Konsultacje społeczne projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2020-2022”

Załącznik
do zarządzenia Nr 2738/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 3 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2020-2022”.

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie w terminie od 11 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi, których przedmiotem jest projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2020-2022”, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
2. Celem konsultacji projektu Programu, jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców miasta Łodzi dotyczących projektu uchwały, które umożliwią określenie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi.

§ 2. 1. Formularze konsultacyjne wraz z projektem Programu, będą dostępne od dnia 4 grudnia 2019 r.:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl);
3) w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a.
       2. Informacje, o których mowa w ust. 1 będą również:
1) dostępne na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi;
2) rozesłane do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – rad osiedli.

§ 3. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu zostaną przeprowadzone w formach:

  1. otwartego spotkania z mieszkańcami z możliwością składania propozycji i opinii do protokołu, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. od godz. 16.00 do godz. 18.00 w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74;
  2. zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zakres negocjowalny konsultacji projektu Programu jest ograniczony do zapisów projektu uchwały.

§ 5. Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

  1. drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bps@uml.lodz.pl;
  2. drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź;
  3. bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, w godzinach pracy Ośrodka lub w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

 

§ 6. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

  1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkań z mieszkańcami);
  2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 11 grudnia 2019 r. albo po 13 grudnia 2019 r.

§ 7. W czasie trwania konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem http://forum.samorzad.lodz.pl.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian