Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2021 - 2023”

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 5680/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 18 listopada 2020 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego
i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2021 - 2023”.

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 10 grudnia 2020 r., w formie:

  1. składania opinii i uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego:
    1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem bip.uml.lodz.pl,
    2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/ngo,
    3. na portalu VOX POPULI pod adresem vox.uml.lodz.pl;
  2. spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych umożliwiającego zdobycie wiedzy na temat konsultowanego dokumentu, z możliwością składania uwag, propozycji i opinii do protokołu, które przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku, w dniu 1 grudnia 2020 r. od godz. 16.00 do godz. 18.00.

Wypełniony formularz można przekazać:

  1. osobiście w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
  2. drogą elektroniczną na portalu VOX POPULI pod adresem vox.uml.lodz.pl

Propozycje, opinie i uwagi przekazane w innej formie, złożone przed dniem 27 listopada 2020 r., po dniu 10 grudnia 2020 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian