Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi”

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3079/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 16 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi”.

 1. Rodzaj i cel zadania, wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, termin realizacji zadania oraz dopuszczalne rezultaty zadania
  1. Nazwa działania: „Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi” w formie wsparcia realizacji zadania publicznego
  2. Cel zadania: rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2020 roku – do 100 000 zł;

   W latach 2020 - 2021 przyznanie i wysokość dotacji będą uzależnione od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta Łodzi na realizację tego zadania.
  4. Dopuszczalne rezultaty zadania:
   • realizacja działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo; 
   • realizacja oddolnych inicjatyw mieszkańców Domu Wielopokoleniowego w wymiarze co najmniej 6 działań w 2020 roku oraz co najmniej 10 działań w 2021 roku;
   • realizacja działań animacyjnych w przestrzeni publicznej na wskazanym obszarze w wymiarze co najmniej 3 godzin tygodniowo;
   • realizacja oddolnych inicjatyw mieszkańców Łodzi (jako kontynuacja działań animacyjnych prowadzonych w przestrzeni publicznej) w wymiarze co najmniej 3 działań w 2020 roku oraz co najmniej 6 działań w 2021 roku;
   • zaangażowanie wolontariuszy na rzecz Miejsca Aktywności Lokalnej w wymiarze co najmniej 20 godzin miesięcznie.
 2. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert

   Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działań animacyjnych w Klubie Sąsiedzkim w Domu Wielopokoleniowym”, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 89.000 zł;
  2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert

   Zadanie nie było realizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

 3. Warunki przyznawania dotacji.
  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę z wykorzystaniem Generatora Wniosków oraz dostarczą potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, 
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości), 
    3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
    4. oświadczenie potwierdzające wykształcenie, przeszkolenie osób realizujących ofertę, 
    5. oświadczenia dotyczące wymaganego doświadczenia, opisanego w części IX pkt. 2, osób realizujących ofertę.
  2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
  3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
  4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
 4. Warunki realizacji zadania.
  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.
  2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Łodzi. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
  3. Lokal użytkowy położony w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 168 o powierzchni 83,92 m2 zostanie użyczony przez Miasto Łódź wraz ze zleceniem realizacji zadania publicznego na podstawie umowy użyczenia, zgodnie z postanowieniami określonymi w zarządzeniu Nr 9692/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej tryb i warunki użyczenia lokali użytkowych oraz innych nieruchomości organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, a także nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Wyposażenie lokalu zostało określone w części IX ogłoszenia o konkursie.
 5. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie.
 6. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT;
 7. Termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty w konkursie składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków.
  2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź (wejście od Pasażu Schillera), w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. 
  3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 01.02.2020 r. i kończy się nie później niż 31.12.2021 r.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;
   11. niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
   12. złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o konkursie lub złożono je niekompletne;
   3. potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków. Ponadto, lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia.
  8. Nieuzupełnienie wszystkich braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  13. Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu Łódź albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji. 
  14. Miasto Łódź dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto Łódź nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie. 
  15. W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto Łódź zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta Łodzi. 
  16. Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto Łódź.
 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   7. Kryteria dodatkowe – [od 0 do 6] pkt: 
    • uwzględnienie w ofercie nawiązania w ramach zadania partnerstwa/współpracy np. z lokalnymi liderami, instytucjami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi – [od 0 do 2] pkt;
    • uwzględnienie w ofercie innowacyjnych form (tj. nowatorskich w podejściu, które są bardziej skuteczne, wydajne, a których rezultaty mają znaczenie dla całej społeczności, a nie dla konkretnych jednostek) promocji wolontariatu wśród mieszkańców oraz samopomocy sąsiedzkiej – [od 0 do 2] pkt;
    • uwzględnienie w ofercie adekwatnych form promocji działań Miejsca Aktywności Lokalnej, odpowiednich dla osób w różnym wieku – [od 0 do 2] pkt;
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia terminu ich składania. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na Portalu http://uml.lodz.pl/ngo i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu. 
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, przed upływem terminu składania ofert w danym konkursie.
 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania 
  1. Szczegółowe warunku realizacji zadania.

   Zadanie jest kontynuacją realizowanego od 02.05.2019 roku do 15.12.2019 roku na zlecenie Miasta Łódź zadania pn. „Prowadzenie działań animacyjno-integracyjnych w Klubie Sąsiedzkim w Domu Wielopokoleniowym”. Bazując na zdobytych doświadczeniach za cel na kolejne lata działalności Miejsca Aktywności Lokalnej w Domu Wielopokoleniowym przy ul. Wólczańskiej stawia się wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej (zarówno mieszkańców Domu Wielopokoleniowego jak i całego Miasta Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego sąsiedztwa), wsparcie w inicjowaniu oddolnych inicjatyw lokalnych, zwiększenie zainteresowania mieszkańców działaniami podejmowanymi w ramach wolontariatu, kreowanie otwartej przestrzeni do integracji mieszkańców, działań międzypokoleniowych, rozwijających zainteresowania, wzmacniających kompetencje osobiste, zawodowe. Istotnym celem prowadzonych działań jest wzmacnianie więzi społecznych, dążące do wykształcenia w mieszkańcach postawy wzajemnej pomocy, życzliwości, otwartości na potrzeby innych, gotowości do współpracy.
   Po rozstrzygnięciu konkursu, zadaniem Oferenta w roli Operatora Miejsca Aktywności Lokalnej będzie:
   1. Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168, dedykowanych zarówno mieszkańcom Domu Wielopokoleniowego, jak i pozostałym mieszkańcom Łodzi, w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w tym co najmniej:
    • We wtorki w godzinach 15:00 – 19:00.
    • W środy w godzinach 13:00 – 19:00.
    • W czwartki w godzinach 15:00 – 19:00.
    • W piątki w godzinach 15:00 – 19:00.

     Oraz w weekendy, zgodnie z planowanymi działaniami.
     Formy działań animacyjnych powinny uwzględniać zgłaszane potrzeby osób korzystających z Miejsca Aktywności Lokalnej.
   2. Prowadzenie działań animacyjnych w przestrzeni publicznej, środowisku lokalnym. Działania zostaną przeprowadzone na obszarze ograniczonym ulicami: Mickiewicza, Politechniki, Czerwona, Piotrkowska w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Działania zostaną zrealizowane w minimum 12 różnych lokalizacjach (tj. w podwórkach, na skwerach, placach na wskazanym obszarze). Przeprowadzone działania animacyjne służyć mają rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, szczególnie wzmocnieniu samopomocy sąsiedzkiej, działań odpowiadających na zdiagnozowane z mieszkańcami potrzeby.
   3. Współpraca z mieszkańcami Domu Wielopokoleniowego, przedstawicielami Rady Sąsiedzkiej, w szczególności w zakresie:
    • Wzmocnienia działań o charakterze samopomocy sąsiedzkiej, wymiany wiedzy i umiejętności, bezpłatnej wymiany usług, podejmowania wspólnych działań, 
    • Wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w podejmowanych przez mieszkańców inicjatywach sąsiedzkich, 
    • Monitorowania przestrzegania zasad zapisanych w regulaminie korzystania z przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej poza godzinami pracy Operatora, a także wprowadzania ewentualnych modyfikacji w zapisach, 
    • Mediacji w sytuacjach spornych, 
   4. Promowanie działań prowadzonych w ramach wolontariatu oraz pomocy sąsiedzkiej. Koordynacja pracy wolontariuszy na rzecz Miejsca Aktywności Lokalnej w wymiarze co najmniej 20 godzin miesięcznie.
   5. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych, w tym:
    • prowadzenie strony promującej działania realizowane w Miejscu Aktywności Lokalnej na portalu społecznościowym poprzez umieszczanie przynajmniej 2 informacji tygodniowo na temat realizowanych działań, 
    • nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z lokalnymi liderami, instytucjami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, 
    • promocja działań Miejsca Aktywności Lokalnej wśród lokalnej społeczności różnymi dostępnymi metodami i środkami, m.in. poprzez bieżące prowadzenie kalendarza wydarzeń w formie elektronicznej,
    • dostarczanie ostatniego dnia roboczego miesiąca na wskazany adres e-mailowy zestawienia przeprowadzonych działań w danym miesiącu wraz z co najmniej 10 zdjęciami z wymienionych wydarzeń w rozdzielczości minimum 4Mpx. 
   6. Współpraca z Urzędem Miasta Łodzi w zakresie organizacji spotkań w ramach wizyt studyjnych, wymiany dobrych praktyk, promocji realizowanych w Łodzi projektów społeczno-aktywizacyjnych.
  2. Oferent dysponuje kadrą o następujących kwalifikacjach.

   Oferent przedstawi w ramach składanej oferty sylwetki kadry, wchodzącej w skład Operatora Miejsca Aktywności Lokalnej, która posiada przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie w animacji społecznej, prowadzeniu i inicjowaniu działań sąsiedzkich i lokalnych, koordynowaniu zadań i administrowaniu udostępnioną przestrzenią. Zamawiający oczekuje, że wskazane osoby będą bezpośrednio zaangażowane do realizacji zaplanowanych zadań. 
   Osoby zaangażowane w realizację zadania to co najmniej 2 osoby, w tym co najmniej jedna pełniąca funkcję koordynatora zadania oraz co najmniej jedna pełniąca funkcję animatora. 

   Koordynator powinien posiadać co najmniej wykształcenie wyższe na jednym z wymienionych kierunków studiów: pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia, animator kultury, nauka o rodzinie, politologia, polityka społeczna, zarządzanie lub pokrewne oraz doświadczenie w świadczeniu min. 5 usług animacyjnych na rzecz lokalnej społeczności w ostatnich 24 miesiącach, potwierdzone oświadczeniem Oferenta zawierającym rodzaj usług animacyjnych. 
   Animator powinien posiadać co najmniej ukończone szkolenia, potwierdzone certyfikatami z zakresu animacji społeczności lokalnej, animacji czasu wolnego, ekonomii społecznej, budowania partnerstw lokalnych, komunikacji interpersonalnej, treningu umiejętności społecznych, mediacji społecznych/rodzinnych i doświadczenie w świadczeniu co najmniej 5 usług animacyjnych, potwierdzone oświadczeniem kandydata zawierającym tytuł zadań publicznych oraz funkcje jaką pełnił w trakcie realizacji wymienionych zadań/działań. 
  3. Lokal użytkowy przeznaczony na prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi wyposażony został w:

   Kubek 30 sztuk
   Szklanki bezbarwne 18 sztuk
   Sztućce 5 kompletów po 24 sztuki każdy 
   Serwis biały 5 kompletów po 18 sztuk każdy
   Karafka bezbarwna 4 sztuki
   Komoda biała 2 sztuki
   Komoda dębowa 1 sztuka
   Regał biały 1 sztuka
   Regał biały ze szklanymi drzwiami 1 sztuka
   Lampa podłogowa 2 sztuki
   Kosz plastikowy w pokrywką 2 sztuki
   Kosz metalowy z pokrywką 1 sztuka
   Podest dziecięcy 1 sztuka
   Szczotka do WC 2 sztuki
   Szczotka do zamiatania 1 sztuka
   Wieszak ścienny 6 sztuk
   Dywan 3 sztuki
   Lustro 2 sztuki
   Zmywarka 1 sztuka
   Lodówka 1 sztuka
   Kuchenka indukcyjna 1 sztuka
   Mikser 1 sztuka
   Zestaw garnków 1 sztuka
   Szafki wiszące kuchenne 5 sztuk
   Szafka pod zlew 1 sztuka
   Zlew 1 sztuka 
   Blat kuchenny 1 sztuka
   Czajnik 1 sztuka
   Przedłużacz 2 sztuki
   Uchwyt na papier 1 sztuka
   Mop 1 sztuka
   Krzesło z podłokietnikami 8 sztuk
   Krzesło kolor biały/szary 12 sztuk
   Krzesło żółte 8 sztuk
   Krzesło składane składane 6 sztuk
   Krzesło składane czarne 7 sztuk
   Stół 75x75 4 sztuki
   Stół 125x75 1 sztuka
   Stoły cateringowe składane 2 sztuki
   Przewijak 1 sztuka
   Krzesło do karmienia 2 sztuki
   Fotel 2 sztuki
   Sofa 1 sztuka
   Stolik kawowy 1 sztuka
   Laptop 1 sztuka
   Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner) 1 sztuka
   Głośnik mobilny 1 sztuka
   Rzutnik multimedialny 1 sztuka
   Stół do tenisa 1 sztuka 
   Gry planszowe 3 sztuki
   Zabawki, puzzle dla dzieci
  4. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  5. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  6. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  7. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.
  8. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 i 2020).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Biurze ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi, w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na Portalu internetowym Urzędu Miasta Łodzi http://uml.lodz.pl/ngo oraz pod nr tel. 42 272 61 83.

[1]Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127  23.05.2018, str. 2.

Pliki do pobrania:

 • Oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi [>>>.doc] [>>>.pdf]

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (17.01.2020 13:20)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (19.02.2020 13:17)

Informację opracował(a): Anna Kobalczyk (17.01.2020)

Źródło: Biuro ds. Rewitalizacji

Ilość odwiedzin: 437