Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3142/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących
projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie w terminie od 6 lutego 2020 r. do 13 lutego 2020 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
2. Celem konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców miasta Łodzi dotyczących projektu uchwały, które umożliwią określenie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

§ 2. 1. Formularze konsultacyjne wraz z projektem uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1 będą dostępne od dnia 30 stycznia 2020 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl);
 3. w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 będą również:

 1. dostępne na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi;
 2. rozesłane do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – rad osiedli.

§ 3. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego zostaną przeprowadzone w formach:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami z możliwością składania propozycji i opinii do protokołu, które odbędzie się dnia 11 lutego 2020 r. w godz. od 17:00 do 19:00 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104;
 2. zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

§ 4. Zakres negocjowalny konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego jest ograniczony do zapisów projektu uchwały.

§ 5. Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

 1. drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bps@uml.lodz.pl;
 2. drogą korespondencyjną na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź;
 3. bezpośrednio w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, II piętro lub w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

§ 6. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkań z mieszkańcami);
 2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 6 lutego 2020 r. albo po 13 lutego 2020 r.

§ 7. W czasie trwania konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem http://forum.samorzad.lodz.pl.


Metryka strony i historia zmian