Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

  

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 1384/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, dotyczących:

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tych zadań, a także termin realizacji zadań.

 1. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej.
  Termin realizacji: od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. – 107.500,00 zł.
 2. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  Termin realizacji: od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. – 63.750,00 zł.
  Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej.
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2019 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
  Wysokość środków finansowych w latach kolejnych będzie uzależniona od kwoty przyznanej Zleceniodawcy na realizację zadania.

II. Informacja o zrealizowanym zadaniu publicznym z tego samego zakresu co zadanie konkursowe Nr 1, 2 i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert:
  1. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2018 r. wyniosła 50.000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –000,00 zł;
  2. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2018 r. wyniosła 131.751,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –751,00 zł.
 2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert:
  1. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2019 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;
  2. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2019 r. wyniosła 46.250,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –250,00 zł.

III. Warunki przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
  1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
  2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
  3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
  4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
  5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
  6. załączą poprawnie wypełnione załączniki, tj.:
   1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
   2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
   3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – załączą dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
   4. kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
    2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   5. w przypadku zadania 1 dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie realizowane zadanie,
   6. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom usług,
   7. dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną) np. w formie umów, rekomendacji, opinii, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających realizacje zadań podobnego rodzaju.
 2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
 3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. W konkursie na realizację:
  1. zadania 1 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów;
  2. zadania 2 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 85 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 15 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
 7. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 8. Oferta wspólna wskazuje:
  1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w pkt 1, wobec organu administracji publicznej.
 1. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązanie do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Warunki realizacji zadania.

 1. Szczegółowe warunki realizacji ww. zadania określi umowa, sporządzona w oparciu o rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 2. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania jest zobowiązany zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami
  w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
 4. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
 5. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

V. Koszty kwalifikowane.

Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

 1. niezbędnych do realizacji zadania;
 2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
 3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później
  niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
 5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
 6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
 7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
 8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

VI. Koszty niekwalifikowane.

Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

 1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
 4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
 5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
 6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
 7. odliczony podatek VAT.

VII. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty do konkursu ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu przewodniczącego komitetu ds. pożytku publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków.
 2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone osobiście lub wysłane za pośrednictwem poczty, w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Każde potwierdzenie oferty dotyczące odrębnego zadania winno być złożone oddzielnie.
 3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
 4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja:
  1. w przypadku zadania 1 rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lipca 2019 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2019 r.;
  2. w przypadku zadania 2 rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lipca 2019 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2020 r.
 5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1. złożenie po terminie
  2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
  3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
  4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
  5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
  6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
  7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
  8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
  9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
  10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
  11. niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
  12. złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
 6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
  1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
  2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym
   lub złożono je niekompletne;
  3. potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.
 7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków. Ponadto, lista podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia.
 8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
 10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert.

 1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
 2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
  2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
  4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
  5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
  6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt.
 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
 4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl, na Portalu: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 6. O rozstrzygnięciu oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
 7. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty;
  2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniu konkursowym, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
 9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

IX. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

Zadanie 1

Głównym celem realizacji zadania będzie organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej poprzez kompleksową opiekę nad dziećmi i rodzinami zastępczymi.
Cele szczegółowe
W zakresie psychoterapii:

 • udzielanie wsparcia psychoterapeutycznego w zakresie terapii zaburzeń traumatycznych u dzieci i dorosłych;
 • przepracowanie doświadczeń traumatycznych, nadanie sensu i znaczenia przeżyciom traumatycznym;
 • psychoedukacja dziecka oraz rodziny w zakresie mechanizmów traumy oraz jej skutków w codziennym funkcjonowaniu;
 • budowanie poczucia własnej wartości, samooceny;
 • praca nad trudnymi zachowaniami (agresja, autoagresja, napady złości, itp.);
 • wspieranie prawidłowego rozwoju psychoseksualnego;
 • rozwój umiejętności kluczowych (motywacja, reagowanie na różnorodne bodźce/ sygnały, inicjowanie interakcji/ spontaniczność, umiejętności samokontroli/ samoregulacji) przy wykorzystaniu technik behawioralno-rozwojowych.

W zakresie terapii zaburzeń neurorozwojowych:

 • pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka poprzez metody związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju i wczesną interwencją;
 • poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka, czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły – m.in. dzięki terapii integracji sensorycznej;
 • wspomaganie rozwoju we wszystkich sferach dziecka, normalizacja napięcia mięśniowego, hamowanie nieprawidłowych wzorców motorycznych, torowanie ruchu w zbliżonej formie do prawidłowego wzorca z wykorzystaniem punktów kluczowych kontroli wychowanka – m.in. dzięki wykorzystaniu metody NDT Bobath;
 • odzyskiwanie utraconych lub kształtowanie zaburzonych umiejętności ruchowych – m.in. dzięki wykorzystaniu metody PNF;
 • wspomaganie powrotu konkretnych struktur ciała dziecka do ich normalnego funkcjonowania – m.in. dzięki zastosowaniu metody kinesiology taping;
 • wspieranie rozwoju i terapia mowy.

Wsparcie dla rodzinnej pieczy zastępczej poprzez kompleksową opiekę nad dziećmi i rodzinami zastępczymi realizowane będzie poprzez działania polegające na:

 1. psychoterapii zaburzeń traumatycznych u dzieci i dorosłych oraz psychoterapię rodzin;
 2. psychoedukacji rodzin zastępczych;
 3. grupy wsparcia dla rodzin zastępczych;
 4. terapii zaburzeń neurorozwojowych u dzieci, w tym prowadzenie działań:
  1. terapeutycznych, obejmujących m.in. wczesne wspomaganie i wczesną interwencję, terapię Integracji Sensorycznej,
  2. fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych m.in. z wykorzystaniem metod NDT Bobath - neuro-developmental treatment (terapia neurorozwojowa), PNF - Proriceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe), Kinesiology taping,
  3. logopedycznych.

Zakłada się zrekrutowanie minimum 30 beneficjentów zadania, udzielenie wsparcia terapeutycznego co najmniej 30 dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej i/ lub ich opiekunom, przeprowadzenie minimum 1300 godzin terapii. Potwierdzeniem osiągnięcia rezultatów będzie lista beneficjentów zadania oraz ewidencja czasu pracy specjalistów.

Zadanie 2

Głównym celem realizacji zadania będzie organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, skierowanych do osób, które ze względu na wiek, chorobę lub inne przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze winny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 21.00.
W ofercie poza syntetycznym opisem zadania, należy wskazać planowaną skalę działań uwzględniając liczbę możliwych do zrealizowania godzin (w dni robocze i świąteczne), a także cenę jednostkową za jedną godzinę usług (w dni robocze i świąteczne), wynikającą z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Cena jednostkowa za jedną godzinę usług (w dni robocze i świąteczne) winna zostać szczegółowo skalkulowana w zestawieniu kosztów realizacji zadania.
Zadanie będzie realizowane u osób objętych usługami, w zakresie i wymiarze, określonym w decyzjach administracyjnych wydanych przez upoważnionych pracowników właściwego miejscowo Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. W decyzji administracyjnej wskazane będzie w szczególności: wymiar i zakres świadczonych usług oraz wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe wskazane powyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji bądź innej jednostce, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze, powinny posiadać stan zdrowia pozwalający na świadczenie usług. Ponadto osoby świadczące usługi zobowiązane są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego.
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 oraz z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

2. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.

3. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.

4. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.

5. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 poz. 730), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

6. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca postępuje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm.)

 

Uwaga!

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na Portalu internetowym Urzędu Miasta Łodzi http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy oraz pod nr tel. 42 638-47-39.

 

Pliki do pobrania:

Wyniki:

wróć do listy

Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (13.06.2019 15:39)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (26.07.2019 15:11)

Informację opracował(a): Iwona Burzyk (13.06.2019)

Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 591