Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Obwieszczenie o przyjęciu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn.zm.), Prezydent Miasta Łodzi

podaje do publicznej wiadomości informację

o przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi Uchwały nr XVI/670/19 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”.

Z następującymi dokumentami:

  • Planem gospodarki niskoemisyjnej,
  • uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”,

można zapoznać się w:

Urzędzie Miasta Łodzi,
Departament Pracy, Edukacji i Kultury,
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Oddział Energetyki Miejskiej,
ul. Piotrkowska 175, pokój nr 102,

w godzinach pracy urzędu w terminie od dnia 13.12.2019 r. do dnia 03.01.2020 r.

Dokumentacja udostępniona została również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem bip.uml.lodz.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 175,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem bip.uml.lodz.pl, gdzie zamieszczono również dokumentację i uzasadnienie do obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),
  • w Gazecie Wyborczej.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (09.12.2019 15:06)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (11.12.2019 08:20)

Informację opracował(a): Krzysztof Magosa (09.12.2019)

Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej

Ilość odwiedzin: 335