Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie realizacji programu osłonowego pn. „Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 910/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian