Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2016 r.

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku"
Treść:

2016-11-04
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-13

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4763/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 3 listopada 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego:

 1. „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku”, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku – 850 162,32 zł, w tym na prowadzenie jednego punktu – 60 725, 88 zł.
  Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W roku 2015 nie były realizowane zadania publiczne z tego samego zakresu co zadanie konkursowe, a co za tym idzie nie była również przekazana żadna dotacja dla organizacji pozarządowych.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W roku 2016 na zadanie publiczne realizowane z tego samego zakresu co zadanie konkursowe przekazano organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 839 244,00 zł., w tym na prowadzenie jednego punktu 59 946, 00 zł.

   Umowa na realizację zadania zostanie zawarta pod warunkiem przekazania Miastu Łódź dotacji z budżetu państwa w wysokości wymienionej w części I.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełnią następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    3. oświadczenia stanowiące załączniki do oferty,
    4. kserokopie umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   7. przedstawiona dotychczasowa działalność na rzecz osób, do których z ustawy, skierowana jest nieodpłatna pomoc prawna.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 60 725,88 zł na każdy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2017 roku.
  2. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie.
  3. Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona w następujących punktach >>>
  4. Po rozstrzygnięciu konkursu poszczególne lokalizacje będą rozdzielone na organizacje pozarządowe zgodnie z ilością otrzymanych punktów oceny.
  5. Nieodpłatnej pomocy prawnej w wyznaczonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać:
   1. adwokat;
   2. radca prawny;
   3. doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
   4. osoba, która:
    1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
    2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
    3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
    4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  6. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobiście osobie uprawnionej, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.
  7. Nieodpłatnej pomocy prawnej nie udziela się osobom działającym zamiast osób uprawnionych, z wyjątkiem przedstawicieli ustawowych osób uprawnionych.
  8. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.
  9. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej.
  10. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieścić, w sposób czytelny, informację, iż realizowany projekt jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowanym przy współpracy Urzędu Miasta Łodzi. Informacja wraz z logotypem Miasta Łodzi powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również, stosownie do charakteru zadania, poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  11. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.
  12. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  13. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki przyznane z dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in. koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno–nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadań określonych w części IX ogłoszenia.
 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne;
  7. odliczony podatek VAT.
 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Każda organizacja pozarządowa składa jedną ofertę. Oferta dotyczy prowadzenia maksymalnie pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Oferta nie dotyczy konkretnej lokalizacji, a jedynie wskazuje, ile takich punktów organizacja jest w stanie prowadzić.
  2. Oferty w zamkniętych kopertach, organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w konkursie składa osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, Piotrkowska 110, wejście od pasażu Schillera od poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 12.00.
   Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
   Na kopercie należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2017 r.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów omów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U poz. 1300) do pobrania pod adresem internetowym w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie, o którym mowa może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej,
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   5. przedstawiona dotychczasowa działalność na rzecz osób, do których z ustawy, skierowana jest nieodpłatna pomoc prawna - [od 0 do 6] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 36 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.
 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

  1. W otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełnią następujące warunki
   1. posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
   2. przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
   3. dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
    1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
    2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
   4. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
   5. Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
   6. Celem zadania jest nieodpłatne udzielanie pomocy prawnej w zakresie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z zachowaniem zasad art. 3 ust. 2 ww. ustawy.
   7. Realizacja zadania wymaga uwzględnienia zagadnień takich jak:
    1. rekrutacja osób, którym zostanie powierzone nieodpłatne udzielanie porad prawnych;
    2. udzielanie porad prawnych w zakresie, o którym mowa w ust. 4;
    3. w przypadku realizowania zadania przez osoby niebędące adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym zbieranie pisemnych oświadczeń od osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, że są świadome statusu osób, które udzielają im porad prawnych;
    4. dokumentowanie każdego przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej, której wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 2186);
    5. zbieranie oświadczeń osób, którym udzielono porady prawnej, że są uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić potwierdzających to dokumentów;
    6. zbieranie oświadczeń osób uprawnionych, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
    7. przekazywanie kart nieodpłatnej pomocy prawnej i oświadczeń, o których mowa w pkt 3, 5 i 6 do Oddziału ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
   8. Standardy realizacji zadania:
    1. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać:
     1. adwokat i radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski,
     2. doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
     3. osoba, która:
      • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
      • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
      • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
      • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
    2. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobiście osobie uprawnionej, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.
   9. Infrastruktura – zadanie będzie realizowane w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej.
   10. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020,1250, 1265 i 1579) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454).

  Uwaga!
  Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42/ 272 57 57, 42/ 272 60 83

  Pliki do pobrania:

  • Wzór oferty [>>>.doc] [>>>.pdf]

  • Załączniki do oferty:
   • Oświadczenie o zobowiązaniu do zapewnienia poufności [>>>.doc] [>>>.pdf]
   • Oświadczenie o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej [>>>.doc] [>>>.pdf]
   • Oświadczenie o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej [>>>.doc] [>>>.pdf]
   • Oświadczenie o dysponowaniu ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej [>>>.doc] [>>>.pdf]
   • Oświadczenie o posiadaniu co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych [>>>.doc] [>>>.pdf]
  • Oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi [>>>.doc] [>>>.pdf]

  Wyniki konkursu:

  Otwarty nabór partnera/ów krajowego/ych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Treść:

  2016-11-03
  Ostatnia aktualizacja: 2017-01-05

  Miasto Łódź
  ogłasza otwarty nabór partnera/ów krajowego/ych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Miasto Łódź poszukuje partnera/ów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. Cel partnerstwa
   Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie założeń i realizacja projektu wpisującego się w Poddziałanie VIII.3.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach planowanego konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionym/i partnerem/ami.
   Miasto Łódź będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu w roli Lidera.
   Wsparciem objęte zostaną projekty zlokalizowane na obszarze miasta Łodzi, wynikające z programu rewitalizacji.
  2. Cel projektu
   Celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości wśród pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Łodzi po 29 roku życia, pozostających bez pracy i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Dla osiągnięcia celu przewiduje się realizację wspólnych działań przygotowujących do podjęcia i prowadzenia samozatrudnienia tj. m. in.: wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu przedsiębiorczości, ocenę biznesplanów, przyznanie środków finansowych na otworzenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
   Lider oczekuje współpracy z potencjalnymi partnerami w następujących obszarach:
   • proces rekrutacji, w tym: działania informacyjno-promocyjne, ocena formularzy rekrutacyjnych.
   • szkolenie i doradztwo z zakresu przedsiębiorczości,z możliwością wykorzystania instrumentu preinkubacji.
   • ocena biznesplanów.
   Lider, w przypadku uzyskania dofinansowania, planuje rozpocząć realizację projektu w II/III kwartale 2017r. Wsparciem objęte zostaną projekty zlokalizowane na obszarze miasta Łodzi, wynikające z programu rewitalizacji.
  3. Wymagania wobec potencjalnego/ych partnera/ów:
   1. Podmiot wyraża chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Miastem Łódź w zakresie przygotowania projektu.
   2. Podmiot prowadzi działalność w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt zgodnie z podstawą prawną jej prowadzenia (np. zapis w statucie lub umowie spółki, zapis KRS, zapisy ustawy).
   3. Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
   4. Podmiot będzie posiadał oddział/biuro na terenie Miasta Łodzi w okresie realizacji projektu.
   5. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
    • posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest też w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
   6. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
    1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
   7. Podmiot nie jest powiązany z Miastem Łódź, w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
  4. Kryteria wyboru (max 85 pkt) Kryteria będą oceniane przez Komisję ds. wyboru partnera/ów za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
   1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, w tym: zgodność opisów działań z dokumentacją programową, optymalność zaproponowanego harmonogramu działań, racjonalność i efektywność wydatków oraz ich zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
   2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe, wkład własny).
   3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
  5. Zasady zgłaszania ofert
   1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnera/ów.
   2. Termin składania ofert trwa do dnia 24.11.2016 r. do godz. 16.00.
   3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera/-ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania VIII.3.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
   4. Oferty można składać:
    • osobiście w siedzibie Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00, wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;
    • lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do ww. Biura.
   5. Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu.
  6. Procedura wyboru partnera/ów
   1. Procedurę wyboru partnera/ów przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnera/ów, składająca się z pracowników Urzędu Miasta Łodzi.
   2. Komisja ds. wyboru partnera/ów dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
   3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnera/ów.
   4. Jeżeli oferta nie spełnia chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt III oraz V jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.
   5. Miasto Łódź w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnera/ów, którego/ych oferta otrzymała największą liczbę punktów. W przypadku ogłoszenia konkursu, Miasto Łódź będzie brało pod uwagę spełnienie kryteriów wskazanych w dokumentacji konkursowej.
   6. Informacja o wyborze partnera/ów zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
   7. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranego/ych partnera/ów w terminie 2 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze partnera/ów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
   8. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie do Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, na adres: Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, 93-590 Łódź z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera na przygotowanie i realizację projektów w ramach Poddziałania VIII.3.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.
   9. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
   10. Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera/ów rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.
   11. Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi ostateczna decyzja wskazująca wybranego/ych partnera/ów.
   12. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.
  7. Postanowienia końcowe.
   Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Ogłaszający zastrzega sobie:

   1. Prawo wyboru jednego lub więcej partnera/ów do wspólnej realizacji projektu.
   2. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem/ami.
   3. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
   4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera/ów, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

  Pliki do pobrania:

  Wyniki naboru >>>

  Ostateczne wyniki naboru (2017-01-05) >>>

  Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży
  Treść:

  2016-10-28
  Ostatnia aktualizacja: 2016-11-28

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 4723/VII/16
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 27 października 2016 r.

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży

  1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

   Nazwa zadania: aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży.
   Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2016 r.
   Wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania: 102 900 zł.

   Działanie 1 – wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie.

   Działanie 2 – prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie w zakresie:
   • edukacji, aktywności zawodowej,
   • pełnienia ról życiowych,
   • zawierania i utrzymywania relacji,
   • uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego

   oraz prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród grup rówieśniczych i klasowych ww. grupy dzieci i młodzieży.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania 1 – do 40 000 zł.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania 2 – do 62 900 zł.


   1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    W 2015 roku przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotację na realizację ww. zadania w wysokości: 102 900 zł.


   2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    W 2016 roku zadanie nie było realizowane.


  2. Warunki przyznawania dotacji

   1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
    1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
    2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
    3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego;
    4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
    5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
    6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
     1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
     2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości).
   2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
    1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
    2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadania publiczne;
    3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
    4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
    5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
    6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.
   3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty wynosi 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty.
   5. W ramach konkursu zgłaszać można oferty, w których kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza: w działaniu 1 – 40 000 zł, w działaniu 2 – 62 900 zł.

  3. Warunki realizacji zadania

   1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://www.uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
   2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 1 000 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym o realizacji zadania.
   3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
   4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

  4. Koszty kwalifikowane.

   Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
   1. niezbędnych do realizacji zadania;
   2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
   3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
   4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
   5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
   6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m. in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
   7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500 zł.;
   8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

  5. Koszty niekwalifikowane.

   Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
   1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
   2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
   3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
   4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
   5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
   6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
   7. odliczony podatek VAT.

  6. Termin i warunki składania ofert.

   1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej w sekretariacie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b, pokój nr 305, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Każda oferta winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania/działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
   2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się od dnia podpisania umowy i kończy się nie później niż 30 grudnia 2016 r.
   3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) do pobrania na stronie Departamentu Pożytku Publicznego - http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html, na portalu Łódź Aktywnych Obywateli www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b, pokój nr 205.
   4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
    1. złożenie po terminie;
    2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
    3. złożenie na niewłaściwym formularzu;
    4. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
    5. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
    6. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta lub jego mieszkańców;
    7. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
    8. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium wskazanego w ogłoszeniu konkursowym;
    9. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium wskazanego w ogłoszeniu konkursowym;
    10. złożenia oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
   5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu błędów i nieprawidłowości należą oferty w których:
    1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji gdy do reprezentacji organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba);
    2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletnie.
   6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 5 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
   7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
   8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
   9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
   11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

  7. Kryteria i tryb wyboru ofert

   1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
   2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
    1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta - 0-1 pkt;
    2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - 0-10 pkt;
    3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne - 0-9 pkt;
    4. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - 0-2 pkt;
    5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - 0-8 pkt;
    6. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego- 0-10 pkt.
   3. Maksymalna liczba punktów wynosi 40. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
   4. Komisja konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
   5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
   6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
   7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
    1. nie złożono żadnej oferty;
    2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
   8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
   9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

  8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

   1. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
   2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265 i 1579) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 , 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454).

  Uwaga!
  Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b, pokój nr 205, numer telefonu: 638-48-28, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl, pod adresem internetowym: www.uml.lodz.pl/samorzad/organizacje_pozarzadowe oraz na Portalu internetowym „Łódź Aktywnych Obywateli"(www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl.)

  Pliki do pobrania:

  Wyniki konkursu:

  Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania aktualizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Łodzi wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  Treść:

  2016-10-28

  Miasto Łódź jest w trakcie aktualizowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Głównym celem PGN jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcja zużycia energii finalnej, a zatem realizacja założeń określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do 2020 r. Wdrożenie Planu ma ponadto przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Łódź.

  Pragniemy poinformować, o przystąpieniu do aktualizacji dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Łodzi wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów w terminie od dnia 28.10.2016 r. do dnia 18.11.2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi – Wydział Gospodarki Komunalnej, Oddział Energetyki Miejskiej, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 102, w godzinach pracy urzędu.

  Pragniemy również nadmienić, iż w ramach przeprowadzanej procedury Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokument opiniowany jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem oraz przekazania swoich uwag lub wniosków. Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem tel. Wykonawcy projektu: 77 44 11 577.


  Obwieszczenie
  Prezydenta Miasta Łodzi

  Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.), Prezydent Miasta Łodzi

  podaje do publicznej wiadomości
  następujące informacje:

  Prezydent Miasta Łodzi przystąpił do opracowywania aktualizacji projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi.

  Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł.

  W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów w terminie od dnia 28.10.2016 r. do dnia 18.11.2016 r.:

  • w Urzędzie Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej, Oddział Energetyki Miejskiej, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 102, w godzinach pracy urzędu,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl.

  Uwagi i wnioski do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w w/w terminie:

  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta w Łodzi – Wydział Gospodarki Komunalnej, Oddział Energetyki Miejskiej, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź oraz na adres Wykonawcy, tj. ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, fax. (77)44 26 695,
  • osobiście w Urzędzie Miasta Łodzi – Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 102, w godzinach pracy urzędu,
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail Wykonawcy: plotnicka@atmoterm.pl.

  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Łodzi. Uwagi i opinie powinny zawierać: Imię i nazwisko / nazwę podmiotu zgłaszającego. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

  Pliki do pobrania:

  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania propozycji do Gminnego Programu Rewitalizacji
  Treść:

  2016-05-13

  Zgłoś swoje propozycje do Gminnego Programu Rewitalizacji

  Gminny Program Rewitalizacji (GPR) to strategia, w której opiszemy, jak zamierzamy odnowić centrum Łodzi.

  Co GPR powinien zawierać?

  • Diagnozę obecnego stanu miasta,
  • Wizję i cele, jakie chcemy osiągnąć dzięki rewitalizacji
  • Konkretne działania, które pozwolą nam tę wizję i cele zrealizować

  Propozycje mogą dotyczyć każdego z wymienionych elementów Gminnego Programu Rewitalizacji.

  Poniżej kilka przykładowych zagadnień:

  • Jak chcemy zmieniać centrum Łodzi? Jakiego centrum chcemy?
  • Jak powinniśmy rozwiązywać problemy społeczne w centrum Łodzi?
  • Jak pobudzać rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy?
  • Jaką rolę powinny pełnić różne organizacje/instytucje? Czego powinniśmy od nich oczekiwać?
  • Jak powinna wyglądać przestrzeń w centrum?
  • Jakie funkcje powinno pełnić centrum Miasta? Rekreacyjne? Mieszkaniowe? Może wszystkie!!!
  • Czy komunikacja miejska powinna mieć priorytet czy może więcej samochodów?
  • Czy centrum Miasta powinno być przestrzenią do spędzania wolnego czasu czy głównie do pracy?
  • Co musi się zmienić żebyśmy uznali, że centrum Łodzi jest takie jakiego chcemy?

  Czekamy na propozycje w formie wypełnionych ankiet, które prosimy składać w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta lub przesyłać na adres: rewitalizacja@uml.lodz.pl
  Zapraszamy również na konsultacje i rozmowy do Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta przy ul. Piotrkowskiej 171 w Łodzi (obok budynku Centralu)

  Pliki do pobrania:

  Konsultacje społeczne dotyczące zebrania i wyboru propozycji obszarów tematycznych ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi oraz zebrania propozycji nazw ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi
  Treść:

  2016-09-29
  Ostatnia aktualizacja: 2016-12-09

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 4557/VII/16
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 27 września 2016 r.

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi dotyczących zebrania i wyboru propozycji obszarów tematycznych ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi oraz zebrania propozycji nazw ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi.

  Przedmiotem konsultacji jest:

  1. zebranie propozycji obszarów tematycznych ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi;
  2. zebranie propozycji nazw ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi;
  3. wybór propozycji obszaru tematycznego nazw ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi.

  Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców miasta Łodzi propozycji i opinii dotyczących przedmiotu konsultacji.

  Konsultacje prowadzone będą w okresie od godziny 8.00 w dniu 14 października 2016 r. do godziny 16.00 w dniu 16 listopada 2016 r. w dwóch etapach:

  1. I etap odbędzie się w formie:
   1. zebrania propozycji obszarów tematycznych ulic, rynku alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi wraz z propozycjami nazw ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi, w okresie od godziny 8.00 w dniu 14 października 2016 r. do godz. 16.00 w dniu 24 października 2016 r., w tym drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego A stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia, dostępnego:
    • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/,
    • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne,
    • w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia, ul. Piotrkowska 102 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
    • w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104,
    • podczas spotkania, o którym mowa w pkt 1 lit. b;
   2. otwartego spotkania z mieszkańcami, z możliwością składania propozycji i opinii do protokołu, które odbędzie się w dniu 20 października 2016 r. w godzinach 17.00-19.00 na terenie EC1 – Miasto Kultury w Łodzi, ul. Targowa 1/3;
  2. II etap odbędzie się w okresie od godz. 8.00 w dniu 27 października 2016 r. do godziny 16.00 w dniu 16 listopada 2016 r., w formie wyboru propozycji obszaru tematycznego nazw ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi spośród propozycji wyłonionych przez mieszkańców Miasta Łodzi w I etapie, w tym drogą elektroniczną, z wykorzystaniem wzoru formularza konsultacyjnego B, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia, który dostępny będzie:
   1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/,
   2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne,
   3. w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia, ul. Piotrkowska 102 w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
   4. w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

  W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://forum.samorzad.lodz.pl.

  W okresie przewidzianym na zgłaszanie propozycji, tj. od godz. 8.00 w dniu 14 października 2016 r. do godziny 16.00 w dniu 24 października 2016 r., zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 102 (I piętro), w godzinach pracy urzędu, informacje związane z zasadami i trybem realizacji konsultacji.

  Wypełnione formularze konsultacyjne A, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, należy przekazać w terminie od godziny 8.00 w dniu 14 października 2016 r. do godz. 16.00 w dniu 24 października 2016 r.:

  1. drogą elektroniczną na adres: kultura@uml.lodz.pl;
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Wydział Kultury, ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź;
  3. bezpośrednio w:
   1. sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102 (I piętro),
   2. kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

  Wypełnione formularze konsultacyjne B stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia należy przekazać w terminie od godziny 8.00 w dniu 27 października 2016 r. do godz. 16.00 w dniu 16 listopada 2016 r.:

  1. drogą elektroniczną na adres: kultura@uml.lodz.pl;
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Wydział Kultury, ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź;
  3. bezpośrednio w:
   1. sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia, ul. Piotrkowska 102 (I piętro),
   2. kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

  Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zgłaszania i wyboru propozycji obszarów tematycznych ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi oraz zebrania propozycji nazw ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi.

  Uwaga!

  Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

  1. przekazane w innej formie niż na formularzach konsultacyjnych (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkania z mieszkańcami);
  2. złożone z datą wpływu:
   1. dla formularzy konsultacyjnych A stanowiących załącznik Nr 2 do zarządzenia przed dniem 14 października 2016 r. albo po dniu 24 października 2016 r.,
   2. dla formularzy konsultacyjnych B stanowiących załącznik Nr 3 do zarządzenia przed dniem 27 października 2016 r. albo po dniu 16 listopada 2016 r.,
  3. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.


  Pliki do pobrania:

  Wyniki konsultacji społecznych >>>

  Drugi konkurs ofert na wybór realizatorów w 2016 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”
  Treść:

  2016-10-28
  Ostatnia aktualizacja: 2016-11-18

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 4722/VII/16
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 27 października 2016 r.

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza drugi konkurs ofert na wybór realizatorów w 2016 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”.

  1. Przedmiot konkursu:
   Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów w 2016 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/792/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”.
   Program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym www.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.
  2. Adresaci konkursu:
   Konkurs ofert adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), świadczących usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1087 oraz z 2016 r. poz. 960), które spełniają wymagania określone w szczegółowych warunkach drugiego konkursu ofert, stanowiących załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz mają swoją siedzibę i będą wykonywać procedury zapłodnienia pozaustrojowego na terenie województwa łódzkiego.
  3. Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:
   1. Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków drugiego konkursu ofert, zawierający m.in.:
    1. nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
    2. wskazane miejsce realizacji procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach zadania (jeśli jest inny niż adres oferenta);
    3. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
    4. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w realizacji zadania;
    5. deklarowaną liczbę procedur zapłodnienia pozaustrojowego, którą oferent może zrealizować w 2016 r. w ramach zadania;
    6. oferowaną cenę wykonania jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego z podaniem kosztów jednostkowych wchodzących w skład procedury;
    7. całkowity koszt realizacji deklarowanej liczby procedur zapłodnienia pozaustrojowego w 2016 r.
   2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
    1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę oraz umocowaniu osób go reprezentujących, które podpisały ofertę;
    2. aktualny wydruk/odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
    3. pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji;
    4. informację merytoryczną i finansową nt. działalności podmiotu składającego ofertę;
    5. oświadczenie oferenta, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków drugiego konkursu ofert.
   3. Wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny zostać przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
  4. Zasady prowadzenia konkursu ofert:
   1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu miasta Łodzi na realizację zadania w konkursie ofert, którego dotyczy ogłoszenie wynosi 150.000,00 zł. Dotychczasowy koszt realizacji zadania w 2016 roku wyniósł: 500.000,00 zł.
   2. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
   3. Oferty do konkursu ofert należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, do godz. 16.00.
   4. Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, a jego wyniki zostaną opublikowane w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
   5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminu realizacji zadania – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
   6. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (np.: zmian w budżecie Miasta Łodzi).
   7. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni.
   8. Podmioty zainteresowane złożeniem oferty mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami drugiego konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 113 (tel. 0-42 638-47-22) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.

  Pliki do pobrania:

  Wezwanie do usunięcia braków formalnych (2016-11-15) >>>

  Wyniki konkursu >>>

  Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”
  Treść:

  2016-10-10

  Załącznik Nr 2
  do zarządzenia Nr 4628/VII/16
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 7 października 2016 r.

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.

  Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 18 października 2016 r. do dnia 31 października 2016 r., w formie składania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, który – podobnie jak projekt Programu – będzie dostępny na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl, w zakładce „Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi” oraz bezpośrednio w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1). Wypełniony formularz można przekazać:

  1. osobiście w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
  2. drogą elektroniczną na adres: zespop@uml.lodz.pl.

  Propozycje, opinie i uwagi przekazane w innej formie, złożone przed dniem 18 października 2016 r., po dniu 31 października 2016 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie będą rozpatrywane.

  Pliki do pobrania:

  Otwarty nabór partnerów do projektu partnerskiego pod nazwą „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."
  Treść:

  2016-10-07

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 4619/VII/16
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 7 października 2016 r.

  Ogłoszenie
  o otwartym naborze partnerów
  do projektu partnerskiego pod nazwą „Szlakiem Architektury Włókienniczej.
  Rewitalizacja Księżego Młyna.”

  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240 i 1737) – zwaną dalej: „ustawą wdrożeniową”), Miasto Łódź ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT, zwanego dalej „Projektem”.

  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

  1. Cel Projektu:

   W ramach Projektu przewiduje się nadanie terenom zdegradowanym znajdującym się na terenie Księżego Młyna w Łodzi nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez uporządkowanie zabytkowej tkanki urbanistycznej oraz tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

   Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej Księżego Młyna (modernizacja podwórek wraz z renowacją infrastruktury lokalnej, modernizacja alejki Księży Młyn, budowa „zielonego” parkingu przy ul. Fabrycznej 17, ciągu pieszo-rowerowego na terenie byłej bocznicy kolejowej), renowację budynków mieszkalnych na terenie Księżego Młyna stanowiących własność Miasta Łódź oraz budynków, w których istnieją wspólnoty mieszkaniowe, renowację budynków gospodarczych (w tym przy ul. Księży Młyn 2/Tymienieckiego 32 dla potrzeb Klubu Księżego Młyna), zmianę sposobu użytkowania niektórych lokali w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych dla funkcji pracowni dla artystów oraz gastronomii.

   Projekt został zidentyfikowany w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy wdrożeniowej w ramach trybu pozakonkursowego przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi (Instytucję Pośredniczącą) w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

   Szacowana całkowita wartość Projektu wynosi 64 045 000 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 39 605 969 zł. Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu wynosi 46 600 000 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostaną z budżetu Miasta Łodzi oraz Partnerów wyłonionych w drodze niniejszego naboru.

   Planowane środki wyodrębnione w budżecie Projektu na finansowanie zadań merytorycznych realizowanych przez Partnera lub Partnerów wynoszą łącznie 16 000 000 zł. Niniejsze środki stanowić będą wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań merytorycznych Partnera lub Partnerów. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Łodzi ma prawo zmienić alokację przeznaczoną na dofinansowanie zadań Partnera lub Partnerów.

   W przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy – co może mieć wpływ na wysokość dofinansowania możliwego do uzyskania w ramach Projektu.

  2. Cel Partnerstwa:

   Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja Projektu pozakonkursowego, mającego na celu kompleksową rewitalizację osiedla Księży Młyn w Łodzi, w obrębie ulic Fabryczna, Przędzalniana, Tymienieckiego i Magazynowa.

   Obszar Projektu został wskazany na mapie określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

   Miasto Łódź zastrzega, że ostateczna liczba Partnerów, którzy zostaną wybrani do wspólnej realizacji Projektu zostanie określona w toku naboru i będzie uzależniona od dostępności środków wyodrębnionych w Projekcie na finansowanie zadań merytorycznych Partnerów.

   Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania Partnerów w ramach Projektu z EFRR wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych (Miasto Łódź ma prawo obniżenia poziomu wnioskowanego dofinansowania EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020).

   Partner Projektu zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu własnego na poziomie minimum 15% wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego zadania oraz do pokrycia w 100% wydatków niekwalifikowalnych w każdym roku realizacji Projektu.

   Miasto Łódź będzie w Projekcie partnerem wiodącym uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów w związku z prawidłowym wykonaniem umowy o dofinansowanie Projektu.

  3. Planowane etapy Projektu:

   1. Etapy obligatoryjne finansowane ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Łodzi:
    Etap 1 – Proces przygotowania Projektu – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej:
    1. uszczegółowienie celów Projektu;
    2. ustalenie ostatecznego zakresu Projektu;
    3. opracowanie budżetu i harmonogramu Projektu;
    4. zaprogramowanie zarządzania Projektem z uwzględnieniem podziału zadań oraz odpowiedzialności Partnerów Projektu;
    5. zaplanowanie i realizacja przygotowawczych prac inwestycyjnych;
    6. opracowanie dokumentacji projektowej i/lub programów funkcjonalno-użytkowych;
    7. złożenie wniosku o dofinansowaniu Projektu.

   2. Przewidywany termin zakończenia realizacji Etapu 1: IV kwartał 2016 r.

   3. Etapy do realizacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020:

    Etap 2 – Proces realizacji części inwestycyjnej Projektu:

    1. realizacja procesu budowlanego;
    2. nadzór nad pracami budowlanymi;
    3. realizacja zadań merytorycznych;
    4. nadzór nad finansowo – rzeczową poprawnością realizacji Projektu;
    5. Promocja i informacja o projekcie

    Przewidywany termin zakończenia realizacji etapu: IV kwartał 2019.
    Finansowe zakończenie realizacji Projektu powinno nastąpić do grudnia 2019 r. (chyba, że umowa o dofinansowanie Projektu z IZ RPO WŁ będzie stanowiła inaczej).

    Etap 3 – Wdrożenie Projektu w okresie trwałości:
    Przewidywany termin zakończenia realizacji etapu: IV kwartał 2024 r. (termin może ulec zmianie w zależności od postanowień umowy o dofinansowanie)

  4. Typy projektów możliwych do realizacji w ramach Działania VI.3:

   W ramach Działania VI.3 wspierane będą kompleksowe projekty odnoszące się do wszystkich sfer: materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej poprzez realizację następujących typów projektów:

   1. prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane (co do zasady z wyłączeniem budowy nowych budynków w określonym miejscu) prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji, wraz z możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu,
   2. zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych (obejmująca również obiekty małej architektury),
   3. przebudowa, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

   Jako komponent Projektu mogą być realizowane następujące typy działań:

   1. termomodernizacja budynku (w przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych w odniesieniu do części wspólnych budynku),
   2. instalacja monitoringu lub oświetlenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego,  budowa, przebudowa, rozbudowa drogi lokalnej (gminnej, powiatowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
   3. budowa, przebudowa, podłączenie do infrastruktury sieciowej na obszarze objętym projektem w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych,
   4. inwestycje w zakresie kultury: wsparciem objęte będą prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych (wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji gminnej), pełniących funkcje kulturalne lub mających je pełnić w wyniku projektu, wraz ze znajdującymi się w nich zabytkami ruchomymi; adaptacja obiektów na cele kulturalne, jak również roboty budowlane (co do zasady z wyłączeniem budowy nowych budynków w określonym miejscu) w obiektach infrastruktury kultury. Odbudowa obiektu na cele kulturalne dotyczyć może jedynie zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji gminnej i nie może przekroczyć 30% kubatury stanu docelowego odbudowywanego budynku. W ramach komponentu dot. kultury, kwalifikowalne będą prace w otoczeniu rewitalizowanego obiektu (w tym zabytku nieruchomego) oraz zakup niezbędnego wyposażenia do tych obiektów.

   Przed przystąpieniem do naboru, wnioskodawcy obowiązani są do zapoznania się z postanowieniami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a także odpowiednich wytycznych, określających ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych. W szczególności, rekomendowane jest zapoznanie się z wymaganiami ustanowionymi przez Zarząd Województwa Łódzkiego dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w tym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014 - 2020 (dostępne na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/), a także wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.

  5. Typ beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o utworzenie partnerstwa:

   Zgodnie z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, wersja z dnia 22 sierpnia 2016 r., stanowiącego załącznik do uchwały Nr 939/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. , o wspólne przygotowanie i realizację Projektu mogą ubiegać się m. in.:
   • organizacje pozarządowe;
   • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
   • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;
   • LGD;
   • szkoły wyższe;
   • jednostki naukowe;
   • przedsiębiorcy.
  6. Warunki udziału:

   O udział w postępowaniu może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia następujące wymagania:
   1. Należy do typu beneficjentów, określonych w pkt. V – ocena na podstawie treści dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy.
   2. Zakres działań prowadzonych przez wnioskodawcę jest zgodny z celami partnerstwa – ocena na podstawie statutu lub innego dokumentu dotyczącego profilu działalności oraz treści zgłoszenia wnioskodawcy.
   3. Deklaruje wniesienie wkładu finansowego w realizację celu partnerstwa – ocena na podstawie treści zgłoszenia wnioskodawcy.
   4. Realizacja zadania na obszarze Projektu – ocena na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.
   5. Nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – ocena na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.
   6. Wobec wnioskodawcy nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przybywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437, 544, 1020 i 1165) – ocena na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.
   7. Wnioskodawca nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności publicznoprawnych – ocena na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.
   8. Wnioskodawca przedstawi opis potencjału finansowego, organizacyjnego i technicznego w zakresie związanym z celami partnerstwa.
   9. Wnioskodawca przedłoży zgodę na wspólne przygotowanie i realizację Projektu – jeżeli zgoda taka jest wymagana przez przepisy prawa (stosowna uchwała organu uprawnionego do zaciągania określonych zobowiązań, uchwała właścicieli wspólnoty mieszkaniowej).
   10. Wnioskodawca przedłoży dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
   11. Statut (lub inny dokument równorzędny) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w rozdz. VI pkt 2.

  7. Termin i sposób składania wniosków:

   1. Termin do składania wniosków wynosi 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Łódź. Na potrzeby otwartego naboru przyjmuje się, że wskazany termin będzie liczony w dniach kalendarzowych. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku na adres wskazany w pkt. 4 poniżej.
   2. Wniosek należy przygotować komputerowo, w języku polskim, na udostępnionym formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wszystkie punkty wniosku muszą być wypełnione, a wniosek musi być kompletny (tj. zawiera wszystkie strony oraz wymagane załączniki, wskazane w formularzu wniosku).
   3. Wniosek należy złożyć wraz z dwoma odpisami wniosku i załączników, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, a także w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (płyta CD, DVD, pendrive). Wersja papierowa wniosku musi być przygotowana w formacie A4 oraz umieszczona w segregatorze opatrzonym nazwą wnioskodawcy.
   4. Wnioski w zamkniętej kopercie można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 8:00 do 15:00 lub przez nadanie w placówce operatora pocztowego, na adres:

    Urząd Miasta Łodzi
    punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Łodzi
    przy ul. Piotrkowskiej 171/175
    90-447 Łódź

    z dopiskiem: „Wniosek na nabór Partnerów projektu „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.”.

   5. Wniosek oraz wszystkie załączniki muszą być opatrzone pieczęcią wnioskodawcy, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy.
   6. Jeżeli osobą podpisującą wniosek jest pełnomocnik, jego umocowanie do podpisania wniosku weryfikuje się na dzień, kiedy czynność podpisania jest dokonywana. Podmiot składający wniosek ma obowiązek przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej, a treść dokumentu pełnomocnictwa nie może budzić wątpliwości odnośnie daty powstania i zakresu umocowania pełnomocnika do działania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy.
   7. Wnioski złożone po terminie lub w innym miejscu niż wskazane w pkt. 4 powyżej podlegają odrzuceniu.
   8. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.
   9. Wszelkich informacji dotyczących otwartego naboru udziela Pan Arkadiusz Bogusławski, tel.: + 42 272 62 30, email: a.boguslawski@uml.lodz.pl.
  8. Ocena wniosków i wybór partnerów:

   1. Oceny wniosków dokonuje Komisja ds. wyboru partnerów powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi, zwana dalej „Komisją”.
   2. Komisja dokona oceny na podstawie informacji przedstawionych we wniosku, stosując kryteria oceny określone w załączniku Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
   3. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski podpisane przez uprawnione osoby, wypełnione komputerowo, sporządzone w języku polskim, złożone na udostępnionym formularzu wniosku, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze Partnerów.
   4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Członek Komisji nie może wstrzymać się od głosu.
   5. Każdy z członków Komisji weryfikuje wnioski zgłoszone w ramach naboru pod względem formalnym i merytorycznym.
   6. Ocena wniosków nastąpi w dwóch etapach – ocena formalna (Etap I) i ocena merytoryczna (Etap II).
   7. W ramach oceny formalnej, Komisja będzie badała spełnienie kryteriów formalnych dopuszczających i uzupełniających. Ocena jest dokonywana w systemie: TAK/NIE.
   8. Warunkiem oceny wniosku pod kątem kryteriów formalnych uzupełniających jest spełnienie przez wniosek kryteriów formalnych dopuszczających (charakter bezwzględny).
   9. Nie spełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych dopuszczających lub uzupełniających skutkować będzie negatywną oceną wniosku.
   10. W przypadku kryteriów formalnych uzupełniających dopuszczalne jest poprawienie formularza wniosku lub załączników. Wnioskodawca jest wzywany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub załączników w terminie określonym przez Przewodniczącego Komisji. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje odrzuceniem wniosku.
   11. Ocenie merytorycznej podlegać będą wyłącznie wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.
   12. Ocena na podstawie kryteriów merytorycznych polega na przyznaniu wnioskodawcy punktacji w zależności od stopnia spełnienia danego kryterium. Wniosek otrzyma pozytywną ocenę, jeżeli uzyska co najmniej 55 punktów w ramach kryteriów merytorycznych.
   13. Każdy członek Komisji dokonuje wstępnej oceny merytorycznej każdego wniosku, stosownie do kryteriów oceny stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Przewodniczący Komisji na podstawie wypełnionych przez członków Komisji kart oceny oblicza dla każdego wniosku ostateczną ocenę merytoryczną. Ostateczna ocena merytoryczna wniosku stanowi średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez członków Komisji. Wartość punktową podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   14. W przypadku powstania wątpliwości odnośnie spełnienia danego kryterium na etapie oceny merytorycznej, Przewodniczący Komisji jest uprawniony do wezwania wnioskodawcy w celu złożenia odpowiednich wyjaśnień na piśmie w terminie zakreślonym przez Przewodniczącego Komisji.
   15. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z poszczególnymi wnioskodawcami, celem konkretyzacji zasad współpracy przy realizacji Projektu.
   16. Po zakończeniu oceny merytorycznej, Komisja podejmuje decyzję o rekomendacji wyboru Partnera lub Partnerów, których zgłoszenia uzyskały wymaganą liczbę punktów.
   17. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie Partnera lub Partnerów nastąpi po przeprowadzonych ewentualnie negocjacjach mających na celu ustalenie zasad realizacji partnerstwa i jego wewnętrznej organizacji.
   18. Ostatecznego wyboru Partnera lub Partnerów dokonuje Prezydent Miasta Łodzi na podstawie rekomendacji Komisji.
   19. Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
    • imiona i nazwiska członków Komisji;
    • listę zgłoszonych wniosków;
    • wyniki oceny formalnej i merytorycznej, ujęte na liście rankingowej;
    • ewentualne uwagi członków Komisji;
    • podpisy członków Komisji.
   20. Do protokołu należy dołączyć oświadczenia członków Komisji o bezstronności oraz karty ocen poszczególnych wniosków.
   21. Informacja o rozstrzygnięciu naboru i wyborze Partnera lub Partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procedury wyboru partnerów na stronach internetowych http://www.uml.lodz.pl/) oraz http://bip.uml.lodz.pl/.
   22. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Partnerem lub Partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie, regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu. Umowa o partnerstwie musi być podpisana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu.
   23. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
  9. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do:

   1. Negocjacji warunków realizacji zadań z Partnerem lub Partnerami.
   2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny w każdym czasie.
   3. Zawieszenia naboru na każdym etapie postępowania.
   4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów i jego warunków w trakcie trwania naboru.
   5. Przedłużenia terminu składania wniosków.
   6. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
   7. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienie funkcji Partnera.
  10. Postanowienia końcowe:

   1. W przypadku unieważnienia naboru Miasto Łódź nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub wnioskodawca, a w szczególności Miasto Łódź nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania wniosku.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających zawarcie umowy o partnerstwie z wybranym w wyniku naboru Partnerem lub Partnerami, Miasto Łódź dopuszcza możliwość zawarcia umowy o partnerstwie z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
   3. Udział Partnera lub Partnerów w realizacji Projektu nie jest gwarantowany i będzie uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE. W tym zakresie, Partnerowi lub Partnerom nie przysługują żadne roszczenia względem Miasta Łodzi.

  Pliki do pobrania:

  Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
  Treść:

  2016-10-18

  Ogłoszenie

  Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 26.10.2016 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

  Na egzamin należy stawić się z:

  1. dokumentem tożsamości;
  2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
  3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

  Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

  Nabór wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi
  Treść:

  2016-09-27
  Ostatnia aktualizacja: 2016-12-29

  Załącznik
  do zarządzenia Nr 4536/VII/16
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 20 września 2016 r.

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza nabór wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi.

  1. Zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi.
   Warunkiem użyczenia lokalu użytkowego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jest realizacja przez okres co najmniej 1 roku jednego z niżej wymienionych zadań publicznych priorytetowych dla Miasta Łodzi:
   1. aktywizacja społeczna seniorów;
   2. wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży m.in. poprzez rozwój działań służących wyrównywaniu ich szans;
   3. wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej i tworzenie warunków jej optymalnego funkcjonowania.
  2. Ocena wniosków.
   1. Wnioski w konkursie na użyczenie lokali użytkowych oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym.
   2. Oceny wniosków dokonuje Komisja ds. rozpatrywania wniosków o użyczenie lokali użytkowych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, zwana dalej Komisją konkursową, powołana zarządzeniem Nr 4009/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o użyczenie lokali użytkowych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.
   3. Komisja działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji, stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w ust. 2.
   4. Wnioski o użyczenie lokali użytkowych składać mogą organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, spełniające następujące kryteria formalne:
    1. prowadzą nieprzerwaną działalność w danym obszarze priorytetowym przez okres 3 lat, a w danym lokalu przez okres co najmniej 1 roku;
    2. dysponują budżetem pozwalającym na pokrycie kosztów użytkowania lokalu;
    3. prowadzą w lokalu działalność statutową lub działalność odpłatną pożytku publicznego, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, część lokalu użytkowego wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej nie przekracza 35% powierzchni użytkowej najmowanego lokalu, przy czym zyski z jej prowadzenia przeznaczane są w całości na działalność pożytku publicznego służącą realizacji zadań Miasta Łodzi określonych w programach i politykach Miasta Łodzi, przyjętych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi;
    4. nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Łodzi;
    5. posiadają rekomendację komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej.
   5. Kryteria formalne weryfikowane będą na podstawie następujących załączników złożonych do wniosku o użyczenie lokalu lub innej nieruchomości:
    1. aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku gdy nie jest on dostępny w elektronicznej wyszukiwarce Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/;
    2. umowy najmu lokalu;
    3. sprawozdania finansowego za ostatni rok obrachunkowy;
    4. planu finansowego na rok bieżący;
    5. oświadczenia o zdolności do pokrycia kosztów, wraz z informacją o źródłach finansowania;
    6. oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, w wymiarze nieprzekraczającym 35% powierzchni najmowanego lokalu oraz uchwały właściwych władz dotyczącej przeznaczenia całości zysków z prowadzonej działalności gospodarczej na działalność pożytku publicznego służącą realizacji zadań Miasta Łodzi określonych w programach i politykach Miasta Łodzi, przyjętych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi;
    7. oświadczenia o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiącego załącznik Nr 2 do ogłoszenia;
    8. rekomendacji komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej w zakresie prowadzonej działalności.
   6. W przypadku niedołączenia do wniosku wszystkich wymaganych załączników, organizacja pozarządowa ma możliwość ich uzupełnienia w ciągu 5 dni od momentu otrzymania informacji o złożeniu wniosku niekompletnego.
   7. Wnioski poprawne pod względem formalnym podlegać będą ocenie merytorycznej, na podstawie następujących kryteriów:
    1. zgodność celów działań prowadzonych przez organizację pozarządową z programami i politykami Miasta Łodzi, przyjętymi odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi – 0-5 pkt;
    2. ocena harmonogramu planowanych działań – 0-8 pkt;
    3. efektywność ekonomiczna użyczenia – 0-6 pkt;
    4. efektywność społeczna użyczenia – 0-6 pkt;
    5. zapewnienie dostępności lokalu dla osób z niepełnosprawnościami – 0-5 pkt.
   8. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 30. Umowa użyczenia lokalu użytkowego może być zawarta tylko w przypadku uzyskania przez organizację pozarządową nie mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w konkursie (tj. 16 pkt).
   9. Uzyskanie 16 lub więcej pkt nie oznacza automatycznego zawarcia z wnioskodawcą umowy użyczenia lokalu.
   10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu przez Prezydenta Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
   11. Konkurs zostaje unieważniony jeżeli:
    1. nie złożono żadnego wniosku;
    2. żaden ze złożonych wniosków nie spełnił wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  3. Termin i warunki składania wniosków.
   1. Wnioski w ramach konkursu składać należy w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 115, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w terminie 21 dni od momentu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” ogłoszenia o naborze.
   2. Do konkursu mogą być składane wnioski, które przewidują realizację działań w okresie od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 2 listopada 2019 r.
   3. Wnioski należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
   4. Wniosek nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucony z powodu następujących błędów:
    1. złożenie po terminie;
    2. niewypełnienie wszystkich punktów wniosku;
    3. złożenie na niewłaściwym formularzu;
    4. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
    5. złożenie wniosku, w którym nie zakłada się realizacji zadania na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
    6. złożenie wniosku, w którym termin realizacji jest niezgodny z ogłoszeniem;
    7. złożenie wniosku niepodpisanego przez osoby uprawnione;
    8. złożenie wniosku bez wszystkich wymaganych załączników, bądź ich nieuzupełnienie w wymaganym terminie.
   5. Wnioskodawca nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   6. Wobec wnioskodawcy nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
   7. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia wnioskodawcy wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec wnioskodawcy rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  4. Zawarcie umowy o użyczenie lokalu.
   1. Umowy o użyczenie lokali użytkowych, w których realizowane mają być zadania określone w części I ogłoszenia, sporządza i zawiera Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi.
   2. Umowy o użyczenie lokali użytkowych zawierane mogą być na okres 3 lat bądź na okres nieoznaczony, z założeniem corocznej weryfikacji celowości użyczenia, ze względu na charakter realizowanych zadań i sposobu ich prowadzenia.

  Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl) na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42 638-55-65, 42 638-46-99.

  Pliki do pobrania:

  Wyniki konkursu:

  Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2017 rok
  Treść:

  2016-02-19
  Ostatnia aktualizacja: 2016-11-09

  Załącznik Nr 2
  do zarządzenia Nr 2914/VII/16
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 19 lutego 2016 r.

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi
  dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok

  Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań z zakresu kompetencji gminy albo powiatu zgłoszone przez mieszkańców miasta Łodzi do wydzielonej części budżetu miasta na 2017 r. w kwocie 40 000 000 zł, zwanej dalej budżetem obywatelskim.

  Celem konsultacji jest:

  1. uzyskanie od mieszkańców propozycji zadań o charakterze osiedlowym i ponad-osiedlowym do budżetu obywatelskiego;
  2. dokonanie przez mieszkańców Łodzi, którzy ukończyli 16 lat, wyboru zadań o charakterze osiedlowym i ponadosiedlowym spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
  Zadania o charakterze osiedlowym to takie, które są zlokalizowane na terenie i dotyczą głównie mieszkańców jednej z 36 jednostek pomocniczych miasta Łodzi - osiedli, zwanych dalej osiedlami, na które składają się (w nawiasach podano jednoliterowy symbol rejonu i dwuliterowy symbol osiedla; symbole te będą wykorzystane odpowiednio: pierwszy, na początku, a drugi na końcu, w numerach identyfikacyjnych, tzw. ID, zadań osiedlowych):
  1. w rejonie Bałuty (B):
   1. Bałuty Centrum (BC),
   2. Bałuty Doły (BD),
   3. Bałuty Zachodnie (BZ),
   4. Julianów–Marysin–Rogi (JM),
   5. Łagiewniki (LA),
   6. Radogoszcz (RA),
   7. Teofilów–Wielkopolska (TW),
   8. Wzniesienia Łódzkie (WL);
  2. w rejonie Górna (G):
   1. Chojny (CH),
   2. Chojny–Dąbrowa (CD),
   3. Górniak (GO),
   4. Nad Nerem (NN),
   5. Piastów–Kurak (PK),
   6. Rokicie (RO),
   7. Ruda (RU),
   8. Wiskitno (WI);
  3. w rejonie Polesie (P):
   1. Karolew–Retkinia Wschód (KR),
   2. Koziny (KO),
   3. Lublinek–Pienista (LP),
   4. Montwiłła–Mireckiego (MM),
   5. Retkinia Zachód–Smulsko (RS),
   6. Stare Polesie (SP),
   7. Zdrowie–Mania (ZM),
   8. Złotno (ZL);
  4. w rejonie Śródmieście (S):
   1. Katedralna (KA),
   2. Śródmieście–Wschód (WS);
  5. w rejonie Widzew (W):
   1. Andrzejów (AN),
   2. Dolina Łódki (DL),
   3. Mileszki (MI),
   4. Nowosolna (NO),
   5. Nr 33 (NR),
   6. Olechów–Janów (OJ),
   7. Stary Widzew (SW),
   8. Stoki (ST),
   9. Widzew–Wschód (WW),
   10. Zarzew (ZA).

  Mapy osiedli oraz wykaz ulic i numerów adresowych osiedli będą dostępne od dnia 19 lutego 2016 r. na stronie internetowej budżetu obywatelskiego (www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017).
  Zadania o charakterze ponadosiedlowym (ich numer identyfikacyjny, tzw. ID, będzie zaczynał się od symbolu L) to takie, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • szacunkowe koszty ich realizacji, po weryfikacji merytorycznej, w odniesieniu do pojedynczego zadania, przekraczają równowartość kwoty środków przeznaczonych na zadania osiedlowe,
  • dotyczą mieszkańców więcej niż jednego osiedla,
  • miejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednego osiedla.

  Z kwoty 40 000 000 zł na budżet obywatelski, 30 050 000 zł przeznacza się na zadania osiedlowe (podział środków na poszczególne osiedla znajduje się w załączniku do ogłoszenia), a 9 950 000 zł na zadania ponadosiedlowe.
  Szacunkowe koszty propozycji zadania osiedlowego, po weryfikacji merytorycznej, nie mogą przekroczyć kwoty środków przewidzianych dla danego osiedla.
  Szacunkowe koszty propozycji zgłoszonego zadania ponadosiedlowego, po weryfikacji merytorycznej, nie mogą przekroczyć kwoty 2 487 500 zł, tj. równowartości 25% środków przewidzianych na zadania ponadosiedlowe.

  Konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:

  1. w pierwszym, od 7 marca 2016 r. do 20 kwietnia 2016 r. do godz. 16:00, będzie można zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego;
  2. w drugim, od 10 do 18 września 2016 r. do godz. 18:00 - w przypadku głosowania na kartach papierowych, a od 10 września 2016 r. godz. 0:00 do 9 października 2016 r. do godz. 24:00 - w przypadku głosowania przez internet, będzie można dokonać wyboru spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego - maksymalnie pięciu zadań osiedlowych z jednego, dowolnie wybranego osiedla lub maksymalnie pięciu zadań ponadosiedlowych.

  Propozycje zadań osiedlowych i ponadosiedlowych do budżetu obywatelskiego, mieszkańcy miasta Łodzi składają na formularzu zgłoszeniowym, który będzie dostępny:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl/),
  • na stronie internetowej budżetu obywatelskiego (www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017),
  • na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl),
  • w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, I piętro,
  • w punktach informacyjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153.

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe z propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego można przekazać w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi:

  • do Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro,
  • do punktów informacyjno-kancelaryjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 104, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153
  oraz drogą korespondencyjną na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, 90-430 Łódź, ul Piotrkowska 115.
  Ponadto wypełniony formularz zgłoszeniowy można zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: projekt.bo@uml.lodz.pl.

  Karta do głosowania w wersji papierowej będzie dostępna do pobrania:

  1. ze strony internetowej budżetu obywatelskiego (www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017) od godziny 0:00 10 września 2016 r.;
  2. ze strony Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl/) od godziny 0:00 10 września 2016 r.;
  3. z Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl), od godziny 0:00 10 września 2016 r.;
  4. w siedzibie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, I piętro, w okresie od 12 września 2016 r. do 16 września 2016 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
  5. w punktach do głosowania w okresie od 10 do 18 września 2016 r. w godzinach pracy tych punktów.

  Karta do głosowania w wersji interaktywnej w aplikacji wspierającej budżet obywatelski, będzie dostępna na stronie internetowej www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017 od godziny 0:00 10 września 2016 r. do godziny 24:00 9 października 2016 r.

  W głosowaniu, w okresie od 10 września do 18 września 2016 r. do godz. 18:00 w przypadku głosowania w punktach do głosowania, a w okresie od 10 września 2016 r. godz. 0:00 do 9 października 2016 r. godz. 24:00 w przypadku głosowania przez internet, mogą brać udział mieszkańcy miasta Łodzi, którzy ukończyli 16 lat, poprzez:

  • złożenie wypełnionych papierowych kart do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania, których lista zostanie opublikowana w odrębnym ogłoszeniu do dnia 26 sierpnia 2016 r.,
  • przekazanie papierowych kart do głosowania bezpośrednio albo pocztą na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, 90-430 Łódź, ul Piotrkowska 115 (o ważności karty do głosowania przesłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego),
  • wypełnienie interaktywnych kart do głosowania w aplikacji wspierającej budżet obywatelski dostępnej na stronie internetowej www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017.

  Wypełnienie interaktywnej karty do głosowania obejmuje w szczególności wpisanie kodu weryfikacyjnego otrzymanego poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu komórkowego, przy czym na wpisany w aplikacji do głosowania numer telefonu komórkowego można otrzymać do pięciu kodów weryfikacyjnych dla zadań osiedlowych i do pięciu kodów weryfikacyjnych dla zadań ponadosiedlowych.

  W czasie trwania konsultacji, w okresie od 7 marca do 20 kwietnia 2016 r. do godz. 16:00 i od 10 września godz. 0:00 do 9 października 2016 r. do godz. 24:00, czynne jest forum internetowe pod adresem http://forum.samorzad.lodz.pl.

  W okresie przewidzianym na zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, tj. od 7 marca 2016 r. do 20 kwietnia 2016 r., zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, I piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, informacje związane z zasadami i trybem realizacji tego budżetu.

  Uwaga!
  Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do propozycji zadań możliwych do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, należących do kompetencji gminy albo powiatu. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

  Nie będą uwzględnione:

  1. propozycje zadań:
   • przekazane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym,
   • złożone na formularzu zgłoszeniowym, z datą wpływu przed dniem 7 marca 2016 r. albo po godz. 16:00 w dniu 20 kwietnia 2016 r. (za wyjątkiem nadesłanych pocztą/mailem – wówczas decyduje data stempla pocztowego/data wysłania emaila),
   • przekazane na formularzu niewłaściwie lub niekompletnie wypełnionym i nieuzupełnionym mimo wezwania do tego;
  2. karty do głosowania w wersji papierowej:
   • przekazane w innej formie niż określonej we wzorze karty do głosowania,
   • z datą wpływu przed dniem 10 września 2016 r. albo po godz. 18:00 w dniu 18 września 2016 r. (za wyjątkiem kart nadesłanych pocztą – wówczas decyduje data stempla pocztowego),
   • zawierające błędy lub naruszające zasady podane na kartach do głosowania.

  Pliki do pobrania:

  Wyniki konsultacji:

  Otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2017 r.
  Treść:

  2016-08-23

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 4296/VII/16
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 11 sierpnia 2016 r.

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Łodzi
  ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2017 r.

  1. Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 308, poz. 2385), zmienionej uchwałą Nr LXXIII/1415/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 348, poz. 2672).
  2. W konkursie o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Łodzi mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prowadzące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.
  3. Dotacja na wyżej wymienione prace może obejmować nakłady konieczne na realizację prac określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505).
  4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu Miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania środków własnych na wykonanie części prac objętych wnioskiem.
  5. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie wyżej wymienionych prac.
  6. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu Miasta Łodzi oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych.
  7. Oferty należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4296/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2017 r., w terminie do 30 września 2016 r., w kancelarii Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi. Druk wniosku jest dostępny w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113, II piętro, tel. 42 6384333, 42 6384228, a także pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.
  8. Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały budżetowej na 2017 r.

  Pliki do pobrania:

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu „Łódź łączy pokolenia – łódzka polityka demograficzna”
  Treść:

  2016-04-12
  Ostatnia aktualizacja: 2016-10-28

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 3324/VII/16
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 11 kwietnia 2016 r.

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu „Łódź łączy pokolenia – łódzka polityka demograficzna”

  Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu „Łódź łączy pokolenia – łódzka polityka demograficzna”.
  Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców Łodzi dotyczących projektu Programu, które umożliwią:

  1. rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Łodzi związanych z odpowiedzią na zmiany demograficzne w mieście – malejącą liczbę mieszkańców oraz wzrost udziału w społeczeństwie liczby osób starszych;
  2. identyfikację najważniejszych działań służących realizacji celów Programu.

  Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 27 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. w formie:

  1. otwartych debat z udziałem ekspertów;
  2. otwartych spotkań z mieszkańcami z możliwością składania opinii i propozycji do protokołu, w trakcie których, po części informacyjnej, odbędą się warsztaty;
  3. badania opinii publicznej;
  4. mobilnych punktów konsultacyjnych;
  5. zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacji społecznych stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia, dostępnym:
   1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/,
   2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne,
   3. w sekretariacie Biura Strategii Miasta, ul. Piotrkowska 113 (III piętro) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
   4. w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
   5. podczas spotkań, o którym mowa w pkt 2.

  Materiały informacyjne na temat przedmiotu konsultacji będą dostępne i aktualizowane od dnia 12 kwietnia 2016 r.:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/;
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne oraz www.uml.lodz.pl/strategia;
  3. w Kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104;
  4. w sekretariacie Biura Strategii Miasta, ul. Piotrkowska 113 (III piętro) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
  Informacje o miejscach i terminach otwartych spotkań z mieszkańcami zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminów planowanych spotkań.
  W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://forum.samorzad.lodz.pl.

  Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do następujących obszarów:

  1. cele Programu,
  2. działania służące realizacji celów Programu,
  3. wskaźniki Programu.

  Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

  1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkań z mieszkańcami oraz w badaniach ankietowych);
  2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 27 kwietnia 2016 r. albo po dniu 30 września 2016 r.;
  3. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

  Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

  1. drogą elektroniczną na adres: strategia.konsultacje@uml.lodz.pl;
  2. drogą korespondencyjną na adres: Biuro Strategii Miasta, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź;
  3. bezpośrednio w:
   1. sekretariacie Biura Strategii Miasta, ul. Piotrkowska 113, III piętro,
   2. kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

  Pliki do pobrania:

  Wyniki konsultacji:

  Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
  Treść:

  2016-09-13

  Ogłoszenie

  Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 28.09.2016 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

  Na egzamin należy stawić się z:

  1. dokumentem tożsamości;
  2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
  3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

  Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 sierpnia 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia dla obszaru miasta Łodzi zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Treść:

  2016-08-11
  Ostatnia aktualizacja: 2016-08-19

  Obwieszczenie
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 11 sierpnia 2016 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia dla obszaru miasta Łodzi zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

  Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w związku z uchwałą Nr Rady Miejskiej w Łodzi, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia dla obszaru miasta Łodzi zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane obejmującego obszar całego Miasta Łodzi.

  Wyłożenie nastąpi w dniach od 19 sierpnia 2016 r. do 09 września 2016 r. w siedzibie Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, II piętro, w dni robocze poniedziałek, środa – piątek w godzinach od 8.00 do 16.00, wtorek w godzinach od 9.00 do 17.00 Projekt będzie również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej m. Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl.

  W czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2016 r. (decyduje data wpływu) zbierane będą uwagi do projektu.

  Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Biura Architekta Miasta, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: kodeks.reklamowy@uml.lodz.pl

  Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu zamieszkania lub siedziby.

  Prezydent Miasta

  Hanna Zdanowska

  Pliki do pobrania:

  Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia członków Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Biznesplanów w ramach Projektu „Łodzianie na start”
  Treść:

  2016-09-14

  Zapytanie ofertowe

  1. Zamawiający

   Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, NIP 725-002-89-02, REGON 472057632, reprezentowany przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa, na podstawie pełnomocnictwa, Pani Anna Kłosińska – Kierownik Oddziału Projektów Własnych Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

  2. Opis przedmiotu zamówienia

   Przedmiotem zamówienia w ramach Projektu: „ŁODZIANIE NA START” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest usługa polegająca na:

   1. Przeprowadzeniu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych przez kandydatów w ramach procesu rekrutacji oraz przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami ubiegającymi się o udział w projekcie - Komisja Rekrutacyjna.
    W tym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do:
    1. zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną, w tym z Regulaminem udziału w projekcie,
    2. analizy i oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych, zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie udziału w projekcie,
    3. sporządzenia na karcie oceny merytorycznej pisemnej oceny formularza wraz z wyczerpującym uzasadnieniem, oddzielnie dla każdego kandydata do uczestnictwa w projekcie,
    4. sporządzenia listy kandydatów udziału w projekcie według uzyskanej punktacji, zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie,
    5. przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z osobami najwyżej ocenionymi w trakcie weryfikacji formularzy rekrutacyjnych (80 osób), zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie udziału w projekcie,
    6. sporządzenia na karcie oceny merytorycznej pisemnej oceny z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wraz z wyczerpującym uzasadnieniem, dla każdego kandydata do uczestnictwa w projekcie,
    7. sporządzenia listy rankingowej uczestników projektu i listy rezerwowej kandydatów do udziału w projekcie według uzyskanej punktacji, zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie. Podejmując rozstrzygnięcie Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę opinię doradcy zawodowego.
   2. Przeprowadzeniu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego – Komisja Oceny Biznesplanów.
    W tym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do:
    1. przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego (w tym biznesplanu) i wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego, zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie. Ocena wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego i wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego danego kandydata dokonywana będzie łącznie.
    2. sporządzenia pisemnej oceny wraz z wyczerpującym uzasadnieniem na karcie oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, dla każdego uczestnika projektu,
    3. sporządzenia pisemnej oceny wraz z wyczerpującym uzasadnieniem na karcie oceny merytorycznej wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego, dla każdego uczestnika projektu,
    4. sporządzenia listy rankingowej uczestników, którzy otrzymają wsparcie finansowe w ramach projektu i listy rezerwowej kandydatów do udziału w projekcie według uzyskanej punktacji, zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie.
   3. Przeprowadzeniu oceny wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego – Komisja Oceny Biznesplanów.
    W tym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do:
    1. przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków o udzielenie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie,
    2. sporządzenia pisemnej oceny wraz z wyczerpującym uzasadnieniem na karcie oceny merytorycznej wniosku o udzielenie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego, dla każdego uczestnika projektu,
    3. sporządzenie listy rankingowej uczestników, którym zostanie udzielone przedłużone finansowe wsparcie pomostowe według uzyskanej punktacji, zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie.
   4. Rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od oceny Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Biznesplanów, zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie. Dokonanie ponownej oceny danego formularza/wniosku przez innych członków Komisji niż oceniający po raz pierwszy, na analogicznych zasadach.

  3. Warunki udziału w postępowaniu

   Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia kryteria niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu lub dysponuje kadrą posiadającą kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu.

   Kryteria niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu:

   1. kwalifikacje:
    • wykształcenie wyższe,
    • znajomość dokumentów: Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Standardu udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego,
    • znajomość zasad udzielania pomocy de minimis.
   2. doświadczenie zawodowe:
    • wiedza i doświadczenie z zakresu oceny biznesplanów, wniosków o przyznanie kredytów dla przedsiębiorców lub podobne;
    • doświadczenie w ocenie formularzy zgłoszeniowych dotyczących ubiegania się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, przez co rozumie się udział w minimum 2 rekrutacjach kandydatów do udziału w projektach o podobnym charakterze, np. z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - typ operacji związany z przyznawaniem wsparcia finansowego;
    • doświadczenie w przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych z osobami, które ubiegają się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, przez co rozumie się udział w minimum 2 rekrutacjach kandydatów do udziału w projektach o podobnym charakterze.
   Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą CV kandydata na członka komisji na potwierdzenie spełnienia ww. kryteriów. W przypadku nie złożenia CV oferta będzie podlegała odrzuceniu.

  4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

   Planowane terminy pracy Komisji Rekrutacyjnej:

   • październik - listopad 2016 r. – ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych – przewidywany czas wykonania: 10 dni roboczych;
   • listopad – grudzień 2016 r. – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych - przewidywany czas wykonania: ok. 7 dni roboczych;
   • grudzień 2016 r. – rozpatrzenie ewentualnych odwołań od oceny KR - przewidywalny czas wykonania: 4 dni robocze.

   Planowane terminy pracy Komisji Oceny Biznesplanów:

   • luty – marzec 2017 r. – ocena merytoryczna wniosków o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego i wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - przewidywany czas wykonania: 5 dni roboczych;
   • marzec 2017 r. – rozpatrzenie ewentualnych odwołań od oceny KOB - przewidywalny czas wykonania: 4 dni robocze;
   • IV kwartał 2017 r. – ocena merytoryczna wniosków o udzielenie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego - przewidywany czas wykonania: 5 dni roboczych;
   • IV kwartał 2017 r. – rozpatrzenie ewentualnych odwołań od oceny KOB - przewidywalny czas wykonania: 4 dni robocze.

   Miejsce:
   Siedziba Realizatora: Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, 93-590 Łódź.

  5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

   100 % cena

   Zamawiający w postępowaniu wyłoni łącznie 4 członków komisji spełniających kryterium kwalifikacji i doświadczenia kierując się kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

  6. Termin i sposób zapłaty

   Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru wystawi fakturę/rachunek obejmującą/y należne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku.

   Wypłata wynagrodzenia nastąpi w częściach obejmujących:

   1. Ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych wraz z przeprowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przez członków Komisji Rekrutacyjnej;
   2. Ocenę merytoryczną wniosków o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego i wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego przez Komisję Oceny Biznesplanów;
   3. Ocenę merytoryczną wniosków o udzielenie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego przez Komisję Oceny Biznesplanów.

   Wynagrodzenie za część pierwszą jest ryczałtowe, niezależne od ilości formularzy rekrutacyjnych podlegających ocenie merytorycznej, rozmów kwalifikacyjnych.
   Wynagrodzenie za części 2-3 będzie stanowiło iloczyn liczby ocenionych uczestników i wskazanego w ofercie jednostkowego kosztu wynagrodzenia brutto/jednostkowej ceny usługi brutto.
   Nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za ocenę ewentualnych odwołań.

  7. Inne istotne warunki zamówienia

   Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentem/oferentami, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę, np. w celu doprecyzowanie terminów, ilości dni pracy w ramach zadań przekazanych Wykonawcy do realizacji itp. sytuacji.

  8. Termin i sposób składania ofert

   1. Jeden Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
   2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
   3. Oferty wraz z CV Wykonawcy/kandydata na członka komisji należy składać w terminie do dnia 22.09.2016 r.
   4. Oferta powinna być przesłana na załączonym szablonie (Załącznik nr 1/Załącznik nr 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.mocan@uml.lodz.pl lub złożona do Kancelarii UMŁ, al. Politechniki 32, Łódź.

  Osoba do kontaktu: Małgorzata Mocan, tel. 42 638 46 53.

  Pliki do pobrania:

  Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej” opartego na analizie jej historycznego archetypu
  Treść:

  2016-07-01
  Ostatnia aktualizacja: 2016-11-30

  Ogłoszenie o konkursie

  Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej” opartego na analizie jej historycznego archetypu.
  Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do dnia 16 września 2016 r.

  Pliki do pobrania:

  Pytania i odpowiedzi do konkursu "Współczesna Kamienica Łódzka" (2016-07-29) >>>

  Lista uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie (2016-10-11) >>>

  Wyniki konkursu >>>
  Informacja o punktacji dla poszczególnych prac konkursowych >>>

  Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  Treść:

  2016-08-24
  Ostatnia aktualizacja: 2016-10-04

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 4325/VII/2016
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 19 sierpnia 2016 r.

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

  1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

   Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
   Organizowanie i prowadzenie działań dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, wolny od narkotyków oraz realizacja programów profilaktycznych na terenie łódzkich szkół.
   Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 15 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
   Planowana wysokość środków na realizację zadania – do 40.000,00 zł.

   1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu, co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    W 2015 roku koszt realizacji zadania objętego ogłoszeniem konkursowym przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przekazanych na ten cel dotacji wyniósł: 191.688,88 zł.

   2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    W 2016 roku koszt realizacji zadania objętego ogłoszeniem konkursowym przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przekazanych na ten cel dotacji wyniósł: 246.833,00 zł.

  2. Warunki przyznawania dotacji.
   1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
    1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
    2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
    3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) wraz ze wszystkimi wymaganymi i poprawnie wypełnionymi załącznikami;
    4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
    5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
    6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
     1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
     2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji, gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
     3. wskazane w części IX ogłoszenia oświadczenia dot. kwalifikacji wszystkich osób, które będą realizować działania merytoryczne – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
   2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
    1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
    2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
    3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
    4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
    5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
    6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
  3. Warunki realizacji zadania.
   1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
   2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
   3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
   4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
  4. Koszty kwalifikowane.
   Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
   1. niezbędnych do realizacji zadania;
   2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
   3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
   4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
   5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
   6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo - kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania) - w wysokości do 10% udzielonej dotacji;
   7. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadań zawartymi w części IX ogłoszenia.
  5. Koszty niekwalifikowane.
   Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
   1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
   2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
   3. związanych z zakupem środków trwałych;
   4. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
   5. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
   6. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
   7. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
   8. odliczony podatek VAT.
  6. Termin i warunki składania ofert.
   1. Oferty do konkursu ofert składane są w postaci papierowej w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania i działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania i działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
   2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl i w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Zachodnia 47.
   3. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
    1. złożenie po terminie;
    2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
    3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
    4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
    5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
    6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
    7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
    8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
    9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
    10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
    11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
   4. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
    1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
    2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;
   5. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 4 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: http://bip.uml.lodz.pl i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert i nie później niż 10 dnia roboczego od upływu terminu składania ofert.
   6. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
   7. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
   8. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   9. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
   10. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  7. Kryteria i tryb wyboru ofert.
   1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
   2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
    1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt;
    2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
    3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
    4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 5 pkt;
    5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt;
    6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt;
   3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
   4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
   5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
   6. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
    1. nie złożono żadnej oferty;
    2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
   7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
   8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.
  8. Wymagania szczegółowe
   1. Oferent powinien dysponować bazą lokalową niezbędną do realizacji zadania;
   2. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera; w przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
   3. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
   4. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
   5. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
   6. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195).
   7. Koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo - kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania) nie powinny przekraczać 10% kwoty dotacji.
   8. Działania zgodne z założeniami profilaktyki uniwersalnej powinny być skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych i powinny być skierowane do dużej grupy odbiorców.
   9. Działania w swym przekazie powinny wzmacniać czynniki chroniące przed uzależnieniem poprzez innowacyjne, wielosektorowe przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia, wolny od narkotyków i dopalaczy.
   10. Działania powinny uwzględniać różne formy pracy z młodzieżą – do oferty należy dołączyć opis przedsięwzięcia zawierający: cele, metody, formy pracy, środki dydaktyczne, przebieg zajęć oraz planowaną liczbę godzin zajęć.
   11. Realizatorami profilaktyki uniwersalnej mogą być jedynie osoby posiadające stosowne kwalifikacje, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą.


  Uwaga! Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w:

  • Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 w Łodzi (pok. nr 133, I piętro) oraz pod nr telefonu. 42 638-47-38 lub 42- 638-47-39;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl;
  • na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl.


  Pliki do pobrania:

  Wyniki konkursu:

  Otwarty konkurs w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w ramach Programu „Aktywizacja 60+” dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łodzi, polegającego na organizacji i przeprowadzaniu cyklu szkoleń komputerowych
  Treść:

  2016-08-23
  Ostatnia aktualizacja: 2016-09-30

  Załącznik Nr 1
  do zarządzenia Nr 4324/VII/16
  Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 19 sierpnia 2016 r.

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Łodzi

  ogłasza otwarty konkurs w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w ramach Programu „Aktywizacja 60+” dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łodzi, polegającego na organizacji i przeprowadzaniu cyklu szkoleń komputerowych.

  1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania:
   Organizacja i przeprowadzanie cyklu szkoleń komputerowych.
   Łączna wysokość zaplanowanych środków – 25 000,00 zł.
   Termin realizacji zadania- Od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 września 2016 r., nie później niż do 30 grudnia 2016 r.


  2. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie łącznie wyniosła w roku 2015 r. – 0,00 zł, a w roku 2016 – 0,00 zł.  3. Warunki przyznawania dotacji.
   1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
    1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
    2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
    3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz ze wszystkimi wymaganymi i poprawnie wypełnionymi załącznikami;
    4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
    5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
    6. załączą do oferty poprawnie wypełnione załączniki, tj.:
     1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
     2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany jedynie w sytuacji gdy nie jest dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
     3. inne załączniki wskazane w wymaganiach szczegółowych realizacji zadań zawartych w części IX ogłoszenia.
   2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
    1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
    2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
    3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
    4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
    5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
    6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.
   3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 5% finansowego wkładu własnego).

  4. Warunki realizacji zadania.
   1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
   2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 2 500,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
   3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
   4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

  5. Koszty kwalifikowane.

   Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

   1. niezbędnych do realizacji zadania;
   2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
   3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
   4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
   5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
   6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno -nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania) – w wysokości do 10% udzielonej dotacji;

  6. Koszty niekwalifikowane.

   Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

   1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
   2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
   3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
   4. związanych z zakupem środków trwałych;
   5. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
   6. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
   7. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
   8. odliczony podatek VAT.

  7. Termin i warunki składania ofert.
   1. Oferty do konkursu ofert składane są w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
   2. Każda oferta winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
   3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi.
   4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
    1. złożenie po terminie;
    2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
    3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
    4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
    5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
    6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
    7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
    8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
    9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
    10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
    11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
   5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
    1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
    2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
   6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 4 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż 3 dnia roboczego od upływu terminu składania ofert i nie później niż 10 dnia roboczego od upływu terminu składania ofert.
   7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
   8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
   9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
   11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

  8. Kryteria i tryb wyboru ofert.
   1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
   2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
    1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
    2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
    3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
    4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
    5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
    6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt.
   3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
   4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
   5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
   6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
   7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
    1. nie złożono żadnej oferty;
    2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
   8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
   9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

  9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.
   1. Zadanie obejmuje organizację i przeprowadzenie 16 godzinnych szkoleń (8 spotkań po 2 godz. lekcyjne) dla co najmniej 12 osób w grupie (grupa nie może przekraczać liczby 15 uczestników). W szkoleniu będą mogli brać udział mieszkańcy Miasta Łodzi, którzy ukończyli 60 rok życia.
   2. Oferent musi zapewnić odpowiedni sprzęt komputerowy: co najmniej 15 komputerów z oprogramowaniem i dostępem do Internetu.
   3. Oferent musi zapewnić co najmniej jedną lokalizację w każdej dzielnicy Miasta Łodzi (łącznie co najmniej 5 punktów), w których będą prowadzane szkolenia komputerowe.
   4. Oferent powinien dysponować kadrą o odpowiednim doświadczeniu w zakresie prowadzenia szkoleń komputerowych dla osób starszych - wymagane jest udokumentowanie co najmniej 3 letniego doświadczenia w zakresie szkoleń komputerowych dla osób starszych.
   5. W ramach zadania oferent powinien prowadzić rekrutację uczestników, która ma mieć charakter wolnego naboru.
   6. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
   7. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
   8. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
   9. Nie dopuszcza się pobierania opłat od uczestników szkoleń.
   10. Środki finansowe w ramach zadania przeznaczone mogą być jedynie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania, m. in. na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie, koszty wynagrodzenia księgowej, zakup materiałów warsztatowych, materiałów biurowych, koszt wynajmu sali.
   11. Dotacji nie można przeznaczyć na zakup środków trwałych, inwestycyjnych i remontowych.
   12. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195).
  Uwaga!
  Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w:
  • Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 w Łodzi (pok. nr 122, I piętro) oraz pod nr telefonu. 42 638-47-30;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl;
  • na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl.

  Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych (2016-09-16) >>>

  Wyniki konkursu: