Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum ogłoszeń - 2016 r.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Treść:

2016-02-08
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-25

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2812/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 4 lutego 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego:
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania:

  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
  Łączna wysokość zaplanowanych środków – 209.860,00 zł.


  1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej
   i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi – wysokość zaplanowanych środków: 105.000,00 zł.


   Działanie 1.1: promowanie wśród mieszkańców (i w społecznościach) konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów w rodzinie, w tym procedur mediacji (przeprowadzanie mediacji).
   Termin realizacji działania: od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2016 roku - do 23.000,00 zł.

   Działanie 1.2: organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa (m.in. medycznego, psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego).
   Termin realizacji działania: od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2016 roku - do 72.000,00 zł.

   Działanie 1.3: organizowanie i prowadzenie zajęć psychologa z rodziną w kryzysie.
   Termin realizacji działania: od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2016 roku - do 10.000,00 zł.


  2. Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
   – wysokość zaplanowanych środków: 153.860,00 zł.


   Działanie 2.1: organizowanie i prowadzenie warsztatów umiejętności radzenia sobie z agresją i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania jakichkolwiek form przemocy (profilaktyka uniwersalna).
   Termin realizacji działania: od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2016 roku - do 54.684,00 zł.

   Działanie 2.2: organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa (m.in. medycznego, psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego).
   Termin realizacji działania: od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2016 roku – do 48.976,00 zł.

   Działanie 2.3: Wspieranie funkcjonowania grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
   Termin realizacji działania: od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2016 roku - do 1.200,00 zł.

   Działanie 2.4: Indywidualne i grupowe działania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy (osoby nieletnie).
   Termin realizacji działania: od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2016 roku - do 49.000,00 zł.

   W 2017 i 2018 roku warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań wyłonionych w konkursie będzie przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na te lata, a wysokość dotacji będzie uzależniona od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w budżecie Miasta Łodzi.

 2. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie łącznie wyniosła w roku 2015 r. – 253.570,00 zł, a w roku 2016 – 0 zł.


 3. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz ze wszystkimi wymaganymi i poprawnie wypełnionymi załącznikami;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą do oferty poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany jedynie w sytuacji gdy nie jest dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    3. oświadczenia dot. kwalifikacji osób realizujących działania merytoryczne – w przypadku działań koordynowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 5 % finansowego wkładu własnego bądź z innych źródeł, nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadań).

 4. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 5. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno -nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania) – w wysokości do 10% udzielonej dotacji;
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł.

 6. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 7. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert składane są w postaci papierowej:
   1. na zadania koordynowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi – w siedzibie Wydziału przy ul. Zachodniej 47 w Łodzi, (sekretariat I piętro, pok. nr 103) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia;
   2. Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi – w siedzibie Wydziału przy ul. Krzemienieckiej 2b w Łodzi (sekretariat III piętro, pok. nr 305) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
  2. Każda oferta dotycząca odrębnego działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania i działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 lutego 2016 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2018 r.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi i w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.

  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.

  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 4 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert i nie później niż 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

  1. Kosztorysy ofert dla zadań wieloletnich powinny być konstruowane w ujęciu rocznym. W takich przypadkach, w uwagach po części IV.3 oferty należy zaznaczyć, że kosztorys został przewidziany na jeden rok oraz ewentualnie opisać modyfikacje kosztorysu przewidywane w latach następnych.
  2. Oferent powinien dysponować bazą lokalową niezbędną do realizacji zadania.
  3. W przypadku działań koordynowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi Oferent powinien dysponować kadrą o kwalifikacjach zawodowych wymaganych dla realizacji zadania
   – co Oferent jest zobowiązany wykazać przedstawiając załączniki: oświadczenia wszystkich osób wymienionych w pkt. V.1 oferty jako realizatorów działań merytorycznych. Druk oświadczenia jest załącznikiem do oferty i jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 w Łodzi (pok. nr 133, I piętro).
  4. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  5. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  6. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  7. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
  8. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w:

 • Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 w Łodzi (pok. nr 133, I piętro) oraz pod nr telefonu. 42 638-47-39;
 • w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Krzemienieckiej 2b w Łodzi (pok. Nr 205, II piętro) oraz pod nr telefonu 638-48-28;
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl;
 • na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl.

Pliki do pobrania:

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych >>>

Wyniki konkursu:

Informacja o organizowanym wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, w okresie ferii zimowych (2016-01-14)
Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego na 2017 r.
Treść:

2016-02-05
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-09

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2821/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 5 lutego 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie:

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, zwanej dalej kampanią, skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi (dla każdego rejonu miasta: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew), wspierającej wprowadzenie budżetu obywatelskiego na 2017 r., obejmującej w szczególności opracowanie strategii kampanii, przygotowanie narzędzi i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, jak również wsparcie dla mieszkańców Łodzi w zakresie sposobu przygotowywania i złożenia propozycji zadania/zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2017.
  2. Kampania powinna zostać przeprowadzona w różnych formach i z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców.
  3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 36.500,00 zł.
  4. Termin realizacji zadania – od 21 marca 2016 r. do 20 kwietnia 2016 r.


  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określonego powyżej wyniosła w 2015 r. 89.286,23 zł.


  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2016 r. nie były realizowane zadania publiczne z tego samego zakresu co zadanie konkursowe.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia;
   4. prawidłowo oszacują kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta /-ów,
    4. umowę partnerską (jeśli dotyczy),
    5. kopię statutu.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   6. udokumentowanie posiadanego przez oferenta dotychczasowego doświadczenia w zakresie działań wspierających wdrażanie budżetu obywatelskiego.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. W ramach postępowania konkursowego może być wyłoniony tylko jeden realizator zadania bądź jedno partnerstwo realizujące zadanie.
  5. Współpraca partnerska powinna uwzględniać zaangażowanie partnerów w wykonywanie konkretnych zadań w projekcie. Partnerstwo będzie oceniane z punktu widzenia wkładu partnerów w realizację projektu, ich wiedzy i doświadczenia w obszarze realizowanego zadania, a także ich udziału w pomocy na rzecz skutecznego osiągnięcia planowanych rezultatów.
  6. Umowa partnerska powinna wskazywać rolę i zadania partnerów w realizowanym projekcie oraz nazwę zadania konkursowego, którego umowa dotyczy.
  7. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 100% całkowitego kosztu realizacji tego zadania.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. W przypadku realizowania przez oferenta w ramach kampanii spotkań z mieszkańcami, Zleceniodawca zapewni nieodpłatne udostępnienie sal, pomieszczeń oraz niezbędnego sprzętu audiowizualnego (rzutnik, ksero, komputer przenośny, mikrofon itp.), dlatego nie należy uwzględniać kosztów wynajmu na wspomniany cel w ofercie (za wyjątkiem kosztów pomieszczenia na punkt/y doradztwa, o ile będzie to niezbędne).

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert składane są w postaci papierowej w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Każda oferta winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 21 marca 2016 r. i kończy się nie później niż 20 kwietnia 2016 r.
  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i w siedzibie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115.
  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
  5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 5 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone z adania publiczne, w tym rzetelność i terminowość oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt,
   6. udokumentowanie posiadanego przez oferenta dotychczasowego doświadczenia w zakresie działań wspierających wdrażanie budżetu obywatelskiego – od 0 do 6 pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 41 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

  1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera/partnerów. W przypadku wskazania partnera/partnerów niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej/umów partnerskich, oświadczenia/oświadczeń partnera/partnerów lub innego dokumentu/dokumentów poświadczającego/poświadczających partnerstwo w realizacji zadania.
  2. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  3. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  4. Zleceniobiorca, realizując zadanie publiczne, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli pod adresem internetowym http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl, bezpośrednio w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, a także pod nr tel. 42 638 46 00.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2016-02-11

Ogłoszenie

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 24 lutego 2016 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe
Treść:

2016-02-02
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-22

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2753/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe.

 1. Zadania, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz termin realizacji:

  1. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”
   - realizacja w terminie marzec-grudzień 2016 r.
  2. „Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe”
   - realizacja w terminie marzec-listopad 2016 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 1. – do 622.820 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2. – do 233.856 zł

  Celem publicznym konkursu jest:
  • poprawa warunków uprawiania sportu w mieście Łodzi,
  • zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do uprawiania sportu.

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2015 roku wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania określonego w pkt 1 wyniosła 622.820 zł, a na realizację zadania określonego w pkt 2 wyniosła 338.956 zł.


  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2016 roku zadania określone w pkt. 1 i 2 nie były realizowane.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości) - kluby wpisane do ewidencji klubów sportowych Prezydenta Miasta Łodzi, w Wydziale Sportu UMŁ zwolnione są ze składania odpisów z ewidencji,
    3. inne załączniki, jeżeli dotyczy - wymienione w wymaganiach szczegółowych realizacji poszczególnych zadań oraz w druku oferty.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
   Wyjątek od powyższej zasady został określony dla wymagań szczegółowych realizacji zadania:
   • „Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych” - oferent ubiegający się o dotację w wysokości powyżej 40.000 zł, musi wykazać minimum 50% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł (nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert należy składać w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piętro pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi).
  2. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w pkt I ogłoszenia terminami realizacji poszczególnych działań.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji gdy do reprezentacji organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba);
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu – [od 0 do 6] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. Ze względu na charakter zadania konkursowego możliwe jest odstąpienie od wykorzystania przy opiniowaniu ofert systemu punktowego. Odstąpienie od systemu punktowego wymaga uzasadnienia i akceptacji członków Komisji Konkursowej.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. „organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych”, w terminie marzec-grudzień 2016 r.

  Planowana kwota na realizację zadania - do 622.820 zł


  1. Oferent ubiegający się o dotację w wysokości powyżej 40.000 zł, musi wykazać minimum 50% środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł. W przypadku ubiegania się o dotację w wysokości do 40.000 zł, wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  2. Jednemu oferentowi przysługuje możliwość złożenia tylko jednej oferty.
  3. Do oferty należy załączyć wstępne sprawozdanie finansowe za 2015 r.
  4. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  5. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
  6. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  7. Dotacja może zostać przyznana organizacji pozarządowej prowadzącej co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
  8. Impreza musi odbywać się na terenie Miasta Łodzi w terminie marzec - grudzień 2016 r.
  9. Dotacja może zostać przyznana na imprezy, których realizacja nastąpi po zakończeniu procedury konkursowej.
  10. Preferencje mają imprezy o zasięgu międzynarodowym i rangi Mistrzostw Polski.
  11. Organizator ma obowiązek zaznaczenia w ofercie, czy dana impreza znajduje się w kalendarzu polskiego lub okręgowego związku sportowego.
  12. Podczas imprez sportowo-rekreacyjnych spoza kalendarza polskiego związku sportowego lub okręgowego związku sportowego, wymagana jest obecność minimum 200 uczestników.
  13. Organizator nie może ubiegać się o dofinansowanie wewnątrzklubowych imprez sportowych.
  14. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia udziału wszystkich łódzkich klubów, których poziom sportowy dopuszcza możliwość uczestnictwa w imprezie.
  15. W przypadku imprez cyklicznych, w ofercie należy zaznaczyć, jaki udział w ostatniej edycji imprezy miały łódzkie kluby sportowe.
  16. Oferta dotycząca imprezy międzynarodowej, organizowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 i 1321), wymaga potwierdzenia właściwego polskiego związku sportowego.
  17. W przypadku organizacji imprezy międzynarodowej, organizator musi zapewnić uczestnictwo minimum jednej drużyny zagranicznej. Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało koniecznością zwrotu dotacji.
  18. W przypadku organizacji półfinałów lub finałów Mistrzostw Polski organizator zobowiązany jest załączyć do oferty zlecenie/powierzenie organizacji z danego polskiego związku sportowego.
  19. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  20. W kosztorysach nie mogą być uwzględniane nagrody pieniężne dla uczestników, a wartość jednej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 100 zł (do sprawozdania należy dołączyć imienną listę nagrodzonych, wraz z podpisami potwierdzonymi za zgodność przez kierownika imprezy lub sędziego głównego).
  21. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji imprezy.
  22. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników imprezy ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
  23. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139).
  24. Baza sportowa, na której organizowana będzie impreza (własna, dzierżawiona, wynajęta lub taka, za którą organizator uiszcza opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta), musi być przystosowana do jej prowadzenia, a także posiadać stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do organizacji imprez.
  25. Organizator musi zapewnić w ramach otrzymanej dotacji puchary dla zwycięzców.
  26. Oferent, który otrzymał dofinansowanie, nie może ubiegać się dodatkowo o puchary i gadżety z Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  27. W ramach wnioskowanej dotacji nie można rozliczać kosztów obsługi księgowej.
  28. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  29. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  30. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. „konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe”, w terminie marzec-listopad 2016 r.

  Planowana kwota na realizację zadania - do 233.856 zł


  1. Zadanie dotyczy skomunalizowanych obiektów będących własnością Miasta Łodzi, na których prowadzone jest sportowe szkolenie dzieci i młodzieży. Dotacja może zostać przyznana na:
   1. realizację zaleceń i nakazów nadzoru budowlanego, straży pożarnej i inspektoratu sanitarnego oraz likwidację innych źródeł zagrożeń;
   2. przeprowadzenie remontów i modernizacji obiektów przyczyniając się do poprawy warunków dla potrzeb szkolenia dzieci i młodzieży.
  2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać, co najmniej 5% finansowego wkładu własnego bądź z innych źródeł, nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, np. wynikający z listy płac pracowników obiektu sportowego i wycenę pracy społecznej członków. Zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  3. Na każdy zakres przewidywanych do wykonania prac remontowych należy złożyć osobny formularz oferty, przy czym jeśli podmiot składa oferty na kilka rodzajów robót, należy umieścić je w jednej kopercie z jednym, pełnym kompletem wymaganych załączników, wymienionych w druku oferty na realizację zadań.
  4. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Realizacja zadania winna odbywać się w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.).
  5. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  6. Dotacja może zostać przyznana organizacji pozarządowej prowadzącej, co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową związaną zakresem przedmiotowym zadania.
  7. Przewidywany zakres robot powinien zostać wykonany w terminie marzec–listopad 2016 r.
  8. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  9. Oferent przedstawi całkowity koszt realizacji zadania, który uwzględniał będzie kosztorys inwestorski robót i koszty nadzoru inwestorskiego.
  10. Podstawą określającą zakres rzeczowy robót będzie kosztorys inwestorski wraz z nakładami rzeczowymi, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).
  11. Jeżeli zakres robót będzie tego wymagał, oferent winien przygotować zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
  12. Baza sportowa, w której wykonane będą roboty remontowe musi stanowić własność Miasta Łodzi.
  13. Oferent powinien przedstawić krótki opis rodzaju zajęć sportowych prowadzonych w obiekcie oraz wykazać pozytywny wpływ przeprowadzonych robót na proces szkolenia sportowego.
  14. W ramach wnioskowanej dotacji nie można rozliczać kosztów obsługi księgowej i pracy osób zatrudnionych przez oferenta w obiekcie sportowym.
  15. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  16. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji realizowanego zadania publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  17. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  18. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 638-48-36.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi
Treść:

2016-01-27
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-11

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2720/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 26 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

 1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na ich realizację, a także termin realizacji zadań.

  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie w Łodzi jednej imprezy naukowej mającej przede wszystkim na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzację i prezentację osiągnięć naukowych oraz artystycznych łódzkich uczelni, zachęcenie młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także integrowanie środowiska akademickiego Łodzi.
   Termin realizacji: nie wcześniej niż od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 15 listopada 2016 r. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania nr 1 w 2016 r. – do 110.000,00 złotych.


  2. Realizacja działań wspierających rozwój Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego, do których zalicza się:

   1. krótkoterminowe wizyty autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych;


   2. nawiązanie, rozwijanie lub wzmocnienie współpracy łódzkich uczelni z zagranicą;


   3. realizacja działań zachęcających do podjęcia studiów w Łodzi;


   4. wzmocnienie związków łódzkiej nauki z biznesem;


   5. działania kulturalne przybliżające dorobek artystyczny łódzkich uczelni;

   Termin realizacji: nie wcześniej niż od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 15 listopada 2016 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2 w 2016 r. – do 240.000,00 zł.

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   1. Zorganizowanie i przeprowadzenie w Łodzi jednej imprezy naukowej mającej przede wszystkim na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzację i prezentację osiągnięć naukowych oraz artystycznych łódzkich uczelni, zachęcenie młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także integrowanie środowiska akademickiego Łodzi: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2015 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;


   2. Realizacja działań wspierających rozwój Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego, do których zalicza się: organizację krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych; nawiązywanie, rozwijanie lub wzmocnienie współpracy łódzkich uczelni z zagranicą; realizację działań zachęcających do podjęcia studiów w Łodzi; działania mające na celu wzmocnienie związków łódzkiej nauki z biznesem; działania kulturalne przybliżające dorobek artystyczny łódzkich uczelni: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2015 r. wynosiła do 200.000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 191,583,91 zł;

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   1. Zorganizowanie i przeprowadzenie w Łodzi jednej imprezy naukowej mającej przede wszystkim na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzację i prezentację osiągnięć naukowych oraz artystycznych łódzkich uczelni, zachęcenie młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także integrowanie środowiska akademickiego Łodzi: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2016 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;


   2. Realizacja działań wspierających rozwój Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego, do których zalicza się: organizację krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych; nawiązywanie, rozwijanie lub wzmocnienie współpracy łódzkich uczelni z zagranicą; realizację działań zachęcających do podjęcia studiów w Łodzi; działania mające na celu wzmocnienie związków łódzkiej nauki z biznesem; działania kulturalne przybliżające dorobek artystyczny łódzkich uczelni: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2016 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. realizują lub zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   7. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – załączą dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
    4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań (z uwzględnieniem wymogów w tym zakresie, wynikających z przepisów prawnych dotyczących określonego zadania),
    5. dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną) np. w formie umów, rekomendacji, opinii, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających realizacje zadań podobnego rodzaju.

  2. W konkursie na realizację: zadania nr 1 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów. W konkursie na realizację: zadania nr 2 może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.


  3. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.

  4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


  5. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 10% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.


  6. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.


  7. Oferta wspólna wskazuje:
   1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
   2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w pkt 1, wobec organu administracji publicznej.

  8. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązanie do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Szczegółowe warunki realizacji ww. zadań określi umowa, sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).


  2. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany/finansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu/ finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.


  3. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.


  4. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.


  5. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, a w przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej do Oddziału Współpracy z Uczelniami Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pokój 202 w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2016 r. do godz. 16.00. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.


  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 7 marca 2016 r. i kończy nie później niż 15 listopada 2016 r.


  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: (www.bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) lub w siedzibie Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, pok. 202).


  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.

  5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.

  6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 4 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (www.bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl). Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż 2 dni od upływu terminu składania ofert i nie później niż 5 dni od upływu terminu składania ofert.


  7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.


  8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.


  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.


  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.


  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6 pkt];
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14 pkt];
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8 pkt];
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5 pkt];
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5 pkt];
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2 pkt].

  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.


  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.


  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: www.bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem internetowym: www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.


  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.


  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.


  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

  1. Realizacja zadania nr 1 polega na zorganizowaniu imprezy naukowej mającej przede wszystkim na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzację i prezentację osiągnięć naukowych oraz artystycznych łódzkich uczelni, zachęcenie młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także integrowanie środowiska akademickiego Łodzi. Impreza musi zostać zorganizowana na terenie Miasta Łodzi. Na imprezę naukową będzie się składało min. kilkadziesiąt różnorodnych działań (w tym m.in. wykładów, pokazów, warsztatów, lekcji, występów artystycznych, dyskusji, wycieczek, pikniku naukowego, itp.), skierowanych do różnych grup odbiorców (w tym dzieci i młodzieży), realizowanych pod wspólnym hasłem w ciągu minimum 7 dni. W realizację przedsięwzięcia zaangażowane powinny być również łódzkie uczelnie, instytucje kultury z terenu Łodzi i inne instytucje związane z nauką i kulturą.


  2. Realizacja zadania nr 2 polega na:

   1. realizacji krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi (wymagane również zapewnienie transmisji online lub zamieszczenie filmu z całości wykładu w Internecie), wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki. Preferowane będą działania, które będą zakładać transmisje online, a także oferty zakładające udział laureatów Nagrody Nobla;


   2. zapewnieniu czynnego udziału studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp., służących poszerzaniu wiedzy; wymianie doświadczeń; prezentacji dorobku naukowego lub artystycznego; nawiązaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu współpracy łódzkich ośrodków naukowych z zagranicznymi ośrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi; propagowaniu łódzkich osiągnięć naukowych za granicą.
    W ramach tego zadania dopuszcza się udział studentów wraz z ich opiekunami naukowymi;


   3. budowie i wzmocnieniu wizerunku Łodzi jako najlepszego miasta do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów studiów I stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego. Działania powinny przybliżyć adresatom prowadzonych działań m.in. bogatą i unikalną ofertą edukacyjną, a także kulturalną, turystyczną i rozrywkową Łodzi; pokazywać kampusy łódzkich uczelni; informować o prowadzonych przez łódzkie uczelnie rekrutacjach i oferowanych kierunkach studiów; przybliżać informacje praktyczne o warunkach życia w Łodzi (wynajem mieszkania, warunki życia w akademikach, komunikacja w Łodzi, koszty życia w mieście, życie studenckie, itp.); informować o perspektywach zawodowych związanych z wyborem konkretnego kierunku studiów i łódzkim rynku pracy; przybliżać program „Młodzi w Łodzi”, itp. Preferowane będą działania, które będą przybliżać ofertę więcej niż 1 uczelni, skierowane do min. 500 odbiorców oraz wychodzące także poza obszar województwa łódzkiego. W ramach tego zadania dopuszcza się także realizację działań skierowanych do obcokrajowców stojących przed wyborem uczelni wyższej, potencjalnie zainteresowani podjęciem studiów w Polsce, w Łodzi, na łódzkiej uczelni publicznej, a także studentów zagranicznych uczelni potencjalnie zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus;


   4. realizacji przedsięwzięć z przynajmniej jednym przedstawicielem sektora biznesowego (wymagany list intencyjny lub porozumienie o współpracy), których rezultatem będzie przygotowanie wzorów użytkowych, praw własności intelektualnych lub zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub do Europejskiego Urzędu Patentowego;


   5. realizacji działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni.

  3. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.


  4. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.


  5. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.


  6. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.


  7. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Oddziale Współpracy z Uczelniami Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pokój 202, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu internetowym: „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42/638 58 19, 42/ 638 58 67.

Pliki do pobrania:

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych >>>

Wyniki konkursu:

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej
Treść:

2016-01-21
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-09

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2694/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 1. Zadania, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz termin realizacji:

  1. „Wspieranie szkolenia sportowego”
   - realizacja w terminie styczeń – czerwiec 2016 r.
  2. „Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością”
   - realizacja w terminie styczeń – czerwiec 2016 r.
  3. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”
   - realizacja w terminie styczeń – czerwiec 2016 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 1. – do 4.100.000 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2. – do 40.500 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 3. – do 90.000 zł

  Celem publicznym konkursu jest:
  • poprawa warunków uprawiania sportu w mieście Łodzi,
  • zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do uprawiania sportu.

  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2015 roku wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania określonego w pkt 1 wyniosła 8.200.000 zł, na realizację zadania określonego w pkt 2 wyniosła 81.000 zł, a na realizację zadania określonego w pkt 3 wyniosła 134.000 zł.


  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2016 roku zadania określone w pkt. 1, 2, 3 nie były realizowane.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości) - kluby wpisane do ewidencji klubów sportowych Prezydenta Miasta Łodzi, w Wydziale Sportu UMŁ zwolnione są ze składania odpisów z ewidencji,
    3. inne załączniki, jeżeli dotyczy - wymienione w wymaganiach szczegółowych realizacji poszczególnych zadań oraz w druku oferty.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
   Wyjątek od powyższej zasady został określony dla wymagań szczegółowych realizacji zadania:
   • „Wspieranie szkolenia sportowego” – działanie III (wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym). W tym działaniu wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 75% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 25% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert należy składać w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piętro pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 11 lutego 2016 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi).
  2. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania/działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w pkt I ogłoszenia terminami realizacji poszczególnych działań.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji gdy do reprezentacji organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba);
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu – [od 0 do 6] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. Ze względu na charakter zadania konkursowego możliwe jest odstąpienie od wykorzystania przy opiniowaniu ofert systemu punktowego. Odstąpienie od systemu punktowego wymaga uzasadnienia i akceptacji członków Komisji Konkursowej.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. „wspieranie szkolenia sportowego”, w terminie styczeń – czerwiec 2016 r.

  Planowana kwota na realizację zadania – do 4.100.000 zł


  Celem zadania jest wsparcie finansowe piramidy szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem) w łódzkich klubach sportowych, w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym.
  W realizacji zadania muszą być spełnione łącznie następujące warunki ogólne:
  1. Do złożenia ofert uprawnione są wyłącznie łódzkie kluby sportowe, prowadzące działalność sportową, czyli systematyczne zajęcia treningowe na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udział w zawodach poza terenem Miasta Łodzi) oraz prowadzące udokumentowane szkolenie sportowe co najmniej rok, począwszy od 1 stycznia 2015 roku.
  2. Uczestnik szkolenia musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie oraz musi być ubezpieczony przez klub (NW, OC), pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników szkolenia ponosi klub.
  3. Oferent musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do prowadzenia szkolenia sportowego - własną, wynajętą, dzierżawioną lub korzystać bezumownie z nieruchomości Miasta Łodzi, za którą uiszcza opłaty.
  4. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  5. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  6. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  7. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych, ponadto prowadzone szkolenie nie może pokrywać się i być współfinansowane w ramach programów nauczania realizowanych przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  8. W ramach wnioskowanej dotacji mogą zostać rozliczone koszty obsługi księgowej w kwocie nie wyższej niż 250 zł brutto miesięcznie.
  9. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł.
  10. Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321).
  11. Szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków miejskich może otrzymywać wsparcie płac z jednego klubu sportowego.
  12. Zajęcia muszą być udokumentowane prowadzonymi przez szkoleniowców dzienniczkami zajęć, które należy przedstawić do wglądu w momencie składania sprawozdania końcowego z realizacji zadania.
  13. Oferent spełniający warunki wymagane dla poszczególnych działań, może złożyć po jednej ofercie dla każdego działania, jednakże złożone oferty nie mogą pokrywać się w zakresie szkolonych zawodników, prowadzonych drużyn oraz przedstawionych kosztorysów prowadzonej działalności.
  14. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  15. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie, w którym potwierdzi że dofinansowane przez Miasto Łódź drużyny ligowe (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z drużynami seniorskimi) będą uczestniczyć w rozgrywkach ligowych podanych w ofercie realizacji zadania - jeśli dotyczy oferenta - (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  16. Do oferty należy załączyć imienny wykaz kadry szkoleniowej realizującej zadanie wraz z grafikiem zajęć (należy wykorzystać formularz załączony do ogłoszenia konkursowego).
  17. Do oferty należy załączyć wstępne sprawozdanie finansowe za 2015 r.
  18. W przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie do zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

  Wymagania szczegółowe do konkretnych działań:

  Działanie I
  Szkolenie sportowe w klubach sportowych
  – planowana kwota do 2.335.000 zł


  Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

  1. Do złożenia oferty uprawnione są wyłącznie:
   1. łódzkie kluby sportowe, które we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu, w klasyfikacji końcowej roku 2015 uzyskały co najmniej 16 punktów lub
   2. łódzkie kluby sportowe, które organizują szkolenie w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu, biorą udział we współzawodnictwie, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia oraz wykażą co najmniej 100 uczestników szkolenia prowadzonego na użytkowanych samodzielnie obiektach sportowych Miasta Łodzi (nie dotyczy wynajmów) lub
   3. łódzkie kluby sportowe, które organizują szkolenie w olimpijskich grach zespołowych oraz posiadają kompletną piramidę szkolenia sportowego zakończoną zespołem ligowym (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem), gdzie w każdej kategorii wiekowej trenujące drużyny biorą udział we współzawodnictwie, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.
  2. Zajęcia w każdej zgłoszonej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. w wymiarze minimum 3 razy w tygodniu, przez 90 minut i winny uwzględniać udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.
  3. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane:
   1. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia: koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, koszty wynajęcia bazy sportowej niezbędnej do prowadzenia szkolenia,
   2. bezpośrednie koszty szkolenia sportowego, w szczególności: udział w zawodach (w tym przede wszystkim zawody rangi Mistrzostw Polski), zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia NW i OC, koszty badań lekarskich i opieki medycznej (w tym zajęcia z psychologiem), dofinansowanie płac szkoleniowców.
  4. Kosztorys dotyczący bezpośrednich kosztów szkolenia winien być sporządzany, w głównej mierze w oparciu o przemnożenie liczby zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2015 r. przez 500 zł, (otrzymana kwota dotyczy całego 2016 roku, tzn. że w konkursie obejmującym 6 miesięcy należy uwzględnić 1/2 ww. kwoty).
  5. Klub może ubiegać się o dofinansowanie szkolenia sportowego prowadzonego w dyscyplinach, które w roku 2015 punktowały dla danego klubu we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, natomiast sekcje niepunktujące mogą otrzymać maksymalnie do 500 zł miesięcznie.
  6. Podstawowym kryterium podziału dotacji będzie analiza uzyskanych przez dany klub punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2015 roku, w porównaniu do 2014 i 2013, (analizowany będzie postęp lub regres w stosunku do lat poprzednich).
  7. W przypadku klubów użytkujących samodzielnie obiekty sportowe Miasta Łodzi (nie dotyczy wynajmów) mogą zostać doliczone dodatkowe środki, które w części będą rekompensować realne, podstawowe koszty utrzymania obiektu (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci).
  8. W przypadku klubów prowadzących szkolenie w dyscyplinach wymagających specjalistycznej, kosztownej bazy sportowej mogą zostać doliczone dodatkowe środki, przeznaczone na pokrycie części kosztów wynajmu ww. obiektów.
  9. W przypadku klubów prowadzących szkolenie w olimpijskich grach zespołowych mogą zostać doliczone dodatkowe środki, które w części będą rekompensować realne, podstawowe koszty utrzymania seniorskich drużyn uczestniczących w rozgrywkach I Ligi (drużyny, które nie kwalifikują się do działania III) oraz seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w rozgrywkach gdzie zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1000 osobową średnią frekwencję (obowiązek organizacji imprezy masowej), obliczoną za poprzedni sezon/rundę rozgrywkowy/ą na podstawie ilości sprzedanych biletów.
  10. W przypadku klubów, które spełniają łącznie następujący warunek: prowadzą szkolenie w grach zespołowych oraz posiadają co najmniej 3 drużyny uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia, mogą zostać doliczone dodatkowe środki przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z wynagrodzeniem szkoleniowców ww. drużyn.
  11. W kosztorysach wnioskowanej dotacji nie mogą być uwzględniane koszty grup naborowych, (mogą być wykazywane w kosztach własnych).
  12. Wysokość wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów określa klub, przy czym w ramach środków pozyskanych z dotacji najniższe miesięczne wynagrodzenie netto dla szkoleniowców realizujących zadanie, nie może być niższe niż 300 zł, natomiast najwyższe miesięczne wynagrodzenie netto nie może być wyższe niż 1.500 zł (wysokość wnioskowanego przez klub wynagrodzenia powinna być bezwzględnie zróżnicowana w zależności od osiąganych przez szkoleniowca wyników).
  13. Poza wypadkami losowymi nie dopuszcza się zmian w składzie kadry szkoleniowej podanej w ofercie lub w aneksie do oferty.
  14. Jedną grupę szkoleniową może prowadzić wyłącznie jeden szkoleniowiec.
  15. W ramach wnioskowanej dotacji nie można przedstawiać kosztów zakupu nagród, kosztów sędziowskich (nie dotyczy seniorskich drużyn ligowych) oraz innych kosztów związanych z organizacją własnych zawodów i imprez sportowych.

  Działanie II

  Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach kadry wojewódzkiej młodzika, dla wszystkich dyscyplin łącznie oraz szkolenie dzieci i młodzieży poprzez organizację udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w finałach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora
  – planowana kwota do 15.000 zł


  Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

  • szkolenie dzieci i młodzieży w ramach kadry wojewódzkiej młodzika, dla wszystkich dyscyplin łącznie:
   1. szkolenie dotyczy wyłącznie dyscyplin objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w których może być powołana kadra młodzika;
   2. oferta musi dotyczyć organizacji i koordynacji szkolenia kadry dla wszystkich zakwalifikowanych, łódzkich dyscyplin łącznie;
   3. szkolenie obejmuje dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat, uzdolnioną sportowo, spełniającą wymagania selekcyjne, ustalone dla danej dyscypliny sportu;
   4. uczestnik szkolenia musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie i być ubezpieczony (NW,OC);
   5. szkolenie może się odbywać wyłącznie w formie zgrupowań i konsultacji;
   6. koszt uczestnictwa zawodnika w szkoleniu nie może przekroczyć kwoty 10 zł za osobodzień;
   7. szkoleniowcy koordynujący realizację zadania w danej dyscyplinie muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w sporcie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
   8. szkolenie musi być udokumentowane zgodnie z przepisami;

  • szkolenie dzieci i młodzieży poprzez organizację udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w finałach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora:
   1. udział dotyczy wyłącznie finałów Mistrzostw Polski, organizowanych w dyscyplinach objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
   2. refundacja przewidziana jest dla klubów, których zawodniczki, zawodnicy, bądź zespoły zajmą w zawodach rangi Mistrzostw Polski miejsca 1-3, przy czym pierwszeństwo mają dyscypliny olimpijskie;
   3. oferta musi dotyczyć organizacji udziału, koordynacji i podsumowania zadania dla wszystkich dyscyplin łącznie;
   4. uczestnik zadania musi posiadać statut członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie i być ubezpieczony (NW,OC) przez klub;
   5. szkoleniowcy zatrudnieni w klubie do prowadzenia zadania muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w sporcie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
   6. koszt udziału zawodnika w imprezie nie może przekraczać 60 zł za osobodzień i może dotyczyć zakwaterowania, wyżywienia, opłaty startowej i transportu (wg. stawek PKP - II klasa pociąg pospieszny).

  Działanie III

  Wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym
  – planowana kwota do 1.650.000 zł


  Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 75% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 25% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

  1. Do złożenia ofert uprawnione są wyłącznie łódzkie kluby sportowe, które spełniają jeden z poniżej wymienionych warunków:
   1. aktualnie uczestniczą w grach zespołowych w najwyższych klasach rozgrywkowych systemu współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski, organizowanego przez polski związek sportowy lub podmiot działający w jego imieniu, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie przy czym system rozgrywek seniorskich musi być prowadzony co najmniej na trzech poziomach współzawodnictwa: Ekstraklasa, I liga, II liga lub
   2. uczestniczą w 2016 roku, w rozgrywkach co najmniej I ligi w dyscyplinach, które prowadzone są w Polsce na najwyższym europejskim, mistrzowskim poziomie sportowym, a zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1000 osobową średnią frekwencję, obliczoną za poprzedni sezon/rundę rozgrywkowy/ą na podstawie ilości sprzedanych biletów;
  2. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane:
   1. koszty realizacji programu szkolenia sportowego, w tym:
    • wynajem bazy sportowej,
    • bezpośrednie koszty utrzymania obiektów, uwzględniające wyłącznie koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
    • koszty obsługi technicznej obiektu, w kwocie łącznej nie przekraczającej 1% wnioskowanej dotacji,
    • zakupy sprzętu sportowego, w wysokości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł,
    • koszty opieki medycznej, rehabilitacji, odnowy biologicznej, zakupu odżywek i niezbędnych medykamentów,
    • koszty niezbędnych opłat licencyjnych, rejestracyjnych związane bezpośrednio z udziałem w rozgrywkach,
    • koszty organizacji zgrupowań sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych i udziału w zawodach,
   2. koszty organizowania zawodów sportowych w roli gospodarza, zgodnie z kalendarzem danego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu, w tym koszty wynajmu obiektów, opłaty sędziowskie, koszty ochrony, opieki medycznej,
   3. koszty uczestnictwa w zawodach sportowych poza Łodzią, zgodnie z kalendarzem danego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu, w tym koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia.
  3. W ramach wnioskowanej dotacji mogą zostać uwzględnione koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej – dotyczącej maksimum 2 osób, w miesięcznej wysokości dla jednego szkoleniowca, nie wyższej niż 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
  4. W ramach dotacji mogą być rozliczane koszty zakupu usług niezbędnych do realizacji zadania.
  5. W ramach wnioskowanej dotacji mogą zostać sfinansowane koszty stypendiów sportowych, dla zawodników/zawodniczek, wchodzących w skład zespołu uczestniczącego w rozgrywkach. Miesięczna wysokość stypendium dla jednego zawodnika/zawodniczki sfinansowana z dotacji, nie może przekraczać 3-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Klub zobowiązany jest dołączyć do oferty regulamin przyznawania stypendiów, przyjęty uchwałą organu wykonawczego.
  6. W kosztorysie wnioskowanej dotacji mogą zostać rozliczone koszty identyfikacji wizualnej Miasta Łodzi.
  7. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być uwzględniane koszty wymienione w niniejszych wymaganiach. Nie dopuszcza się w szczególności finansowania w ramach dotacji i wskazywania w kosztorysach całkowitych zadania: kosztów związanych z transferami zawodników, zapłaty kar mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, kosztów ponoszonych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.
  8. Oferent zobowiązany jest przedstawić w załączniku do oferty sposób i formy informowania o udzielonym przez Miasto Łódź wsparciu szkolenia sportowego, z uwzględnieniem obowiązującego systemu identyfikacji wizualnej Łodzi (w przypadku otrzymania dofinansowania w 2015 roku, oferent zobowiązany jest dodatkowo do załączenia zdjęć dokumentujących realizację obowiązku informowania o wsparciu Miasta z wykorzystaniem obowiązującego systemu identyfikacji wizualnej Łodzi – zdjęcia strony internetowej oraz z miejsca rozgrywania zawodów).
  9. Wysokość przyznanych środków finansowych będzie w głównej mierze uzależniona od oceny następujących elementów złożonej oferty:
   1. spełnienia wymogów formalnych konkursu,
   2. możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta i proponowanej jakości wykonania zadania publicznego, w tym:
    • oceny zajmowanego miejsca w danych rozgrywkach ligowych,
    • popularności wśród społeczności lokalnej dyscypliny i rozgrywek (na podstawie udokumentowanych informacji nt. frekwencji na meczach i zawodach),
    • liczby drużyn młodzieżowych szkolonych na terenie Miasta Łodzi w danym sporcie, które mogą stanowić zaplecze dla danego zespołu ligowego,
   3. przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania; dotychczasowej współpracy Miasta Łodzi z oferentem.

  Działanie IV

  Wsparcie przygotowań zawodników łódzkich klubów sportowych do udziału w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich 2016
  – planowana kwota do 100.000 zł


  Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

  1. Oferentami mogą być łódzkie kluby sportowe, które prowadzą szkolenie sportowe w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich.
  2. Oferent zobowiązany będzie przedstawić w załączniku do oferty imienny wykaz zawodników planowanych do udziału w realizacji zadania wraz z przewidywaną progresją wynikową oraz wyniki sportowe osiągane przez danego zawodnika z sezonie 2014 i 2015.
  3. Oferent zobowiązany będzie załączyć do oferty opinię polskiego związku sportowego lub krajowej organizacji sportowej osób niepełnosprawnych potwierdzającą możliwość udziału danego zawodnika w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich 2016 (brak opinii potwierdzającej możliwość udziału ww. imprezach wyklucza zawodnika z dofinansowania).
  4. Kwalifikacja zawodnika do realizacji zadania nastąpi na podstawie oceny opinii polskiego związku sportowego lub krajowej organizacji sportowej osób niepełnosprawnych oraz na podstawie osiągniętych wyników sportowych.
  5. Wnioskowana dotacja może być przeznaczona wyłącznie na poprawę warunków szkolenia sportowego zawodników przygotowujących się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich 2016, w szczególności na: zakupy specjalistycznego sprzętu sportowego, zakup odżywek i medykamentów, opłacenie kosztów odnowy biologicznej i specjalistycznych badań medycznych oraz udział w zawodach i specjalistycznych zgrupowaniach (wskazanych przez działy szkolenia polskich związków sportowych).

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. „organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością” w terminie styczeń – czerwiec 2016 r.
  Planowana kwota na realizację zadania – do 40.500 zł


  Do złożenia oferty uprawnione są podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:
  • podstawowym celem statutowym jest działalność w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością,
  • prowadzą udokumentowane szkolenie sportowe w dyscyplinach paraolimpijskich lub w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym osób niepełnosprawnych co najmniej rok, począwszy od 1 stycznia 2015 r.,
  • uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez krajowe organizacje sportowe osób niepełnosprawnych.

  Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji, a dotacja przeznaczona na ten cel nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  Do oferty należy załączyć imienny wykaz kadry szkoleniowej realizującej zadanie wraz z grafikiem zajęć (należy wykorzystać formularz załączony do ogłoszenia konkursowego) oraz wstępne sprawozdanie finansowe za 2015 r.

  Działania związane z organizacją zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych muszą spełniać następujące wymogi:

  1. Oferent musi prowadzić działalność sportową dla osób z niepełnosprawnością, czyli systematyczne zajęcia treningowe, na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udział w zawodach poza terenem Miasta Łodzi).
  2. Oferent musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do prowadzenia zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych - własną, wynajętą, dzierżawioną lub korzystać bezumownie z nieruchomości Miasta, za którą uiszcza opłaty.
  3. Uczestnik zajęć musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie oraz musi być ubezpieczony przez klub (NW, OC), pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi klub.
  4. Zajęcia w każdej zgłoszonej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r., w wymiarze minimum 2 razy w tygodniu, przez 90 minut i winny uwzględniać udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych prowadzonym przez krajowe organizacje sportowe osób niepełnosprawnych.
  5. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane koszty utrzymania lub wynajmu obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty zakupu sprzętu, koszty udziału w zawodach, koszty organizacji zgrupowań, koszty zakupu odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty ubezpieczenia NW i OC, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz koszty płac szkoleniowców.
  6. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł.
  7. Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
  8. Wysokość wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów określa klub, przy czym w ramach środków pozyskanych z dotacji najniższe miesięczne wynagrodzenie netto dla szkoleniowców realizujących zadanie, nie może być niższe niż 200 zł, natomiast najwyższe miesięczne wynagrodzenie netto nie może być wyższe niż 800 zł.
  9. Szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków miejskich może otrzymywać wsparcie płac z jednego klubu sportowego.
  10. Poza wypadkami losowymi nie dopuszcza się zmian w składzie kadry szkoleniowej podanej w ofercie lub w aneksie do oferty.
  11. Jedną grupę szkoleniową może prowadzić wyłącznie jeden szkoleniowiec.
  12. Zajęcia muszą być udokumentowane prowadzonymi przez szkoleniowców dzienniczkami zajęć, które należy przedstawić do wglądu w momencie składania sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. ”upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”, w terminie styczeń – czerwiec 2016 r.
  Planowana kwota na realizację zadania - do 90.000 zł


  Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

  1. Podmiot przystępujący do konkursu obowiązany jest przygotować ofertę, która będzie zakładała realizację Szkolnych Mistrzostw Łodzi dla jak największej liczby szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w co najmniej 5 dyscyplinach sportowych, (z uwzględnieniem, w pierwszej kolejności dyscyplin z kalendarza wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego).
  2. Planowane terminarze Szkolnych Mistrzostw Łodzi należy dostosować do kalendarza roku szkolnego oraz do terminów finałów wojewódzkich i Mistrzostw Polski.
  3. W rozgrywkach obowiązują regulaminy Zarządu Głównego SZS i przepisy polskich związków sportowych, przy czym każdy uczeń może reprezentować szkołę w jednej grze zespołowej i dwóch dyscyplinach indywidualnych.
  4. Celem współzawodnictwa prowadzonego w ramach zadania jest wyłonienie Mistrza Łodzi w rozgrywkach szkolnych.
  5. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej.
  6. W przyznanej dotacji lub w ramach środków własnych należy zapewnić drużynom mistrzowskim udział w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego.
  7. Łączny koszt obsługi zadania nie może przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty dotacji.
  8. Dokonany zostanie wybór jednego oferenta, który spełni łącznie warunki wymienione w punktach 1-7.
  9. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych.
  10. Zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  11. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  12. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  13. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  14. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego) oraz wstępne sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 638-48-36.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

Komunikat o rozpoczęciu postępowania o adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne
Treść:

2016-01-13

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza, że w dniach:

od 4 lutego do 8 lutego 2016 roku

Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przyjmować będzie wnioski osób, które zamieszkują na terenie Miasta Łodzi, nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i na własny koszt chcą wykonać adaptację strychów/poddaszy na cele mieszkalne.

W ramach oferty dostępnych będzie 6 nieruchomości, w których będzie mogło powstać łącznie 16 lokali mieszkalnych, 8 z nich znajduje się w budynkach zmodernizowanym w ramach programu Miasto Kamienic.

Osoby zainteresowane tą formą pozyskania lokalu na cele mieszkalne winny składać wnioski bezpośrednio w pokoju nr 201 przy ulicy Piotrkowskiej 171, bez udziału poczty, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00; wtorek 9.00 – 17.00.

Szczegółowe informacje dotyczące adaptacji oraz formularze wniosków do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi bip.uml.lodz.pl

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerami telefonów Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta:

 • 42 638 57 58 (sekretariat); 42 638 51 87; 42 638 46 97.

Pliki do pobrania:

Nabór wniosków z propozycjami kandydatur do dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Treść:

2016-01-08
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-18

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza nabór wniosków z propozycjami kandydatur
do dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi w dziedzinie kultury przyznawane są w następujących kategoriach:

 1. twórczości artystycznej,
 2. upowszechniania kultury,
 3. ochrony kultury.
Nagroda może być przyznana na wniosek :
 1. Prezydenta Miasta Łodzi,
 2. Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi,
 3. instytucji kultury,
 4. szkół wyższych,
 5. organizacji pozarządowych działających w sferze kultury.

Zasady i tryb przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury określa Uchwała Nr LIV/1127/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r., która jest dostępna na stronie www.uml.lodz.pl /Samorząd/Uchwały i akty prawne.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 102) do dnia 31 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji >>>

Nabór wniosków o przyznanie w 2016 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury
Treść:

2016-01-07
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-08

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2610/VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2016 roku stypendiów dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechnia i animacji kultury.
 2. Stypendia mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:
  1. sztuki wizualne;
  2. sztuki projektowe;
  3. film;
  4. teatr;
  5. muzyka;
  6. taniec;
  7. literatura.
 3. Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć.
 4. Projekt stypendialny musi być realizowany na terenie miasta Łodzi.
  Niektóre z projektów, na realizację których zostanie przyznane w 2016 roku stypendium, mogą zostać włączone w pogram prezentacji kulturalnej Łodzi w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu i w konsekwencji zostaną zaprezentowane w Łodzi i we Wrocławiu.
 5. Stypendia mają zachęcać przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym dorobkiem do wybierania miasta Łodzi jako miejsca działań.
 6. Stypendium jest przyznawane twórcom i animatorom kultury, których twórczość wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym.
 7. Stypendium jest przyznawane w szczególności tym osobom, które nie przekroczyły trzydziestego piątego roku życia.
 8. Kandydat musi prowadzić działalność twórczą na terenie miasta Łodzi.
 9. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.
 10. Termin składania wniosków upływa z dniem 28 stycznia 2016 r.
 11. Przedkładane w konkursie oferty, na wniosek łódzkiego operatora programu „Koalicja miast 2016” , mogą zostać, za zgodą oferentów, włączone w program łódzkiej prezentacji w ramach obchodów „Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016”. Pożądanymi celami programu są:
  1. aktywizacja środowisk społecznie zdegradowanych i o ograniczonym dostępie do kultury;
  2. inicjowanie długofalowych działań na rzecz społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów miejskich nieobjętych rewitalizacją techniczną;
  3. integracja społeczna środowisk i grup społecznych za pomocą działań o charakterze artystycznym;
  4. poszukiwanie realnych, systemowych rozwiązań mających na celu niwelowanie barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym;
  5. uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury i dotychczas nie zaangażowanych w życie kulturalne;
  6. pozyskiwanie i aktywizacja przedstawicieli społeczności lokalnych do działań na rzecz własnych środowisk;
  7. stwarzanie warunków do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup społecznych w życiu kulturalnym, zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowanie kompetencji odbiorców kultury;
  8. promocja miejsc realizujących cele oddolnej inicjatywy społeczno-kulturalnej wśród mieszkańców Miasta Łodzi;
  9. wspieranie działań artystów i działaczy społecznych wykorzystujących działania kulturalne do poprawy jakości życia i wizerunku miasta Łodzi;
  10. pozyskanie przedstawicieli społeczności lokalnych jako ambasadorów dobrych praktyk rewitalizacji społeczno-kulturalnej;
  11. realizacja projektów możliwych do włączenia w promocję procesów rewitalizacyjnych w ramach prezentacji miasta w projekcie Koalicji Miast Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
 12. Stypendia przyznawane są w systemie rocznym obejmują okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.
 13. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 102, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2016 r. Każdy wniosek winien być złożony w oddzielnej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko i adres kandydata oraz nazwę przedsięwzięcia, którego dotyczy stypendium. Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Zakres i warunki realizacji stypendium zostaną określone w umowie zawartej z wybranymi w konkursie stypendystami.
 14. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do ich uzupełnienia.
 15. Złożone wnioski wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
 16. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl).
 17. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl wejście przez ogłoszenia i zawiadomienia, a następnie ogłoszenia Urzędu Miasta Łodzi) i na tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.

Uwaga

Wzór formularza, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania końcowego z realizacji stypendium, wzór karty oceny merytorycznej, Regulamin przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl oraz w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 638-43-73.

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru wniosków >>>

Ogłoszenie o egzaminie dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi
Treść:

2016-01-14

Ogłoszenie

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 27 stycznia 2016 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi rozpoczną się egzaminy osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

Na egzamin należy stawić się z:

 1. dokumentem tożsamości;
 2. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty za egzamin;
 3. oryginałem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu, w wysokości 280 zł, na konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi nr 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025, tytuł: „Opłata za egzamin TAXI”.

Wniosek o przyznanie nagrody w wysokości 12.000 zł Pani Aleksandrze Urbańczyk-Olejarczyk, zawodniczce AZS UŁ PŁ w Łodzi, za zdobycie srebrnego medalu podczas Mistrzostw Europy w Netanji (2016-01-05)