Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 8608/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie

 

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi.

§ 1. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 16 czerwca 2018 r. do 1 lipca 2018 r. w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z możliwością składania opinii i uwag w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10 w dniu 18 czerwca 2018 r. w godz. od 17:00 do 19:00;
 2. zebrania opinii i uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia; formularz będzie udostępniony do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz bezpośrednio w siedzibie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

§ 2. Formularz konsultacyjny będzie dostępny do pobrania:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl/);
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (lodz.pl);
 3. w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej
  i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro.

§ 3. Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do następujących obszarów:

 1. wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi;
 2. procedura odwołania od decyzji o niedopuszczeniu wniosku do głosowania.

§ 4. Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

 1. drogą elektroniczną na adres: zespop@uml.lodz.pl;
 2. bezpośrednio w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, II piętro lub w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

§ 5. Nie będą rozpatrywane opinie i uwagi:

 1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkania);
 2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed 16 czerwca 2018 r. albopo 1 lipca 2018 r.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian