Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 502/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 7 lutego 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r., w formie przyjmowania opinii i uwag na piśmie na formularzu konsultacji, który – podobnie jak projekt uchwały, o którym mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia oraz pozostałe materiały informacyjne – będzie dostępny na stronie Urzędu Miasta Łodzi pod adresem uml.lodz.pl, w zakładce „organizacje pozarządowe”, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem bip.uml.lodz.pl oraz bezpośrednio w siedzibie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi.

Wypełniony formularz można przekazać:

  • osobiście do Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
  • drogą elektroniczną na adres: zespop@uml.lodz.pl.

Opinie i uwagi przekazane w innej formie, złożone przed dniem 15 lutego 2019 r., po dniu 28 lutego 2019 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian