Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2016 r.

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2016-05-06

Ogłoszenie

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 18 maja 2016 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, polegającego na edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży pod nazwą „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”
Treść:

2016-04-28
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-02

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3491/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, polegającego na edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży pod nazwą „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”.

 1. Nazwa zadania będącego przedmiotem konkursu ofert.
  Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach zadania pod nazwą „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”.


 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi do 100.000,00 zł rocznie, do 300.000,00 zł łącznie w latach 2016-2018.


 3. Termin realizacji zadania.
  Od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 16 maja 2016 r., nie później niż do 14 grudnia 2018 r.


 4. Warunki realizacji zadania.
  1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem i zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Ogłoszenia;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. do oferty załączą poprawnie wypełnione załączniki wskazane w części IV pkt 3 oraz części XI ogłoszenia o konkursie.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
  3. Oferta powinna być zgodna z załącznikiem Nr 1 do Ogłoszenia i zawierać informacje, o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, a także zawierać następujące informacje i załączniki:
   1. szczegółowy program zajęć dla młodzieży;
   2. konspekty poszczególnych zajęć dla młodzieży;
   3. program spotkania dla rodziców wraz z treścią informacji o tematyce zajęć;
   4. opis sposobu prowadzenia poradnictwa specjalistycznego;
   5. informacje o kwalifikacjach do prowadzenia zajęć edukacyjno-profilaktycznych wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
   6. załączniki wymienione w części XI ogłoszenia o konkursie.
  4. Realizacja zadania powinna obejmować:
   1. przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z terenu miasta Łodzi;
   2. zapewnienie możliwości przeprowadzenia spotkania informacyjnego dla rodziców/opiekunów prawnych młodzieży, dla której będą realizowane zajęcia;
   3. zapewnienie prowadzenia anonimowego, specjalistycznego poradnictwa w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (np.: kontakt telefoniczny, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe);
   4. zapewnienie możliwości wyrażania przez młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych anonimowych opinii nt. przeprowadzonych zajęć/spotkania
  5. Tematyka zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży powinna obejmować w szczególności zagadnienia z zakresu:
   1. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego z uwzględnieniem potwierdzonych naukowo czynników chroniących i czynników ryzyka związanych z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi młodzieży;
   2. psychologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań związanych z seksualną sferą życia człowieka;
   3. budowania relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym szacunku dla równości płci oraz kształtowania odpowiedzialnych postaw w dziedzinie życia seksualnego,
   4. przeciwdziałania seksualizacji dzieci i młodzieży.
  6. Spotkanie informacyjne dla rodziców powinno obejmować szczegółową informację o zakresie, tematyce i sposobach przekazu informacji w trakcie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży.
  7. Zajęcia dla młodzieży powinny obejmować od 8 do 12 godzin i mieć charakter warsztatowy, interaktywny i angażujący uczniów. Wielkość grupy powinna być dostosowana do formy zajęć.
  8. Realizator zadania będzie zobowiązany do przekazania rodzicom/opiekunom prawnym uczniów informacji o tematyce zajęć.
  9. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie, których rodzice lub opiekunowie wyrazili pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach.
  10. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  11. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
  12. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195).
  13. Zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.
  14. Oferenci powinni dysponować wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania.
  15. Prowadzenie zajęć z młodzieżą powinno odbywać się przy udziale co najmniej jednej osoby posiadającej przygotowanie pedagogiczne.
  16. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  17. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  18. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po uprzednim złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  19. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
  20. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków (koszty kwalifikowane):
   1. niezbędnych do realizacji zadania;
   2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
   3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
   4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
   5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  21. Kosztami kwalifikowanymi pokrywanymi z przyznanej dotacji mogą być:
   1. wynagrodzenie osób prowadzących działania/zajęcia,
   2. koszty materiałów do prowadzenia działań/zajęć,
   3. koszty wynajmu i obsługi sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań/zajęć,
   4. koszty materiałów związanych z promocją i informacją (np: druk broszur, ulotek, folderów),
   5. koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania) w wysokości nie przewyższającej 10% kwoty dotacji.
  22. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności (koszty niekwalifikowane):
   1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
   2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
   3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
   4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
   5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
   6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
   7. odliczony podatek VAT.
  23. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  24. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  25. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej Miasto Łódź poweźmie informację o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 5. Kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny ofert.
  1. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej – stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.
  2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IV ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym dotyczącego poziomu i sposobu obliczania minimalnego współfinansowania zadania;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  3. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  4. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 3 mogą zostać usunięte w terminie wskazanym w wezwaniu realizatora konkursu ofert do ich uzupełnienia lub poprawy zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: http://bip.uml.lodz.pl i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” :http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl. Lista podmiotów publikowana w wezwaniu zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert i nie później niż 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  5. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  6. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów oceny i skal punktowych:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne (w tym programy zajęć i sposoby ich realizacji) – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 5 pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt.
  7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 35 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 75% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  8. Na podstawie punktowej oceny ofert Komisja Konkursowa sporządzi listę rankingową ofert. Dofinansowanie uzyskują oferty o największej liczbie punktów, aż do wyczerpania środków. O podziale środków decyduje Komisja Konkursowa.
  9. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  10. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 6. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty do konkursu ofert składane są w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni od daty ukazania się ogłoszenia.


 7. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zakończenia składania ofert.


 8. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.
  Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.


 9. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni.


 10. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania.
  Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, tj. finansowy udział środków własnych oferenta, bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.


 11. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.
  Do oferty należy dołączyć poprawnie wypełnione załączniki:
  1. oświadczenia oferenta zgodnie z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Ogłoszenia,
  2. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
  3. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowaniu osób go reprezentujących,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób do prowadzenia działań/zajęć.

 12. Odwołanie konkursu, przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.
  1. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu na złożenie ofert.
  2. Zastrzega się możliwość przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podania przyczyn.

 13. Sposób złożenia oferty i załączników.
  1. Oferty wraz z załącznikami składane są w postaci papierowej. Każda oferta winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do Ogłoszenia. Formularz jest dostępny do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pod nr tel. 42 638 47 34, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.

Pliki do pobrania:

Wezwanie do usunięcia braków formalnych >>>

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionego w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 r. „Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie na Teofilowie”
Treść:

2016-04-19
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-27

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 3353/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionego w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 r. „Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie na Teofilowie”

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację, a także termin realizacji tego zadania.

  Nazwa zadania:
  Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie na Teofilowie
  Termin realizacji: od 15 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 50.000 zł

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2015 r. wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje ww. zadania wyniosła: 0 zł.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2016 r. wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje ww. zadania wyniosła: 0 zł.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   5. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości);
    3. statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
    4. potwierdzoną umowę, porozumienie lub inny dokument o możliwości realizowania zadania na terenie boiska tzw. ELTY przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża, na działkach o nr B41-33/63, B41-33/20, B41-33/22, B41-33/23, B41-33/25, B41-33/66, B41-33/31, B41-33/19, B41-33/21.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   6. oryginalność projektu;
   7. miejsce realizacji zadania na terenie boiska tzw. ELTY przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża, na działkach o nr B41-33/63, B41-33/20, B41-33/22, B41-33/23, B41-33/25, B41-33/66, B41-33/31, B41-33/19, B41-33/21.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 100% całkowitego kosztu zadania.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu „Zadanie (Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie na Teofilowie) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki finansowaniu z III edycji budżetu obywatelskiego Miasta Łodzi”.
   Logotyp Miasta Łodzi dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/budzet_obywatelski_na_2016/realizacja_2016/.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł.
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania, zawartymi w części IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Organizacja pozarządowa zainteresowana po raz pierwszy udziałem w konkursie ofert rejestruje się na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i tworzy Konto Administratora OP.
  2. Oferty do konkursu ofert składane są w postaci papierowej do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, lub przesyłane na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz adnotację WYDZIAŁ KULTURY – KONKURS OFERT – BUDŻET OBYWATELSKI 2016 – ODNOWA TEOFILOWA. PLENEROWE KINO LETNIE NA TEOFILOWIE.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 czerwca 2016 r. i kończy się nie później niż 30 września 2016 r.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i w siedzibie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ustępie 6 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi [liczy się data umieszczenia ogłoszenia na ostatnim z wymienionych nośników]. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż 3 dni i nie później niż 10 dni po dniu zakończenia składania ofert.
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   6. oryginalność projektu – [od 0 do 5] pkt;
   7. miejsce realizacji pokazów filmowych na terenie boiska tzw. ELTY przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża – [od 0 do 2] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 42 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

  1. Oferent dysponuje doświadczeniem instytucjonalnym rozumianym jako doświadczenie w realizacji podobnych wydarzeń.
  2. Oferent dysponuje kadrą i zasobami niezbędnymi do realizacji zadania.
  3. Oferent dysponuje kadrą z kwalifikacjami do merytorycznego przygotowania i przeprowadzenia cyklu plenerowych seansów filmowych – proponowanym tematem cyklu są polskie komedie – od przedwojennych do PRL-u, oraz do animacji publiczności podczas seansów filmowych.
  4. Oferta powinna zawierać opis sposobu realizacji zadania zgodnego z następującymi założeniami:
   1. Celem zadania jest zapewnienie bezpłatnej a jednocześnie wartościowej rozrywki dla osób spędzających wakacje w mieście Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedla Teofilów, promocja osiedla jako miejsca ciekawego i wartego odwiedzenia, zachęcenie mieszkańców, nie tylko osiedla, ale i całego miasta Łodzi, do udziału w wydarzeniach kulturalnych, umożliwienie prezentacji szerokiej publiczności dorobku młodych łódzkich artystów;
   2. Realizacja programu polegać będzie na przeprowadzeniu cyklu plenerowych seansów filmowych: w programie których znajdą się pokazy polskich komedii – od przedwojennych do okresu PRL; pokazów prac multimedialnych łódzkich artystów i studentów łódzkich szkół artystycznych: filmów krótkometrażowych, prac video, fotografii – przed każdym seansem filmowym; animacji publiczności podczas seansów; przeprowadzeniu konkursów wśród publiczności; na wydzieleniu specjalnej strefy dla mobilnych sprzedawców przekąsek i napojów.
   3. Zadanie zakłada zorganizowanie cyklu plenerowych projekcji filmowych na osiedlu Teofilów-Wielkopolska, raz w tygodniu (w piątek, sobotę lub niedzielę) w miesiącach letnich, podczas trwania szkolnych wakacji (koniec czerwca – początek września) na terenach boiska Elty, między ul. Rojną, ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża;
   4. Zostaną wydrukowane i rozdystrybuowane materiały informacyjne promujące wydarzenie wśród mieszkańców osiedla.
  5. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  6. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  7. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  8. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 42 638-42-12 lub 42 638-43-73, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl).

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu >>>

Informacja dotycząca przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
Treść:

2016-04-04

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że dnia 30 marca 2016 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXVII/678/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.

Prezydent Miasta Łodzi
Hanna Zdanowska

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia” w 2016 r.
Treść:

2016-04-12
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-11

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3326/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia” w 2016 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji badań mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 113 (tel. 0-42 638-47-22) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.

 1. Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:
  1. Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, zawierający m.in.:
   1. nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
   2. miejsce realizacji badań w ramach zadania (jeśli jest inny niż adres oferenta);
   3. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
   4. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w realizacji zadania;
   5. deklarowaną liczbę dzieci, którą oferent może przebadać;
   6. ceny jednostkowe za zrealizowanie poszczególnych usług medycznych u jednego dziecka;
   7. całkowity koszt realizacji świadczeń.
  2. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
  3. Oświadczenie oferenta, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.
  4. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub jego niewłaściwa forma spowoduje wezwanie Oferenta do zmiany lub uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Dokumenty powinny być przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.

 2. Zasady prowadzenia konkursu ofert:
  1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu miasta Łodzi w roku 2016 na realizację zadania, którego dotyczy ogłoszenie wynosi 41.180,00 zł.
  3. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 4 kwietnia 2016 r. do dnia 10 grudnia 2016 r.
  4. Oferty do konkursu ofert składane są w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, do godz. 16.00.
  5. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, a jego wyniki zostaną opublikowane w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminu realizacji zadania – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (np.: zmian w budżecie Miasta Łodzi).
  9. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu >>>

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2016-04-07

Ogłoszenie

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Stoki, zawierającej propozycję zmiany nazwy Osiedla
Treść:

2016-03-03
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-02

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 3038/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 2 marca 2016 r.

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Stoki, zawierającej propozycję zmiany nazwy Osiedla

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Stoki zmieniający dotychczasową nazwę: „Osiedle Stoki” na nazwę: „Osiedle Stoki–Sikawa–Podgórze”.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii i propozycji mieszkańców Osiedla Stoki dotyczących zmiany nazwy Osiedla Stoki.

Konsultacje zostaną poprzedzone akcją informacyjną przeprowadzoną w okresie od dnia 3 marca 2016 r. do dnia 17 marca 2016 r.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 18 marca do dnia 23 kwietnia 2016 r. w formie:

 1. spotkań z mieszkańcami Osiedla Stoki, które odbędą się w dniach:
  1. 18 marca 2016 r. w Gimnazjum Publicznym Nr 30, ul. Nowogrodzka 6/14
   w godzinach: 17.00-19.00,
  2. 21 marca 2016 r. w Gimnazjum Publicznym Nr 33, ul. Janosika 136
   w godzinach: 17.00-19.00,
  3. 23 marca 2016 r. w siedzibie Rady Osiedla Stoki, ul. Zbocze 22
   w godzinach: 17.00-19.00;
 2. pisemnej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w okresie od dnia 18 marca 2016 r. do dnia 23 kwietnia 2016 r.

Materiały informacyjne na temat przedmiotu konsultacji będą dostępne od dnia 3 marca 2016 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem http://forum.samorzad.lodz.pl.

Zakres negocjowalny konsultacji ograniczony jest do zmiany nazwy Osiedla Stoki.

Uwaga!
Propozycje i opinie:

 1. nie podpisane;
 2. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (z wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkań z mieszkańcami);
 3. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 18 marca 2016 r. oraz po dniu 23 kwietnia 2016 r.;
- nie będą rozpatrywane

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi i działań poprawiających sprawność fizyczną osób starszych
Treść:

2016-03-29
Ostatnia aktualizacja: 2016-07-04

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3201/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 25 marca 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi i działań poprawiających sprawność fizyczną osób starszych.

 1. Nazwa zadania będącego przedmiotem konkursu ofert.

  Edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi i prowadzenie działań poprawiających sprawność fizyczną osób starszych, poprzez:

  1. edukację dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia (z wyłączeniem problemów uzależnień i zdrowia psychicznego), ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli należących do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie;
  2. edukację prozdrowotną osób oczekujących narodzin dziecka (edukacja przedporodowa i przygotowująca do pełnienia roli rodzica);
  3. organizację zajęć aktywności fizycznej dla osób starszych z uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej mieszkańców Łodzi;
  4. edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób onkologicznych;
  5. edukację w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej;
  6. organizację wydarzeń (kampanie, konferencje) służących poprawie świadomości zdrowotnej.

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi do 93.000,00 zł.


 3. Termin realizacji zadania.
  Od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 18 kwietnia 2016 r., nie później niż do 18 grudnia 2016 r.


 4. Warunki realizacji zadania.
  1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem i zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Ogłoszenia;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. do oferty załączą poprawnie wypełnione załączniki wskazane w pkt X. Ogłoszenia.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
  3. Oferta powinna zawierać informacje, o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, a w szczególności:
   1. określenie celu i zakładanych efektów prowadzonych działań,
   2. szczegółowy program i harmonogram działań/zajęć,
   3. opis sposobu rekrutacji uczestników działań/zajęć,
   4. informacje o posiadanych kwalifikacjach do prowadzenia działań/zajęć,
   5. oferent powinien dysponować bazą lokalową niezbędną do realizacji zadania.
  4. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  5. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
  6. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195).
  7. Zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.
  8. Oferenci powinni dysponować wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania.
  9. Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą powinno odbywać się przy udziale co najmniej jednej osoby posiadającej przygotowanie pedagogiczne.
  10. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  11. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  12. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  13. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
  14. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków (koszty kwalifikowane):
   1. niezbędnych do realizacji zadania;
   2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
   3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
   4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
   5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
   6. kosztami kwalifikowanymi mogą być:
    1. wynagrodzenie osób prowadzących działania/zajęcia,
    2. koszty materiałów do prowadzenia działań/zajęć,
    3. koszty wynajmu i obsługi sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań/zajęć,
    4. koszty materiałów związanych z promocją i informacją (np: druk broszur, ulotek, folderów),
    5. koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania) w wysokości nie przewyższającej 10% kwoty dotacji.
  15. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności (koszty niekwalifikowane):
   1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
   2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
   3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
   4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
   5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
   6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
   7. odliczony podatek VAT.
  16. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  17. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  18. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.


 5. Kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny ofert.
  1. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej - do wglądu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Zachodniej 47, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
  2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IV ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  3. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  4. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 3 mogą zostać usunięte w terminie wskazanym w wezwaniu do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: http://bip.uml.lodz.pl i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl. Lista podmiotów publikowana w wezwaniu zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert i nie później niż 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  5. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  6. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów oceny i skal punktowych:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne (w tym programy zajęć i sposoby ich realizacji) – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 5 pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt.
  7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 35 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  8. Na podstawie punktowej oceny ofert Komisja Konkursowa sporządzi listę rankingową ofert. Dofinansowanie uzyskują oferty o największej liczbie punktów, aż do wyczerpania środków. O podziale środków decyduje Komisja Konkursowa.
  9. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  10. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.


 6. Miejsce i termin składania ofert.
  1. Oferty do konkursu ofert składane są w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
  2. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Łodzi.


 7. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zakończenia składania ofert.


 1. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.
  Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.


 2. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni.


 3. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania.
  Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta, bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.


 4. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.
  Do oferty należy dołączyć poprawnie wypełnione załączniki:
  1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
  2. oświadczenia oferenta zgodnie z wymogami art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Ogłoszenia,
  3. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób do prowadzenia działań/zajęć.


 1. Odwołanie konkursu, przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.
  1. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu na złożenie ofert.
  2. Zastrzega się możliwość przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podania przyczyn.


 2. Sposób złożenia oferty i załączników.
  1. Oferty wraz z załącznikami składane są w postaci papierowej. Każda oferta winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do Ogłoszenia, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pod nr tel. 42 638 47 34, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.

Pliki do pobrania:

Wezwanie do usunięcia braków formalnych >>>

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie regrantingu
Treść:

2016-03-21
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-18

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3165/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 21 marca 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie regrantingu.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

  Zadanie publiczne upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w trybie powierzenia realizowane w oparciu o art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie regrantingu.

  Zasady powierzenia zadania w formie regrantingu stanowi załącznik Nr 1 do Ogłoszenia „Standard realizacji zadania publicznego”.

  Termin realizacji zadania od dnia 25.04.2016 r. do dnia 25 listopada 2016 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania do 82 500 zł.

  Główny cel konkursu:
  Wspieranie kreatywnych działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem turystyki postindustrialnej oraz promocji dziedzictwa filmowego Łodzi.

  Turystyka rozumiana jest jako aktywne spędzenie czasu przez mieszkańców w celu poznania przestrzeni kulturowej, historycznej, przyrodniczej miasta Łodzi.

  Zadanie obejmuje:
  1. turystykę miejską;
  2. turystykę kulturową;
  3. prezentację aspektów historycznych, kulturowych, przyrodniczych miasta Łodzi;
  4. działania skierowane do mieszkańców poszerzające wiedzę o mieście Łodzi;

  Działanie musi odbyć się w przestrzeni miejskiej lub służyć jej pokazaniu;
  Turystyka musi być upowszechniana.

  Cele szczegółowe konkursu:
  upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Łodzi;
  1. zwiększenie inicjatyw miejskich realizujących turystykę postindustrialną;
  2. zwiększenie inicjatyw miejskich promujących dziedzictwo filmowe Łodzi;
  3. zwiększenie liczby uczestników działań;
  4. zwiększenie liczby realizatorów zadania publicznego i podniesienie atrakcyjności odbywających się wydarzeń.

  Preferowane tematy w 2016 r.:
  1. turystyka postindustrialna;
  2. promocja dziedzictwa filmowego Łodzi;

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2015 roku przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotację na realizację w/w zadania publicznego w formie regrantingu w wysokości 79 976,48 zł.


  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2016 roku nie przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji na realizację w/w zadania publicznego.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. Zadanie zostanie zrealizowane w formie regrantingu, którego zasady określa załącznik nr 1 do Ogłoszenia „Standard realizacji zadania publicznego”, poprzez wyłonienie Operatora, który zrealizuje działania animacyjne/doradcze dla realizacji inicjatyw turystycznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grupy nieformalne zwane dalej Grantobiorcami.
  2. Operator wyłoniony zostanie na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w trybie powierzenia realizowanego w oparciu o art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie regrantingu.

  Operatorem może być:
  Organizacja pozarządowa lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działający na rzecz rozwoju aktywności społecznej łodzian, w szczególności poprzez realizację inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki.

  Warunki podstawowe jakie musi spełnić Operator:
  1. zrealizuje zadania na rzecz mieszkańców miasta Łodzi zgodnie z przyjętym standardem realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik Nr 1 do Ogłoszenia;
  2. dysponuje wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
  3. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
  4. dysponuje bazą lokalową w Łodzi (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia), jeśli jest ona niezbędna do realizacji zadania.

  Warunki rekomendowane:
  1. posiada doświadczenie w zakresie realizacji zadań w formie przekazywania środków innym organizacjom pozarządowym lub grupom nieformalnym (tzw. regranting);
  2. środki na realizację przedsięwzięć przez Grantobiorców nie mogą być mniejsze niż 80% dotacji.

  Dopuszcza się wkład własny niefinansowy w formie wolontariatu i pracy społecznej członków.


 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Operator oraz Grantobiorcy są zobowiązani zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.


  2. W umowie z Operatorem dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5 000 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.


  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.

 4. Koszty kwalifikowane.

  1. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
   1. niezbędnych do realizacji zadania;
   2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
   3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
   4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
   5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
   6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
   7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
   8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

  2. W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (m, in. czynsz, prąd, telefon), w którym Operator prowadzi inną, nie związaną z zadaniem działalność, do zadania może być wliczona tylko część wydatku przypadająca na jego realizację. Sposób wyliczenia należy przechowywać wraz z całą dokumentacją finansową zadania i przedłożyć na wezwanie przy rozliczeniu zadania. W przypadku braku tych wyliczeń wydatki te nie będą kwalifikowane.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej do Biura Promocji i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia, ul. Piotrkowska 87 w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2016 r. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania/działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT
  1. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 25 kwietnia 2016 r. i kończy się nie później niż 25 listopada 2016 r.
  2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl ) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i w Biurze Promocji i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź.
  3. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  4. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;
  5. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 4 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną, telefoniczną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  6. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  7. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  8. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  9. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  10. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez Operatora – od 0 do 6 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których Operator będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego – od 0 do 8 pkt;
   4. ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Operatora, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków – od -2 do 2 pkt;
   5. planowany przez Operatora wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt;
   6. doświadczenie przy realizacji zadań w formie regrantingu 0-5 pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez wniosek 55% punktów możliwych do osiągnięcia w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez Operatora.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji Operator jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

  1. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  2. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  3. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  4. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
  5. Operator, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawa z dnia z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 z 2015 r. poz. 238, 532,1045,1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Biurze Promocji i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42 638 40 88.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Treść:

2016-03-16
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-20

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3121/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 15 marca 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tych zadań, a także termin realizacji zadań.
  Łączna planowana wysokość środków na realizację zadań - do 1.264 270,00 zł.

  1. Zadanie nr 1 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

   Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 859.270,00 zł.

   1. Działanie nr 1.1 – organizowanie i prowadzenie działań dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, wolny od alkoholu oraz realizacja programów profilaktycznych na terenie łódzkich szkół.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r., do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 271.640,00 zł.


   2. Działanie nr 1.2 – prowadzenie zajęć opiekuńczych, edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży zgodnych z zasadami profilaktyki selektywnej.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 100.000,00 zł.


   3. Działanie nr 1.3 – prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zgodnych z zasadami profilaktyki wskazującej.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 50.000,00 zł.


   4. Działanie nr 1.4 – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i konsultacji dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 70.000,00 zł.


   5. Działanie nr 1.5 – prowadzenie grup wsparcia dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 20.000,00 zł.


   6. Działanie nr 1.6 – prowadzenie terapii dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 100.000,00 zł.


   7. Działanie nr 1.7 – prowadzenie mediacji rodzinnych.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 20.000,00 zł.


   8. Działanie nr 1.8 – wspieranie działalności organizacji/środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
    Termin realizacji – nie wcześniej niż od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 200.000,00 zł.


   9. Działanie nr 1.9 – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 20.000,00 zł.


   10. Działanie 1.10 – prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 7.630,00 zł.

  2. Zadanie nr 2 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.

   Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 405.000,00 zł.

   1. Działanie nr 2.1 – organizowanie i prowadzenie działań dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, wolny od narkotyków oraz realizacja programów profilaktycznych na terenie łódzkich szkół.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 125.020,00 zł.


   2. Działanie nr 2.2 – prowadzenie działań edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla młodzieży eksperymentującej i problemowo używającej narkotyki, także „dopalacze” w ramach profilaktyki wskazującej.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 80.000,00 zł.


   3. Działanie nr 2.3 – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 50.000,00 zł.


   4. Działanie nr 2.4 – prowadzenie terapii dla członków rodzin osób problemowo używających oraz uzależnionych od narkotyków.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 35.000,00 zł.


   5. Działanie nr 2.5 – prowadzenie grup wsparcia dla rodzin osób problemowo używających oraz uzależnionych od narkotyków.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 15.000,00 zł.


   6. Działanie nr 2.6 – prowadzenie terapii dla osób z problemem narkotykowym.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 65.800,00 zł.


   7. Działanie nr 2.7 – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób z problemem narkotykowym.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 10.000,00 zł.


   8. Działanie nr 2.8 – prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków.
    Termin realizacji – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.– do 24.180,00 zł.

  W 2017 i 2018 roku warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań wyłonionych w konkursie będzie przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na te lata, a wysokość dotacji będzie uzależniona od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w budżecie Miasta Łodzi.


  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu, co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2015 roku koszt realizacji zadań objętych ogłoszeniem konkursowym przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przekazanych na ten cel dotacji wyniósł:
   • 975.600,00 zł dla zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   • 292.800,00 zł dla zadań z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2016 roku koszt realizacji zadań objętych ogłoszeniem konkursowym przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przekazanych na ten cel dotacji wyniósł 0,00 zł.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) wraz ze wszystkimi wymaganymi i poprawnie wypełnionymi załącznikami;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    3. oświadczenia dot. kwalifikacji wszystkich osób, które będą realizować działania merytoryczne – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
    4. inne załączniki wskazane w wymaganiach szczegółowych realizacji zadań zawartych w części IX ogłoszenia.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. oceny realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadań zawartymi w części IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert składane są w postaci papierowej w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania i działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania i działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl i w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Zachodnia 47.
  3. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  4. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;
  5. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 4 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: http://bip.uml.lodz.pl i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert i nie później niż 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  6. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  7. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  8. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  9. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  10. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 5 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt;
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Komisja Konkursowa, ze względu na liczbę złożonych ofert oraz ich ocenę merytoryczną może zmienić wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań konkursowych.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe.

  1. Wymagania dotyczące wszystkich zadań:
   1. Oferent powinien dysponować bazą lokalową niezbędną do realizacji zadania;
   2. zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera; w przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania;
   3. podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców;
   4. partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem;
   5. nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania;
   6. podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195);
   7. koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania) nie powinny przekraczać 10% kwoty dotacji.

  2. Wymagania szczegółowe dot. zadania nr 1:
   1. Działanie nr 1.1:
    1. działania zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej powinny być skierowane do ogółu dzieci i młodzieży,
    2. działania w swym przekazie powinny wzmacniać czynniki chroniące poprzez wskazywanie różnorodnych form zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych używek,
    3. działania powinny być realizowane w formie programów profilaktycznych lub imprez promujących życie wolne od uzależnień (w przypadku programów należy do oferty dołączyć załącznik - konspektu programu zawierający: cele, metody, formy pracy, środki dydaktyczne, przebieg zajęć oraz planowaną liczbę godzin zajęć - min. 8 godz.),
    4. realizatorami profilaktyki uniwersalnej mogą być jedynie osoby posiadające stosowne kwalifikacje, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą,
    5. preferowane będą programy o sprawdzonej skuteczności, rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

   2. Działanie nr 1.2:
    1. adresatami działań powinny być dzieci i młodzież narażone w stopniu wyższym niż przeciętny na rozwój problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych (spożywanie alkoholu), w związku z obecnością czynników ryzyka – indywidualnych, rodzinnych, społecznych i środowiskowych – „dzieci ulicy”, zagrożone demoralizacją i przestępczością, zagrożone wykluczeniem społecznym,
    2. pośrednią grupą odbiorców mogą być członkowie rodzin,
    3. działaniami w ramach profilaktyki selektywnej mogą być w szczególności: zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty umiejętności psychospołecznych, poradnictwo rodzinne, interwencje kryzysowe, grupy wsparcia,
    4. realizatorami profilaktyki selektywnej mogą być jedynie osoby posiadające stosowne kwalifikacje, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą,
    5. preferowane będą programy o sprawdzonej skuteczności, rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

   3. Działanie nr 1.3:
    1. adresatami działań powinny być dzieci i młodzież, u których rozpoznano objawy wynikające z podejmowanych zachowań ryzykownych (spożywanie alkoholu) lub szczególnie zagrożone uzależnieniem w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi,
    2. pośrednią grupą odbiorców mogą być członkowie rodzin,
    3. działaniami w ramach profilaktyki wskazującej mogą być w szczególności: warsztaty umiejętności psychospołecznych, grupy wsparcia, zajęcia edukacyjno–informacyjne na temat ryzyka wynikającego z używania alkoholu, mechanizmów uzależnienia,
    4. realizatorami profilaktyki wskazującej mogą być jedynie osoby posiadające stosowne kwalifikacje, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą,
    5. preferowane będą programy o sprawdzonej skuteczności, rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

   4. Działanie nr 1.4:
    1. udzielanie członkom rodzin osób z problemami alkoholowymi specjalistycznej pomocy w zakresie porad: medycznych, psychologicznych, psychospołecznych, pedagogicznych, rodzinnych, prawnych i socjalnych,
    2. udzielającymi porad specjalistycznych powinny być osoby posiadające stosowne kwalifikacje, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą.

   5. Działanie nr 1.5:
    Działanie powinno polegać na prowadzeniu grup Al-Anon, Al-Ateen oraz DDA.


   6. Działanie nr 1.6:
    1. program terapeutyczny powinien zawierać następujące elementy: diagnozę psychologiczną sytuacji rodzinnej, konsultacje i porady indywidualne, sesje psychoterapii indywidualnej, sesje terapii grupowej, może także zawierać psychoterapię rodzinną i psychoterapię par,
    2. zajęcia terapeutyczne mogą prowadzić osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje do prowadzenia terapii dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą.

   7. Działanie nr 1.7:
    Mediacje mogą prowadzić osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje do prowadzenia mediacji rodzinnych, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą.


   8. Działanie nr 1.8:
    1. o wsparcie finansowe mogą ubiegać organizacje abstynenckie, których podstawową formą działalności jest prowadzenie grup samopomocowych oraz grup wsparcia,
    2. w ramach realizacji zadania powinna zostać zapewniona gotowość do prowadzenia działalności w zakresie wsparcia osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin (grupy samopomocowe i grupy wsparcia), ponadto może zostać zapewnione: prowadzenie dyżurów informacyjnych, prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych oraz motywujących do podjęcia leczenia, organizacja czasu wolnego oraz organizowanie imprez okolicznościowych dla członków stowarzyszeń i ich rodzin,
    3. zajęcia informacyjno-edukacyjne oraz motywujące do podjęcia leczenia mogą prowadzić osoby posiadające stosowne kwalifikacje, których potwierdzenie w formie oświadczenia należy złożyć wraz z ofertą,
    4. realizacja zadania w okresie od 1 lutego 2016 r. do dnia podpisania umowy może dotyczyć wyłącznie stale prowadzonych działań w postaci zapewnienia gotowości do prowadzenia działalności w zakresie wsparcia osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin (grupy samopomocowe i grupy wsparcia).

   9. Działanie nr 1.9:
    1. udzielanie osobom z problemem alkoholowym specjalistycznej pomocy w zakresie porad: diagnostycznych, medycznych, terapeutycznych, psychologicznych, psychospołecznych, prawnych i socjalnych,
    2. udzielający porad specjalistycznych powinni legitymować się stosownymi kwalifikacjami, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą.

   10. Działanie nr 1.10:
    1. program zajęć korekcyjno–edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie powinien obejmować: diagnozę deficytów i zasobów psychologicznych sprawcy przemocy, zajęcia indywidualne – praca nad samokontrolą sprawcy oraz zajęcia grupowe – wypracowywanie sposobów radzenia sobie z agresją i przemocą,
    2. osoby realizujące programy korekcyjno – edukacyjne powinny posiadać wymagane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą.

  3. Wymagania szczegółowe dot. zadania nr 2:
   1. Działanie nr 2.1:
    1. działania zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej powinny być skierowane do ogółu dzieci i młodzieży,
    2. działania w swym przekazie powinny wzmacniać czynniki chroniące poprzez wskazywanie różnorodnych form zdrowego stylu życia, wolnego od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
    3. działania powinny być realizowane w formie programów profilaktycznych lub imprez promujących życie wolne od uzależnień (w przypadku programów należy do oferty dołączyć załącznik - konspektu programu zawierający: cele, metody, formy pracy, środki dydaktyczne, przebieg zajęć oraz planowaną liczbę godzin zajęć - min. 8 godz.),
    4. realizatorami profilaktyki uniwersalnej mogą być jedynie osoby posiadające stosowne kwalifikacje, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą,
    5. preferowane będą programy o sprawdzonej skuteczności, rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

   2. Działanie nr 2.2:
    1. adresatami działań powinny być dzieci i młodzież, u których rozpoznano objawy wynikające z podejmowanych zachowań ryzykownych (używania narkotyków lub „dopalaczy”) lub szczególnie zagrożone uzależnieniem w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy środowiskowymi,
    2. odbiorcami mogą być osoby zgłaszające się do udziału w programu profilaktycznym zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
    3. pośrednią grupą odbiorców mogą być członkowie rodzin,
    4. działania prowadzone w ramach profilaktyki wskazującej to m.in.: warsztaty umiejętności psychospołecznych, grupy wsparcia, zajęcia edukacyjno – informacyjne na temat ryzyka wynikającego z używania narkotyków, mechanizmów uzależnienia, prawa dot. narkotyków i narkomanii, interwencje kryzysowe,
    5. realizatorami profilaktyki wskazującej mogą być jedynie osoby posiadające stosowne kwalifikacje, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą,
    6. preferowane będą programy o sprawdzonej skuteczności, rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

   3. Działanie nr 2.3:
    1. udzielanie członkom rodziny osoby uzależnionej od narkotyków specjalistycznej pomocy w zakresie porad: medycznych, psychologicznych, psychospołecznych, pedagogicznych, rodzinnych, prawnych i socjalnych,
    2. udzielający porad specjalistycznych powinni legitymować się stosownymi kwalifikacjami, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą.

   4. Działanie nr 2.4:
    1. program terapeutyczny powinien zawierać następujące elementy: diagnozę sytuacji rodzinnej, konsultacje i porady indywidualne, sesję psychoterapii indywidualnej, sesję terapii grupowej, może także zawierać psychoterapię rodzinną i psychoterapię par,
    2. zajęcia terapeutyczne mogą prowadzić osoby posiadające wymagane kwalifikacje, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą.

   5. Działanie nr 2.5:
    1. adresatami powinni być rodzice i bliscy osób problemowo używających oraz uzależnionych od narkotyków,
    2. wśród prowadzonych działań mogą zostać zaoferowane m.in.: warsztaty umiejętności wychowawczych (dla rodziców i osób bliskich), zajęcia edukacyjne nt. mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia, interwencje kryzysowe, poradnictwo rodzinne, konsultacje prawne,
    3. zajęcia mogą prowadzić osoby posiadające wymagane kwalifikacje, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą.

   6. Działanie nr 2.6:
    1. program terapeutyczny powinien zawierać m.in.: diagnozę psychologiczną, poradę diagnostyczną, poradę terapeutyczną, sesję psychoterapii indywidualnej, sesję terapii grupowej, może także zawierać turnus terapeutyczny,
    2. zajęcia terapeutyczne mogą prowadzić osoby posiadające wymagane kwalifikacje, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą.

   7. Działanie nr 2.7:
    1. udzielanie osobom z problemem narkotykowym specjalistycznej pomocy w zakresie porad: medycznych, psychologicznych, psychospołecznych, pedagogicznych, rodzinnych, prawnych i socjalnych,
    2. udzielający porad specjalistycznych powinni legitymować się stosownymi kwalifikacjami, których potwierdzenie w formie oświadczenia zgodnego z załącznikiem do ogłoszenia należy złożyć wraz z ofertą.

   8. Działanie nr 2.8:
    1. działanie adresowane do osób uzależnionych od narkotyków, które mają pomóc osobom używającym narkotyki zaprzestanie ich używania oraz wspierać osoby uzależnione w zapobieganiu nawrotom choroby,
    2. uczestnictwo w grupach wsparcia powinno pogłębiać wiedzę uczestników o sobie samym oraz o uzależnieniu,
    3. w ramach grup wsparcia uczestnicy powinni otrzymać pomoc w rozwiązaniu swoich trudnych (kryzysowych) problemów.

Uwaga! Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w:

 • Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 w Łodzi (pok. nr 133, I piętro) oraz pod nr telefonu. 42 638-47-38 lub 42- 638-47-39;
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl;
 • na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl.

Pliki do pobrania:

 • Formularz oferty [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Oświadczenie dotyczące kwalifikacji osoby realizującej działania merytoryczne [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi [>>>.doc] [>>>.pdf]

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych >>>

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego "Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał" polegającego na artystycznej rewitalizacji zniszczonych skrzynek energetycznych poprzez pomalowanie ciekawym graffiti i stworzeniu szlaku turystycznego
Treść:

2016-03-09
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-18

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3076/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 8 marca 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał” polegającego na artystycznej rewitalizacji zniszczonych skrzynek energetycznych poprzez pomalowanie ciekawym graffiti i stworzeniu szlaku turystycznego.

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 28 690 zł.
  Termin realizacji zadania: od 1 maja 2016 r. do 30 października 2016 r.
  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego określonego powyżej wyniosła 0.00,00 zł w 2015 r.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego określonego powyżej wyniosła 0.00,00 zł w 2016 r.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem (turystyka i/lub kultura);
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    3. umowę partnerską (jeśli dotyczy),
    4. kserokopię statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   6. planowane przez oferenta działania promocyjne związane z realizowanym zadaniem;
   7. planowane dodatkowe działania mające na celu zwiększenie wiedzy Łodzian i turystów na temat finalnego produktu.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonychw ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. W ramach postępowania konkursowego może być wyłoniony tylko jeden realizator zadania bądź jedno partnerstwo realizujące zadanie.
  5. Współpraca partnerska powinna uwzględniać zaangażowanie partnerów w wykonywanie konkretnych zadań w projekcie.
  6. Umowa partnerska powinna wskazywać rolę i zadania partnerów w realizowanym projekcie oraz nazwę zadania konkursowego, którego umowa dotyczy.
  7. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 100% całkowitego kosztu realizacji tego zadania.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT;

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej do Biura Promocji i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia, ul. Piotrkowska 87 w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 r. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania/działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT
  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 maja 2016 r. i kończy się nie później niż 15 listopada 2016 r.
  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl ) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i w Biurze Promocji i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź.
  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;
  6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 5 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną, telefoniczną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 4 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt;
   6. planowane przez oferenta działania promocyjne związane z realizowanym zadaniem– od 1 do 6 pkt;
   7. planowane dodatkowe działania (gry, zabawy, happeningi, spacery itp.) mające na celu zwiększenie wiedzy i zainteresowania Łodzian i turystów nowym szlakiem – od 1 do 8 pkt;
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 47 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl)i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

  1. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  2. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  3. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwy
  4. konawca nie może być jednocześnie partnerem.
  5. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.
  6. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 z 2015 r. poz. 238, 532,1045,1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195)
  7. Celem zadania „Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał” jest podniesienie jakości przestrzeni miejskiej poprzez artystyczną odnowę zniszczonych skrzynek energetycznych. Z publicznych przestrzeni znikną zdewastowane i pomalowane przez wandali obiekty. Dodatkowo zakłada się udział w realizacji projektu mieszkańców miasta Łodzi, którzy w otwartym konkursie plastycznym będą mogli zaproponować grafiki do artystycznego przeniesienia na skrzynki. Wybrane projekty w różnych kategoriach motywów, nawiązujące do dziedzictwa kulturowego miasta mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania historią miasta Łodzi a same skrzynki stworzyć uzupełniającą atrakcję turystyczną.

  Realizacja zadania w szczególności wymaga uwzględnienia zagadnień takich jak:

  1. opracowanie koncepcji szlaku uwzględniającej m.in. określenie kategorii motywów grafik do umieszczenia na skrzynkach, wybór skrzynek (min. 30) w ścisłym centrum miasta, zaplanowaniu wariantów tras szlaku, dokumentacji;
  2. przeprowadzenie otwartego konkursu plastycznego dla mieszkańców na projekty graficzne skrzynek oraz internetowego głosowania na najlepsze projekty (z uwzględnieniem kosztów związanych z nagrodami dla autorów wybranych projektów);
  3. artystyczne pomalowanie skrzynek zgodnie z nagrodzonymi projektami oraz zabezpieczenie skrzynek powłoką chroniącą przed zamalowywaniem przez wandali;
  4. przygotowanie dokumentacji zdjęciowej skrzynek na szlaku do wykorzystania w działaniach promocyjnych miasta Łodzi (m.in. opis szlaku na stronie www.turystyczna.lodz.pl)

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Biurze Promocji i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42/ 638 40 88.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Informacja o terminie wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu
Treść:

2016-03-02

31 marca mija termin wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu

Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntu co najmniej od 3 lat? Nie dostałeś dokumentu, który by zmieniał lub aktualizował wysokość opłaty rocznej? To oznacza, że w tym roku zapłacisz tyle samo, ile w roku ubiegłym. Nie czekaj na powiadomienie z Urzędu Miasta Łodzi. Opłatę musisz wnieść sam. Regulują to przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Przypominamy, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnosi się każdorazowo do 31 marca - z góry za dany rok. To na użytkowniku wieczystym ciąży obowiązek wnoszenia opłaty. Urząd Miasta Łodzi wysyła do użytkownika wieczystego powiadomienie o opłacie tylko w przypadku jej zmiany lub aktualizacji. Przy aktualizacji opłaty użytkownik wieczysty dostaje dokument, w którym wyliczone zostają opłaty na trzy lata z rzędu. Opłata przypisana od 3 roku jest opłatą docelową, czyli taką jaką użytkownik będzie płacił zarówno w trzecim roku po zmianie wysokości, jak i w latach następnych - aż do kolejnej aktualizacji.

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2016-03-08

Ogłoszenie

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 30 marca 2016 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Prośba o pomoc w oszacowaniu ceny dostawy polegającej na wykonaniu i kolportażu materiałów edukacyjnych do programu edukacyjnego pt. „Nasza Łódź” wspierającego proces rewitalizacji centrum Łodzi oraz innych materiałów Projektu Pilotażowego pt. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi w ramach Projektu Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi realizowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Treść:

2016-03-22

Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta zwraca się z prośbą o pomoc w oszacowaniu ceny dostawy polegającej na wykonaniu i kolportażu materiałów edukacyjnych do programu edukacyjnego pt. „Nasza Łódź” wspierającego proces rewitalizacji centrum Łodzi oraz innych materiałów Projektu Pilotażowego pt. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi w ramach Projektu Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi realizowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W załączeniu Opisy Przedmiotu Zamówienia dla tej dostawy.

Na tym etapie prosimy wyłącznie o podanie ewentualnej ceny wykonania takiej dostawy, co pomoże nam ustalić jej ewentualny koszt. Nie wiąże się to z koniecznością złożenia przez Państwa oferty, szacowanie jest wyłącznie pomocą dla nas z Państwa strony.

Na szacunki czekamy do dnia 29 marca 2016 r. do godz. 16.00.

Szacunki prosimy wysyłać drogą mailową na adres e.grabarczyk@uml.lodz.pl

Pliki do pobrania:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść:

2016-03-03
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-13

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3030/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 2 marca 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

 1. Rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 53.000 zł.

  Termin realizacji zadania - od 15 kwietnia 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. wyniosła 53.000,00 zł (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. – 0,00 zł.

   W ogłoszonym konkursie przeznacza się na realizację zadania 53.000 zł.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki, tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    3. informacje o kwalifikacjach do prowadzenia działań/zajęć rehabilitacyjnych wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, jak również nie może być wyższa niż 5.000 zł, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie »Rehabilitacja lecznicza i psychologiczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin« jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

  1. niezbędnych do realizacji zadania, w szczególności dotyczących:
   • kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zleceń (np. wynagrodzenia rehabilitantów/terapeutów),
   • kosztów wynajęcia sal do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych,
   • kosztów poniesionych z tytułu zakupu usług obcych, tj. kosztów transportu osób niepełnosprawnych;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX głoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi – Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 009, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2016 r. do godz. 15.00. Każda oferta dotycząca zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 kwietnia 2016 r. i kończy się nie później niż 23 grudnia 2016 r.
  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009 (parter).
  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 5 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 5 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55 % punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

  1. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
  2. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  3. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  4. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  5. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.
  6. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 009, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42 638-45-43
.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży polegającego na działaniach w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych, podejmowanych na terenie gimnazjów
Treść:

2016-02-25
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-12

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2899/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 18 lutego 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży polegającego na działaniach w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych, podejmowanych na terenie gimnazjów.

 1. Nazwa zadania: działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych, podejmowanych na terenie gimnazjów, w obszarach:

  1. kształcenia umiejętności przeżywania, rozpoznawania i wyrażania emocji;
  2. kształcenia umiejętności interpersonalnych z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie psychiczne.

  Termin realizacji zadania – od 21 marca 2016 r. do 16 grudnia 2016 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: do 30.000,00 zł.


  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2015 roku koszt realizacji zadania objętego ogłoszeniem konkursowym przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przekazanych na ten cel dotacji wyniósł - 30.000,00 zł.


  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2016 roku koszt realizacji zadania objętego ogłoszeniem konkursowym przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przekazanych na ten cel dotacji wyniósł - 0,00 zł.

 2. Warunki przyznawania dotacji:

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    3. konspekt proponowanych zajęć dla młodzieży,
    4. oświadczenia dot. kwalifikacji wszystkich osób realizujących działania merytoryczne.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   7. ocena proponowanych przez oferenta konspektów zajęć pod względem ich kompletności, innowacyjności realizacji tematu zajęć, wykorzystania urozmaiconych środków dydaktycznych i form pracy.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta, bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych, podejmowane na terenie gimnazjów” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania) – w wysokości do 10% udzielonej dotacji;
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowalne.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT;
  8. pozostałe, niezgodne z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert składane są w postaci papierowej w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Każda oferta winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 21 marca 2016 r. i kończy się nie później niż 16 grudnia 2016 r.
  3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl) i w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (sekretariat I piętro), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 4 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: http://bip.uml.lodz.pl i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert i nie później niż 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0 do 8 pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 5 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt;
   7. ocena proponowanych przez oferenta konspektów zajęć pod względem ich kompletności, innowacyjności realizacji tematu zajęć, wykorzystania urozmaiconych środków dydaktycznych i form pracy – od 0 do 6 pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniu konkursowym bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

  1. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  2. podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców;
  3. partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem;
  4. nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania;
  5. podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150)
  1. Realizacja zadania powinna obejmować:
   • przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z terenu miasta Łodzi;
   • zapewnienie możliwości wyrażania przez młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych anonimowych opinii nt. przeprowadzonych zajęć/spotkania informacyjnego oraz ich ewaluacji.
  2. Oferta powinna zawierać:
   • określenie celu i zakładanych efektów prowadzonych działań,
   • harmonogram działań/zajęć,
   • opis sposobu rekrutacji uczestników działań/zajęć,
   • informacje o kwalifikacjach osób, które będą wykonywać zadanie w zakresie przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć z młodzieżą oraz doświadczenia w pracy z młodzieżą.
  1. Do oferty należy dołączyć:
   • oświadczenia osób realizujących działania merytoryczne dot. ich kwalifikacji w zakresie przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć z młodzieżą oraz doświadczenia w pracy z młodzieżą,
   • konspekty proponowanych zajęć dla młodzieży.
  2. Prowadzenie zajęć z młodzieżą powinno odbywać się przy udziale co najmniej jednej osoby posiadającej wykształcenie pedagogiczne lub psychologiczne.
  3. Zajęcia dla młodzieży powinny być prowadzone w grupach liczących 20-30 osób i mieć charakter warsztatowy, interaktywny oraz angażujący uwagę uczniów.
  4. Koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo - kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania) nie powinny przekraczać 10% kwoty dotacji.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu internetowym „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42 638 47 34.

Pliki do pobrania:

Wezwanie do usunięcia braków formalnych >>>

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 r., dotyczących działań na rzecz dzieci przewlekle chorych
Treść:

2016-02-26
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-12

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2927/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 19 lutego 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 r., dotyczących działań na rzecz dzieci przewlekle chorych.

 1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na ich realizację, a także termin realizacji zadań:

  Działania na rzecz dzieci przewlekle chorych wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 r.

  Łączna wysokość zaplanowanych środków – 134.226,00 zł.

  Zadanie nr 1 - zapewnienie opieki pozamedycznej dla dzieci – podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci.

  Termin realizacji zadania: od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - do 93.726,00 zł.

  Zadanie nr 2 - zajęcia arteterapeutyczne, muzykoterapeutyczne i psychologiczne dla dzieci z oddziałów onkologicznych.
  Termin realizacji zadania: od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - do 30.000,00 zł.

  Zadanie nr 3 - zajęcia aktywacji ruchowej dla dzieci – pacjentów łódzkich szpitali dziecięcych.
  Termin realizacji zadania: od 4 maja 2016 r. do 30 września 2016 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - do 10.500,00 zł.


 2. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie łącznie wyniosła w roku 2015 r. – 0,00 zł, a w roku 2016 – 0 zł.


 3. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   5. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości).
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.

 5. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 6. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 7. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert składane są w postaci papierowej w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2016 r. (dla zadań nr I.1 i I.2) oraz 4 maja 2016 r. (dla zadania nr I.3) i kończy się nie później niż 31 grudnia 2016 r. (dla zadań I.1 i I.2) oraz 30 września 2016 r. (dla zadania nr I.3).
  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 4 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż następnego dnia roboczego od upływu terminu składania ofert i nie później niż 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 35 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny - nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.

  1. Wymagania dotyczące wszystkich zadań:
   1. Oferent powinien dysponować bazą lokalową niezbędną do realizacji zadania;
   2. zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania;
   3. podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców;
   4. partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem;
   5. nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania;
   6. podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150).

  2. Wymagania szczegółowe dot. zadania nr I.1 - zapewnienie opieki pozamedycznej dla dzieci – podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci:
   1. oferta realizacji zadania powinna polegać na zapewnieniu całodobowej opieki nad dziećmi – podopiecznymi hospicjum stacjonarnego dla dzieci, poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, wspieranie czynności rehabilitacyjnych oraz obsługę drobnego sprzętu medycznego, zgodnie z zadaniem nr L0073 budżetu obywatelskiego na rok 2016;
   2. do zakresu obowiązków opiekunów powinno należeć:
    1. pomoc pielęgniarkom w czynnościach pielęgnacyjnych,
    2. reagowanie na wszystkie zmiany dotyczące dziecka (stan zdrowia, emocje),
    3. spędzanie czasu wolnego z dzieckiem,
    4. wspieranie kontaktów dziecka z rodziną,
    5. udział w wyjazdach rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, leczniczych;
   3. oferta powinna zawierać informacje o kwalifikacjach osób, które będą wykonywać zadanie w zakresie:
    1. potwierdzonego doświadczenia w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej,
    2. umiejętności udzielania pierwszej pomocy dziecku, potwierdzonej odbytym szkoleniem,
    3. umiejętności obsługi sprzętu medycznego: ssak, koncentrator tlenu, pulsometr, karmienie przez sondę - potwierdzone odbytymi szkoleniami;
   4. koszty kwalifikowane oferty obejmują wyłącznie koszty wynagrodzenia opiekunów (opieka w systemie 7 dni w tygodniu x 24 godziny na dobę).

  3. Wymagania szczegółowe dot. zadania nr I.2 - zajęcia arteterapeutyczne, muzykoterapeutyczne i psychologiczne dla dzieci z oddziałów onkologicznych:
   1. oferta realizacji zadania powinna polegać na zorganizowaniu na dziecięcych oddziałach onkologicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 zajęć arteterapeutycznych, muzykoterapeutycznych i spotkań psychologicznych z udziałem lalki terapeutycznej (kierowanej przez przeszkolonego aktora), zgodnie z zadaniem nr B0069 budżetu obywatelskiego na rok 2016;
   2. oferta powinna zawierać informacje o kwalifikacjach osób, które będą wykonywać zadanie w zakresie:
    1. przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć z dziećmi;
    2. doświadczenia w pracy z dziećmi;
   3. koszty kwalifikowane oferty obejmują wyłącznie koszty wynagrodzenia aktora (osoby kierującej lalką terapeutyczną) do kwoty 60,00 zł/godz., koszty wynagrodzenia plastyka do kwoty 30zł/godz., koszty wynagrodzenia muzykoterapeuty do kwoty 30,00 zł/godz. oraz koszty zakupu materiałów plastycznych w wysokości nie przekraczającej 20% kosztów realizacji zadania.

  4. Wymagania szczegółowe dot. zadania nr I.3 - zajęcia aktywacji ruchowej dla dzieci – pacjentów łódzkich szpitali dziecięcych:
   1. oferta realizacji zadania powinna polegać na zorganizowaniu zajęć z aktywacji ruchowej dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat - pacjentów łódzkich szpitali dziecięcych, zgodnie z zadaniem nr L0132 budżetu obywatelskiego na rok 2016, poprzez przeprowadzenie:
    1. warsztatów ruchowych skierowane do dzieci nie mających kwarantanny lub zakazu opuszczania łóżka ze względu na urazy bądź choroby. Warsztaty powinny obejmować zajęcia na świeżym powietrzu, gdzie dzieci będą miały możliwość pracy nad motoryką własnego ciała podczas nauki żonglerki, ekwilibrystyki, zabaw z chustą animacyjną, nauki akrobalansu;
    2. warsztatów manualnych – skierowanych do dzieci, które nie mogą opuszczać budynku szpitali. Warsztaty powinny obejmować zajęcia z balonami (pompowanie balonów, skręcanie i tworzenie różnych figur oraz zwierząt), malowanie farbami zmywalnymi oraz inne warsztaty manualne;
    3. warsztatów teatralnych skierowanych głównie do dzieci w wieku 9-17 lat – zakres warsztatów: pantomima, zabawa słowami, gestami, ruchami, dźwiękiem;
   2. warsztaty powinny przeprowadzone na oddziałach dziecięcych w następujących lokalizacjach:
    1. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki;
    2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi - Ośrodek Pediatryczny im. dr. J. Korczaka;
    3. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi;
    4. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
   3. koszty kwalifikowane oferty obejmują wyłącznie koszty: plakatów i materiałów drukowanych, materiałów dydaktycznych, strojów, upominków dla dzieci, dojazdu oraz wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty;
   4. oferta powinna zawierać informacje o kwalifikacjach osób, które będą wykonywać zadanie w zakresie:
    1. przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć z dziećmi;
    2. doświadczenia w pracy z dziećmi.

Uwaga! Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 124, pod nr tel. 42 638-47-34, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Treść:

2016-02-12
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-13

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2815/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 4 lutego 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 1. Rodzaje zadań i wysokości środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację, a także termin realizacji.

  Nazwa zadania:

  Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł:
  ZADANIE NR 1: Wspieranie imprez kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki.
  Termin realizacji: od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 1.790.000 zł

  Nazwa zadania:
  Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania nie przekracza 50.000 zł:
  ZADANIE NR 2: upowszechnianie kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych z różnych dziedzin sztuki;
  ZADANIE NR 3: edukacja kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży, w tym promocja dokonań artystycznych, działania włączające dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym;
  ZADANIE NR 4: wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+;
  ZADANIE NR 5: wspieranie realizacji przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki wielkich twórców kultury łódzkiej;
  ZADANIE NR 6: wymiana dorobku, informacji i doświadczeń z zakresu kultury.
  Termin realizacji: od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 300.000 zł


  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2015 r. wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadania określonego w pkt. 1 wyniosła 2.307.890 zł (w tym umowy wieloletnie 1.544.890 zł), na realizacje zadania określonego w pkt. od 2 do 6 wyniosła 362.500 zł.


  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Nie realizowano.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości);
    3. statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
    4. wykaz imprez zorganizowanych w ostatnich trzech latach – w przypadku podmiotów, które wnioskują o dofinansowanie na 3 lata (dotyczy zadania nr 1);
    5. umowę najmu, przyrzeczenia najmu lub użyczenia lokalu niezbędnego do przeprowadzenia zadania;
    6. deklaracja współpracy od ewentualnych partnerów projektu.

  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   7. oryginalność projektu lub wpisanie się go w kulturowe dziedzictwo Łodzi,
   8. planowane przez oferenta działania promocyjne związane z imprezą.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć:
   1. 60 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 40 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie. Wartość wkładu osobowego nie może stanowić więcej niż 5 % wkładu własnego (dotyczy zadania 1);
   2. 80 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie. Wartość wkładu osobowego nie może stanowić więcej niż 5 % wkładu własnego (dotyczy zadań 2-6).

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
  5. Każdy oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty, po jednej na każde zadanie.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, których wysokość nie przekracza 10% dotacji, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Organizacja pozarządowa zainteresowana po raz pierwszy udziałem w konkursie ofert rejestruje się na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i tworzy Konto Administratora OP.
  2. Oferty do konkursu ofert składane są: w postaci papierowej do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania/działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem 15 kwietnia 2016 r. i kończy się nie później niż z dniem 30 listopada 2016 r.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i w siedzibie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ustępie 6 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi [liczy się data umieszczenia ogłoszenia na ostatnim z wymienionych nośników]. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż 5 dni i nie później niż 10 dni po dniu zakończenia składania ofert.
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania, w tym dostępność i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   7. oryginalność projektu lub wpisanie się go w kulturowe dziedzictwo Łodzi – [od 0 do 4] pkt;
   8. planowane przez oferenta działania promocyjne związane z imprezą– [od 0 do 2] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. Z oferentem, który otrzymał powyżej 70% punktów może zostać zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania na okres 3 lat, o ile przewiduje to wniosek oferenta i spełnienia on dodatkowe kryterium 3-letniego doświadczenia w realizacji dużych, cieszących się zainteresowaniem publiczności, imprez kulturalnych (dotyczy zadania określonego w części I).
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl),na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

  1. Przedkładane w konkursie oferty, na wniosek łódzkiego operatora programu „Koalicja miast 2016”, mogą zostać, za zgodą oferentów, włączone w program łódzkiej prezentacji w ramach obchodów „Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016”. Pożądanymi celami programu są:
   1. aktywizacja środowisk społecznie zdegradowanych i o ograniczonym dostępie do kultury;
   2. inicjowanie długofalowych działań na rzecz społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów miejskich nieobjętych rewitalizacją techniczną;
   3. integracja społeczna środowisk i grup społecznych za pomocą działań o charakterze artystycznym;
   4. poszukiwanie realnych, systemowych rozwiązań mających na celu niwelowanie barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym;
   5. uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury i dotychczas nie zaangażowanych w życie kulturalne;
   6. pozyskiwanie i aktywizacja przedstawicieli społeczności lokalnych do działań na rzecz własnych środowisk;
   7. stwarzanie warunków do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup społecznych w życiu kulturalnym, zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowani kompetencji odbiorców kultury;
   8. promocja miejsc realizujących cele oddolnej inicjatywy społeczno-kulturalnej wśród mieszkańców Łodzi;
   9. wspieranie działań artystów i działaczy społecznych wykorzystujących działania kulturalne do poprawy jakości życia i wizerunku Miasta Łodzi;
   10. pozyskanie przedstawicieli społeczności lokalnych jako ambasadorów dobrych praktyk rewitalizacji społeczno-kulturalnej;
   11. realizacja projektów możliwych do włączenia w promocję procesów rewitalizacyjnych w ramach prezentacji Miasta w projekcie Koalicji Miast Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
  2. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  3. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  4. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  5. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.
  6. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135), ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 638-43-73 lub 638-43-75, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl).

Pliki do pobrania:

Lista podmiotów wzywanych do poprawienia błędów formalnych >>>

Wyniki konkursu:

Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+"
Treść:

2015-11-13
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-15

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2246/VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 9 listopada 2015 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+” opracowany przez Zespół Koordynacyjny ds. opracowania modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi, powołany zarządzeniem Nr 1428/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 lipca 2015 r. Dokument ten zawiera sugestie różnych środowisk i opracowany został w oparciu o projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi na lata 2015-2025”.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców Łodzi, które umożliwią:

 1. wybór optymalnych, z punktu widzenia wszystkich interesariuszy, rozwiązań dotyczących systemu transportu publicznego w Łodzi z uwzględnieniem linii komunikacyjnych wykraczających poza teren Miasta Łodzi, z których mogą korzystać mieszkańcy Łodzi;
 2. rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Łodzi w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej, wskazanie problemów, określenie oczekiwanych standardów transportu zbiorowego;
 3. weryfikację dotychczas wypracowanych rozwiązań z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców;
 4. określenie konkretnych zmian w układzie połączeń komunikacji zbiorowej.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 25 listopada 2015 r. do dnia 14 marca 2016 r. do godz. 16.00 w formie:

 1. otwartych debat z udziałem ekspertów;
 2. otwartych spotkań z mieszkańcami z możliwością składania opinii i propozycji do protokołu, w trakcie których, po części informacyjnej, odbędą się warsztaty;
 3. badań ankietowych;
 4. zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacji społecznych stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia, dostępnym:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne;
  • na stronie Zarządu Dróg i Transportu pod adresem internetowym http://zdit.uml.lodz.pl;
  • w kancelarii Zarządu Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, wejście od frontu budynku, w godzinach pracy urzędu;
  • w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104;
  • podczas spotkań, o którym mowa w pkt 2.

Materiały informacyjne na temat przedmiotu konsultacji będą dostępne i aktualizowane od dnia 10 listopada 2015 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne;
 3. na stronie Zarządu Dróg i Transportu pod adresem internetowym http://zdit.uml.lodz.pl;
 4. w Kancelarii Zarządu Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, wejście od frontu budynku, w godzinach pracy urzędu;
 5. w Kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Otwarte debaty z udziałem ekspertów zostaną zorganizowane w dniach: 27 listopada 2015 r., 3 grudnia 2015 r., 8 grudnia 2015 r. oraz 16 grudnia 2015 r. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, w godzinach 17.00–20.00.

Informacje o miejscach i terminach otwartych spotkań z mieszkańcami zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem w stosunku do pierwszego z planowanych spotkań.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://forum.samorzad.lodz.pl.

Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do następujących obszarów:

 1. siatka połączeń autobusowych i tramwajowych (po rozbudowie sieci);
 2. przystanki autobusowe na żądanie;
 3. lokalizacje i nazwy węzłów przesiadkowych;
 4. rozbudowa torowisk;
 5. ulice z ograniczonym ruchem z priorytetem dla komunikacji zbiorowej;
 6. lokalizacja parkingów Park & Ride i Bike & Ride.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkań z mieszkańcami oraz w badaniach ankietowych);
 • złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 25 listopada 2015 r. albo po godzinie 16.00 dnia 14 marca 2016 r.;
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

 1. drogą elektroniczną na adres: lodz_laczy@zdit.uml.lodz.pl lub lodz_laczy@uml.lodz.pl;
 2. drogą korespondencyjną na adres: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź;
 3. bezpośrednio w:
  • kancelarii Zarządu Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, wejście od frontu budynku, w godzinach pracy urzędu,
  • kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
Treść:

2016-02-15
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-04

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2860/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 11 lutego 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

 1. Zadania, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz termin realizacji:

  1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Trener osiedlowy - realizacja w terminie kwiecień–październik 2016 r.


  2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo – rekreacyjne dla najmłodszych łodzian - realizacja w terminie kwiecień–listopad 2016 r.


  3. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - realizacja w terminie kwiecień–grudzień 2016 r.


  4. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej – realizacja w terminie kwiecień–listopad 2016 r.


  5. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów – realizacja w terminie marzec–grudzień 2016 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 1 – do 300.000 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 2 – do 450.000 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 3 – do 234.530 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 4 – do 66.000 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 5 – do 450.000 zł


  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2015 roku wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania Nr 1 wyniosła 665.660 zł, na realizację zadania Nr 2 wyniosła 450.000 zł, na realizację zadania Nr 3 wyniosła 234.530 zł, na realizację zadania Nr 4 wyniosła 66.000 zł a na realizację zadania Nr 5 wyniosła 450.000 zł


  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2016 roku zadania Nr 1-5 nie były realizowane.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości) - kluby wpisane do ewidencji klubów sportowych Prezydenta Miasta Łodzi, w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ zwolnione są ze składania odpisów z ewidencji,
    3. inne załączniki, jeżeli dotyczy - wymienione w wymaganiach szczegółowych realizacji poszczególnych zadań oraz w druku oferty.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
   Wyjątek od powyższej zasady został określony dla wymagań szczegółowych realizacji zadania Nr 1 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – „Trener osiedlowy” - w tym zadaniu wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 98% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 2% finansowego wkładu własnego bądź z innych źródeł, nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert należy składać w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piętro pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 7 marca 2016 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi).
  2. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania/działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w części I ogłoszenia terminami realizacji poszczególnych działań.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji gdy do reprezentacji organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba);
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie – [od 0 do 6] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. Ze względu na charakter zadania konkursowego możliwe jest odstąpienie od wykorzystania przy opiniowaniu ofert systemu punktowego. Odstąpienie od systemu punktowego wymaga uzasadnienia i akceptacji członków Komisji Konkursowej.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Trener osiedlowy, realizacja w terminie kwiecień–październik 2016 r.

  Planowana kwota na realizację zadania – do 300.000 zł

  Dopuszcza się złożenie oferty na realizację całości zadania – dla wszystkich 5 rejonów Łodzi.


  1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 98% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 2% finansowego wkładu własnego bądź z innych źródeł, nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  2. Do złożenia oferty uprawniona jest organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  3. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje pozarządowe prowadzące co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
  4. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  5. W zadaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta Łodzi, w szczególności dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.
  6. Oferent zobowiązany jest zorganizować bezpłatne, ogólnodostępne zajęcia sportowo–rekreacyjne w terminie od 15 kwietnia do 15 października 2016 r.
  7. Zajęcia sportowe muszą być powiązane z elementami oddziaływań profilaktycznych, zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej (wskazane jest aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne).
  8. Oferent zobowiązany jest zorganizować zajęcia, po uprzednim uzyskaniu praw do korzystania z obiektów, na co najmniej 3 obiektach w każdym rejonie (poza boiskami typu „Orlik”), przy czym w pierwszej kolejności należy uwzględnić boiska na których realizowany był program w latach ubiegłych.
  9. Oferentowi przysługuje możliwość, zmiany liczby obiektów w danym rejonie przy zachowaniu wymaganej łącznej liczby obiektów oraz minimum 2 obiektów w danym rejonie. Zmiana ta wymaga uzyskania pisemnej zgody Wydziału Sportu.
  10. Należy zapewnić możliwość wymiennego prowadzenia zajęć na boisku lub sali, w zależności od warunków atmosferycznych.
  11. Zajęcia muszą być prowadzone w sposób ciągły, od poniedziałku do piątku. Przy czym w miesiącach wakacyjnych należy założyć dostępność obiektu co najmniej przez 6 godz. dziennie, w kwietniu, maju, czerwcu, wrześniu, październiku co najmniej 3 godz. dziennie. Godziny zajęć należy dostosować do możliwości i zainteresowań uczestników.
  12. Poza codziennymi zajęciami na boiskach oferent zobowiązany jest do organizowania wyjść dzieci np. na pływalnię, do kina, muzeum, zoo, ogrodu botanicznego. W miesiącach wakacyjnych tj. lipiec, sierpień oferent zobowiązany jest do zorganizowania wyjścia co najmniej raz w tygodniu, w każdej placówce.
  13. Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia zgodne z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321).
  14. Nie dopuszcza się zmiany w danym miesiącu osoby prowadzącej zajęcia w konkretnym obiekcie, poza wypadkami losowymi.
  15. Oferent, przy współudziale Miasta zobowiązany jest do rozpropagowania zajęć i zapewnienia jak największej liczby uczestników.
  16. Przy rekrutacji uczestników zajęć nie wolno stosować selekcji psychofizycznej, bądź innych metod selekcyjnych.
  17. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z łódzkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  18. W zajęciach nie mogą uczestniczyć grupy szkoleniowe z klubów sportowych, szkół bądź klas sportowych.
  19. W kosztorysie wnioskowanej dotacji mogą być finansowane, w szczególności:
   • tzw. koszty pośrednie tzn. wynagrodzenie koordynatora zajęć, prowadzenie dokumentacji organizacyjno–finansowej, zakup niezbędnych materiałów biurowych – łącznie do 5% kwoty dotacji,
   • płace osób prowadzących zajęcia sportowo–rekreacyjne - przeciętna stawka nie może przekroczyć 1800 zł brutto miesięcznie na jeden obiekt i uzależniona jest od przepracowanej przez trenera liczby godzin w miesiącu. W kosztorysie oferty nie dopuszcza się przeliczania płac na stawki godzinowe lub tygodniowe,
   • koszty ubezpieczenia NW i OC, uczestników zajęć i osób prowadzących zajęcia,
   • koszty obsługi obiektów i utrzymania czystości, przy czym średni koszt na jeden obiekt nie może przekroczyć 1.000 zł w okresie realizacji zadania,
   • napoje, ewentualnie koszty dożywiania uczestników zajęć,
   • drobne upominki dla uczestników, w kwocie jednostkowej nie wyższej niż 20 zł,
   • zakup niezbędnego sprzętu sportowego, przy czym średni koszt zakupu sprzętu na jeden obiekt nie może przekroczyć 1.000 zł. w okresie realizacji zadania Miasto zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji co do dalszego przeznaczenia zakupionego w ramach programu sprzętu sportowego po zakończeniu realizacji zadania.
  20. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  21. W ofercie należy przedstawić wzór ankiety ewaluacyjnej, która będzie częścią sprawozdania z wykonania zadania.
  22. Do oferty należy dołączyć komplet załączników wymienionych w druku oferty oraz wstępne sprawozdanie finansowe za 2015 r.
  23. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  24. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  25. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian, realizacja w terminie kwiecień–listopad 2016 r.

  Planowana kwota na realizację zadania- do 450.000 zł;


  1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowego wkładu własnego bądź z innych źródeł, nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  2. Do złożenia oferty uprawniona jest organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  3. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje pozarządowe prowadzące co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
  4. Pierwszeństwo w przyznaniu dotacji będą miały ogólnodostępne projekty obejmujące jak największą liczbę dzieci i młodzieży z udziałem wybitnych sportowców, którzy prowadzą działania promujące zdrowy, sportowy tryb życia.
  5. W zadaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta Łodzi, w szczególności dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.
  6. Zajęcia i imprezy sportowe powinny odbywać się na terenie miasta Łodzi.
  7. Oferent nie może pobierać opłat od adresatów zadania.
  8. Zajęcia sportowe – w ramach przedkładanego w ofercie projektu, muszą odbywać się co najmniej 2 razy w tygodniu a grupa uczestnicząca w zajęciach nie może liczyć mniej niż 15 osób.
  9. Projekty muszą być powiązane z elementami oddziaływań profilaktycznych, zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej (wskazane jest aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne).
  10. W kosztorysie wnioskowanej dotacji mogą być finansowane, w szczególności koszty:
   • wynajmu obiektów,
   • zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć – sprzęt musi zostać zakupiony w możliwie najszybszym terminie od podpisania umowy,
   • dożywiania (w kwocie nie wyższej niż 3 zł dziennie na osobę) – w rozliczeniach dotacji uwzględniane będą wyłącznie koszty dożywiania realizowanego w sposób systematyczny przez cały okres realizacji zadania, zgodny z zawartą umową,
   • koszty energii elektrycznej w obiektach własnych,
   • płace osób prowadzących zajęcia sportowe (wysokość wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów określa oferent przy czym łączny udział środków przeznaczonych na płace osób prowadzących zajęcia sportowe nie może przekraczać 30% środków finansowych pozyskanych z dotacji,
   • koszty ubezpieczenia dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach i ewentualnych imprezach sportowo-rekreacyjnych, dotyczące wyłącznie okresu realizacji zadania, zgodnego z zawartą umową,
   • koszty ewentualnych nagród rzeczowych, przy czym wartość jednej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 30 zł.
  11. W ofertach mogą być finansowane koszty zajęć pozasportowych: kino, teatr, wycieczki na terenie Łodzi, w kwocie nie przekraczającej 10% wnioskowanej dotacji.
  12. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł.
  13. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  14. Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia będą miały dzieci i młodzież kierowane przez asystenta rodziny lub pracownika socjalnego.
  15. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi organizator, który winien spełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (w tym przede wszystkim dopuszczenie do uczestnictwa wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach).
  16. Organizator zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
  17. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej, zgodne z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
  18. Miejsce organizacji zajęć – baza sportowa (własna, dzierżawiona, wynajęta lub taka, za którą organizator uiszcza opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta), musi być przystosowana do prowadzenia zajęć sportowych, a także posiadać stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do tego celu.
  19. Wymagane jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania, która w szczególności winna zawierać: imiona i nazwiska uczestników zajęć wraz z datami urodzenia, adresami zamieszkania i nazwą placówki oświatowej do której dany uczestnik zajęć uczęszcza, listy obecności, tematy zajęć.
  20. Do sprawozdania należy dołączyć listę osób uczestniczących w zajęciach.
  21. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  22. Do oferty należy dołączyć grafik zajęć wraz z wykazem osób prowadzących zajęcia (należy wykorzystać formularz załączony do ogłoszenia konkursowego).
  23. Do oferty należy załączyć wstępne sprawozdanie finansowe za 2015 r. oraz komplet załączników wymienionych w druku oferty.
  24. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  25. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  26. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  27. Oferentowi przysługuje prawo złożenia jednej oferty.
  28. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie kwiecień-grudzień 2016 r.

  Planowana kwota na realizację zadania – do 234.530 zł


  1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  2. Jednemu oferentowi przysługuje możliwość złożenia tylko jednej oferty.
  3. Do oferty należy załączyć wstępne sprawozdanie finansowe za 2015 r. oraz oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  4. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
  5. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  6. Dotacja może zostać przyznana organizacji pozarządowej prowadzącej co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
  7. Impreza musi odbywać się na terenie Miasta Łodzi w terminie kwiecień-grudzień 2016 r.
  8. Dotacja może zostać przyznana na imprezy, których realizacja nastąpi po zakończeniu procedury konkursowej.
  9. Preferencje mają otwarte imprezy sportowo-rekreacyjne, skierowane do wszystkich łodzian, w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na funkcjonowanie w środowisku z problemem alkoholowym.
  10. Impreza musi być powiązana z elementami oddziaływań profilaktycznych, zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej (wskazane jest, aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne).
  11. Liczba uczestników danej imprezy nie może być mniejsza niż 50 osób.
  12. Organizator nie może ubiegać się o dofinansowanie wewnątrzklubowych imprez sportowych.
  13. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  14. W kosztorysach nie mogą być uwzględniane nagrody pieniężne dla uczestników, a wartość jednej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 100 zł (do sprawozdania należy dołączyć imienną listę nagrodzonych, wraz z podpisami potwierdzonymi za zgodność przez kierownika imprezy lub sędziego głównego).
  15. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji imprezy.
  16. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników imprezy ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
  17. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139).
  18. Baza sportowa, na której organizowana będzie impreza (własna, dzierżawiona, wynajęta lub taka, za którą organizator uiszcza opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta), musi być przystosowana do jej prowadzenia, a także posiadać stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do organizacji imprez.
  19. W przypadku, gdy organizator imprezy przewiduje uhonorowanie zwycięzców pucharami, ma on obowiązek zapewnienia ich w ramach otrzymanej dotacji.
  20. Oferent, który otrzymał dofinansowanie, nie może ubiegać się dodatkowo o puchary i gadżety z Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  21. W ramach wnioskowanej dotacji nie można rozliczać kosztów obsługi księgowej.
  22. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  23. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  24. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja w terminie kwiecień–listopad 2016 r.

  Planowana kwota na realizację zadania – do 66.000 zł


  Celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację bloku zawodów promujących kulturę fizyczną.

  Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

  Do złożenia oferty uprawniona jest organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.

  W realizacji zadania muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  1. Podmiot przystępujący do konkursu obowiązany jest przygotować ofertę, która będzie zakładała realizację bloku zawodów promujących kulturę fizyczną wśród łódzkich uczniów i uczennic, z zachowaniem następujących warunków:
   • organizacja zawodów w co najmniej 4 dyscyplinach sportowych dla jak największej liczby szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (wymagany jest udział w zawodach co najmniej 40 łódzkich szkół),
   • organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży szkół specjalnych
   • organizacja zawodów w sposób ciągły od 1 kwietnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r. z wyłączeniem okresu wakacyjnego (nie można planować i rozliczać kosztów merytorycznych oraz kosztów dotyczących obsługi zadania w miesiącach lipiec-sierpień),
   • organizacja zawodów promujących gry i zabawy sportowe według wewnętrznego regulaminu realizatora zadania, opracowanego na podstawie uproszczonych przepisów polskich związków sportowych (np. Kids Athletic),
   • organizacja zawodów musi być powiązana z elementami oddziaływań profilaktycznych, zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej (wskazane jest aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne),
   • uczestnik zawodów nie może być czynnym zawodnikiem klubu sportowego,
   • oferent nie może pobierać opłat za udział w zawodach.
  2. Dokonany zostanie wybór jednego oferenta, który zorganizuje cały blok zawodów promujących kulturę fizyczną na wszystkich poziomach nauczania, spełniając warunki wymienione w pkt 1.
  3. W konkursie preferowane będą organizacje sportowe mogące wykazać doświadczenie w organizacji zawodów szkolnych na wszystkich poziomach nauczania.
  4. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej.
  5. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  7. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  8. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  9. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  10. Do oferty należy dołączyć komplet załączników wymienionych w druku oferty oraz wstępne sprawozdanie finansowe za 2015 r.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec–grudzień 2016 r.

  Planowana kwota na realizację zadania - do 450.000 zł


  Celem zadania jest stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz promowanie aktywności fizycznej poprzez systematyczne treningi i udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów.

  Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

  Do złożenia oferty uprawniona jest organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.

  W realizacji zadania muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  1. Do złożenia ofert uprawnione są wyłącznie łódzkie organizacje sportowe, prowadzące działalność sportową, czyli systematyczne zajęcia treningowe dla młodzików i juniorów na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań i obozów sportowych oraz udział w zawodach poza terenem Miasta Łodzi), biorące udział we współzawodnictwie organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia oraz prowadzące udokumentowane szkolenie sportowe co najmniej rok, począwszy od 1 stycznia 2015 roku.
  2. W konkursie preferowane będą organizacje sportowe, które na prowadzone w 2016 r. szkolenie sportowe (niezależnie od poziomu/kategorii wiekowej) nie otrzymały wsparcia z żadnego innego zadania publicznego finansowanego z budżetu Miasta Łodzi.
  3. Zajęcia w każdej zgłoszonej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od marca 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. (jeden miesiąc okresu wakacyjnego może być okresem roztrenowania), w wymiarze minimum 3 razy w tygodniu, przez 90 minut i winny uwzględniać udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.
  4. Oferent w ramach realizacji zadania może zorganizować jedną imprezę sportowo–rekreacyjną, która będzie promowała zdrowy tryb życia poprzez aktywność fizyczną w danej dyscyplinie sportu (oferent nie może ubiegać się o dofinansowanie wewnątrzklubowych imprez sportowych).
  5. Zajęcia treningowe muszą być powiązana z elementami oddziaływań profilaktycznych, zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej (wskazane jest aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne).
  6. Uczestnik zajęć musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie oraz musi być ubezpieczony przez klub (NW, OC), pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników szkolenia ponosi klub.
  7. W szkoleniu mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do lat 18 – mieszkańcy miasta Łodzi, w szczególności ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.
  8. Oferent nie może pobierać opłat za udział w zajęciach treningowych od adresatów zadania.
  9. Oferent musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do prowadzenia szkolenia sportowego - własną, wynajętą, dzierżawioną lub korzystać bezumownie z nieruchomości Miasta Łodzi, za którą uiszcza opłaty.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  13. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  14. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane: koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć treningowych (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci), koszty wynajęcia bazy sportowej niezbędnej do prowadzenia zajęć, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia NW i OC, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, dofinansowanie płac szkoleniowców oraz ewentualne koszty niezbędne do organizacji imprezy sportowo–rekreacyjnej.
  15. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł.
  16. Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
  17. Wysokość wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów określa klub, przy czym w ramach środków pozyskanych z dotacji najniższe miesięczne wynagrodzenie netto dla szkoleniowców realizujących zadanie, nie może być niższe niż 300 zł, natomiast najwyższe miesięczne wynagrodzenie netto nie może być wyższe niż 1.500 zł.
  18. Szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków miejskich może otrzymywać wsparcie płac z jednego klubu sportowego.
  19. Jedną grupę szkoleniową może prowadzić wyłącznie jeden szkoleniowiec.
  20. Poza wypadkami losowymi nie dopuszcza się zmian w składzie kadry szkoleniowej podanej w ofercie lub w aneksie do oferty.
  21. Zajęcia muszą być udokumentowane prowadzonymi przez szkoleniowców dzienniczkami zajęć, które należy przedstawić do wglądu w momencie składania sprawozdania końcowego z realizacji zadania.
  22. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  23. Do oferty należy załączyć imienny wykaz kadry szkoleniowej realizującej zadanie wraz z grafikiem zajęć (należy wykorzystać formularz załączony do ogłoszenia konkursowego).
  24. Do oferty należy dołączyć komplet załączników wymienionych w druku oferty oraz wstępne sprawozdanie finansowe za 2015 r.
  25. W przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie do zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 638-48-36.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu: