Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Nabór wniosków dotyczących przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu

Załącznik
do zarządzenia Nr 2213/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 września 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza nabór wniosków dotyczących przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu.

 1. Podstawa prawna.

  Nabór wniosków ogłoszony jest na podstawie:
  1. art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 
  2. uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi;
  3. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Cel publiczny realizacji zadań.

  Celem publicznym, który Miasto Łódź zamierza osiągnąć jest:
  1. poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Miasta Łodzi;
  2. zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Łodzi do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;
  3. zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do udziału w widowiskach sportowych;
  4. osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
  5. promocja sportu i aktywnego stylu życia.
 3. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na ich realizację.

  Nabór wniosków ogłoszony jest na dofinansowanie zadania w zakresie: 
  Wsparcia udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym.

  Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań: – do 2.872.129 zł;

 4. Termin realizacji zadań.

  Rozpoczęcie od dnia 9 października 2019 roku, zakończenie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

  We wniosku należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

 5. Wymogi formalne i termin składania wniosków.
  1. Adresatami naboru wniosków są kluby sportowe działające na terenie Miasta Łodzi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
  2. Klub sportowy zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania w jednym egzemplarzu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21.
  3. Wnioski należy składać w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piętro pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2019 r. Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie (w przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi).
  4. Do wniosku o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ust. 2 klub sportowy zobowiązany jest załączyć: 
   1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, innego właściwego rejestru lub ewidencji. Kluby wpisane do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi zwolnione są z obowiązku załączenia odpisu z tej ewidencji;
   2. kopię aktualnego statutu;
   3. kopię sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku. Klub sportowy zarejestrowany w roku ogłoszenia naboru wniosków składa oświadczenie o aktualnym stanie finansowym;
   4. oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Miasta Łodzi;
   5. oświadczenie o sposobie informowania o dotowaniu zadania przez Miasto Łódź.
  5. Przed złożeniem wniosku pracownicy Wydziału Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi mogą sprawdzić wniosek pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej na dzień przed upływem terminu składania wniosków.
  6. Złożone wnioski nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
  7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. 
  8. Złożone wnioski podlegają rozpatrzeniu pod względem formalnym i merytorycznym.
 6. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełnić klub sportowy i realizowane zadanie.
  1. Do złożenia wniosków uprawnione są wyłącznie łódzkie kluby sportowe, które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym zadaniem i spełniają jeden z poniżej wymienionych warunków:
   1. aktualnie uczestniczą w grach zespołowych w najwyższych klasach rozgrywkowych systemu współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski, organizowanego przez polski związek sportowy lub podmiot działający w jego imieniu, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie przy czym system rozgrywek seniorskich musi być prowadzony co najmniej na trzech poziomach współzawodnictwa: Ekstraklasa, I liga, II liga (siatkówka kobiet, koszykówka kobiet, piłka nożna kobiet, piłka nożna mężczyzn oraz rugby mężczyzn);
   2. aktualnie uczestniczą w rozgrywkach ligowych gdzie zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1000 osobową średnią frekwencję, obliczoną za poprzedni sezon/rundę rozgrywkowy/ą na podstawie ilości sprzedanych biletów (żużel oraz piłka nożna mężczyzn).
  2. Do złożenia wniosków uprawnione są wyłącznie łódzkie kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udział w zawodach poza terenem Miasta Łodzi).
  3. Wnioskodawca musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do realizacji zadania - własną, wynajętą lub dzierżawioną, za którą uiszcza opłaty.
  4. Wnioskodawca nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  5. Wobec wnioskodawcy nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  6. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury naboru wniosków, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia wnioskodawcy wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec wnioskodawcy rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  7. Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego we wniosku nie może przekroczyć 75% kosztów całkowitych, należy wykazać co najmniej 25% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł.
  8. W ramach wnioskowanej dotacji celowej mogą być finansowane:
   1. koszty realizacji programów szkolenia sportowego;
   2. koszty zakupu sprzętu sportowego (w ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych - w wysokości powyżej 3.500 zł);
   3. koszty organizacji zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych;
   4. koszty organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
   5. koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
   6. koszty wynagrodzeń zawodników oraz kadry szkoleniowej;
   7. koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów organizacji zawodów sportowych;
   8. koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji celowej (w ramach wnioskowanej dotacji mogą zostać rozliczone koszty obsługi księgowej w kwocie nie wyższej niż 250 zł brutto miesięcznie).
  9. W ramach wnioskowanej dotacji mogą zostać uwzględnione koszty wynagrodzeń zawodników/zawodniczek, wchodzących w skład zespołu uczestniczącego w rozgrywkach. Miesięczna wysokość wynagrodzenia dla jednego zawodnika/zawodniczki finansowana z dotacji, nie może przekraczać 3-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
  10. W ramach wnioskowanej dotacji mogą zostać uwzględnione koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej – dotyczącej maksimum 2 osób, w miesięcznej wysokości dla jednego szkoleniowca, nie wyższej niż 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
  11. Szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków miejskich może otrzymywać wsparcie płacy z jednego klubu sportowego.
  12. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być uwzględniane koszty wymienione w niniejszych wymaganiach. Nie dopuszcza się w szczególności finansowania w ramach dotacji i wskazywania w kosztorysach całkowitych zadania: kosztów związanych z transferami zawodników, zapłaty kar mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, kosztów ponoszonych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.
 7. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych we wniosku, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej wnioskodawcy;
  6. związanych z kosztami obsługi księgowej niezbędnej w zakresie rozliczenia przyznanej dotacji celowej;
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z warunkami merytorycznymi i finansowymi realizacji zadania zawartymi w części VI ogłoszenia.
 8. Koszty niekwalifikowane.
  1. Z dotacji celowej nie mogą być sfinansowane koszty, które klub poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
  2. Ponadto, koszty które w szczególności nie mogą zostać sfinansowane z dotacji to:
   1. budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
   2. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
   3. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
   4. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
   5. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
   6. odliczony podatek VAT;
   7. koszty dokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży wewnętrznej, wewnętrznymi notami obciążeniowymi itp.
 9. Rozpatrywanie złożonych wniosków.
  1. Przy wyborze zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu, które otrzymają dotację na podstawie złożonych wniosków, uwzględnia się:
   1. spełnienie wymagań formalnych, w tym złożenie wniosku na formularzu, o którym mowa w części V ust. 2 ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w części V ust. 4 ogłoszenia;
   2. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;
   3. znaczenie wnioskowanego zadania dla realizacji celu publicznego;
   4. wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłaszanego naboru wniosków;
   5. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   6. dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Miasta Łodzi, w tym rzetelności i terminowości rozliczania się z otrzymanych środków;
   7. planowany wkład osobowy i rzeczowy w realizację zadania.
  2. Niespełnienie wymagań formalnych skutkuje odrzuceniem wniosku.
  3. Nieuwzględnienie we wniosku terminu realizacji zadania, o którym mowa w części IV ogłoszenia oraz niespełnienie warunków merytorycznych i finansowych jakie powinien spełnić klub sportowy i realizowane zadanie, o których mowa w części VI ogłoszenia skutkuje odrzuceniem wniosku.
  4. Wydział Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi po rozpatrzeniu wniosku może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonego wniosku. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania przez wnioskodawcę kalkulacji kosztów i harmonogramu planowanych działań w ramach realizacji zadania. 
  5. Ogłoszenie wyników naboru wniosków nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Nabór wniosków zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnego wniosku;
   2. żaden ze złożonych wniosków nie spełniał wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość: 
   1. wydłużenia terminu składania wniosków;
   2. zwiększenia wysokości środków w zadaniach, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników naboru wniosków;
   3. odwołania naboru wniosków, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania wniosków.

Uwaga!
Informacje o naborze można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42 638-48-36.

 

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru:


Metryka strony i historia zmian