Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 501/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 7 lutego 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych
dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli.

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli.
2. Celem konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców Łodzi dotyczących projektu uchwały, które umożliwią: określenie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.
3. Celem konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców Łodzi dotyczących projektu uchwały, w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli.

§ 2. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego prowadzone będą w okresie od 15 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. w formie:
1) otwartego spotkania z mieszkańcami połączonego z warsztatami z możliwością składania opinii i propozycji do protokołu, które odbędzie się 19 lutego 2019 r. w godz. od 17:00 do 19:30 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104;
2) zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli prowadzone będą w okresie od 15 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. w formie:
1) otwartego spotkania z mieszkańcami z możliwością składania propozycji i opinii do protokołu. Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2019 r. w godz. od 17:00 do 19:30 w Małej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104;
2) zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik Nr 5 do zarządzenia.


§ 4. Formularze konsultacyjne wraz z projektami uchwał, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz pozostałymi materiałami informacyjnymi będą dostępne:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl);
3) w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro.

§ 5. W czasie trwania konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://forum.samorzad.lodz.pl.

§ 6. Zakres negocjowalny konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego jest ograniczony do zapisów art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 7. Zakres negocjowalny konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli ograniczony jest do zapisów projektu uchwały.

§ 8. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
1) przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkania z mieszkańcami);
2) złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed 15 lutego 2019 r. albo po 28 lutego 2019 r.

§ 9. Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:
1) drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bps@uml.lodz.pl;
2) drogą korespondencyjną na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź;
3) bezpośrednio w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, II piętro lub w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian