Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 3053/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 14 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego
i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wprowadzenia
Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi.

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 22 stycznia 2020 r. do dnia 5 lutego 2020 r., w formie składania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, który – podobnie jak projekt uchwały – będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz bezpośrednio w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1). Wypełniony formularz można przekazać:

  1. osobiście w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
  2. drogą elektroniczną na adres: zespop@uml.lodz.pl.

Propozycje, opinie i uwagi przekazane w innej formie, złożone przed dniem 22 stycznia 2020 r., po dniu 5 lutego 2020 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian