. Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.
  12. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/ porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.


 7. Postanowienia końcowe

  Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
  Ogłaszający zastrzega sobie:
  1. Prawo wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.
  2. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem.
  3. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
  4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru >>>

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowanego na współpracę ZSP 19 z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkoły, pracodawcy, uczelnie), w szczególności służącą rozwojowi tzw. partnerstw wiedzy
Treść:

2015-11-17
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-16

Miasto Łódź/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.), Miasto Łódź/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły (ZSP19) w Łodzi poszukuje partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Cel partnerstwa:

  Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie założeń i realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w dniu 20 października 2015 r. Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionym partnerem. Miasto Łódź/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu w roli lidera.


 2. Cel projektu:

  Celem projektu jest ukierunkowanie na współpracę ZSP 19 z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkoły, pracodawcy, uczelnie), w szczególności służącą rozwojowi tzw. partnerstw wiedzy. W projekcie planowana będzie również organizacja tradycyjnych, pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego oraz organizacja innych kursów umożliwiających uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych bądź nabycie uprawnień zawodowych.
  Działania w projekcie będą skierowane także na rozwój oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego w zakresie kształcenia dla potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.
  Efektem interwencji w obszarze edukacji, kwalifikacji i umiejętności będzie: poprawa dostępu do placówek oświaty, wzrost poziomu nauczania na wszystkich poziomach kształcenia, zapewnienie warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, doskonalenie nauczycieli, zwiększenie adaptacyjności na rynku pracy, doposażenie bazy dydaktyczno-naukowej dla potrzeb kształcenia zawodowego.


 3. Wymagania wobec partnera:

  1. Podmiot wyraża chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Miastem Łódź/ZSP 19 w zakresie przygotowania projektu. Partner wyraża gotowość do wnieść do partnerstwa w celu realizacji projektu własnych kompetencji, doświadczenia, zaplecza organizacyjnego (know-how) oraz zasobów ludzkich i finansowych.
  2. Podmiot prowadzi działalność w zakresie kształcenia zawodowego (np. jest instytucją rynku pracy, instytucją szkoleniową prowadzącą pozaformalne formy kształcenia dla uczniów i nauczycieli), zgodnie z podstawą prawną jej prowadzenia (np. zapis w statucie, umowie spółki, zapis KRS, zapisy ustawy).
  3. Podmiot we współpracy z ZSP19 przeprowadzi realizację kursów zawodowych zgodnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji Zawodowych potwierdzonych międzynarodową certyfikacją w następujących blokach tematycznych:
   1. ICT (z zakresu wykorzystania technologii IT w reklamie, z zakresu projektowania 2D i 3D, z zakresu obsługi biura i wykorzystania pakietów aplikacji biurowych w administracji, z zakresu wykorzystania rozwiązań IT w zawodach technicznych;
   2. za zakresu języka niemieckiego zawodowego z obszaru grafika i multimedia;
   3. szkolenia lotnicze (operator bezzałogowego statku powietrznego (dron));
   4. szkolenia zawodowe (z zakresu obsługi wózków widłowych, z zakresu prawa jazdy);
   5. kompetencje miękkie (emisja głosu, coaching).
  4. Podmiot będzie posiadał oddział/biuro na terenie Miasta Łodzi w okresie realizacji projektu.
  5. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
   • posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
   1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 796);
   2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212).
  7. Podmiot nie jest powiązany z Miastem Łódź/ZSP19, w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

 4. Kryteria wyboru (max 70 pkt)

  Kryteria będą oceniane przez Komisję ds. wyboru partnera za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe).
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

 5. Zasady zgłaszania ofert.

  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnera.
  2. Termin składania ofert trwa do dnia 9 grudnia 2015 r. do godz. 16.00.
  3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania XI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
  4. Oferty można składać:
   • osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły Łodzi, ul. Żeromskiego 115, w dniach: poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00;
   • lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły Łodzi, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź.
  5. Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

 6. Procedura wyboru partnera.

  1. Procedurę wyboru partnera przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnera, składająca się z pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi.
  2. Komisja ds. wyboru partnera dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnera.
  4. Jeżeli oferta nie spełnia, chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt III oraz V jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.
  5. Komisja ds. wyboru partnera Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnera, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów.
  6. Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze partnera w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
  8. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie, na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły Łodzi, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź. z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera na przygotowanie i realizację projektów w ramach Poddziałania XI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.
  9. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
  10. Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.
  11. Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.
  12. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/ porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.

 7. Postanowienia końcowe.

  Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
  Ogłaszający zastrzega sobie:
  1. Prawo wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.
  2. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem.
  3. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
  4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru >>>

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego wsparcia ZSETH w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Treść:

2015-11-17
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-16

Miasto Łódź/Zespół Szkól Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich
im. Władysława Grabskiego w Łodzi
ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.), Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi (ZSETH) poszukuje partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie kształcenia zawodowego w branży ekonomiczno-turystyczno-hotelarskiej.

 1. Cel partnerstwa

  Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie założeń i realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w dniu 20 października 2015 r. Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.
  Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionym partnerem. Miasto Łódź/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu w roli lidera.

 2. Cel projektu

  Celem projektu jest wsparcie ZSETH w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

  Wymagania wobec partnera:

  1. Podmiot wyraża chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Miastem Łódź/ZSETH w zakresie przygotowania projektu. Partner wyraża gotowość do wnieść do partnerstwa w celu realizacji projektu własnych kompetencji, doświadczenia, zaplecza organizacyjnego (know-how) oraz zasobów ludzkich i finansowych.
  2. Podmiot prowadzi działalność w zakresie kształcenia zawodowego (np. jest instytucją rynku pracy, instytucją szkoleniową prowadzącą pozaformalne formy kształcenia dla uczniów i nauczycieli), zgodnie z podstawą prawną jej prowadzenia (np. zapis w statucie, umowie spółki, zapis KRS, zapisy ustawy).
  3. Podmiot we współpracy z ZSETH przeprowadzi realizację kursów zawodowych zgodnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji Zawodowych potwierdzonych międzynarodową certyfikacją w następujących blokach tematycznych:
   1. ICT (z zakresu wykorzystania technologii IT w reklamie, z zakresu wykorzystania rozwiązań IT w zawodach technicznych;
   2. szkolenia lotnicze (obsługa naziemna statków powietrznych)
   3. szkolenia zawodowe (z zakresu wykonania usług kelnerskich, z zakresu jakość obsługi w turystyce);
   4. kompetencje miękkie (Menadżer)
  4. Podmiot będzie posiadał oddział/biuro na terenie Miasta Łodzi w okresie realizacji projektu.
  5. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
   • posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
   1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 796);
   2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212).
  7. Podmiot nie jest powiązany z Miastem Łódź/ Zespołem Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

 3. Kryteria wyboru (max 80 pkt)

  Kryteria będą oceniane przez Komisję ds. wyboru partnera za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe).
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
  4. Certyfikowanie ukształtowanych umiejętności przez uczniów.

 4. Zasady zgłaszania ofert

  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnera.
  2. Termin składania ofert - do dnia 9 grudnia 2015 r. do godz. 15.00.
  3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania XI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w branży ekonomiczno-turystyczno-hotelarskiej.
  4. Oferty można składać:
   • osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, ul. Drewnowska 171, 91-008 Łódź, w dniach: poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00,
   • lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, ul. Drewnowska 171, 91-008 Łódź.
  5. Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

 5. Procedura wyboru partnera.

  1. Procedurę wyboru partnera przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnera, składająca się z pracowników ZSETH.
  2. Komisja ds. wyboru partnera dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnera.
  4. Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnera, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów.
  5. Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze partnera w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
  7. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie, na adres: Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, ul. Drewnowska 171, 91-008 Łódź z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera na przygotowanie i realizację projektów w ramach Poddziałania XI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.
  8. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
  9. Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.
  10. Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.
  11. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.

 6. Postanowienia końcowe.

  Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
  Ogłaszający zastrzega sobie:

  1. Prawo wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.
  2. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem.
  3. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
  4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru >>>