Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Konkurs ofert na wybór realizatorów w latach 2021-2025 „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5993/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów w latach 2021-2025 „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025”

I. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów na lata 2021-2025 „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/1068/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025”.
Program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem https://uml.lodz.pl/miejski-program-in-vitro-dla-lodzi-2016-2020/o-programie/program-2021-2025/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.

II. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493 i 2112), świadczących usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2020 r. poz. 442), które spełniają wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert, stanowiących załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz mają swoją siedzibę i będą wykonywać procedury zapłodnienia pozaustrojowego na terenie województwa łódzkiego.

III. Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, zawierający m.in.:
  1. nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  2. wskazane miejsce realizacji procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach zadania (jeśli jest inny niż adres oferenta);
  3. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
  4. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w realizacji zadania;
  5. deklarowaną liczbę procedur zapłodnienia pozaustrojowego, którą oferent może zrealizować kolejno w latach: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 w ramach zadania;
  6. oferowaną cenę wykonania jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego z podaniem kosztów jednostkowych wchodzących w skład procedury;
  7. całkowity koszt realizacji deklarowanej liczby procedur zapłodnienia pozaustrojowego realizowanych kolejno w latach: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
 2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę oraz umocowaniu osób go reprezentujących, które podpisały ofertę;
  2. aktualny wydruk/odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
  3. pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji;
  4. informację merytoryczną i finansową nt. działalności podmiotu składającego ofertę;
  5. oświadczenie oferenta, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.
 3. Wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny zostać przedstawione w wersji oryginalnej lub formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.

IV. Zasady prowadzenia konkursu ofert:

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu miasta Łodzi na realizację zadania, którego dotyczy ogłoszenie w latach 2021-2025 wynosi 5.000.000,00 zł.
 2. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
 3. Oferty do konkursu ofert składane są w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w urnie przed budynkiem, w którym znajduje się siedziba Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, w nieprzekraczalnym terminie do 16 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, do godz. 16.00.
 4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 21 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, a jego wyniki zostaną opublikowane w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminu realizacji zadania – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 6. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni.
 7. Podmioty zainteresowane złożeniem oferty mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 120 (tel. 0 42 272 62 70 lub 42 638 47 34) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.

Metryka strony i historia zmian