Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 554/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian