Konsultacje społeczne dotyczące Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020/2021

Załącznik
do zarządzenia Nr 4336/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Ogłoszenie 

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020/2021.

§ 1. Ogłaszam przeprowadzenie w okresie od 22 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łodzi, których przedmiotem są propozycje jednorocznych projektów, należących do kompetencji gminy albo powiatu, zgłoszone do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, zwanego dalej ŁBO.

§ 2. Celem konsultacji jest:

 1. złożenie przez mieszkańców miasta Łodzi projektów do ŁBO;
 2. dokonanie przez mieszkańców miasta Łodzi, wyboru projektów do ŁBO spośród tych projektów, które zostały dopuszczone do głosowania, zgodnie z uchwałą Nr XX/787/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2015).

§ 3. 

 1. Przewidywana kwota środków przeznaczona na ŁBO wyniesie 24 000 000,00 zł.
 2. Pula środków na projekty osiedlowe wynosi 19 400 000,00 zł. Szczegółowy wykaz podziału środków między osiedla stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Pula środków na projekty ponadosiedlowe wynosi 4 600 000,00 zł.
 4. Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację projektów ŁBO zostanie potwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na rok 2021.

§ 4. 

 1. Formularze zgłoszeniowe projektów wraz z listą poparcia będą dostępne do pobrania:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl/);
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (lodz.pl/bo);
  3. w punktach informacyjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach: Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153.
 1. Wypełnione formularze zgłoszeniowe projektów można od 22 czerwca 2020 r. do 6 lipca 2020 r.:
  1. składać w punktach informacyjno-kancelaryjnych w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32,  ul. Krzemieniecka 2b, Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 104, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153, ul. Piotrkowska 175, ul. Sienkiewicza 5;
  2. przesłać drogą korespondencyjną na adres: Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul Piotrkowska 104 (o ważności przesłanego projektu decyduje data stempla pocztowego);
  3. przesłać mailowo na adres bo@uml.lodz.pl.

§ 5. 

 1. Mieszkańcy miasta Łodzi dokonują wyboru projektów, spośród projektów dopuszczonych do głosowania, na karcie papierowej albo interaktywnej w przypadku głosowania przez internet.
 2. Głosowania na projekty zgłoszone do ŁBO dokonuje się poprzez:
  1. złożenie wypełnionej papierowej karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania na terenie Miasta Łodzi;
  2. wypełnienie interaktywnej karty do głosowania oraz wpisanie kodu weryfikacyjnego otrzymanego poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu komórkowego, przy czym na wpisany w aplikacji do głosowania numer telefonu komórkowego można otrzymać do pięciu kodów weryfikacyjnych na projekty osiedlowe i do pięciu kodów weryfikacyjnych na projekty ponadosiedlowe.
 1. Wzór karty do głosowania w wersji papierowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Karta do głosowania w wersji papierowej będzie dostępna do pobrania od 6 listopada 2020 r.:
  1. ze strony internetowej lodz.pl/bo;
  2. ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl/);
  3. w punktach do głosowania, w godzinach pracy tych punktów.
 1. Karta do głosowania w wersji interaktywnej będzie dostępna od 6 do 30 listopada 2020 r. w aplikacji wspierającej ŁBO, wejście poprzez link na stronie internetowej www.lodz.pl/bo.
 2. Listę punktów do głosowania podaje się do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem głosowania.
 3. Głosowanie na kartach papierowych rozpoczyna się 6 listopada 2020 r. o godz. 8:00, a kończy 16 listopada 2020 r. o godz. 16:00 i odbywa się w godzinach podanych w informacji o lokalizacji punktów do głosowania.
 4. Głosowanie przez internet rozpoczyna się 6 listopada 2020 r. o godz. 0:00, a kończy 30 listopada 2020 r. o godz. 24:00.

§ 6. Nie będą uwzględnione:

 1. projekty, które zostały:
  1. przekazane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym,
  2. złożone na formularzu zgłoszeniowym, z datą wpływu przed 22 czerwca 2020 r. albo po godz. 16:00 w dniu 6 lipca 2020 r. (za wyjątkiem nadesłanych pocztą – wówczas decyduje data stempla pocztowego),
  3. przekazane na nieaktualnym formularzu zgłoszeniowym albo formularzu zgłoszeniowym niewłaściwie lub niekompletnie wypełnionym i nieuzupełnionym mimo wezwania do tego,
  4. przesłane mailowo z datą wpływu przed 22 czerwca 2020 r. albo po godz. 16:00 w dniu 6 lipca 2020 r.
 2. karty do głosowania w wersji papierowej:
  1. przekazane w innej formie niż określonej we wzorze karty do głosowania,
  2. złożone w punktach do głosowania przed 6 listopada 2020 r. albo po godz. 16:00 w dniu 16 listopada 2020 r.,
  3. przesłane drogą pocztową,
  4. zawierające błędy lub naruszające zasady podane na kartach do głosowania.

§ 7. 

 1. Jeżeli w wyniku ogłoszonego przetargu na realizację projektu wybranego do realizacji w ramach ŁBO kwota złożona w ofercie przekracza o ponad 30% kwotę zapisaną w budżecie, Miasto Łódź odstępuje od realizacji tego projektu.
 2. Jeżeli w wyniku ogłoszonego przetargu na realizację projektu wybranego do realizacji w ramach ŁBO kwota złożona w ofercie przekracza kwotę zapisaną w budżecie ale nie więcej niż do 30%, uzupełnienie środków może nastąpić w ramach przesunięć środków, o których mowa w § 3 ust. 4, w zakresie projektów ŁBO.

Metryka strony i historia zmian