Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty nabór partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 31/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łodzi
z dnia 21 maja 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera/ów
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Miasto Łódź-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty nabór Partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”.

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 730) Miasto Łódź poszukuje partnera/ów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie założeń i realizacja projektu wpisującego się w Poddziałanie IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 (aktywizacja społeczno-zawodowa - projekty OPS i PCPR) ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 28.01.2019 r.

Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.

Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionym/i partnerem/ami.

Miasto Łódź-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu w roli partnera wiodącego.

II. Cel projektu


Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celu Działania IX RPOWŁ jakim jest „Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Wsparcie będzie skierowane do osób przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i będzie odpowiadało na zidentyfikowane u tych osób trudności i bariery oraz będzie się charakteryzowało zindywidualizowanym i kompleksowym podejściem do ich rozwiązania.

Regulamin konkursu, w którym zawarte są szczegółowe informacje, dostępny jest na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/.

iasto Łódź-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi oczekuje współpracy z potencjalnym/mi Partnerem/mi przy udzielaniu wsparcia podnoszącego kompetencje społeczne uczestników projektu i przygotowaniu ich do objęcia wsparciem w postaci aktywizacji zawodowej świadczonej przez partnera wiodącego.

Miasto Łódź-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, w przypadku uzyskania dofinansowania, planuje rozpocząć realizację projektu w pierwszym kwartale 2020r.

III. Wymagania wobec partnera/ów:

 1. Podmiot wyraża wolę zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Miastem Łódź-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi w zakresie przygotowania projektu.
 2. Podmiot prowadzi działalność w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt zgodnie z podstawą prawną jej prowadzenia (np. zapis w statucie lub umowie spółki, zapis KRS, zapisy ustawy).
 3. Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
 4. Podmiot będzie posiadał oddział/biuro na terenie Miasta Łodzi w całym okresie realizacji projektu.
 5. Zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
  • posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest też
   w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, lub postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
  1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
  2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r., poz. 628).
 7. Podmiot nie jest powiązany z Miastem Łódź, w rozumieniu art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

 IV. Kryteria wyboru (max 100 pkt)

Kryteria, oceniane przez Komisję ds. wyboru partnera/ów za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:

 • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
 • deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe);
 • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

 V. Zasady zgłaszania ofert


Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnera/ów.


Termin składania ofert – 13.06.2019 r. do godz. 16:00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera/-ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania IX.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.


Oferty należy składać:

 1. osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00, wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;
  lub
 2. poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

 VI. Procedura wyboru partnera/ów

 1. Procedurę wyboru partnera/ów przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnera/ów, składająca się z pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
 2. Komisja ds. wyboru partnera/ów dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnera/ów.
 1. Jeżeli oferta nie spełnia chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt III oraz V jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.
 2. Miasto Łódź-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnera/ów (nie więcej niż 10 – ciu), którego/ych oferta otrzymała największą liczbę punktów. Miasto Łódź-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi będzie brało pod uwagę również spełnienie kryteriów wskazanych w dokumentacji konkursowej.
 3. Informacja o wyborze partnera/ów zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (https://bip.uml.lodz.pl/) oraz na Portalu http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/
 4. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranego partnera/ów w terminie 2 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze partnera/ów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (https://bip.uml.lodz.pl/) oraz na Portaluhttp://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (ul. Kilińskiego 102/102a). Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 5. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie, na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera/-rów na przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania IX.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.
 6. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
 1. Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera/ów rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.
 2. Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (https://bip.uml.lodz.pl/) oraz na Portalu http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/ ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera/ów.
 3. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.

 

VII. Postanowienia końcowe


Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Ogłaszający zastrzega sobie:

 1. Prawo wyboru jednego lub więcej partnera/ów do wspólnej realizacji projektu.
 1. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem/ami.
 1. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 1. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera/ów, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (https://bip.uml.lodz.pl/) oraz na Portalu http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/.

 

Załączniki:

 • Zał. 1 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Projektem” - Karta oceny [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Zał. 2 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Projektem” - Formularz oferty [>>>.doc] [>>>.pdf]

Wyniki konkursu:

wróć do listy

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (23.05.2019 08:40)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (28.06.2019 12:37)

Informację opracował(a): Agnieszka Ozdoba (21.05.2019)

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Ilość odwiedzin: 318