Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 8648/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 14 czerwca 2018 r.


Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r. w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z możliwością składania opinii i uwag, które odbędzie się w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi w dniu 28 czerwca 2018 r. od godz. 10:00;
 2. zgłaszania do Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi propozycji, uwag i opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny do pobrania:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci-dla-ngo/ w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Wypełniony formularz można przekazać:

 1. drogą elektroniczną na adres: magda.jazdzynska@uml.lodz.pl,
 2. bezpośrednio do siedziby Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, pok.201, w godzinach pracy urzędu.

Uwaga:
Propozycje, uwagi i opinie:

 1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
 2. złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu przed dniem 22 czerwca 2018 r. bądź po dniu 6 lipca 2018 r.,
 3. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem - nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:

 • Formularz konsultacji [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Zarządzenie nr 8648/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi"

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian