Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Spotkania Wigilijnego

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2641/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 22 listopada 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Spotkania Wigilijnego

 1. Zadania, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz termin realizacji:
  Termin realizacji: 24 grudnia 2019 r. godz. 15:00
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. wynosi do 29 000,00 zł.
 2. Warunki przyznawania dotacji.
  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działanie zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia;
   4. prawidłowo oszacują kwotę dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
    3. oświadczenie oferenta zgodnie z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, stanowiące załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
  3. Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty stanowi całkowity koszt realizacji zadania
 3. Warunki realizacji zadania.
  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w materiałach informacyjnych, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/logo-lodzi/.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. 
   O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
 4. Koszty kwalifikowane.
  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, a w przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych na realizację zadania w terminie od daty obowiązywania umowy do daty zakończenia realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania) w wysokości nie przewyższającej 10% kwoty dotacji;
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3 500 zł
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części VIII ogłoszenia.
 5. Koszty niekwalifikowane.
  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 6. Miejsce, termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty do konkursu ofert należy składać w postaci papierowej w Punkcie Kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi).
  2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta, nazwę zadania oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu ofert może być złożona oferta, w której termin realizacji zadania jest zgodny z określonym w części I ogłoszenia o konkursie. 
  4. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/ oraz w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Zachodniej 47.
  5. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  6. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  7. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części VIII ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   8. wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   9. niezłożenie zaświadczeń o kwalifikacjach kadry;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  2. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji, gdy do reprezentacji organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba);
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  3. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 2 mogą zostać usunięte w terminie wskazanym w wezwaniu do ich uzupełnienia lub poprawy opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: bip.uml.lodz.pl i na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/). Lista podmiotów publikowana w wezwaniu zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Publikacja listy podmiotów wzywanych do usunięcia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert i nie później niż 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  4. Nieusunięcie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub usunięcie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  5. Oferty, które spełnią wymogi formalne będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  6. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego – [od 0 do 8] pkt;
   4. planowany przez oferenta wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oraz posiadane zasoby rzeczowe – [od 0 do 5] pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   6. ocena atrakcyjności programu zawartego w ofercie – [od 0 do 6] pkt.
  7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 41 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  8. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zakończenia składania ofert. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 7 dni.
  9. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  10. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  11. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.
  12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu na złożenie ofert.
  13. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:
  1. Adresaci zadania: 1500 osób 
  2. Czas i miejsce realizacji zadania: 24 grudnia 2019 r. godz. 15:00 - Atlas Arena.
  3. Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu miejskiego spotkania wigilijnego dla osób samotnych i członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez zapewnienie ciepłych posiłków, napoi i ciast wraz z pełną obsługą.
  4. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszą posiadać niezbędne, określone przepisami kwalifikacje do realizacji zadania.
  5. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 oraz z 2019 r. poz. 447), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730 i 1655) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).
  6. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca postępuje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1])

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na Portalu internetowym Urzędu Miasta Łodzi http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy oraz pod nr tel. 42 638-47-39.

 Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:

[1] zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2

wróć do listy

Metryka strony i historia zmian