Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” w 2019 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1536/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 3 lipca 2019 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” w 2019 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji szczepień mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 120 (tel. 0-42 272-62-70) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.

 1. Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:
  1. Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, zawierający m.in.:
   1. nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
   2. miejsce realizacji szczepień w ramach zadania;
   3. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w realizacji zadania;
   4. deklarowaną liczbę szczepień, którą oferent może zrealizować w ramach zadania;
   5. oferowaną cenę zaszczepienia jednej osoby dla realizacji zadania.
  2. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
  3. Oświadczenie oferenta, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.
  4. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub jego niewłaściwa forma spowoduje wezwanie Oferenta do zmiany lub uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta. Oświadczenia oferenta powinny zostać złożone w oryginale.
 2. Zasady prowadzenia konkursu ofert:
  1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie miasta Łodzi w roku 2019 na realizację zadania, którego dotyczy ogłoszenie wynosi 250.000,00 zł.
  3. Przewidywana wysokość środków finansowych na realizację zadania objętego konkursem ofert może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na ten cel.
  4. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 12 sierpnia 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019 r.
  5. Oferty do konkursu ofert składane są w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w nieprzekraczalnym terminie do 16 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, do godz. 16:00.
  6. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 21 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, a jego wyniki zostaną opublikowane w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminu realizacji zadania – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (np.: zmian w budżecie miasta Łodzi).
  10. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

wróć do listy

Metryka strony i historia zmian