Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8607/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi.

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi.

2. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców Łodzi dotyczących projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1, które umożliwią:

 1. rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Łodzi związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi;
 2. określenie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi.

§ 2. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 16 czerwca 2018 r. do 1 lipca 2018 r. w formie:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami z możliwością składania opinii i propozycji do protokołu w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10 w dniu 18 czerwca 2018 r. w godz. od 17:00 do 19:00;
 2. zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Formularz konsultacyjny będzie dostępny do pobrania:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl/);
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (lodz.pl);
 3. w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro;
 4. w punktach informacyjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach: Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153.

§ 4. W czasie trwania konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://forum.samorzad.lodz.pl.

§ 5. Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do następujących obszarów:

 1. wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi;
 2. procedura odwołania od decyzji o niedopuszczeniu wniosku do głosowania.

 § 6. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkania z mieszkańcami);
 2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed 16 czerwca 2018 r. albo po 1 lipca 2018 r.

§ 7. Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

 1. drogą elektroniczną na adres: bps@uml.lodz.pl;
 2. drogą korespondencyjną na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź;
 3. bezpośrednio w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, II piętro lub w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Pliki do pobrania:

 Wyniki konsultacji społecznych:


Metryka strony i historia zmian