Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3100/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 27 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dotyczących:

 1. Rodzaj i cel zadań, wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tych zadań, termin realizacji zadań oraz dopuszczalne rezultaty zadań.
  1. Organizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji.
   Cel zadania: wspieranie rodziny przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej poza obszarem rewitalizacji.
   Termin realizacji: od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. – do 73 992,00 zł.
   W roku 2021 przyznanie i wysokość dotacji będzie uzależniona od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta Łodzi na realizację tego zadania.
   Dopuszczalne rezultaty zadania: poprawa i wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży przebywających w placówce wsparcia dziennego.
  2. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej.
   Cel zadania: organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej poprzez kompleksową opiekę nad dziećmi i rodzinami zastępczymi m.in. w zakresie psychoterapii, terapii zaburzeń neurorozwojowych.
   Termin realizacji: od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. – do 215 000,00 zł.
   Dopuszczalne rezultaty zadania: Zakłada się zrekrutowanie minimum 50 beneficjentów zadania, udzielenie wsparcia terapeutycznego co najmniej 50 dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej i/lub ich opiekunom, prowadzenie minimum 3 000 godzin terapii.
 2. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe Nr 1 i 2 i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert:
   1. Organizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2019 r. wyniosła 559 742,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 559 742,00 zł;
   2. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2019 r. wyniosła 107 500,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 107 500,00 zł.
  2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert:
   1. Organizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2020 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;
   2. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2020 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł.
 3. Warunki przyznawania dotacji.
  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę z wykorzystaniem Generatora Wniosków oraz dostarczą potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki, tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – załączą dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
    4. kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
    5. zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (dotyczy zadania 1),
    6. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie realizowane zadanie (dotyczy zadania 2),
    7. oświadczenie oferenta potwierdzające zasoby kadrowe, zgodne z kwalifikacjami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
    8. dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną) np. w formie umów, rekomendacji, opinii, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających realizacje zadań podobnego rodzaju.
  2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
  3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. W konkursie na realizację poszczególnych zadań zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
  5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  6. W przypadku zadania 1, kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
   W przypadku zadania 2, kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 85% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 15% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
  7. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
  8. Oferta wspólna wskazuje:
   1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
   2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w pkt 1, wobec organu administracji publicznej.
  9. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
  10. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązanie do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie i powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Warunki realizacji zadań.
  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinasowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.
  2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Łodzi. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
  3. Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia zwiększające procentową wartość dotacji o więcej niż 25%, wymagają aneksu do umowy. Zmniejszenie wydatku może nastąpić w dowolnej wysokości.
 5. Koszty kwalifikowane.
  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
 6. Koszty niekwalifikowane.
  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 7. Termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty w konkursach ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków.
  2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 zarządzenia Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania winno być złożone oddzielnie.
  3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja:
   1. rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2020 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2021 r. – dotyczy zadania Nr 1;
   2. rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2020 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2020 r. – dotyczy zadania Nr 2.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;
   11. niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
   12. złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o konkursie lub złożono je niekompletne;
   3. potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków. Ponadto, lista podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia.
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  13. Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu łódź albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji.
  14. Miasto Łódź dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto Łódź nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie.
  15. W przypadku udostępnienia utworu za zasadzie wolnej licencji Miasto Łódź zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta Łodzi.
  16. Kwestie przekazania praw autorskich albo udostepnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto Łódź.
 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl, na Portalu: uml.lodz.pl/ngo i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych,– nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, przed upływem terminu składania ofert w danym konkursie.
 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań:
  1. Szczegółowe warunki realizacji zadań:
   Zadanie Nr 1:
   Głównym celem realizacji działania będzie wspieranie rodziny przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej poza obszarem rewitalizacji. W szczególności działanie to obejmować powinno opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, stałą pracę z rodziną dziecka, dożywianie, zajęcia socjoterapeutyczne, realizowane w stałych grupach dzieci, prowadzone, przez co najmniej wychowawcę i terapeutę, zajęcia terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne, indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne, realizowane podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym.
   Placówka powinna funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.
   Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować działanie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dział II, rozdział 3 Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka).
   Zadanie Nr 2:
   Głównym celem realizacji zadania będzie organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej poprzez kompleksową opiekę nad dziećmi i rodzinami zastępczymi w zakresie:
   1. psychoterapii obejmującej:
    1. udzielanie wsparcia psychoterapeutycznego w zakresie terapii zaburzeń traumatycznych, tj. niwelowanie skutków doświadczeń traumatycznych u dzieci i dorosłych,
    2. przepracowanie doświadczeń traumatycznych, nadanie sensu i znaczenia przeżyciom traumatycznym,
    3. psychoedukacja dziecka oraz rodziny w zakresie mechanizmów traumy oraz jej skutków w codziennym funkcjonowaniu,
    4. rozwijanie kompetencji rodzicielskich,
    5. wspieranie rozwoju i/lub odbudowywanie bezpiecznych więzi między dziećmi i opiekunami,
    6. budowanie adekwatnego obrazu samego siebie, zwiększanie poczucia własnej wartości i podnoszenie samooceny,
    7. redukowanie zachowań niepożądanych u dzieci (agresja, autoagresja, napady złości, wycofanie z kontaktów społecznych, zachowania o podłożu lękowym itp.),
    8. przepracowanie traumy związanej z doświadczaniem przemocy seksualnej,
    9. wspieranie prawidłowego rozwoju psychoseksualnego (rozumienie własnego ciała, uczuć związanych z własną cielesnością i seksualnością, norm regulujących zachowania seksualne),
    10. rozwój umiejętności kluczowych u dzieci (motywacja, reagowanie na różnorodne bodźce/sygnały, inicjowanie interakcji/spontaniczność, umiejętności samokontroli/samoregulacji) przy wykorzystaniu technik behawioralno-rozwojowych;
   2. terapii zaburzeń neurorozwojowych obejmującej:
    1. stymulowanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka (z wykorzystaniem metod wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji);
    2. poprawa funkcjonowania układu nerwowego dziecka, czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły (m.in. dzięki terapii integracji sensorycznej);
    3. wspomaganie rozwoju w sferze ruchowej dziecka, w tym: normalizacja napięcia mięśniowego, hamowanie nieprawidłowych wzorców motorycznych, torowanie ruchu w zbliżonej formie do prawidłowego wzorca (m.in. dzięki wykorzystaniu metody NDT Bobath);
    4. odzyskiwanie utraconych lub kształtowanie zaburzonych umiejętności ruchowych (m.in. dzięki wykorzystaniu metody PNF);
    5. wspomaganie powrotu konkretnych struktur ciała dziecka do ich normalnego funkcjonowania (m.in. dzięki zastosowaniu metody kinesiology taping);
    6. wspieranie rozwoju (terapia) mowy i komunikacji;
    7. rozwijanie umiejętności deficytowych w zakresie funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego;
    8. poznanie funkcji zachowań niepożądanych i dobór adekwatnych zachowań alternatywnych.

     Powyższe cele będą realizowane poprzez udzielenie kompleksowego i wielospecjalistycznego wsparcia terapeutycznego przy wykorzystaniu następujących form, technik i metod pracy:
     1. psychoterapia indywidualna zaburzeń traumatycznych u dzieci i dorosłych - EMDR, Ego-state therapy;
     2. psychoterapia systemowa rodzin;
     3. psychoedukacja (indywidualna, rodzinna, grupowa) rodzin zastępczych;
     4. opieka psychiatryczna;
     5. interwencje behawioralne (w nurcie behawioralno-rozwojowym) polegające na diagnozie funkcjonalnej, ocenie funkcjonalnej zachowań niepożądanych dziecka, opracowywaniu spójnych strategii reagowania na konkretne zachowania dziecka; stosowanie metod i technik behawioralnych w naturalnym środowisku dziecka (dom, szkoła i inne), opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie behawioralnych planów interwencyjnych, dobór zachowań alternatywnych (do niepożądanych);
     6. terapia zaburzeń neurorozwojowych u dzieci, w tym prowadzenie działań:
      • terapeutycznych, obejmujących m.in. wczesne wspomaganie i wczesną interwencję, terapię Integracji Sensorycznej,
      • fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych m.in. z wykorzystaniem metod NDT Bobath – neuro-developmental treatment (terapia neurorozwojowa), PNF Proriceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe), kinesiology taping,
      • logopedycznych i neurologopedycznych.

       Ponadto organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą zobowiązane do realizacji zadania, może w ramach zadania uwzględnić realizację działań opcjonalnych, wynikających z potrzeb beneficjentów, m.in.:
       1. diagnozę neuropsychologiczną – ocena funkcjonalna dziecka niezbędna przy planowaniu działań terapeutyczno-edukacyjnych;
       2. kompleksową terapię traumy dzieci i dorosłych – MDR, pedagogika traumy, Ego-state therapy;
       3. terapię w piaskownicy;
       4. pracę z ciałem - holistyczna terapia manualna;
       5. WWR itp.
        Zakłada się zrekrutowanie minimum 50 beneficjentów zadania, udzielenie wsparcia terapeutycznego co najmniej 50 dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej i/lub ich opiekunom, prowadzenie minimum 3 000 godzin terapii. Potwierdzeniem osiągnięcia rezultatów będzie lista beneficjentów zadania oraz ewidencja czasu pracy specjalistów.
  2. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  3. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  4. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  5. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  6. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca postępuje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi
przy ul. Zachodniej 47, w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na Portalu internetowym Urzędu Miasta Łodzi uml.lodz.pl/ngo oraz pod nr tel. 42 638-47-39.

 

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.


Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (27.01.2020 15:53)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (26.02.2020 08:13)

Informację opracował(a): Anna Wasiak (27.01.2020)

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 325