Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Nabór wniosków na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Łodzi

2017-06-21

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-25

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 6317/VII/17

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 20 czerwca 2017 r.

 

Ogłoszenie

 

Prezydent Miasta Łodzi

 

ogłasza od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 7 lipca 2017 r. nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców, oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Łodzi.<p/>

 

 

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji:

 

Celem naboru jest przyznanie w 2017 r. dotacji celowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej;
 2. podłączenie do sieci gazowej i instalację indywidualnego źródła ogrzewania;
 3. instalację indywidualnego źródła ogrzewania gazowego zasilanego z własnego zbiornika.

 

Termin rozliczenia przedsięwzięcia nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku budżetowym 2017 – 3 000 000 zł.

 

 

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję ds. Naboru w dwu etapach.

 

Etap I

 

Ocena formalna wniosku

 

 1. Osoba, ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, zawierający:
  1. imię, nazwisko i adres osoby ubiegającej się o dotację w przypadku osób fizycznych, w przypadku pozostałych podmiotów nazwę, adres siedziby, numer Krajowego Rejestru Sądowego, REGON, NIP w przypadku obowiązku ich posiadania, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej jeżeli taki posiada;
  2. dane nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;
  3. informację o rodzaju zainstalowanych (istniejących) w budynku lub lokalu źródłach ciepła (urządzeniach grzewczych);
  4. informację o rodzaju planowanych do zainstalowania w budynku lub lokalu źródłach ciepła (urządzeniach grzewczych);
  5. kalkulację kosztów przedsięwzięcia;
  6. przewidywaną datę zakończenia przedsięwzięcia;
  7. numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane dofinansowanie;
  8. datę i podpisy osób, reprezentujących wnioskodawcę, upoważnionych do składania oświadczeń woli.
 2. Do wniosku o udzielenie dofinansowania należy dołączyć:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu, w którym realizowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne albo oświadczenie o jego braku;
  2. jeżeli przedsięwzięcie inwestycyjne tego wymaga – stosowne ostateczne pozwolenia, zezwolenia, zgody, decyzje i opinie, a jeżeli przepisy wymagają jedynie zgłoszenia, dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji przedsięwzięcia do organu administracji z adnotacją lub zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu wobec planowanych przedsięwzięć;
  3. zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości na ubieganie się o dotację w kwocie określonej we wniosku i realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 „Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie miasta Łodzi”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/1255/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r. albo uchwałę, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892);
  4. zaświadczenie albo oświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), w przypadku gdy o udzielenie dotacji ubiega się podmiot będący przedsiębiorcą.
 3. W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów należy przedłożyć oryginały do wglądu albo potwierdzić kopie za zgodność przez osobę uprawnioną.

 

Podczas rozpatrywania wniosków, o których mowa wyżej Komisja ds. Naboru sprawdza kompletność wniosku. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków. Wnioski nieuzupełnione w wyznaczonym terminie zostają pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Etap II

 

Ocena merytoryczna wniosku

 

Po zakwalifikowaniu wniosku do rozpatrzenia przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna, w oparciu o następujące kryteria:

 1. wysokość środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta Łodzi;
 2. wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego wskazanego we wniosku;
 3. rodzaj i stan techniczny istniejącej instalacji;
 4. możliwość zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem terminów rozliczenia;
 5. techniczne i technologiczne aspekty nowej instalacji;
 6. udział środków własnych ubiegającego się o dotację.

 

Po dokonaniu oceny Komisja ds. Naboru przedkłada Prezydentowi Miasta Łodzi propozycje wniosków o udzielenie dotacji.

Wykaz wniosków, o których mowa wyżej umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

Wnioskodawca zostanie zawiadomiony w sprawie udzielenia dofinansowania oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

Niestawienie się wnioskodawcy w miejscu i terminie, o którym mowa wyżej uznaje się za jego rezygnację z dofinansowania, o ile przed upływem wyznaczonego terminu wnioskodawca nie wystąpił o jego zmianę.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy.

 

Wnioski dotacyjne będą do pobrania od dnia 26 czerwca 2017 r. w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami

z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi:

 1. Śródmieście ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera);
 2. Polesie ul. Krzemieniecka 2b;
 3. Widzew ul. Piłsudskiego 100;
 4. Bałuty ul. Zachodnia 47;
 5. Górna al. Politechniki 32.

 

Wnioski dotacyjne będą ponadto do pobrania od dnia 26 czerwca 2017 r.:

 1. poprzez stronę internetową: www.uml.lodz.pl – zakładka Informacje – DOTACJA;
 2. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi – Piłsudskiego 100 II p.

Wypełnione wnioski należy składać, za potwierdzeniem w:

 1. Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi:
  • Śródmieście ul. Piotrkowska 110 ( wejście od Pasażu Schillera ),
  • Polesie ul. Krzemieniecka 2b,
  • Widzew ul. Piłsudskiego 100,
  • Bałuty ul. Zachodnia 47,
  • Górna al. Politechniki 32.
 2. Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi – Piłsudskiego 100 II p.

 

Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy miastem Łódź a wnioskodawcą.

Informacje o udzieleniu dotacji umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia dokumentacji do rozliczenia przedsięwzięcia

inwestycyjnego na zasadach i w terminie wskazanym w umowie, który nie może być późniejszy niż do 30 listopada danego roku budżetowego.

Po wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego, wnioskodawca składa pisemne zgłoszenie zakończenia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie wszystkich poniesionych kosztów koniecznych do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Do zestawienia wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:

 1. oświadczenie o trwałym wyłączeniu z użytkowania kanałów spalinowych na paliwo stałe w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem dofinansowania;
 2. imienne faktury VAT lub rachunki określające koszty z potwierdzeniem zapłaty;
 3. dokumentację odbioru technicznego robót lub odbioru wykonanych prac lub oświadczenie o jej braku z podaniem przyczyn;
 4. umowy z wykonawcami robót.

W przypadku dołączenia do zgłoszenia kopii dokumentów, należy przedłożyć oryginały do wglądu albo potwierdzić kopie za zgodność przez osobę uprawnioną.

Podstawą wypłaty dotacji jest prawidłowe rozliczenie umowy.

Kwota dotacji przekazana będzie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Informacje o rozliczeniu umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

Dodatkowych informacji udziela punkt konsultacyjny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi – Piłsudskiego 100

pok. 66 tel. 42 638 47 16.

 

Pliki do pobrania

Lista wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania dotacji (2017-08-01) >>>

Lista wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania dotacji (2017-09-25) >>>

 Lista wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania dotacji (2017-09-25) >>>


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (25.09.2017 10:31)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (25.09.2017 15:10)

Informację opracował: Krzysztof Honkisz (20.06.2017)

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ilość odwiedzin: 701