Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na składanie wniosków o dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych
Treść:

2016-12-23

DSS-OŚR-VI.3150.8.2016

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na podstawie § 2 pkt. 9 Regulaminu udzielania dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe – załącznik do uchwały Nr XXXVI/927/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Łodzi, dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań, ogłasza konkurs na składanie wniosków o dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych rodzinnych ogrodów działkowych w 2016 roku oraz § 3 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w 2016 r. dotacji celowej stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe, w drodze otwartego konkursu na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych – załącznik do zarządzenia Nr 4973/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2016 r., do Prezydenta Miasta Łodzi wpłynęły wnioski o udzielenie dotacji celowej od czterech stowarzyszeń prowadzących ROD:

 1. Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki w Łodzi, 91-202 Łódź ulica Warecka 3.
 2. Stowarzyszenie Nad Stawem w Łodzi, 93-351 Łódź ulica Tabelowa 25.
 3. Stowarzyszenie Ogrodowe „SZAFIRKI”, 91-729 Łódź, ulica Smutna 25.
 4. Stowarzyszenie Ogrodowe „Marzanna”, 91-613 Łódź ulica Ekologiczna 21.
Komisja Konkursowa odrzuciła wniosek Stowarzyszenia Ogrodowego „Szafirki” oraz wniosek Stowarzyszenia Ogrodowego „Marzanna” ze względu na brak tytułu prawnego do terenu ROD. Wniosek PZD Okręg Łódzki oraz wniosek SNS w Łodzi spełniły wszystkie wymogi formalne.

Ogłoszenie o konkursie na składanie wniosków o dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych
Treść:

2016-12-23

DSS-OŚR-VI.3150.9.2016

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na podstawie § 2 pkt. 9 Regulaminu udzielania dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe – załącznik do uchwały Nr XXXVI/927/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Łodzi, dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań, ogłasza konkurs na składanie wniosków o dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych rodzinnych ogrodów działkowych w 2016 roku, oraz Regulaminu pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w 2016 r. dotacji celowej stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe, w drodze otwartego konkursu na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych – załącznik do zarządzenia Nr 4973/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2016 r., Prezydent Miasta Łodzi przyznał dotację w wysokości 4.179 zł (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) Polskiemu Związkowi Działkowców prowadzącemu ROD „Tramwajarz II” z siedzibą w Łodzi ulica Brzegowej 1 oraz dotacji w wysokości 4.179 zł (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) Stowarzyszeniu Nad Stawem prowadzącemu ROD przy ulicy Tabelowej 25 z siedzibą w Łodzi.

Informacja dotycząca "Koncepcji rozwoju turystyki dla miasta Łodzi"
Treść:

2016-05-30

Koncepcja rozwoju turystyki dla miasta Łodzi

W dniu 25 maja 2016 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi została przyjęta "Koncepcja rozwoju turystyki dla miasta Łodzi". Przyjęcie Zarządzenia umożliwi przedsiębiorcom z obszaru Miasta Łodzi aplikowanie o środki UE dla projektów w ramach VI Osi Priorytetowej Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Informacja o zamiarze zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść:

2016-03-17

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. z późn. zm.) organizator Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika, którym jest miasto Łódź, ma obowiązek na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o zmianie statutu w części dotyczącej lokalizacji filii, podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonywania zmian.

Pliki do pobrania:

 • Uchwała nr XXVI/643/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika
 • Uzasadnienie >>>

Informacja o wejściu w życie zarządzenia Nr 4596/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia Prezydenta Miasta Łodzi „Mecenas łódzkiej kultury” i powołania Kapituły ds. przyznawania wyróżnienia „Mecenas łódzkiej kultury”
Treść:

2016-10-06

Wydział Kultury informuje o wejściu w życie zarządzenia Nr 4596/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia Prezydenta Miasta Łodzi „Mecenas łódzkiej kultury” i powołania Kapituły ds. przyznawania wyróżnienia „Mecenas łódzkiej kultury”.

Pliki do pobrania:

 • Protokół z posiedzenia Kapituły >>>
 • Zarządzenie Nr 4596/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia Prezydenta Miasta Łodzi „Mecenas łódzkiej kultury” i powołania Kapituły ds. przyznawania wyróżnienia „Mecenas łódzkiej kultury”

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie budżetu obywatelskiego na 2017 r., wydanie książki pt. „Złotno i Zdrowie w dokumentach i pamięci mieszkańców”
Treść:

2016-12-30
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-28

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5091/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie budżetu obywatelskiego na 2017 r., wydanie książki pt. „Złotno i Zdrowie w dokumentach i pamięci mieszkańców”.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na jego realizację, a także termin realizacji tego zadania.

  Nazwa zadania: wydanie książki „Złotno i Zdrowie w dokumentach i pamięci mieszkańców”

  Termin realizacji: od 1 lutego 2017 r. do 15 listopada 2017 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 20.000 zł

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2015 r. wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje ww. zadania wyniosła: 0 zł

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2016 r. wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje ww. zadania wyniosła: 0 zł

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. Celem zadania jest wydanie książki „Złotno i Zdrowie w dokumentach i pamięci mieszkańców” pokazującej historię Złotna i Zdrowia od końca XIX wieku do połowy XX wieku, dokumentującej wspomnienia mieszkańców Złotna i Zdrowia dotyczące tych terenów. Książka ma również zebrać artykuły prasowe, dokumenty i wzmianki z archiwów miejskich zasobów bibliotecznych oraz prywatnych. Materiał zdjęciowy ma pokazać jak zmieniały się te tereny i dokumentować obiekty, które za chwilę mogą przestać istnieć.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 100% całkowitego kosztu zadania.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu „Zadanie: Wydanie książki pt. „Złotno i Zdrowie w dokumentach i pamięci mieszkańców”. zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki finansowaniu z IV edycji budżetu obywatelskiego Miasta Łodzi”.
   Logotyp Miasta Łodzi dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/budzet_obywatelski_na_2017/realizacja_2017/.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł.
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania, zawartymi w części IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

  1. zobowiązania powstałe przed dniem podpisania umowy;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert składane są w postaci papierowej do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, lub przesyłane na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz adnotację WYDZIAŁ KULTURY – KONKURS OFERT – BUDŻET OBYWATELSKI 2017 – Wydanie książki pt. „Złotno i Zdrowie w dokumentach i pamięci mieszkańców”.
  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i kończy nie później niż 15 listopada 2017 r.
  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i w siedzibie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102.
  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ustępie 6 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi [liczy się data umieszczenia ogłoszenia na ostatnim z wymienionych nośników]. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż 3 dni i nie później niż 10 dni po dniu zakończenia składania ofert.
  7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   6. zgodność z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi realizacji zadania - [od 0 do 5] pkt;
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

  1. Celem zadania jest wydanie książki „Złotno i Zdrowie w dokumentach i pamięci mieszkańców” pokazującej historię Złotna i Zdrowia od końca XIX wieku do połowy XX wieku, dokumentującej wspomnienia mieszkańców Złotna i Zdrowia dotyczące tych terenów. Książka ma również zebrać artykuły prasowe, dokumenty i wzmianki z archiwów miejskich, zasobów bibliotecznych oraz prywatnych. Materiał zdjęciowy ma pokazać jak zmieniały się te tereny i dokumentować obiekty, które za chwilę mogą przestać istnieć.
  2. Oferent dysponuje doświadczeniem rozumianym jako doświadczenie w realizacji podobnego przedsięwzięcia.
  3. Oferent dysponuje kadrą i zasobami niezbędnymi do realizacji zadania.
  4. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  5. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  6. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  7. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579 i 1920) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948)

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 42 638-43-56 lub 42 638-43-73, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl).

Pliki do pobrania:

Lista podmiotów wzywanych do poprawienia błędów formalnych >>>

Wyniki konkursu >>>

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok „Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach”
Treść:

2016-12-21
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-23

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5010/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok „Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach”.

 1. Zadanie, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin realizacji:

  „Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach.”
  - realizacja w terminie 15 stycznia – 18 grudnia 2017 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - do 14.000 zł.

  Celem publicznym konkursu jest umożliwienie mieszkańcom Łodzi, w szczególności osiedla Mileszki, udziału w zajęciach nordic walking.

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2015 roku na realizację zadania nie były wydatkowane środki.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2016 roku na realizację zadania nie były wydatkowane środki.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości) – nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.
    3. inne załączniki, jeżeli dotyczy - wymienione w wymaganiach szczegółowych realizacji zadania oraz w druku oferty.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   6. ocena przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.
 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania jest zobowiązany zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach” zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego 2017”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017/wyniki_realizacja/.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno -nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert należy składać w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piętro pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi).
  2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania „Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach.” oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których termin realizacji zadania jest zgodny z terminem realizacji zadania określonym w pkt I ogłoszenia.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl ) oraz w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji gdy do reprezentacji organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba);
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   6. ocena przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie – [od 0 do 6] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 41 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl ) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.
 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. „Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach.” w terminie 15 stycznia – 18 grudnia 2017 r.

  Planowana kwota na realizację zadania - do 14.000 zł

  1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
  2. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  3. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking dla mieszkańców Łodzi, a w szczególności osiedla Mileszki.
  4. Zajęcia powinny być prowadzone przez instruktora nordic walking, legitymującego się certyfikatem Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, w wymiarze - 1 raz w tygodniu przez 2 godziny.
  5. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
   1. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania;
   2. zakup plecaka-apteczki;
   3. koszty wynagrodzenia instruktora;
   4. koszt ubezpieczenia uczestników zajęć.
  6. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł.
  7. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
  8. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl ) oraz pod nr tel. 42 638-48-36.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi
Treść:

2016-12-15
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-12

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4989/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi.

 1. Zadanie, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin realizacji:

  „Organizacja Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi” - realizacja w terminie 16 stycznia – 30 kwietnia 2017 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - do 450.000 zł.

  Celem publicznym konkursu jest umożliwienie mieszkańcom Łodzi udziału w widowisku sportowym na najwyższym poziomie.

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2015 roku wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania wyniosła 450.000 zł.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2016 roku wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania wyniosła 450.000 zł.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości) - kluby wpisane do ewidencji klubów sportowych Prezydenta Miasta Łodzi, w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zwolnione są ze składania odpisów z ewidencji,
    3. inne załączniki, jeżeli dotyczy - wymienione w wymaganiach szczegółowych realizacji zadania oraz w druku oferty.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 98% całkowitego kosztu realizacji oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 2% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 2% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania jest zobowiązany zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert należy składać w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piętro pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi).
  2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których termin realizacji zadania jest zgodny z terminem realizacji zadania określonym w pkt I ogłoszenia.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji gdy do reprezentacji organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba);
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu – [od 0 do 6] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. Ze względu na charakter zadania konkursowego możliwe jest odstąpienie od wykorzystania przy opiniowaniu ofert systemu punktowego. Odstąpienie od systemu punktowego wymaga uzasadnienia i akceptacji członków Komisji Konkursowej.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.
 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. „Organizacja Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Łodzi” w terminie 16 stycznia – 30 kwietnia 2017 r.

  Planowana kwota na realizację zadania - do 450.000 zł

  1. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego na terenie Miasta Łodzi.
  2. Obiekt, w którym organizowana będzie impreza, musi znajdować się na terenie Miasta Łodzi oraz musi być przystosowany do jej przeprowadzenia, a także posiadać stosowne pozwolenia i certyfikaty dopuszczające go do organizacji imprez, w tym udzielone przez Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Międzynarodową Federację Lekkiej Atletyki.
  3. Organizator zobowiązany będzie zapewnić udział znanych zawodników, legitymujących się wysokimi wynikami sportowymi, w tym co najmniej jednego medalisty Mistrzostw Europy (z ostatnich trzech lat) oraz co najmniej 3 finalistów Mistrzostw Europy.
  4. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 98 % całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 2 % finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  5. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  6. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
  7. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  8. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe z innych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi na realizację elementów zadania konkursowego wskazanych w ofercie.
  9. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł.
  10. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji imprezy, w tym w szczególności:
   1. koszty wynajęcia obiektu;
   2. koszty obsługi sędziowskiej, medycznej oraz technicznej;
   3. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
   4. wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
   5. koszty zakwaterowania i wyżywienia na terenie Łodzi sędziów oraz uczestników Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego;
   6. koszty ochrony wynajętej w celu zabezpieczenia imprezy;
   7. koszty infrastruktury informatycznej, niezbędnej do realizacji zadania;
   8. koszty transportu materiałów i osób na terenie Łodzi, niezbędnych do realizacji zadania;
   9. koszty działań promocyjnych w kwocie nie wyższej niż 15% całkowitej kwoty realizacji zadania, w tym zakup gadżetów lub upominków dla uczestników imprezy;
   10. zakup pucharów i medali dla uczestników imprezy;
   11. koszty organizacyjne w kwocie nie wyższej niż 10% całkowitej kwoty realizacji zadania.
  11. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników imprezy ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
  12. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250).
  13. Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców, przy czym Miasto nie będzie ponosić odpowiedzialności za zobowiązania finansowe organizatora wobec podwykonawców, powstałe w związku z organizacją imprezy.
  14. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  15. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  16. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  17. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli Oferent utraci możliwości organizacyjne i finansowe organizacji imprezy.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 638-48-36.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Nabór wniosków o przyznanie w 2017 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury
Treść:

2016-11-28
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-14

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4865/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 21 listopada 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2017 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechnia i animacji kultury.
 2. Stypendia mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:
  1. sztuki wizualne;
  2. sztuki projektowe;
  3. film;
  4. teatr;
  5. muzyka;
  6. taniec;
  7. literatura.
 3. Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć.
 4. Projekt stypendialny musi być realizowany na terenie Miasta Łodzi.
 5. Stypendia mają zachęcać przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym dorobkiem do wybierania Miasta Łodzi jako miejsca działań.
 6. Stypendium jest przyznawane twórcom i animatorom kultury, których twórczość wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym.
 7. Stypendium jest przyznawane w szczególności tym osobom, które nie przekroczyły trzydziestego piątego roku życia.
 8. Kandydat musi prowadzić działalność twórczą na terenie Miasta Łodzi.
 9. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.
 10. Termin składania wniosków upływa 2 stycznia 2017 r.
 11. Stypendia mogą obejmować projekty prezentujące spuściznę Polskiej Awangardy, inspirowane nią lub wchodzące z nią w dialog. Przedsięwzięcia stawiające pytania o znaczenie awangardowego dziedzictwa dla współczesnych praktyk kulturowych, których realizacja możliwa jest do włączenia w obchody w Łodzi Roku Awangardy.
 12. Stypendia przyznawane są w systemie rocznym obejmują okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.
 13. Wnioski należy składać w punkcie kancelaryjnym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, lub przesłać na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 stycznia 2017 r. Każdy wniosek winien być złożony w oddzielnej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko i adres kandydata oraz nazwę przedsięwzięcia, którego dotyczy stypendium. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie.
 14. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do ich uzupełnienia.
 15. Złożone wnioski wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
 16. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl).
 17. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl wejście przez ogłoszenia i zawiadomienia, a następnie ogłoszenia Urzędu Miasta Łodzi) i na tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.

Uwaga
Wzór formularza, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania końcowego z realizacji stypendium, wzór karty oceny merytorycznej, Regulamin przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl oraz w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 638-43-73.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na wspieraniu osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego
Treść:

2016-12-01
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-30

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4920/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 listopada 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na wspieraniu osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

  Wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 48.000 zł.

  Termin realizacji zadania - od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. wyniosła - 47.999,70 zł, (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. - wydatkowano kwotę 47.999,70 zł (w formie dotacji).

   W ogłoszonym konkursie przeznacza się na realizację zadania w 2017 r. 48.000 zł.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300);
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki, tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości).
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie »Wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – świadczenie usług tłumacza języka migowego« jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

  1. niezbędnych do realizacji zadania (w tym w szczególności: koszty wynagrodzenia tłumaczy języka migowego, koszty utrzymania systemu – serwery, łącze internetowe, serwis);
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX głoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Każda oferta dotycząca zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 2 stycznia 2017 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2017 r.
  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009 (parter).
  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 5 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 5 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55 % punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

  1. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
  2. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  3. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  4. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  5. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.
  6. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265 i 1579) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 009, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42 638-45-43.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Informacja o przyznanych stypendiach naukowych dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi (2016-11-18)
Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2016-12-06

Ogłoszenie

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 14.12.2016 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Konkurs architektoniczny "Łódzkie ściany" na opracowanie projektu studialnego współczesnej metamorfozy szczytowych ścian kamienic jako integralnej części przestrzeni miejskiej
Treść:

2016-10-18
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-23

Ogłoszenie o konkursie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs architektoniczny "Łódzkie ściany" na opracowanie projektu studialnego współczesnej metamorfozy szczytowych ścian kamienic jako integralnej części przestrzeni miejskiej.

Ogłoszenie wyników konkursu pt. "Łódzkie ściany" odbędzie się 8 grudnia 2016 r. o godzinie 14.00, ul. Piotrkowska 106 (wejście z bramy), sala konferencyjna vis a vis Małej Sali Obrad.

Pliki do pobrania:

Pytania i odpowiedzi do konkursu - "Łódzkie ściany" (2016-11-03) >>>

Wystawa Pokonkursowa - plakat informujący (2017-01-23) >>>

Wyniki konkursu >>>
Informacja o punktacji dla poszczególnych prac konkursowych >>>

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz zorganizowania i udzielenia indywidualnego doradztwa biznesowego w ramach projektu "Łodzianie na start"
Treść:

2016-12-06
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-22

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający

  Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, NIP 725-002-89-02, REGON 472057632, reprezentowany przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa, na podstawie pełnomocnictwa, Pani Beata Strzelecka - Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

 2. Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia w ramach Projektu: „ŁODZIANIE NA START” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest usługa polegająca na:

  1. Zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
  2. Zorganizowaniu i udzieleniu indywidualnego doradztwa biznesowego.

 3. Zadania w ramach przedmiotu zamówienia

  1. Zadania w ramach usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej:
   1. zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 35 uczestników/czek Projektu w 2 grupach szkoleniowych. Szkolenie będzie posiadać formę teoretyczną oraz praktyczną, z naciskiem na elementy praktyczne, z zakresu takich zagadnień jak m.in.:
    • zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
    • tworzenie biznesplanu,
    • formy opodatkowania,
    • podstawy księgowości i zatrudniania pracowników (Kodeks Pracy),
    • techniki sprzedaży, zarządzania czasem i zasobami ludzkimi.
   2. zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej,
   3. zdefiniowanie standardów wymagań wobec uczestników szkolenia, tj. zakładanych do osiągnięcia w wyniku przeprowadzonego szkolenia efektów nauki (np. zdobycie umiejętności tworzenia biznesplanu) i przekazania do akceptacji Zleceniodawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy,
   4. opracowanie i przeprowadzenie po zakończeniu szkolenia testu sprawdzającego nabycie wiedzy z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie ze zdefiniowanymi standardami wymagań,
   5. wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uczestnikowi/czce, który/a uzyskał/ła wynik testu na poziomie min. 70 % maksymalnej liczby punktów,
   6. przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych na początku i na końcu szkolenia wraz z opracowaniem raportu na zakończenie szkolenia i przekazania raportu wraz z oryginałami wypełnionych ankiet Zleceniodawcy w ciągu 7 dni od dnia zakończenia szkolenia (wzór ankiety zostanie przekazany Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w dniu podpisania Umowy),
   7. zapewnienie dla wszystkich uczestników/czek Projektu materiałów szkoleniowych,
   8. zapewnienie cateringu w zakresie, o którym mowa w pkt 3 lit. a),
   9. zapewnienie sali szkoleniowej w Łodzi, sprzętu dla trenerów (laptopy, ekrany, rzutniki) oraz zaplecza socjalnego z węzłem sanitarnym.
   Szkolenie obejmie 50 godzin dydaktycznych (godz. dydaktyczna, tj. 45 min. zegarowych ) w ciągu maks. 7 dni szkoleniowych na 1 grupę. Zakłada się 50 godz. dydaktycznych efektywnego szkolenia.
   Usługa świadczona będzie codziennie w dni robocze, w godzinach – 8.00 – 17.00.
  2. Zadania w ramach zorganizowania i udzielenia indywidualnego doradztwa biznesowego:
   1. zorganizowanie i udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej dla 35 uczestników/czek Projektu, które będzie obejmować następujące zagadnienia:
    • podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej,
    • pomoc w przygotowaniu biznesplanu,
   2. zapewnienie wykwalifikowanej kadry (minimum 3 doradców),
   3. umawianie uczestników indywidualnie na spotkania z doradcami i prowadzenie harmonogramów doradztwa, które będą przedstawiane Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego,
   4. wydanie zaświadczenia o ukończeniu udziału w indywidualnym doradztwie,
   5. prowadzenie kart usług z doradztwa (wzór zostanie przekazany Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w dniu podpisania Umowy),
   6. zapewnienie dla wszystkich uczestników/czek Projektu materiałów pomocniczych z zakresu prowadzonego doradztwa,
   7. zapewnienie cateringu w zakresie, o którym mowa w pkt 3 lit. b),
   8. zapewnienie sali do udzielania doradztwa wraz z zapleczem socjalnym z węzłem sanitarnym.
   Usługa świadczona będzie codziennie od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem świąt. Na każdego uczestnika/czkę Projektu przewidziane jest 5 godzin zegarowych doradztwa.
  3. Wykonawca zapewni uczestnikom catering:
   1. w trakcie szkolenia – dla wszystkich uczestników szkolenia: kawa (rozpuszczalna i mielona), herbata (różne rodzaje), mleko, cukier, cytryna – bez ograniczeń, zimne napoje (sok, woda mineralna gazowana i niegazowana) – po 1/2 l na osobę/dzień, ciastka różne rodzaje po 150 g na osobę/dzień, jeden ciepły posiłek dziennie dla każdego z uczestników projektu: zupa 250 ml na osobę, mięso/ryba 200 g, surówki 140 g, dodatki skrobiowe 200 g (menu do akceptacji Zleceniodawcy na etapie podpisywania Umowy). Wyżywienie powinno spełniać normy HACCP i być świeże. Stoły z cateringiem powinny znajdować się w bliskiej odległości od sal szkoleniowych. Zleceniobiorca zapewni serwetki i naczynia jednorazowe w ilościach umożliwiających uczestnikom szkolenia swobodną konsumpcję oraz zadba o porządek w pomieszczeniach;
   2. w trakcie indywidualnego doradztwa biznesowego - dla wszystkich uczestników szkolenia: kawa (rozpuszczalna i mielona), herbata (różne rodzaje), mleko, cukier, cytryna – bez ograniczeń, podawana w sposób dowolny, zimne napoje (sok, woda mineralna gazowana i niegazowana) – po 1/2 l na osobę/dzień, ciastka różne rodzaje po 150 g na osobę.

 4. Warunki udziału w postępowaniu

  Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
  2. posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej (przeprowadzenie min. 5 szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat),
  3. nie są jednocześnie zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (dotyczy Wykonawcy, który realizuje zadania osobiście, np. osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście),
  4. łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie, do poświadczenia czego zobowiązuje się Wykonawca, w przypadku realizacji zleconych usług (dotyczy Wykonawcy, który realizuje zadania osobiście, np. osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście).
  Nie dopuszcza się możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom.

 5. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie trenerów/doradców

  W przypadku szkoleń trener musi posiadać:

  1. wykształcenie wyższe zgodne z tematem szkolenia ukierunkowane na zakres przedmiotu zamówienia,
  2. doświadczenie zawodowe zgodne z tematem szkolenia - minimum 2 lata w okresie ostatnich 3 lat,
  3. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/modułów szkoleń o podobnej tematyce – min. 5 przeprowadzonych szkoleń w okresie ostatnich 3 lat.

  W przypadku indywidualnego doradztwa biznesowego doradca musi posiadać:

  1. wykształcenie wyższe ukierunkowane na zakres przedmiotu zamówienia,
  2. doświadczenie zawodowe z zakresu tworzenia biznesplanów i doradztwa gospodarczego – min. 2 lata w okresie ostatnich 3 lat,
  3. znajomość dokumentów: Standardu udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regulaminu udziału w projekcie,
  4. dyspozycyjność w okresie trwania doradztwa.

 6. Wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

  1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie trenerów/doradców.
  2. Na potwierdzenie wymaganego doświadczenia zawodowego/wykształcenia Curriculum Vitae trenerów/doradców, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z procesem wyboru najkorzystniejszej oferty.
  3. Wykaz przeprowadzonych szkoleń wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
  4. Proponowany program szkolenia z podziałem na moduły i przyporządkowaniem do nich trenerów.
  W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty będą nieczytelne Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 2 dni robocze. Niezłożenie przez Wykonawcę w wymaganym terminie w/w dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 7. Termin i miejsce wykonania zamówienia

  Miejsce przeprowadzenia szkolenia i udzielania doradztwa: Łódź, siedziba Wykonawcy.

  Termin szkolenia z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej: 03-12.01.2017 r. (termin dla jednej z grup może ulec wydłużeniu z przypadku przedłużenia/ogłoszenia dodatkowej rekrutacji). Zajęcia dla różnych grup będą odbywać się równolegle w 2 grupach szkoleniowych. Zajęcia odbywać się będą codziennie w dni robocze, w godzinach pomiędzy 8.00 – 17.00.

  Indywidualne doradztwo biznesowe przewidziane jest w terminie 13.01-25.01.2017 r.
  Usługa świadczona będzie codziennie od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem świąt.. Na każdego uczestnika/czkę Projektu przewidziane jest 5 godzin zegarowych doradztwa. Terminy będą uzgadnianie indywidualnie pomiędzy Wykonawcą i uczestnikami projektu, a harmonogramy doradztwa przedstawiane Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego.

  Blok szkoleniowo-doradczy powinien zakończyć się do 25.01.2017 r.

 8. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

  Cena 100% - obliczona według wzoru:

  Cena = (35 uczestników x cena brutto usługi szkolenia na 1 uczestnika) + (175 h x cena brutto za 1 godzinę zegarową usługi doradztwa)

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

 9. Istotne warunki umowy

  1. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania obowiązków wynikających ze współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. umieszczenia informacji o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską m.in. na materiałach szkoleniowych, prezentacjach, zaświadczeniach, listach obecności itp.
  2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
   • za zrealizowanie szkolenia: wynagrodzenie będące iloczynem liczby osób, które ukończyły szkolenie i ceny brutto za usługę szkolenia przypadającą na 1 uczestnika/czkę.
   • za zrealizowanie usługi indywidualnego doradztwa biznesowego: wynagrodzenie będące iloczynem liczby świadczonych usług i ceny brutto za 1 godzinę zegarową usługi doradztwa.
  3. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru wystawi fakturę/rachunek obejmującą/y należne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku.
  4. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie Protokół odbioru, podpisany przez Strony bez zastrzeżeń, będący potwierdzeniem, że Przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową.

 10. Termin i sposób składania ofert

  1. Jeden Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim według załączonego wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1.
  4. Oferta musi zostać opatrzona podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika należy złożyć stosowne pełnomocnictwo.
  5. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w punkcie VI zapytania ofertowego.
  6. Wszystkie kserokopie dokumentów złożonych wraz z ofertą muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które powinno być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez mocodawcę).
  7. Oferty należy składać w terminie do dnia 13.12.2016 r.
  8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia i doradztwa biznesowego w ramach projektu ŁODZIANIE NA START”.
  9. Ofertę (podpisaną własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej) można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu (w Kancelarii) lub pocztą na adres: Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, 93-590 Łódź. W przypadku dostarczenia oferty pocztą tradycyjną/ kurierem za datę wiążącą uważa się datę wpływu do Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Mocan, tel. 42 638 46 53, e-mail: m.mocan@uml.lodz.pl

Pliki do pobrania:

 • Formularz oferty wraz z wykazem szkoleń zrealizowanych przez wykonawcę i trenerów/doradców wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Wzór umowy >>>

Wyniki postępowania ofertowego:

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Treść:

2016-10-25
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-20

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4719/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 25 października 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 3 listopada 2016 r. do dnia 6 grudnia 2016 r. w formie:
 1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag lub propozycji do protokołu, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, które odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w dniu 8 listopada 2016 r. w godz. 17:30- 20:00;
 2. zbierania uwag lub propozycji ustnych do protokołu, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w punkcie informacyjnym mieszczącym się w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, przez cały okres trwania konsultacji w godz. od 14.00 do godz. 16.00;
 3. zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, dostępnego:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne,
  3. w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  4. podczas spotkania, o którym mowa w pkt 1.

Wypełniony i podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem formularz konsultacyjny można złożyć:

 1. w punktach kancelaryjnych Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w następujących lokalizacjach:
  • ul. Piotrkowska 104 - blok B, parter (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  • ul. Piotrkowska 110 - Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, w godz. od 8.00 do 19.00,
  • ul. Piotrkowska 153 - II piętro, pokój nr 204 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  • ul. Sienkiewicza 5 - parter, pokój 022 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  • ul. Skorupki 21 - III piętro, pokój nr 1 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  • ul. Zachodnia 47 - parter, pokój nr 12 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  • ul. Krzemieniecka 2 B - parter (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  • al. Politechniki 32 - parter, pokój nr 005 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  • al. Piłsudskiego 100 - parter (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
 2. w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
 3. oraz drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@uml.lodz.pl.

Materiał informacyjny będzie dostępny od dnia 25 października 2016 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne oraz www.uml.lodz.pl/rewitalizacja,
 3. w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
 4. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny podczas spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, w dniu 8 listopada 2016 r. w godz. 17:30- 20:00 oraz od dnia 25 października 2016 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne oraz www.uml.lodz.pl/rewitalizacja,
 3. w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Uwaga:
Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 3 listopada 2016 r. i po dniu 6 grudnia 2016 r.
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag i propozycji zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania i w punkcie informacyjnym).

Pliki do pobrania:

lnformacja z przebiegu konsultacji społecznych przeprowadzonych w formie spotkania z mieszkańcami w dniu 8 listopada 2016 r. (2016-11-22) >>>

Wyniki konsultacji:

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz nagród dla trenerów
Treść:

2016-11-21
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-16

Ogłoszenie

Zgodnie z § 10 załącznika do uchwały Nr XII/242/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/730/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2016 r., § 10 załącznika do uchwały Nr XII/243/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/729/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2016 r., § 10 załącznika do uchwały Nr XII/244/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznania nagród dla trenerów, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/728/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2016 r., Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków o przyznanie:

 • stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
 • nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
 • nagród dla trenerów.

Prosimy o zapoznanie się z w/w uchwałami zawierającymi szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów i nagród.

Kwoty przeznaczone do rozdysponowania wynoszą:

 • Stypendia – 116.770 zł;
 • Nagrody – 329.500 zł

Druki wniosków obowiązujące w II półroczu 2016 r.
wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać
w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
(ul. ks. Skorupki 21 III p. pokój 13),
do dnia 5 grudnia 2016 r. do godz. 16.00.

Przypominamy, że wnioski muszą być podpisane przez osoby upoważnione statutowo do składania, w imieniu klubu, oświadczeń woli (obowiązuje zasada stosowana przy składaniu ofert).

Wnioski:

 • nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne,
 • z brakującymi podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
 • złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie (w przypadku przesłania wniosku drogą pocztową, o terminie jego złożenia decyduje data wpływu do Wydziału Sportu),
 • złożone na niewłaściwych drukach,
nie będą rozpatrywane.

Prosimy wpisywać wyłącznie wyniki wskazane w kryteriach zawartych w wyżej wymienionych uchwałach Rady Miejskiej w Łodzi.

Druki wniosków oraz teksty uchwał znajdują się w na stronie http://bip.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udziela Pan Rafał Niewczas p. 13, tel. 638-55-84 email: r.niewczas@uml.lodz.pl
oraz Pani Monika Stefaniak, p. 9, tel. 638-48-75 email: m.stefaniak@uml.lodz.pl.

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagród dla zawodnika/zawodniczki - sporty indywidualne [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagród dla zawodników/zawodniczek - gry zespołowe [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Zestawienie zbiorcze [>>>.doc] [>>>.pdf]

Informacja o przyznanych stypendiach i nagrodach:

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2016-11-08

Ogłoszenie

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 30.11.2016 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz zorganizowania i udzielenia indywidualnego doradztwa biznesowego
Treść:

2016-11-22
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-07

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający

  Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, NIP 725-002-89-02, REGON 472057632, reprezentowany przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa, na podstawie pełnomocnictwa, Pani Beata Strzelecka - Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

 2. Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia w ramach Projektu: „ŁODZIANIE NA START” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest usługa polegająca na:

  1. Zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
  2. Zorganizowaniu i udzieleniu indywidualnego doradztwa biznesowego.

 3. Zadania w ramach przedmiotu zamówienia

  1. Zadania w ramach usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej:
   1. zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 35 uczestników/czek Projektu w 2 grupach szkoleniowych. Szkolenie będzie posiadać formę teoretyczną oraz praktyczną, z naciskiem na elementy praktyczne, z zakresu takich zagadnień jak m.in.:
    • zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
    • tworzenie biznesplanu,
    • formy opodatkowania,
    • podstawy księgowości i zatrudniania pracowników (Kodeks Pracy),
    • techniki sprzedaży, zarządzania czasem i zasobami ludzkimi.
   2. zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej,
   3. zdefiniowanie standardów wymagań wobec uczestników szkolenia, tj. zakładanych do osiągnięcia w wyniku przeprowadzonego szkolenia efektów nauki (np. zdobycie umiejętności tworzenia biznesplanu) i przekazania do akceptacji Zleceniodawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy,
   4. opracowanie i przeprowadzenie po zakończeniu szkolenia testu sprawdzającego nabycie wiedzy z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie ze zdefiniowanymi standardami wymagań,
   5. wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uczestnikowi/czce, który/a uzyskał/ła wynik testu na poziomie min. 70 % maksymalnej liczby punktów,
   6. przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych na początku i na końcu szkolenia wraz z opracowaniem raportu na zakończenie szkolenia i przekazania raportu wraz z oryginałami wypełnionych ankiet Zleceniodawcy w ciągu 7 dni od dnia zakończenia szkolenia (wzór ankiety zostanie przekazany Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w dniu podpisania Umowy),
   7. zapewnienie dla wszystkich uczestników/czek Projektu materiałów szkoleniowych,
   8. zapewnienie cateringu w zakresie, o którym mowa w pkt 3 lit. a),
   9. zapewnienie sali szkoleniowej w Łodzi, sprzętu dla trenerów (laptopy, ekrany, rzutniki) oraz zaplecza socjalnego z węzłem sanitarnym.
   Szkolenie obejmie 50 godzin dydaktycznych (godz. dydaktyczna, tj. 45 min. zegarowych ) w ciągu maks. 7 dni szkoleniowych na 1 grupę. Zakłada się 50 godz. dydaktycznych efektywnego szkolenia. Usługa świadczona będzie codziennie w dni robocze, w godzinach – 8.00 – 17.00.
  2. Zadania w ramach zorganizowania i udzielenia indywidualnego doradztwa biznesowego:
   1. zorganizowanie i udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej dla 35 uczestników/czek Projektu, które będzie obejmować następujące zagadnienia:
    • podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej,
    • pomoc w przygotowaniu biznesplanu,
   2. zapewnienie wykwalifikowanej kadry (minimum 3 doradców),
   3. umawianie uczestników indywidualnie na spotkania z doradcami i prowadzenie harmonogramów doradztwa, które będą przedstawiane Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego,
   4. wydanie zaświadczenia o ukończeniu udziału w indywidualnym doradztwie,
   5. prowadzenie kart usług z doradztwa (wzór zostanie przekazany Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w dniu podpisania Umowy),
   6. zapewnienie dla wszystkich uczestników/czek Projektu materiałów pomocniczych z zakresu prowadzonego doradztwa,
   7. zapewnienie cateringu w zakresie, o którym mowa w pkt 3 lit. b),
   8. zapewnienie sali do udzielania doradztwa wraz z zapleczem socjalnym z węzłem sanitarnym.
   Usługa świadczona będzie codziennie od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem świąt. Na każdego uczestnika/czkę Projektu przewidziane jest 5 godzin zegarowych doradztwa.
  3. Wykonawca zapewni uczestnikom catering:
   1. w trakcie szkolenia – dla wszystkich uczestników szkolenia: kawa (rozpuszczalna i mielona), herbata (różne rodzaje), mleko, cukier, cytryna – bez ograniczeń, zimne napoje (sok, woda mineralna gazowana i niegazowana) – po 1/2 l na osobę/dzień, ciastka różne rodzaje po 150 g na osobę/dzień, jeden ciepły posiłek dziennie dla każdego z uczestników projektu: zupa 250 ml na osobę, mięso/ryba 200 g, surówki 140 g, dodatki skrobiowe 200 g (menu do akceptacji Zleceniodawcy na etapie podpisywania Umowy). Wyżywienie powinno spełniać normy HACCP i być świeże. Stoły z cateringiem powinny znajdować się w bliskiej odległości od sal szkoleniowych. Zleceniobiorca zapewni serwetki i naczynia jednorazowe w ilościach umożliwiających uczestnikom szkolenia swobodną konsumpcję oraz zadba o porządek w pomieszczeniach;
   2. w trakcie indywidualnego doradztwa biznesowego - dla wszystkich uczestników szkolenia: kawa (rozpuszczalna i mielona), herbata (różne rodzaje), mleko, cukier, cytryna – bez ograniczeń, podawana w sposób dowolny, zimne napoje (sok, woda mineralna gazowana i niegazowana) – po 1/2 l na osobę/dzień, ciastka różne rodzaje po 150 g na osobę.

 4. Warunki udziału w postępowaniu

  Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
  2. posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej (przeprowadzenie min. 10 szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat),
  3. nie są jednocześnie zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (dotyczy Wykonawcy, który realizuje zadania osobiście, np. osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście),
  4. łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie, do poświadczenia czego zobowiązuje się Wykonawca, w przypadku realizacji zleconych usług (dotyczy Wykonawcy, który realizuje zadania osobiście, np. osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście).

  Nie dopuszcza się możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom.

 5. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie trenerów/doradców

  W przypadku szkoleń trener musi posiadać:

  1. wykształcenie wyższe zgodne z tematem szkolenia ukierunkowane na zakres przedmiotu zamówienia,
  2. doświadczenie zawodowe zgodne z tematem szkolenia - minimum 2 lata w okresie ostatnich 3 lat,
  3. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce – min. 10 przeprowadzonych szkoleń w okresie ostatnich 3 lat.

  W przypadku indywidualnego doradztwa biznesowego doradca musi posiadać:

  1. wykształcenie wyższe ukierunkowane na zakres przedmiotu zamówienia,
  2. doświadczenie zawodowe z zakresu tworzenia biznesplanów i doradztwa gospodarczego – min. 2 lata w okresie ostatnich 3 lat,
  3. znajomość dokumentów: Standardu udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regulaminu udziału w projekcie,
  4. dyspozycyjność w okresie trwania doradztwa.

 6. Wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

  1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie trenerów/doradców.
  2. Na potwierdzenie wymaganego doświadczenia zawodowego/wykształcenia Curriculum Vitae trenerów/doradców, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z procesem wyboru najkorzystniejszej oferty.
  3. Wykaz przeprowadzonych szkoleń wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
  4. Proponowany program szkolenia.
  W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty będą nieczytelne Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 2 dni robocze. Niezłożenie przez Wykonawcę w wymaganym terminie w/w dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 7. Termin i miejsce wykonania zamówienia

  Miejsce przeprowadzenia szkolenia i udzielania doradztwa: Łódź, siedziba Wykonawcy.

  Termin szkolenia z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej: 03-12.01.2017 r. (termin dla jednej z grup może ulec wydłużeniu z przypadku przedłużenia/ogłoszenia dodatkowej rekrutacji). Zajęcia dla różnych grup będą odbywać się równolegle w 2 grupach szkoleniowych. Zajęcia odbywać się będą codziennie w dni robocze, w godzinach pomiędzy 8.00 – 17.00.

  Indywidualne doradztwo biznesowe przewidziane jest w terminie 13.01-25.01.2017 r. Usługa świadczona będzie codziennie od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem świąt.. Na każdego uczestnika/czkę Projektu przewidziane jest 5 godzin zegarowych doradztwa. Terminy będą uzgadnianie indywidualnie pomiędzy Wykonawcą i uczestnikami projektu, a harmonogramy doradztwa przedstawiane Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego.

  Blok szkoleniowo-doradczy powinien zakończyć się do 25.01.2017 r.

 8. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

  Cena 100% - obliczona według wzoru:

  Cena = (35 uczestników x cena brutto usługi szkolenia na 1 uczestnika) + (175 h x cena brutto za 1 godzinę zegarową usługi doradztwa)

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

 9. Istotne warunki umowy

  1. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania obowiązków wynikających ze współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. umieszczenia informacji o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską m.in. na materiałach szkoleniowych, prezentacjach, zaświadczeniach, listach obecności itp.
  2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
   • za zrealizowanie szkolenia: wynagrodzenie będące iloczynem liczby osób, które ukończyły szkolenie i ceny brutto za usługę szkolenia przypadającą na 1 uczestnika/czkę.
   • za zrealizowanie usługi indywidualnego doradztwa biznesowego: wynagrodzenie będące iloczynem liczby świadczonych usług i ceny brutto za 1 godzinę zegarową usługi doradztwa.
  3. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru wystawi fakturę/rachunek obejmującą/y należne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku.
  4. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie Protokół odbioru, podpisany przez Strony bez zastrzeżeń, będący potwierdzeniem, że Przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową.

 10. Termin i sposób składania ofert

  1. Jeden Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim według załączonego wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1.
  4. Oferta musi zostać opatrzona podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika należy złożyć stosowne pełnomocnictwo.
  5. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w punkcie VI zapytania ofertowego.
  6. Wszystkie kserokopie dokumentów złożonych wraz z ofertą muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które powinno być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez mocodawcę).
  7. Oferty należy składać w terminie do dnia 29.11. 2016 r.
  8. Ofertę (podpisaną własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej) można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, 93-590 Łódź.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Mocan, tel. 42 638 46 53, e-mail: m.mocan@uml.lodz.pl

Załączniki do Zapytania ofertowego:

 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty.
 2. Załącznik nr 2 Wykaz szkoleń zrealizowanych przez wykonawcę i trenerów/doradców wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Pliki do pobrania:

Informacja o wynikach postępowania >>>

Ogłoszenie o konkursie na składanie wniosków o dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych
Treść:

2016-11-09

DSS-OŚR-VI.3150.5.2016

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na podstawie uchwały Nr XXXVI/927/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Łodzi, dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań, ogłasza konkurs na składanie wniosków o dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych rodzinnych ogrodów działkowych w 2016 roku.

Wnioski można składać do dnia 28 listopada 2016 r. w formie pisemnej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Aleja Marszałka Piłsudskiego 100 lub drogą elektroniczną na adres: srodowisko@uml.lodz.pl

Wniosek o przyznanie dotacji musi zawierać uzasadnienie przesłanek wymienionych w § 2 ust. 5 Regulaminu Udzielania Dotacji Celowych Stowarzyszeniom Ogrodowym Prowadzącym Rodzinne Ogrody Działkowe-załącznik do uchwały Nr XXXVI/927/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r.

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040
Treść:

2016-11-15
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-09

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4640/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 12 października 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040

Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Łodzi są projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040, zwane dalej Projektami.

Konsultacje mają na uwadze zebranie od mieszkańców miasta Łodzi propozycji i opinii do przedmiotu konsultacji, które zostaną wykorzystane w dalszych etapach pracy nad Projektami.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 24 listopada 2016 r. do dnia 27 listopada 2016 r. w formie:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Łodzi, umożliwiającego uzyskanie informacji o Projektach, jak również wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu; spotkanie odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. w budynku Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w Dużej Sali Obrad w godz. 17.00-19.00;
 2. zbierania propozycji i opinii na piśmie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można przekazać:
  1. drogą elektroniczną na adres budzetkonsultacje@uml.lodz.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź,
  3. bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny do pobrania:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”);
 3. w sekretariacie Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Projekty udostępnione będą:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”);
 3. w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 114, 117 i 129, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://www.forum.samorzad.lodz.pl.

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji obejmuje zadania ujęte w projekcie budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040, z wyłączeniem zadań, które są lub będą realizowane na podstawie zawartych umów lub zatwierdzonych projektów oraz zadań, które zostały ujęte w projekcie budżetu miasta Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego.

Propozycje i opinie:

 1. z datą wpływu przed dniem 24 listopada 2016 r. i po dniu 27 listopada 2016 r.;
 2. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem;
 3. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania);
nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji: