Nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2021 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5164/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 18 września 2020 r.

Ogłoszenie:
Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2021 r.

  1. Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3519).
  2. O udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Łodzi mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prowadzące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi.
  3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na realizację prac określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378).
  4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania środków własnych na wykonanie części prac objętych wnioskiem.
  5. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie wyżej wymienionych prac.
  6. Dotacja na wniosek wnioskodawcy może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych w przypadku zabytków o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej, naukowej lub w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia prac przy zabytku.
  7. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu miasta Łodzi oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych.
  8. Wnioski należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5164/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2021 r. dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, w terminie do dnia 31 października 2020 r., w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, w godzinach pracy Urzędu. Druk wniosku jest dostępny w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. Wólczańska 36, tel. 42 6384333, 42 6384228, 42 6384330, 42 2726250, a także pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.
  9. Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały budżetowej na 2021 r. Termin realizacji prac lub robót objętych wnioskiem nie może być dłuższy niż do dnia 5 grudnia 2021 r.

Metryka strony i historia zmian