Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zadań wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 6745/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 12 marca 2021 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zadań wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 r.

 1. Rodzaj i cel zadania, wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację zadań, termin realizacji zadań oraz obligatoryjne rezultaty zadań.

  1. Bieg z mapą po Janowie

   Cel zadania to zorganizowanie biegu na orientację na terenie osiedla Olechów-Janów oraz wykonanie mapy do biegów na orientację fragmentu osiedla Olechów-Janów, która zostanie udostępniona mieszkańcom i wykorzystana podczas zorganizowanego biegu.
   Termin realizacji zadania: kwiecień – październik 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 5.000 zł

   Obligatoryjne rezultaty zadania
   to zorganizowanie otwartego i nieodpłatnego biegu na orientację na terenie osiedla Olechów-Janów dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla w oparciu o wykonaną i udostępnioną mieszkańcom mapę fragmentu osiedla do biegów na orientację.

   Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające wykonanie mapy oraz organizację imprezy na terenie osiedla Olechów-Janów.

   Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.

  2. „Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj!

   Cel zadania to organizacja 55 nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking oraz 10 spotkań z dietetykiem dla mieszkańców osiedla Wzniesienia Łódzkie.
   Termin realizacji zadania: marzec – listopad 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 19.900 zł

   Obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie planowanej liczby zajęć i spotkań z dietetykiem.

   Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów
   to wszelkie źródła informacji potwierdzające organizację nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking oraz spotkań z dietetykiem dla mieszkańców osiedla Wzniesienia Łódzkie.

   Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.

  3. Nordic walking na Rudzie”

   Cel zadania
   to organizacja 55 nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking oraz 10 spotkań z dietetykiem dla mieszkańców osiedla Ruda.
   Termin realizacji zadania: marzec – listopad 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 19.900 zł

   Obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie planowanej liczby zajęć i spotkań z dietetykiem.

   Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające organizację nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking oraz spotkań z dietetykiem dla mieszkańców osiedla Ruda.

   Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.

  4. Nordic walking w Dolinie Łódki”

   Cel zadania to organizacja 55 nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking oraz 10 spotkań z dietetykiem dla mieszkańców osiedla Dolina Łódki.
   Termin realizacji zadania: marzec – listopad 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 19.900 zł

   Obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie planowanej liczby zajęć i spotkań z dietetykiem.

   Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające organizację nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking oraz spotkań z dietetykiem dla mieszkańców osiedla Dolina Łódki.

   Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.

  5. Nordic walking na Widzewie Wschodzie”

   Cel zadania to organizacja nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking dla seniorów, mieszkańców osiedla Widzew Wschód.
   Termin realizacji zadania: kwiecień – październik 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 11.500 zł

   Obligatoryjny rezultat zadania to zorganizowanie planowanej liczby zajęć.

   Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające organizację nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking dla seniorów, mieszkańców osiedla Widzew Wschód.

   Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.

  6. Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – Hala Anilany”

   Cel zadania to organizacja nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć unihokeja dla mieszkańców osiedla Stary Widzew.
   Termin realizacji zadania: marzec – listopad 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 38.500 zł

   Obligatoryjny rezultat zadania
   to zorganizowanie planowanej liczby zajęć.

   Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające organizację zajęć unihokeja dla mieszkańców osiedla Stary Widzew.

   Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.

  7. Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – hala Wifama ul. Niciarniana 1/3”

   Cel zadania to organizacja nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć unihokeja dla mieszkańców osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.
   Termin realizacji zadania: marzec – listopad 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 44.800 zł

   Obligatoryjny rezultat zadania
   to zorganizowanie planowanej liczby zajęć.

   Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające organizację zajęć unihokeja dla mieszkańców osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.

   Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert:
   1. zadanie Nr 1 wyniosło 500 zł,
   2. zadania Nr 2-7 nie były realizowane;
  2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadania Nr 1-7 nie były realizowane.
 3. Warunki przyznawania dotacji.
  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
   4. prawidłowo oszacują kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę z wykorzystaniem Generatora Wniosków oraz dostarczą potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia (wymagane tylko
     w przypadku, gdy wzór oferty w ramach konkursu nie zawiera punktów stanowiących zawartość oświadczenia),
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
  3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 100% całkowitego kosztu zadania.
 4. Warunki realizacji zadania.
  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest sfinansowany z budżetu miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.
  2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Łodzi. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
  3. Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia zwiększające procentową wartość danej pozycji, o więcej niż 25%, wymagają aneksu do umowy. Zmniejszenie wydatku może nastąpić w dowolnej wysokości.  
  4. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  5. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  6. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  7. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
  8. Oferent, jego partnerzy oraz podwykonawcy, realizując zadanie nie mogą dopuścić się działań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej ze względu na: wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną. Różnicowanie ze względu na obiektywnie uzasadnione przyczyny (np. potrzeby lub sytuację osób doświadczających dyskryminacji) nie stanowi dyskryminacji. Oferowane zadania muszą być oparte o współczesną wiedzę naukową i aktualny stan prawny oraz zapewniać neutralność światopoglądową. W miarę możliwości oferowane działania powinny być dostępne dla osób nie posługujących się biegle językiem polskim. Klauzula antydyskryminacyjna dotyczy realizowanych zadań, usług i sprzedawanych towarów.
 5. Koszty kwalifikowane.
  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
 6. Koszty niekwalifikowane.
  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 7. Termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty w konkursach ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków.
  2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2021 r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Łodzi. Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania/działania winno być złożone oddzielnie.
  3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których termin realizacji zadania jest zgodny z terminem określony w części I ogłoszenia o konkursie.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;
   10. niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
   11. złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o konkursie lub złożono je niekompletne;
   3. potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków.
  8. Nieuzupełnienie wszystkich braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   6. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego
    w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu – [od 0 do 6] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 41 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. Ze względu na charakter zadania konkursowego możliwe jest odstąpienie od wykorzystania przy opiniowaniu ofert systemu punktowego. Odstąpienie od systemu punktowego wymaga uzasadnienia i akceptacji członków Komisji Konkursowej.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Komisja Konkursowa opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl/), na Portalu (www.uml.lodz.pl/ngo) i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, nie później niż do dnia upływu terminu składania ofert lub do dnia poprzedzającego ten dzień.
  9. Zastrzega się możliwość zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
  10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, przed upływem terminu składania ofert w danym konkursie.
 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 1 „Bieg z mapą po Janowie”,
w terminie
kwiecień – październik 2021 r.

Planowana kwota na realizację zadania – do 5.000 zł

 1. Charakterystyka zadania:
  1. cel zadania to zorganizowanie biegu na orientację na terenie osiedla Olechów-Janów oraz wykonanie mapy do biegów na orientację fragmentu osiedla Olechów-Janów, która zostanie udostępniona mieszkańcom i wykorzystana podczas zorganizowanego biegu;
  2. obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie otwartego i nieodpłatnego biegu na orientację na terenie osiedla Olechów-Janów dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla w oparciu o wykonaną i udostępnioną mieszkańcom mapę fragmentu osiedla do biegów na orientację;
  3. rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające wykonanie mapy oraz organizację imprezy na terenie osiedla Olechów-Janów;
  4. zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
 3. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. Realizacja zadania polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Olechów-Janów oraz udostępnieniu jej mieszkańcom, w tym w wersji papierowej, podczas zorganizowanej przez realizatora na terenie osiedla imprezie z poczęstunkiem popularyzującej biegi i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla
  – młodzieży, dorosłych, osób starszych, a w szczególności rodzin.
 5. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych wprowadzanych przez administrację rządową i samorządową, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 6. Mapy powinny zostać wykonane zgodnie z normami dla map sprinterskich w programie umożliwiającym tworzenie tras do biegu na orientację.
 7. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty sporządzenia map oraz organizacji pikniku-imprezy, w tym w szczególności:
  1. wykonanie mapy do biegu na orientację wybranych części terenu osiedla wraz z przeniesieniem praw autorskich, zaprojektowanie trasy oraz opracowanie graficzne;
  2. usługi wydawnicze - wydruk;
  3. koszty organizacji biegu dla mieszkańców osiedla;
  4. poczęstunek dla uczestników biegu;
  5. koordynacja zadania.
 8. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: miejsca do prowadzenia biegów i pikniku-imprezy oraz obsługi instruktorskiej, a także zapewnieniu uczestnikom pikniku -imprezy poczęstunku i papierowych wersji mapy.
 9. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi oferent, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 10. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych.
 11. Zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
 12. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 13. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 14. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 2 „Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj!”, w terminie marzec – listopad 2021 r.

Planowana kwota na realizację zadania – do 19.900 zł

 1. Charakterystyka zadania:
  1. cel zadania to organizacja 55 nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking oraz 10 spotkań z dietetykiem dla mieszkańców osiedla Wzniesienia Łódzkie;
  2. obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie planowanej liczby zajęć i spotkań z dietetykiem;
  3. rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające organizację nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking oraz spotkań z dietetykiem dla mieszkańców osiedla Wzniesienia Łódzkie;
  4. zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji. 
 3. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu dla mieszkańców osiedla Wzniesienia Łódzkie 55 nieodpłatnych, ogólnodostępnych, dwugodzinnych zajęć nordic walking prowadzonych przez certyfikowanego instruktora, 10 spotkań z dietetykiem oraz jednym innowacyjnym treningu nordic walking z elementami m.in. kijoobrony.
 5. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych wprowadzanych przez administrację rządową i samorządową, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 6. Nabór uczestników powinien zostać przeprowadzony w formie obwieszczeń na terenie osiedla oraz w Internecie.
 7. Uczestnicy powinni mieć możliwość wypożyczenia 20 par profesjonalnych kijów o zróżnicowanych wysokościach od 95 do 135 cm, a także otrzymać wodę mineralną na treningi i gadżety promujące projekt i budżet obywatelski w postaci koszulek oraz kominów.
 8. Zajęcia powinny zostać prowadzone w okresie od marca do listopada 2021 r.
 9. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
  1. koszty związane z wynagrodzeniami i obsługą zadania;
  2. koszty związane z zakupami sprzętu, gadżetów dla uczestników, wody mineralnej, środków higieny i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania;
 10. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł. 
 11. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 12. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, dysponujący stosownym ubezpieczeniem. 
 13. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 14. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności. 
 15. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 3 Nordic walking na Rudzie”, w terminie marzec – listopad 2021 r.

Planowana kwota na realizację zadania – do 19.900 zł

 1. Charakterystyka zadania:
  1. cel zadania to organizacja 55 nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking oraz
   10 spotkań z dietetykiem dla mieszkańców osiedla Ruda;
  2. obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie planowanej liczby zajęć i spotkań z dietetykiem;
  3. rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające organizację nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking oraz spotkań z dietetykiem dla mieszkańców osiedla Ruda;
  4. zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji. 
 3. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu dla mieszkańców osiedla Ruda 55 nieodpłatnych, ogólnodostępnych, dwugodzinnych zajęć nordic walking prowadzonych przez certyfikowanego instruktora, 10 spotkań z dietetykiem oraz jednym innowacyjnym treningu nordic walking z elementami m.in. kijoobrony.
 5. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno -epidemiologicznych wprowadzanych przez administrację rządową i samorządową, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 6. Nabór uczestników powinien zostać przeprowadzony w formie obwieszczeń na terenie osiedla oraz w Internecie.
 7. Uczestnicy powinni mieć możliwość wypożyczenia 20 par profesjonalnych kijów o zróżnicowanych wysokościach od 95 do 135 cm, a także otrzymać wodę mineralną na treningi i gadżety promujące projekt i budżet obywatelski w postaci koszulek oraz kominów.
 8. Zajęcia powinny zostać prowadzone w okresie od marca do listopada 2021 r.
 9. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
  1. koszty związane z wynagrodzeniami i obsługą zadania;
  2. koszty związane z zakupami sprzętu, gadżetów dla uczestników, wody mineralnej, środków higieny i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania;
 10. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł. 
 11. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 12. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, dysponujący stosownym ubezpieczeniem. 
 13. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 14. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności. 
 15. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 4 Nordic walking w Dolinie Łódki”, w terminie marzec – listopad 2021 r.

Planowana kwota na realizację zadania – do 19.900 zł

 1. Charakterystyka zadania:
  1. cel zadania to organizacja 55 nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking oraz 10 spotkań z dietetykiem dla mieszkańców osiedla Dolina Łódki;
  2. obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie planowanej liczby zajęć i spotkań z dietetykiem;
  3. rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające organizację nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking oraz spotkań z dietetykiem dla mieszkańców osiedla Dolina Łódki;
  4. zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji. 
 3. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu dla mieszkańców osiedla Dolina Łódki 55 nieodpłatnych, ogólnodostępnych, dwugodzinnych zajęć nordic walking prowadzonych przez certyfikowanego instruktora, 10 spotkań z dietetykiem oraz jednym innowacyjnym treningu nordic walking z elementami m.in. kijoobrony.
 5. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych wprowadzanych przez administrację rządową i samorządową, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 6. Nabór uczestników powinien zostać przeprowadzony w formie obwieszczeń na terenie osiedla oraz w Internecie.
 7. Uczestnicy powinni mieć możliwość wypożyczenia 20 par profesjonalnych kijów o zróżnicowanych wysokościach od 95 do 135 cm, a także otrzymać wodę mineralną na treningi i gadżety promujące projekt i budżet obywatelski w postaci koszulek oraz kominów.
 8. Zajęcia powinny zostać prowadzone w okresie od marca do listopada 2021 r.
 9. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
  1. koszty związane z wynagrodzeniami i obsługą zadania;
  2. koszty związane z zakupami sprzętu, gadżetów dla uczestników, wody mineralnej, środków higieny i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania;
 10. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł. 
 11. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 12. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, dysponujący stosownym ubezpieczeniem. 
 13. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 14. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności. 
 15. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 5 Nordic walking na Widzewie Wschodzie”, w terminie kwiecień – październik 2021 r.

Planowana kwota na realizację zadania – do 11.500 zł

 1. Charakterystyka zadania:
  1. cel zadania to organizacja nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking
   dla seniorów, mieszkańców osiedla Widzew Wschód;
  2. obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie planowanej liczby zajęć;
  3. rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające organizację nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć nordic walking oraz dla seniorów, mieszkańców osiedla Widzew Wschód;
  4. zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji. 
 3. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu nieodpłatnych, ogólnodostępnych, półtoragodzinnych zajęć nordic walking dla seniorów, mieszkańców osiedla Widzew Wschód.
 5. Zajęcia powinny zostać prowadzone w okresie od kwietnia do października 2021 r. na terenach zielonych na Widzewie Wschodzie raz w tygodniu, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników.
 6. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych wprowadzanych przez administrację rządową i samorządową, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 7. Realizator powinien zaplanować trasy marszów w taki sposób żeby zapewnić uczestnikom różnorodność oraz uwzględnić wszystkie obszary zielone na terenie osiedla, umożliwiając tym samym udział mieszkańcom z różnych stron osiedla.
 8. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
  1. koszty związane z wynagrodzeniami i obsługą zadania;
  2. koszty związane z zakupami sprzętu, gadżetów dla uczestników, materiałów promocyjnych, wody mineralnej, środków higieny);
 9. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł. 
 10. Realizator jest zobowiązany do przekazania po zakończeniu realizacji zadania wszystkich kijów do nordic walking zakupionych ze środków dotacyjnych do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi.
 11. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 12. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, dysponujący stosownym ubezpieczeniem. 
 13. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 14. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności. 
 15. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 6 Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – Hala Anilany”, w terminie marzec-listopad 2021 r.

Planowana kwota na realizację zadania – do 38.500 zł

 1. Charakterystyka zadania:
  1. cel zadania to organizacja nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć unihokeja dla dzieci i młodzieży z osiedla Stary Widzew;
  2. obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie planowanej liczby zajęć;
  3. rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające organizację nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć unihokeja dla dzieci i młodzieży z osiedla Stary Widzew;
  4. zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji. 
 3. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych wprowadzanych przez administrację rządową i samorządową, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 5. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu otwartych, nieodpłatnych, odbywających się dwa razy w tygodniu 90-minutowych zajęć unihokeja dla dzieci i młodzieży z osiedla Stary Widzew.
 6. Uczestnicy powinni otrzymać koszulki z hasłem „Unihokej bawi, uczy i wychowuje” (do 100 sztuk na cały czas trwania zadania) oraz możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu (20 sztuk).
 7. Zajęcia powinny być prowadzone przez instruktora unihokeja.
 8. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
  1. koszty związane z zakupami sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania;
  2. koszty związane z wynagrodzeniami i obsługą zadania;
  3. koszty wynajmu obiektów do zajęć;
  4. koszty ubezpieczenia.
 9. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł. 
 10. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 11. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, dysponujący stosownym ubezpieczeniem. 
 12. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 13. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności. 
 14. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 7 Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – hala Wifama  ul. Niciarniana 1/3”, w terminie marzec-listopad 2021 r.

Planowana kwota na realizację zadania – do 44.800 zł

 1. Charakterystyka zadania:
  1. cel zadania to organizacja nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć unihokeja dla mieszkańców osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze;
  2. obligatoryjny rezultat zadania to zorganizowanie planowanej liczby zajęć;
  3. rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające organizację zajęć unihokeja dla mieszkańców osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze;
  4. zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji. 
 3. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu otwartych, nieodpłatnych, odbywających się dwa razy w tygodniu 90-minutowych zajęć unihokeja dla dzieci i młodzieży z osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.
 5. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych wprowadzanych przez administrację rządową i samorządową, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 6. Uczestnicy powinni otrzymać koszulki z hasłem „Unihokej bawi, uczy i wychowuje” (do 100 sztuk na cały czas trwania zadania) oraz możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu (20 sztuk).
 7. Zajęcia powinny być prowadzone przez instruktora unihokeja.
 8. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
  1. koszty związane z zakupami sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania;
  2. koszty związane z wynagrodzeniami i obsługą zadania;
  3. koszty wynajmu obiektów do zajęć;
  4. koszty ubezpieczenia.
 9. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł. 
 10. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 11. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, dysponujący stosownym ubezpieczeniem. 
 12. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 13. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności. 
 14. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Uwaga!

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu (www.uml.lodz.pl/ngo) oraz pod nr tel. 42 638-48-36.

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Metryka strony i historia zmian